Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

=~'~2£ 21 EKİM 1991 HABERLER CUMHURİYET/S SEÇIM '91 Anadolu liseleri • ANKARA / BOLU (UBA) — Düzce Anadolu Lisesi'ne Milli Eğilim Bakanı Avni Akyol'un cmriyle yapüan torpilli öğrenci alımı ortahğı kanştırdı. Lisenin yedek listesinde yer alan öğrenci veüleri, bakanhğa şikâyet dilekçeleri göndermeye başladı. UBA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Düzce'Anadolu Lisesi'ne torpille 7 öğrencinin alınması ve yönetmelik maddesinin ihlal edilmesine tcpkiler gelmeye başladı. Çocuğu, yedek listenin 9. sırasında bulunan Fikret Aksoy isimli veli Milli Eğitim Bakanlığı'na bir şikâyet dilekçesi gönderdi. Aksoy dilekçesinde kızı Elif ; Aksoy'un sınavda 264 puan • aldığmı ve yedek listede 8. ' sırada bulunduğunu belirterek "Benim kızım okula giremedi. Fakat ondan çok daha düşük puan alanlar, bu lisede şimdi eğitim görüyor" dedi. Veli, haksız durumun giderilmesiru istedi. öte yandan bazı veliler de Düzce Anadolu Lisesi'nde bu yü ek bir hazırlık sınıfı açıldığını ve buna kayıt yapüdığını duymadıklan için başvuruda bulunamadıklannı belirterek "Ancak bu olayın peşini bırakmayacağız. Burada haksız bir tutum var, gerekli yollan zorlayacağız" dediler. ABD'li askeri yaralayan genç • ANTALtfA (AA) — Antalya'da önceki gece Scot Edcard adlı ABD'li askeri bıçakla yaralayan Mehmet Irmak adh genç yakalandı. Mehmet Irmak, ifadesinde arkadaşlanyla birlikte alkollü olduğu halde ABD'li askerle bilek güreşi yaptığım söyledi. Polis yetkilileri, Mehmet Irmak'ın bilek güreşinde yenilmesine sinirlendiği, alkolün de etkisiyle ABD'li askeri yaraladığının belirlendiğini kaydettiler. Sanık Mehmet Irmak, polisteki sorgulamasından sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecek. Uyuşmâzhk Mahkemesi • ANKARA (ANKA) — Uyuşmazlık Mahkemesi, askerlik görevi sırasında bir askerin diğer bir askeri silahıyla vurarak öldürmesi üzerine açılan tazminat davalannın adli yargıda görülmesini kararlaştırdı. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Resmi Gazete*de yayımlanan karanna göre, askerlik yaptığı sırada bir gece nöbetindeyken Atalay lazegül adb kişinin silahıyla vurulan Mehmet Sönmez'in yakınlan Bakırköy 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtüar. Mahkeme ise olayuı "askerlik görevi sırasında mevdana gelmesi" gerekcesiyle görevsizlik karan aldı. Dava, Askeri Yüksek Idare Mahkemesi'ne gönderildi. Askeri Yüksek ldare Mahkemesi ise "kişilerin görevlerle ilgili olarak uğradıklan zararlardan ötürü bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine tazminat davası açabilecekleri yönündeki yasa" hükmüne dayanarak kendisi için de görevsizlik karan verdi. Konu boylece Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gitti. Oy dönüşü kaza • ANAMUR (Cumhuriyet Giney tDeri Bürosu) — Içel'in Aydınak ilçesi Değirmendere mevkiinde oy kullanmaktan dönenlerin bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye* göre, 15.30 sıralannda oy atmadan dönen Dunnuş Kozak yönetimindeki plakasız kamyon, direksiyonunda meydana gelen anzadan dolayı devrildi. Kazada 30 kişi yaralandı. Yarahlar Anamur ve Mersin devlet hastanelerinde tedavi altına Mffletvekili Sarıcah öldü • ANTAKYA (AA) — Hatay eski milletvekillerinden Şevket Sancalı, Antalya'da öldü. 80 yaşında ölen Sarıcalı, 1954-57 yülan arasında parlamentoda görev yaptı. Şevket Sancalı'nın cenazesi, bugün Antakya'da toprağa verilecek. îş dünyası: IMaşma şartEkonomi Servisi — Îş dünyası, genel seçimleri, demokratikleşme ve çağdaş dünyayla bütünleşmede ve uluslararası alanda ortaya çıkan fırsatları değerlen- dirmede çok önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Seçimden koalis- yon bekleyen iş dünyası, yüzde 30'lar düzeyindeki bir oy oranıyla tek parti ik- tidara gelse bile toplumun önündeki so- runları çözmede yetersiz kalacağı görü- şünü paylaşıyor ve partiler arasmda bir büyük ıızlaşma istiyor. Oy kullanımı devam ederken Cumhu- riyet'in sorularmı yanıtlayan özel sektör temsilcileri, gönüllerinin tek başına güç- lü bir iktidardan yana olduğunu belir- tirken mevcut şartlarda bunun zorluğu- na işaret ettikr. Bu konuda sanayici ve işadamlannın görüşleri şöyle: Feyyaz Berker (TÜSİAD Yüksek ts- tişare Konseyi uyesi): Televizyonda li- derlerin açıkoturumunu izlerken Dogu Perincek'in konuşmasım dinledim. Gö- riışlerine katıhnamakla beraber herke- se söz hakkı verilmesini demokrasi açı- sından önemli bir mesafe olarak değer- lendiriyorum. Ve bundan gurur duy- dum. Bunlar toplumda uzlaşmayı ve be- raber yaşamayı içine sindirme yönünde Türkiye için büyük mesafeler. Ama bu konuda yine bazı tereddütlerimiz var. Insan geçmişi hatırhyor ve bu kez aca- ba öğrendik mi diye soruyor kendine. Buna ragmen umudumuz, partilerin, toplumun ve memleketin asgari müşte- reklerinde buluşması ve vakit geçirme- den çok kritik bir devrede sorunlan cöz- mesidir. Iktidara kim gelirse gelsin, memleketin beklentilerini çağdaş bir şe- kilde uzlaşmayla ve dünyayla bütünle- şerek çözmesi dileğünizdir. Kamuoyu araştırmalan tek başına bir iktidarm zor- luğuna işaret ediyordu. Yüzde 30'lar dü- zeyinde bir oyla bir parti tek başına ik- tidara gelse dahi bu iktidamn surdürme- si zordur. Bu oy oranıyla bugünkü or- tamda Türkiye'yi kimse yönetemez. Bundan dolayı koalisyonu Meclis'te an- yonız. Meclis'teki cesur Bir uzlaşmanın partilere zarar vermeyeceği kanaatinde- yim. Çünkü milletin asgari müşterekli- ği partilerden daha ileri boyutlarda. Bu açıdan da seçim çok önemli. llerisi için kötümser değil, iyimseriz. Ali Koçman (Eski TÜSİAD Başkanı): Türkiye 1946'dan bu yana en sivilize se- çimlerini yaşadı. Korkulan, tartışılma- yan hemen hiçbir konu yoktu. Bu seçim aynı zamanda sonuçlan en sürprizli, me- rakla beklenen bir seçim oluyor. Benim tercihim bir siyasi partinin tek başma ik- tidar olması ve 5 yü sorumluluk taşıma- sıdır. Koalisyon rejimin gereğidir, ancak Avnıpa'da bile çok hassasiyetle yürütü- lebilen bir koalisyonun bir Doğu Akde- niz ülkesi olan Türkiye'de çok zor uy- gulanacağından endişe ederim. O ba- kımdan tek parti iktidannı tercih ede- rim. Seçimin en içten temennilerimle ha- yırh olmasını diliyorum. Cem Boyner (Eski TÜSİAD Başkanı): Benim secirnlerde tek korkum koalisyon cıkacağı ve bunun sonucunda seçim eko- nomisinin devam edeceği ihtimalidir. Bunun böyle olacağına dair ciddi işaret- ler vardır. Ama bunu belirtirken koalis- yona kötü gözle baktığımı söylemiyo- rum. Ama koalisyon olursa seçim eko- nomisinin sürdürüleceğinden endişe edi- yorum. Dileğim seçim ekonomisirtin de- vam ettirilmemesidir. Şank Tara (ENKA Holding Yönetim Kunılu Başkanı): Seçimlerin hayırlı ol- masını, kazanan da kaybedenin de so- nuçlara saygüı olmasını temenni ediyo- rum. Çünku kaybeden hep bir sebep bulmuştur. Ama bu seçimler kim ne der- se desin eşit şartlarda yapümaktadır. Se- çimin ülkeye huzur getirmesini ve mem- lekete hayırlı olmanın iktidara gelmesi- ni diliyorum. PAKTÎ GENEL MERKEZLERİNDE EN UZUNGÜN "AskeriııcliiTi;vataııdas bindirir'DYP Genel Merkezi'nin önüne Kiırulan ses düzeni ile sonuçlar partililere duyuruluyor. "Başbakan Demirel" diye atılan sloganlar "Asker indirir, vatandaş bindirir"e dönüşüyor. DYP kurmaylan, illerden gelen ilk sonuçlarla son günlerdeki "koalisyon" düşüncelerini "iktidar"a taşıyorlar. Şaşkmlıklan SHP'nin uğradığı oy kaybı. HAKKI ERDEM EVREN DEĞER ANKARA — Sandıklar açıl- maya başladığında DYP Genel Merkezi'nde "sakıncalı bekleyiş" egemendi. örgütten gelen sonuçlar DYP'yi birinci sı- raya oturtunca sıkıntının yerini umut, giderek sevinç aldı; sevinç ise iktidar havasına giren genel merkezdeki partililerce "Asker indirir, vatandaş bindirir" şek- linde sloganlaştınldı. Son günlerdeki gelişmelerin "tek başına iktidar" düşüncesi- nin yerini "koalisyon hesaplanna" bıraktığı DYP'de umut ışığını Sıvas'tan gelen ilk sonuç yaktı. Sıvas'ın bir köyün- den gelen ve DYP'ye 32, ANAP'a 4, RP'ye 27 oy düşen ilk sandık sonucu 17.20 sırala- nnda ilân edildiğinde genel mer- kezde bekleyenlerden alkış ses- leri yükseldi. DYP'de seçim sonuçlan Sü- leynun Demirel'in "demokrasi zindanı" adım verdiği genel merkezin bodnım katındaki "GtK" salonunda oluşturulan bilgisayarlı organizasyon ile iz- lendi. DYP Lideri Süleyman De- mirel ise sonuçlan Güniz So- kak'taki evinde Cavtt Çaglar ile birlikte izlemeyi yeğledi. Genel merkezdeki bilgisayardan çıkan sonuçlar telefonla sık sık Demi- rel'e iletildi, Demirel, gündüz oyunu kullandıktan sonra Güniz DYP Genel Başkan Yarduncısı Tansu Çiller, secim sonuçlannı'büyük dikkatie idedi. Sokak'taki evinde bir süre "se- çim sonrası gelışmeler üzerine" düşünceye cekildi. öğle saatle- rinde genel merkeze gelen Demi- rel, 80 telefon, 5 bilgisayar ter- minali ve DYP'li gençlerden olu- şan 100 kişinin görev aldığı mer- kezdeki calışmalardan hoşnut kalarak, "Biz de modern çağın gereklerinden vararlanıyonu" demişti. DYP, örgütlerinden gelen so- nuçlann yanı sıra, 50 milyon li- ra odeyerek TRT'den de bir bil- gisayar terminali aldı ve sonuç- lan kontrol etti. Genel merkeze gelen sonuç- lar, akşam üzeri hazırlanan bir ses düzeni ile dışanda bekleyen partililere de duyuruldu. Merkez Karar Kunılu üyesi Adnmn Tn- fan ile Genel Sekreter Yardım- cısı lbrahim Gurdal'ın ilerleyen saatlerde DYP'nin birinci sıraya yerleştiği inancı ile sevinç için- de yaptıklan duyurular, bina önünde bekleyen partüileri de coşturdu. Italyan RAI televizyo- nu DYP önünde bekleyenleri görüntülerken, partililerin heye- cara daha da arttı ve "Başbakan Demirel" sloganlan yükseldi. iktidar olduklan kamsına varan bazı partililer, 12 eylül yönetimi- ne nazire yaparak "Asker indi- rir, vatandaş bindirir" sloganı- nı attılar. DYP Genel Merkezi'nde çok sayıdaki televizyon ekibinin ara- sında Basın Yayın Yüksekokulu Radyo-Televizyon Bölümü öğ- rencüeri de yaptıklan çekimler ve röportajlarla mesleğe ilk adımlannı atma olanagı elde et- ti ler. Programın produktörlüğu- nü üstlenen öğrencilerden Işın Giirel, diğer televizyon ekiplerini atlatarak DYP Genel Sekreteri Gökberk Ergenekön ile ilk rö- portajı gerçekleştiren kişi oldu. DYP Genel Merkezi'ndeki anonslar sırasında milletvekilli- ğinin kesinlik kazandığı müjde- lenen ilk kişi Çanakkale'de bi- rinci sırada yer alan GtK üyesi Hamdi Üçpınarlar oldu. DYP'liler, kendilerinin birinci, ANAP'ın ikinci, SHP'nin üçün- cü konumunda göründüğü so- nuçlarla umutlanmalanna kar- şm, geç saatlere kadar bir yorum yapmaktan kaçındılar. Genel Sekreter Yardımcısı lbrahim Gürdal, ANAP'ın tahminlerin- den fazla oy aldığım belirtirken, SHP'nin üçüncü parti konumu- na düşmesinin kendileri için de sürpriz olduğunu dile getirdi. Sonuçlan genel merkez dışın- da izleyen DYP'nin bazı ağır toplan ise sonuçlar hakkında genel merkezdekiler kadar iyim- serlik taşımıyorlardı. lihııaz, teıııldiîli ve ıımutluANAP Genel Merkezi'nde saat 17.00'den sonra hareket başladı. Seçim sonuçlannı önce evinde sonra Başbakanlık Konutu'nda izleyen Başbakan Mesut Yılmaz, temkini elden bırakmadı. Geç saatlerde bile kesin tahminler yapmaktan kaçındı. Vehbi Dinçerler "DYP birinci parti olursa ANAP koalisyon dışında kalmabdır." dedi. CANAN GEDİK FARUK BtLDtRİCt ANKARA — ANAP Genel Merkezi, bütün gün parti yöneticilerine emanet- ti. Zaman zaman çalan telefonlar dışın- da herhangi bir harcketlilik gözlenmiyor- du. Ancak saat 17.00'den sonra parti yö- neticileri genel merkeze gelmeye başla- dılar. Başbakan Mesut Yılmaz, seçim so- nuçlannı önce evinden, sonra Başbakan- lık Konutu'ndan izledi. Yılmaz'ın temkinli olduğu gözlendL Başbakan Yılmaz, dün öğle saatlerin- de oyunu kullandıktan sonra Cinnah Caddesi'ndeki konutuna giderek bura- da dinlendi. Yılmaz, öğleden sonra gö- rüştüğu ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Ersin Taranoflu'na moralinin iyi ol- duğunu söyledi. Yılmaz, "Çok rahatun, umutluyum" dedi. Yılmaz, saat 20.00'de evden aynhrken gazetecilerin, ilk seçim sonuçlanyla ilgili sorulanna, "Konuşmak için erken, trend 11.00'e doğru belli olur" değerlendirme- sini yaptı. Kendisinin oy kullandığı san- dıkta ANAP'ın birinci parti çıktığımn belirtilmesi üzerine '/ılmaz, "Daha belli olmaz, beklemek lazım" dedi. Kendisi- ne üetilen ilk sonuçlann hep ANAP'ın iyi olduğu sandıklar olduğunu kaydeden Yılmaz, sonuçlan Başbakanlık Konutu- ndan izleyeceğini, daha sonra ANAP Genel Merkezi'ne ve saat 24.00'e doğru da TKTye gideceğini söyledi. Yılmaz, ga- zetecilere, sabaha karşı basın toplantısı yapabileceğini ifade etti. Eşi Berna Yılmaz ve Interlink AraşUr- ma Şirketi yöneticisi Işıl Alatlı ile birlikte Başbakanlık Konutu'na giden Yılmaz, burada akşam yemeği yedi. Yılmaz, da- ha sonra TKTden kiralanan özel hat ara- cıhğıyla seçim sonuçlannı izledi. TVl'den seçim sonuçlan açıklandık- ça, ANAP yöneticileri kaygıh bir bekle- yiş içine girdiler. Istanbul seçim sonuç- lan ANAP'lılan sevindirirken, bazı böl- gelerde Refah Partisi'nin beklenenin üze- rinde oy alması, tedirginlik yarattı. Devlet Bakanı Akgün Albayrak, saat 19.20'de ANAP Genel Merkezi'ne geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ersin Taranog- lo, Albayrak'ı, "Netice beli olduğu için ben vakit dolduruyorum. ANAP birin- ci parti" diyerek karşıladı. Halil Şıvgın ise seçim çevresinde Re- fah Partisi'nin umulanın üstünde oy al- dığını belirterek "Dört parti yanşıyor. Bunlardan bazüan barajı aşamayabUir" dedi. Şıvgın, ANAP Genel Merkezi'nde seçimleri eşi ve kıayla birlikte izledi. Devlet Bakanı Vehbi Dinçerier de eşiy- le birlikte genel merkeze geldı. Bir süre Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Ko- çak'ın odasında oturan Dinçerler, RP oylanndaki yükselmeyi şöyle yorumla- dı: "Bunlar. MÇP'ninbizden kacan oy- landır. Göriilüyor ki hiçbk parti tek ba- şına iktidar olamayacak." Dinçerler'in bir başka yorumu da şuy- du: "ANAP birinci parti olursa, SHP ile koalisyona girmeli, eger DYP birinci par- ti olursa, ANAP koalisyon dışı kalmalı. Bundan sonra partimizin him yönetici- leriyle Röriişerek bunu işle>eceğim." Hoparlör önce gürledî, sonra sustu Genel merkezin terasma yerleştirilen 'Sandıkta güller açacak', hareketli panosu sonuçlardan sonra yerinden kıpırdamadı. Genel merkez telefonlan gece boyu hiç susmadı. Sekreterlerin yamtı hep aymydı: Başa baş gidiyoruz. TV'yi izleyin, farklı değil. ÜMİT ASLANBAY ANKARA — Saatler 23.00'e yaklaşırken ŞHP Genel Merke- zi'nin Necatibey Caddesi'ndeki binasında tam bir "sessizlik" hüküm sürüyordu. Genel Baş- kan Erdal lnönü, Genel Sekre- ter Hikmet Çetin ve Genel Say- man Fikret Ünlü, genel başka- mn odasında sonuçlan izliyor- lar, bir yandan da bir üst kattan gelen bilgisayar sonuçlanm ve bu sonuçlara göre "olası projeksyonlan" alıyorlardı. Bu saate kadar hiçbir SHP yetkili- si de bir açıklamada bulunma- dı. Binanın içine ve dışına dün öğle saatlerinde yerleştirilen dev hoparlörler, ilk sonuçlann gel- meşiyle birkaç kez gürledi, ar- dından sustu. Terasa yerleştiri- len "Sondıkta güller açacak" ha- reketli pano ise hiç hareket et- medi. Genel merkezdeki telefon- tstanbul il merkezinde dun vaşanan, "şaşkınlık, üzttatü ve öfke lar hiç susmadı. Ama sekreter- odasının önünde gazeteciler bekliyorlardı. Yülarm partilisi SHP'nin "Asiye Ablası", cam- dan dışan bakıyor, arada bir gözilnü genel başkanın odasına lerin verdiği yanıtlar hep aynıy- dı: — Bizdeki sonuçlara göre ba- şa baş gidiyor, ama televizyon- dan izleyin, farklı değil. 6. kattaki genel başkanlık çeviriyor, sonra da çaktırmadan burnunu çekiyordu. "Nezle mi "ydi.(MUHARREM AYDIN) olmuştu?": "Hayır, sonuçlan söylediler, moralim bozuldu. Ama Anka- ra'da birinci partiyiz." Bir gazeteci, Asiye Abla'ya ta- kılıyor: — Beşinci partisiniz. Sen de oyunu Ecevit'e vermişsin. Asiye Abla dikleniyor: — Biz ondan, başbakanlığı zamanında dflekce yaap vazgeç- tik. Ne beşinci partisi hem? En kötüsii iki ohıruz. Gazeteciler, bir ara dışanya çıkan Genel Sekreter Çetin'e, "arük bir degerlendirme yap- mak gerektiğini" söyluyorlar. Çetin, "Hiç kimse degerlendir- me yapmadı mı" diye sorarak yanıt veriyor. Sonra tekrar içe- riye giriyor. SHP "iktidar kndamasına" hayli hazırhldıydı aslında. Daha sabahtan 80 telefon 8. kattaki parti meclisi odasına bağlatıl- mıs, her birisinin başına birer görevli verilmişti. ll-ilçe örgüt- lerinden anında sonuçlan alabil- sinler diye. 7. katta bugüne dek MYK'mn hararetli toplantılar yaptığı salon ise bilgisayar mer- kezi olmuştu. GÜNLERtN KÖPÜĞÜ AHMET TAN Yeni Dönem Başlarken... ANKARA — Bugün 21 ekim pazartesi... Tüm partiler, bugünü "mer- haba, günaydın, gözünaydın, selamünaleyküm'' diye daha gelmeden selamlamışlar ve "toplumsal mutlulukların başlangıcı" ilan etmişlerdi. Umarız ve gönülden dile- riz, öyle olacaktır. 21 ekim, Türkiye'nin mutJu- luk miladı olacaksa, sayın milletvekilleri yerlerine otu- runcaya dek 'loplumsai mut- luluk"un ölçüleri, biçimi ve rengi konusunda bikjili olmak gerek. Yoksa, fazla tanımadtğımız "toplumsal mutluluk" önü- müzden gelip geçer, elimız- den kayıp kaçar ve iplere ge- rilmiş renkli naylon bayraklı seçim günlerini yeniden çek- meye başlarız. Bu nedenle, siyaset felse- fesinde top- lumsal mutlu- luk konusun- da neler yazıl- dığına bir göz atalım. Toplumsal mutluluk deyi- şini, Osmanlı- ca sözlükler, "içtimai mes1 udiyet", İngiliz- ce sözlükler, "social hap- piness" diye tanımlıyorlar. "Mutluluk", Mutluluk", antik çağlardan beri incelenen bir kavram. Yunan düşünürü, Demokritos ve Sokrates, Platon, Aristo, mutluluğu, "ruhsal rahatlık" diye tanımlıyorlar ve bu tanıma "maddi rahatlık" öğesini katmıyoriar. rekmiyor. Çünkü, bilgelik ile "bikjililik" ayrı şeyier. Her bilgili bitge değildir, ama her bilge, bilgilidir. Örneğin Hazreti Muham- med okuma-yazma bilmezdi, hatta yerteşik bir mesleği yok- tu. Ama kâfiriiği göze alma- dan bilgeliğinden kuşkulan- mak olanaksızdı. Özetle ikti- dar, toplumsal icraatını bu ta- nıma oturtursa, ne egitimde başı ağrıyacak, ne de iş ola- nagı açmakta zorianacak. Toplumsal mutluluk kavra- mı, Ortaçağ'da dinset bir öze büründû. Buna göre, öbür dünyada mutlu olmanın tek yolu vardı; bu dünyada mutsuzluğu gö- ze almak ve mutsuz bir ya- şam sürebilmek. Hiç değilse bir siyasal partimiz, bu arv lamda, Türk toplumuna po- tansiyel güç olarak, top- lumsal mut- luluk vaat eder durumdadır. Yeni Çağ'da ise mutlulukla ilgili tartışma- lar daha aynn- tılı hale geldi. örneğin, bu çağın ilk düşû- nürlerinden Hobbes'a göre mutluluk, "in- san egosunun doyurulması" antik çağlar- idi. Bereket versin, bu tanım dan beri incelenen bir kav- fazla kabul görmedi. ram. Yunan düsünürieri, De- mokritos ve Sokrates, Platon, Aristo, mutluluğu, "ruhsal rahatlık" diye tanımlıyorlar ve bu tanıma "maddi rahatlık" öğesini katmıyoriar. Yeni iktidar için bu, tarihsel bir şans. Bu filozoflar, toplumsal mutluluğa, yani "ruhsal rahatlığa" ulaşmak için, "er- demli ve bilge" olmak gerek- tiğini söyiüyoriar. İngiliz Richard Cumber- land, imdada yetişti. Cumber- land, mutluluğun bencillikle gerçekleşmeyeceğını belirtti. Ona göre, "Erdem, bir gü- yenlik gereksinmesi değildi. İnsanın, toplum, devlet ve ev- renle birlikte aynı amaca doğ- ru yürümesiydi." Bizce sandıktan çıkacak yeni iktidar, bu son tezi bir kampanyayia topluma benim- setmeli. Boylece hem "toplu- Onlara göre mutluluk, an- mun güvenlik gereksinmesi- cak bilge kişıler tarafından er- ni karşılama" sorumluluğun- demli davranışlar sonucu el- de edılebilecek bir hedef. Bu durumda, Türk halkının mutlu olması için, örneğin herkesin üniversiteye gitme- si, okuma - yazma bılmesi, hatta bir işi bile olması ge- dan kurtulur, hem de halka, "Bu yürüyüşün sonunu bek- leyelim" diyerek, 5 yıl daha kazanma olanağı elde eder. Yeni dönemde Türkiye top- lumsal mutlulukla tanışacak mı? RP GENEL MERKEZİ ~ Sakin bekleyiş ANKARA (Cumburiyet I Bürosu) — Seçim I sandıklar; açılmaya başlandığında Balgat'taki RP Genel Merkezi sakindi. Akşam nama?ı okunmuş, partidekı bir avuç yönetici ve partili de genel merkezin içindeki Hamidiye Camii'ne namaz kılmaya gitmişlerdi. öğle saatlerinde oyunu eşi Hatke Nermin Erbakan ile birlikte Ayrana Lisesi'nde kullanan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bütun günü Ayrancı Guven Sokak'taki evinde geçirdi. Genel merkez yöneticilerinin biri hariç tümü kendi seçim bölgelerinde bulunuyorlardı. Genel merkezde yalnız seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak vardı. Genel merkez oylan sayılmak üzere sandıklar açıhrken gün boyu süren sakinliğini koruyordu. Görevli personelin büyük bölümü de o saatlerde okunan akşam ezanı nedeniyle camideydiler. RP Genel Merkezi, gecenin ileri saatlerine göre hazırlanmıştı. Bu amaçla 3. katta illerde oluşturulan il secim karargâh başkanlıklan ile doğrudan telefcn bağlantısı bulunan seçim karargâh başkanlığı oluşturuldu. Burada her S ile bir telefon ve bir görevli verildi. Bu birimin başında Ankara tl Başkanı Ahmet Ertok bulunuyordu. Genel merkezin MKYK salonu da gelişmeleri izlemek üzere gelecek partiler için bekleme salonu olarak düzenlendi. Aynca genel merkezin dışında bekleyecek partililere de sonuçlann anında iletilebilmesi için ses sistemi kuruldu. Burada sabahlayacak personele ve partililere servis yapılmak üzere yemek de hazırlandı. Pilav, patates kızartması, sulu köfte ve cacıktan oluşan mönü ilk etapta 2S0 kişilik olarak düşünüldü. Genel merkez yöneticileri talebe göre yemeğin miktarmın antırılabilecegini söylediler. DSP'de bamjı geçmeheyecanı HAKAN AYGÜN ANKARA — DSP'de "gend baraj" korknsu dün gece boyun sürdü. Genel Başkan Bülent Ecevit, so- nuçlan evinde izlerken, genel merkezdeki yöneti- ciler de gelişmeleri TRT'den ve örgütlerden gelen telefonlardan takip ettiler. Ecevit, seçim sonuçla- nnı bugün yapacağı açıklamayla değerlendireceğini bildirdi. DSP Genel Merkezi'ne dün sessizlik hâkimdi. Genel mer- kezde, bütün gün bekleyen tek yönetici Genel Sekreter Sdçnk Sönmez olurken, bazı MYK ve PM Uyeleri de zaman zaman partiye uğradılar. Öğleden sonra bir ara genel merkezi ziyaret eden Ecevit, daha sonra tekrar partiye geleceğini söyleyerek, sonuçlan izlemek üzere Or-An'daki evine gitti. Diğer partilerin tersine, seçim sonuçlannı izlemek ve değer- lendirmek için bilgisayar bulunmayan DSP'de, yöneticiler ge- lişmeleri televizyondan izlediler. TRT'nin, son genel seçimle- rin aksine, DSP'den canlı yayın hazırlığı yapmaması, dikkat çekti. Seçim sonuçlan açıklanmadan gazetecilerle sohbet eden Sönmez, basının özellikle son on günde DSP'ye yüklenmesini eleştirerek, "Bunun, partimizin aleyhine olduğu kadar, lehine de olduğuna inanıyorurn" diye konuştu. Oyunu Aşağı Ayran- a'da Ahmet Vefık Pasa llkokulu'nda kuUandığını belirten Sön- mez, "Ben oy kullandığımda, sandıktaki oylann yüzde 50'd DSP'veydi. Çunkıi benden once bir kişi oy kuUannuşü. Bir aalriı da olsa, böyle bir sonucu yakalamak oldukça iyiydi" diye esp- ri yaptı. DSP'ye ilk sonuçlar saat 18.00'de Çanakkale'nin Biga ilçesinin iki köyunden geldı. DSP önde görünüyordu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog