Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

25 EKİM 1991 * * * * HABERLERİN DEVAMI CUMHURÎYET/19 Başkentten Koalisyon Notları... (Baştarafı 1. Sayfada) Yanıtı şu: "Batı'ya uşaklığa, dışarıdan yönetilmeye son verilmesini istiyor. ANAP'ı indirdi. Zira dış güdümcülüğe karşı. Demirel ise ben dış güdümcülüğü ANAP'tan daha iyi yaparım d"ı- yor. Ona da verdiği bir şey değil oy olarak. Mıllet bize geliyor. 20 Ekim'de Turkiye'de de Berlin Duvarı yıkıldı... Batı taklitçileriyle, renksizlerle bu iş 50 yıldır yürümemiş, bun- dan sonra da yürümez..." Bu arada iş çevrelerine de dokunduruyor: "0 iş dünyası yarın bizim heykelimizi dik- mek isteyecek, ama yapamayacak. Çünkü biz heykeli tasvip etmiyoruz. Sonra heykel yerine yatırıma para verme taraftanyiz." Bilinen görüşlerini yineliyor tekdüze biçimde. Cumhurbaşkani Özal'ın Çankaya'dan in- dirilmesi... Demirel'le bir koalisyon hükümeti... Bu iki konuda da kendisıne sorular yönelt- tik Ahmet Tan'la birlikte. Uzun uzun anlattı. Edindiğimiz izlenime gelince: Öylesine koşulları var kı Erbakan Hoca'- nın, Demirel'in Refah'la bir koalisyon ortak- lığına girebileceğine hiç ihtimal veremiyoruz. Zaten bildiğimiz kadarıyla DYP liderının de böyie bir niyeti yok. Gerek Erbakan'la ilgili deneyımleri, gerekse bugün geldiği noktay- la panisinde esen hava, Demirel açısından böyie bir koalisyonu gündem dışı bırakıyor. Oyle sanıyoruz kı bu gerçeği Erbakan da biliyor. O yüzden koalisyon görüşmelerini DYP liderını kamuoyunda köşeye sıkıştırmak ıçin kullanacak. "Demirel'e anlaşılan kök söktürmeye niyetlisiniz" deyince, kıkır kıkır gülüyor. Refah şemsiyesinden Meclis açıldıktan sonra ayrılacak olan Türkeş'e gelince... Dün Ahmet Tan'la söyleşısinde "hıç degışmedı- ğini" söylüyor MÇP hderı. SHP ile koalisyon olamayacağını belırttikten sonra baklayı ağ- zından çıkarıyor Türkeş: — Üçüncü MC... Erbakan'la Türkes'in değişmeleri ola- naksız. Bu durumda Demirel hangi partiyle kura- cak koalisyonu? ANAP lide/i Sayın Yılmaz da geçen gün bize "Koalisyona kesin hayır" dedtğine göre... Azınlık hükümetini de kendisi ıstemediği- ne göre, Demirel'in önünde tek seçenek var: SHP ile koalisyon. Olabilecek mi? Sayın Demirel'in ve çevresinin SHP ile bir koalisyona sıcak baktığını biliyoruz. Gerçekçi bir protokolle böyle bir hükümetin çözüm ola- bileceğine inanılıyor. SHP'deki duruma gelince... Bu parti gitgide kurultay havasına giriyor. Kaçınılmaz bir iç hesaplaşmanın tamtamla- rı çalınmakta. Koalisyon konusunun kurul- taydan önce mi, sonra mı ele alınması ge- rektiği parti kulislerinde tartışılıyor. DYP ile koalisyona açık olan Inönü, parti içi hesaplaşmaya evet diyor; ama bunun, ko- alisyon bir çözüme bağlanıncaya dek erte- lenmesini istiyor. Buna karşılık Baykal ve çevresi, hesaplaşmanın sıcağı sıcağına ya- pılmasından yana. Genel başkanlığı ele ge- çirmenin böyle daha kolay olacağına ina- nılıyor. Koalisyon pazarlığına sıranın daha sonra gelebileceğinı, çok hevesli görünmenin de taktik açıdan 'hatalı olduğunu savunuyor Baykal kanadı. Ne olacak? Bize göre DYP ile SHP arasında bir koa- lisyon hükümeti iyi bir fırsattır. İki parti, akıl- cı davranır ve gerçekçi bir protokol üstünde anlaşırlarsa, Türkiye'yi rahatlatacak bir yö- rûngede yol alabilirler. ANAP lideri hayır de- diğine göre ve Erbakan'lı, Türkeş'li bir "üçün- cü MC'yi de kimse aklının köşesinden ge- çirmek istemedığine göre başka çare kalıyor mu geriye? Evet, büyük bir seçim yenilgisini yaşayan SHP bir iç hesaplaşmaya kaçınılmaz olarak sahne olacak. Ama zamanı var; bu hesap- laşma yüzünden böyle bir koalisyon fırsatı- nın kaçınlması doğru olmaz. SHP'de sorumluluk sahiplerinin bu nok- . taya dikkat etmelerinin ve serinkanlı düşün- melerinin yarartı olacağını sanıyoruz. SHP kunıltaya doğru (Baftaraft I. Sayfada) mesi yapan genel sekreter yar- dımcüanndan Ertuğrul Günay'- ın da benzer düşünceleri yakın çevresine dile getirdiği öğrenil- di. Geçen kurultaylarda Bay- kal'ın karşısında yer alan "Ye- nilikçi Sol"un önde gelen isim- lerinden Günay'ın bugün 13.00'te toplanması beklenen MYK'da bu duşüncelerini dile getireceği bildiriliyor. Günay dı- şında, parti içi muhalefeti tem- sü eden Baykal yanlısı "Yeni Sol"un MYK'daki teriısücisi Eş- ref Erdem'in de aynı görüşlerle "MYK'nın görevinden Genel Başkan ile birlikte istifa etmesi « kurultay sürecinin başlatıl- masını isteyecegi" öğrenildi. Inönü ve çevresinde yer alan ba- zı MYK üyeleri ise, "hükümet sorannnun çözümlenmesinden sonra hesaplaşma sürecinin başlatümasım" istiyorlar. Buna gerekçe olarak da "parti içi lar- bşmanın, SHP'yi olası bir koa- Hsyondan uzak tutacağıoı" gös- teriyorlar. Baykal'ın ise buna karşılık olarak, arkadaşlanna, "Knrultay için 15-20 gün yeter. DYP isterse bu arada beklesin. Sorun, SHP'nin bukümetten pay kapması degil" dediği bil- diriliyor. SHP'deki seçim yenilgisinin tartışmalan, önceki gün fnönü- Baykal görüşmesi ve hemen ar- dından Baykal'ın kendi arka- daşlan ile yaptığı toplanü ve dün de MYK'nın bir araya ge- lememesi ile boyutlanarak sürü- MYK içinden Günay'ın da desteğini alan Baykal ve arka- daşları, "İnönü ve yönetimin görevden uzaldaşması, partinin yeniden yapılanma sürecine ginnesi" yolundaki görüşlerini daha güçlü bir biçimde dile ge- tirirken, MYK içinde de yeni kamplaşmalar ortaya çıktı. Ge- nel Başkan tnönü, dün MYK toplantısı yerine "ikili, üçlfi ve baş başa görüşmeleri" yeğler- ken, geçmişte Günay ile birlik- te hareket eden ve tstanbul Mil- letvekili seçilen Ercan Karakaş, "Partide sorunun çözümiiniin, Genel Başkan'ın degişmesi. yö- netimin çekilmesinden önce. ye- ni ve sağlıklı bir yapılanmadan geçügini" savunarak ayrı bir noktayadüştü. Karakaş, "Sos- yal demokraside kurtancılık yoktur" dedi. Baykal yanlılannın görüşleri Günay'ın da desteğini alan Baykal ve arkadaşlanrun, "par- tide kanat farkı düşünmeden, dayanışma içinde yeni bir yapı- lanma sttreci baslatılmasını istedikleri" belirtilirken, bu gruptakiler şu görüşler iızerin- de duruyorlar: "— Seçim yenilgisinin so- nunhısu genel merkez yönetimi- dir. Böyle bir sonuç ortaday- ken, hiçbir şey yokmuş gibi ko- alisyon pazarlıklanna ginnek yanlıştır. — Yönetim, genel başkan ile birlikte istifa etmelidir. Eğer is- tifa ederse, kunıltaya kadar da Kripto davasında 2 beraat kararı (Bajtarafı 1. Sayfada) sına yardımcı olduğu savıyla yargılanan Hande Mumcu'nun mahkümiyeti için "yeterli, kesin, inandıncı" kanıtlar elde edile- mediğini kaydetti. Ankara DGM'de dün görülen karar duruşmasında, Savcı Os- man Turan, Uluç Gürkan'ın "devlet sımnı oluşturan büginin açıklanmasıyla zarar vermek" suçunu oluşturan TCK'nın 132/2 ve 136/1. maddesine ay- kın davrandığının saptandığını belirtti. Turhan, Gürkan'ın An- kara 2. bölgeden milletvekili se- çildiğini de kaydederek bu konu- nun kesinlik kazanması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvu- rulmasını ve yargılamanın dur- dunılrnasıru istedi. Gürkan'ın avukatı Hasan Bı- yıklı, yayımlanan metnin krip- to olduğu ve bir milletvekilinden alındığımn kesinleşmediğine dikkat çekerek "Sayın Giirkan metnin kendisine telefonla okunduğunu belirtmiştir. Varsa- yım iizerine yargı hareket edemez" dedi. Avukat Çetin Özek de Gürkan'a atfedilen su- çun oluşmadığını anlaiarak es- ki Dışişleri Bakanlığı Musteşan Tugay Özçeri'nin ifadesinin var- sayım ve hayal unsuru olduğu- nu iddia etti. Yayımlanan habe- rin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a zarar vermediğini ifade eden özek, "Tugay Ozçeri, a - mana göre degisik ifadelerde bulunmuş, işi kripto olayına ge- tirmek istemiştir. Tutanağın içerdiği bilgilerin önemli olma- dığını kendisi de ifade etmiştir. Kendisi devlet adına yalan be- yanda bulunmuştur" diye ko- nuştu. özek, "Gürkan'ın dokunul- mazbğı konusuna gelince, yargı- lamanın durdurulması degil, be- raat verilebilmesi söz konusuy- sa, beraat karan vermek sizin göreviniz" dedi. Hande Şevkat Mumcu'nun avukatı Uğur Alacakaptan, or- tada gizli kalabilecek bir durum olmadığmı belirterek bu konu- daki iddianın idare mekanizma- sı tarafından saptanamayacağı- nı kaydetti. Alacakaptan şunla- rı söyledi: "Dışişleri Bakanlığı Musteşan Tugay Ozçeri, kriptoda önemli, sır olabilecek bilgilerin ifşa edil- medigini bildirdi. Huzurunuza geldikten sonra kripto bilgileri- nin yayımlanmasıyla suçlamayı devam ettirmek için suç oluşa- cagını soyledi. Bakanlık metniy- le yayımlanan metin de aynı de- ğildir. Sayın musteşann da böyle bir sonışturma yapmak yeUrfsi yoktur. Sonışturma sırasında söylemeden konuşmanın banda alınması Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşan'na yakısmaz. Suça iltşkin fiili ve hukuki durum oluşmadıgına göre beraatini istiyorum." Uluç Gurkan, suça konu olan belgeyle ilgili evinde hiçbir ara- ma yapılmadığına dikkat çeke- Tek Özçeri'nin ifadesinin hayal mahsulü olduğunu yineledi. TU- tanakların alınması için Hasan Celal Güzel'e ihtiyacı olmadığı- nı, Dışişleri Bakanhğı'nda bir- çok sınıf arkadasının olduğunu kaydeden Gürkan, "Beraatimi istiyorum. Beni bu yiıkle Mec- lis'e göndermeyin" dedi. Karan açıklayan mahkeme başkaru Suleyman Sanlar, sa- nıklann beraat ettiklerini söyle- di. Mahkeme çıkışında gazeteci- leTİe konuşan Gürkan, 1.5 yıl öncesinden sonucun böyle ola- cağını bildiklerini belirterek "DGM kararıyla da belli oldu- gu için bu konuda Hasan Celal Güzel ve ben, aleyhimize kuru- lan oyunun faillerinden yargı yoluyla hesap sorma durumun- dayız. Karann kesinleşmesini bekliyoruz" dedi. Kripto davası neydi? ANAP'ın genel başkan adaylarından Hasan Celal Güzel'in önünü keserek par- tiden istifasıyla sonuçlanan süreci başlatan "Kritpo davau" geçen yüıataşlarıu- da acılnuştı. Cumhurbaşkaru Özal ile ABD Başkaru Bush arasmdaki görüşme tutanak- lannın Güneş gazetesinde ya- yımlanmasından kaynakla- nan davada, özellikle bu tu- tanaklan sızdırdığı öne sürü- len Dışişleri Bakanlığı me- murlarından Hande Şevkat Mumcu ile Güzel arasındaki "ya#ak aşk üişkisi" savları, kamuoyunda bomba etkisi yaptı. Güzel, ANAP büyük kongresi öncesinde ortaya atı- lau ,bu -. olayı "devlet komplosu" olarak nitelemiş- ti. Güzel, Mumcu ile arasın- da var olduğu ileri sürülen "aşk ilişkisini" en ince ayrm- tılanna kadar dava iddiana- mesine geçiren DGM savcılan Nusret Demiral ve Ülkü Coş- kun ile de mahkemelik ol- muştu. Cazda Brezilya rüzgârıj}, Akbank UİDSİararası Caz Festivall'nin dün akşamki konuklan Airto Moreira ve Flora Pu- rim Quintel idi. Festivale Brezilya'dan katılan vurmalı çalgılar us- tası Moreira ve vokalist Purim, izle>icileri Brezilya ve dunya caandan örnekler vererek unutulmaz dakikalar yaşattılar. Sanatçılar bu ak- şam da saat 18.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ikinci kon- serierini verecekler. (Fotograf: İBRAHİM GÜNEL) TEKİRDAĞ Altınova'da komple eşyalı yazlık-kışlık süper lüx daire Tel: 554 60 54 SOYLEV (Cilt 1-2) Hıfzı V. Velidedeoğlu 20. baa 15.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-îstanbul ödemeli gönderilmez. 47. sayı 47. sayı 47. sayı 47. sayı 47. sayı 47. sayı 47. sayı EKİM ayının konusu YÜKSEK DAYANIMLI BETON ve yanında ücretsiz "Yapımda hazır heton"ekiniz Araştırma • Yapılarda yüksek dayanımlı beton • Türkiye pazarında hazır beton üreticileri ve ürünlerinin teknik özelliklerı, • Hazır beton üreticileri ile sektör sorunları üzerine uzun bir söyleşi. Görüşler, ileriye yönelik yaklaşımlar YAPtMDÂ HAZİR BETON EK1 Diğer • Yüksek dayanımlı beton malzemelerinde gelişmeler ve uygulamalar • Betonun hava etkisi ile değişimi • Çevreted • Taş binalarm lazerle temizlenmesi • Yeni toplu konut modeli • Bilgisayarla tasarlanan fabrikalar Haber - İnceleme Türk inşaat sektörü içinde cephe iskelelerinin yeri Asma iskele nedir? Cephe asansörü nedir? İnşaat "Fast News " faksla haber bülteni 3 aydır sürüyor, her pazartesi ihaleler, etkinlikler ve fiyat değişimleri hakkında kısa ve öz bilgiler yalnız inşaat abonelerine ücretsiz ulaşıyor. A B O N E F O R M U KİŞHIN/KURU.UŞUNM» -ADSESI -. oYUK12SAY!0CR£TIOLMn»(K)00TL-«l WM7t NOU) POSM ÇBtl WS»BW* H*V»L£ EttlM'.U VEBGİOARESİ _ _ - . _ . . NO1.U HESMA KESHIZ KIH)<Mirn$M*>lErtlCkl1EL£FaiL**B0NESEmtSf feHNBUL 1 5 1 N M . * I « ( A M : 1 M 1 1 » . BMR 220290 M47 İNfAAT omeht. YA. U YAYINCIK UNAT Vt «ÛIIÛ» HUMFIUm VAYIMML STAN9U. KldAZKESNCAO 123 KAT i TOPHANE Î006C TEL '5 M X f A < 5 '51 17 ii ANKA0A ATAÇ ' SOKAKNO 2' VEMŞHI? 06123 'EL 13<22fe-A<S (11)2201 7Î yönetim görevlerini sürdürür. Böyle bir çözum, partiyi yıprat- mayacak ve dayanışma içinde SHP'nin yeniden yapılanması- na yumusak bir geçiş sağlaya- caktir." İnönü için formtil Bu arada alınan bilgilere gö- re, Baykal ve arkadaşlanrun öne sürdüğü "yumusak formül" gerçekleşirse, Genel Başkan Inönü'nün konumunun da ne olacağı tartışılmaya başlandı. öne sürüldüğüne göre, Baykal kurultay sürecini Inönü'nün başlatması halinde, Inönü'yü de yıpratmadan, gerekirse tüzük değişikliği ile "Onur Başkanbğı" oluşturacak bir for- mulü gündeme getirebilecek. Ancak Baykal'ın bunu "Pa2ar- lık olarak anlaşılır, bu asama- da vurgulamanın anlamı yok" gerekçesiyle dile getirmekten kaçındığı belirtiliyor. Parti içinde giderek güç kaza- nan kurultay ve yönetim deği- şikliği formülünü işletebilmek amaayla Baykal-Günay arasın- da mesaj trafığinin arttığına dikkat çekilirken, Inönü'nün çevresinde yer alan Grup Baş- kanvekili Onur Kumbaracıbaşı, genel sekreter yardımcılanndan Güneş Gürseler, Abdülkadir Ateş ve Genel Sekreter Hikmet Çetin gibi adlar, ortaya çıkan bunahmdan kurtulma çabasına girdiler. Bu kesim, parti içi tar- tışma ve mücadele sürecinin başlamasının SHP'yi iktidar or- taklığından uzaklaştuacağını sa- vunurken şu görüşleri dile geti- riyorlar: "Sosyal demokratlar seçim- den yenilgiyle çıkmalanna kar- şın, iktidar ortagı olma şansını yakalanuşlardır. Boyle bir fır- sat, parti içi tartışmalarla kaçı- nlmamalıdır. Kurultay toplana- caksa daha sonra toplanır. Ye- nilginin nedenleri tarbşüır ve or- taya konulur. Baykal ve arka- daşlan 'Koalisyon görüşmeleri yapüacaksa bunu biz yürütürüz' mantıgı ile hareket ediyoriar. Oysa bu arada parayi bir kez daha yıpratıyorlar." Ancak, ahnan bilgilere göre, MYK ya da parti meclisinden is- tifalar ya da oylama yoluyla ku- rultay ve yönetim değişikliği ka- ran alınamaması durumunda Baykal ve arkadaşlan delegele- rin imzası ile kurultay isteyecek- ler. Parti meclisinin 45 Uyesinin yansından bir fazlasının istifa etmesi ya da 200 delegenin im- za toplaması halinde 15 gün içinde tuzüğe göre kurultay yo- lu açıhyor. Baykal'ın arkadaş- lanna konuya ilişkin olarak, "HtiUmet kmulamı kadar, kn- rultay rahatlıkla toplanır ve ka- rar alır. Hükümetin kurulması bunun için gerekçe olamaz" de- diği bildiriliyor. tnönü tavırsız kalmayacak Baykal ve arkadaşlanrun Gü- nay'ı da yanlanna alarak, "Se- çimin sorumlusu Genel Merkerin istifa etmesi ya da kn- rultay sürecinin başlatılması" göruşüne karşılık, Genel Sekre- ter Hikmet Çetin, genel sekre- ter yardımolan Güneş Gürseler, Mehmet Moğultay, Fikri Sağlar ile diğer MYK üyeleri, bu görü- şe karşı çıkıyorlar. Genel Sek- reter Çetin'in konuya ilişkin olarak arkadaşlanna, "Seçimin elbet sorumluluğu vardır ve bu- nun besabını vermekten kimse kacamaz. Ancak bu aşamada yeniden kişisel kavgalan günde- me getirerek. partiyi bir kez da- ha iç kavgalara ddnük bir görünüme sokmak yanlıştır. Partiye zarar verir. Koltuk kav- gasından öte de bir anlamı olamaz" dediği bildiriliyor. Bu kesimin, yeniden iç hesaplaşma- ya dönecek SHP'nin zaten ay- nı nedenlerle kamuoyunda güvenli bir profıl veremediğini ve seçim başansızlığında bu et- kenin de rol oynadığım düşün- duğü kaydedih'yor. Dün Genel Başkanı İnönü ile birlikte Istanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı Nurettin Sözen'- in de katıldığı bir öğle yemeğinde bir araya gelen Çe- tin ve diğer MYK üyeleri, kısa bir durum değerlendirmesi de yaptılar. Aynı şekilde Inönü de MYK üyeleri ile genel merkez- de yaptığı ikili ve baş başa gö- rüşmelerde benzer düşünceleri dile getirerek, partinin büyüme- si ve iç kavgaya dönük bir gö- rüntu vermemesi için elinden gelen çabayı sonuna kadar gö- türmeye kararh olduğunu söy- lediği öğrenildi. Yine ahnan bilgilere göre, Inönü'nün yakın çevresine, Baykal ve arkadaşla- nrun "Gerekirse koruhaya gide- riz ve yönetimi degiştiririz" göruşüne karşıhk, "Sorun bu noktaya getiriliyorsa, gerekirse ben güvenoyu isterim" dedi[ bildirüiyor. Inönü'nün bu aşamada yapı- lacak bir kurultayı gerekh' ve an- lamlı bulmamakla birlikte, Baykal ve arkadaşlanrun bu tür bir yönelime girmesi halinde "mücadeleye kararlı olduğu" ve bu kesim larafından kendisi için öne sürülen "fonnülleri" de inandırıcı ve samimi bulma- dığı öğrenildi. Inönü'nün bu ne , denle MYK ve PM desteğin. alarak partinin bir kurultay aşa- masına getirilmesi karşısında ta- vırsız kalmayacağı ve son değerlendirme toplantılarının ardından "mücadele edeceğini" dile getirdiği bildiriliyor. GOZLEM UĞUR MUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) Antidemokratık seçim sistemi nedenıyle yaklaşık on mil- yon yurttaşın oyu da seçim sandıklarından çöp tenekeleri- ne gönderilmiştir. Bu sistemle "tek dereceli" ve "eşitcy" il- kesi de zedelenmiştir. DYP yüzde 27 oyla milletvekilliklerinin yüzde 39.5'ini; ANAP yüzde 25 oyla milletvekilliklerinin yüzde 225'ini; SHP yüzde 2O.TY\k oyla milletvekiHikierinin yüzde 19'unu, RP yüz- de 16.9 ile milletvekilliklerinin yüzde 16.8'ini, DSP de aldığı yüzde 10.7'lik oyla milletvekilliklerinin yüzde 1.5'ini aldı. DSP'ye verilen oyların yüzde 89'u, SHP verilen oyların yüzde 48'i, ANAP'a verilen oyların yüzde 32'si, DYP ve RP'ye verilen oyların yüzde 53'ü çöp tenekelerine gitti. 10 milyon 109 bin 484 oy açıkça "güme gitti." Temelinde bu kadar adaletsizlik yatan ve üyelerinin bü- yük çoğunluğu atama yoluyla belirlenen bir pariamerrtonun "demokratik" sayılması da olanaksızdır. ANAP dışındaki partiler, hemen bir araya gelip bu ada- letsiz SeçımYasasrnıdeğiştirerek "adam gibi" bir seçim ya- pabilirler. "Uzlaşma" da böyie dönemler, böyle koşullar ve böyle sı- nıriı amaçlar için yapılabilir. Bir görülmez el sanki ANAP dışındaki partilerin bu amaç- la bir araya gelmelerini ve yeni bir seçim yasasını yapma- lannı önlüyor. En kısa zamanda bir hükümet kurulmalı... En kısa za- manda seçim yasası hazırlanmalı... En kısa zamanda se- çimler yapılmalıdır. Başta anayasa olmak üzere bütün ya- salar da demokratik bir seçimle oluşacak TBMM tarafın- dan çıkarılmalıdır. Danışma Meclisi, generallerin meclisiydi; 20 Ekim seçim- leriyle oluşacak TBMM de genel başkanlann Danışma Mec- lisi olacak! • * * RP, 4 milyon 121 bin 162 oy aldı. Bu oyun içinde MÇP ve IDP oyları da var. 1987 seçimlerinde RP tek başına 1 milyon 717 bin 425 oy toplamıştı. MÇP'nin aldığı oy 701 bin 538, IDP'nin de 196 bin 272'ydi. Toplam 2 milyon 615 bin 215... Yüzde olarak oyların yüz- de 105'u... 1973 seçimlerinde de MSP 1 milyon 265 bin 771 seçmenle yüzde 11.8'lik orana ulaşarak 48 milletvekili çıkarmıştı. MHP, 1973 seçimlerinde yüzde a4'lük oy alabilmişti. Bugünkü "ittifak" 1973 seçimlerinde olsaydı iki partinin toplam oyları 15.2'ye ulaşacaktı. Erbakanlı MSP 1977 seçimlerinde 1 milyon 169 bin 918 seçmenle yüzde 8.5'lik, Türkeşli MHP de 951 bin 544 seç- menle yüzde 6.4'lük oy almışlardı. 1977'de iki partinin toplam oyları yüzde olarak 14.9'a in- mişti. Gerek "mutlak rakamlar" gerekse "oran" olarak ele alın- dığında Erbakan-Türkeş ve Edibali oylarında ileri sürüldü- ğü gibi pek öyle "yanardağ örneği" bir artış da görülmüyor. 1973 seçimlerinde MSP 48 milletvekili ile TBMM'ye gir- mişti; şimdi de 62 milletvekili ile... "Başbuğ Türkeş", sıradan bir milletvekili olmayı tçine na- sıl sindirsin? RP'nın bir koalisyona ortak olmadığmıanladı- ğı gün MÇP'nin başına döner, Erbakan yine 40 küsur mil- letvekili ile baş başa kalır. • • • Cumhurbaşkanı Özal, Tahran Büyükelçiliği'ne atanan İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın yerine yardımcısı Dr. Faruk üogoğlu'yu getiren kararname- yi imzalamadı. Genel Müdürlük, Kıbrıs ve Yunanistan iliş- kilerine bakıyor. Özal dış siyasetten elini çekmiyor. Huylu huyundan vaz- geçer mi hiç!.. SilopiYle pusu: 5 er şehit (Boftarafi 1. Sayfada) silahlarla treni taradılar. Olay- da Bedri Bingöl (60) adlı yolcu öldü, üç kişi de yaralandı. Diyarbaku-'ın Bismil ilçesi Emniyet Amirliği lojmanlanna dün saat 19.00 sıralarında kim- liği belirsiz kişilerce, uzun nam- lulu silahlarla ateş açıldı. Loj- man önünde bekleyen poüs me- muru Arif Küçük saldırıda ya- ralanırken, saldırganlar kactı- lar. öte yandan, 11 ekim günü te- röristlerin evine düzenledikleri baskında ağir yaralanan eski Si- irt Belediye Başkanı Mahmut Çalapkulu, tedavi edildiği Di- yarbakır Tıp Fakültesi Hastane- si'nde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, dün bir gazetede "Zaho'ya giderek 8 erin serbest bırakumasıyla ilgili olarak PKK ile göriiştügü" yolundaki iddi- alann gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kaya Toperi'nin açıklaması şöyle: "Bugün (dün) bir gazetemiz- de Zaho'ya giderek 8 erimizin serbest bırakılması ile ilgili ola- rak PKK ile göniştüğüm yolun- da ileri sürülen iddia gerçek dı- şıdır. Gerek Sayın Başbakan gerek Genelkurmay ve gerek Dışişleri paitaniıgı tarafından acıklandıgı üzere PKK Ue herhangi bir te- mas ya da pazarlık söz konusu degUdir. Benim o sırada Kuzey Irak'- taki Kiirtlere yapüan insani yar- dun malzemesi sevkiyaünı izle- mek ve Turkiye'de bulunan Ku- zey Iraklı goçmenlerin dunımu hakkında temas yapmak üzere bölgede bnlunmam tamamen bir rastlanüdır. Nitekim 8 erimizin serbest bı- rakıldıgım Diyarbalur'a döndü- gumde yetkflflerden oğrendim." Anık tahliye edildi Mardin'in Dargeçit ilçesi ANAP'h Belediye Başkanı Sü- leyman Anık Diyarbakır DGM'de dün yapılan ilk duruş- mada tahliye edildi. Belediye ge- lirlerini PKK'ya aktardığı savıy- la 15 yıl hapis cezasına çarptı- rılması istenen Anık, gözaltın- da tutulduğu süre içinde işken- ce gördüğünü öne sürdü. İskenderun'da PKK adına fa- aliyetlerde bulunduklan savıyla tutuklanan 14 kişiden 9'u dün- kü duruşmada tahliye edildiler. Emniyet Müdürlüğü ekipleri- nin Mersin ve Şanlıurfa'nın Si- verek ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 46 uzun namlu- lu silah ve 21 bin dolayında mer- mi ele geçirildi. İki olayla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına ahn- dığı, 3 kişinin ise arandığı belir- tildi. Diyarbakır merkezine bagh Batıkarakoç köyünde bir süre önce iki teröristin öldürüldüğü evin enkaanın temizlenmesi sı- rasmda bir roket mermisi pat- ladı. Olayda iki kadın yaralan- dı. Köyiçi mevkiinde bir süre önce iki teröristin ölü ele geci- rildiği olayda bir bölümü hasar gören ev, sahipleri tarafından onarılmak istendi. Enkazı kaldırmaya çahşanlar- dan birinin kullandığı kazmanın toprak altında kalan rokete çarpması sonucu patlama mey- dana geldi. Patlamada Fatma Kara ve Meliha Kaya yaralan- dı. 148784 olan Posta Çeki Numaramız 666322 olarak değiştirilmiştir. Elinde matbu posta çeki olan sayın üyelerimizJn es- ki numarayı çizerek yeni numarayı yazmalannı önemle rica ederiz. Cumhuriyet KÜap Kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. EVLENDİK Didem BtLEN (ORTAÇ) - Cem BtLEN mutluyuz. Beyoğlu, 24.10.1991 TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA Mehmed Kemal 8.000 lira (KDV içınde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-îstanbul Ödemeli gönderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog