Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

25 EKÎM 1991 CUMHURİYET/17 INSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN GÖBÛŞ HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ Körnıh Denizi kirletilmiş,rtavas/kjhetilmiş, toprağı kirletilmiş, suyu kirtetilmiş ve köreltUerek yaşayanlann ruhtan... OnRY^arOflazcaıı DEMIREL MIKROFONU YİYECEK Mt? Çankaya'yı indirme formülleri "BABA" seçimlerden önce yttrekten olarak Çankaya'y1 indinnek için söz verdi. Bunu sadece "mflleti" için istemi- yor, daha çok kendisi için is- tiyordu. tktidannı dinden alıp 11 yü inim inim inleten 12 Eylül ge- neraUeri ile işbiıliği yapan es- ki çırağına esash bir ders ver- meyi istemez miydi hiç? Ancak seçim sonuclan ken- disine şimdilik bu imkânı ver- memiş gibi görünüyor. Eğer SHP ile DYP'nin sandalye sa- yısı 300'ü geçseydi özal'ın is- tifa ederek Çankaya'dan kaça- cagını hesaplıyordu. özal'ın isüfaya niyeti olma- dığı anlaşüıyor. Seçim öncesi köy, kahve, sokak gezerek ANAP'a oy toplamaya çalışan Cumhurbaşkanı, partisi başa- nsız olup ana muhalefete geç - meye hazırlanırken Çankaya'- dan ayrümayı hiç de düşün- müyor. Sadece "Arük benim döne- mim bitti, ben burada otura- yım, bana kanşmasınlar" de- meye getiriyor. Eğer biraz cesaret bulursa kararnamelere kanşıp ünza yetkisinin vetolannı işletmeye de başlayacaktır. Ancak Demirel de Çanka- ya'yı indireceğine söz verdiği mikrofonları kemirmekle ye- tinmeyecek. Hukukçular şim- di özal'dan kurtulma formül- leri üretmeye başhyorlar. Demirel bu konuda düşün- düğü bir formülü biraz ağzın- dan kaçırdı: Referandum. özal'ın başbakanhğında iken "yerel seçimleri iki üç ay öne alınıp alınnuunası konu- sunda dahi" referandum ya- pılmamış mıydı? özal'ı isteyip istemediği Türk mületine referandum yo- lu ile sonılursa istemeyenlerin yüzde 80'e varacağı özal'ın savunduğu partiye verilen oy- lann yüzde 24'lerde kalmasın- dan belli. Peki referandum noktasına nasıl gelinecek? Anayasaya göre anayasa maddelerinde yapılacak bir değişiklik cumhurbaşkanı ta- rafından veto edilir ve yine Meclis'ten üçte iki çoğunluk- la çıkarsa halkoyuna su- nuluyor. Anayasada öylesine bir de- ğişiklik yapılacak ki buna Re- fah Partililerin karşı oy venne- si mümkun olmayacak. Misal: "Cumhurbaşkanı kırk yaşı- nı doldunnuş ve yükseköğre- YILMAZYILMAZ İŞBIRLIGI Kıvırmak partisi TÜRK-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz yülardır siyasi konularda çevirdiği oyunlarla tanınır. 12 Eylül dönemi olur bakar- sınız Türk-tş Genel Sekreteri 12 Eylül generallerinin kabine- sinde bakan oluvenniştir. özal dönemi gelir Şevket Yılmaz işverenlerle yakın dost- luk içinde görüntüler sergiler. Arada biraz işçinin sıkıştırma- sı ile "eylem" yapar gibi gö- rünür, olası daha büyük e> lemleri böylece törpüler. Son zamanlarda da hem so- yadı benzerliği hem de mem- leketlisi olan Mesut Yılmaz'ı çok sevmişti Şevket Yılmaz. Bu nedenle olacak 1987 se- çimlerinde olduğu kadar bile karşı çıkamadı seçim öncesi ANAP'a. 87 seçiminde şunlan söy- lüyordu: "Sandık ortaya konduğun- da bu siyasal iktidara gerekli dersi vermeliyiz. öyle bir ders ki bir daha kimse, hiçbir grup iktisaden güçsüz durumdaki kesimlerin sorunlan karşısmda; demok- rasinin çıkmazlan konusunda böylesine duyarsız, böylesine nim yapımş Mfidıimanlar ara- sından halk tarafından seçilir. Bu madde yürürlüğe girdiğin- de mevcuf cumhurbaşkanının seçimi yeni anayasal hüküm- lere göre yenilenir" denildiğin- de Refah, Müslüman bir cum- hurbaşkanı seçümesi yolunda anayasada yapılacak değişik- lik önergesine karşı oy verebi- lecek mi? özal'ın kendi döneminde sık sık kullandığı bir yöntem bu. öraeğin Terörle Mücade- le Yasası ile af niteliğindeki şarth tahliyeyi birleştirip kim- senin karşı çıkamayacağı bir konuyla karşı çıkılabilecek bir konuyu birleştirmek gibi. DYP ve SHP'lilerin oy ve- receği ve özal'ı ındirecek bir anayasa değişikliği maddesinin içine öylesine bir hüküm yer- leştirecekler ki Refahçılar kar- şı çıkamayacak. Ancak "bsba" şimdiiik bi- rinci önceliği hükümeti kunıp başbakanlık koltuğuna otur- maya vermiş görünüyor. Ko- aüsyon kuraiak gibi çok zor ve sıkıntıh bir işi kazasız belasız başanp başbakan koltuğuna oturduktan sortra göreceğiz, Çankaya konusundaki tutu- munu. Demirel söz verdiği mikro- fonlan keminneye devam mı edecek, yoksa harekete gece- cek mi? Şevket Yılmaz olumsuz, böylesine sorumsuz hareket etme cesareti bu- lamasın. öyle bir ders ki bir daha kimse, meydanlara "orta direk" edebiyaü ile çıkıp ken- disine inananlan, guvenenleri aldatmasm. Öyle bir ders ki kimse de- mokrasinin kurum ve kuralla- rına; işçi hak ve özgürlükleri- ne böylesine saygısızhk yapa- masın. öyle bir ders ki kimse "tş- sizlik benim sorunum değil, Mesut Yılraaz başınızın çaresine bakın" di- yemesin. öyle bir ders ki herkese "ibret" olsun!" 91 seçimlerinde ise işçi sını- fına şöyle seslendi: "Sandık başına giderek en doğru karan verin". Şevket Yılmaz seçimden sonra ise şöyle diyor: "Gere- kirse parti kuranz." Şevket başkanın kuracağı partinin adı ne olabilir? Kmrmak Partisi gibi bir isim düşünulebilir mi acaba? BİR KİTAP: PARTİ ÖRGUTLENMESI Iktidarı devretmesini bilmek DR. Mehmet Kabasakal si- yaset bilimi konusunda dokto- ra yapü, vaktiyle CHP'nin planlama bürosunda görev yaptı, DPT'de müşavir oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdi, şimdilerde de özel sek- törde çanşıyor. 1990 yıh Yunus Nadi ödü- lü alan Türkiye'de Siyasal Parti Örgütlenmesi kitabı bu- günlerde basüdı. 1908'lerden 1960'lara kadar uzanan dö- nemde siyasi partilerimizin oluşumu ve örgütlenmesini konu alan bu bilimsel çalışma- da ilginç anılar da yer alıyor. Bunlardan biri seçim ile ik- tidann devredilmesinin ilk ör- neğini veren lsmet Inönü ile il- gili. 27 yılhk CHP iktidan so- na ererken 1950 seçimleri ön- cesinde Inönü'ye bazı teklifler geliyor. Kitapta bu konular şöyle anlatılıyor: 14 Mayıs 1950 gecesi, Inö- nü CHP Istanbul tl Başkanı kanalıyla 1. Ordu ve Sıkıyöne- tim komutanının bir önerisi ile karşılaşmış. Çankaya Köşkü'- ne teleıon eden o zamarun il başkanı İlhami Sancar bu öne- riyi iletmiş. İnönü şu yanıtı vermiş: "MiUi iradenin. teceUisine bağlı kalsuüar." Fahrettin Kerim Gökay o günlerde lsmet Paşa'ya 1950 seçimlerini kaybedebüeceğini söylemiş ve "Bavulomu haar- ladım" yanıtım almış. Koltuğunu seçimle devret- me öraeğini uk veren lider ls- met İnönü, ikincisi 1980'de Ecevit ve üçüncüsü 1991'de Mesut Yılmaz oldu. Cumhuriyet Kitap Kulübü İmza ve Söyleşi Günleri Uj MÜJDAT GEZEN AIAKÖY, MİGROS ATRIUM 26 Ekim Cumartesi, 16.00-19.00 IM MİGROS Cumhuriyet kitap kulübü > Hergun: 9.00-22.00 Pazar: 10.00-20.00 CUMHURtYET KİTAP KULÜBÜ Migros Atrium, Ataköy 9. kısım, Tel,: 560 61 37 ATEŞOĞULLARI HESAP VERDİ Ahlaki görev SOSYALtST Birlik Partisi'- nin seçimlere giremeyişi nede- niyle milletvekilliğine veda eden Kemal Anadol'dan son- ra Ankara milletvekili Kfimil Ateşognllan da 1987'den bu yana yaptığı calışmalan anla- tarak seçmenlerine hesap ver- di. Işte birkaç çalışma ömegi: Olüm cezasının tüm yasalar- dan çıkartılması, 141,142, 163. maddelerin kaldınlması ile il- güi 3 yasa önerisi. Mecliste ya- salar üzerine 12 konuşma. Çe- şitli olaylar üzerine birçok gündem dışı konuşma ve söz- lü sorular. Aselsan'dan toplu işçi çıkartılması ve bir ihalenin lngiliz fırmasına verilmesi ko- nusunda Meclis araştırması. SSK primlerinden, gözaltında işkence yapılan öğrencilerin durumlanna kadar 7 yazıh so- ru. Ankara, Aydın, Bursa, Ceyhan, Gaziantep ve Nevşe- bir cezaevlerinde incelemeler. 20 Ekim'de seçilememiş di- ğer milletvekillerinden de ça- lışmalarını, açıklamalarını bekliyoruz. Kirnisi bildiğiniz gibi bir kez bile kürsüye çık- madan ayrıldı. ÜNİVERSİTEDE RP PROPAGANDASI Cat Stevens Boğaziçi'nde ÜÇLÜ ittifakı oluşturan Refah Partisi'nin seçim propa- gandaları için Türkiye'ye ge- len eski pop şarkıcı Cat Ste- vens, yeni Ynsuf Ishun, 16 ekim çarşamba günü de Boğa- ziçi Üniversitesi Kenan Evren salonunda bir konuşma yaptı. BÜ bünyesinde bulunan YeşU Ay Kulübü "nün davetlısi ola- rak universiteye gelen Cat Ste- vens'ı dinlemeye gelenlerin ço- ğu da doğal olarak başörtülü ve çember sakallı gençlerdi. RP'nin propagandasım yapan Yusuf İslam'm üniversitede yarattığı bu durumdan rahat- sızlık duyan diğer öğrenciler rektörluğün neden bu olaya izin verdiğini merak ettiler. BÜ Rektör Yardıması Me- tin Bala'ya sorduk. Şöyle ya- nıtladı: "Üniversitemiz bünyesinde 29 kulüp vardır. Hepsi kendi sahasmda istedigj adamı çağı- nr, konuştunır. Bunlar kulüp faaliyetleridir. Bize yazüı bir müracaatta bulunurlar. Şo ki- şiyi şöyle bir konuşma yapma- sı için çağınyoruz diye. Öğren- ci işlerinden bana gelir yazı, ben de rektörden izin alınm. Ama o zaman rektör burada yokta, yartdışaıdaydt, ben izin verdim." Cat Stevens'ın RP'nin pro- pagandası için gelmiş olması- nın kendilerini ilgilendirmedi- ğini de ifade eden Metin Bal- a, öğrencilerin şikâyetleri ko- nusuna ise katılmadı ve ateşli bir savunma yapü: "Ne şikâ- yeti, kim etmiş. Salon tıklun tıklımdı, yer bulunamadı. Adamı bir daha cagırsan yine yer bulunmaz." KtM KİME DUM DUMA BEHÎç AK HIZLI GAZETECİ mcDET ŞEN AĞAÇ YAŞKEN EĞtLtR KEMAL GÖKHAN GÜRSES t GARFIELD JIM DAVIS TARİHTE BUGÜTV MUMTAZ ARIKAN 25 Ekim İNÖNÜİNÖNBAŞBAKANUKTAtiİSTffASI lsmet İnönü 13p'0E 8U6LM,&A$8AKAH ISMET İNÖNÜ, SÖREVlNûeN IS- Tim £TTİ. MSOBN OLABAK Ç<X YOGGUN OuetMAOA 8U- LUUÖU&LMU GÖST£KU£SIME KAR$IN,ASIL ETKEHİN, ATATÜMC'ÜH HÛKÜMET ÜYELGRİNI eLEŞTİGMESİ OLr t>UĞU SANILMAKTADM.&Ü KOHUDA g/g AÇIKLAAAA YA- PtLMIVACAKTtR. BÖYLBCBjKİ ESKi ARKADAŞtH ARA- LARlNDAId IÜŞK.İMIH 7AMAMgM KESİLDİĞi S<5yt-£N- TİSİ ÇJKMIŞSA DA, Öri£ OLMAOIĞI ATATURK'ÜU ÇEÇITU OAVRAKIlŞLAfİlHDA GÖH.ül£CekTIR. AVNI 6ÜU,A7ATURK Y£Ul BAÇSAtCAfJ ADAYINA ŞU yAZlYI GÖNDERDİ : fvmr Mebuca Gtlit gayartt, Malat'ya Mebusa /smet- İnönü, &aşveJ<aleHen ı'sHfa eJyniştir.Başvekaiete sizın fayinlniz. fensip o/umnuç- hirYeni İcra VeJalteriHeyeH'n)n nrttUap ve inha edil- mesini nca ederinn. jSe.sicunUur K.A+aturlc 1.125.000 ADET PLASTİK TAKOZ SATINALINACAKTIR SEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SEKA Genel Mudurluğü Müesseseleri 1992 yıh ihtiyacı <ft5 tole- ranslı, çeşitli ebatlarda 1.125.000 adet plastik takoz şanaamelerüniz esaslannda satınahnacaktır. ldari ve teknik şannameler tzmit'te genel müdürlüğümüzden, ts- tanbul, Ankara, tztnir alım-satım müdürlüklerimizden bedelsiz te- min edilebilir. Teklif mektuplannın 11.11.1991 günü saat 17.30'a kadar tzmit' te Teşekkul Meıkezimiz Haberteşme ve Arşiv Müdürlügü'nc veril- mesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, kapalı zarf içine konmayıp, açık olarak ve- rilen ve telexle bildırilen teminatsız teklifler dıkkate alınmayacaktır. Teşekkülümuz 2886 sayılı kanuna tabi değıldıı. Emnıyeıli kârlı ve verimlı teklif degerlendirileceğınden, ucu teklıfın dikkate aJınmaması veya siparişin kısmen veya tamamen iptali teklif venciye bir hak sagUamaz. Basın: 39148 T.C. SELÇUK SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1991/125 Davaa Salih Evin vekili Av. Cevat Yaylalı tarafından, davalılar Meh- met Ali Inceoglu ve arkadaşları hakkında mahkememize açılan iza- lei şuyu davasının yapılan açık duruşması sırasında, davalılardan Meh- met Ozer ve Bilal Yıldız'a çıkanlan tebhgatın bila tebliğ mahkeme- mize iade edildigi, zâbıta araştırmasına rağmen adıeslerı tespit edile- mediğinden, adına ilanen tebligat yapümasına karar verilmiştir. Verilen karar uyannca davalılar Mehmet Özer ve Bilal Yüdız'ın 19.11.1991 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması (tütn delilleri ile birlikle), duruşmaya gelmediği gibi, kendisini bir vekille de temsil ettırmediği takdırde HUMK'nın 509 ve 510. maddeleri uya- nnca duruşmaya gıyaplarında devam olunacağı ve gıyaplannda ka- rar verilecegi dava dilekçesi yerine kâim olmak uzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 38551
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog