Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

• f j 5 milyondan 500 milyona... Konut Destelc KredisiJ Aynrthlı bılgı gn U O M 188 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 6S.YIL / SAYI 24134 / 2000 Tl (KDV öahü) KURUCUSU. YUNUS MADİ (1924-1945) BAŞYAZAM NADİR NADİ (1945-1991j 30 EKİM 1901 ÇARSAMBA En büyükbayramı kutladık L O dfl 2 9 K k İ m ' İ n hf>kf»î<ii 'KnçMk tsim, küçük asker n'apıyorsnn, bana \j a a « ^ EAum ı n o e n ç i M tAyk ,B a g ü n > a ş | a r | e | | i d o l a y ı n d a o l a n .ç0 _ cuk'Unn şarkısı boyle basiamıyor muydu? Ve 'kıiçuk asker' yanıt verivordu: 'Tufegime bakıyonım, sana selam durayonım, vatanımı koruyonım.' Dun, biitbn vurtta coşkuyla, sevinçle bir 29 Ekim Cumhurhet Bavraraını kutladık. Fotograftaki kuçuk asker'in coş- kusu ve sevinciyle... Matarasının içinde su yokrauş, el bombası plastiktenmis, oisun... San saçlan kaşlarmın üzerine duşmiış, kepi ve postallan da pek "nizami' değilmiş... Bun- lar da o kadar onemli degil. Tufeginde mutlaka kurşun bulunacak diye bir kural da yok. O, çakı gibi. O, lam teçhizat'ıyla Cumtauriyet Bayraım'nı kutlamaya hazır ve amade... Önunden sıra haünde 'asker abi'leri geçiyor. Hepsi uygun adunda. Bando 'Harbiye' marşını mı çalıyor? 'Kiıçük asker' esas duruşta objektife dönmiış yiizünü. Aklından gecenJeri kim bilebilir? Şimdi inse kaldırımdan asagıva, bir 10-12 yıl büyumuş olsa... matarasına su, tüfegine kurşun doldursa... Ama o oylece duruvor kaJdınmın kenannda, askerlerin onunde. YiızüDde cumhuriyeün ışıgı, bilimin güneşi, özgurlugun sevinci... Bir 29 Ekim'de cuın- bııriyet kadar genç, cumburiyet kadar dinamik, cumburiyet kadar yannlara güvenli... Hayır. objektife degil, Mustafa Kemal Alaturk'un yannın Türkiyesi'nde işaret ettiği yere, bilimin, bagımsızlıgın, ozgurlugun, aydınlıgın güneş açtıgı yere bakıyor umutla| dzlemle. Küçük asker' yannın Turkiyesi'ne bakıyor. (Fotograf: SERDAR AKİNAN) Liderler Çankaya'yı protesto etti Anıtkabir'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın yanı sıra sadece Süleyman Demirel ve Türkeş bulundular. Ancak Özal'ınresepsiyonunakatılmadılar. İnönü, İzmir'deki törenlerde yer aldı.Erbakan protokolü protesto için, Ecevit ise partisine grup olma hakkı tanınmadığı için tören veresepsiyonlarakatılmadılar. Haber Merkezi— 29 Ekim Cumhu- riyet Bayramı, dün tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de düzenle- nen îörenJerde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı protes- to için daha önceki Anıtkabir tören- lerine katılmayan DYP lideri Süley- man Demirel, dün protokoldeki yeri- ni aldı. îzmir'dekı törenlere katılan SHP Genel Başkanı Erdal tnönü ise protestosunu sürdürdü. Dunku tören- lere DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit ve RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan da katılmadılar. Demirel dı- şında törenlere katılan tek muhalefet lideri Alpaslan Türkeş oldu. Özal'ın Çankaya Köşkü'nde verdiği resepsiyo- na da Başbakan Mesut Yılmaz'ın dı- şında hiçbir siyasi parti lideri ka- tılmadı. Istanbul ve îzmir valileri, dün dü- zenlenen Cumhuriyet Bayramı tören- lerinde halka hitaben yaptıklan ko- nuşmalarda, son gunlerde yoğunlaşan "bölücü terör" eylemlerine değinerek, ülke butünlüğunün korunmasının önemini vurguladılar. Bu arada, Cum- huriyet Bayramı dolayısıyla cezaevle- rinde, siyasi tutuklu ve hukümlulerin dışında açık goruş yapıldı. Dun Bay- rampaşa Cezaevi önunde toplanan si- yasi tutuklu ve hükumlu yakınları ise açık göruşe getirilen sınırlamayı pro- testo ettiler. Ankara Büromuzun haberine gore 29 Ekim törenlerinin ilki dun saat 09.00'da Anıtkabir*de yapıldı. Burada- ki törenlere Cumhurbaşkanı özal'ı protestosu devam eden SHP Genel Başkanı tnönü ve diğer partililer ka- nlmazken, DYP lideri Demirel dün Amtkabir'e gelerek törende hazır bu- lundu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Turgut özal, Meclis Başkanı Kaya Er- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) Barış Konferansı 2 süperden büyük dayaınşma ABD Başkanı Bush ile Sovyet lideri Gorbaçov, Madrid'de başlayacak olan Ortadoğu Barış Konferansı öncesinde bir araya geldi. İki lider bölgede kalıcı bir banşın sağlanabilmesi için ellerindeki tüm çareleri kullanmak konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladılar. Dış Haberler Servisi — Israil ile Arap ülkele- rini ilk kez bir araya getiren Ortadoğu Banş Konferansı, bugün Madrid'de çahşmalanna baş- hyor. ABD Başkanı George Bush ile SSCB Dev- let Başkanı Mihail Gorbaçov, bölgede barışın sağlanması için "ellerindeki bıitiin çareterj kullanmak" konusunda göruş birliğine vardık- lannı açıkladılar. Bush ve Gorbaçov, dün Madrid'de ikili gö- rûşmelerinden sonra ortak bir basm toplantısı düzenlediler. Bush, bugün başlayacak konfe- ransı "tarihi" olarak nitelendirirken "Başkan Gorbaçovia olumlu ve yapıcı bir görüşme (Arkası Sa. 12, Sü. l'de) Banş zirvesine terörle tepki tsrail'e saltfan Ortadoğu Konferansı'na karşı çıkan radikal İslamcı grupların iki gün içinde 4'u asker olmak uzere 7 kişiyi öldürmesine misillemede bulunan Israil, Filistin kamplarını yaylım ateşine tuttu. Dış Haberler Servisi — Ortadoğu Barış Kon- feransı'mn toplanmasına karşı çıkan radikal İs- lamcı gruplar, iki gun içinde 4'ü asker olmak uzere 7 İsrailliyi oldurdüler. Hizbullah ve Islami Cihad tarafından üstle- nilen saldırılar Güney Lubnan ve Israil'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gerçekleştirildi. Is- rail helikopterlen de misilleme olarak Güney Lübnan'daki Filistin kamplanna saldırdüar. AFP'nin haberine göre Güney Lübnan'da Is- rail askerlerine karşı dun bombalı bir saldın ger- çekleştirildi. Ajans, saJdırı sonucu 4 Israil as- (Arkast Sa. 12, Sü. l'de) ÎSLAMÎ CİHAD TERORÜ İLK SIRADA 4. Sayfada ABD'NİN STRATEJİSÎ, UZUN SOLUKLU BÎR DİYALOG UFUK GÛIDEMİR & Sayfada ANKARA'DA OGÎK BEKLENTÎSİ SEMİH İDİZ 8. Sayfada MADRİD KONFERANSI ERSUN BALCI'mn yazısı 9. Sayfada Edebiyat tarihinin tanığı Sovyetler / 9. Sayfada Yeltsiıfflen nükleer yasak Yugoslavya / 9. Sayfada Hırvat kenti Dubrovnik yanıyor UNESCO /12. Sayfada i -tf Talat Halman İcra Konseyi üyesî Çevre / Arka Sayfada Göllerimiz atıkçukuru Hürrıyet Uymaz T • • • • Inonu: SHP uçuruma gidiyorSHP lideri, olağanustü kurultaycian yana olrnadığını belirtirken "Düğmeje bastık gidyoruz. Nereye gidyorsuauz? Ne zoıunuz ^ar?" diye koıuştu. İncnü, "3u kadar yılınızı veriiğiniz partinin iç ka^galarla uçurumdan aşağı yımrlanmasını ister •misiniz? Kurultay yajarsak herkes onunla ug^aşır. Kimse bize 'gelin, kodisyot ortağı olun' denez" cedi. 4 Sayfada İZHİR İ- BAŞKANI: LİDER 5ORUNU YOK UŞ\K İi BAŞKANI: TCPLAMVIALI 4. Sayfada SHPlde kdıçlar çekiliyorGenel merkez Kurultay 1-2 ay içinde toplanır, yer, gün ve saat belirlenmesi genel merkezin yetkisindedir. Baykalcılar Kurultay 1 ay içinde toplanmalı. Geciktirmek örgütün tepkisine yol açar. Örgüt buna tahammül edemez. ÜMİT ASLANBAY ANKARA — SHP'de parti içi muhalefetin 338 imzalı ola- ğanüstu kurultay isteminı genel merkez yönetimine vermesıyle iç mucadele "sinir harbi"ne do- nüştu. Genel merkez yonetimi, "Dernekler Yasası, bir ay için- de olaganüstü kanıltaya cagrı yapılmasuu öngöriıyor" derken, parti içi muhalefet, "Kurultay bir ay içinde yapılmalı, bunu yapmazlarsa örgüt ayağa kal- kar" diye karşılık veriyor. Bu arada bazı MYK üyeleri, dun kendi aralannda yaptıkla- n bir değerlendirmede, parti ta- banından ve eski partililerin bir bölümünden gelen baskılan göz önüne alarak Baykal ve arka- daşlan için "partiyi yıpraüa ta- vırlara ginnderi ve bunu sür- dürmeleri halinde gerekirse di- siplin mekanizmalariDiıı çalışünlması" üzerinde durdu- lar. Ancak bu konudaki kesin tavnn Genel Başkan Erdal İnö- nü ve MYK karanndan geçtiği- nin özellikle aitı çiziliyor. Olağanustü kurultay istemle- rinin yerine getirüme zamanına ilışkin, tüzuğunde herhangi bir hükum bulunmayan SHP'de başlayan hukuk tartışması bü- yudü. Tartışmalara neden olan, Dernekler Yasası'nın 20. madde- si şöyle: "Denetleme kurulunun veya (Arkası Sa. 12, Su. i'de) Hükümet programı yazılıyor DemireFin hedefiI- Terörün önlenmesi 2- Güneydoğu olaylarına çözüm 3- Enflasyonun tek rakama indirilmesi 4- Kalkınmanın ra- yına oturtulması 5- Büyümenin sağlanması 6- İşsizlik, sağ- hk ve eğitim sorunlarının çözümü 7- Asgari ücretin vergi dışı tutulması 8- İşsizlik sigortası ve ücretsiz tedaviye geçilmesi 9-12 Eylürtin izlerinin silinmesi 10- Antidemokratik yasa- ların düzeltilmesi ya da kaldırılması 11- Paris Şartfnın öngördüğü katılımcı demokrasinin tüm koşulları olan kişi hak ve özgürlükleri ile sendikal haklara en ileri ülkelerde gö- rülen oranda yer verilecek 12- Vatandaşa etkin ve adil hiz- met veren bürokrasi kurulacak. 5. Sayfada ICıdınkr satrançta, 64 yıllık SSCB egemenliği sona erdi Çînlden Sovyetlerie 'şah-mat' hş Haberler Ser- v i s — Çinı satranç oyncusu \üe Jun, G--İCÜ rakii Dünya K »ınlar Satranç Ş^aıpiyonı Maya Çiburdanid- z^"i yenerk unvanı ele geçirdi. Fibinler'n başkenti Manila'da y^aJanuran maçının, sondan bmx)ncek oyununda rakibiyle b^etbere ialan Jun, 8.S puana ulaştı ve yeni Dunya Kadmlar Satranç Şampiyonu oldu. Xie Jun bu sonuçla sadece Çiburda- nidze"nin 13 yıllık şampiyonlu- ğuna son vermekle kalmadı, ay- m zamanda Sovyetler'in bu alanda suren 64 yıllık egemen- liğini de kırmış oldu. Berabere biten ve kendisine şampiyonluk getiren 15. oyun- dan sonra ellerini havaya kaldı- rarak sevincini belirten Jun, "Benim için degerli bir beraber- lik getirecek kadar iyi oynayaca- ğımdan emindim. Çok, ama çok mutluyum" dedı. Eski şampıyon Çiburdanidze ise oyun sonrası gazetecilerle konuşmayı reddetti ve maçın yapıldığı salonu hemen terk etti. Satranç uzmanlarının oyun (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) • Eğilmez'in ilk önemli fllmi TV2'de 'Tiyatrodan Sinemaya' programmda yayımlanacak olan 'Sürtuk' adlı filmde Cüneyt Arkm, Ekrem Bora ve Türkân Şoray başroldeler. 6. Sayfada \ T • ABD'de dizi kıtlığı Amenka'da son yıltarda fazla dizi uretilmemesi, vıdeo salgını ve kablolu TV yayınlarının giderek yaygınlaşmasından kaynaklamyor. 6. Sayfada • Sissy Spacek başrolde 1981 ydı yapımı 'Yıpranmış Yıllar' adlı film, Starl'de saat 21.00'den ıtibaren yayımlanacak. 6. Sayfada • Festivalin kralı, genç umutlar Cenevre kentındekı fılm festivaline Turkiye'den katılan Fikret Kuşkan çok mutlu. 7. Sayfada • MOSSAD'a silah Alman istihbarat servisi, eski Doğu Alman ordusuna aıt savaş mahemelennı tsrail'e sevk edıyor. 9. Sayfada • Hükümet soydaşsız kurulacak Bulgarıstan 'da DGB Başkanı, Türklerin onderlığındekı HOH ile koalısyon vapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. 9. Sayfada • Tüccardan tütüne tepki Mesut Yılmaz'ın tütün fiyatım 30 bin lira olarak açıklaması tüccarı piyasadan çektı. Ekonomide • Toplam umut 3 trilyon lira Vatandaş 1991 sonuna kadar MP, Kazı Kazan, at yarışı, Spor-Toto ve Spor Loto için butçenın 40'ta bırı para harcayacak. Arka Sayfada • Cinsel suçların hedefi çocuk Istismara maruz kalan ve ıhmal edilenlerın yaş ortalaması çok duşük duzeyde. Arka Sayfada Piyasalar durgun Stoklar zam uykusundaSataolar Bazlamyor Yağ, deterjan, ithal pirinç ve temizlik malzemeleriyle konserve, kibrit, ampul gibi diğer tüketim mallarında piyasaya mal pompalayan büyük kuruluşların yeni hükümetin ekonomik önlemleri belli oluncaya dek sevlcıyatı "yokluk yaratmayacak şekilde" düşürdükleri öne sürülüyor. BÜLfMT nZANUK'ın haberi Ekonomnfe 5 bin sınırınıaştı Dolar engel tanımıyorTürkiye'de 1988-1990 yülan arasmda uygıılanan kur politikaları nedeniyle enflasyonun gerisinde kalan Amerikan para birimi, Merkez Bankası'nın müdahalesini sürdünnesine karşın 5 bin lira barajını aştı. Ekonomide GOZLEM UGURMUMCU Türk Parası... Dün, cumhuriyetin kuruluşunun 68. yıldönümünü kut- ladık. Kutlama törenlerındeki her zamanki basmakalıp, te- kerleme 's/yas» edebiyat' 68 yıldönümünde de yinelendi. Cumhuriyet'in 68. yıldönumunde yaygın moda, 'serbest piyasa fetişizmi' ve 'anti-Kemalizm'öır ideolojıleri bugünlük bir yana bırakalım, gelin bugün şu (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog