Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLERİN DEVAMI 25 EKİM 1991 Trafik:! ölti • İSTANBUL (AA) — Istanbul'da dün sabaha karşı raeydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy'den Topkapı'ya giden Ramazan Aydın (31) yönetimindeki 34 T 9501 plakalı otomobil, Haliç çıkışındaki tünelde Mustafa Ozgam'ın kullandığı 16 YY 198 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilde bulunanlardan Emine Aydm (24) olay yerinde öldü. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Aydın ile Fetullah Aydm, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Banka soyma • tstanbul Haber Seryisi — Küçükçekmece'de bir bankayı soyma girişiminde bulunan üç kişiden biri yakalandı. Ziraat Bankası'mn Küçükçekmece şubesine dün 14.30 sıralannda CC-30-B Bulgaristan plakalı bir otomobille gelen silahb ve maskeli üç kişi, içeri girerken durumu güvenlik görevlisinin farketmesi üzerine kaçmaya başladılar. Otomobille kaçmaya çahşan soygun girişiminde bulunanlardan ikisi daha sonra otomobili terk ederek izlerini kaybettirdiler. Tahranla silah gerginliği Sıgır vebası yayılıyor (Baştarafi 1. Sayfada) konulan silah yüklu Kıbns Rum bandıralı 10 bin grostonluk "Cape Maleaş"ın PKK'ye süah götürdüğü yolunda kesin kanıt bulunmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanhğı yetkilüeri, Iran'ın Ankara Büyûkelçisi Mu- hamraed Reza Bagheri'nin ba- kanlığa gelerek gemideki silah- ları ülkesi adına sahiplendiğini doğruladılar. Ve meseleye DGM tarafından el konulduğu anım- satılarak, bu konuda çıkacak karardan önce bir açıklama ya- pılamayacağını belirttiler. An- cak geminin konşimentosunda niçin yanlış bilgilerin yer aldığı- nın somlması gerektiğini kayde- den dışişleri yetkilileri, uyuştu- rucu üretiminde kullanılan kim- yevi maddelerin de gemide bu- İunmasının sonı işaretlerine yol açtığıru söylediler. Cumhuriyetin sorularını ya- nıtlayan Buyükelçi Bagheri, ge- mi konusunda, "Gazetelerde yapılan olumsuz propaganda iizerinc" önceki akşam kendi is- teğiyle Dışişleri BakanlığVna gi- derek, "itirazda bulundoğunu ve iizüntülerini dile getirdigini" söyledi. "Bu gemiyi biz kiraladık. Bi- rim için yük götüniyordu. Bü- tün yük manifestoda kayıtlı ve yetkililer bili\or" diye konuşan Bagheri, "Iş normal ve siirege- ten bir işür. Manifestoya göre gemide kalacak mal yok. Yapı- lan menfi propagandanın arka- sında ikili ilişkileri zedelemeye çalışanlann dini göriiyonım" dedi. Manifestoda geminin Iran ta- rafından kiralannuş olduğunun ve yükünü Iran'a götürdüğünün de kayıtlı olduğunu bildiren Bü- yükelçi Bagheri, "Deniz ve bo- gazlarda yaraülan güvensizliğin hiçbir ülkenin yaranna olmaya- cagını" söyledi. Süahla yüklü Kıbns Rum Ke- simi Bandrab Cape Maleas adh geminin soruşturmasını yürûten Istanbul Devlet Güvenlik Mah- kemesi Savcısı Mustafa Emre, manifestonun içeriğine ilişkin şunlan söyledi: "Geminin manifestosunda, kesinlikk içinde bulunan malın türii ve niteligi belirtflmemiş. Hele silah konusunda en küçiik bir belirti yok. Manifestoya sa- dece sandık ve konteyner olarak geçirümiş, bir de sayı belirti)- miş." Genelkurmay'ın göriişti Genelkurmaydaki askeri kay- naklar, olayla ilgili olarak DGM'nin soruşturroa başlattı- ğını bildirirken, kendilerine ge- minin nereye gittiği ve silahla- rın kim tarafından teslim ahna- cağı yolunda "net" bir bilgi gel- mediğıni söylediler. Bunlann Kıbns Rum Kesimi'ne ya da "Güneydeki bir komşu aracılı- gı" ile başka yerlere de gidebi- leceğini kaydeden askeri yetki- liler, "Ancak tabii ki en tehli- kelisi,, en kötüsti o örgutün eli- ne geçmesidir" dediler. "Silah- lann Bulgaristan'daki bir liman- dan yiUüenmesi, taşıyıcı gemi- nin Rnm Kesmi'nin gemisi ol- ması, teslim alacak limanın Su- riye'de olması, organize eden örgutün tran gizli servisi SAVA- MA oldugu yolundaki iddiala- ra ne diyorsunuz" sorusuna Ge- nelkurmay kaynaklan, "Aba li- manın neresi oldugu kesin belli deffl. Ama eğer böyleyse, o za- man her şey beürgin. O zaman da kesinkes destek var" karşı- lığını verdiler. t Silahlann PKK'ya gitrae ola- süığı durumunda, tanksavarlar ile uçaksavarlann savunmanın yanı sıra "ÜUUTUZ" amaçlı ola- rak da küllanılabileceğine işaret eden askeri yetkiüler, gemide Stinger füzesi ele geçirildiği yo- lundaki haberleri mantıkh bul- madıklannı bildirdiler. Soruşturma sürüyor Yundışına sefer yapan bir Türk gemisinin kaptanı tarafın- dan yapıldığı bildirilen bir ihbar sonucu ortaya çıkarılan olay hakkında, Gümrük Kanunu'n- daki transit rejimiyle ilgüi mad- de ile 1918 sayılı toplu kaçakçıhk ve 6136 sayılı ateşli silahlar yasalannı ihlal suçların- dan soruşturma yürütüldüğünü belirten yetkililer, DGM hakim- liğinin, "gemi tutulsun" kararı vermesi halinde, geminin aske- ri bir limana çekilerek ambar- lardaki silah yükünün tesbit edileceğini belirttiler. Mürette- batın gemiyi terk etmesine izin verilmezken telsiz-radyo odası ile silahlann bulunduğu bölüm- ler de mühürlendi. Iran'ın sahiplendiği silah yü- küyle ilgili belgelerde, yükleme yapanın "Intertrade" adh bir Bulgar firması olarak görüldü- ğü, alıcının ise "emre hanr" olarak kaydedüdiği bildirildi. Sonışturmaya yürüten Istan- bul DGM Savcısı Mustafa Em- re de Emniyet Müdürlüğu'nden gemiyle ilgüi raponı bekledikle- rini belirterek "Emniyet Mii- düriüğü'niin, geminin dunımn ve silahlaıia ilgili bize bir rapor göndermesi gerekiyor. Biz, bu rapora göre geminin nereye çe- kilecegine karar verecegiz. Ge- mi uygun bir yere çekildikten sonra da silahlann sayımı yapdacak" dedi. öte yandan, geminin perso- nelinin Istanbul DGM Savcıb- ğı'nca ifadelerinin alınması sü- rüyor. Silahlann bulunduğu 6 ambann daha sonra tekrar açı- hp sayımı yapılmak üzere mü- hürlendiği belirtilirken depoda bulunan "kromik asif'in başka kimyasal maddelerle birleştiril- diğinde "napalm bombası" et- kisinin yaratüdığı öğrenildi. t.Ü. Kimya Fakültesi öğretim görevlilerinden Erol Erçağ, "Kromik asit'in çok değişik kullanım alanları olduğunu be- lirterek şunlan söyledi: "Askeri alanda kullanıldıgın- da baa kimyasal maddelerle bir araya getirildiginde napalm bombası bUeşimi elde edflir. Çok knvvetli bir oksidan etkisi vardır. Sanayide organik mad- deyi parçalamada kullanılır." (Baftarafi 1. Sayfada) de bulunan yurttaşlann et yeme- meye başladıklan bildiriliyor. Malatya'da hayvanlarda gö- riilen hastalık nedeniyle valilik- çe belediyeye ait mezbahanede hayvan kesimi durduruldu. Ma- latya'da son iki hafta içerisinde yaklaşık 25 bin dolaymda hay- vana aşı yapıldığı bildirildi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde» de tran'dan getirüen hayvanlar- dan bir bölümünün satm alın- ması üzerine Tavla köyünde or- taya çıkan sığır vebasımn diğer köylere de yayıldığı bildirildi. Samandağ Kaymakamı Raif Özener, sığır vebasından 70 bü- yükbaş hayvanın öldüğünü, 20 hayyanın da itlaf edildiğini be- lirtti. Veba hastalığı nedeniyle Van'da da birtakım tedbirler alındığı bildirildi. Valilikçe alı- nan tedbirlerde merkez ve köy- lerde bulunan canlı hayvan pa- zarlannın geçici olarak kapatü- dığı ve şimdiye kadar 100 bin hayvan aşılandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş Belediye Başkam Ali Sezal bir ay sürey- le kente hayvan giriş çıkışının yasaklandığıru bildirdi. Ankara Curahuriyet Bürosu'- nun haberine göre kentte sığır vebası yayıhyor. Yetkililer baş- ta Çubuk ve Kalecik oknak üze- re Ankara'da beş birimde has- talığa rastlandığım, aşılama ve ilaçlama yoluyla hastalığı dene- tim altına aldıklannı söylerken Çubuk'ta hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı. Ankara Valisi Erdoğan Şahi- noğln, hastalığın Doğu illerin- den gelen hayvanlar nedeniyle bölgeye sıçradığrna dikkat çeke- rek 30 dolaymda hayvanda has- talık gözlendiğini söyledi. 70'in üzerinde hayvanın ilaçlamasını yaptıklanm anlatan Şahinoğlu, "Tnrkiye genelindeki illerden Ankara'ya gelecek hayvanlann menşe şanadetnamelerini istiyo- ruz. Ankara'ya hareket anında bayvan geürecek kişinin adı, so- yadı, huviyeti, şoförün adı, so- yadı. kamyonun plakası, hay- vanlann menşe şahadetnamesi bize faksla çekiliyor" dedi. Ankaraklann hastahkh et ye- meleTinin mümkün olmadıtıru vurgulayan Şahinoğlu, "Bu hayvanlann kesimi diye bir şey olamaz. Hastalık ya gecer ya hayvanı öldurör. Mezbahaya gi- recek hayvan once veteriner kontrolünden geçer" diye konuştu. Burdur, Afyon, Isparta ve köylerinde sığır vebası hızla ya- yüıyor. Tanm ll MUdürlüğü ekiplerince sürdürülen denetim- lerde hasta olduğu belirtilen hayvanlar boyun damarların- dan iğne ile zehirlenerek öldü- rülüyor ve üç metrelik çukurla- ra gömülüyorlar. Kocaeli'de geçen hafta orta- sında hayvanlarda görülen yük- sek ateş ve halsizlik beürtileri üzerine bölgede hayvan giriş ve çıkışları denetim altına alındı. Hastahk görülen hayvanlardan alınan örnekler Ankara Bakte- roloji Laboratuvan'na teşhis için gönderildi. Bu arada hafta başında Kocaeü'ye 20 bin ton veba aşısının daha geldiğini söy- lediler. tstanbul Haber Servisimizin bildirdiğine göre Eyüp ilçesine bağh Boğazköy'de de sığır ve- bası görülen 16 inek öldü. Bo- ğazköy muhtan Yücel Özgör, 10 gün kadar önce Recep Utku adh üreticinin ahınndaki inek- lerin teker teker ölmeye başla- dığını, durumun Veterinerhk MUdürlüğü'ne bildirümesi üze- rine köyün karanünaya ahnarak hayvan giriş çıkışlanrun yasak- landığıru söyledi. Özgür, Recep Utku'nun en son kalan 4 ineğinin de veteri- nerler tarafından iğneyle öldü- rülerek gömülduğünü söyledi. Hayvanlannda sığır vebası gö- rülen Recep Utku ise hastahğın 10 gün önce görüldüğünü belir- terek "tnekler teker teker ölme- ye basladı. Veteriner çağırdık, başta ne oldnğunu anlayamadı. Bunun üzerine mutaıar durnmn Veterineriik Müdüriüğüne bO- dirdi. Geten veterinerier yapûk- lan tahlilde sıgır vebası teşhisi koydular" dedi. Boğazköylüler, bundan önce de hemen yakınlanndaki Arna- vutköy'de 35 kadar ineğin sığır vebasından öldüğünü söylediler. Veterineriik Müdürlüğü yetkili- leri, köy muhtan Yucel Ozgur'e verdikleri tutanakta Recep Ut- ku'nun hayvanlannda sığır ve- bası olduğunun belirlendiğini, bu nedenle köyün karantinaya alındığını kaydettiler. Sinema • Tiyatro • Gösteri 144 97 38 • 132 64 26 DOĞAL AŞKIN OYKUSU DEVAM EDIYOR HIIAJOVOVICH BRIANKRAUSE VVIUIAM A GRAHAM 1V1AVİ GÖLT DÖNÜŞ ıi4i« «t (14t 01 M) »72 1113) ISU » M) flort) osn 30-13 30-15 30-1T 3>-i9 45-21 3C 12 00-14 15-H30-U45-21 '5 00-13 00-t5 00-iTOD-»«00-21 00 00-13 30-16 00-18 30-71 00 12 00-14 15-16 30-19 00-21 30 î 1 30-14 00-16 30-1900-21 45 2 0O-14 3O-17 0O-1915-2145 YönFRANC ZEFFIRELLI MEL GİBSON GLENN CLOSE ALAN BATES HAMLET Sevgi, dostluk ve dayanışmanın filmi Türk Sınemastnı an<ok Turtı ızt«yicısı kurtarab«lır PİANO PİANO BACAKSII HKDİ»« »S-î (147S3 1S) Şljlı NOVA BARAN (140 35 5») AnfcMi TALİP (126 99 36) ssigg IUTKAT AZİZ IN SİVAS RAP AKSOY Ö D Ü I L E K I M İ Z 10 Uluslorarası Isfonbul Fılm Festrvaiı fn lyr Vonefmen ödülu 17 U/us/arorasr Frankfuri Rlm Festıvolt En lyi Film Ödulu tucas' Kanodo Gençlık ve Çocuk Filmlen Merkezı Bınnalık Ödulû UN/CEP.n C / F £ J Odulo" 7 Isfahon Çocult Fitmlen Festıvalı Altm Kefebek' Birincilık Ödu/ü /s/efmesi Slanöard fltm H3 r»f,. J S <f fi ' 5 '? on-u no-'6 o o n HALİL ERGÜN BERHAN ŞİMŞEK NUR SÜRER Yön: OĞUZHAN TERCAN Müzik: ZÜLFU LIVANELI Kıdıkğy «S 1336 X 50! 19.00 21JO Pktltınltlaaran Oıtıkvı a K.M. 1 KnıataılMına 5. HAFTA (144 M 39)12 00-1 (136 0112)12 00-1 , K»HT4 (Mî 11 72) '2 0O-1 UkvlAKUN (127 76 M) 12 15-1 bralrlZMİR (2142 61) 12 15-' •nirtra SMIAV (11 2114) 15--630-184S-21 15-1630-1145-2' 15-1630-1900-21 3O-16 45-19 0O-21 3O-1645-19 0O-21 "m.DlZ (42 517) 3. HAFTA I I C I A I I TeV yapmast gereten-, gûzel bir km ve tutn Avrupa'yt kurtarma* ve liseyı bittraieMi.. Bu da sorun mu v G I I I C 'Teen Agent" 3. HAFTA YÛNETMEN W t L L I A M DE A R B«yo#u FİTAŞ (1490166) 12 00-14 15-16 3OI8 46-21 15 Ankara BAT1-2 (11» »3 23) 1" 0O-13 00-15 00-1? 30-1930-21 30 imlrKOMAK (13.2191) 1215-14 30-16 45-19 00-21 15 jj Ttklrdaj KÜLTUR (157 47) t( "=«--»•*: ISTANBUL DEVLET ! TIYATROSU W Shikttpıare FIRTINA YİMttt: lııjr Srtunca TSrtçttt. CM YtMl Huıik Cm Wİ2 26,27 Eklm 2 3 Kuım KM KONSEP S1LQNU esı 1330 P.i.* IÖ 001 WIIMın 6lbson SAUNCAKTA İKİ KİŞİ yöMttn Mn Scır Turkçe*t Sıv|i Sariı 26.27 Ekım. 2.3 K I M Alıksanbeı Gdntn YÜZYÜZE YtMMn: Ctttn Iptkkıyl Iç H y ZUU4.2&ZU7 Eki» MM6ll*»*ır DÜDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA YirntHt CM Bûrzıp 29 X.3l a a . 1Z3 Kum yj MASAL BAHÇESİ IÇMik Oyunul Y6n«l«n. E«n Ozmaı 27 Eklm I) 100| yiLOU S1RHT1 TIIATRtSU • iy) 30 80-149 6? 4J| [C.v *r-i Cum 19 00i Mcdtte Araz AFİFE JALE Yiatten KtMfl l«ık 29.30.31 Ekba 1 2.3.4 Knm Jiın Beım hiz z metçiler Tlntlnı Hefıa ErDem Tûrtçtsl. Sıl» Nrtal 2U3Jİ4.2&2U7 EUa Aynco BİWt Sotır GaH«na Donıfma: 5S9 95 «0H104 Vakkoroma Takam 151 15 71 Vakkoracno Suodiy*: 360 90 70 Hjldun T>n«r SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI YiMttn Stmlli Sargra Mnlk Cın Idiz 21242S.3a3l Eklm. 1 Kaıım INDERVVOOD OnVSuacos ŞEHİRLİ ZÜPPEL K«d*«y KAOMOY (337 74 00) 1100-1315-15 15-17 30-19 30-2130 •»TOjluLALe (149 25 24) 11 3O-1345-1B.0O-18.15-20» Bcyajlu DÜNYA (149 93 61) 12 00-14 15-16 30-1845-2100 BabmSy74 (572 04 44) 11 00-1300-15 00-1700-19 00-21 X 0Miunb*y GAZİ (147 96 85) 11 00-1300-15 00-17 15-19 X-21 45 İKTİDARyadaMUHALEFCT CİNAYETİşlermi? KOMPLOdüzenlermi? SUÇ'uörtbasedermi? Kıte Melendez ıdlı kıdımn va^adığs K* edici seruvtni ttmıı yişımjmıs 6İan herketın ıbrct ılması gercken gerçtk bir lytü. Vönetmen JOHN STRONG Amy Irving Andy Garcia »USTERISI I S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ E H İ R T İ Y A T R O L A R I 20-27 Eklm 1991 Horb.ye M l, Stıhocs, 140 77 20 ıdıkoy Hotdun Tanv Sahney 349 04 63 VANYA OAYI TvMot *•*— Knuı it JMI I M FfKKlCI ODULLER KİMİN TurtcuJ Em Trt. ÇaUIUK T i « n IUM/U.TMI MERAKUSI İÇİN ÖYLEBtR HİKAYE i * «trt ( H l m 27 Ekiml ««I lUSSELL BİR KADIN Trtgnı Snn KM*M»SEl Eııltuı SIM« AİU ŞEREFİ («ww EiffııCUIKII TlMırıa ISSll» ÇİÇEK SEPETLİ KIZ Yinoaı Em KEWW [22 !4S Ekln tm 1İ00I I73-24-ZS-2* Ek«H COCUK OYUNU hDf Haldun Tancr S*h CnM KMKSIER HENSEL VE GRETEL Oyntaima vı rkl Mn UIKt» IClai-rııı llDMl c « lot-aao.'u» ı s m ı n BtLETLEH IİYUBO SISElEBlNld TANISIRA TDKSIM MKKOUMA IMEIKEZI « KAnKOV HALOUN T«»ER IMERKE2) el$ELEMKOE DE SATILMftKTAOIR KADIKÖY YILDIZ SİNEMASI 346 51 24 LA COMMICA Yön: Neri Parenti Paolo Villaggio Renato Pozzetto I n5-IH5-l5.l5-!7 15-1» 3021 30 TEVFİK GELENBE TtYAÎROSU 336 21 03 Tiyatromuzda ilk deia NEDEN OLMASIN? Komedı 3 Perde P.mi hwlç KtrgOn 21.15 Çmn -CtMi 15.30 Pıur 16.30 CHAMROUSSE Komedı Fılmleri Fcstıvali Juri Buyuk Odukı TANRILAR ÇILDIRMŞ OLMALI DEVAM EDİYOR. GENEL ISTEK ÜZERİNE EKİM AYINDACumarteâ-Pazar günleri 15.30'da YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ YALNIZ 8 OYUN NIHJA KAPLUHBAGAİAR 2 (5'62660> V «-13 00 • Levent Kırca-Oya Başar-Gündoğarken 60 Kişilik Kadro Bilet Satif: Gosten Merkezi: 517 05 13 Vakkorama Taksım-. 151 28 88 Vakkorama Suadiye: 350 87 42-360 90 90 OKM Ortaköy Kültür Merkezi Dereboyu Cad. No: 110 Tet: 158 69 87 BİR ÇİRKİN ADAMVıimaz Guney Ftlrrı ^ 8 00-20 X AKBANK l.ULUSLARARASI CAZ FESTIVALI BIGIA 25F.kimCuma AIRTO M O R H R A & Saat 18 30 FLORAPnUMQUINTET AHMET ABDUUAH & Saat 2130 THE SOLOMON1C SEXTHT VARIN 26 Ekim tumartcsi AKT ENSEMBLE OF CHICAGO Saat. 18 30 ART ENSLMBLE OF OflCAGO Saat: 21 30 BilclSaus.Haialcri: ıCanailltstflntLonsaSalonu Td 140 5012 -148 33 92 ITjksmVakkcnmj Td 151157 1 StudneVıkltoramTc! 3W»9O • Suıdıye, Nçaaa^,OCT.ınDev Sırame te Bıkıköv Akbuık şıijdm REKLAM FİLMİ DAĞIT1MINDA 149 5O33 tstiklal Cad. No: 140 Tel: 1511865-66 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy Sah:21.00 Ghan öksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUÛU Cuma:21.00-C.te»i-Pazar: 15.30-18.30 Pierre Henri Cami • Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR Çarşamba-Perçembe: 21.00 GÜLRİZ SURURİ TİYATROSU 1 Kasım'dan Başlayarak TİYATROCU Yazan: Gülriz Sururi Yöneten: Işıl Kasapoğlu D«kor Duygu Sağıroğlu Kosiutn: Naz Erayda Müzık Arif Erkin Koreognafı: Dılek Evgin Oynoyonlor Merıh Akctm Bekır Aicsoy Duygu Ankora-Ftlız Ço)kuner Bukeı Dereoğlı. Con OınmZuhcıl Gencer-Cokhon Içiz-Güver tjm; Yoman Ofcay h4uron Oktcr-Ne|o! Oğunc Gvlnı Suryr. Nocı Taviöğen Holuk Toksoz-Dıtovtr Uyonık hmet Jsrekın Levent Yılmoz Cuma: 21.15/C.tesi-Pazar: 15.00-18,00 KARACA TİYATRO istiklal Cod. Muammer Karaca Çıkmazı Sok. BİUtSoh,:Gİ^ 1491632 Vakkorama Takttm: 151 M8S Vakkorama SuiKKy* 350 «7 42 BULUNMAZ TİYATRO I S T A N B U L H.HlUvU BULUNMAZ TİYATRO Çalışması Utiklal Cad. 186/2 BEYOĞLU 513 74 31 -151 60 90 NAZIM HİKMET SAHNESI BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI AZİZ NESİN SAHNESİ fKz\z Nesın DEMOKRASİ GEMİSİ f O Yon Ahrtıet Gulhan P*rş-Cuına-C.te«. 20.30 C.l«l-P«zar 15 00 T*l:502 08 53 22-23-24-25-26 EKİM 1991 CEMAL REŞÎT REY KONSER SAUONl] Sinema Tiyatro Gösteri IDwywrvlannıs 146 97 38 132 64 26 I İ S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 22 EKİM'DEN İTİBAREN ÇEP TİYATROSU'nda Yüdınm KESKİN ÇİÇEK SEPETLİ KIZ Yöneten: Dekor-Kostüm: Erol KESKİN Feyza ZEYBEK OYNAYANLAR Mehmet GÜRHAN Tomris İNCER- Vildan TÜRKBAŞ Oyun Cünleri: 22-24-25-29-31 Ekim-1-Kanm Saat: 15.00 de BİLET SATTŞLARI BA$LADI. "Tl İSTANBUL BELEDİVESİ ÇlŞ E H İ R T İ Y A T R O L A R I 22 EKİM'DEN İTİBAREN OSKUDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESlnde GÜLSÜN SİREN AİLE ŞEREFİ Yöneten: Engm GURMEN Dekor AYDOGMUŞ Kostum: Canon GÖKNIL Muzık: Esin ENGIN Oynoyonbr Mehmel A5A Uğurton ATAKAN Sûlevmon BALÇIN Ekrem DUMER-Cerhun ERDEM- Gul GULGUN-Mumr KUTLUÖ Serno LAÇIN- Gökhon METE-Condon SABUNCU- Sekuk SOGUKÇAY-Cenie TOYON Oyun Günleri: 22-23-24-25-26-27-29-30-31 Ekim 1-2-3 Katım ConALRLOIT IKT 1 >S^4N6UL8EU0.VES. r ^ 28 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 SUNAKAN (Keman) GÜLAY UĞURATA (Piyano) Pergolesi, Saint-Saens.Stravinsky, Bülent Arel, Françaix 2 Kasım Cumartesi Saat: 19.00 LÜTFÎYAR M. IMANOV (Tenor) ZÖHRAP ADIGÜZELZADE (Piyano) Rus Bestecileri ve Popüler Halk Romansları Rahmaninof, Çaykovski, Glinka, Dargomicski * 15 kifının ürtwi<Wti grgploro % 25 indirini uygutonır Kom.r Salonu 148 53 92 Odümna Danqma Bürotu 559 95 60 Vokkoromo Tokum 151 15 71 Vakkorama Suatfiy» 3^0 90 90 AKM GH«t»rı ' 51 56 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog