Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 mityona... Konut Destek Kredisi! -Aynntıl. Wg. ıqn AIO M 188 24 24 Cu m huriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK iyi bankadı r! 28 EKİM 1991 PAZARTBİ68.YIL / SAYI 24132 / 2000 TL (KDV dahi) KURUCUSU YUNÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZMI. NAPİR MADİ (1945-1991) SHP'de kurultay Geael nierkez Yönetim, olağanüstü ku- rultayı olabildiğince erteleme eğiliminde. Ge- nel merkez yöneticileri Baykal'ı koalisyonun önüne set çekmek ve parti içi mücadeleyi bir kez daha başlatarak fırsatçı bir tavırla parti- ye zarar vennekle suçluyor. Baykal y a n l ı l a n 200 imzayı bir an ön- ce toplayıp genel merkeze ulaştırmayı amaç- lıyorlar. Denk Baykal, koalisyona karşı olmadığını, aksine koalisyon olasılığının ku- rultay için bir neden olduğunu savunuyor. 5. Sayfada - Yenilikçi Sol Günay ile yollar aynlıyor Yenilikçi Sosyal Demokratlar'ın tstanbul'da yaptıklan toplantıya MYK üyesi Ercan Ka- rakaş, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Doç. Dr. Seyfettin Gürsel, eski ve yeni PM üyeleri ile ilçe başkanları katıldı. Toplantıda partınin dünü, bugünü ve yannına ilişkin öneriler tar- tışılarak, hazırlanacak bildirinin tüm kentler- deki yenilikçi kadrolara gönderilmesi kararlaştınldı. Toplantıda Günay sert bir dille elestirildi. 5. Sayfada Demirel'in Çankaya'ya bakışı 'Çözemezsek askıya alınz' Devleti tıkar Eğer Çankaya'ya bir çözüm getirilme imkânı bulamazsak, devletin tepe- sinde kavga, küskünluk olmaz. Devleti tıkar o. Bir çözüm bulabilirsek bulacağız. Devle- tin tepesinde kavga yaptırmam. Herkes ken- di fikrini kendine saklayacak. Listeler belirlensin Seçimin üzerinden bir hafta geçti. Ama henüz kimin milletve- kili olduğu, kimin olmadığı belli değil. YSK isimleri ilan ettikten beş gün sonra TBMM toplanacak. Ondan sonra da hükümet süre- ci başlayacak. Kimse telaşlanmasın. 4. Sayfada RP'den ayrılacaklar Üçlü ittifakın tutkalı iktidar MÇP ve IDP kökenli milletvekilleri, RP'nin koalisyon ortağı olamaması durumunda 'hül- le partileri' aracılığıyla 'yuvalanna' dönmeyi amaçlıyorlar. 4 Sayfada TKK'yı imha operasyonu'na karadan 6 bin.komando katıhyor Irak içinde10 krnSınırdan 7-10 kilometre içeri giren 2 komando bölüğü kara harekâtım sürdürürken hava muhalefeti nedeniyle savaş uçaklan dün operasyona katılmadı. İçişleri Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Çayırlı Karakolu'na saldıran 400-500 kişilikPKK'h gruptan 100 kadarının öldürüldüğünü söyledi. ANKARA/DİYARBAKIR (Cumhuriyet) — Türk Silahlı Kuvvetleri'nüı Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik "im- ba operasyonu" kara harekâtıy- la sürdü. Hava muhalefeti ne- deniyle savaş uçaklan, operas- yonun dünkü bölümüne katıl- mazken, kara harekâtına katı- lan 2 komando bölüğünün sınır- dan 7-10 kilometre içeri girdik- leri kaydedildi. Çayırlı karakoluna saldıran ve 17 eri se- hit eden 400-500 kişilik PKK grubundan 100 teröristin öldü- rüldüğü, 50 kadannın da yara- landığı kaydedildi. PKK saldı- rısı sırasında kaybolan 3 erden henuz haber alınamadı. İçişleri Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Çetinkaya ve Jandarma Asayiş Bölge Ko- mutanı Korgeneral Necati Öz- gen, dun helikopterle Hakkâri'- nin Çukurca ilçesi Çayırlı köyu- ne giderek 17 erin şehit edildiği Çayırlı Sınır Jandarma Karako- lu'nda incelemelerde bulundu- lar. Bakan Çakmakoğlu, kara- kol çevresindeki ilk çatışmalar (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) Gayrettepe'de Dev-Sol ile çatışma \aralı terörist öldü Dev-Sol'un.üst dözey bir emniyet görevlisine suikast yapacağı ihbarım alan emniyet görevlileri Gayrettepe'de pusu kurdu. Çatışmada yaralı olarak yakalanan Kafadenk hastanede öldü. Üç terörist kaçtı. İstanbul Haber Servisi — Gayrettepe'de öncekı gece polis- le gırdiği silahlı çatışmada ağır yaralı oiarak ele geçirilen Bur- han Remzi Kafadenk, kaldırıl- dığı Şişli Etfal Hastanesi'nde dün sabaha karşı öldü. Hasta- neye gelen Kafadenk 'in babası Orhan Kafadenk ve yakınlan cenazeyle birlikte Adli Tıp Ku- rumu'na gittiler. Yasadışı Dev-Sol örgütünün üst düzey bir emniyet görevlisi- ne suikast ihbannı değerlendire- rek Gayrettepe'de pusuya yatan Terörle Mucadele Şubesi ekip- leri ile teröristler arasında önce-" ki gece çıkan çatışmada kaçak uç teröristin eşkâllerinin belir- lendiği bildirildi. Emekli Orge- neral Adnan Ersöz'ün öldürül- mesi olayına karıştıkları sanılan biri kadın üç teröristin yakalan- ması için soruşturmanın çok yönlu sürdürulduğü belirtiliyor. Olay yerinde ele geçirilen si- lahm Adnan Ersöz'un öldürül- mesi olayında kullamlan silaha benzediğini belirten emniyet yet- kilileri, olay yerinde 6 adet boş kovan bulunduğunu kaydetti- ler. Yetkililer, çatışmaya gıren ve kaçan terörisüerin geçmişte baş- ka silahlı saldınlara da kanşmış olabileceğini ifade ettüer. Keodi köyünan bombalandıfını öne sören Barzani, Dışişleri Bakanhgı'na sert bir mesaj gönderdi. Barzani rest çektiK ü r t liderinden A n k a r a ' y a Sivil halka saldıran herkese karşı ateş açacağız. KDP'nin Ankara'daki temsilcileri derhal geri çekilecektir. Habur sınır kapısından geçişleri engelleyeceğiz. PKK ile mucadele karan iptal edilmiştir. YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin (TSK) Çukurca bölgesinde başlattığj Kuzey Irak'a yönelik sınır ötesi operasyon, Irak muhalif Kürt örgutü Kurdistan Demokrat Partisi- nin (KDP), Türkiye'yı "sert" biçim- önceki gece Ankara'ya gönderdiği ve de protestosuna yol açtı. KDP lideri zaman geçirilmeksizin Dışişleri Ba- Mesut Barzani, TSK'nın kendi köyu kanlığı'na iletilen mesajında; "Sivil- Barzan'ın da aralarında bulunduğu lere saldıran herkese karşı ateş açıl- sivil yerleşim bolgelennı bombaladı- ması, KDP'nin Turki>e'deki temsil- ğını öne sürerek Ankara ile "ipleri cilerinin d«rhal geri çekilmesi, Ha- koparma" kararı aldı. Barzani'nin, (Arkaa Sa. 17, Sü. 7'de) Genelkurmayyalanladı5 saat sören toplantı Kürt liderlerinin iddiası, Genelkurmay'da 5 saat süren bir toplantıda görüşüldü. KDP lideri Barzani'nin köyünün bombalandığı iddiası yalanlanarak "hiçbir meskûn mahalle harekât düzenlenmediği" bildirildi. 17. Sayfada DemireFin Güneydoğu planıANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — DYP Genel Başkanı Süle>man Demirel PKK te- rörü için iki önlem alacaklarını açıkladı. De- mirel'in düşundüğü önlemler şunlar: 1- Halka güvenlik, inandıncılık vermek. Şefkatle, adaletle ve güzellikle yaklaşmak. Onların bu çeteye ^—^——^— korkudan dolayı yar- p a dımcı olmak mecbu- ^^M riyetini ortadan kal- H • Halka dırmak. Çetenin hâ- ^ g | güvenlik, kimiyetinden, korku- in a n dincillk sundan vatandaşları , kurtarmak. vermek. 2-PKK terörünun Vatandaşi niçin önlenemediğıni çetenin t J e Ç?d e V1 I ?a ğ a f' hâkimiyetinden, dıklemek. Sıyası dı- , , „ J _ rektifeksikiiginikai- korkusundan dırmak. Sorumlula- kurtarmak. nn görüşlerini alarak yeni bir siyaset uy- gulamak. Demirel, dün dü- zenledıği basın top- lantısında, tert»r ko- nusuna geniş yer ayırdı. Sınırdaki ka- rakollann basılıp gü- venlik mensupları- nın, erlerin şehit edil- ^ mm ~ m ""^^ mesi ve bölge halkmın katledilmesi olayla- nnın 1984'ten beri devam ettiğini anlatan De- mirel, bu olayların boyutunun, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir sını- ra Jİaştığını kaydetti. Devletin caydırıcılığı- mn azalmasıyla devlet guçlerine yönelik sal- (Arkaa Sa. 17, Sü. 4'de) Siyasi direktif eksikliğini kaldırmak. Yeni bir siyaset uygulamak. Akarsu ve nehirlere boşalan arsenikten bora kadar birçok zehirli atık, insan ve çe>re saglıgı nı tehdit ediyor. Akarsular ölüyorTBMM Çevre Araştırma Komisyonu raporuna göre akarsu ve nehirlerin yarıdan fazlası 'kirh' su' kategorisine giriyor. Meriç, Susurluk, Sakarya, Gediz, Seyhan ve Yeşilırmak kirlüiğin yoğun olduğu nehirler. Komisyon raporunda Trakya, Marmara, Kuzey Ege, Iç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'de atık boşalmayan akarsu ve çay kalmadığı belirtiliyor. HÜRRİYET UYMATın haberi 17. Sayfada Barış Konferansı Hafız Esad: Her şey IsraiPe bağlı Hafız Esad, CNN'e verdiği demeçte, "Israil'in barışı mı, yoksa durumun bugünkü gibi kalmasını mı istediği bilinmelidir" dedi. FKÖ lideri Arafat, barışm "Filisün-lsrail anlaşmasına bağlı olduğunu" söyledi. Tel Aviv'de 30 bin kişi barış için gösteri yaptı. 9. Sayfada FİLÎSTİN TÜRKİYE'DEN DESTEK BEKLÎYOR 9. Sayfada Sovyetler Birliöi Türkmenistan bağınısızlık ilaııetti Türkmenistan Cumhuriyeti'nde önceki gün halkın yüzde 94'ü bağımsızlık lehinde oy kullandı. Sovyet cumhuriyetleri liderleri, dün Moskova'da G-7 temsilcilerini SSCB'ye acil gıda yardımı yapmaya çağırdılar. 9. Sayfada TV / 6. Sayfada Sinema: GeçenYaz Birdenbire Borsa /10. Sayfada Trend ne zaman yukarı döner? Abdurrahman Yıldırım Mûzayede /12. Sayfada 'ÇiçekToplayan Kız'a 325 milyon Asterix / Arka Sayfada Feminizm çizgi romana girdi Mine G. Saulnıer Ortadoğu Banş Konferansı. lsrail'le Araplar arasında ilk büyük savaş 1948'de patladı. Bu savaş hali bugüne ka- dar da noktalanmış değıl. Aradan geçen 43 yıl içinde taraflar birçok kez savaştılar. Ama akan onca kana rağmen bırbırlerinı tükete- mediler, bırbiriennin varlıklanna son vereme- diler. Acaba, bir arada yaşamaya mahkûm ol- duklarını artık anladıkları için mi bir masa- nın çevresinde oturmaya karar verdiler? Yoksa, soğuk savaşın noktalanmasıyla bir- likte tek süper güç olarak dünya arenasın- da kalan ABD'ye fazla direnemedikleri için mi yüz yüze görüşmeye razı oldular? Han- gisi? Birinci sorudan çok, ikincisı gerçeği yansıtıyor. Ancak hangi nedenle olursa olsun, gele- cek çarşamba günü İspanya'nın başkenti Madrid'de tarihsel bir olay yaşanacak. 43 yı- (Arkası Sa. 17, Sü. Vde) HASAN CEMAL • Star'da Parliament Süper Band konseri Ünlu caz ustalannm bir araya gelerek oluşturduklan Parliament Süper Band'in konseri 7 kasımda Starl 'de. 6. Sayfada • Parlamentonun dünü ve bugünü TVl'de saat 21.00'deki 'Ayda Bir' adlı progranjda 19. dönem milletvekili seçimlerinin analizi yapılacak. 6. Sayfada m Konkordatoya geçit yok Şirketlerin borçlarmdan kurtulmak için seçtiği en kolay yolu, kanun ve bankalar kapatıyor Ekonomide m THY'de bllanço bilmecesi THY İMKB'ye gönderdiği bilançoda 306 milyar liralık dönem zaran gösterdi. Ekonomide • Emisyon mlktan dövizi geçti Merkez Bankası döviz mevcutlanyla emisyon miktanm karsılayamaz hale geldi. Ekonomide • Galatasaray ipten döndü Dun oynanan Galatasaray - A.Demirspor karşılaşması 2-1 sonuçlandı. San-Kırmızılı takımı galibiyete ulaştıran golü 85. dakikada Hamza attı. Sporda • Ayvalık'ı Insan eli' tüketiyor Villa yapmak uğruna ormanlar yok ediliyor. Tarihi konutlar yıkıltyor. Arka Sayfada m Şenlik, Bacaksız'la açıldı Akdeniz Sinema Festivali dun gece Tunç Basaran'ın 'Piyano Piyano Bacaksız 'filmı ile başiadı. Arka Sayfada • Kadınlar dayaktan kaçıyor Baskentte açılan 'Kadın Danısma Merkezi'ne aile içi şiddetten ve eşlerinden yedikleri dayaktan yakınan kadınlar başvuruyor. Arka Sayfada DÜNYADA GEÇEN HAFTA DANİMARKA Irkçı propaganda FERRUH YILMAZ ABD Seçim maratonu geç başlıyor SEBNEM ATİYAS YUNANÎSTAN 140 yıllık üniversite işgal edildi STELYO BERBERAKİS SSCB Kadınlar ve şoförler direnişte AHMET SEL 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog