Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

-21 EKİM 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 ATOLYE ÇALIŞMASI 'İstanbul'un Tarihsel Bölgeleri' • Költiir Servisi — Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (U1A) Mimarlık Mirası II. Bölge Çahşma Grubu'yla gerçekleştireceği "İstanbul'un Tarihsel Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması" konulu atölye çalışması bugün saat 10.30'da MSÜ Şehircilik Atölyesi'nde başlayacak. Çalışmalar sırasında Galata, Fener - Balat ve Eminonü Hanlar bölgesi ele alınacak. Çalışmayla ilgili olarak UIA Genel Sekreteri Nils Carlson, başkan yardımcısı Vassilis Sgoutas, mimarhk mirası çalışma grubu sekreteri Vsevolod Talkovsky ile SSCB, Ispanya, Fransa, İngiltere, îsveç, Finlandiya, Ispanya, Israil, Yunanistan ve Çekoslavakya'dan mimarlar Istanbul'a geldi. Aynca MSÜ Osman Hamdi Salonu'nda "İstanbul Bir Varmış Bir Yokmuş" sergisi bugün açılıyor. UIA'nın çalışmaları 25 ekim cuma günü "istanbul Deklarasyonu" metnınin kaleme ahnması ile sona erecek. SEMPOZYUM 'Felsefe Açısından Dil ve Kültür' • Kültür Servisi — Türkiye Felsefe Kurumu'nun duzenlediği "Felsefe Açısından Dil ve Kültür Sempozyumu" 25 ve 26 ekim günleri Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirilecek. Bedia Akarsu, Tuten Anğ, Betül Çotuksöken, Zeynep Davran, Arda Denkel, Enver Demircan, Ismail Demirdoven, Akın Ergüden, İ. Zeki Eyüboğlu, Bozkurt Güvenç, Vehbi Hacıkadiroğlu, Sevgi tyi, Arslan Kaynardağ, Ioanna Kuçuradi, ömer Naci Soykan, önay Sözer ve Hilmı Yavuz sempozyuma konuşmacı olarak katılacaklar. Sempozyum 25 ekim cuma günü saat 09.30'da açılacak. Sernpozyumla ilgili program Atatürk KitaplığYndan edinilebilir. (149.09.45) MÜZAYEDE Boğaziçi'nde bir sandal • Kflltör Servisi — Ünlü müzayede şirketi Sotheby's'in Londra salonlannda 23 ekim çarşamba günü düzenlenecek açık arttırmalarda Osmanlı dönemi Istanbulu'nu konu alan tablolara da yer verilecek. Topografık tablolar başlıkh müzayede de Jacob Jacobs'un, Sultan Abdülmecit'in Nusretiye Camü'ne kayıkla gelişini betimleyen bir tablo da yer alacak. Arka plaıunda Haliç'in göründüğu tablonun tahmini fiyatı 20.000-30.000 sterlin. Kont Preziosi'nin 'Şafakta Boğaziçi'nde Bir Sandal' (fotoğrafta) başhkh tablosu ise aynı gun resimler, suluboyalar ve desenler arasında açık arttırmaya çıkarılacak. Preziosi'nin suluboya tablosunun tahmini fiyatı 6.000-8.000 sterlin. MÛZİK IDSO'nun solisti Lanni'ydi • Költiir Servisi — İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'mn 18 ekim cuma ve 19 ekim cumartesi verdiği konserlerde orkestrayı şef Fabrizio Ventura yönetti. Konserlere solist olarak piyanist Gloria Lanni kalıldı. 1958'de Roma'da doğan şef Ventura, Santa Cecüia Konservatuan'nda Gloria Lanni'den piyano 4ersleri aldı. 1985-1987'de Baden Theater'da şeflik yaptı. 1987 martında Viyana Oda Orkestrası'nı yönetti. Sanatçı 1989'dan bu yana Biel Theater'ın (Isviçre) şefliğini yürütüyor. Solist Gloria Lanni ise piyanist olarak bugüne dek bütün Avrupa ulkelerinde konser ve resitaller verdi. Lanni, Bartok'un 'Mikrokosmos'unun tümünü bir performansta yorumlayan tek sanatçı olarak kabul ediliyor. De Oliveria Pinto konseri I Kültür Servisi — Bu | aksam saat 19.00'da : İstanbul Belediyesi I Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Uluslararası Viyolonsel Serisi" , kapsamında Brezilyalı | sanatçı Matias De Oliveria Pinto'nun konseri var. Pinto, 1960 yılında Sao Paulo kentinde dunyaya geldi. İ 1979 yılında Herbert von Karajan'ın verdiği bir burs ile Berlin'e gelerek Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş çellisti Eberhard Finke ile çello çalışmalarını geliştirdi. Solist olarak katıldığı konserlerde Güney Amerika, Amerika ve Avrupa'da buyük ovguler alan genç sanatçıya konser sa'onunda gitarcı Jaime Zenamon eşlik edecek. Bu ilginç konserde Villa Lobos gıbı Latin Amerikalı bestecilerin yanında Ravel'in ve gitarcı Zenamon'un kendi eserlerine de yer verilecek. TİYATRO 'Stııdio Oyuncuları' • Kültür Servisi — Sinema ve tiyatro oyuncusu Şahika Tekand "Stüdyo OyuncuJan" adıyla bir topluluk kurdu. Topluluk ünlü yazar Samuel Beckett'in "Mutlu Günler"i ve kısa oyunlarından oluşan bir programla perdelerini açacak. "Studyo Oyuncuları" kadrosunun çoğunluğunu Tekand'ın oyunculuk çalışmalarına katılan oyuncular oluşturuyor. Tekand oyunların yonetmenliğini de üstleniyor. Topluluk oyunlarını studio mekânı içinde inşa edilen Cep Tiyatrosu'da kasım ayı içinde sergileyecek. FİLM 1915 Ermeni katliamı filnı oldu • PARİS (Cumhuriyet) — Fransa'nın en önemli televizyon kanalı, özei sektöre ait olan TF1 Ermeni asıllı Fransız sinema yönetmeni Henri VreneuiFün son filmini tanıttı. Verneuil'ün onümüzdeki günlerde vizyona girecek olan bu yapıtı, 1915 yılında Türk askerleri ve Kürtlerin, Anadolu'dan göçe zorlanan Ermenileri öldünnelerine ilişkin sahneler içeriyor. Söz konusu televizyon kanalının gözde sunucusu Patrick Poivre d'Arvor. Filmi, "1915'te Türkler tarafından yapılan Ermeni soykınmın sinemaya ilk kez aktanlışı" biçiminde tanıtarak bu soykırımdan sağ çıkan bir avuç Ermeni'nin çileli yaşamına karşın yapıtın çok güzel bir aşk öykusü olduğunu belirtti. "Türklerin 1915'te Ermenilere yaptıklan, tarihin en büyuk soykınmlarından biridir. Ben bu acıyla 65 yıl yaşadım. Kimseyle bir davam yor. Bu filmi yapmak, ait olduğum insan topluluğuna karşı boynumun borcuydu. Tarihte bütün ülkelerin karanbk sayfalan var. Almanların ar, Fransızların var. Ama onlar hatalarını kabul diyorlar, Türkler etmiyor. Büyük millet olmak, tarihinin orumluluğunu kabul etmekten geçer. Benim butun .teğim onlann da (Türklerin) bu yaptıklarıoı kabul • tmelerı. Evet yaptık, hata ettik desinler ve otekiler gibi ı iz çökup Arabistan çöllerindeki mezarlardan özür dilesinler." H A F T A N I N S A A T C I Z E L G E S I S E R G İ • 1928 yılında Avrupa Resim Yanşması'ru ikinci- likle kazanınca Milli Eği- tim BakanhğYnca Fran- sa'ya gönderilen ve eğiti- mini orada tamamlayan ressam Hamit Görele'nin yapıtlan bugunden itiba- ren Yapı KrediKazım Taş- kent Sanat Galeresi"nde sergileniyor. Sergide, 1980 yılında yitirdiğimiz ressa- mın 25 yağhboya tablosu yer alıyor. (152 47 00) • 1970'ü yıllardan bu ya- na resim çalışmalarını sürdüren ve bugüne dek 15 kdsisel sergi açan Oktay Aksoy'un resimleri bu- günden itibaren Akbank Beylerbeyi Sanat Galeri- si'nde görülebilir. (32111 02) • Gül Derman, Gülse- ren Südor ve Berna Tü- remen'in birlikte bugün açtıkları özgün baskı ser- gisi Opera Sanat Galerisi'nde. (149 92 02) • Doğanın plastik yoru- mu... Heykeltıraş Hüse- yin Gezer'in heykel sergi- si yanndan itibaren Ata- türk Kültür Merkezi Sa- nat Galerisi'nde görülebi- lir. (151 56 00) • British Council ile Is- koç Ulusal Portre Galeri- si'nin işbirliğiyle düzenle- nen James Robertson eski fotoğraf sergisi çar- şamba günü Resim ve Heykel Müzesi'nde açılı- yor. Kodak ile ICI'nın katkılanyla düzenlenen sergi, 19. yüzyılda Istan- bul'da yaşamış olan lngi- liz fotoğrafçı James Ro- bertson'ın İstanbul, Kı- nm, Kahire ve Kudüs'te çekmiş olduğu 47 fotoğ- raftan oluşuyor. (152 74 74) • Tunuslu hat sanatçısı Nja Mahdoui'nin sergi- si Vakıfbank Taksim Sa- nat Galerisi'nde açıldı. Tunus Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle düzenlenen sergi 2 kasıma dek süre- cek. • Çagdaş Hoüanda Sera- mikJeri sergisi Çanakkale Seramik Sanat Galerisi'n- de sürüyor. (179 29 60) • Neşe Erdok, Kemal iskender, Özer Kabaş, Hüsnü Koldaş ve Ned- ret Sekban... Figür 5... Aynı zamanda Mimar Si- nan Üniversitesi Resim Bölümü öğretim üyesi olarak görevli bulunan Fi- gtir 5 ressamlanmn yedin- ci sergisi, Levent Sanat Galerisi'nde. (170 03 62) • Geçmiş ve geleceğe, za- mansızlık ve sonsuzluğa göndermeler yapan res- sam Aydın Arkun'un Yonca Modern Sanat Ga- lerisCndeki sergisi ay so- nuna dek sürüyor. (14418 56) • Zühtü Mürfdoğlu, Ya- vuz Görey, Hakkı Karayi- ğitoğlu, Saim Bugay, Gürdal Duyar, Tamer Ba- şoğlu, Ali Ismail Türe- men, Haluk Tezonar, Meriç Hızal, Şahin Öz- yüksel, Erol Kınalı, Koray Ariş, Metin Ekiz, Nilay Kan Tezonar, Necmi Mu- rat, Şeyma Reisoğiu Nal- ça, Bilgehan Uzuner ve Fuat Adalı'nın yapıtları bir arada. Karma heykel sergisi, Benadam Sanat Galerisi'nde. (346 97 14) GÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Sinema eleştirmeni ib- rahlm Altınsay'ın Bir Film Izlemek Üzerine ko- nulu söyleşisi saat 11.30-12.00 arasında MÜ Basın-Yayın Yüksekoku- lu'nda. ( ) • 1Ü BYYO sinema ku- lübünün sinema söyleşile- ri kapsamında yann Tun- ca Arslan ve Burçak Ev- ren Hangisi Önde? Türk Sineması mı? Sinema Eleştirisi mi, başlıkh söy- leşiye katılacaklar. 23 ekim çarşamba günu Onat Kutlar ve İbrahim Aitınsay, Ydmaz Güney Sineması üzerine konusa- caklar. 24 ekim perşembe günü Sinan Çetin, 25 ekim cuma günü de Ali Özgentürk sinemaya ba- kış açüannı aktaracaklar. Söyleşiler saat 15.00'te başlayacak. (520 85 00) • Psikolog Feride Yıldı- nm Terapiye Başvuran İn- sanlar Arasında Ciosel İs- tismara Uğramış lnsanla- nn Tanınması ve Bu Bil- ginin Bize Getirdikleri ko- nulu söyleşi 23 ekim çar- şamba günü saat 18.00'de Içgörü Psikolojîk Danış- manlık Merkezi'nde. (161 71 47) • TYS'nin Konok Ak- şamlan çerçevesinde, Gül- seren Ergin'in Almsnya- daki tkinci Kuşak ve So- rnnlan konulu söyleşisi 23 ekim çarşamba gunü saat 18.30'ta TYS'nin Kaba- tas'taki merkezinde yer alacak. (152 19 30) • Yeni Donemde Türk Demokrasi Gemisi yüzüyor I I Bakırköy Belediye Tivatrolan, Aziz Nesin Sahnesi'nde "Demokrasi Gemisi" adb oyunu sahneliyor. "Demokrasi Gemisi" modern bir orta oyunu. Karagöz'ün güncel tekniklerle çagdaşlaştınidığı oyunda "güncel kişileri simgeleyenlerden çok "güncel olayiara" yer veriliyor. BBToyunculannın 75 kez sahneleyecekleri "Demokrasi Gemisi"ai Aziz Nesin yazdı. O>ıınu Ahmet Gulhan yönetti. Muzikleri Arif Keskin, kostumleri Gönül Sipahioğlu, koregrafiyi Tayfur Savlıoglu gerçekleştirdi.BBT'nin "Demokrasi Gemisi" perşembe, cuma günleri saat 20.30'da, cumartesi gunü saat 15.00 ve 20.30'da, pazar gtinü ise saat 15.00'te seyirci karşısmda. (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL) Sineması: Ne umuyonız. Ne Bulacağu, başlıkh fo- rum 23 ekim çarşamba günü saat 14.00'te Ata- türk Kitaplığı'nda Foru- mu Faruk Şüyun yöneti- yor. (149 09 45) • Felsefe Açısından Dil ve Kültür konulu sempoz- yum 25 ekim cuma ve 26 ekim cumartesi günü Ata- türk Kitaplığı'nda gerçek- lesecek. Türkiye Felsefe Kurumu'nun duzenlediği sempozyumla ilgili diğer bilgiler kitaphktan edini- lebilir. (149 09 45) • Prof. Dr. Richard Sa- age'ın Postmodenüzm ve Aydınlanma konulu söy- leşisi 25 ekim cuma günü saat 10.00'da, Ütopik Dü- şüncenin GeJecefi Var mı, konulu söyleşisi de aynı gün saat 14.00'te Boğazi- çi'Üniversitesi Kırmızı Sa- loriddi yer alacak. (163 15 00) • ÎFSAK'ın ekim ayı et- kinlikleri sürüyor. Nur- han Atar'ın Moda Fotog- M Ü Z İ K • İstanbul Devlet Senfo- ni Orkestrası şef Alexan- der Schw«ıck yöneti- minde 25 ekimde saat 19.00'da, 26 ekimde ise sa- at 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon'da Brahms ve Schumann'ın yapıtlannı seslendirecek. Konserlere solist olarak Ayşegül Sanca katıLyor. • Cemal Reşit Rey Kon- ser Salonu'nda Uluslara- rası Viyolonsel Serisi gi- tarda Jaime Zenanou ve viyolonselde Matias de Oliveria Pinto ile başlı- yor. 21 ekim pazartesi gü- nü saat 19.00'da başlaya- cak konserde sanatçılar Vivaldi, Villa-Lobos, Do- meniconi ve Zenamon'- dan yapıtlar seslendire- cekler. • Akbarlk 1. Uluslarara- sı Caz Festivali yann Senem Diyici Sextet'in saat 21.30'daki açıüş kon- seri ile başlıyor. Festival boyunca 23 ekim çarşam- necek. Hakan Altıner'in yönettiği oyun Marie Cu- rie ve eşi Pierre Curie- nin yasamlannı konu edi- niyor. Oyun sırasında ger- çek kimyasal deneylere de yer verilecek. Ödüller Ki- min'de Hümeyra Marie Curie'yi Avni Yalçın da Pierre Curie'yi canlandı- rıyor. Hafta boyunca Üs- küdar Musahipzade'de Gülsün Siren'in yazdığı Aile ŞereFı, Harbiye Cep Tıyatrosu'nda Yıldınm Keskin'in yazdığı Çiçek Sepetli Kız, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahne- si'nde Anton Cehov'un Vanya Dayı ve Kadıkoy Haldun Taner Sahnesi1 nde yann, Meraklısı Için Öyle Bir Hikâye, çarşam- ba, perşembe ve cuma günleri Bir Kadın, 27 ekim pazar günü ise ço- cuklar için Hansd ve Gra- tel'le yine Meraklısı tçin Öyle Bir Hikâye adlı oyunlar yer alacak. (522 2243/3341799/14814 15 / 347 14 60) • Ortaoyuncular, Fer- hangi Şeyler'i yann saat 21.00'de, Askımızm Gemi- si Fmdık Kabugu'nu 25 ekim cuma ve 26 ekim cu- martesi ve 27 ekim pazar günleri saat 15.30 ve 18.30'da, Yorgun Mata- dor'u 23 ekim çarşamba ve 24 ekim perşembe gü- nu saat 21.00'de Ses Tıyat- rosu'nda sahneleyecek. (151 18 65) OPERA/BALE • İstanbul Devlet Opera ve Balesi 1991-92 sezonu 1. tur oyunlan 22 ekim sa- h günü saat 20.00'de Windsor'm Şen Kadınia- n adlı üç perdelik komik operayı sergileyecek. Ata- türk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunlar 23 ekim çarşamba günü saat 20.00'de Prokofiev'in Ro- moe ve Jullet balesi ve 26 ekim cumartesi saat 11.00'de Çocuk müzikali Sibirbaz Oz ve 15.30'da bu yıl yitirdiğimiz A. Ad- nan Saygun'un Kerem operasıyla devam edecek. Izleyici ile baş başa kalan heykeller "Bence sanatta en gerçek olay; tıpkı doğadaki gibi somut fizik değerlerin duygulandıncı, düşündürücü soyut bir değere, mesaja dönüşmesi ve yaşayan bir varlık niteliği kazanması" diyor Hüseyin Gezer. Yapıtlarını izleyici ile baş başa bırakıyor ve aradan çekiliyor. Gezer'in heykelleri yanndan itibaren 4 kasım gününe dek Almelek Sanat Galerisi'nde sergilenecek. 1920 doğumlu Gezer, 1948-50 yıllan arasmda Ecole Des Beaux Arts ve Academie Juilan'da çalıştı. 1950-1987 yıllan arasında DGSA'da . öğretim üyeliği yaptj. 1987'de emekli oldu. 40'a yakjn anıt gerçekleştiren Gezer, çalışmalarını doğanın plastik yorumu olarak sürdürdü. rafçıbğı'nı konu edinen söyleşisi 24 ekim perşem- be günü saat 19.00'da yer alacak. 25 ekim cuma gu- nü ise Atillâ Dorsay'ın Yeni Sinema Sezonu ko- nulu söyleşisi aynı saatte izlenebilir. Her iki söyleşi İFSAK Demek Lokali'n- de gerçekleşecek. (152 44 61) • Basın Müzesi'nin ekim ayı etkinlikleri kapsamın- da 25 ekim cuma günü bir dia şov gerçekleşecek. Fb- toğraf ve Sinema Emekçileri nin duzenle- diği gösteri Memleketim- den InsanJar başlığını ta- şıyor, FOSEM'in gosteri- sinin başlama saati 15.00. (513 84 57) • Doç. Meriç Hızal'ın Terra-Cotta heykel ve ki- kinda konulu konferansı 26 ekim cumartesi gunü saat 15.00'de Kadıköy Be- lediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alacak. (360 90 95) ba günü Ahmet Abdul- lah - The Solomonic Sextet, Max Roach Qu- artet, 24 ekim perşembe gunü Airto Moreira • Flora Purim ve Ahmet Abdullah - The Solo- monic Sextet, 26 ekim cumartesi günü de Art Ensemble of Chicago konserleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yer alacak. (148 08 63) İ M Z A İSTANBUL • Emine Ertem 26 ekim cumartesi günü saat 15.30'da Bostancı Hatay Restoran'da kitaplannı imzalayacak. T İ Y A T R O • İstanbul Belediyesi Sehir Tiyatroları'nın Fa- tih Reşat Nurı Sahnesi 'n- de Jean Noel Fenwick- in yazdığı Ödüller Kimin yanndan itibaren sahnele- • İstanbul Devlet Ti- yatrosu 22-26 ekim gün- leri arasında Taksim Sah- nesi'nde Jean Genet'nin Hizmetçiler'ini, AKM, Oda Tıyatrosu'nda Yüz- yüze'yi sahneleyecek. Hal- dun Taner'in Sersem Ko- canın Kurnaz Kansı adlı oyunu 23-25 ekim tarihle- ri arasında Yıldız Sarayı Tıyatrosu'nda yer alacak. Wllliam Shakespeare'in Fırtına'sı AKM Buyük Sa- lon'da 26 ve 27 ekim gün- leri sahnelenecek. Fırtı- na'yı Başar Sabuncu yö- netti. Geçen sezon da sah- nelenen Salıncakta İki Kişi 26 ekim cumartesi günü AKM Oda Tıyatro- su'nda yer alacak. (15156 00) • Bakırköy Belediye Tiyatroları Aziz Nesin- in Demokrasi Gemisi ad- lı oyununu 24-27 ekim ta- rihleri arasında Aziz Ne- sin Sahnesi'nde sunuyor. (502 08 53) S İ N E M A • Bir Güc Gösterisi Brezilyalı yönetmen Bru- no Baretto'nun imzasını taşıyan film, Puerto Rico tarihinin ilginç skandalla- rından birini konu alıyor. Amy Irving, Andy Gar- cia ve Robert Duvall'in başlıca rollerini paylaştık- lan fılmde, bir televizyon muhabirinin demokrasi ve adalet uğruna giriştiği mücadele anlatılıyor. (Ka- dtköy Süreyya, Şişli Kent) • Doktor Petiot Bu yıl Madrid Film Festivali'nde en iyi film, yönetmen ve oyuncu dallannda ödül alan bu ilginç film, 194O'lı yıllarda yaşamış iyi aile babası, eş, doktor ve cani doktor Petiot'nun yaşamı- nı konu alıyor. Michael Serrault başrolde. (Har- biye As) • Kuzulann Sessizliği Kurbanlannın derisini yü- zen sapık bir katilin işle- diği seri cinayetleri çöz- mek için genç bir FBI ajan adayı görevlendirilir. Bir caninin dttnyasuıa gir- mek için önce bir delinin dünyasma, dehşetli dün- yasına girmek gerekecek- tir oysa... Yonetmenliğini Jonathan Demme'in üstlendiği filmde başlıca rolleri Jodie Foster, Arrt- hony Hopklns ve Scott Glenn paylaşıyorlar. (Be- yoğlu Emek, Kadıköy Reks, Bakırköy 74, Çem- berlitas Şafak) • Liseli Ajan Yonet- menliğini VVilliam Dear- ın üstlendiği fıhnde liseli bir gencin ilginç macera- ları konu ahnıyor. Ric- hard Griece başrolde. (Şişli Kent Beyoğlu Fi- tsş, Bakırköy Renk, Ka- dıköy Sanat Merkezi) • Pasifik Tepeleri Kira- sını ödemeyen, geceyanla- rına kadar yüksek sesle müzik dinleyen ve evi bir böcek yuvasına dönüştü- ren bir kiracı... Ünlü yö- netmen John Schlesln- ger bu filminde, kendisi- nin de bir zamanlar yaşa- dığı bir sorun, "ev sahibi- kiracı" sorununu irdeli- yor. Melanie Griffith, Matthevv Modine ve Michael Keaton basrol- lerde. (Şişli Site, Beyoğ- lu Sinepop, Kadıköy As, Çemberlitaş Şafak) • The Doors 60'h yüla- rm efsanevi rock toplu- luklanndan The Doors'u ve solistleri Jim Morri- son'u konu alan filmin yönetmeni, yine bir The Doors hayranı, Hollywo- od'un önde gelen yönet- menlerinden Oliver Sto- ne... Başrollerde Val Kil- mar ile Meg Ryan var. (Beyoğlu Beyoğlu) M Ü Z E L E R İSTANBUL • TOPKAPI SARAYJ MÜ- ZESİ: Salı günleri dı^mda her gün saat 09.30-17.00 arası. • ARKEOLOIİ MÜZELE- Rİ: Arkeolojı Muzesi, Eski Şark Eserleri Muzesi ve Çinili Köşk'ten oluşuyor. Pazartesi dışında her gün saat 09.30 - 17.00 arası. • AYASOFYA MÜZESt: Pazartesi dışında her gün saat 10.00-17.00 arası. • KARİYE MÜZESt: Salı dışında her gun saat 09.30 - 17.00 arası. • MOZAİK MUZESİ: Salı dışında her gün saat 09.30 - 17.00 arası. • DtVAN EDEBtYATI MÜ- ZESİ: Pazartesi dışında her gün saat 09.30 - 17.00 arası. • HİSARLAR MÜZESt: Rumeli Hisan, Yedikule ve Anadolu Hisan'ndan oluşu- yor. Pazartesi dışında her gün saat 09.30-17.00 arası. •TÜRK-tSLAM ESERLE- Rt MÜZESt (fBRAHfM PAŞA SARAYI): Pazartesi dışında her gün saat 09.30 - 17.00 arası. • YILDIZ SARAYI: Pazartesi-perşembe dışında her gun saat 09.30-17.00 ara- sı. • ADAM MICKIEWICZ MÜZESt: Pazartesi dışında her gün saat 09.30 -17.00 ara- sı. •YEREBATAN SARNICI: Her gün saat 09.00 - 17.00 arası. • ATATÜRK MÜZESt: Cu- martesi - pazar dışında her gun saat 09.00 - 17.00 arası. • ŞEHİR MÜZESt: Perşem- be dışında her gun saat 09.00 - 16.30 arası. • KARİKATÜR VE Mİ- ZAH MÜZESt: Her gün sa- at 09.30 - 17.00 arası. • TANZİMAT MUZESİ: Her gun saat 09.30 - 17.00 arası. • İTFAtYE MUZESİ: Her gün saaı 09.30 - 17.00 arası. Kesmeşeker'in ilk albümü • Kültür Servisi — Türkçe rock müzik yapan Kesmeşeker'in ilk albümü 'Dipten ve Derinden' adıyla çıkü. 1990 yılı başında Cenk Taner ve Tayfun Çağlar tarafından kurulan Kesmeşeker'in ilk albümünde on parça yer alıyor. Albümde sözler ve müzikler Cenk Taner'e, düzenlemeler ise gruba ait Kalan Müzik'ten çıkan albümde 'Dipten ve Derinden' adlı parçamn sözleri ise Mevlana'nın. EmekçiVien yeni kaset • Kültür Servisi — Saltuk Plak, Emekçi'nin 'Olaylar Kurşun Oldu Bize1 adlı yeni kasetini piyasaya çıkardı. Kasette yakın geçmişteki bazı olaylardan yola çıkıhyor ve şu parçalar yer alıyor: Memleketo, Sorun Bakam, Lafla Sorulmaz, Gecekondu, Devrim Kervam. Emekçi'nin 'özgürlük Mahkûmlan' adlı bestesi, daha önce DSP tarafından seçim propaganda kasetinde izinsiz kullarulmış ve sanatçı, DSP'yi bu nedenle mahkemeye vereceğini açıklamıştı. ^Iıyatrocu' • İSTANBUL (1ÜHA) — Güuiz Sururi Tiyatrosu 1 kasımdan itibaren Karaca Tıyatrosu'nda perdelerini açıyor. Gülriz Sururi'nin yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği "Tiyatrocu" adlı oyunun dekorunu Duygu Sağıroğlu, koregrafiyi Dilek Evgin, muziğini Arif Erkin, kostümUnü Naz Erayda hazırladı. Karaca Tiyatrosu'nda izlenecek olan oyunun bilet satışlan Vakkorama Tâksim ve Suadiye'den edinilebilir. Fotoğraf Sergisi • Knltür Servisi — tstanbul Büyüksehir Belediyesi Atatürk Kitapbğı'nda 1 kasım cuma günü 'Constantinople'lu Fotoğrafçılar' adı altında bir fotoğraf sergisi açılacak. Sergi H. Kemal Çağm'm koleksiyonundan derlendi. Osmanb kumaşları • Kültür Servisi — Atüla Ekşinozlugil koleksiyonundan derlenen 'Osmanü Kumas, Kıyafet ve Işlemeleri' konulu sergi 25 ekim gunü Yıldız Sarayı Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergi 15 kasıma dek görulebilir. 6 ressamın çalışmaları • Költiir Servisi — Bercis Ank, Gülçin Anıl, Sevim Kazmaoğlu Ersemiz, özden Başak, Mayda Matin ve Türed Sezak'ın çalışmalanndan oluşan karma sergisi bugün açılıyor. 6 ressamın yapıtları Ziraat Bankası Kantarcı şubesinde sergileniyor. İNGİLTERE'DE AU-PAİR • 17-27 yaş arası GENÇ BAYANLAR • Seçkin bir aileuin yanında, anneye yardıma olarak • İNGİLlZCE'yi İNGlLTERE'de öğrenmek istiyorsanız • REHBERİNIZ OLABİLİRİZ!.. • BİZİ HEMEN ARAYINL GB Lisaa Okullan Acentası FEFA Hüsrevgerede Cad. 142/3 J 80200 Teşvıkıye/İSTANBUL "* Tei.. 136 18 68 / 136 13 80 Fax: 160 37 10 MARMARİSTE SAHİBİNDEN ACtL SATILKDAİRE Yeni yapıünış, çocuk parkı, yüzme havuzu olup; geniş yeşil alanlı, 3 katlı binaların bulunduğu sitede boş olarak satılık Tel: 9 35 22 30 61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog