Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konot Destek Kredisi! Aynntılı bılgi içın i • 188 24 24 Cumhuriyet ^Düşlediğiniz daireye Konut Destek KredisiyJe lcavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 68.YIL / SAYI 24109 / 2000 TL (KDVdahil) YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAOİ (1945-1991) CKfM 1991 CUMAflTES Eylülde yüzcte 6J ile son 11 ayın en yüksek artışı gerçekleşti Eııflasyoıı fırladı P A R T İ L E R VE E K O N O M İ İ C R A A T VE VAATLER İSTİKRAR HEDEFİYLE ÇELİŞİYOR OSMAN ULAGAY'ın y a z ı s ı E k o n o m i d e Tiirk Toplumunun Değerleri' araştırması 4 Siyasetçiye gtiven az Ağustosta yüzde 4 artış kaydeden tüketici fiyatları eylül aymda hızlanarak yüzde 6.1 arttı. Yılhk enflasyon yüzde 66.9 oldu. Ağustos sonuna göre yılhk enflasyonda meydana gelen 4.1 puanlık azalış 1990 eylülündeki yüzde 8.7'lik artışın hesap dışı kalmasından kaynaklandı. 9 bölgeden 50 milletvekili ile seçimin kaderini tayin edecek kentte partiler baraj telaşında fstanbul korkusuYÖZER GEZER OYLAR İstanbul seçmeni, geçen seçimlerde görüldüğü gibi, yüzer gezer oylann fazla olduğu ve kitlesel kaymalara yatkın oynak yapıya sahip lç Politika Servisi — Seçime 15 gün kala ts- tanbul, bütün paniierin "korkulu düşü" oiarak sahneye çıkıyor. 9 ayrı bölgeden 50 milletveki- lini parlamentoya gönderecek olan tstanbul, se- çimin kaderini tayin edebilecek büyük bir oy po- tansiyeline sahip. Türkiye'deki toplam 29.8 mil- yon seçmenin 4.2 milyonu Istanbul'da yaşıyor. (Yaklaşık yüzde 15'i) 50 milletvekili ise 450 ki- şilik parlamentonun dokuzda birini ve en az iki 'parti grubu'nu oluşturabilecek bir rakam. Ayrıca tstanbul seçmeni, Anadolu'nun diğer birçok kentinden farklı olarak oldukça karma- şık ve "yüzer gezer" bir "tercih" yapısına sahip. Farklı bölgelerde değişik sosyaJ ve siyasi yoğun- laşmalar olduğu gibi geçmişte büyük "kitlesel oy kaymalarT'nın yaşandığı bu kentte kamuo- yu araştırmaları bazen yanıltıcı sonuçlar vere- biliyor. Turkiye'nin politik nabzının bu kez oldukça heyecanlı attığı İstanbul'da bütün partiler "ba- rajı geçme" savaşında. Çünkü şimdiye kadar ya- pılan çeşitli anketler hemen hemen bütün par- tilerin İstanbul'da baraj sınırında "oynadıgını" gösteriyor. Siyaset bilimciler, fstanbul'daki her bölgede en fazla iki partinin barajı geçebilece- ğini öne sürüyorlar. Istanbul bu bakımdan ki- min nerede patlayacağı bellı olmayan bir "ma- yın tariası" gibi. BARAJ ENGEU Seçmen sayısı nedeniyle bölgelerde en çok iki parti barajı geçme şansına sahip. Anketlere göre bütün partiler baraj sınınnda 'oynuyor'. Partilerin 8 seçim çevresinde yüzde 20'lik ba- rajı geçmek için 77 bin ile 127 bin arasında de- ğişen bir oy alması gerekiyor. 9. bölge (Bakır- köy-2) ise yüzde 25'lik bir baraja sahip. (Yakla- şık 56 bin oy) 12 Eylül öncesi CKP'nin "sol" oylarının ağır bastığı İstanbul'da 1983 ve 1987 seçimlerinde ANAP büyük bir sıçrama yaprruştı. Ancak 1989 yerel seçimlerinde SHP, belediyeleri büyük öl- çüde ANAP'tan geri aldı. Bu seçimde ANAP ve SHP İstanbul'da olduk- ça 'iddialı' görünmelerine ragmen DSP'nın "Ecevit faktörü" ile atak yaptığı ve DYP'nin de Dalan, Aktuna gibi isimlerle, hiçbir zaman çok güçlü olmadığı bu kentte barajı zorladığı göz- leniyor. Refah Partisi ise başta Fatih ve Beykoz olmak Uzere bazı bölgelerde "oiaganüstü bir faaliyet" içinde. KONDA Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin dün Milliyet gazetesinde yayımlanan anket sonuçlan da partilerin il örgütlerinde tepkiyle karşılandı. KONDA anketinde, Istanbulda partilerin ala- cağı oy oranlan şu şekilde sıralanıyor: ANAP <%25, DSP ^019, DYP <%17, kararsızlar ?»17, SHP <7.12, RP <7o9, diğer <7ol. ANAP dışındaki muhaîefet partileri, anketi "yönlendiriti" olarak değerlendirerek doğru bul- (Arkm Sa. 14, Sü. l'de) • • Türk toplumunda en çok güven duyulan kurumların başında Silahlı Kuvvetler ve dini kuruluşlar; en az güvenilen kurumlar arasında da basın, ^ * Xç, | * ^ sendikalar ve büyük şirketler 1 LJŞİAJJ geliyor. Araştırma, Türkiye'de "Ailenin, din, iş ve siyaset de dahil olmak üzere diğer her kurum ve faaliyet alanından daha önemli" bulunduğunu ortaya koyuyor. Araştırma Servisi — "Tiirk Toplumunun Degerleri" araş- tırmasına göre Türk toplumun- da en çok güven duyulan ku- rumların başında Silahlı Kuv- vetler ve dini kuruluşlar, en az güvenilen kurumlar arasında da basın, sendikalar ve büyük şir- ketler geliyor. Aynı araştırma, Türkiye'de 'ailenin, din, iş ve siyaset de dahil olmak üzere di- ğer ber kurum ve faaliyet ala- nından daha önemli" bulundu- ğunu ortaya koyuyor. Araştır- manın başka bir önemli bulgu- su, Türk toplumunda reformcu- lann yüzde 54'lük büyük bir ço- ğunluk oluştururken, tutucula- nn (yüzde 23) ve toplum (Arkast Sa. 14, Sü. 4'dt) ANTALLVDAJN AHMETIAN Özal, 'Ekstra Ordinary' Antalya'da Uluslararası Insan Hakları Sempozyumu'na katılan Cumhurbaşkanı özal dün konuşkan bir günündeydi. Prof. özbudun'un 'savunma hakkını kullanabileceği' görüşü üzerine "En iyi müdafaa hücumdur" dedi. Meydanlara daha çok çıkacağı anlaşılan özal, bu konudaki soruya "Bekleyin. Takip edin, çıkann" dedi. Özal, Starl'in ANAP'ı birinci parti göstermesi için "En doğru tahmin" diye konuştu. Uçakta basına kaynar çay suyu döküîen Semra özal'ın saçlarının dibi yartdı. I. SayfMta Özd DYP'nin bikUrgesine < Çankaya i dan indireceğirf kaymasmdeğerlendirdt 4 Savunma hakkım var'"tnsan Haklannın Uluslararası Korunması ve TBMM" konulu sempozyumun açış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Özal, 'Devlet baba' kavramının hatalı olduğunu belirterek, "Devlete baba derseniz, kalkar eline sopayı alır döver" dedi. BÜLENT ECEVlT II il seçim nabzı ANTALYA — Cumhurbaş- kanı Turgut Özal, DYP'nin se- çim bildirgesine kendisinin cum- hurbaşkanlığından indirileceğini koymasıyla ilgili olarak "Benim de kendimi savunma hakkım var bu durumda" dedi. Özal "devlet baba" kavramının ha- talı olduğunu belirterek "Dev- lete baba derseniz kalkar eline sopayı alır, döver" diye konuş- (Arkası Sa. 14, Sü. 7'dt) LtDERLER NEREDE YILMAZ: Afyon, Kuıahya ve Balıkesir'de miting. İNÖNÜ: 13.00'te Samsun'da halka hitap edecek. DEMİREL: Konya ve Anıalya mitinglerinde. ECEVİT: U.OO'de Bursa, 15.00'te Eskişehir'de. ERBAKAN: Çankırı, Çorum ve Kastamonu mitinglerinde. 20.00'de Karabük'te salon toplantısı düzenleyecek. PERİNÇEK: Ceyhan mitinginde konuşacak; Adana'nm htasyon, Dağlıoğlu, Anadolu mahallelerinde konuşacak. BU GÜN E D İ R N E , T E K 1 R D A Ğ , K I R K L A R E L İ Ş E N A Y K A L K A N 7 . S a y f a d a YARIN K.MARAŞ, MALATYA, ELAZIG Y A S E M İ N Ç O N G A R S A K A R Y A D E N İ Z T 0 P A L 0 6 L U Yılmaz: Yetki istiyorum Demirel: Hadi ordan yalancı 5. İnönü: Kesin hesaplaşma Ecevit: İktidar olsam ^SHPekrana ^çıkıyor 4. Sayfada Basın / 6. Sayfada Mehmet Barlas Sabalftan ayrıldı Tiyatro / 9. Sayfada 'Kadın İstasyonu' Marsilya^ia Mine G. Saulnier Japonya / 1 1 . Sayfada Kupa kuraları umut verrji / Sporda Kaifu, mHGalatasarav 0faâ Irabzon koltuğunu v bırakıyor i BanikOstrava Kumarhaneler / Arfcada Casinolara Türk çıkarması Ayşe Yıldınm Avrupa'dan açıklama PKK,esir askerleri yarın bırakıyor PKK Avrupa Temsilciliği, Samanlı Karakolu'na yapılan baskında esir alınan 7 Türk askerinin Güney Kürdistan'daki Diyana kentinde serbest bırakılacağını açıkladı. Haber Merkezi — 4 ağustos- ta Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Samanlı Jandarma Karakolu'na PKK tarafından yapılan baskın- dan sonra kaprılan 7 erin yarın serbest bırakılacağı açıklandı. PKK Avrupa Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esir askerleri ve aile fertlerini daha (Arkast Sa. 14, Sü. 8'de) G. DOĞU'YA KOMANDO YIĞINAĞI 3. Sayfada ABD'nin gözüFener Patriği'nde ABD Başkanı Bush'un, Fener Patrikhanesi için Amerikan Başpiskoposu Yakovos'u desteklediği belirtiliyor. ABD'nin Ortodokslann liderliğini Moskova Patriği'ne kaptırmamak istediği öne sürülüyor. 1 Sayfada Almanya'da ırkçı gençler yabancıkra iki günde 20 baskın vesaldırı düzenledi Neonaziler dehşet saçıyor Polis, Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en agır ırkçı saidınlan önlemekle giiçliik çekiyor. TÛRKAİIISİNE MOLOTOF Seessen kentinde iki Türk ailesinin oturduğu eve geceyansı Neonazi militanlarca molotof kokteyli atıldı. Yangında dumandan zehirlenen kadın ve çocuklar hastaneye kaldınldı. 1TÛRKBIÇAKLANDI Mönchengladbach'ta 47 yaşındaki Türk işçisi Mustafa K., bir Alman tarafından bıçaklandı. Kentin trafiğe kapalı olduğu saatte meydana gelen olayı çevredeki Almanlar sadece izlemekie yetindi. MÜLTECİ YURDUNA SALDIRI Wesel'de bir mülteci yurduna gaz tabancalarıyla saldın düzenleyen ırkçılar, dört yabancıyı yaraladı. Bonn ve Bad Salzuflen'de iki mülteci yurdu kundaklandı. Bremen'de bir mülteci yurduna molotof kokteyli atıldı. DİLEK ZAPTÇIOĞLU'nun haberi 11. Sayfada AT TOPLANTISI: YUNANİSTAN DİPLOMATİK ZAFER KAZANDI STELYO BERURAKİS'in haberi 11. Sayfada YUGOSLAVYA Sırbistan YEMİ BİR ANLAŞMA Federal Ordu, H.r- vatistan'ın federal üslerden ablukayı kaldırması karşılığında Hırvatistan'a yönelik hava, kara ve deniz saldınla- nnı durdurmayı kabul etti. Sırpların eşemenliğinindeki Federal Başkanlık, üîkede kısmi seferberlik ilan etti. AT ülkeleri Slovenya ile Hırvatis- tan'm bağımsızlığım tanıma konu- sunda anlaştılar. 10. Sayfada ClA BELGELERİ Papa'ya suikast ABD Senatosu'nda KGB'YE AKLAMA Robert Gates'in CIA BaskanhğYna atanmasım görüşen Şe- nato Istihbarat Komisyonu, Gates'in, Reagan yönetünininsiyasal görüşlerini desteklemek için o dönemde 'iki nu- marası'olduğuCIA'yı kullandığı iddi- alarını soruşturuyor. Bazı satırlan karalanarak açıklanan bir CIA belge- sinde "KGB, Papa'nın öldürülmesini isteseydi Bulgarlann aptalca hatalan- na izin vermezdi" deniyor. 10. Sayfada Kendini Bilmek... 1 oplum oiarak kendimizi tanıyor muyu'z? Düşüncelerimiz... İnançtarımız... Değer yargılarımız... Bunları ne kadar biliyoruz? Politikacılara ne ölçüde güven duyuyor bu toplum? Ya gazeteciye, yargıca, polise, as- kere, öğretmene duyduğu güvenin ölçüsü... Farkında mıyız bunların? İnsanımız hoşgörülü mü? Yeniliklere açık mı? Tutucu mu? Modernleşmeye eğilimli mi? Bu sorulann karşılıklarını bildiğimiz ölçü- de, kendimize çekidüzen vermenin yolunu tutabiliriz. Kurumlar ve kuruluşlar, toplum- dan gelen uyarıların ışığında kendilerinl ye- nileyebilirler. Toplumun ileriemesini tıkayan engellerin aşılması kolaylaşabilir. Onun için, bu konularda düşünce üretimı ve bilimsel araştırma büyük önern taşır. Ni- (Arkast Sa. 14,Sü. l'de) HASAN CEMAL • TRT'de diziler TRT teievizyonu dört yeni yabancı dizinin yayınma başlıyor. Farrah Fawcett \ aynı anda 2 yeni dizide oynayacak. 8. Sayfada • Ekranda ünlüler geçidi 22.40'ta TV3'te Video Müzik Türkiye, 17.00'de TVl'de Genç Çizgi programları yayımlartıyor. 8. Sayfada • Operada Mozart mevsimi /stanbul Devlet Opera ve Balesı 1991-92 sezonuna bugün saat 15.30'da başlıyor. 9. Sayfada • 250 esere sigorta Antik AŞ'nin 139. müzayedesi yarın Hilton Oteli'nde. 9. Sayfada • Sovyetler Blrllği Kafkasya bölgesinde çatışmalar sürüyor. Dağlık Karabağ 'da 8 kişi, Gürcıstan 'da3kişi öldu. 11. Sayfada • Annesine ne diyecek Ünlü reklamcı Jacgues Segue'la, yeni oluşan şirkette yetkisi saptanmayan bir göreve getirildi. Ekonomide • Gillette piyasaya jilet attı' Amerikan firması Permatik ve Kromatik 'in tüm hisselerini satın alarak pazar payını arttırdı. Ekonomide • Genel liseye göç Üniversite girişte puan yükseltmek için fen liselerinin son sınıflarından genel liselere göç yaşanıyor. 14. Sayfada • Pertevnfyalyuvasınakavuşuyor Pertevniyal Lisesi, 5 yıl aradan sonra Aksaray'daki binasına dönüyor. 15. Sayfada • Nefes kesecek maç Gatatasaray ile Fenerbahçe ligin ilk derby'sinde 14.00'te Ali Sami Yen 'de karşı karsıya geliyor. Sporda • File altında buluşma Türkiye Bayanlar ve Erkekler ligi bugün başlıyor. Sporda GOZLEM UĞURMUMCU Kahveci ve Denetim... Maliye ve Gümrük Bakanı Kahveci'nin, Bakanlık Teftiş Ku- rulu'nun 1990-1991 Ktş Teftiş Programı'ndan Gümrükler Ge- nel Müdürlüğü'nü çtkardığı belirlendi. Niçin? "Mucit Bakari'a sorulur mu bunlar? Herhalde, "yolsuz- lukla ve kaçakçılıkla mücadele için (!)". Niçin olacak başka? (Arkosı Sa. 14, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog