Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Aynntılı bıigı .çın ALO M 188 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yie kavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r ( M.YIL / SAY1 24112 / 2000 TL (KDVdahü) KURUCUSU YUNUS HADİ (1924-1945) 8AŞYAZMI HAPİR NADİ (1945-1991) 8 EKİM 1991 SAU Muhalefet Starl'i suçluyorSHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in avukatı, TRT ve Starl yöneticüerinin 'seçimlerin dürüstlük ve eşitlik ilkesini' çiğnediği gerekçesiyle cumhuriyet savcıhğma suç duyurusunda bulundu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Topçu seçimlerin 'dürüstlük ve eşitlik' içinde yürütülmesinin YSK'nın görevi olduğunu belirterek Starl yayınlannın durdurulması için YSK'ya'başvuracağını açıkladı. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Starl yaymlan için 'Hiç kimsenin tenezzül etmeyeceği yakışıksızpropagandaveneşriyat' değerlendirmesi yaparak "Bu yanlış neşriyat suçtur. Zamaru gelince hesabı sorulacak" dedi.5. Sayfada tLHSEÇtMNABZT BUGÜNERZURUM, K A R S , A Ğ R I Ö Z 6 E H A C A R 7 . S a » f a i a Y A R I N \ A *{ , B İ T L İ S , H A K K Â R l Ö Z G E N A C A R LİDERLERNEREDE? YILMAZ îstanbul'da kadınlar ile toplantı düzenleyecek. 17.00'de Tekirdağ'da konuşacak. ÎNÖNÜ U.OO'de Van'da, 15.00'te Kars'ta, DEMtREL Kayseri veAdana'da halka hitap edecek. ECEVtT lstanbufda. ERBAKAN Afyon, Eskişehir, Kûtahya, Uşak ve Bolvadin'de mitingler düzenleyecek. PKK terörü: 11 er şehit Çukurca'da birjandarma timi, devriye arasında pusuya düşürüldü SINIRDA PUSU 100-150 kişilik bir PKK'h terörist grubunun dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Türk-Irak sınınnda devriye gezen bir güvenlik timini pusuya düşürdükleri, roketatarlarla saldırdıkları bildiriliyor. OPERASYON 24 kişilik timde 11 er şehit oldu, bir astsubay ve iki er yaralandı. Olağanüstü Bölge Valiliği'nce yapılan açıklamada, çatışmada 20 teröristin öldüğü. belirtildi. HAKKÂRl / ANKARA (Cumhuriyet) — Irak sınır kesi- minde devrıye görevi yapan em- niyet timini pusuya düşüren PKK'lı teröristler 11 eri şehit et- ti. Bir astsubay ve iki erin de ya- ralandığı olayda en az 20 terö- ristin öldüğu ve cesetlerinin ar- kadaşlan tarafmdan bir "kom- şu ulke"ye kaçınldıklan bildirü- di. Terönstlerin Bitlis-Hizan ara- sında bir yolcu otobüsüne ateş açması sonucu da bir kişi öldu. Hakkâri Valisi Necati DeveU- oglu ile Genelkurmay Başkanlı- ğı Basın-Halkla İlişkiler Şube- si'nden alınan bilgıye göre Çu- kurca Hudut Taburu'na bağlı Tekevler Jandarma Karakolu'n- dan bir tim, Türk-Irak sınınn- da devriye görevi yaparken dun sabah 05.00 sıralarında 100-150 kişiden oluştuğu sanılan terörist grubu tarafından pusuya düşü- ruldü. Teröristlerin roketatar ve otomatik silahh saldınsı sonu- cu 24 kişilik timde yer alan 11 er şehit oldu, bir astsubay ve iki er de yaralandı. Teröristlerin yaklasık yanm saat suren çatışmadan sonra Irak yönüne kaçüklan bildiril- di. Çatışma sonucu Yaşar Koca- baş, Halit Demir, Davut Yaldız, Zeki Erdogan, Abdurrahman (Arkast Sa. 19, Su. l'de) ATİNA'DA KANLI PUSU Diploıııatmuza suikastTürkBüyükelçiliğiBasınAtaşe Yardımcısı Çetin Görgü, görevine giderken silahh saldmya uğradı 5 KURŞUN 28 yaşındaki genç diplomat dün sabah iki kişinin saldınsına uğradı. Görgü'nün otomobiline yaklaşan katillerden biri 45 kaiibrelik tabancasıyla ateş etmeye başladı. Sıkılan beş kurşundan dördü Görgü'nün göğsüne, biri ise boynuna isabet etti. Diplomatımız olay yerinde can verdi. Diplomatırruza yapüan saldınnın sorumluluğunu yasadışı 17 Kasun adlı terör örgütü üstlendi. STELYO BERBERAKİS'IR haberi 3. Sayfada TUNAlliSnUi UYARIUM 9 Türk Dışişleri Bakanı Safa Giray, Yunan hükümetinden Türk diplomatlarına karşı olan sorumluluğunu daha iyi yerine getirmesinin beklendiğini belirtti. Giray Ankara'da yaptığı açıklamada.Türk diplomatlarına yönelik her saldından sonra Atina'nm uyarıldığını arumsattı vc "Olayların devam etmesinden bu uyarılarımızın dikkate alınmadığı sonucunu çıkarmaktayız" dedi. 1 Sayfada YENİPATIÜK ADAYLARIYAREV BELİRLENİYOR Ortodokslarda heyecan Suikaıü anlatan bir görgü taaıgı katillerin Yunanaı konuştukla nnı söyledi. (Fotograf: A A) Fener Rum Ortodoks Patriği 1. Dimitrios'un ccnaze töreni bugün. DUnyanın dört bir yanındaki Rum Ortodoks kiliselerinin başkanlan, tören için tstanbul'da. Bu sabah da Yunan Cumhurbaşkanlığı'ıu temsilen Başbakan Mitsotakis geliyor. Yakovo»'un kulisine karşın ABD'den düşük düzeyde bir heyetin gelmesi bekleniyor. Rum Fener Patrik Vekili, patriklik için Sen Sinod Meclisi metropolitlerinden oluşan 15 kişilik aday listesini yarın tstanbul Valiliği'ne vereceklerini bildirdi. Patrik, onaylanan listedeki adaylar arasından seçilecek. lstanbul Valiliği adayların kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğini vurguladı. 3. Saytada Sökmenoğlu / 6. Sayfada Özal'ın koltuğuna talip oldum KentOyuncuları/9LSayfada Yüzü aşan oyunla 30yıl Benetton/13. Sayfada Türkiye üzerinden Sovyet pazarına Kent-Yaşam/14 Sayfada Galata Köprüsu jilet olmayacak ANAP-DYP Vaat yanşıÛZAL Bayburt'ta yaptığı konuşmada iki ilçe sözü veren Cumhurbaşkanı, 'Bu ülkeyi Allah'ın izniyle daha ileriye götürmek istiyorum. Birtakım yanlış vaatlere, atma işlere çok dikkat edin. Atacağınız oy, bilin ki Türkiye'nin kaderini tayin edecektir' dedi. 4. Sayfada DEMİREL Özal'ın memleketinde konuşan DYP üderi, 'Demirel hükümet olursa Malatya'ya bakmaz, diyen namerttir. özal'ın başlattığı hasıaneden daha iyisini yapmak boynumuzun borcuolsun' dedi.6.Sayfa*a YILNAZ Zonguldak'ın Türk savunma sanayiinin önenli rnerkezi haline getirileceğini bildiren Baş^akan, TTK'ya yarısı daimi olmak üzere 5 bin $çi alınacağını açıkladı. 4. Sayfada SHP-DSP Bölücülük tartışması İNOlO HEP'le ittifakm bölücü değil, birleştirici bir utun olduğunu belirterek "Asıl bölücülük, bö^le bir karan kampanyada suçlama konusu yajmak. bölge insanını siyasal yaşamdan dışayantutumları körüklemektir" dedi.6. Sayfada EDfVtT SHP'nin kendisine yönelttiği 'sağcı' suçamaşını yanıtlarken "Ben zaten mlliyetçydim" dedi. DSP lideri, kendisine karşı çıkuılaii, "Sözde solcu", "Osmanlı mCiıevveranının çağdışı uzantıları" olarak nimledi.*. Sayfada Ayağmda kadife pantolon, ya- divenlerde gençlerie söylcşti. Yorum AJaos'm propagmnda çekimlefine k a s ı n d a lunnu,gui,yw,,nda eşi Se- katılmak için geldigi ü«iversitede SHP lideri, 'DSP'ye giden sol oylan vinç tnönü ile politikaya atılmadan once fen fakültesi dekanlıgı yaptı- neden kendinize çekemediBiz' sornsana, 'EcerttM sevenler var. Zanne- gı Bogaziçi ÜBİversltesiııe giden tnönö, futbol sahasmın yanındaki mer- diyoriar ki Ecerit, esld Ecerif yanıtmı verdi. RGBIATALAY 6. Sayfada SHPtideriyleseçim anılan, siyasetneklamcılığı vesiyasetîe mizah üzerine birsöyleşi InöııüVlen seçim gezisi taktikleri Bazen beni omza kaldırmak istiyorlar. Bunun çaresini buldum. Hemen yere yatıyorum. Eğer omza ahnmak istemiyorsanız tavsiye ederim, hemen yere yatın. Nerenizden tutup kaldıracaklar? Kalabalıkta yürürken gençler halka yapıyor. Böyle durumlarda fırsatını bulup, halkadan çıkarak başka yöne doğru yürüyorum. 1989'da bir yerde elime süpürge alıp 'süpüreceğiz' dedim. Sonra aklıma geldi oradaki belediye başkanı bizim partidendi. Durumu fark edince, 'Buradaki başkanı süpürmeyeceğiz, başka yerlerdekini süpüreceğiz' dedim. 1987'de limonu büyük zevkle gösteriyorduk. Seçmenlerimiz bize limon atmaya başladılar. MERT AÜ BASAMR 6. Sayfada \AlMANYA'DA IRKÇEJK TTRMANIYOR Türider dışarı -Hhler içeri YUGOSLAVYA Zagreb'e bomba yağdıHırvatistan E>evlet Başkanı Franjo Tudjman'ın sarayı ile Zagreb'in eski kent bölgesi dun Federal Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar tarafından bombalanırken, başkente dört karadan karaya füze atıldı. Doğudaki Vukovar'ın da federal birliklerin eline düşmek üzere olduğu bildirildi. 10. Sayfada NÜKLEERSİLAH ~~ Süp>erlerin yeni dönemi Bush'la Gorbaçov'un nükleer silahların indirimi konusunda attıkları son adımlarla, hem nukleer silah envanterleri yeni dünyarun gerçekleriyle daha fazla bağdaştınldı hem de ABD-Sovyet ilişkilerinde yeni bir çığır açıldı. UFUK SÛLDayiİR'ln haberi 11. Sayfada NATO MEMNUN, AMA TEMKİNLİ SABCTAY VAROL'un aaberi 11. Sayfada NÜKLEER KÂBUSA VEDA 11. Sayfada Birlcşik Almanya'mn gündemini beirleyen iki önemli konu var: Mülteciler ve Neonaziler. Alnanya'ya ekonomik ve siyasi necLnlerle sığınmak isteyenlerin ayısıırtarken özellikle eski Doğu Almanya'da siyahlara, Çicgenelere ve Türklere yöneb'k saldırılar hızla yayıhyor. Alman siyasi partileri bu hafta içinde 'mülteciler' konusunda uzlaşmaarayacaklar. Siyasi takibin olmadığı ülkeler listesi çıkarılıp mülteciler için 'toplama kampları' kurulması karara bağlanacak. Türkiye'nin de bu ülkeler arasında yer alması bekleniyor. Aıfca Sayfada • ZAZ komedisi TV2'de ZAZ üçlusti olarak adlandınlan yönetmen grubunun çektiğı guldunı örneği yayımlanıyor. 8. Sayfada • Aynı yönetmenden 2 film TVS'te 'Sarhoş', GAP TV'de 'Bu Nasıl Dunya' adlı Sırrı Gültekin imzalı fılmler var. 8. Sayfada • Eski Yunan trajedileıinden Europides'm yazdığı 'Medeia'dan uyarlanan bale fîlntı TV3'te saat 22.30'da gösterilecek. 8. Sayfada • Toz boyalarla kurulu mekfln Genç ressam tncı Eviner'in desenlerı tstanbul'da Galeri Nev 'de sergılenmeye başladı. 9. Sayfada • Erez: Sabancı Doğu'ya DYP lstanbul milletvekili adayı Erez, 'Büyük yatınmlara G.Doğu için teşvik venlmelı'diyor. Ekonomide • Savunma savunmasız kaldı 1992 programı ve butçe taslakları son biçımmı aldı. Ekonomide • Bahçeşeblr konvtlan Emlak Bankası'nın Bahçeşehır konutlan, dünden ıtibaren satışa sunuldu. 15. Sayfada • Milli takımda golcü' arayışı Erdal ve Metın 'in sakathğı, lngiltere maçı öncesi Piontek ve Tenm ıküısmı zor durumda bıraktı. Sporda • Hakemler Iklye bölündü Petranoviç'e kırmızı kart olaymda, eski hakemlerimizden Ertuğrul Dilek ile Hılmi Ok ters düştü. Sporda • Taylor'dan 8. kez 'evet' 59 yaşındaki Amerıkalı tinlu sinema sanatçısı Elizabeth Taylor, kendisinden 20 yaş küçük olan inşaat işçısı Larry v — Fortensky ile 8. evliliğını V . Aa»»jf gerçekleştırdi. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Tomografi... Son yıllarda iki moda var; biri "fon modası", ikincısi de "vakıf modası." Fonlar ve vakıflar araştınlınca da ılgınç so- nuçlar çıkıyor Bu moda vakıflardan bırı, "Sosyal Sıgortalar Kurumu Sağ- lık Tesıslerinı Guçlendırme Vakfı"d\r Vakıf, 1989 yılı mayıs ayında eski Çalışma ve Sosyal Gü- (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog