Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Ayrmtıl. bılgı ,ç.n A I O 1 4 188 24 24 Cumhuri Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yie kavuşun! PAMUKBANK i y i b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24128 / 2000 TL (KDVdaM) KÖRUCUSU YUMUS NADİ (1924-19451 BA$YWRt NADİR NADİ (1945-1991) 24 EKİM 1991 Cumhuriyet, ANAP ve SHP liderlerine sordu: DemirePeortakolur musunuz? Yümaz, Başbakanlık Konutu'na taşınmayarak, ana muhaJefet liderligini başından beri kafasına koymuştu sanki. Kesin olarak koalisyon dışında kalacağız. Geniş tabanlı koalisyon savaş halinde söz konusu olur. DYP-ANAP koalisyonu telkinleri bize de ulaşıyor. Biz ana muhalefette kalmanın hem partimiz için hem ülkemiziçinyarark olduğugörüşüne vardık.Azınlıkhükümetison çare. AHMET TAN ANKARA — Mesut Yümaz, baş- bakanlıkta dört ayını doldurduğu hal- de, Başbakanhk Konutu'na taşınma- mıştı. Eski evinde oturuyordu. Neden? Acaba, ana muhalefet li- derliği görevini ta ışın başından beri kafasına koyduğu içın mi? Yılmaz, gülerek yanıtladı: — Daha durun bakalım. Henuz ana muhalefet lideri de|ilim. O göreve ta- libim. — Peki. bu talep kesin olarak, ko- alisyon dışında kalmak karannı mı yansıtıyor? Yanıt: — Evet... Çunkü ben bu karara va- nrken, partideki yetkıli arkadaşlarla, teşkilatla görüşmeler yaptım. Bu, Anavatan Partisi'nin ortak eğilimidir. Soru: — Geniş tabanlı bir koalisyonu mıimkün görraüyor musunoz? Yanıt: — Teorik olarak belki mümkun- dur. Ama bu tur hukumetler ancak savaş halinde söz konusu olur... Peki, ANAP lideri, "ANA-YOL" diye özetlenen ANAP artı DYP koa- lisyonuna ne diyor? Soruyoruz: — Seçmen sözüntt söyledi. Ortaya bir tablo koydu. Bu tabloda iki sağ parti öne çıktı. Genel kanı şu ki, hii- kumetlerin oluşmasında hem serma- ye çevreleri hem de Batı'nın finans çevreleri etkili olur. Onların eğilimle- (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) Inonu, rahat gorunmeye çalışıyordu. Yuzune, bildiğimiz tebessiunüne gizli bir hüzün golgesi vurmuştu. Demirel'in getireceği öneriyi dinleyeceğim. Bu konuda kararı parti meclisi verir. Çankaya'yı anayasa meselesi olarak gördük. Bu meseleyi anayasa düzeyinde çözecek gücümüz yoksa yapılacak başka şey de yoktur. Sonuçlar tatmin edici değil. Sorumlu aranıyor. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — SHP lideri Erdal tnöniı ıle genel mer- kezde göruştuk. Akşam uzeriydı. Gi- rişteki polıslerden başka, binada bu- yük bir sessizlik ve tenhalık egemen- di. Inönu, rahat gorunmeye çahşıyor- du. Yüzune, bildiğimiz tebessumune gizli bir hüzün gölgesi vurmuş gibiy- di. Konuşmaya başladık, koalisyona açık bir görüşte olduğu ortaya çıktı. Çalışma masasının karşısındaki yu- varlak toplantı masasında kocaman bir badem ezmesi tepsısı dumyordu. Tepsinin ortasında, renklı fıstıklı ez- melerden, altı ok ve zeytin dalı Ue SHP amblemi oturtulmuştu. Tepsinin bü- yuk bir bolumu yenilmiş, yalnızca ambleme dokunulmamıştı. Kalan bö- lum, seçmen pastasında SHP'ye duşen yeri anımsatacak kadardı. Inönu, tep- siyi eşı Sevinç Hanım'ın gönderdiğinı belirterek, bize de ik/am etti. Lafa tatlı başlamak gerekiyordu. Ama konuşmayı, Bebek'in badem ez- mesi bile tatlandıracak gibi görünmu- yordu. Bereket, lnönü'nün tebessümü işimizi kolaylaştınyordu. Sorduk: — Sonucu, SHP bakımından nasıl göriiyorsunuz? — Başanlı olamadığımız açık. Bun- da, birçok etkenin payı var. Ama bu, sonucu değiştırmiyor. Bu sonuçtan do- layı, hem ülkeye, hem partimize nasıl bir rol duşüyorsa, onu yerine getirme- miz gerekiyor. — Genel siyasal tabloyu nasıl deger- lendiriyorsunuz? (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Demirel: Çankaya kanşamayacakDYP lideri Demirel, davulun da tokmağm da hükümetin elinde olacağını belirterek "Kimse, kendi üzerine farz olmayan işin içinde olmayacak. Kim anayasa çizgisi dışına çıkarsa, fevkalade protesto ile karşılaşacak. Anayasa, cumhurbaşkanmın yetkilerini yazmış, onları kullanırsa mesele yoktur. Çankaya'da kim oturursa otursun, oturduğu yerde oturacaktır" dedi.5. Sayfada RP'den DYP'ye ÖzaPıindirme koşullu koalisyon ortakhğı tttifak, koalisyon önerisi gelmesi halinde, dini inançlanndan öturü kimsenin ceza görmemesini, üniversitede başörtü yasağının kaldınlmasıru ve TRT yayınlannın gözden geçirilmesini isteyecek. İttifak kurmaylannın koalisyon pazarlığı sürecinde özellikle Içişleri ve Milli Eğitim bakanlıklannın kendi kontrollerinde olması yönünde ağırlık koyacaklan öğrenildi. 5. Sayfada DIŞİŞLERİ BAK ANUĞI 'Silahlar terörîst örgüte gidiyordu' İstanbul Boğazı'nda durdurularak aranan Kıbns Rum kesimi bandırah gemiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakahlığı, "silahların muhtemelen terörist bir örgüte ulaştırümak üzere yola çıkarıldığını" belirtti. Ünlü davulcu Max Roach İstanbul'da 'Müzik, insanlan eşitleyecek günün birinde' Max Roach Müzik uyumuyor. Gençler uyumuyor. O yüzden buradayız. Yeni kuşaklar müziği de, sporu da değiştirecekler, insanları birleştirecekler. SAADTTTİN DAVRAN'ın söyleşisi Arka Sayfada İSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) — Bulgaristan'- dan yuklediği silahları lran'a goturmek üzere İstanbul Boğa- zı'nda seyrederken durdurula- rak aranan Kıbns Rum kesimi bandıralı gemiyle ilgili soruştur- ma suruyor. Dışişleri Bakanlığı silahların yasadışı bir örgüte gonderildıği iddialanru doğrular nıtelikte bir açıklama yaptı. Dı- şişleri Bakanlığı Sozcu Yardım- cısı Ferhat Ataman, dun yaptı- ğı açıklamada, "silahlann muh- temelen terörist bir örgüte ulaş- tınlmak uzere yola çıkarıldığı- nı" belirtti. Olaya istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesı el koydu. Sanyer Buyukdere açıkların- da bekletilen "Cape Maleas " adlı yaklaşık 10 bin grostonluk kuru yük gemisinde, Sahıl Gu- venlik, Sanyer Cumhuriyet Sav- cüığı ve İstanbul Emniyet Mu- dürlüğü yetkililerinin soruştur- ması sürüyor. Gemide, 6 ambar dolusu uçaksavar, roketatar, elektronik nişangâhlar, otoma- tik top parçaları ile barut yapı- mında kullanılan çok miktarda "kronik asit" bulundu. Silahla- nn Amerikan yapısı olduklan (Arkaa Sa. 14, Su. 6'da) Berin Nadi ve Gönensin için dava İstanbul Haber Serriâ — Gazetemizin sahibi Berin Nadi ile Yazı Işleri Mudüriı- muz Oka> Gönensin hak- kında, gazetemizde yayımla- nan Abdullah Öcalan'la il- gili bir haberde 3713 sayüı Terörle Mücadele Yasası'na aykırı yayın yapıldığı savıy- la dava açıldı. tstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan id- dianamede, 9.9.1991 günlü Cumhuriyet Gazetesi|nde yayımlanan "Abdullah Öca- lan Göriişmeye Hazır" baş- hkb haberde, illegal brgüt li- derınin önerilerini içeren bir demecin konu edildiği beür- tildi. Bu nedenle Terörle Mücadele Yasası'nın, terör örgütlerinin bildiri ve açık- lamalannın yayımlanmasını yasaklayan 6/2 ve 3. madde- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) Bugün / Kitap Bitti! Hapı yuttumız hepiniz V Sergi / 9. Sayfada Taşbaskıda kadın çıplaklığı TV / a Sayfada Sinema tarihinden bir yaprak Tazminat /14. Sayfada Asil Nadir'e bir darbe daha Avrupa Kupası / Sporda Trabzon Fransa'da 4-3 gaiip Yılmaz'a Göre... İnönü'ye Göre... ANKARA — Kampanya sırasında bir ka- Aynı kanıdaydi Yılmaz da. "Kampanya sı- dın, otobüsün ön tarafındakı Mesut Yılmaz'ı rasında Özal'ın söyledikleri Seguâla'ya çev- arkadaşına işaret ederek şöyle demiş: rilince büyük şaşkınlığa uğradı hep; felaket "Aa bak, gülüyormuş!.." felaket' demekten alamadı kendisini..." de- Yılmaz da kulak mısafiri olmuş. Dün Ah- di. met Tan'la bana bunu anlatırken gülüyordu. Yılmaz, bunları söyledikten sonra, yüzün- Rahattı havası. Seçımden başarılı çıktığı- de bellı belirsiz bir gülümsemeyle şunu ek- na inanıyordu. Dün gazetemizde Fransız lemeyi ıhmal etmedi: reklamcı Şeguela'nın bir demecı çıkmıştı: "Özal da bunları partimize yarayacağını "Yılmaz, Özal'a rağmen buyüdü" dıye. (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Denız Gurbetçıleri' Haltkarnas B Yugoslavya'da seferberlik Savunma Bahkçısı-nın 1969'da yayımlanan kitabı Bakam, Almanva'yı, Yugoslavya'ya karşı 7 bölümluk TV dızisı oldu. 8. Sayfada savaş planlan hazırlamakla suçladı. 10. Sayfada p ~ ^ | • Işçi olayları Çelığın • Bush'a suikast planı Çok sayıda sılahla [ 1 Gucu adlı filmde ış gücü- vakalanan bir adam, Başkan Bush'u L ; ^ , M sermaye ılışkileri, işbirlıği ve oldurmeyı tasarladığmı söyledi. 10. Sayfada w£\; * % u ^ la ? ma yönunde ele alınmış. • Türkiye ateş çemberinde Mısır WtM0 ' l Başrolde Peter Strauss ve Parlamentosu 'nun su bunalımma ilışkm jj^F- ^H Pamela Reed. hazırladığı raporda, bölgenm bir barut fıçısı •K—•**^Bf J 8. Sayfada halıne geldıği bildıhldi. 11. Sayfada • Brahms'ı sever misiniz? Pıyanist • ANAP gitti, veresiye bitti HAVAŞ ve Ayşegıil Sanca, tzmır, Ankara ve DHMI, ozel havayolları, Sultan Air ile İstanbul'da Brahms çalacak. 9. Sayfada Noble Air'den pesin odeme istıyor. Ekonomide • Modern dans Dans mevsimi 2 modern • Klasik otomobille geçmişe yolculuk toplulukla açıldı. ABD'li zenci Philadanco Turkıye'nın ilk klasik otomobıl kulubu Topluluğu'nun gösterısi popüler zevke yakmda ılk rallısıyle meraklılarmı sestenmesi açısından beğenıldi. 9. Sayfada sevindirecek. 15. Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Geometri... ANAP dışındakı partilerin, anayasayı değıştirerek özal'ı Çankaya'dan indırmek; bu antidemokratık Seçim Yasası ile sendıkalar, dernekler yasaları gibi yasalan değıştırecek ço- ğunlukları var. Buna "parlamento aritmetiği" deniyor. ANAP dışındaki partiler bu arıtmetik üstünlüğe sahipler. Hemen bir hükümet kurup, bir kurucu meclis gibi çalışa- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog