Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

£ CUMHURİYET/4 HABERLER 21 EKİM 1991 SEÇIM ' Miski'den tazminat davası • SAMANDAĞ (Cumhuriyet Güney Üleri Bürosu) — ŞHP Hatay Milletvekili Öner Miski, kendisini Kemal Hozrum'un ortağı olmakla suçlayan DYP milletvekili adayı tbrahim Yalçın ve bu iddialan yayımlayan Samandağ gazetesi hakkında 20 milyon liralık tazminat davası açtı. öner Miski, DYP adayı tbrahim Yalçın'ın geçen günlerde yerel Samandağ gazetesinde yer alan "Horzum ile ortaklık" iddiasının gerçekle ilgisi bulunmadığını vurguladı. Samandağ gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü Şahiye Say, bir siyaset adamı olan tbrahim Yalçın'ın söz konusu beyanatını yayımlarken, öner Miski'yi suçlamak, kişilik haklanna saldırıda bulunmak ya da hakaret etmek amacı taşımadıklannı vurguladı ve "Eleştiri ile haber verme haklû, basırun asli görevidir" dedi. Gerger'e yardım sürtiyor • GERGER (Cumhuriyet) — Eski Kaymakam tsmet Bayhan tarafından hazırlanan bir raporda Türkiye ortalamalanna göre en düşük yoksulluk sınınnda yer aldığı belirtilen Adıyaman'ın Gerger ilçesine bir yıl önce başlatılan yardım sürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre ilçeye son bir yıl içinde yurtiçi ve dışından tonlarca gıda ve çok miktarda giysi yardımında bulunuldu. Gönderilen yardımlar arasında çeşitli hastalıklann tedavisinde kullanılan ilaçlann da bulunduğu belirtildi. Yetkililer, son bir yılda gönderilen yardımlarla ilçe ekonomisine azımsanmayacak ölçüde katkı sağlandığını söylediler. Çine'de santral yangmı I ÇİNE (AA) — Aydm'ın Çine ilçesinde, önceki gece çıkan ve PTT santralının tamamen yanmasma neden olan yangınla ilgili zarar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Aydın PTT Bölge Başmudürü Mehmet Ali özdemir, 500 abonelik ek santralın devreye sokulduğunu, bu nedenle yangınm seçim çalışmalarını etkilemeyeceğini belirterek, şunlan söyledi: "Şu anda Çine ilçesinin ve köylerinin dış dünya ile teması kesik. Ek santral ile öncelikle seçim bürosu, ilçe seçim kurulu başkanı, partilerin telefonlan ile basın telefonlannm konuşmalara açılması için çalışmalara yoğun bir sekilde devam ediliyor. Tüm ilçenin telefon konuşmalarına açılması için genel müdürlük düzeyinde çalışmalar sürdürülüyor!' Bank 24'e patlayıcı: 1 yaralı • tSTANBUL (AA) — Pamukbank'ın Şirinevler Şubesi'nin Bank 24'üne konulan patlayıcı, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Mareşal Çakmak Caddesi'nde bulunan Bank 24'e, dün saat 09.00 sıralannda konulan patlayıcı tnaddenin infilak etmesi sonucu, o sırada bankamatikten para çeken Muharrem Yılmaz adlı bir kişi yaralandı. Olayla ilgili sonışturma sürdürülüyor. Şehit polis ve bekçi için tören • tSTANBUL (AA) — ANAP Kartal ilçe binasımn bombalanması olaymda şehit olan polis Cumali Sancar ve bekçi Selahattin Aslantepe için dün Kartal Emniyet Amirliği önünde tören düzenlendi. Istanbul Emniyet Mudürü Mehmet Ağar, törende yaptıgı konuşmada, terörün hiçbir zaman amacma ulaşamadığmı ve ulaşamayacağını belirterek "Bizi teTöTİe yıldıracaklannı ve korkutacaklannı sananlar, her zaman olduğu gibi yine yanılacaklardır. Şehitlik mertebesine ulaşan değerli emniyet mensuplannın katilleri elbet yakalanacak ve hak ettikleri cezayı alacaklardır" dedi. Mehmet Ağar, şehit polis ve bekçinin ailelerinin emniyet teşkilatı olarak her zaman yanında olduklannı söyledi. w Istanbullu saııdıklarda kendini aradıREFİK DURBAŞ Seçmen kutüklerindeki yazım hatalan, dün kimi ilginç olaylann yaşanmasına neden ol- du. Dün, sokaklar insanlara kalmıştı. tşyerle- ri kapalıydı, trafık kilitlenmese de canhydı. Pazarlardan başka bir pazardı. Duran değil, yürüyen insanlann pazarı... Nereye mi yürüyordu insanlar? Bir cümley- le yanıt aramak gerekirse "Oylannı arama- ya..." Dün, Istanbul'un merkezinden arka bah- çesine kısa bir "oy atma" gezisine çıktık seç- men kutüklerindeki yazım hatalarını gözle- mek üzere. Etiler'den Gaziosmanpaşa'ya gör- düğümüz, kısaca seçmenlerin oylannı arama- larıydı... Gazi Mahallesi, Gaziosmanpasa'ya bağlı bir yerleşim birimi. Ama seçmenlerin bir bö- lümü sandık başında olacağma, kimi muhtar- da, kimi parti merkezinde, kimi de ilçe seçim kurulundaydı. Gerekçe oylannı bulmak... Gazi llköğretim Okulu'nda 27 sandık bu- lunuyor. Yalnız 554 numaralı sandıktan iki yüze yakın seçmen oy kullanamamış. Bunla- ra, bu seçimde oy kullanma yaşı gelen genç- ler dahil değil. Çünkü onlar aslında hiç ya- nlmamışlar. Okulun içi ana-baba günü. Secmen listele- ri yanında tomar tomar "Seçmen Bilgi Kâgıtlan" duruyor. Rasgele ikisine göz atı- yorum. Adı: Yunus, Soyadı: Şimşek. Seçmen sıra no: 7338. Sandık bölgesi no: 533. Otur- duğu yer: 1400/1 sokak, 12. Bilgi kâğıdı 17.9.1981 tarihinde düzenlenmiş. Kâğıdın üzerine şu not düşülmüş: "1400/1 sokak yok." Bu kargaşada nasıl öğrenitir? Böyle bir sokak mı yok, bu sokakta oturan böyle bir kişi mi yok? Aynı tarihli bir başka bilgi kâğıdına gözüm takılıyor. "Bengül Acar" taşınmış. Aynca se- çim bölgesi olarak birinde "Gazi İlkokulu", ötekinde "Gazi İlkogreıim Okulu" yazılı... Oy kullanamayan seçmenin çokluğu kar- şısında bu bilgi kâğıtlan, saat 15.00'te ilçe se- çim kurulundan getirilmiş. Ama 27 sandık bu- lunan bu okulda kim, hangi listenin altında- ki "Seçim Bilgi Kâgıdı"nda adını bulup oyu- nu atacak? Okulun bahçesinde toplananlar 27 sandıkta kaç seçmenin oy kuUanmadığının hesabım ya- parken öte yandan "Hadi yazümadık, ama geçen seçimde aynı sandıkta oy kuliandık da bugttn neden oyumuzu atamıyonız?" diye so- ruyorlar. Yolumuz, Gazi Mahallesi'nden Ataköy'e düşüyor. Ataköy 9. Kısım'da Emlak Banka- sı'nın taşeron şirketleri Kutlutaş, Mesa, Su- tek ve Timuçin'de çalışan yaklaşık üç bin iş- çi de oy kullanamamış. 45 gün kadar önce Emlak Bankası'nın bir yetkilisi, seçmen kü- tüklerine yazılmak üzere işçilerin kimlikleri- ni toplamış. Ama bu sabah sandık başına gi- den işçilerden hiçbiri adını bulamamış. îşçi- ler, şimdi oy kullanamamanın yanı sıra vere- cekleri 50 bin Urayı düşünüyorlar. Kimi seçmen, oyunu arayadursun kimileri ise iki kez oy kullanmaya çağnldı. Etiler öz- den Sitesi'nde oturan iki yüze yakın seçmen de dün iki kez oy kullanma konumundaydı. Çünkü iki ayn cağn pusulası almışlardı. Cen- giz Topel Caddesi'nde oturan seçmenlere ge- len iki ayn pusuladan birinde Merey Sitesi 19 numarah sandıkta oy kullanmalan istenirken, ötekinde Rüştü Akın Kız Meslek Okulu'ndaki 76 numaralı sandıkta beklendikleri yazıyor- du. Kendisine böyle iki ayn çağn pusulası ge- len secmen Yusuf Korkmaz her iki sandıkta da oy kullandıgını söylüyordu. Bu belki de oy kullanmayanlar için düşü- nülmüştü. ömeğin yine Kozyatağı Mahalle- si'nde çoğu seçmen, oy kullanamadığından yakımyordu. Sandık başlannda 17.00'den sonra bile yığümalar vardı. Seçmen listelerinde adlanm bulan şansh seçmenler de yok değildi, ama Teşvikiye Işık Lisesi'nde olduğu gibi, bir aileden üç kişi var- sa bu üç kişiden çok önceleri ölmüş birinin adı da listede yer alabiliyordu. Bir başka ya- kınma konusu ise aynı evde oturan üç kişi- nin ayn yerlerde oy kullanma zorunda kal- malarıydı. Anne başka listede adını anyor, baba başka bir listede, oğul daha başka bir listede... Evet, dün secimler yapıldı. Kimi secmen ni- ce barikatlan aşarak oyunu kullandı, kimi seçmen de oyunu aramakla geçirdi gününü... )SPİL DSP'de erken gelen mutluluk YURDAGÜL ERKOCA DSP11 örgütü'nde dün sabah saatlerinde yaşanan gerginlik, sandıklar açıhp da ilk bir-iki sandık sonucu partiye ulaştığın- da yerini buyük bir mutluluğa bıraktı. Gecenin ilerleyen saat- lerinde DSP'nin Türkiye gene- lindeki oy oranı yüzde 9.36, yüzde 9.33, yüzde 9.35 arasın- da gidip gelmeye başlayınca hâ- kim olan duygu ise kaygıydı. Seçim kampanyaları süresin- ce son derece canlı ve harekeüi olan DSP Istanbul İI Merkezi ve partinin en güçlü olduğu Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyup ilçeleri, dün buyük bir sessizliğe gomüldu. tstanbul tl Başkanı Vahap Adıyamanb ve birkaç partili, günduz saatleri- ni seçim kampanyasını ve "ba- sının özellikle son dönemde DSP'ye karşı geliştirdiği tutumu" değerlendirerek geçir- diler. Sonuç olarak, DSP bek- lenenin altında oy alırsa bunun sorumlusunun basm olacağı gö- rüşü hâkimdi. Saat 18.00'e ula- şıp da telefonla, birkaç sandık sonucu il merkezine ulaştığmda buyük bir sevinç hâkim oldu or- talığa. İl merkezinde, basın suç- lamaları, "kamuoyu yoklama- cılanna ve koşe yazarlanna ni- spet"e dönüştü. Bir partili, "Kulaklan çınlasın, selam söy- leyin kamuoyu yoklamacılanna" diyordu. Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyüp üçelerinde de duram farkh değildi. Hatta Gaziosmanpaşa ilçe merkezi "biraz erken de olsa" saat 21.00'de meydanda bir şenlik yapmaya karar verdi. Ancak sa- atler ilerleyip de DSP'nin Türk- iye genelindeki oy oranı yüzde 9.34, yüzde 9.35, yüzde 9.36'larda gidip gelmeye başla- yınca ortalığı derin bir sessizlik kapladı. DYP IL BATUM VE GEZEN — Müjdat Gezen, oyunu Fenerbahçe Kalamış tlkokulu'nda kullanırken, Rustem Batum da Nişantaşı Işık Lisesi'nde sandık başına geçti. (Fotograf: tBRAHİM GIJNEL / MUHARREM AYDIN) Ha seçim sandığı, ha çeyiz sandığı MERT ALİ BAŞARIR Seçim bir pazar eğlencesi oldu bütün yurtta. Açılan okullanna koşan çocuklar gibi sandıklanna giden seçmenlerin yüz- lerindeki ifadede ülke yönetiminde bir tu- zum bulunsun sevinci mi, oyum heba olur- sa tedirginliği mi yoksa 50 bin liradan yırt- ma rahatbğı mı var, tam seçilemiyor. An- cak ortak merak konusu pusuladaki altı- lı ganyanın kaça kaç geleceği. Listelerden adlanm bulma telaşındaki yurttaşlar kolej sonuçlarına bakanlar gi- biler. Oy verme kabinleri modern Türki- ye'nin tipik bir göstergesi. Birinci tip ka- binler iki üç sıranın üst üste konup, ne idü- ğü belirsiz bezlerle kapanmasından, ikin- cisi Karagöz'ün perdesi misali yukandan asağıya sarkan basmalardan, üçüncüsü de demir dolaplann bir köşeye çekilmesinden oluşturulmuş. Seçim sandıklan da bir ge- lişmişlik örneği. Sandıklara, dolan zarfla- nn jilet kalınhğındaki bir aralıktan geç- meleri mukavva ya da saplı tarak gibi se- çim ıstakaları ile mümkün olabilmekte. Sandık başında şu konuşmalar geçiyor: Ters katlayın bula^masın / Kimliğinizi unuttunuz / Şurayı imzalar mısınız? / Erol Bey hanginiz / Sizinki üst katta / Ben yanlış bastım, pusuladan bir tane daha alabiu'r miyim? / Mührü içerde mi unut- tunuz / İki kişi girrnek yasak efendim. / Siz yanhş okula gelmişsiniz. Sizin oy verme yeriniz değişti. Ne var ki seçim sandığı kırık da olsa, dökük de olsa, kenarlarından paslı çivi- lerde çıksa, "çeyiz sandığı gibi" demok- rasiye gebe Oy verirken yakaladığırruz sanatçılar- dan Müjdat Gezen ve Rustem Batum da şunlan söylediler: Müjdat Gezen (Komedyen): "İlk oyumu TİP'e sonra CHP'ye, CHP'den sonra da SHP'ye verdim. Sandık sandık dolasırken bana 'buyrun burdan kullanın' diyorlar. ANAP'm övündüğü, Turkiye'nin sekiz yıl- da nerelere geldiği. Renkli televizyon, altı kanal Afrika ülkelerinde de var. ANAP enflasyonu görmezlikten geliyor. Demi- rel'in değişmediğini bir koalisyon ortaya koyacaktır. SHP'nin güvenilirliği tnönü- nun kişiliğinden geliyor. DSP ne yapıp edip SHP ile birleşmeli, Erbakan Hoca komedyenlerin, mizahçılann en bijyuk malzemesi, Allah razı olsun. Doğu Perin- çek bizim kuşağımızın namuslu adamla- rından birü' Rustem Batum (Komedyen)— "Bence oy kullanmak boş atmaktan iyidir. Bir ke- re herkesin, bizi en iyi kim temsil eder di- ye düşünmesi ve ona göre tercihini yap- ması gerekir. Son derece önemli bir olay. Hayatta yapabileceğimiz en önemli olay. Bunu yapmakla söz hakkımız doğmuş oluyor. Oy vermek bence çok önemli." Sigara kartonuna numaralar 4. VE 5. BÖIJGE Seçmenlerin çoğu gelişigüzel yazılan sandık numaralarından ve listelerden şikâyet etti. Bazı sandık görevlilerinin imza yerine vatandaşlardan parmak basmasını istemeleri itirazlara yol açtı. Durum daha sonra düzeltilip imza alınmaya başlandı. Halkın oy kullanacağı sandık numaralan önceden belirlenmediği için sandık başlannda kargaşa yaşandı. GÜNDÜZ İMŞİR Yer: 5 bölgedeki Esentepe Ortaokulu. Salem sigarasının yırtık kartonu arka- sma gelişigüzel yaalmış sandık numara- lan. Hangi sandık nerede belli değil. Ge- len seçmen şaşkın, sandık yerini bulmak için bir hafiye gibi iz sürüyor. İlk baş- vurduğu kapınm girişindeki polisler. Se- çim için en çok dil döken de yine aynı pohsler. Gelen seçmene yardıma olmak için çırpınıyorlar. Yaşh bir seçmen aya- ğı sakat olduğu için yukan çıkacak du- rumu yok. Yerini sonıyor, 3. kat cevabı- nı ahnca eşi müdahale ediyor. "Mümkün değil çıkamaz." Sandık başkanına baş- vursak hiç değilse giriş katında kullan- sak" diyecek oluyor. Yukandan gelen ce- vap "Ya yukanda kullanır ya da kullan- maz." Yaşlı çift hayli buruk. Çaresiz mer- divenleri tırmanmaya başhyor. Saatler 17.00'yi gösterirken ANAP il merkezinde fırtına öncesi sessizlik hâ- kim. Milletvekili adaylanndan hiçbiri henüz partiye uğramış değil. tl başkam Semra özal'ın odasında yönetim kuru- lundan Ayhan Bacınoglu, Teşkilat Baş- kam Faruk Durmk, 2.'nci başkanlar Zeki Aytaç, il sekreteri Semib Çil sabırsız bir bekleyiş içinde. Herkesin gözü kulağı çalması muhtemel telefonun sesinde. Sa- at 17.50'de ilk sonuçlar gelmeye başlı- yor. Istanbul MiUetvekili Leyla Yeniay Köseoğlu'nun basm odasma girisi ilk so- nuçlann ANAP'm lehinde olduğunu an- lamaya yeterli. Ük sonuçlara göre Bakır- köy Kartaltepe'de ANAP 83, RP 8, DSP 29, SHP 47, DYP 52. Bütün partililerin yüzleri gülmeye baş- hyor. Daha sonra üst üste gelmeye baş- layan Istanbul'un sonuçlanndan herkes memnun. Bir anda partiye yığılmalar başhyor. Oy kullanma süresi bittiğinde neredeyse 20 metrekareye bir kişi düsen ANAP'ta erken bir bayram sevinci ya- şanmaya başhyor. Semra Özal'ın kaçta geleceği sonısu- na sürekli değişik yamtlar veriliyor. Ah- met Köseoğlu ve diğer partililerin basın odasına girişleri çoğaldıkça, ANAP'ın önde olduğu yeni listelerin okunmasına başlanıyor. Her gelen partUi basm men- suplanndan bir istekleri olup olmadığı- m soruyor. Sonuçlar bir ara kesintiye uğrayınca, diğer partilerin il başkanlık- lanyla görüşmeye başhyoruz. Kimi ara- sak verdiği sonuçlarda partisi birinci ko- numda verilen sonuçlar besbelli en çok oy aldıklan sandığın sonuclanna yöne- lik.Semra özal'mgelmesi gecikiyor. Bu kez kendisinin İstanbul'a geldiği, Yeni- köy'deki evinde dinlenmeye çekildiği be- ye başhyor. Kimi, DYP'nin RP'yle bir- İeşerek yeni bir MC hükümeti kurması- nın güç olduğunu belirtiyor. Bazı ANAP'hlar da Süleyman Demirel'in, cumhurbaşkanını indirme konusundaki fikrini gerçekleştirip gerçekleştiremeye- ceği konusunda yorumlar yapmaya baş- byor. Bir diğer partili ise Demirel'in tav- nndan kesinlikle emin: "Baba işini bi- lir. HUkümet kurma görevi kendisine ve- rilir verilmez, her şeyi unutur. En iyi ib- timal, SHP'yle bir koalisyoo oluştunna- sı." Saatler 22.45'i gösteriyor. Semra lirtiliyor. Ne zaman gelecek sorumuza Özal'ın artık partiye uğrayacağı konu- yine partililerden değişik yanıtlar alıyo- sunda herkes ümitsiz. "Türkiye genelin- ruz. İlerleyen saatlerle birlikte her par- dekirahatsızlık,gelmesine engel" diyen- tinin başa baş bir oy aldığı belirlenme- ler ağırlık kazanmaya başhyor. Saat 24.00'e doğru parti yoneticilerinde de azalma başhyor. Artık televizyon iz- leyenler, birkaç polis memuru ile meraklı ye başlaymca, ANAP'h yöneticilerden ses çıkmıyor. Bekleyişimiz sürüyor. Saatler 22.00'yi gösterirken ANAP^ taki sevinç, durgunluğa dönüşüyor. Her- kes koalisyonun kimler arasında gerçek- leşebileceği yolunda tahminler yürütme- gençler gnıbundan oluşuyor. Kapıdan çı- karken bir partili bize sesleniyor: "ANAP, tstanbul'da nasıl ama?" Şaşkınhk, üzüntü ve öfke SHP İL İSHP İl Merkezi'ne ilk sonuçların gelmesinden sonra coşku l yerini üzüntü ve öfkeye bıraktı. Öfke, oyları bölen DSP'ye idi. İl yöneticileri, saatler ilerledikçe koltuklarına yığılıp kaldılar. YALÇIN ÇAKIR Şaşkınhk; "hiç beklenmedik yerlerde ANAP ve DYP'nin al- dıgı sonuçlara" üzüntü; "sosyal demokrat oylann bölünmesine" öfke; "DSP'ye..." SHP Istan- bul il merkezinde dün gece saat 24.00 sıralarında yaşanan tablo buydu. II Başkanı Bozkurt Nuboglu'- nun odasında tüm partililer top- lanmış. Daha doğrusu toplan- mamışlar da iskemlelerin üzeri- ne çöküp kalmışlar. Eski CHP milletvekillerinden Süleyman Genç, Istanbul Milletvekili Yüksel Çengd, il yönetim kuru- lu, ilçe yöneticileri durumu tar- tışıyorlar. Genç, "Metropoller- de ANAP fark yaptı" derken, Nuhoğlu, "tnanılmaz, ama gerçek" diyor kendi kendisine. Bu kez milletvekilliğine aday ol- mayan Çengel de ayakta dikil- miş televizyonu izliyor. 11 merkezinin büyük toplantı odası da tıklım tıkhm. Büyük- şehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen hayli düşünceli. Sözen, "TRT ve Starl. Işte bunlar bal- kı çok etkilediler. Sonuçlarda- ki asd etken bu. Tabü DSP'nin de bölme faktöninü unutmama- nuz lazım" diyor çevresindeki- lere. Sözen'in, Istanbul 2. böl- geden liste başında milletvekili adayı olan An" Sözeo'in de seçi- lemediğini söylüyor birisi. Bir diğer partili, "Baraja tmkılabi- liriz. O zaman da hiç milletve- kili gönderemeyiz. Bu çok cid- di bir durum" diye söyleniyor. Bir eski CHP milletvekili ise "Demokrasi, dayanışma, degi- şimi parti içinde de işletmemiz gerekiyor" diyerek konuyu se- çim sonrası parti içi gelişmelere getiriyor. SHP tstanbul il merkezi ve il örgütü, son 20 gün içinde tstan- bul'da en atak ve en örgütlen- miş parti görüntüsü vermesine ve gerek genel gerekse bölge mi- tinglerinde buyuk kalabahk top- lamayı başarmasına karşın, so- nuçlann şaşkmbğım yaşıyordu, dün gecenin ilerleyen saatlerin- de. Sabah büyuk umutlarla ve "tstanbul'da 1. parti oturuz" düşüncesiyle sandıklara giden, sonra aynı güven ve neşe içinde il merkezi ile ilçelerde oluşturu- lan "seçim izieme komisyonla- n"nda televizyonların ve tele- fonlarm başına geçen SHP'liler- de, vakit geçtikçe umudun ye- rini şaşkınlıktan sonra üzüntü aldı. Üzüntü nedeni, uzunca bir süre daha sosyal demokratların iktidara gelemeyecek olması ve sosyal demokrat oylarda ortaya çıkan bölünmelerdi. Ancak hep- sinin birleştiği bir ortak nokta vardı; "SHP seçimden zarar görmüştü, ama DSP barajı asa- mazsa belki de bir daha siyaset yaşantısında yer aimayacaktı." Bu düşüncelerini de "Kim ka- zandı acaba, Sayın Ecevit'e so- ranz bunu?" diyerek dile geti- riyorlardı. Bu da SHP il merke- zine yansıyan öfkenin sesli biçi- miydi. IstanbııTda buruk sevinç ÎDRİS AKYÜZ DYP il merkezi, saat 23.15. Partililer, bir yandan TV'nin yayımladığı sonuçlan izliyor. Diğer yandan, genel merkezden gelen toplu sonuçlan duydukça, sevinç çığlıklan atıyor... Ancak Istanbul sonuçlanndan pek hoş- nut değiller. Genel Başkan Yar- dıması Mehmet Dülger dışında başka milletvekili adayı yok. Bekleme salonundaki partih- ler, TV'den seçim sonuçlanm izh'yor. Bir partili, "Samsun 8-1 bizim" diyor. Diğeri, Kastamo- nu'yu da Bartın'ı da aldıklanm ilan ediyor. Bu arada, Diyarba- kır'da, SHP'nin büyük farkla önde olduğunu duyuruyor tele- vizyon. DYP'liler, bu sonuca dudak bukerken, biryandan da, "PKK'ya bak. SHP'ye degfl" diye konuşuyor. tl Başkanı Mnhsin Divan, partisinin yüzde 32 oranında oy aldığını belirtiyor ve "Bu tek başına iktidar demektir" diye konuşuyor. Divan. tstanbul so- nuçlarını değerlendirirken de 1984'te yüzde 4,5'la yola çıktık- larını bugün bu oranın yüzde »17'lere çıktığım ifade ediyor. Bu sırada, Şişli'deki il merkezinin civannda, partililerin, "Baba geliyor baba", "Vur vur inlesin Anavatan dinİesin" diye bağır- dıkları duyuluyor. 7. bölgeden seçilemeyen Ge- nel Başkan Yardımcısı Mehmet Dülger, ANAP'ın tstanbul'da aldığı oy oranına hayret ettiği- ni gizlemiyor. Partisinin çıkara- cağı milletvekili sayısına göre ik- tidar şansırun ne olduğu sorusu- na ise "Seçim ststeminin azizlik- leri belli olmaz. Tek başına ik- tidar olur muyuz olamaz mıyız, şu anda bilemem" karşıhğım veriyor. Saat 23.50su-alannda 7. böl- ge birinci sıra adayı Genel Baş- kan Yardımcısı Tansu Çiller ge- liyor il merkezine. Seçildiğinden pek emin gözükmüyor. önce partide bilgisayardan çıkan son sonuçlan incehyor. Gazeteciler kendi bölgesindeki durumu so- nıyor Çiller'e, yamt vermekten kaçınıyor ve sadece "Şu anda neyi, nasıl degeriendireyim. He- nüz bir sonuç yok" demekle ye- tiniyor. Istanbullu DYP'liler, Türki- ye genelinde birinci olmalanna sevinemediklerini belirtiyorlar. Bunu açıklarken de "isUnbol sevincimizi karsagımızda bıraktı" diyorlar... Olağanüstü Hal Bölgesi'nde 200 bin güvenlik gönevlisi örüem aldı CDoğırda seçim sonrası olay Haber Merkezi — Güneydo- ğu bölgesinde oy verme işlemi sakin geçerken, oylann sayımı sırasında ve sonrasında, bazı SHP'li adaylann evleri taran- dı. Mardin'de bir sandık baş- kanının bulunduğu araç mayı- na çarptı. Sandık başkam öldü, iki er de yaralandı. Güneydoğu'dan sayım sıra- smda ilk haber Bitlis'ten geldi. Bitlis'in Hersan Mahallesi'n- de polis karakolu ile SHP mil- letvekili adayı Hüsamettin Zen- derüoglu'nun evine patlayıcı madde atıldı, otomatik silah- larla yaylım ateşi açıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre saat 21.00 sırala- nnda, Hersan Polis Karakolu ile aynı sokakta bulunan SHP milletvekili adayı Hüsamettin Zenderlioğlu'nun evine önce patlayıcı madde atıldı, bir sü- re sonra da binalar otomatik si- lahlarla yaylım ateşine tutuldu. Saldın sırasında, ölen ya da yaralanan olmadı, karakol bi- naa ile Zenderlioğlu'nun evi ve çevredeki bazı istasyonlann camlan kınldı. Saldınyı ger- çekleştirenler gece karanhğm- dan yararlanarak kaçmayı ba- şanrken, çevrede geniş çaph arama ve operasyonlara başlandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün saat 20.20'den itibaren yoğun silah sesleri duyuldu, iz mermi- leri görüldü. Şırnak, SHP lis- tesinin 2. sırasındaki avukat Orhan Doğan ile SHP seçim bürosunun önündeki araçlar ve bazı evlere ateş edildiği ileri sü- rüldü. Makineli tüfekle yapüan taramamn, kentin merkezinde- ki kaymakamlık, emniyet mü- dürlüğü, MtT binası ve özel tim mensuplannın kaldığı ote- lin de bulunduğu yönden yapıl- dığı öne sürüldü. Olayda can kaybı olmadı. Bölgede, seçime bağlı ol- maksızın önceki gün meydana gelen olayda iki kişi öldürüldü. Bitlis'in Mutki ilçesinin Uran köyünde oturan Maşallab Kar- deş'e köyde silahla dolasırken jandarma "dur" ihtannda bu- lundu. Bu ihtara uymayarak yoluna devam eden Kardeş, açılan ateş sonucu yaralandı, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kal- dınlmak istenirken kan kaybm- dan öldü. Olayın görgü tanığı baba Aziz Kardeş, "Köy yerin- de silahla gezmek yasak degil. SUahı hükümete karşı degU, te- rör için taşıyoruz. Köyümüzde 10 korncu var. Ogiumu kaybet- tim. Hükümete ne diyebüi- rim?" dedi. OlağanüstU Hal Valiliği, dün bir bildiriyle bir teröristin ölü ele geçirildiğini, aynca 24 kişi- nin yakalandığını açıkladı. Açıklamaya göre Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanında devriye görevi yapan güvenlik kuvvetlerinin üzerine önceki gün saat 10.50 sıralarında öveçler Köyü bölgesinde bir grup terörist tarafından ateş açılması üzerine başlayan silah- lı çatışmada, bir terörist, bir uzun namlulu silah, bir el bom- bası, bir sirt çantası ve örgüt- sel dokümanlarla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bu arada güvenlik kuvvetle- rince ahnan bazı duyumlann değerlendirilmesi sonucu, Mar- din'in Nusaybin ilçesinde ger- çekleştirilen operasyonlarda yasadışı bölücü örgüt içinde fa- aliyet gösteren ve eylem yap- mak amacıyla üçeye geldiği tes- pit edilen bir terörist sahte bel- ge ve iki tabancayla sağ olarak yakalandı. Bu kişinin sorgula- ması sonucu genişletilen ope- rasyonda, yasadışı örgüte yar- dım, yataklık ve lojistik destek sağladıklan, şehir merkezinde örgütlenme faaliyeti içine gir- dikleri, vatandaşlardan zorla para topladıklan, ilçe merke-' zinde pankart astıklan ve çeşitli örgütsel bildiriler dağıttıklan iddiasıyla 23 kişinin daha yaka- landığı, bunlardan 20'sinin çı- karüdıklan mahkeme tarafın- dan tutuklandığı kaydedildi. Olağanüstü Hal Bölgesi'nde, sandıklann hızla sayıma sokul- ması için bazı bölgelerde heü- kopter kullanıldığı Bölge Vali- si Çetinkaya tarafından bil- dirildi. öte yandan, Amasya'da bir sandık başkam, sayım yapıhr- ken sandık başında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Şırnak'ta 542 sandıktan 23'ünün sayımımn tamamlan- masından sonra İl Seçim Kuru- lu güvenlik gerekçesiyle sayı- mın bugün sürdürülemsini ka- 1 rarlaştırdı. 519 sandığın sayımı- • na bu sabah tekrar başlanacak. • Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı köylerde kurulu sandık- lar da PKK militanlannın ola- sı saldınlannın önlenebilmesi- ne yönelik olarak sıkı güvenlik önlemleri altmda ilçe merkezi- ne getiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog