Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

21 EKİM 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/9 Alımet Doğan: Israrh de&üiz • SOFYA (AA) — Bulgaristan'da genel seçimlerde oy oranını arttırarak ülkenin üçüncü büyük siyasi gucü konumunu pekiştircn Hak ve özgürlukJer Hareketi'nin (HÖH) lideri Ahmet Doğan, yeni kurulacak hükümete katılımlan konusunda ısrarlı olmadıklannı belirtti. Doğan, buna karşılık HÖH'nin bir koalisyon hükümetine katılımının Bulgaristan'a uluslararası kamuoyu önünde "farkh bir ünaj" kazandıracağını söyledi. önceki gece televizyona çıkan Ahmet Doğan bir sonı üzerine. "Siyasi pazarlık yapmak niyetinde dcğiliz." dedi. Atiııa: Türldye kaygısı • ATtNA (AA) — Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Hak ve özgürlükler Hareketi'nin "denge güç" haline gelmesi ve Arnavutluk Devlet Başkanı Ramiz Alia'nın Turkiye ziyareti, Atina'nın, Balkanlar'da "önceliği Türkiye'ye kaptırma" kaygılannı arttırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Andonıs Samaras başkanlığmda geçen cuma günu bakanlığın Balkan ülkeleri ile ilgili "hemen hemen tüm diplomatlarının" katıldığı kalabahk bir toplantıda Atina'nın "Balkan politikasmın" ele alındığı öğrenildi. Commonwealth ve Kıbrıs • LONDRA (Cumhuriyet) — Kıbrıs sorunu, "Ingiliz Uluslar Topluluğu"nun (Commonvrealth) Zimbabwe'nin başkenti Harare'de suren doruk toplantısında ele alınıyor. "Kıbns Cumhuriyeti" adına doruğa katılan Kıbns Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu, Kıbrıs sorununun çözümunü» "tamamen Ankara'nın siyasal kararma bağlı olduğunu" söyledi ve Kıbns'ta bir çözümün, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeliğüıin değerlendiriünesini etkileyeceğini de vurguladı. Valisiu, "Türkiye, sadece AT üyeliği için başvurmadığına, fakat AT kurallannı kabule hazır olduğuna da Avrupa'yı inandırmak zorundadır" dedi. İşraü hükümeti, 3y e karşı 16 oyla Ortadoğu Banş Konfenmsı'na katümayı kabul etti Israü'den de konferansa'evet'Ulaştırma Bakanı Moşe Katzav, hükümetin dünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "îsrail, olumlu bir yaklaşımla Madrid Konferansı'na katılma kararı aldı" dedi. Madrid'de toplanacağının açıklanması- nın ardından bölgede diplomatik trafık yoğunlaştı. önceki akşarn 8 yıl aradan sonra Şam'a giderek Suriye Devlet Baş- kanı Hafız Esad'la görüşen FKÖ lideri Yaser Arafat dun Ürdün'e geçerek Kral Hüseyin'le buluştu. Arafat'ın Ürdün'de bulunduğu sırada SSCB Dışişleri Baka- nı Boris Pankin de Amman'a gitti. ön- ceki gun Madrid'e giderek tspanya Baş- bakanı Fdipe Gonzalez'le göriışen ABD Dışişleri Bakanı James Baker ise dün ül- kesine döndü. Bu arada Israil'de sertlik yanlılan, konferansa katümayı kabul eden Başbakan tzak Şamir'e hücumla- nnı yoğunlaştırıyor. Dış Haberler Servisi — Îsrail huküme- ti dün yaptığı toplantıda, 30 ekimde lspanya'ın başkenti Madrid'de toplana- cak olan Ortadoğu Banş Konferansı'na katılmayı kabul etti. îsrail'in bu resmi açıklamasından sonra banş konferansı önünde hiçbir engel kalmadı. Ulaştırma Bakanı Moşe Katzav'ın ka- bine toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamaya göre bakanlar arasın- da yapılan oylamada 3'e karşı 16 oyla, Banş Konferansı'na katılma karan alın- dı. Katzav, "Hnkümet olumlu bir yak- laşımla Madrid Konfenmsı'na katılma karan aldı' 1 dedi. Kabine toplantısında ateşli tartışma- lann yapıldığı, Konut Bakanı Ariel Şa- ron'un liderhğindeki şahinlerin, Arap ve Filistinlilerle görüşmeye karşı çıktıkları bildirildi. öte yandan Ortadoğu Banş Konferan- sı'nın 30 ekimde Ispanya'run başkenti Yaser Arafat'ın önceki gün Şam'da 8 yülık aradan sonra Suriye lideri Hafız Esad'la yaptığı göruşmede aradaki so- ğukluğun giderildiği ve işbirliği için adım atıldığı bildirildi. Suriye'den dün Ürdün'e giden Arafat, ÖLAYLAR NASIL GELIŞTÎ? Banş için önemli fırsat Amman'da gazetecilere yaptığı açıkla- mada Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin'in Ortadoğu Banş Konferansı ön- cesinde ortak tutum belirleöıek amacıyla eşgüdüm içinde olmayı kararlaştırdıkla- nm bildirdi. Arafat, 5 Arap tarafının bu amaçla toplanması için Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'dan Ürdün Kralı Hüseyin'e bir mesaj getirdiğini bildirdi. Arafat, tsraıl-Arap sorunu ile doğrudan Uişkili 5 tarafın toplanması için henüz bir tarih belirlenmediğini de kaydetti. tsrail'le sımrı olan Ulkelerin herhangi bir tehdide karşı ortak eşgüdüm içinde olması için Mısır, Suriye, Ürdün, Lüb- na ve Filistin'in anlaşma içinde olduk- lanm kaydeden Arafat, Ortadoğu kon- feransı çerçevesinde yapılacak görüşme- lerin ciddi olması ve Filîstın halkımn ulu- sal haklarım elde edeceği adil ve toptan bir çözümle sonuçlanması dileğinde bu- lundu. Arafat, Esad'ı övdti Arafat'ın, Suriye Devlet Bakanı'nın Ortadoğu siyasetini övgüyle karşıladığı belinildi. FKÖ'nün yetkili heyet üyesi Şe- fîk H Hud, iki lidenn görüşmelerinin, "isgal topraklan içinde ve dışında yaşa- yan tüm Filistinlikrin beklentilerini kar- şılayan bir eksen etrafında gerçekleş- tiğini" belirtti. Banş Konferansı, 30 ekimde Sovyet li- deri Mihail Gorbaçov'la ABD Başkanı Georges Bnsh'un açılış konuşmaları ile çahşmalarına başlayacak. Konferansa ilk aşamada ABD, SSCB, Îsrail, Suriye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Filistinli temsilciler katılacak. Suudi Arabistan ile öteki Körfez ülkeleri ise da- ha sonra konferansa katılacak. Ikinci aşamada, Îsrail ve Araplâr ara- buluculann çekilmesiyle sorunlanm yüz- yuze gorüşecekler. Üçüncu aşamada ise silahsızlanma ve su gibi bolgesel sonın- lann ele alınması öngörülûyor. Krallık sarayında Banş Konferansı'mn Madrid'de 18. yüzyılda restore edilen eski krallık sara- yında dUzenleneceği belirtildi. Konferan- sa yakın kaynaklar, gerekli hazırüklann yapüması için Başbakan Yardımcısı Nar- cis Serra'nın görevlendirildiğini belirtti- ler. Barıs Konferansı Dış Haberier Servisi — Orta- doğu tarihı, Arap - Israil anlaş- mazlıklan ile dolu. Bölgeye ba- nş getirmesi umulan Madrid konferansı öncesi, Assodated Press ve AA olaylann kronoloj- sini yayımladı. 1948: Araplann, Fîlistin top- raklarının Îsrail ve Arap ülke- leri arasında bölünmesini öngö- ren BM plamna karşı çıkması- nın ardından savaş başladı. Ku- düs, doğu ve batı olmak uzere tsrail'le Ürdün arasında boiun- dü. 1956: tsrail, Mısır'a ait Sina yanmadasını işgal etti. 1964: Filistin Kurtuluş örgü- tü kuruldu. 1967: Îsrail, Mısır'a ait olan Sina ve Gazze şeridini, Ürdün'e ait olan Batı Şeria ve Doğu Ku- düs'ü, Suriye'ye ait olan Golan tepelerini topraklanna kattı. 1970: Lübnan'a ta- şınan FKÖ, 1972'de Münih Olimpiyatlan'na katılan 11 Is- railli atleti öldürdü. 1973: BM Güvenlik Konseyi 242 sayılı karanna derhal uyul- ması çağnsmı yineleyerek 338 sayılı karan kabul etti. 1974: BM Güvenlik Konseyi, Filistinlilerin egemenlik hakkı- nı kabul ederken FKO'nün göz- lemci statüsünü tanıdı. 1979: tsrail ile ilk kez bir Arap ülkesi, Mısır, anlaşma im- zaladı. Enver Sedat'la Mena- hem Begin'in imzaladığı anlaş- ma uyannca Îsrail 1981 yılında Sina yanmadasından çekildi. 1981: Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Îsrail ile anlaşma imzalamasına kızan fanatik Müslümanlar tarafından öldü- rflldü. 1982: lsrail, Lübnan'ı işgal etti. FKÖ, karargâhını Tunus'a taşımak zorunda kaldı. 19*7: Filistinliler "Intifada" hareketini başlatülar. 8-15 Mart 1991: Baker, BM Güvenlik Konse- yi'nın 242 ve 338 sayılı kararla- rı çerçevesinde yeni bir barış yaklaşımı önerdi. 20-26 Nisan 1991: Baker, Or- tadoğu Banş Konferansı'mn toplanması yönünde Fılistinlile- rin, Ürdün'ün, Suudi Arabis- tan'ın olumlu vanıtlanm aldı. 11-16 Mayıs 1991: Girişim başansızhkla sonuçlandı. 18-21 Tenunuz 1991: James Baker, Ortadoğu Barış Konfe- ransı'mn toplanmasıyla ilgili önerilerine geniş bir Arap des- teği sağladı. 31 temmuzda ABD Başkanı Taraflann tutumuLEFKOŞA (AA) — 100.000 dolayında ölü ile Ortadoğu- nun en kanlı savaşlanndan biri olan Körfez savaşı, 8 ay son- ra, 30 ekimde Madrid'de bolgesel ve uluslararası politikanın elverişli ortamında Ortadoğu konusunda uluslararası banş konferansı düzenlenmesi için gerekli ortamı da hazırlamış ol- du. ABD'nin tek süper güç olması, Sovyet dış politikasında kök- lü değişiklikler meydana gelmesi, Irak'ın 14 aydan bu yana sü- ren uluslararası ekonomik ambargo ile çökuşü VVashington'a, Israil'i ve Araplan banşı görüşmeye razı etmek için kendi ko- şullannı zorlama olanağı verdi. Suriye, politikasındaki dönüm noktasım Körfez krizi sıra- sında yaşanuş ve Mısır ile birlikte ABD saflanna katılarak Irak'a karşı oluşturulan çokuluslu güce asker vermişti. Şam'ı yeni politikasında memnun eden gelişme, Ortadoğu Banş Konferansı'mn toprak karşılıgı banş' öngören BM ka- rarlanna dayandınlması oluyor. Konferansm başlıca miman ABD, banş sürecine işlerlik ka- zandırmak için toprak konusunda pazarlık yapılması ilkesini kabul ederek öze dokunan konuda Araplara daha yakın bir politika izledi; buna karşılık konferansm taraflar arasında ikili görüşmelerle sürmesi görüşünü kabul ederek de şekil yönün- den Israil'ı memnun etti. Mart aymdan bu yana bölgeye 8 kez giden ABD Dışişleri Bakanı James Baker'a en büyük yardım SSCB'den geldi. Iç sorunlarla guçsüzleşen Moskova, dış politikada Körfez krizinin basından bu yana ABD'nin saflannda hareket etme- ye başladı. Bu da birçok düğümün çözülmesine yaradı. NîlKTFER StTA HTA R ' BUZLAR ERİDİ — Arafat'ın 8 yıllık aradan sonra Suriye lideri Lsad ve vardımcıa Abdil HaU Haddam'la yaptığı göruşmede, sognkluk sona erdi. (Fotograf: REUTER) Israil korkutncuNEW YORK (AA) — Îsra- il'in, ABD'nin sandığından da- ha büyük bir nükleer kapasite- ye sahip olduğu ve geçmişte üç kez, en üst düzeyde nükleer alarm durumuna geçtiği öne sürüldü. New York Tbnes'ın haberine göre gazeteci-yazar Seymoor Hersh, dün piyasaya çıkan ki- tabı "The Samson Option" da Îsrail'in 1973 Arap-lsrail sava- şı sırasında ıki, Irak'ın fuze sal- dınlarına hedef olduğu bu yıl da bir kez tam nükleer alarm duzeyine geçtiği ve nükleer baş- lık taşıyan füzelerin siloların- dan çıkanlarak fırlatma rampa- lanna yerleştirildiğmi belirtiyor. tsrailh ve ABDTi yetkililerle görüşen Hersh, füzelerin bu alarmlar sırasındaki muhtemel hedefinin tsrail'i tehdit eden Arap ülkeleri olduğunu kayde- diyor ve îsrail'in genel nükleer hedefinin ise Sovyetler Birliği olduğunu savunuyor. Hersh, kitabında şöyle diyor: "tsraU'in 1970 ve 19801i yü- lardaki nnkleer doktrini, 'Sov- yetler, tsrail'in nükleer tehdidi altında olduğunu bilmeli' şek- linde idi. ABD'nin uydu keşif fotoğraflan ile diger istihbarat verilerini kullanan îsrail, Sov- yet kentlerini bedef olarak be- lirledi. ABD istihbaratı, tsrail- in nükleer silah saytsını 100'den biraz daha az olarak tahmin ederken gerçekte bu sayı, 300 ya da 300'ttn biraz uzerinde balu- nnyor." yaptıklan zirvenin sonunda Or- tadoğu Banş Konferansı'mn ekim ayında toplanması konu- sunda göruş birliğine vardılar. 1-3 Ağustos 1991: tsrail, Fi- listinlilerin Konferansta temsil edilmeleriyle ilgili sorunun çö- zümlenmesi şartıyla Ortadoğu Banş Konferansı'na katılmayı kabul etti. 16-20 Eylül 1991: Baker, Ku- düs'te tsrail ve Filistinlilere, Or- tadoğu Banş Konferansı'mn toplanması konusundaki engel- lerin ortadan kaldırılması için "güvence mektuplan" verdi. 13 Eylül 1991den sonra: Ür- dün ve Filistinliler, barış görüş- melerine katıhnak için ortak bir heyet oluşturulması amacıla ça- hşmalara başladılar. AKKA sonrasında Almanya veABD'den tank, zırhlı araç ve obüsler geliyor Türkiye'ye Batı'dan silah akacakANKARA (Cumhnriyet Bürosu) — Türkiye'ye, Avrupa Konvansiyonel Kuv- vet Anlasması (AKKA) sonrasında, çe- şitli Batılı ulkelerden silah yağacak. ABD'den M60 A3 ve Al tanklannın ya- nı sıra M-113 zırhb personel taşıyıcılar ve M-110 8 inçlik Hovvitzerler, Almanya'dan ise Leopard tanklan, M-88 tank kurta- ncılar ve 203 mm'lik obüsler gelecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dogan Giireş, Körfez savaşı sırasında, Alman- ya'dan Türkiye'ye iki tugay oluşturacak kadar Leopard tankı ulaştığını söyledi. Orgeneral Güreş, Birleşik Almanya'dan Kalesnikof marka tüfeklerle BTR tipi zırhlı kariyerler geldiğini de bildirdi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD ve Almanya, AKKA sonrasın- da verebilecekleri silah malzemelerine ilişkin listeyi Türkiye'ye iletti. Askeri ma- kamlarda değerlendirilen listelerde, her iki ülkenin de vermeyi taahhüt ettikleri sistemlerin "envanterde ikilik yaratma- yacagı", ancak verilmesi planlanan sis- temlerin sayısal olarak az olduğunun de- ğerlendirildiği öğrenildi. tlk olarak ABD'ye, vereceğini taahhüt ettiği M60, A3 ve M60 Al tanklan ile M-113 nrhlı personel taşıyıcılann adedini artırması gerektiği bildirildi. Kaynaklann verdikleri bilgiye göre ABD ve Almanya'nın AKKA sonrasın- da göndermeyi taahhüt ettikleri malze- melerin cinsi ve adedi şöyle: "ABD: M60 A3 tankı (658 adet), M60 Al tankı (164 adet, ancak bu sayı arta- cak), M-113- zırhlı personel taşıyıcı (300 adet, bu sayı da artacak), M-110 8 inç- lik Howitzer (48 adet). Almanya: Leopard 1 tankı (85 adet), M-88 tank kurtancı (80 adet), 203 nunlik obüs (150 adet), 203 mm'lik obüs mühimmatı, yttksek infilaklı mermi (30 bin adet)." Turk-Alman ilişkilerinde siyasi plat- AEG Yetkili Satıcılarında büyük fırsat: IBMPŞ/l Oııa ulaşmak şiıııdi kolay! I s t e I B M P S / 1 f ı r s a t ı ! IBM PS 1'ler 101 Moiochrome-Dıslıetlı 201 Rern ı Dısket.ı 134 Monochrome 30 MB Hard Dısk 234 Remlı 30 MB Hard DISK Hemen Teslım 1 Peşin, Kod 8 Taksit Toplam O 401 795.000 7 155 000 12 402 1.060.000 9 540 000 C 403 1.180 000 10 620 000 • 404 1.430.000 12 870 000 Aralık Teslim 1 Peşın, Kod 10 Taksit Toplam 3 501 515.000 5 665 000 • 502 835.000 9 185 000 C 503 930.000 10 230 000 C 504 1.125.000 12 375 000 Kupondakı seçeneMer dış-nda bir oaane koşuaı sttreenı yeft* sal'Cimzla gomşun Başvurular pe^natın yatmhıa sırasına gore degerlencnecek. ;alec / 4 g J / sınırlı olan un« mMannt aşarsa. daha sonra yaımlan peşra-iaı tade edııece»»- 3u kampanya 18 Etam -16 K m n 1991 laıtıien arasmda geçertıdır Adun soyadım _ _ . Mesteam .... - Adres*m „ . „ . ._ „ . „ Postakodu T«l . Peşmaıın yahnkk^ı Bnh _ - _ _ . Peşrat - yaiırıkJıgı t>ar*a hesabı D Tûrt Tearet Bankası Meotfyekoy Ş U D » hesap No 1200-5 D 2raaiBaWası SuKanhamam Şubea Hesap No 9313 ZZ Anta.nk. Bahçskapı Şutıes Hesao Nc 985-1DHN 2 Evımeen yakın AEG ya 0a I6M Ve»* Salıcısı _ - Imza „ _ - -...._ Yak* Saıo nua w kaşes Kamparyar- 2 Uotez SaıUsı ica 23 Oca« 1966 »hlı Resm IBM PS/1 çağın hilgisayarı... Size bilgisayar dönya- sının olanaklarını en kola\ a«;an kapı... Şimdi çok \akı- nınızda. AEG ve IBM Yetkili Satıcılarında. IBM PS/1 ile çahşmak için bilgisayar uzmanı olma- nıza gerek yok. Daha aldığımz gün kullanmaya başlaya- bilirsiniz. Seçin! Değişik bellek gücü ve ekran seçenekleriyle dört model... Ustelik çok elverişli taksitler ve ödeme koşullaT iyla... Hemen bir AEG ya da IBM Yetkili Satıcısı'na uğra- yın. Çok yakımmzdaki bu fırsatı kaçırmayın. IBM diin- \ ı-ına şimdi ulaşın. G R Ü N B E R GT A N O N I M Na Fi>aT'ar3 KDV Oâhıldır KOV araranda tv artış olursa taık. tesl'maita ^odan Gazeiede iar edler tefit^e uygun ozel tv uyşuamam üretc I I I J Bu kampanya IBM Yetkili Satıcıları tarafından aynen uygulanmaktadır. Saim almak ıstediğınız IBM P& 11 seçın Hemen Testa ya da Ara K Teslım sutununda '»ııle ışaretley n Peşınatı yandakı banka hesaplanndan bınne yatırm Katılma tormunu >e banxa ha/a^e maıtbjzunu Grunberg Ticaret AŞ, Cemal Sahlr Sokak 26/28, Mecıdiyekoy. 80300 Islanbul aâresıne ade» laatıhut'j Dos'alayın şemterın îamamlan"nası ıçın bılgı formu adresmıze gonderılecektır A E G Dııışıı Itıitıi IBM P&1 ile ılgılı bılgı almak ısteyenlef ıçın AEG Danışma Merkezı nde özel bir leleton numarası var 940-164-029 Turkrye nn her yernden. kod numarası çevırnıeden üaetaz olarak arayabıkrsınız formda yaşanan gerginliğin askeri yar- dımlara yansımadığı bildirildi. Genelkur- may Başkanı Orgeneral Doğan Göre;, Körfez krizi ve savaşı sırasında Alman- ya'dan Türkiye'ye 2 tugay oluşturacak kadar Leopard tankı geldiğini söyledi. Iki Almanya'nın birleşmesi sonrasın- da, bu ülkede oluşan silah fazlasından da Türkiye'ye silah yardımları gelmeye başladığı bildirildi. Orgeneral Gureş, Al- manya'dan Kalesnikof marka tüfeklerle BTR tipi zırhlı kariyerler geldiğini bıldir- di. Edinilen bilgiye göre Almanya'dan bu çerçevede, 7.62 mm'lik 450 bın adet Ka- lesnikof marka tufek geliyor. Kaçırılan erler aîlelerîne kavuştu ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — PKK tarafından önce- ki gün serbest bıraküan 7 er ai- lelerine kavuştu. Sağlık muaye- nesinden geçirilen 7 er, aileleriy- le Etimesgut Hava Hastanesi- nde hasret giderdiler. Genelkur- may Başkanı Orgeneral Dofan Giireş de Etimesgut Hastanesi- nde erleri ziyaret ederek "G«ç- miş olsun" dileklerini iletti. 75 günlük esaretin ardından önceki gun Kuzey Irak'taki BM yetkililerine teslim edilen 7 er, dün Etimesgut Hava Hastanesi- nde sağlık kontrolünden geçiril- di. Genel sağlık kontrolünde, er- lerin sağlık durumlannın iyi ol- duğu ortaya çıktı. Çorumlu td- ris Şahin'in annesi Şerife Şakin, ağabeyleri lsmail Şahin ve tsa Şahin de Etimesgut Hava Has- tanesi'ne giderek hasret giderdi- ler. Anne Şerife Şahin, hastane- den ayrüırken "Çok iyi, çok se- vinçKyim. Önce vatan için, son- ra da yavnıma kavuştugum için sevinçliyiın" dedi. Şahin, oğlu- nun 8 aydır askerlik yaptığını, bundan sonra 10 ayının daha ol- duğunu söyledi. Şahin, haberi nasıl öğrendiğine ilişkin soruya, "Akşam gazeteciler telefon etti- ler. Ben de Keşke* dedim. Bö- tün gece hiç uyumadım. Sabah da erken buraya gekük" yanıtı- nı verdi. Genelkurmay Başkanı Orge- neral Doğan Güreş de dün öğ- leden sonra sivil kıyafetle Eti- mesgut Hava Hastanesi'ne gel- di ve erlere "Geçmiş olsnn" di- leklerini iletti. Genelkurmay k^aynaklan, er- lerin sağlık kontrolünden geçi- rilmelerinden sonra kaçırılma olayıyla ilgili olarak bilgilerine başvurulacağuıı belirttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog