Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

25 EKİM 1991 Vasiliu'dan suçlama • ATİNA (AA) — Kıbns Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu, Türkiye'nin, Kıbrıs konusunun çöziımu için ABD'ye verdiği sözu tutmadığını öne surdü. Vasiliu, haftalık "îkonomikos" dergisine verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın son ABD ziyaretinde, detaylara değinmeden Amerikalılara Kıbns sorununun çözümü konusunda söz verdiğini iddia ederek, "Ancak Türkler seçimleri bahane ederek verdikleri sözü tutmadılar" dedı. Zaire'ye yeni başbakan • KINSAŞA (AA) — Mungu Diaka'nm Zaire'nin yeni başbakaıu olarak atandığı bildirildi. Zaire radyosu ve televizyonu Onceki akşam, Devlet Başkanı Mareşal Mobutu Sese Seko'nun Mungu Diaka'yı başbakanlığa atadığını açıkladı. Bu arada ABD Dısisleri Bakanlığı, Zaire'nin Shaba bölgesindeki Amerikan vatandaşlanna, yaşanan istikrarsızlık nedeniyle ttlkeyi terk etme çağnsında bulundu. Alia'yı indireceğiz • TtRAN (AA) — Arnavutluk'un ilk ve en güçlü muhalefet gücü olan Demokratik Parti'nin genel sekreteri Eduardo Selami, ülkesinin demokrasi yolunda buyuk adımlar almasına rağmen "gerçek demokrasiden hâlâ uzak" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ramiz Alia'yı da ağır bir dille • eleştiren Selami, "Bu kişi, Arnavutluk'u dış dünyada temsil edecek doğru kişi değildir. " dedi. Ligaçov ders verecek • MOSKOVA (AA) — SSCB Başkanı Mıhail Gorbaçov'un başlattığı reformlan engelleme çabalannda başarısız kalan muhafazakâr komunistlerin eski lideri Ieor Ligaçov, altı Amerikan Universitesi'nden aldığı çağnlar üzerine "konferanslar vermek" amacıyla ABD'ye gideceğini açıkladı. DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 Kıbns ve Yunanistan başta olmak üzere birçoksorun için gözleryeni kurulacak hükümette Dış politika Demirel'i bekliyorDYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in kuracağı koalisyon hükümetinin, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dış ilişkilerde 'tek adam' yönetimi uyguladığı bir dönemin ardından, hükümet ve parlamento ağırlıklı geleneksel politikaya dönmesi bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Turkiye'nin sıyasi yaşa- mındaki önemli dönemec, ulus- lararası ilişkiler açısından son derece hareketli gunlere rastla- dı. Kurulacak yeni hükümetin dış politika gündemi çok yuklü olacak. özellikle Cumhurbaşka- nı Turgut Özal'ın dış ilişkilerde "tek adam" yönetimi uyguladı- ğı bir dönemin ardından, yeni- den hükümetin ve parlamento- nun ağırlıklı olacağı bir dış po- litika yönetimine girilmesi bek- leniyor. Bu dönemde, Kıbns sorunu bazı iç politika konulannın bile önüne geçerek hükümetin gün- deminde ilk sırada yer alacak. Bunun ilk göstergesi, binnci parti lideri olarak hükümeti kurması beklenen DYP Genel OKTADOĞUKO, Başkanı Süleyman Demirel'in, koalisyon protokolüne Kıbns konusunu da koyabileceği yö- nundeki açıklamasıydı. KKTC lideri Rauf DenkUş'a yakınlığı da bilinen Demirel'in, Cumhur- başkanı özal'a oranla klasik dış politika çizgisine daha bağlı bir tutumla hareket etmesı bekleni- yor. özellikle, ABD'nin teşvik ettiği ve özal'ın sahip çıktığı "dörtln zirve" önerisinin artık gende kalması ve adadaki iki ta- rafın göruşmelerıne daha çok destek verilmesi gündemde. Sovyetler ve Balkanlar'daki son durum ile bu bölgedeki Türk kökenli halklarla ilişkile- rin geliştirilmesi ve Türk azınu- ğı bulunan ülkelerdeki baskıcı uygulamalara son veriLmesınin teşviki de yeni hükümetin dış politika gündeminde öne çıka- cak. örneğin, Dışişleri Bakanlığı bunyesinde yeni kurulacak "Sovyet Türklerinden sorumlu daire" nin karamamesini Demi- rel hükümeti çıkaracak. Yenı hükümeti bekleyen temel dış politika sorunlarında izlene- ceği tahmin edilen çizgi şu baş- lıklarda özetlenebılir: Kıbns Yeni hükümeti bekleyen en çetin dış politika sorunu olarak gündemin başında yer alıyor. BM Genel Sekreteri'nin son Kıbns raporu ve buna tam des- tek veren Güvenlik Konseyi'nin 716 sayılı karannın içerdiği olumsuz unsurlann "dengelen- mesi" Turk diplomasisini zorla- yacak. Ankara, BM tarafmdan bu kez doğrudan eleştirilen ve ima yoluyla çözume "engel" gösterilen KKTC Cumhurbaş- kanı Denktaş'a "arka çıkma" gereğini duyacaktır. Bu çerçeve- de Türk tarafımn çabalan, ge- nel sekreter tarafından gundeme getirilen ve Kıbns Turklerinin si- yasal eşitliğine "gölge düşuren" unsurlann olumsuz etkilerinin kaldınlmasına yönelik olacaktır. Böylece, genel sekreterin, rapo- runda, Kıbns Rum lideri Vasi- liu'dan "cumhurbaşkanı" ola- rak söz ederek "bagımsıziık", "egemenlik" ve "toprak biıtiin- lüğü" gibi ka- ramlann sade- ce "Kıbns Cumhuriyetı'ne" atfedilebileceğini belirtmesi Turk tarafınca "dûzdtilmesi ge- reken hatalar" olarak gündem- de kalacaktır. KKTC'de yol aç- Uğı sert tepkilere rağmen, 716 sa- yılı karann Turk tezlerine yakın kavramlara yer verdiğini de göz önunde bulunduran Ankara, "fırsat kapılannı" açık tutma gereğini de hissedecektir. 716 sa- yılı karann, aynı zamanda, "dörthi zirve" konusunda kasım ayına yönelik olarak yarattığı uluslararası beklenti ortamının >NFERANSI tsraiTde heyet kriziMadrid'e gidecek Israil heyetine Başbakan Izak Şamir başkanlık edecek. Bu durum Şamir ile Israil Dışişleri Bakam David Levy'nin arasını açtı. Şam'da bir araya gelen Arap ülkeleri ise konferans için ortak tutum belirlediler. Dış Haberler Servisi — Ispan- ya'nın başkenti Madrid'de 30 ekimde yapılacak Ortadoğu Ba- nş Konferansı için taraflar son hazırhklarım yapıyorlar. Arap ulkelen, konferansta tsrail'e karşı ortak tutum izlenmesini kararlaştırdılar. tsrail'de ise bu ülke adına Madrid'e gidecek heyet sorun oldu. Israil Başbakanı tzak Şa- mir, heyete kendisinin başkan- lık edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakam Da- yid Lery'nin heyette bulunma- yacağı belirtildi. Bu gelişmeler, hükümette, henüz kesin olarak belirlenmeyen Madrid'e gidecek Israil heyeti konusunda görüş aynlıklannı ortaya koydu. AFP'nin haberine göre Suri- ye'nin başkenti Şam'da bir ara- ya gelen Arap tarafı, Madrid zirvesinde ortaya koyacakları ortak tavn belirlemeye çahştılar. Suriye, Mısır, Urdün ve Lüb- de, Madrid'e gidecek heyet ko- nusunda görüş aynhkian yaşa- nıyor. Başbakan Izak Şamir, îs- rail heyetine başkanlık edeceği- ni açıklarken Dışişleri Bakam Levy'nin Madrid'e gitmeyeccği bildirildi. Ajanslar, Israil adına Mad- rid'e gidecek heyette bulunacak 14 üye ile 15 danışmanın adla- nnın önümüzdeki bırkaç gün içinde belirleneceğıni büdırdıler. AFP, Israilli yetkililer arasmda heyete katılacaklar konusunda göruş aynlıklannın giderileme- diğinı bildirdi. ısrail televizyonu, heyet ko- nusunda Şamir ile Levy arasın- da bir güven bunalunı doğduğu- nu bildirdi. tsrail'de muhalefet- teki Işçi Partisi, Levy'nin istifa etmesı çağnsında bulundu. An- cak Dışişleri Bakam'mn sözcü- sü, istifanın söz konusu olma- dığını kaydetti. i Fahişelerin protestosu ;,Islamı gunluk yaşamın her alanında kendini hissettirdigi bir ülke. Muhamnıed Er- şad'ın devlet başkanlıgı görevinden istifa edip ülkede serbest secim- lerin yapümasımn ardından yönetim düzeyinde guç kaybına uğrayan radikal tstamcılarson gunlerde yeniden seslerini yükselt- me\e başladılar. RadikaJ Islamcüar, başkentDakkayakınlanndaki Narayanganj kentinde bulunan genelevin yıküması için faaliyete gectiler. Bunun uzerine Narayanganj genelevinde çalışan kadınlar bir protesto gosterisi duzenlediler. Yüzlerce kadının katıldıgı gös- teride, radika) İslamcılann geneleve karşı düşundükleri "yıkırn planı" protesto edildi. (Fotograf: REUTER) toplantısından sonra yapılan or- tak açıklamada, "Esas amacla- nmız, İsrail'in Kudus de dabil olmak üzere bütiin işgal altında tuttugu Arap (oprakianndan çı- kanlmasının sağlanması, tsrail- in yerieşim merkezler kunnası- nın hemen durdurnlması ve Fi- listin halkınm meşnı haklannın saglanmasıdır" denildi. Madrid konferansı uç aşama- dan oluşacak. Konferansın açı- lışından sonra Israil ile Arap ül- keleri ikili göruşmeler yapacak. Üçüncü aşamada ise su, nükle- er silahlar gibi bölgesel konular görüşulecek. Konferansa Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Israil ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerden oluşan bir heyet katılacak. Bu arada Barış Konferansı'- na katılacağını açıklayan tsrail'- BM Genel Sekreteri bir kez daha aynı göreve aday olmayacak Cuellarldan Vasiyetname'Perez de Cuellar Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, kendisinden sonra gelecek genel sekretere daha fazla inisiyatif verilmesini ve gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanı'na başvurabilme olanağı tanınmasuıı istiyor. MtNE G.SAULNIER PARİS — Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Coefiar, Le Figaro ga- zetesi Uluslararası Haber Müdürü J. Jacquet-Francillon ile yaptığı söyleşide, Birleşmiş Milletler Kurumu hakkındaki "vasiyetnamesi"ni açıkladı. Perez de Cuellar, söz konusu söyleşide, on yılı dolduran BM genel sekreterliğine bir kez daha aday olmayacağını açıklayarak "Birieşnüş Mlleder cumhuriyetci bir de- mokrasi ile yönetilir. Demokratik bir monarşi ile degil! 15 yılhk bir görev su- resi, her şeyden öteye saglıksz olnr. Ge- nel sekreterlige layık başka insanlar var. Bir degişim oimalı. Demokrasinin gere- ği bu" dedi. Le Figaro'nun "Ya başkalan boyle dnşünmez ve sizi yeniden sekreter seç- mek isterlerse" sorusuna ise Perez de Cuellar şu yanıtı vermekte: "Başkalannın benimle aynı düşunce- de olraamasına oylesine alıştım ki!" Güvenhk Konseyi'nin ilk aday aaayı elemesinde Mısır Dışişleri Bakam Bout- ros Gali ve Zimbabve Ekonomi Bakam Bernard Chidzero, BM Genel Kurulu'- nun oylamasına katılabilmek için gere- ken on oydan bir fazlasıru toplamışlar- dı. Ancak Güvenlik Konseyi uyesi ve ad- lannı açıklamak zorunda olmayan bazı ülkelerin son anda beş diplomatın aday adayüğını daha teklif etmeleri ortalığı yeniden kanştırdı. Bu yeni adaylar, şu anda AT başkanlığını yurüten Hollan- da Dışişleri Bakam Van Den Broek, Ka- nadalı Başbakan Brian Mulroney, Nor- veç'in Dışişleri Bakam Stoltenberg ve Başbakanı Bnındtland, bir de adı iki ül- ke tarafından aday gösterilen Körfez'e yönelik insancıl yardım operasyonunu başanyla yüniten Prens Sadrettio Ağa Han. Perez de Cuellar, Le Figaro gazetesi- ne verdiği demeçte, BM genel sekreter- lerine daha fazla inisiyatif verilmesi ge- rektiğini söyluyor. Bu konuda sekrete- rin başvurabileceği Güvenlik Konseyi'- nin yanı sıra Uluslararası Adalet Diva- nı'nın da genel sekretere görüş belirtmesi gerektiğini ileri sürüyor. Uluslararası Adalet Divanı'na başvurabilme olana- ğı Perez de Cuellar'ın yıllardan beri is- tediği ve kendisine verilmeyen bir "des- tek." da Ankara üzerinde ayn bir bas- kı unsuru oluşturması bekleni- yor. Kararda, taraflar arasında önumuzdeki kısa dönemde uz- laşma zemininin sağlanamamaa halinde "Güvenlik Konseyi'nin duruma el koyacağını" çağnştı- ran ifadelere yer verilmiş olma- sı da bu baskılan arttıracaktır. Yunanistan Kıbns sorununda son hafta- larda meydana gelen gelişmeler- le ABD ve Avrupa nezdinde "diplomatik zemin" kazanan Atina'mn bunu genel Türkiye politikası çerçevesinde "avanta- ja cevirme^' girişimleri yeni hü- kümetin karşılaşacağı başka bir önemli dış politika sorunu ola- cak. Bunun yansımalannın ise esas olarak Türk-AT ilişkilerin- de gönılmesi bekleniyor. Yuna- nistan'ın Türk-AT ortaklık iliş- kilerinin normalleştirilmesine oluşturduğu engelin önümüzde- ki dönemde azalmak yerine da- ha da artacagı sanılıyor. Bu ara- da Atına'nın, "lefaine esen ruzgâıian" Ege'de de kullanmak isteyebileceği de gözardı edilmi- yor. Yunanistan'ın, kıta sahan- lığı konusunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi isteğini canlandırabileceği belirtiliyor. N ATO'nun, Akdeniz Çağn Kuv- vetı/2 Tatbikatı'nın Ege"dekı bö- lümünün Yunanistan'ın girişimi uzerine iptal edilmesi ve Yuna- nistan Başbakanı Mitsotakis'in geçen gunlerde MecUs'te yapö- ğı bir konuşmada, Atina'mn sa- dece 10 mil ötesinde Ege'de pet- rol arayamadıklanna işaret et- mesi dikkat çekiyor. ABD Bu ulkeyle ihşkilerde temel bir değişiklik beklenmemekle bir- likte, Washington'un, Süleyman Demirel'ın başbakanhğı döne- ramde "daha muzakereci bir Turkiye" ile karşı karşıya kalma- sı olası. özelUkle SHP'nin koa- lisyon ortağı olması durumun- da, ABD'nin SEtA dışı bazı is- tek ve önerilerinin özal'ın "mnt- lak >onetimi" döneminde oldu- ğundan daha buyuk bir temkin- k karşılanacağı söylenebilir. An- cak yeni kurulan istişare meka- nizmasırun aksamasız işletihne- siyle, Türk-Amerikan ilişkilerin- de diyalog kanahmn sürekli açık tutulacağı tahmin ediliyor. Avrupa Turkiye'nin AT'ye yaklaşı- mında hukümet değişikliğinin özel bir etkisi olmayacak. An- cak Avrupa'da yıl sonunda giril- mesi beklenilen siyasi ve ekono- mik butunleşme döneminin son günlerde kazandığı askeri boyut, Ankara'nın Avrupa politikasın- da savunma boyutunu yeniden gözden geçirerek bu alanda ken- di kozlannı öne çıkarmasına yol açacak. Demirerin, Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı'nın (AGİK) anayasası niteliğindeki Helsinki Nihai Senedi'ni 1975'te imzalayan liderler arasında yer alması ve son dönemde 1990 Pa- ris Şartı'na sık sık atıfta bulun- ması, yeni hükümetin Avrupa- ya yönelişinde insan haklan baş- ta olmak uzere birçok ortak de- ğeri savunmak ve geçerli lulmak yükümlülüğünde olacağım gös- teriyor. mmn ArçelılTelevizyonlarındabi/yiikfı«of kampanyosı UMMAtOIBt i I.SlCHHIKIMlHtlSlltl nsuur, t rustı rmuunan Tumuut mmm Mfmrnuah itw ıı. stfinıı t(*t-$t$*tuniM P&KAlt HUtSlt nwn tmttsmau umuat mmum mum Mytıv ao» m» ııı. tntunBttı • m$m JISLIM mlHÂJt I2TAUİT MMÜIM imkluaau N M  C V TfflHMfıy fOtUM THEVIZIONIAR ARTV6463 'S T £ttT £r i " f * f O At'i'3 55 55tKKA*< K AtTV-455 üK 55 £Ü!AN FS TB£WtT AW < 51 5 IKSA\ S i ' f V AKÎV-AS! IİK 51 « W N ÎIUÎBT /»7V.I3? UK V FK)WN J i S/SÎÎM *f\ «3~7l< yiKSAN AtîV-44CU)(tQfKltAN •**"V 56 jK 5it<KA\ Sb'SV 733 000 594 000 ĞCVOOC 64S00C 4S9 0OC 532000 tii OOC 38? 000 - >3ı ûCC 5 13! 000 tıstooo 4536000 3 423 OCC 3774000 3 zscce 27OÜ0O0 - - j -4j 000 rm M «7 M 69 n n n n 74 n U504 000 04X000 "itvooc 04*5000 C336 00C D3İ6000 _ - c - C266 00C X33Q5.O00 — - 5040CC 408000 4 rOCC 445000 336 OCC 366000 - - 26i OOC 3osm - 5544 000 4168000 4 009 000 4 895.000 3 696 000 4mooo - - ; 926 000 33SS.O0O - M tr u *9 70 n 73 73 74 n Z.420 00C 12340000 l_349 000 O27İ000 _ r s : ooo OSKCOG ^_ - D — C222 OOC D35400D - - 420 000 34S0OO as ac 37' 000 2SC CCC 3ÛS0O0 - - 22* .0C 254000 - 583C00O 4 76C000 4 Sb6 OCO 5&400b 3 92i :x 4270000 - - " .,-ıV 3556.000 - Tum Tekvızyonbr, kablolu yoyınlcn o'abı/me, fum ışiemlerı ekranda gosterme, yaym sıstemını otomahk obrak seçme özeliıkkrıne sahıplır Bu lobh 15 Ekım 1991 tanhınde bajtoyon "fjfe Arçelık'm Buyuk Fınol Kompanyosrmn Tekvızyonhr ile ılgılı bolümudur Bugüne kadar alamadım diye üzülmeyin. Yerinizi hazırlayın! Şimdi Arçelik Televizyonlan, bütün Arçelik Yetkili Satıalannda inanılmaz taksitlerle. FIRSAN KACIRMAriN!.. Tİım soru ve sorunlannızı cerapfand/rmoi üzere Tüketici Damşma Servisi'ma. 900 764021 «900 164022 900 J640 23 numralı ozel fefefon /lodonmızio ûaefsız aramonızatolısıseJılmişfr. Unutmoyın.1 Arçelıt'm gefçeic ve yaygm sefvısteşiılo/ıiatıpon yıüor sonra iıfe /ı/zme/idizdedır. Koşullarcozip. Secenekfercesı'fcesif. Fjyariarsabff. Odemelerfobitfflb'f! t I TURK AZEVLIKLAR ABD, Atiııa ve Sofya'yı uyaîrdı WASHINGTON (AA) — ABD yönetiminin Turkiye'nin Balkanlar konusundaki huzur- suzluğunun körüklenmemesi için Bulgaristan ve Yunanistan'ı uyardığı ve iki ülkeden toprak- lanndaki Türk azınhğa "iyi davranmalannı" istediği bildiril- di. VVashington'daki kaynaklar- dan, ABD'nin Sofya ve Atina- ya ilettiği mesajlarda, iki ülke- nin Türk azınhklanna karşı tav- nnın Balkanlar'daki genel dunı- mu ve Türkiye ile ilişkileri doğ- rudan etkileyeceği hatırlatıldı. ABD'nin Dışişleri'nin Atina ile temasa geçerek Batı Trakya'- daki Turklere yönelik uygula- malar konusunda daha dikkat- li oknasını istediği bildiriliyor. Bir başka iddiaya göre ABD, Yunanıstan'dan Batı Trakya hal- kmı şimdiye kadar yapıldığı gi- bi Müslüman değil Turk azınlık olarak adlandırmasını ve azın- hk haklannı uygulamasını da is- tedi. Bu iddialar konusunda bilgi- sine başvurulan ABD Dışişleri- Sözcüsu Richard Boucher, bu haberleri doğrulama ya da ya- lanlama konumunda olmadığı- m söyledi. Bulgaristan'a yönelik ABD uyansınm ise seçim sonuçlanm ilgilendirdigi kaydediliyor. Buna göre ABD, parlamento seçiminde "kilit" konuma yük- selen Haklar ve özgurlükler Hareketi'nin dışlanmamasını Sofya'dan ıstedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog