Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 mifyondan 500 mifyona... Konut Destek Kredisi! Ayrmtıiı bılgı ıç r l 188 24 24 Cu m huriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yle kavuşun f x PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 68.Y1L / SAYI 24130 / 2000 TL (KDV dahil) KURUCUSIJ- YÜMÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAfii NADİR NAOİ (1945-1991} 20 EKİM 1991 CUMARTESİ PKK vahşeti;17er şehitÇukurca'nın 2 köyünü basan 400-500 terörist,aralannda çocuk ve kadınlann da bulunduğu 60kişiyi yaraladı başlattı. Diyarbakır'dan kalkan F-104 savaş uçaklan operasyonu havadan desteklerken, helikop- terler bölgedeki kaçış yollarını taradı. Harekâta, sayılan 4 bini bu- lan asker, özel tim ve korucu kuvvetın katıkiığı ve kaçan PKK teröristlerine ağır kayıpiar ver- dirildiğj biJdiriliyor. PKK'h teröristler, Irak top- rakianndan Türk tarafına geçe- rek Çayırlı Köyü'ndeki jandar- ma suıır böluğü En geniş çaplı saldırı PKK'h teröristler, dün sabaha karşı Irak topraklarından girerek Hakkâri'nin Çukurca Uçesi sınır bölgesinde iki karakola bugüne dek yapılan en geniş çaplı saldınyı gerçekleştirdiler. Roketatarlı ve ağır silahlı saldınya karşılık verilmesiyle başlayan çatışma, Çayırlı ve Çınarlı köylerinde akşama dek sürdü. Haber Merkezi — Hakkâri- nin Çukurca ilçesinde Çznarlı ve Çayırlı köylerini basarak iki sı- nır karakoluna roketatar ve top mennileri ile saldıran 400-500 kişilik PKK'h terörist grubu, 17 eri şehit etti. Çatışmalarda ara- lannda çocuk, kadın ve köy ko- ruculannın da bulunduğu 60 ki- şi de yaralandı. Dün sabah 04.15'te başlayan saldınnın ar- dından Turk Silahlı Kuvvetleri- ne bağh birlikler, Irak'a geniş çaph bir sınır ötesi operasyon DEMÎREL 'Yapanın kökü kazınınalı' özal MİIletin demokrasiye olan inancı karşısında muhakkak hüsrana uğrayacaklar. Erdem Hedef, vatanın bütıinlüğu ve milletin birliği. Demirel Olaylan bugunle irtibatlandırmak doğru değil. Devlet yönetimini ele aldığım zaman gerekli siyasi direktifleri vereceğim. Yılmaz Turk Devleti, giıcünü göstermekte asla tereddüt etmeyecektir. Inönö İç savaş manzarasını andıran durum. 19. Sayfada Sınır ötesi operasyon Saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağh birlikler Irak'a sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Uçaklar PKK kamplarını bombalarken helikopterler de bölgedeki kaçış yollarını tıkadı. Harekâta 4 bin asker, özel tim görevlisi ve korucu katıldı. Baskında ölen asker ve siviller için helikopter köprüsü kuruldu. 'Roket mermileri neuyordu' Baskını yaşayan Ubeyt Acar adlı bir yurttaş: "Sabah ezanının okunmasından sonra roket atışı başladı. Biz zaten namaz için kalktığımızdan olayı tamamıyla gördük. Köyün üzerinde roket mermileri uçuyordu. Bir ikisi karakola isabet etti. Bu arada karakolda görevli erlerden on iki tanesinin şehit olduğunu duyduk." sabaha karşı saldında bulundu. Bugüne kadarki en geniş çaplı saldınyı gerçekleştirdikJeri beür- tilen yakJaşık 500 kişilik terörist gnıp ile çatışma sürerken, 40-50 kişilik bir başka gnıp da Hakan- tepe'deki jandarma sınır karako- luna saldırdı. Çayırlı Karakolu- nu takviye için bölgeye gelen jandarma komando birliği de daha önce 11 erin şehit edildiği Mevzitepe bölgesinde çevreyi mayınlayan bir gnıp terörist ile çatışmaya girdi. Komanda bir- liğinin Çayırlı Karakolu'na ula- şarak kalabalık PKK grubuna karşı çatışmaya girdiği kaydedil- di. TeröristleTİn roketatar ve ağır silahlar kullandığı buradaki ça- tışmada 17 er şehit oldu. Kara- kol çevresinde, akşam saatlerı- ne dek süren şiddetli çatışmalar meydana geldi. Çatışmanın ya- yıldığı Çayırlı ve Çınarb köyle- rinde ateş altında kalan sivil yurttaşlardan ölen ve yaralanan- lar oldu. Çatışma sırasında ölen asker ve siviller için Hakkâri ile çatış- ma bölgesi arasında helikopter köprüsü kuruldu. Hakkâri Dev- let Hastanesi ile askeri hastane- ye 60 kadar yarabnın taşındığı, yarablar arasında kadın ve ço- cuklann da bulunduğu göruldu. Çatışrnada yaralananlar, Hakkâri ve Diyarbakır'daki has- tanelere kaldırıldılar. Olay böl- gesinden yaraülann helikopter- le Hakkâri'ye getiribnesine yar- dımcı olan Ubeyt Acar, PKK baskınını şöyle anlattı: "Saban ezanının okunmasın- djm sonra roket atışı başladı. Biz zaten namaz için kalkiıgınmrian dolayı olayı tamamıyla gördnk. Köyün üzerinde roket mermik- ri uçuyordu. Bir iki tanesinin de köydeki karakola isabet etriğini yanımıza gelen korucudan öğ- rendik. Roket atçından sonra öncelikle karakol olmak iizere köy çapraz ateşe tutuldu. Bu arada karakolda görevti erlerden on iki tanesinin şehit olduğunu duyduk, ama yaraJılan belikop- terie boraya taşırken 4 PKK'lı- mn cesedini gördüm." Saldınlar üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkâri'nin Çu- kurca bölgesinden Kuzey Irak'a dün sımr ötesi bir operasyon gerçekleştirildi. Saat 04.00 sıra- lannda Diyarbakır yönünden gelen savaş uçaklan, Hakkâri ve (Arkası Sa. 19, Su. l'de) 10 AYDA 92 ŞEHİT 19. Sayfada Çatarca'm Tepebap M%«ia* Çayıriı, nÇmrb ktyterinde operasyon BÜYÜK BASKIN— Hakkâ- ri'nin Çukurca Uçesi Çayıriı ve Çınarlı köyleri ile kandcollan- na PKK'nın duzenlediği bas- kında 17 erimiz şehit oldu, 60'a yafcın Uşi de yaralandı. GENELKURMAY BAŞKANI, CUMHURBAŞKAM VE BAŞBAKAN'A BİLGİ VERDİ Güreş:Imha edeceğizGenelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, dün sabah başlayan harekâtla ilgili gelişmeleri izlemek amacıyla gittiği Van'da şunları söyledi: "Bizimkiler vurup dönüyor. Sınırın birkaç kilometre içerisindeki hedefleri vuruyoruz." Güreş daha sonra Ankara'ya döndü ve Özal ile Yılmaz'a bilgi verdi. Güreş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken de şunları söyledi: "Operasyon sürüyor. Hava Kuvvetleri vuruyor onları. Karakol basılmadı, ancak taarruz ettiler. Bana gelen bilgiye göre biraz zayiat var. Ama imha olacaktır onlar!' Başbakan Mesut Yılmaz, operasyonun bugün de süreceğini söyledi. Or;, ^ u i , PKK saldırısının 'taarruz' biçimınde gerçekleştigini söyledi. (Fotograf: A A) ANKARA/VAN (Cumhuriyet) — Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, PKK'nın dünkü saldırısını "baskın" değil, "taarrnz" olarak niteledi ve "Şimdi onlann üzerine Hava Kuvvetleri vuruyor. İmha edecegiz" dedi. Dün Van'da sınır ötesi ope- rasyon konusunda bilgi aldıktan sonra An- kara'ya dönen Orgeneral Güreş, Cumhur- başkanı Turgut Özal ve Başbakan Mesut V ü- maz'a ayn ayn bilgi verdi. Başbakan Yümaz da yaptığı açıklamada, operasyonun bugün de devam edeceğini söyledi. Bir gün önceden yeni atanan komutanla- n kutlamak için Diyarbakır'a gitnıiş olan Or- general Güreş, sabah başlayan harekâtla il- gili gelişmeleri izJemek üzere Van'a gitti. Gü- reş, beraberınde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Fisunogiu, Hava Kuvvet- leri Komutanı Orgeneral Siyami Taştan, Jan- danna Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bit- lis olduğu halde Van Sınır Jandarma Tuga- yı'na geçti. Komutanlara, Tugay Komutanı Hakkı Kılınç tarafından harekâtla ilgili ola- rak bir brifîng verildi. Daha sonra Van Valisi Nıırertin Tarnan'ı zjyaret eden Güreş, vilayetten aynbrken AA muhabirinin "Çukurca bölgesinden smır öte- si narekât başladıgı yöntınden duyumiar alı- yonu. Bu konuda bir açıklamanız olacak nu" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çukurca bölgesinde birtakun seyler var. Biztnldler vnrup dönüyor. Sınır boyu ve s- nınn birkaç kilometre içerisindeki hedefleri vuruyoruz". Orgeneral Güreş, hava muhalefeti nede- niyle sınır boyuna ve Hakkâri'ye gidemedik- lerini bildirdi ve saat 11.30'da komutanlar- la birUkte Ankara'ya hareket etti. Orgeneral Güreş, saat 13.00'te Başbakan- bğa gelerek Başbakan Mesut Yılmaz ile ya- nm saat süren özel bir görüşme yaptı. (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) Yüksekfmz avanttylı vergi Piyasalarda repo çdgınlığı1 avtia % 100 arOş Merkez Bankası ve Hazine'nin gittikçe artan faiz oranlanyla pi- yasadan para çekmeleri reponun yıldızmı parlattı. Devlet tahvili ve Hazine bonosu üzerinden yapılan repo işlemlerini bankalar- dan kredi alarak gerçekleştiren şirketler bi- le bulunuyor. Ağustos ayında günlük orta- lama 800 milyar hraya varan repo miktan ekim ayında yaklaşık bir kat anarak 1.5 tril- yon liraya yükseldi. ABOURRAHMAN YIUNRIM'ın haberi Ekor»mide Nadir'in Türkiye ayağı ne olacak? İngiliz Yuksek Mahkemesi îcra îflas Dairesi, Vestel ile Meyna için mal ve para varlığını dondurma kararı almadı. Bu iki istisnaya karşıhk Polly Peck'in Türkiye, KKTC ve öteki ülkelerdeki işletmeleri, iştirakleri ve Asil Nadir'in tum kişisel yatınmları arasın- da yer alan basunevleri ve gazeteler, 90'a ya- kın şirket ve bankadaki hisseleri "dondur- ma kapsamına" giriyor. EDİP EMİL ÖYMEN'in haberi Ekonomide MEYNA VE VESTEL YÖNETİCİLERİ NE DÎYOR? BÛIEMT KlZANUK'ın haberi Ekonomide SOVYET EKONOMİSİNE TASFİYE KRIZ; ŞEBHCM ÂTİYAS'ın haberi Ekonomide ÇERNİŞEV'DEN İŞADAMLARINA: GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Ekonomide SHPlde gündem kurultayImza toplanıyor Baykal yanlıları olağanüstü tnönü resti gördö İnönü: 'İstifaetmem, kurultay için imza toplamava başladı. Baykal: kurultayı çağırmam. Kurultayı toplarlarsa bu bir 'Delegenin kurultay isteği clurdurulamaz, güvenoylamasıolur.' Genel Merkez isekoalisyon koalisyona girmek SHP'nin asıl sorunu değildir.' sonrasında kurultaydan yana. ÜMİT ASLANBAY ANKARA — SHP'de iç çe- kişme kıran kırana sürüyor. Par- ti içi muhalefetin önderi Deniz Baykal ve arkadaşları, "Kurul- tay koalisyon çahşmalanndan önce toplanmah" görüşünde ıs- rar ederek Genel Başkan Erdal tnönü ve yönetimin istifasıyla "yönetim degişikliginin yumu- şak bir biçimde gerçekleşmesi- ni" istiyorlar. Inonu, Baykal ve arkadaşlanmn bu çağnsına, "İs- tif a etmem, kurultayı da bu aşa- mada toplanmaya çagınnam. Kurultayı toplarlarsa güvenoyla- ması olur" gorüşu ile yanıt ver- di. Baykal ve arkadaşları, kurul- tayın toplanması için gereken 200 delege imzasım toplamava başlarken "Venilikçi Sol" kana- dın önde gelen adlanndan MYK uyesi ve İstanbul milletvekilliği- ne seçilen Ercan Karakaş üçün- cü bir yol önerdı. Genel Sekre- ter Yardımcısı Ertuğrul Gunay tarafından da desteklenen Kara- kaş, "Kurultay toplanmalı, ama 'sen-ben kavgası' olmamalı. Parti ner bakundan yenilenme- li. tvedi kurultay sorunu çözmez" görüşünü ortaya koy- du. Baykal'a yakınbğı ile tanı- nan MYK üyesi Eşref Erdem, dunkü MYK toplantısmda Ino- nu ile birbkte MYK uyelerinin istifasını isterken Gunay da bu göruşe katıldı, ancak kurultayın "hemen toplanmasına" karşı çıktı. Karakaş ve arkadaşlannın bu göruşüne karşın Baykal'ın, yakın çevresine, "Delegeler ku- rultayı istiyor. Seçim yenilgisinin ardından koltuk kapma müca- delesi veriliyor. Kurultay isteyen delegelerin bu isteği durduru- lamaz" göruşü ile yanıt verdiği biJdiriliyor. Bu gönişun dünkü MYK toplantısında Eşref Er- dem tarafından da ifade edildi- ği öğrenildi. Bu gehşmelerle SHP'de yeni bir olağanustu ku- ruJtay sureci başlarken genel merkez yönetiminin kurultayı, koalisyon çalışmalannın sonra- sına, Baykal ve arkadaşlannın ise öncesine alınması için çaba göstermeye başladıklan beürti- liyor. Ancak bu aşamadan son- ra kurultay tarihi üzerinde Bay- kal yanhlan ile genel merkez yö- netimi arasında yeni bir tartış- manın başlaması bekleniyor. Alınan bilgilere göre dün sa- at 13.00'te toplanan MYK'da tnönü, "Parti içi tarOşmalan so- na erdirmeden koalisyon gorevi istlenmelerinin zor olduğunu" dile getirdi. İnönü, Baykal ve ar- kadaşlannın imza loplayarak kurultayı gündeme getirmeleri halinde, "üzerine düşeni yapaca- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) BAŞKENTTEN AHMETIAN Koalisyonmu, Kurultaymı? ANKARA — PKK basio- nı, Genelkunnay'ın imha operasyonu haberleri gekli- ğinde, SHP yonetimi, bir odada Kurultay konuşuyor- du. Elbette, keyiften degil, mecbnren, mecburiyetten. Çünkü Kurultay, SHP'de partinin bir bölümü için bir taik oynnu, bir "kolçekme" makinesi kadar dayanılmaz bir işti. Önce Deniz Baykal ile te- lefonda konuştuk. Sonra Genel Merkez'de Hikmet Çetinie, daha sonra Merkez Yürutme Kurulu toplantısı- (ArkaaSa. 19, Su. Vdt) Demirel: Ulusal uzlaşma EP6CE&İZ. !.. - PÜN 'Koalisyon istikrarsızlıktır' diye düşünenleri haksız çıkarmak gerektiğini belirten DYP Genel Başkanı Demirel, "Şimdi sorumluluk zamanıdır. Biz ülkenin sorunlarına yapıcı ve akılcı bir çözümün gayreti içindeyiz. Bizim dışımızdakiler de bu gayret içinde olmaktan kaçamazlar" dedi. DYP lideri Demirel, SHP'deki gelişmeleri değerlendirirken de "Türkiye'yi hükümetsiz bırakmanın sorumluluğunu kimse üstüne alamaz. Hiç kimsenin 'Halk madem böyle yapmıştır, ne hali varsa görsün. Benim iç meselelerim var. Onları düzeltmeye gidiyorum' diyebileceğini sanmıyorum" diye konuştu. 4 Sayfada HEP: SHP ile ittifaka devam 5. Sayfada Bakanlar Kurulu: Koalisyona hayır 5.Sayfada Seçim '91'in ardından SHP 6. Sayfada Opera / 9. Sayfada Kereırfin dramı, insanın dramı Evin İlyasoğlu Yunanistan /10. Sayfada Atina'da şiddet gönleri Spor /18. Sayfada G^aray'da buruk yaşgünü Sinema / Arka Sayfada Terminator-2 doğru yolu seçti Rum gemisi 5 gündür Istanbul'da befdetitiyor Silahlar kaçak ını, değfl mi?Istanbul Haber Servisi — 3ulgaristan'ın Burgaz .imanı'ndan yüklediği cok sa- ıda silah nedeniyle transit ge- iş yaptığı İstanbul Boğazı'nda "ürk yetkililerce durdurularak aptam ve murettebatı gözaltı- a alınan Kıbns Rum kesimi andjralı, Iran'ın kiralık gemi- i "Cape Meleas" Buyükdere imanı'nda bekletUiyor. DGM avcısı Mnstafa Emre, henüz kendisine dosyaların ulaşmadı- ğnu ve bu nedenle fazla bir açık- lamada bulunamayacağını belir- terek "Sorunu bir an önce çöz- mekten yanayun. Araa geminin Kıbns Rum bandıralı oluşu, Montrö Antlaşması'nın 5. mad- desine gore gemiyi aramanuzı gerektiriyor. Aynca Güneydo- gu'daki operasyonlarda da as- kerlerimiz şehit oluyor. Bu ne- denle çok hassas bir konu" de- di. lran Deniz işletmeleri (IR1SL) Türkiye acentesi Martı Gemi Acenteliği vekib avukat Cihan Yamaner de Montrö Antiaşması'nın ikinci maddesi- ne göre Türkiye'den geçiş yapan transit gemilerin ne taşırsa taşı- sın açıklama yapmak zorunda ounadıklannı anımsatarak "Sa- tıcı belli, alıcı belli mallara el konulması ya da geminin liman- (Arkası Sa. 14, Sû. 7'dt) m Tarık Akan'ın ilk filmlerinden TVS'te saat 20.40'taki 'Şeref Sözu'fîlminde yoksul kız, zengin kız ve bir üniversite öğrencısinin başından geçenler anlatıhyor. 8. Sayfada • Bilim-Kurgu sevenlere Starl'de 23.40'ta yayımlanacak '7. Işaret' 1988 yapımı. Bilim-kurgu ttirundeki fılmde Demi Moore başrolde. 8. Sayfada • Türk popunda grup müziği 'Seslerde Arayışlar'da Almanya da çahşmalarmı sürduren Yannıstan da yer alıyor. 8. Sayfada • Modigliani'nin yanında Zeid 5. yüını kutlayan Ramko Sanat Merkezi 'nde tsvıçre'nin muzayede kuruluşu Rabus'tan derlenen bir sergi açıldı. 9. Sayfada m İsrail: Görüşmelerden çekilebiliriz lzak Şamir yonetimi Ortadoğu Barış Konferansı için Madrıd'e gidecek Filistin heyetinde yer alan bir uyeye ıtiraz etti. 10. Sayfada • Irak'ın bombası atomdan güçlü Saddam Huseyin, 1 yıl içinde işieyen nükleer bomba gelıştırecek durumda. 10. Sayfada • Tatarlar da bağımsız' Kazan Türklerinin yurdu olan cumhuriyette yakında referandum yapılacak. 11. Sayfada • Kurtuluş'un dramatik tarihi TRT'nin yapımını üstlendiğı, Zıya öztan 'm ydnettiğı 'Kurtuluş-Kemal'm Askerleri' adlı filmin çekımlen 1992'ye dek surecek. Arka Sayfada m THY'nin kış tarrtesi Türk Hava Yoiları 'nın yarın başlayacak kış donemı tarifesi 28 martta sona erecek. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Güneydoğu... PKK, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 17 erimizı şehit etti. Guneydoğu'da kan gövdeyi götürüyor! Dün sabahın erken saatlerınde de Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, Çukurca bölgesinden Kuzey Irak'a doğru hava akınlarında bulundular, PKK kamplarını bombaladılar. Çatışmalar sürüyor (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog