Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 mityona... Konut Destek Kredisi! Aynnîılı bıigı tç n i 1B8 24 24 Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK i y i ba n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24131 / 2000 TL (KDVdahil) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAOİ (1945-1991) 27 EKJM 1991 PAZM Savaş uçaklannın ve 6 helikopterin katıldığı sıcak takip sonucu Kuzey Irak'taki bazı kamplar imha edildi PKK'va büyiik operasyon Iruklı Kürtlerlepazjarlık F-4'ler Hakkâri'de sınırdan 9 kilometre içerideki vadidetoplanan 400 kişilikbir terörist gruba bomba yağdırdı. Genelkurmay önceki gün jetlerin 24 sorti gerçekleştirdiğini açıkladı. Kara harekâtına 2 bölükten oluşan komando timleri katılıyor. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek kara operasyonu için tanklar hazırhk yapıyor. Haber Merkezi — PKK'nın Hakkâri'nin Çukurca ilçesine baglı üç köy karakoluna duzen- ledigi ve 17 erin şehit olduğu sal- dından sonra Türk Silahlı Kuv- vetkri'nce başlatılan kara ve ha- va destekli operasyon sürüyor. Genelkurmay Başkanhğı 400 ki- şiden oluşan bir PKK'b gnıbun dün Awkihil Vadisi'nde toplan- mak üzereyken bombalandığını açıkladı. Genelkunnay kaynak- lan, sabah saatlerinde sınırdan 9 kilometre içerideki vadide top- lanrnakta olan teröristlerin iki koldan F-4'lerle ateş altına aun- dığını bildirdiler. DYP lideri Snkyman Demi- ıd, sınır ötesi operasyonun so- nuç alınmcaya kadar sürdürül- mesi gerektiğini söyledi. Demi- rel, teröristlerin cinayet işledik- ten sonra komşu ülkelere kaç- tıklarına dikkat çekerek bu ül- kelere, Men dakka dukka' (çal- ma kapımı, çalarlar kapını) di- ye seslendi. Aakara Böromuzun haberine göre ûst düzey askeri kaynakla- nn Cumhuriyet'e verdikleri bil- gide, dün sabah saat 06.35'te RF-5 keşif uçaklannın uçuşlan sonrasında saat 07.30'dan itiba- ren F-4 uçaklannın harekâta basladıklan yer aldı. Oiyarbakır Meteoroloji tstasyonu'nun uçuş için 'hava koşnlluinın misait olmadıgr yolundaki raporun- Şırnak-Hakkâri arasındaki karayolunda trafik sivil araçlara kapatıldı. Yetkililer harekâtın bölgedeki grup imha edilinceye dek süreceğini bildirdiler. Tampon bölge tartışması yeniden gündemde. Demirel "Görev aldıktan sonra ilk yapacağım iş güvenlik kuvvetlenne 'Hadi bitirin bu işi' demek olacak" diye konuştu. YASEMİN ÇONGAR ANKARA — PKK'ya yönelik büyük operasyonun ardından Türk ve IraklıKürt yetkililer, Ankara'da kapsamlı biı göriişme yapacak. Bu amaçla dün akşam Ankara'ya gelen Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Cdal TfUK.nl, Cumhurbaşkanı Itargut TıUbui Ankan'da. özal ve tüm siyasi partilerin yetkilileriyle görüşmek istediğini belirtirken sınır ötesi operasyon konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi ve "Onun için şimdi yorun ympmak istcmiyonnn" dedi. Kürt liderleriyle Ankara'da yapılacak görüşmede, PKK'nın, Kuzey Irmk'ta peşmergderin denetimindeki bölgeden Türkiye'ye saldınnasmı önlemeyT kapsayan plan çerçevesinde, Turkiye-Irak sınınnda çok sayıda yeni peşmerge köyü kurulması önerisi ele alınacak. PKK'nın 75 gün süreyle rehin tuttuğu Türk erlerinin serbest bırakılmasının, PKK ile Iraklı Kürt örgütleri arasındaki pazarhk sonucu gerçekleştiğı öne sürüldü. Iraklı Kürt örgütlerinin oluşturdugu Kürdistani Cephe'nin 7 ekimde yaptığı "PKK zirvcai"nde alınan kararlar ve Türk makamlanyla yapılan görüşmeler sonucu gerçekleşen bu operasyon, Kuzey Irak'tan PKK'yı atma planının bir parçası sayüıyor. Iraklı Kürt örgütlerinin temsilcilennden edinilen bilgiye göre Kuzey Irak'ta son kırk günde gelişen "PKK batlantılı" olaylann kronolojisi şöyle: 16-17 eylül: KDP'nin kurucu lideri Molla Mnstmfa Barzani'nin torunu Neçirvan Barzani, daha sonra da beş örgutün temsilcüerinden oluşan Kürdistani Cephe heyeti Cumhurbaşkanı Turgnt özal ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Bu göruşmelerde, KDP yetkililerinden Neçırvan Barzani ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) lideri Celal Talabani, PKK'nın elindeki yedi erin kurtanlması için Türkiye'ye yardım sözü verdi. 24-25 eylüt Türk basınında yedi erin (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) de oian ve toplam 80 aske-in balunduga Çayıriı Sınır Kara- kohı'na yaklaşık 400-500 kişilik bir grup tarafından taarraz edil- di. Havan da dahil olmak uze- re afır gflahlaria yapılan bu ta- arrnz için karakoia en yakın 3 kilometre ikrideki Mevzitepe Karakohı'Mİan komando birttk- leri takviye için harekete geçti- ler. Bo arada 40-50 kişiden oio- şan PKK militanlan. takviye kuvvetin geçeceği araziyi mayın- layarak ateş açtılar. Aynı anda Çayırlının ooğnsundaki Ha- kantepe Bölge Jandanna Kara- kohı'na da ayn bir grup tarafın- taarraz edildi. dan sonra dünkü hava harekâ- tuu Malatya-Erhaç Hava Üssü'- nden kalkan uçaklar gerçekleş- tirdi. Harekât için aynlan 8 F-4 uçağı dün toplam 12 sorti yap- ü. Oğle saatlerinde bölgedeki hava koşullannın ağuiaşması ve görüş mesafesinin kaybolması üzerine bava harekâtı 1 gün ara verilerek bugüne ertelendi. Üst düzey askeri kaynaklann verdiği bilgi ise şöyle: "Harekata katılan bir pilot Awkihil Vadisi'nde 400 kJşiden oiuşan bölttcü eşkıyanın toplan- makta olduğunu tespit elti. Bu- nan üzerine F-4'ier iki koldan bo bölgeye yoğun bombardı- man yaptdar. Bu bombardunan sonncnnda tümune yakını imha edildi." öğle saatlerinde Genelkur- may Karargâhı'na ulaşan bu bil- gi karargâhta da heyecan yarat- tı. 2. Başkan Orgeneral Fikret Küpeli'nin emri üzerine bom- bardıman yapılan bu bölgenin koordinatlan 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan alın- dıktan sonra bu bölgeye keşif uçaklan gönderildi. Askeri kaynaklar, kara hare- kâtına ise 2 bölükten oluşan ko- mando timlerinin katıldığını be- lirttiler. Timler, sabah saat 05.00 sulannda başlayan kara harekâtı ile sınırdan 2-5 kilo- metre içeriye girerek takip ope- rasyonuna başladılar. Kara ope- rasyonunun Çukurca'nın 30 ki- lometre kadar doğusundaki Ça- yırlı mevkiinden içeriye doğru gerçekleştirildıği de bildirildi. Askeri kaynaklann verdiği bilgiye göre önceki gün PKK militanlannın düzenledikleri ta- arruz ve karşı operasyon şöyle gerçekleşti: "Sabah saat 05.30 sulannda smırdan 1 küometre kadar Içeri- Mevzitepe Karakolu'ndan çı- kan komando timleri mayınla- n tetnizleyerek ve bolucu eşkı- yanm ateşini kırarak Çayırlı'ya ulaştılar. Bn bölgedeki çatısma sabah saat 09.00'a kadar sördta. Daha sonra eşkıya Çayırh'mn hemen karşısındaki ormanlık araziye dognı kademeü olarak geri çekilmeye başladı. Bu ara- da bökjede olan komntanbuinu- za taarraz Ue Ugiü bilgi verildi. Komatan, bnkümetten ope- rasyon için trin istedi. Bnnun üzerine hava kuvvetleri Ue heü- kopterier ile operasyona başlan- dı. Giren kara birlikleri çok sa- yıda kafa, kol ve bacak bulduk- (ArkaaSa. 19, Sü. l'de) Yarbay North: 'Irangate'i ilk Türkler farketti ABD ile tran arasında gizli silah satışını yürüten Yarbay North, anilannı yazdığı kitapta 1985 yüında Türk hava kontrol görevlüerinin karıştığı bir olayı anlatıyor. 1985 sonbaharmda Israil'den Iran'a silah ve cephane götüren uçak, dönüşte çıkışına izin verümeyen Yahudileri ahp Türkiye hava sahasına girer, Türk jetleri havalanır. Uçak, Akdeniz'e oradan da Tel Aviv'e SOS vererek iner. WASHINGTON (AA) — ABD'nin tran'a gizli silah satışı operasyonunun kahramanı Yar- bay Oliver North, "Ateş Altında" adlı kitabmda 1985 sonbaharmda Turk hava saha- sında yaşanan olay ile lran ve ls- rail arasındaki gizli alışverişin ortaya çıktığını yanyor. tran-Koctra skandahnın ön- ceki asamalannda da kısmen sö- zü edilen olay, ilk kez North ta- rafından aynntılanyla ve ilk ağızdan ortaya konuyor. Olayda, lsraıl'e silah götüren ve karşüığıada Iranü Yahudile- ri Israil'e tasryan korsan uçak, Türk hava sahasına izinsiz gir- miş ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetler. ucağı bulup indir- mek için havalanmıştı. Korsan uçak daha sonra izini kaybetti- rerek tsrail'e inmişti. Cuma gtnü saoşa çıkan kita- ba göre Tlrk hava sahaa" ola- (Arkası Sc 19, Sü. 7'de) tRAN: GEMl SERBEST BIRAKILSIN19. Saytada Baykal ekibi blağanüstü kurultay* için imza toplarken, genel merkez 9 kasımda *küçük kurultay 5 karan aldı SHP'de 'kıırultay savaşları'Kttçttk knrnltay SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, MYK'nın 9 kasım tarihinde 'danışma niteliğinde' küçük kurultay toplama kararı aldığını söyledi. Tüzüğe göre küçük kurultaya il ve ilçe başkanları, belediye başkanlan, milletvekilleri ve yetkili organ üyeleri katılabiliyor. <SeçİM olmaz' Hikmet Çtyin'' Neden küçük kurultay" sorusuna şu yanıtı verdi: "Olağanüstü kurultayda seçim söz konusu. Böyle olduğu için de seçim yenilgisinin nedenlerini yeterli değerlendirme imkânı az. Bu nedenle küçük kurultayı topluyoruz. Olağanüstü kurultay toplanamaz." İmza toplanıyor SHP'departi içi muhalefet olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye dek toplanan imzaların 100'ü aştığı bildiriliyor. Deniz Baykal'ın önderliğindeki 'Yeni Sol' yarına kadar 200 imzayı geçerek genel merkeze başvurmak istiyor. 4. Sayfada DaUy News y g a z e t e s i n i I 1 s^i tihan Çevik'in eşi Nnrten Çevik'in cenaze töreni, iiderieri bir araya getirdi. Ce- naze töreni için Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Mesut Yümaz, DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel, SHP Genel Baskanı Erdal tnö- nü Kocatepe Camisi'nde buluştular. Liderlerin oldukça üzgıin olduklan dikkat çekti. Bu sırada DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel Ue Cum- hurbaşkanı Turgnt Ozal eenaze namazında aynı safta bulunmalanna kar- şın birbirlerini görmezden geldiler. Liderler birbirlerijle de konuşmadı ve el sıkışmadılar. Yalnu SHP Genel Başkanı Erdal tnonu ile Başbakan Mesut YÛmaz'ın selamlaşbklan gonıldu. Cenaze namazından sonra li- derler yine birbirlerini görmezden gelerek camiden aynlırken Nurten Çe- vik'in cenazesi de Kocatepe Camisi'nden aunarak Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (Fotoğraf: BARIŞ BİL) DEMtRELTS NABIZ TURU YARIN Çankaya ne olacak?DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel, yanndan itibaren Mesut Yılmaz'dan başlayarak diğer parti iiderieri ile hükümet kurma çalışmaları için görüşmeye başlayacak. Demirel'in liderler ile önce "Çankaya sorunu"nu görüşeceği belirtiliyor. DYP lideri, parti içi değerlendirmeden sonra koalisyon için ikinci tur görüşmelere başlayacak. 5. Sayfada ITTİFAKÇILAR BEKLEMEDE Rr nın gorüşu: Bizsiz olıııaz DYP-SHP koalisyonu oluşması halinde Refah Partisi yönetiminin sağ tabana yönelerek oluşacak hükümete karşı güven bunahmı yaratmaya çalışacağı belirtiliyor. 5. Sayfada İSTANBUL, MERKEZ-SAĞA KAYDI DOÇ. DR. NİHAL İMCİOĞLU'nun yazısı 7. EKŞİ'YE ŞAHTECİLİK SUÇLAMASI İDRIS AKYÜrün haberi 7. Sayfada New Yorktan Yazının Mekkesi ŞEBNEM ATİYAS 47. sokağın onca gösterişine ters, inatlaşırcasına ısrarh, üstelik hiç de alçak gönüllü olmayacak bir kitapçıdır Gotham. Bu kitapçı, biünmeyen, tanınmayan bütün kitaplan raflanna sığdırabihnenin marifetiyle 1920'den beri hizmet verir. Oslo dan lCendinize güvenin' FERRUH YILMAZ Bir yanda ekonomik kriz, diğer yanda da yaşanan kimlik krizi, bugürüerde Norveçlilcri epey meşgul ediyor. NorveçUlerin yaşadığı güvensizlik duygusunu yenmeleri için "Kendimize, ülkemize güveneüm, ileriye umutla bakalım" kampanyası düzenleniyor. Provincetown'dan Balinalann peşisıra NEDtM GÜRSEL Cape Cod, ABD'nin kuzeydoğu kıyısında bir yanmada. Yanmadanın ucunda Provincetown. Rehber, bu mevsimde sefere çıkan turistlerin balinalan görmeden dönmediğini söylüyor. St. Petersburg rian Leningrad'ı unutmakzor AHMET SEL Rus romantizmi öyle kolay itilmiyor Neva nehrinin sulanna. Sarayları, köprüleri, eski Bolşevikleri, Stalin dönemi kurbanlan, karaborsacüarıyla St. Petersburg, Leningrad'ı bir türlü unutmuyor. Ingolstad dan Falainanma, falazkalma EROL ÖZKAN AJmanya'da falcılık modası gunden güne artıyor. Gazetelere verüen falcı ilanlan, sayıları giderek artan astrolojik yayın furyası insanı etkiliyor. AJmanya'da gazetelere Uan verip falcılık yapanlann arasında Türkler de bulunuyor. Pekin'den Çin'de can sıkıntısı GÜLTEKİN ÇtZGEN Başkent Pekin'de stres bilinmiyor, öğle yemekleri bir ziyafet. Sonra gelsin ardından siesta. Buna rağmen şişman Çinli fotoğrafı çekmek çok güç bu kentte. 10. Sayfada Bugün / Pergi Yakışıklt Hamlet'in ağzından to be ornottobe' Mûzayede / 9. Sayfada Osmanlı işleri rağbette Aslı Kayabal Pazar Konuğu /12. Sayfada Andre Fontaine: Ya birleşme ya parçalanma Semih Idiz Elektronik / Ekonomide Daktilonun pabucu dama Moda / Arka Sayfada Bir defilenin podyum arkası Neclâ Seyhun SMPVe İç Hesaplaşma... İYiidere güven verebildi mi SHP? mı attılar? Hayr Hayır. Ûllcf sorunlarının üstesinden gelebilece- Bu sorulann tümüne evet yanıtı verebilsey- ği koruiunda inandırıcı olabildi mi? dık, bugün zaten ıktıdarda olurdu sosyal de- Hayr mokratlar. Proçnm ve kadro olarak, bunlar bu ışı gö- Yazık ki olamadılar. türür k^asını yaratabildi mi? Çarpıcı bir başarısızlık mı? Hayr Hiç kuşkusuz öyle. SHF çin 20 Ekim günü sandık başına gi- SHP, 20 Ekim'in en buyük mağlubudur. «Jenleı, DU partiye oylarını gânül rahatlığıyla (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • TRT ve Star'da günün i ^ M ^ ~ 9 • Polonya'da sandık başı Serbest filmleri Magic Box'ta saat ^^Ftabu ^ iM parlamento seçırnlen bugun. 11. Sayfada 20.30'da ekrana gelecek 1 F « ^ &P12 * Türkiye'ye vurmaya devam Görgu'yu gençlik filmi 'Mükemmerde^M j i ûlduren 17 Kasım örgutu, şımdı de Türk Jemie Lee Curtis ve John H L v ^ H basın ataşeliğını hedef gösterdi. 11. Sayfada Travoita başrolleri ^ B L -~^^H m D ö vize, Merkez darbesi Spekülatif bir oynuyor. 8. Sayfada ^^Bk-cStdHH artıştan çekinen Merkez Bankası, seçim • Büyücü'den dünya yaratıkları Abidin sonrasında dovıze darbe indirdi. Ekonomide Dıno'nun seramık heykelleri ve el desenleri • Gözler Türkiye üzerinde Dunya Arkean Sanat Galerısı'nde. 9. Sayfada Bankası ve Uluslararası Para Fonu yeni • Karabağ'da yumuşama Azerbaycan ile hükumetten sınyal beklıyor. Ekonomide Ermenistan, Karabağ sorununun • F.Bahçe ve Beşiktaş galip /. lıg çbzümlenmesi için çatışmalara son verilmesi maçlannda Fenerbahçe Trabzonspor'u, konusunda görüşbırliğı yaptılar. 11. Sayfada Beşiktaş Ankaragucu'nu yendı. Sporda • Dubrovnik'te ikinci ateşkes • Kaçın, buzdağı geliyor G.Kutbu'ndan Yugoslavya'da federal ordu, denız ve kara kopan dev buzdağı Falkland Adaları'na harekâtını durdurduğunu açıkladı. 11. Sayfada ulaşırsa kıyamet kopacak. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU Takvim... SHP'de 'kurultay takvımı' başladı. Genel Merkez 'kûçûk kurultay'\, Baykal grubu da 'olağanüstü kurultay'\ öncetop- lamak ıstıyor İnönü ve Baykal arasında bir takvim yartşı' başlıyor Kuçük kurultay, Genel Başkan, Parti Meclısi, MYK üye- leri, ıl başkanlan, ıl temsılcılerı, milletvekilleri ve büyükşe- (Arkatı Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog