Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

EKIM 1991 KENTYAŞAM HURİYET/15 >UGUN • Sosyalist Birlik Partisi'nin Şişli ilçesi Ekim Ayı Söyleşi Programı kapsamında Tektaş Ağaoğlu "Marksizm, Günümüz Dünyası ve Turkiye" konusunda görüşlerini açıklayacak. Partinin Kocamansur Sokak No: 77/4 Şişli'deki binasında (G. Ülkü-G. özcan Tiyatrosu arkası) gerçekleşecek etkinlik saat 19.30'da. MEKTUP • Sabahları Kadıköy- Beşiktaş battında sefer yapan 07.15 Şehir Hatları vapuru o kadar kalabahk oluyor ki batacak diye korkuyorum. Insanlar balık istifi oluyorlar vapurda. Akşam 18.30 vapuru da aynı durumda oluyor. Vapura batacak korkusuyla biniyorum. Karşıya geçene kadar bu korkuyu taşıyorum. Yetkililerden rica ediyorum bu saatlerde yanm saatte bir yapılan seferleri 15 dakikada bir yapsalar da biz de biraz rahat etsek. Önumüz kış, yoğunluk daha çok olacak. Hava koşullan da göz önüne alınırsa tehlikenin buyuyeceği duşünulebilir. MELEK KONAL ffiM'den bagış • tstanbul Haber Scrvisi — Istanbul Üniversitesi Bronkoloji Uygularaa ve Araştırma Merkezi'ne 1BM Tüık tarafından bir bilgisayarın bağışlanacağı bildirildi. En 'sessiz' öğrenciler Göztepede FtGEN ATALAY Göztepe'de bir okul... Bu okulun öğrencileri, her okulda "özlemle beklenen" zıl sesıni duymuyorlar. Sessiz bir dıinya- da yaşayan bu öğrencilerin İco- nuşmayı, kendilerini ifade etme- sini, sosyal davranışları, kav- ramlan öğrendikleri okulun adı "Göztepe Sagırlar Okulu". Bu okulda da yaşam, öteki okullardaki gibi başlıyor. Mavi önluklu çocuklar, her sabah ser- visle ya da başka araçlarla oku- la geliyorlar. Göztepe Sağırlar Okulu'nun ilkokul bölumunde 118'i yatılı olmak ilzere toplam 243 öğrenci bulunuyor. Okulun orta bölümünde ise 60 öğrenci var. Okulda eğitim, bir yıh hanr- lık olmak ûzere 6 yıl sürüyor. Daha sonra öğrenciler, okulun orta bölümüne de gidebiliyorlar. 15'er kişilik sınıflardan yalruzca ikisi sesten yabtılmış ve isitme ci- hazlanyla donatılmış. Bu cihazlann bulunduğu 3-B suufında bir ders izliyoruz. 12 öğrencide sesleri kulağa çok yükselterek gönderen işitme ci- hazı var. Sınıf öğretmeni Şenel Ünlücömert, öğrencilere Aıa- türk'ü ve Cumhuriyet Bayramı'- nı tanıtıcı slaytlar gösteriyor. Anadolu Üniversitesi özel Eği- tim Bolümü mezunu Eşref Üs- tönova da dudak hareketleri, jest ve mimiklerle desteklediği komışmas.yla konuyu anlatıyor, sorular soruyor. öğrenciler so- rulan, neredeyse bütün kasları- ru çalışurarak, yoğun bir çaba harcayarak yanıtlıyor. öğret- menlerin verdiği bilgiye göre bu çocuklar okula, ailelerinde ço- ğunlukla bu yönde hiçbir eğitim aknadıklan için "yeni doğmuş bebek" gibi geliyorlar ve kendi- OLANAKLARSINIRLI—Göztepe Sağırlar Okulu'ndaçeşitli olanaksızlıklar içinde sosyal davranışlan, kavramlanöğrenenögren- cilerin 15'er kişilik sınıflanndan yalnızca ikisi sesten yalıtılmış ve işitme cihazlan>la donatılmış. (Fotograf: ERDOGAN KÖSEOGLU) lerini ifade etmesini, kavramla- n yavaş yavaş öğrenmeye başlı- yorlar. Oğretmen Şenel Ünlücö- mert, bu eğitimin güçlüğünü şu örnekle anlaüyor: "Yaşamlannda hiç ses duy- mamış bu çocuktar bir kelime- nio nasıl söyleneceğini öğrense- ler bile o kelimenin ne anlama gddigini çok zor anlıyoriar. Ba- ba kelimesini ve kavramını öğ- retebilmemiz için hepsinin baba- lannın fotoğraflannı göstererek anlatmanuz gerekiyor. Aksi hal- de her gördükleri erkege baba diyorlar." Okulda, Anadolu Üniversitesi özel eğitim mezunu bir öğret- men daha var: Gülsüm Çoban. öteki öğretmenler, sağır öğren- cilere nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğini, hizmetiçi eğitim kurslarıyla daha çok da "yaşa- varak" öğreniyorlar. özürlü ço- cuğun eğitiminde "bireysel ejgi- tim"in önemine işaret eden Eş- ref Üstünova, smıflann 7 kişi ol- ması ve derslerin iki öğretmen tarafından verilmesi gerektiğini söylüyor. Butün suııflann sesten yahtılmış ve işitme cihazlarıyla donatılmış olması gerektiğini, cihaz ve materyal eksiklikleri bulunduğunu anlatan Üstüno- va, "Çocuklar buraya ilk geldik- lerinde yeni doğan bir bebek gi- biler. ADede bu >önde hiçbir egi- tim verilmiyor. Burada, doğal- sözd iledşim yöniemi uyguluyo- nız. Sorunlannı, isteklerini işa- retie anlatmalannı eogellemeye çalışarak onlan konusmaya yö- ndtiyoruz. Bu çocuklann işitme kaybı dışında yaşıtlanndan hiç- bir farklan yok. Bu okulu biür- diklerinde, kendilerini ifade et- meyi, toplumla iletişime ginne- yi öğreniyorlar" diyor. Gulsüm Çoban da işitme kay- bı olan çocuğun eğitimine çok küçük yaşlarda başlanması ge- rektiğini belirterek "Özüriii ço- cugu olan aileler, ya çocukla aşı- n Ugileniyorlar ya da çocugu reddediyortar. tşitme engeli bu- lunan çocuk da konuşmayı öğ- reoebıUr. Çocugu, çok kuçuk yaslardan itibaren dudak hare- ketlerine alıştırmak, kavramla- rı ögretmek gerek" diye konuştu. Şenel Ünlücömert, sağırlar için ders kitabı yazılmamış ol- masından yakınıyor, ilkokul ders kitaplarını özetleyerek işit- me kaybı bulunan öğrencilere uyarladıklan belirtiyor. Göztepe Sağırlar Okulu'nda yardımcı personel sayısı da ye- tersiz. Okul yöneticilerine göre özellikle yatılı kalan küçük ço- cuklann bakımında görevli yar- dımcı personel eksikliği hat saf- hada. "Özel egitimde erken eğitim şarttır" diyen Okul Müdürü En- ver Eken, ailelerin bu konuda, özellikle televizyonda yapüacak programlarla aydınlatılması ve uyanlması gerektiğini söylüyor. Eken'in bu konudakı görüşleri şöyle: "Egitime, çocuğun oziıriü ol- duğu fark edilir fark edilmez L Eğİtime 7-8 d i i ş g ğ yaslannda başlandıguda isteni- len sonoç alınamayabiliyor. Gel- diklerinde tuvalet temizliğini, yemek yemesiııi bümeyen öğren- cikr oluyor. Burada, sosyal dav- ranışlan, toplumla iletişim kur- masını öğreniyorlar." ISO'da panel Arıtmada yeni projeler İstanbul Haber Servisi — Metal sanayiinde atıksuyun antımı konusundaki sonınlar, dün İstanbul Sanayi Odası'nca düzenlenen bir panelde ele alındı. Panelde, atıksu arıtma tesisi kurmak isteyen sanayici- ler, daha sonra ek tesis ve çok sık bakım gerektirmeyecek projeleri tercih etmeleri konu- sunda uyarıldılar. İSO Çevre thtisas Kurulu ile Çevre Teknolojisi Uygulayıcı- lan Demeği (ÇEVRETED) ta- rafından ortaİdasa düzenlenen "Aöksu Antma PanelPnde sa- nayici ve uzmanlar, antma te- sısi seçiminde ekipman ve mal- zeme seçüninin yam sıra tesi- sın yatırun bedelı ile işletme gı- derlerinin de iyi araştınlması gerektiğini vurguladılar. Yatı- run bedeli düşUk olan antma tesislerinin daha sonra iyi ça- hşmadığı ve çok sık bakım ge- rektiğine dikkat çeken "antma tesisi bulunan sanayiciler", ye- ni antma tesisi kurmak isteyen sanayicilere bu konuda dıkkat- li olmalan ve kendilerine geti- rilen projeleri uzmanlara danı- şarak değerlendirdikten sonra bu tür bir girişimde bulunma- lannı önerdiler. İSKI Aüksu Antma Daire- si Başkanı Oktar Timur'un ts- tanbul'da bulunan sanayi tesis- lerindeki antma tesislerine iliş- kin bilgi verdiği panelde, sana- yi kuruluşlannın gönüllü ku- ruluşlarca denetlenmesi yolun- daki önerisine "halkımızın ye- terince bilinçlenmediği" gerek- çesiyle karşı çıkıldı. EREKLİ TELEFONLAR 055 056 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 068 • İBd»nn:068 • ttfcK: Ihar kdk 077 & # * MMIıHlt: 511 69 18 Cllı*»lH Tıp: 588 48 00 T » 534 00 00 (100 hat) T y 340 01 00 Bbfc 131 22 09 j u 152 43 00 SSK SMatfK 588 44 W SM tomiimı. 121 77 77 StK fifata»*: 358 67 60 • TMftK: Tnflk $ * • M.: 176 24 14 (IsL). 356 04 85-86 (Ka&köy) Mift Tnflb 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçi), 314 36 (B Çekmece) • THY: k l M t a r 573 13 31. Dış NaUar. 574 73 00 (25 hat). 574 73 00, 574 82 00 (45hat) m DDT: StıkMl l a q w 527 00 50. 336 20 63 348 80 20 • VANfc fcfek taUan: 526 40 20, 144 42 33, DMfa Yatan |Acwt>): 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 • METEOMUMk (Hava tahmn öjrenme) 573 89 80 • B B I * MBA: 526 62 24 150 83 50, 347 77 83 Mort%:547 12 81 İIIIMŞHI 567 96 10 Smyw. 177 56 31 Ça|b|nK 132 22 10 • TBÜ069 • MMBJb 522 97 03. 147 51 10. p 345 03 04. • fcTT BM. IMU 145 07 20 (17 hat) • PTT: •11 (Bdmmeyen numaralar ve nöbetçı eczane sorma), K 1 (ara). •U (danışnru). Galeri • Atölye v 146 97 38 • 132 64 26 EĞİTİ M REHBERİ Td: 151 00 44 ÇANAJANS&SİSlS ŞEREF KESKİN Resim Sergisi/24 Ekim-8 Ka»«m'91 (9 00-18 00) C.tesı-Pazar d}inda OSMANLI BANKASİ Caddebostan Şubesi URART SANAT GALERILERİ LALEHAN TEZKAN Resım Sergısı 17 Ekim-5 K.asım Abdi lp«k«< Cad. No 18 21 93 • 1« 03 26 ZEFCLEMENT REStM SERGİSİ 16EKIM-I6KASİM TOPRAK SANAT GALERİSİ Tİ152273 52-52652 39 I HANDAN BÖRÜTEÇENE E R G I S I AYA İRİNİ MÜZESİ IS EKİM • 9 KASIM /crra ARKEONSANAT GALERİSİ ABİDİN D İ N O (ELLER) Desen ve Seramılt ^ HeTfi*lcıkler Sergısı 16 Ekım 9 Kas m 91 lsW(« Cod Sahana Sok. No 19 ALİ ATAAACA 15 Ekım-6 Kasım M2TİSANklcel* Sok. No: 3 Ortaköy 159 51 SS NURAY ATAŞ Resim Sergısı 24 Ekım 19 Kasım'91 £ Tedıkuyular Çıkaazı 6/7 (Q |$an Tıyıtrıaıı Arkası) O) Elmldıg 132 59 M Maltepe Sanat Galerisi HELGA UZLAR Resım Sergısı« 26 Ekım-18 Kasım"91 InAnS C»d. No 68 KarW M.lt»p« İST 399 23 0* ATATURK KULTUR MERKEZİ SANAT GALERISİ - TAKSİM HÜSEYİN GEZER HEYKEL SERG1Sİ/22 EKİM-4 KASIM Duzenleyerv. tNGÎLİZCEYÎ hl I n llil ÖĞRETÎR SİBENK I o' v İSTANBUL LISAN MERKEZİ (JHNKL (Pratik + Video + Tepegöı + Slayt) OVS HA/.IRI.IK Ingilizce + Türkçe + Sosyal 5T KIIKSI.AKI KARMA HEYKEL SERGİSİ 1 Z / E K İ M / 1 S 9 1 • / K I S I M / 1 8 S 1 Moda C M M 2K !X •« ı 3 * 9'1 BULUNMAZ KUYUMCULUK 1 S T A N B U L TAKIve MÜCEVHERAT ÇALIŞMASI 513 74 31 • 522 65 85 ÜMTTYA^AK SANAT GALERİSt ORHAN ERSOY Resım Sergısı 25 Ekım-13 Kasım'91 Ttfko Çıkınuı. Yapıkur Han K. 1 No: 27-34 B«yojlu 144 9» 33 r SEDGİâİ 17-30 EKİM 1991 DEVLrr GÜZEL MNATIAD GALEDİ6İ teükla! Caddc«i. Na2O9/49. Bcyc^lu. islanbu! 8 ESBANK SAHNE SANATLARI EĞİTİM KÜLTÜR MERKEZİ • BALE • DANS Jazz Dans StepDans Latın Danslan • • MÜZİK Piano Org Cltar Koro • JİMNASTİK Aietlı zayıflama Hanımiar ve Çocuklar T.C.MlLÜEĞİT\MB*KANUĞI ğ~|T * R B C İ M * TİYATRO Slhlrl Pabuçlar B«l« Kunu w r M ™ » KCaim x I I T H I K U Bakırköy Mahmut Moralı Sok. Denlz Apt. No: 9 T«l: 571 47 61 - 542 5B 00 • MAKYAJ • MANKENÜK • FOTOCRAFÇILIK • SİNEMA Erenkoy Şerafettln Sok No. 8/2 Tel: 360 74 11 RAMKO SANAT MERKEZİ 5. YIL SERGİSİ 25 EKİM'91-28 EKİM'91 (27 Ekim pazar günü açığız) Karl APPEL • Ferruh BAŞAĞA • Bemard BUFFET • Marc CHACAU Le CORBUSIER • Salvador DALI • Raoul DUFY • Max ERNST Tsuguharu Leonard POUJİTA • Nuri IYEM • Amedeo MODİCLIANİ sadamasa MOTONACA • Yervant OSKAN • Cen PAUL • Pablo PICASSO Camllle PİSSARO • Plndoras PLATONIOIS • Serge POUAKOFF Constantln TERECHKOVITCH • Theo TOBIASSE • Emmanuel de la VIUEON • Fahrunnlsa ZEID Atlye Sok. No: 8 Teşvlklye 136 15 38 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı OZEL 0 ONDER BALI MÜZİK KURSU Müzikle Yaşayalun • Piano •Org • Gitar • Ses Eğifimi • Sorfej Kasım Dönemi Kayıtları Sürüyor (Kurs bitiminde MEB onaylı sertUika) Gençler Cad. 38/3 Bakırköy 571 73 14 -542 59 53 S T U D I O oyuncufan ŞAHİKA TEKAND ile oyunculuk S E Ç M E L E R 2 6-27 EKİM 146 77 25 Vılikonığı Cad Akklrnunlı Sk No 38 Nlt»nUjı KEMAL ÖNSOY Galeri Nev MaçkaC.33/B 1316763 TEH S m i fiüLERİSİ '•İZBENVCOIUnMlt Tür»lyea«ı 17,17 yabancı ' 147I8V1 Tıp, Turizm, Ticari, Teknik, Tercüme Kadıköy, Hıliuiı C»d. No: 13 Td: 349 48 42-43 (it/iıı l a r k ı i'uıkeıliıı SURÜCU KURSU 1991 model Renauh Sprmg, Doğın ve Şahınlerie Trıfikte eğıtun venyoruz 26 Ekım Hafta Sonu 28 Ekım Hafta Içt gündüz akfam grupjann» Kayıtlınmız devım edıyac. KadıkAy.HaHaOaCadNo 13 349 48 42-43 K A D 1 K O Y S Ü R K U R ELSENGLISH LANGUAGE SCHOOL 12 kişilik sınıflarda "FİLOLOJİ'ye HAZIRLIK* • GRAMMAR • READING • TRANSLATION / TESTING • PRACTICAL ENGLISH • 12 kişilik sınıflarda • Huzurlu ve sıcak bir ortamda • Uygun ödeme koşullarıyla INGİLİZCE ÖĞRENİN KAY/TLAR/MIZ DEVAM EDİYOR KADIKÖY (Söğütlüçeşme Camiı yam) Tel 349 18 24-336 02 06 - 336 02 79 Fax 349 18 25 i D I K O Y SÜRKUR SÜRÜCÜ KURSU Hafta Sonu 2 Kasım Hafta Içı: 4 Kasım (Sabah-Aksam) 92 Modtl ArmçUrU KADIKÖY (S6Qû<kjçeşme Camı yan) Tot 349 18 24-336 02 06 3360279 FCK 3491825 MACKA SURUCU KURSU Hafta Sonı 2 Kasm gûndûz Kafla Iç 4 Kasrn gûndûz « akşam kayıdanmu dovam edi|Nx EGITIMDEKIBAŞARIMIZ KAZALARA KARŞI SÎGORTANIZDIR Akaretler Yokuşu No:134-MAÇKA 159 92 87 159 90 74 GENB.İNGİÜZCE PET-CFE-CAE-TOEFL )I) / BMTMM / Tıaı^akon ENGLISH / Yffcı* öandm Stnmk tyıl • RUcp Huırlk m**ı Gençtürk Cad. No.50 LALELİ/İST. ÛCRETSİZ YURTDtŞI HİZMETLERİ / tngter* w / OttVERSTTELER DL OKUUARI / Kjmpbıtla Infbc* • Inglu». *m«*j vt A«u«alya'da • üura. YûkMk Lnans (H«M) v. KINDERGARTEN ÇOCUKEVİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN1ZA AMERİKA DA BAŞARISI KANITLANMIŞ OKtM. ÖNCESİ EĞniM PROGRAMI • UZMAN DOKTOR • DENGEtl BESLENME • AİLE SEMİNERLERİ • PSİKOLOJİK DANIŞMA • OYUNLA EĞMM • EĞtTlCl 9OSVAL ETKİNÜKLER 1000 m 2 YEMYEŞİL BAHÇE İÇİNDE TEMlZ Vtt SAĞUKLI BİR ORTAM KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR Tlf. 574 16 15-574 07 01 Ûlkem Sk. No: 32 FLORYA •Z. BEDU KIUÇUOĞLU O«T*(XULU SOKAĞI\ MARMARA ÜNİVERSİTESİ Güzei Sonottar Fakultesı Resfn Bolurm. öğrenc ler GENÇLER SERGtSt 6 Eylül-31 Ekim 1991 DERİMOD KÛLTÛR MERKEZİ 5J7 16 ^1* HK S l h ı l y o l u B İ S T A N B U L ı rıartç nergur açıgz A y d ı n A r k u n Resim Seıgisi 9 50Ekml991 U0C1800 (Pazatgurtendışında,' H Yonca Modern Sanat Glriâ Valıkonağı Caddea No 117'2 Nışantaşı istanbul Ttl 130 39 80 A^ttk ŞeUceğinize Îİişkin "Kgnularda Stçiminize Saygı "Duyar • • • 15 KtŞlLJK TV-VID60-AIDİÖD0NAN1MLISINIFLARDA > GENEL INGİLİZCE >• ÖZEL AMAÇLAR İÇİN İNGİİZCE (Tıp-Tıcan-Teknık vb) > ULUSLARARASI GEÇERÜLİKTEKİ PET-CFC-TOEFU ve CPE sınavlarına haz'riama > ÜNİVERSİTE ADAYLARINI INGİLİZCE BÛLÜMLERİNE HAZIRLAMA > ORTAOKUL ve LİSE ÖĞRENCİLERİNE İNGLİZCE PROGRAMLAR ÖDÜL! ÖĞRETECEĞİMİZ İNGİÜZCEDİR. 2 Devre Programlarımıı için kayıllar devam edtyor. ANTİK İNGİLİZCE DİL KURSLARI IstınbuCad. Kırna<-qet)boy Sok NoiO T*l: S72 18 44 BAKBKÖY 572 18 60 Ünh/ersite Sınavlarına isemOZEL PROGRAMLARIYU hazırlananlar kazandılar 1991-92 öğretimYılı Kayıtlarımız Devam Ediyor İSTANBUL EĞİTİM MERKEZİ v« T«I. 349s4«-50 üniversiteye girecek isem LOKANTAa BAR 130 21 87 • 140 84 74 JAPON LOKANTASI galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 JAPANCLUB BIRINCI YIIDONUMU 10.10/91 - 31.10.91 Tf'utlamalanmızda stzleri de aramızda görmekten I mutluluk duyacağız HANA 'da % 10 SHIKI'de % 20 indınm uygulanmaktadır. J JAPON GIDA ve SATIŞ Servls Ltd Ştı Tel 166 14 23 - 172 86 31 zferfe J MODA H AN Yeniden ud e$liğinde eski tstanbul şarkılarmda Güney'den esintiler Moda Cad No 239 Tel 345 84 74-349 12 01 ANIDEĞİL Oktay Akbal 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaioğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez. 'Kczcn'asıjon'Tcl: 157 71 40-41 AEATÜRK'ÜN YAIDIĞI YURTIAŞLIK BİLGÎLERİ Yayına hazırlayan Nuran Tezcan 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul ödcmdi gönderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog