Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 7 Ekim Dünya Konut Gunu Pamukbank'la konuşun, Konut Destek Kredisi ile yuvanıza kavuşun. Cumhuriyet Dünya Konut Günü'nü Pamukbank'la kutlayın. PAMUKBANK iyi bankadır 68.YIL / SAYI 24111 / 2000 TL (KDVdahil) KURUCUSU. YUHUS HADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. MADİR NADİ (1945-1991) 7 EKİM 1991 PAZARTESİ SHP / 4. Sayfada İnönü: DSP, sosyal demokratlara tuzak DSP / 4 Sayfada Ecevit: SHP Doğu Avrupa sağcısı Ûçlü ıttıfak / 4 Sayfada Türkeş: Eceyifin görüşü bizimle birieşti DYP / 5. Sayfada Demirel: Yılmaz karton başbakan ANAP / 5. Sayfada Yılmaz: Biz milletle ittifak anyoruz Partiler meydanlardan sonra en büyük propaganda araonda da karşı karşıya geldiler Tele\izvoıısavaşları BUG ÜN A DI YA M A N Ş.URFA, GAZİANTEP F A R U K B İ L D İ R İ C İ 7 . S a y f a d a Y A R I N K A R S ERZURUM,AĞRI Ö Z G E N A C A R Liderler nerede? YILMAZ Barttn, Zonguldok, Karabuk ve Kastamonu 'da. tNÖNÜ Istanbul'da. DEMİREL tzmir, Elazığ ve Malatya'da. ECEVJT (I3.OO)'te Burhamye, (l5.OO)'te Çanakkale'de. ERBAKAN Bahkesır, Denizli, Aydın ve Navlli'de. PERİNÇEK Suruç'ta. TRT'DE BİR İDDİA PARTİ REKLAMLARI ANAP haberlerine Başbakanlık denetimi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — TRT Haber Dairesi Başkanlığı ile Baş- bakanlık Basın Merkezi arasında "özel hat kunılarak" ANAP haberlerinin Baş- bakanlık onayıyla yayımlandığı söylen- tileri, TRT'de huzursuzluğa yol açtı. TRT Haber Dairesi kaynaklan, 3 günden bu yana ANAPIa ilgili haberlerin Başba- kanlık'a geçildiğini savunurken Haber Dairesi Başkanı Savaş Kıratlı, "Bu soy- leotiler, haber politikamızdan memnun olmayanlar tarafından çıkanlıyor" dedi. TRT kulıslerinde, haberlerin doğru- dan Haber Dairesi Başkanlığı ust yöne- timi tarafından Başbakanlık Basın Mer- kezi'ne geçildiği iddia ediliyor. TRT'den kimi yetkililer Başbakanlık'ta TRTye ya- kın bilinen bir kişi tarafından da Mesut Yılmaz'a ilişkin haberlerin bültenlere na- (Arkası Sa. 15, Su. 4'de) DYPve ANAP'ı tanıtanlar kapıştı AYŞE YILDIRIM ANAP ve DYP'nin reklam ajansları yetkilileri birbirlerinin seçim kampanya- sını suçladılar. DYP'nin kampanyasıru yüruten AX, ANAP'ı tanıtan ENA lle- tişim'in "gayri ahlaki bir kampanva" yü- nittuğünü öne sürerken ENA ise AX'ın kampanyasıru "hesap sonnak ve Özal'ı indirmek" üzerine kurmasıru eleştirdi. Mülkiyeliler Birliği'nde önceki gün düzenlenen "Siyasal Tauüm ve Reklam" konulu açıkoturumda tartışmalann, rek- lam ajanslannın çalışmalanndan ziyade parti tartışraasına dönüşmesi üzerine Ozal'ın "lcraatın lçinden" programıru yapmış olan Ege Ernart, "Inancsız bu iş yapılmaz, ama görüyorum ki yanımda üç tane başbakan adayı var, parti lider- (Arkaa Sa. 15, Sü. 7'de) MEGA-10 SÜRE İSTEDİ STARl'E TEPKİ SHP'nin 'Demokrasi Kanalı' bulunamıyor tSTANBLL/ANKARA (Cumhuriyet) — Mega-10, Türkiye'nin ikincı özel te- levizyonu olarak önceki akşam ilk yayı- nını Frankfurt'tan uydu aracıhğıyla ger- çekleştirirken birçok yerde alınamadı. Mega-10 yöneticileri, yayın için bazı en- geller bulunduğunu belirtirken önümuz- dekı bir hafta içinde buyuk kentlerde ve Batı Anadolu'da çok iyi bir noktaya ge- linebileceğini söylediler. Mega-10 ilgilileri, yayınlarının 15 mil- yona ulaştığını savunurken en çok yakın- ma Ankara'dan geldi. Yayının daha ge- niş kitlelere ulaştınlması için yeni veri- cilerin yerleşürileceği bildirildi. Ankara Büyukşehir Belediyesi BEk YA Genel Mudurü Teoman Yalazan, SHP'nin Mega-10 projesini Yorum Ajans'a verdiğini anımsatarak "Yaptıgı- (ArkaaSa. 15, Su. l'de) Demirel ilanıkesti, Türkeş dava açıyor Haber Merkezi — DYP'nin Starl'den propaganda reklamlannı çekmesi, kam- panyayı üstlenen AX Ajansı yetkilile- rini rahatsız etti. Ajans yöneticüeri, De- mirel'i ikna edemeyince yeni tanıtım ola- naklannı aramaya başladılar. AX yetki- lileri, DYP liderinin onaylaması halin- de Mega-10'a reklam verebileceklerinı söylediler. Starl'in yeni yorumcusu Meh- met Barlas, DYP'nin kendisinden duyu- lan rahatsızlık nedeniyle reklamlannı kesmesine ilişkin olarak "Dön Baba Dö- nelim belgeseli Ue Süleyman Demird'in ilgisi yok" dedi. Eski MÇP Genel Baş- kanı Alpaslan Türkeş, Starl'de kendi gö- rüntüsu ve sesinin yer aldığı ANAP rek- lamlanyla ilgili olarak yargı yoluna gi- deceklerini soyledi. DYP'nin propaganda reklamlannı (Arkaa Sa. 15, Sü. 4'de) Gorbi'nin önerisine Bush'tan destek Hedef, nükleer silahsız dünyaBATI'DAN DESTEK ABD Başkanı Bush'tan sonra SSCB lideri Gorbaçov'un yaptığı daha kapsamlı silahsızlanma önerisi Batı'da olumlu karşılandı. ABD Başkanı Bush 'Nükleer silahlann çok büyük miktarda indirimine gösterilen özen, dünyada olumlu gelişmeler meydana getiriyor' derken Ingiltere Başbakanı Major, Gorbaçov'un önerisini memnunlukla karşıladığını söyledi. Pıs Haberier Servisi — SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un önceki gece yaptığı kapsamlı nükleer silahsızlanma önerisi dünya liderleri tarafından olum- lu karşılandı. Başkan Bush, Gorbaçov'un kendi girişimine karşılık olarak yaptığı öneriyı "Tüm dünya için çok iyi bir haber" olarak değerlendirir- ken bir dizi Batılı lider ve NA- TO tarafından yapüan açıkla- malarda Gorbaçov'un önerisi memnunlukla karşılandı. Sovyet lideri önceki gece te- levizyondan yapnğı açıklama- da, Başkan Bush'un 28 eylulde yaptığı ve "tarihi" olarak nite- lenen "nükleer silahlarda tek yanh indirim" önerisine daha kapsamlı bir silahlansızlanma programı ile karşılık vermişti. Gorbaçov, tüm taktik (kısa menzilli) nukleer fuzelerle (ge- milerdekiler dahil), nükleer top mermilerini kaldıracaklanm ay- BAŞKAN BUSH'UN ÖNERİSİ Başkan Bush'un 28 eylülde yaptığı tek yanh nükleer indirim önerisinin ana maddeleri şöyleydi: • Yurtdışında bulunan karadan fırlatılan kısa menzilli (taktik) nukleer füzelere ait tüm nükleer savaş başlıklan imha edilecek. • Su üstü savaş gemileri ile denizaltılar tüm kısa menzilli nükleer fuzeterden anndınlacak. • Stratejik bombardıman uçakları alarm durumundan çıkanlacak. • 10 savaş başlıgı taşıyan MX fözelerinin raylı arabalara yerleştirilmea planından vazgeçilecek. • Kısa menzilli nükleer saldırı füzeleri iptal edilecek. GORBİ'NİN KARŞI ÖNERİSİ SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un önceki gece açıkladığı nükleer silahlarda indirim önerisinin ana maddeleri şöyle: • Tüm taktik (kısa menzilli) nükleer füzeler ve nükleer top mermileri kaldınlacak. • Nükleer bombardıman uçaklan Ue 500 dolayında stratejik (uzun menzilli) füze, alarm duramundan çıkanlacak. • Stratejik silahlarda START Anlaşması'nda kabul edilenden de daha fazla indirim yapılacak. Anlasmadaki 6 bin füzelik tavan, 5 bine indirilecek. • 3,7 milyonluk Sovyet ordusu 3 milyona indirilecek. • Nükleer denemelere 1 yılhk moratoryum konacak. • Kıtalararası balistik füzelerin geliştirilmesine son verilirken, halen var olan seyyar füzeler de sabit depolarda konuşlandınlacak. • Gorbaçov, aynca Yıldız Savaşlan diye bilinen Stratejik Savunma Girişimi (SDI) projesine katılmayı önerdi. nca stratejik (uzun menzilli) fü- ze başlığı sayısını da START Anlaşması sınırlannın daha da altına çekeceklerini açıklamıştı. Gorbaçov, aynca nükleer dene- melerde bir yıllık tek yanh mo- ratoryum ilan ettiklerini de bil- dirmişti. • Gorbaçov'un açıklamasım "Tüm dünya için çok iyi bir haber" olarak değerlendiren Başkanı Bush, gazetecilerin so- (Arkaa Sa. 15, Su. 4'dt) Incirlik ABD uçaklan ne olacak? ANKARA'YASOUIK Gorbaçov'un silahsızlanma paketi Ankara'ya rahat bir soluk aldırırken, Incirlik'teki nükleer yetenekli ABD uçaklarının durumu gündeme geliyor. YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un, ABD'nin nükleer indirim önerisini geniş- leten bir silahsızlanma paketi ortaya atması, Ankara'ya hem "ranat bir soluk akürdı" hem de Türkdye'deki ABD'ye ait nukle- er silahlann geleceği konusun- da soru işaretleri yarattı. Dışişleri ve Milli Savunma ba- kanhklan ile Genelkurmay Baş- kanlığı çevrelerinde "olumlu" karşüanan Sovyet önerisi, özel- lıkle denizaltı ve gemilere yerleş- tirilen kısa menzilli taktik nük- leer füzelerin kaldınlacak olma- sı nedeniyle, Türkiye'yi rahatlat- tı. Bu karann Karadeniz'den Türkiye'ye yönelebilecek Sovyet tehdidini buyuk ölçude ortadan (Arkaa Sa. 15, Sü. 5'de) ALTYAPI YOK— Esenyurt'un gecekondu bölgesi sele teslim oldu. 2 gecekondu sel sulan ile tama- men yıkıhrken, 13'ü büyük hasar gördü. E^enyurt Belediye Başkanı, "Gecekondulann altyapısı yok. Oturanlan uyardık, bizi dinlemedUer" dedi. (Fotograf: SUAT KOZLUKLU) Gecekondu sele teslimEsenyurt Fatih Sokak Köyaltı Mahallesi'nde meydanagelen sel baskınında20 gecekondu sular altında kaldı, 13 ev hasar gördü. Sel sularına kapılan 60 ya- şındaki Mahmut Bulutiletonınlan Ayfer ve Ayhan Bulut boğuldu. Mahmut ve Ayhan Bulut'un cesedi iki, Ayfer Bulut'un cesedi beş km sürüklendi. An- ne Nefise Bulut sel sulan ile sürüklenirkenağacatakılarak kurtuldu. Çatalca'da dadünsüren yağışlarda birevinçatısıçöktü,6yaşındakiŞenerAlaydınöl- dü. Evlerini su basan 250 kişi okullara yerleştirildi. 3. Sayfada TTSK SHP'ye cephe aldı Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Baydur, SHP lideri Erdal tnönü'yü hükümet başkanı koltuğunda düşünmek bile istemediğini söyledi. Demirel'i bol keseden vaatlerde bulunmakla eleştiren Baydur, "ANAP sanayicinin yanında olmayı daima ihmal etti. Yılmaz'ın seçim ekonomisi, enflasyonu körüklemeye başladı" dedi. ADNAN BAŞTOPÇU BURSA — Turkiye Işveren Sendikalan Kon- federasyonu (TİSK) Yönetim Kunılu'nun geniş- letilmiş toplantısı "seçim" gündemiyle Bursa- da başladı. 3 gün surecek toplanünın basına açık bölümunde konuşan TtSK Yönetim Kurulu Baş- kanı Refik Baydur, SHP ve DYP'nin vaatlerini, ANAP'ın ise 8 yıllık icraatını eleştirdi. En ağır eleştiriyi SHP ve Genel Başkanı Er- dal lnönü'ye yönelten TtSK Başkanı Baydur, "tnönü'yü hükümet başkanı koltuğunda düşün- mek bfle istemediğini" söyledi. DYP ve Demi- rel'i, "bol keseden vaatlerde bulunmak"la suç- layan Baydur, ANAP'ın da 8 yıllık icraatlan Ue sanayicileri ihmal ettiğini öne surdü. Refik Bay- dur, laik, demokratik ve parlamenter yönetim- den yana olan sağ partilerin uzlaşma içinde bir araya gelmesini istediklerini vurguladı. Baydur 1 un Ecevit ile Erbakan'dan hiç söz etmemesi dik- kat cekti. Inönü'nün iktıdara geldiğinde lokavtı hukuk sisteminden çıkaracağını, memurlara sendika ve grev hakkı tanıyacağını söylediğini anımsa- tan Baydur şöyle konuştu: "Lokavt hakkının uygulamadan kaldınlma- sı hiçbir zaman demokratik bir uygulama de- gildir. En ileri sendikal haklann var olduğu uy- gar memleketlerde lokavt doğal olarak vardır. Sayın tnönü, hak grevi ve en ufak bir hakkın (Arkaa Sa. 7, Su. l'de) Ölen ya da yaralanan yok KızıltepeDSFye bombalı saldırı ÖÇ ŞEHİT Batman'm Hasankeyf ilçesindeki karakola otomatik silahlarla ateş açıldı. Çatışmada bir er şehit oldu. Kars'ın Kağızman ilçesinde de yolcu otobüsünden indirilen bir üsteğmen ve bir onbaşı şehit edildı. 3. Sayfada '65 Model' Demirel. 'Karton Başbakaıf Yılmaz... BoLU/ADAPAZARI/İZMİT — Helikopter Rus yapısı. Ankara'dan Bolu'ya uçuyoruz, çam ormanlanna sürtünürcesine... Demirel neşeli, atıyor kahkahayı: "On yıl önce olsa kıyamet kopardı" diyor, "Rus yapısı helikopterie seçim kampanyası... Üstelik pilotlar da Rus... Geçenlerde siyasi reklam işleriyie ilgili Amerikalıyla da bu heli- kopterie uçuyorduk. Ona da soyledim. Gülüş- tük. Yıllar yılı seçim meydanlarında antikomü- nistlik yapmış Demirel, şimdi Rus helikopteri ile pilotlanyla meydan meydan dolaşıyor. Dün- ya değişti işte..." Demirel de değişti kuşkusuz. "Her şeyime kanşıyorlar" dtye yakınıyor ka- muoyu uzmanlarıyla, reklamcılardan: "Giyim kuşamdan kravata kadar... Amerikalı diyor ki Televizyona çıkacağın zaman bizzat gelece- ğim, makyajına kadar karışacağım'. Çaresiz, (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Mega-10'da ilk gece heyecanı "Merhaba Dünya... Merhaba Türkiye." Ve Mega-10 televizyonu önceki akşam yayın hayatma bu sözlerle başladı. 8. Sayfada • Rüstem Batum yeniden Rüstem Batum Show bu akşam 20.30'da "Kırmm Klozet" adıyla Mega-10'da. 8. Sayfada • Yeni dönemde ilk program TRT'nin 7 yıldır suren haber programı 32. Gun yeni dönemde tekrar ekrana geliyor. 8. Sayfada • Gamuhurdia'dan diyalog çağrısı Çatışmalann şiddetlendiğı Gürcistan 'da Devlet Başkanı diyalog talep etti. 11. Sayfada • Hırvatistan'da seferberlik Hırvatistan Cumhuriyetı Devlet Başkanı Franjo Tudjman genel seferberlik ilan etti. Halka, orduya karşı savaşma çağrısı yaptı. 11. Sayfada • Su zlrvesi 1992'ye kaldı 3-9 kasımda düzenlenmesı planlanan Ortadoğu Su zirvesi îsrail'in katıhmı konusunda anlaşmazlığın giderilmemesi üzerine ertelendi. 11. Sayfada • Pertevniyal bayramı Başbakan Mesut Yılmaz'ın da katıldığı törenle okul, tarihi binasma taşmdı. 15. Sayfada • Beşiktaş Feyyaz'ın golleriyle Beşiktaş, Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğinı sürdürdü. Siyah- Beyazlıların başarılı bir oyun sergilediği maçta golleri Feyyaz attı. Sporda i • Melek şefkat bekliyor Hemşire sorunları sağlık dunyasmm gızlı yarası. Arka. Sayfada GOZLEM UGURMLMCU Kimin Malını, Kime?.. YÛrCün Ankara'daki trilyonluk değerdeki 208 bin 407 met- re karelik arsası ve bu arsa üzerındeki YÖK merkez binası dokümantasyon merkezi, Oğrencı Seçme ve Yerlestirme Merkezi yapı ve tesislerı 'yangından mal kaçırırcasına' özel üniversite Bilkent'e devredildi. Arkadaşımız Hakan Aygün'ün dün gazetemizde yayım- (Arkon Sa. 15, Sü. 7'dt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog