Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahibi- Cumhuny«t Matbaacıhk ve Gazetecililc Türk Anonim Şırketı adına Berin Nadi • Murahhas Uye: Emine Uşakhgil # Genel Yayın Müdürü: Hasan Cemal, Yazı lşlerı Müdunl' Okaj GöDensin •> Haber Merkezı Mudünı: Valçu Bayer, Sayfa Düzem Yönetmeni: Ali Acu 0 Temsılcıler ANKARA. Ahmct Tan, tZMtR: Hilunet Çetinkayn, ADANA: Çctin Yigenoilu İç PohtıVa Cttal Btfbagıç, Istanbul Haberlm: Ştaay Ka&aa, Ekonomi: Mtnl Taner, Dış Haberler Ergua Bala, Iş-Sendıka Şukran Kıtmd, KUlnlr: Ccfaü Üster, Eğıum Gma) Şaylan, Yun Habenerı Necdd Do£an, Spor Danışmanı Abdnlkadir Vacelman, Dızı Yazılar Keren Çabşkan, Araştırma Şahia Alpa>. Duzeilmc Abdahah Yıncı •) Koordınatöf AanKt Konılsu 0 Malı lşl« Erol Erkal 9 Muhasebe. Boieol \fener •) BıBçe-Planlama: Setgi OsiMabtşroJlu 0 Reklam Ayşe Toran 9 Idare Hnsryin Gurer •> Işktme Ondcr Çdik 9 Bılgı-lşleın Ntil iaal 0 Personcl Sn-gi Bostıncıoglu J-bnn Kurulu Başkan llhan Selçak, Okııy Akbal, Yalfin Bayer. H n u Conal, Hikmtı Çetiakaya, Okaj Gânemın, Lgar Mamcu, Ali Sirmen. Ahmet Taa Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaaalık vc GazetecUık TA-Ş. TOrkocagı Cad. 39/41 Cagaloglu Î4334 İsı PK' 246 - Istanbul Tel 512 05 05 (20 hat), Tdra: 22246, Fax (1) 526 60 72 # ft/ro/or Aakan: Zjya Gûkalp Blv tnkılap S. No: 19/4, Tel. 133 11 41-47, Tekx 42344, Fax (4) 133 05 65 0 Lunâr H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3, Tel' 13 12 30, lelex. 52359, Fax (51) 19 53 60 • Adana: lnönü Cad. 119 S No: 1 Kal 1, Tel 19 37 52 <4 hat), Tdex 62155, Fax (71) 19 25 78 TAKVlM: 21 EKlM 1991 lmsak: 4.49 GOneş: 6.14 öğle: 11.54 İlcindi: 14.53 Akşam: 17.23 Yauı: 18.42 Seçime katılanpartilerin başkanlan sandık başında oy atarken gazetecilere 'gülümseyen poTİaf verdiler liderler oyatarkenneşeliydiBaşbakan Mesut Yılmaz sandık başında "Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü ilk defa 8 saat uyudum" dedi. Yılmaz seçim konusundaki bütün soruları "Hiçbir şey söylemeyeceğim" diye yanıtladı. Erbakan, sandık başında elinde zarfla bir süre durup poz verirken "Hayırlı uğurlu bir seçim olsun" dedi. Bir soru üzerine Erbakan "Sandıktan inşallah biz çıkarız" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) —DYP lideri Süleyman Denünl, DSP lideri Büknt Ece- vit, RP lideri Necmettin Erba- kan Ankara'da, SHP lideri Er- dal tnönu ile SP lideri Dogu Pe- rinçek Istanbul'da oylannı kul- landılar. Sıyasi parti liderleri, oylannı daha önce belirlenen sandıklar- da öğle saatlerine kadar kullan- dılar. Sandığa ilk giden DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit ol- du. Sandığa kasketle giden Ece- vit'i DYP Lideri Süleyman De- rnird izledi. DYP lideri, "Yann güBcş daha pariak dogacak" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Turgut özal'dan sonra oyunu kullanır- ken gazetecilerin seçimle ilgili sorularıru yanıtsız bıraktı. Cumhurbaşkam Turgut özal'ın Çankaya tlkokulu'ndan ayrümasından 10 dakika sonra 12.10'da Başbakan Mesut Yıl- maz ve eşi Berna Yılmaz geldi- ler. Mesut Yılmaz ve Berna Yü- maz, ilkokulun bahçesinde bek- leyen seçmenler tarafından al- kışlandılar. Sandık kurulu gö- revlisi, Berna Yümaz'dan kim- lik istedi. Bunun üzerine Başba- kan'ın eşi seçmen kartıyla bir- likte ehliyetini verdi. Eşi oy kullarurken Başbakan gazeteci- lerin, "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz" sorusuna gü- lümseyerek "Çok iyi hissediyo- rum. Çunku ilk defa sekiz saat uyudum" karşıhğını verdi. Se- çim tahmini yapmaktan kaçı- nan Yümaz, o sırada oy kulla- nan bir seçmene, "Hayırlı olsun" dileğüıde bulundu. Yıl- maz, tercih kullarup kullanma- yacağı sorusunu yanıtsız bıra- kırken "Bu seçim sonuçlan Cumhurbaskanı'nın durumunu etkiler mi" sorusuna karşılık, "Bugun (dttn) hiçbir şey söyle- meyectgim. Soyleyeceğim her- şeyi söyledim. Bugttn dinleyecegiııı" dedi. Yümaz, se- çim sonuçlannı Başbakanlık Konutu ve ANAP Genel Mer- kezi'nden izleyeceğini belirtti. Berna Yılmaz da gazetecilere tercih kullandıgını belirtirken tercih oyu verdiği adayın adını söylemedi. Başbakan ve eşi, ilkokuldan aynhrken yine alkışlandılar. Bu arada alkışlamak isteyen bir va- tandaşın eli Bema Ydmaz'rn yü- ziine çarptı. Başbakan'ın küçük oğlu Hasan Yılmaz da dün sa- bah 9.30 sıralannda oy verme- ye gelen bakıcısıyla birlikte Çankaya tlkokulu'na geldi. Ha- san'ın oy verme işlemini merak ettiği için geldiği belirtildi. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Fisunoglo, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral trfan Tmaz ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Siyami Taştan da oy- lannı Çankaya tlkokulu'nda kullandüaı. Demirel: "Güneş farklı dogacak" tnönü, oy kullanma bölümünde oldukça uzun süre kalmca eşi Sevinç İnönü "Birden çok tercih kullanıyor galiba" dedi. KafasınaTV kamerası çarpan İnönü "Kameramanlara saygım arttı, kafama çarpınca hayli yüklü olduğunu anladım" dedi. Demirel, kimlik kartı istenince "Yeşil kart olur mu?" diye espri yaptı. DYP lideri, kendisine yapılan tezahüratı "kanunlar yasaklıyor" diye engelledi. Ecevitler Or-An'da oy kullandı. Kuyrukta bekleyenler Ecevit'e sıralarını verdiler. Ecevit'in "Hüviyet gerekli mi" sorusunu sandık görevlileri "Sizin için gerek yok" diye yamtladılar. Perinçek, Istanbul Pendik'te Şeyhli Köyü'nde oy kullamrken şöyle dedi: "Benim burada oy kullanmamın maksadı, buralann gecekondu bölgesi oimasıdır. İşçi ve emekçi halkımın SP ye destek olacağına inanıyorumî' Başbakan, oynnu Çankaya tlkokulu'nda kullamrken tahminden kaçındı. DYP lideri, Ankara'da oyunu kullamrken uzun süre gazetecilere poz verdi. det Calp da Erbakan'ın oy kul- landığı sandıkta oyunu kullan- dı. Geçirdiği felç nedeniyle yu- rümekte güçlük çeken Calp, Ayrancı Lisesi'ne bir yakınının kolunda geldi. Merdivenleri güçlükle cıkabüen Calp, sağ eli- ni kullanamadığı için imza ata- madığından parmak bastı. İnönü, tstanbul'da SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, oyunu kullandığı Bebek Tevfik Fikret Pansiyonlu llko- kulu önünde biriken kalabalığa, "Merak etmeyin herkesin oy at- ması bu kadar zor olmayacak" dedi. İnönü, oyunu kullanmak üze- re saat 9.00'da Bebek'teki Tev- fik Fikret Pansiyonlu llkokulu'- na geldi. 369 kayıtlı seçmenin bulunduğu 47 numaralı sandık önunde kuyTuk oluştuğunu gö- ren İnönü, bekleyenlerin ısran- na karsın sırasını beklemeyi ter- cih etti. Oy kullanma sırası gelince "Hücre Derede" diye soran tnö- nü'nun, burada uzun süre kal- masını eşi Sevinç tnönü "Birden fazla tercih kullanıyor galiba" diye değerlendirirken ll Başka- nı Bozkurt Nnhoğlu da "Erdal Bey Bakanlar Kurulu'nu duşünüyor" şeklinde espri yap- tı. Erdal İnönü'den sonra Se- vinç Inönu de aynı sandıkta oyunu kullandı. Erdal tnönü, çıkan kargaşa sırasında TV ka- merasına başının çarpması üze- rine "Kamera taşıyanlara hay- ranlıgun arttı. Kamera başıma çarpınca adamakülı yuklu ol- k duklannı anladım" dedi. lnönü, saat 17.00'de Anka- ra'ya döndü. SHP eski Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı De- niz Baykal, oyunu Belediye Is- met lnönü Kız Meslek Lisesi'n- de kullandı. Perinçek SP Genel Başkanı Doğu Pe- rinçek, Pendik Şeyhli köyü Merkez llkokulu'ndaki 229 nu- maralı sandıkta oyunu kullan- dı. Doğu Perinçek ile birlikte, SP'nin Istanbul 3. Bölge millet- vekili adaylan Zeynel Coşar, Mehmet Evcimen ve AtiUa Çe- iik ile 5. Bölge milletvekili ada- yı olan eşi Şule Perinçek de ay- nı sandıkta oy kullandı. Kaya Erdem TBMM Başkam Kaya Erdem oyunu Izmir'de kullandı. Kıbns Şehitleri Caddesi'nde Zabıta Karakol Amirliği'nde 1/3 nolu sandıkta oyunu kullarurken Er- dem, "Vatana millete hayırlı olsun" dedi. Cumhurbaşkam Özal, Ankara'da oyunu kullamrken basına bir söre poz verdi. T ü f k e ş VÇ Edİbalİ SHP lideri, tstanbul Bebek'teki ilkokulda oyunu kullamrken ha\lı ke>ifli>di. DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, oyunu, saat 11.25'de Kavaklıdere'deki Teğ- men Kalmaz llkokulu'nda kul- landı. Eşi Nazmiye Demirel, ba- zı yakınlan ve partililerle birük- te sandık başına gelen Demirel'- in "sakin" olduğu dikkati çek- ti. Demirel, erken saatten itiba- ren kendisini ziyarete gelen ya- kınlan ve partililerle birlikte oy kullanmak üzere Güniz Sokak'- taki evinden aynhrken gazeteci- lerin, Rize mitingindeki olaylar- la ilgili sorulannı yanıtladı. Olayları önemsemeyen Demirel, "Meydan o kadar güçlü, o ka- dar güzeldi kd bir şey olmaz. Protesto ettiler. CMur böyle şey- ler. Bunlar seçimin gûzelliğin- den bir şey kaybettinnez" de- ğerlendirmesini yaptı. Demirel, eşiyle birlikte oyunu kullanacağı 2016 numarah san- dığm önüne geldiğinde, yerli- yabancı çok sayıdaki foto mu- habiri ve kameramandan ohışan bir setle karşılaştı. Bu sırada sandık cevresinde bulunan bazı partililer, alkışlamaya başlaym- ca, DYP lideri, "Yok yok, te- zahürat yok, kanunlar yasaklı- yor" diye mudahale etti. Sandık görevUleri, kimlik bel- gesi istediklerinde ise Demirel, "dolaylı propaganda" yaptı. Demirel, bu soruya seçim vaat- leri arasında yer alan yeşil kartı anımsatarak "YeşU kart versem olur mu" yanıtını verdi. Demi- rel, bir soru üzerine de tercih kullanmayacağını belirterek "Ben zaten tercihe karşıyım" dedi. Demirel, "Ne adına oy kullanacaksınız" sorusunu ise "Böyle soru olur mu? 92 mey- danda konuştum, geliyorum. Oralarda anlattım" diye yanıt- ladı. Demirel, foto muhabirlerinin göruntülemesi için oyunu sandı- ğa hemen atmayarak bir süre bekledi. Foto muhabirlerinin çalışması uzaymca da "Sandığı bloke ettik. 3 sene uğraştık, bu sandık geisin diye" biçiminde konuştu. Demirel, oyunu kullandıktan sonra, DYP'nin "21 ekimde gü- neş DYP ile daha pariak doğa- cak" sloganını anımsatarak "Yann hava nasıl olacak" di- ye soran gazetecilere de, "İyi olacak, iyi. Bekleyelim göre- lim" dedi. Demirel, gazetecile- rin sandıklar açıldıktan sonra gece göruşme ısteklerine ise "İyi haberler getirirseniz, gönışurüz. Ben evdeyim. Ne zaman isterse- niz gönışurüz" karşıhğını ver- di. Ecevitler Or-An'da DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit, oy- larını Or-An llkokulu'ndaki 2366 numarah sandıkta kullan- dılar. Oy vermek için saat 09.15'de gelen Ecevitler, sandı- ğın başındaki kuyruğa girmek istediler. Ancak kuynıkta bek- leyen vatandaşlar, Ecevitler'e sı- ralarım verdiler. Sandık Kuru- lu Başkam, "Hüviyet lazun mı" diye soran Ecevit'e, "Sizin için gerek yok" dedi. tlk olarak oyunu, Rahşan Ecevit kullandı. Rahşan Ecevit, oyunu sandığa atarken sandık başkanına, "Miihür iyi çıkmıyor. 'E'si çı- kıyor. Öbür harfler çıkmıyor. Sakıncası var mı" diye sordu. Sandık görevlileri, bunun Önemli olmadığını bildirince, Rahşan Ecevit oyunu sandığa attı. Ardından oyunu kullanan Ecevit, zarfı sandığa atarken fo- to muhabirlerinin rahat resim çekebihneleri için bir süre, zar- fın yansını sandığuı icinde tuta- rak bekledi. Erbakan: "Sandıktan inşallah biz çıkarız" RP Genel Başkam Necmettin Erbakan, oyunu, eşi Hatice Nermin Erbakan ile birlikte Ay- rana Lisesi'nde kullandı. Ay- rana Lisesi'ne saat 12.45'de ko- rumalanyla birlikte gelen Erba- kan, görevlilerin tek tek elleri- ni sıkarak "Hayırlı günler" de- di. Daha sonra 1053 nolu san- dığın bulunduğu ikinci kata çı- kan Erbakan, oy verme yeri olan sınıfa eşiyle birlikte girdi. Erbakan, gazetecilerin isteği üzerine elinde oy zarfı ile bir sü- re poz verdi. Erbakan, oyunu kuÜandıktan sonra "Hayırlı uğurlu bir seçim olsun" dedi. Erbakan, seçimin sonucunun milletin refahına olması temen- nisinde de bulundu. Erbakan, bir soru üzerine de "Sandıktan inşallab biz cıkanz" dedi. Eski HP Genel Başkanı Nec- MÇP eski Genel Başkanı ve RP Yozgat adayı Alpaslan Türkeş, dün saat 13.00'de An- kara'dan Yozgat'a geldi ve Cumhuriyet llkokulu'nda bulu- nan sandıkta oyunu kullandı. Türkeş, gazetecilerin seçim tah- mini konusundaki sorulannı "17.00'den sonra görüşelim" diye yanıtladı. htifakın Kayse- ri adayı, IDP eski Genel Başka- m Aykut Edibali, oyunu Izmir Balçova'da Belediye Bakım Atölyesi'nde kurulan 4/178 no- lu sandıkta kullandı. Pakdemirli Manisa'da oy verdi Devlet Bakanı Başbakan Yar- dımcısı Ekrem Pakdemirli de Manisa Ali Rıza llkokulu'nda- ki 128 numarah sandıkta oy kullandı. Ozal: Seçim hayırlı olsun Cumhurbaşkam özal, A.nkara Çankaya'da oyunu kullarurken bir yabancı gazetecinin "Seçim sonuçlan sizin durumunuzu etkilemez mi" sorusunu "Hayır" diye yanıtladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cumhurbaşkam Turgut Özal, oy kullandıktan sonra gazetecilerle yaptığı sohbette, seçim sonuçlarımn durumunu etkilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkam özal, eşi Semra Özal ile birlikte oy kullanacağı Çankaya Ilkokulu'na saat 12.00'de geldi. İlkokulun bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip çocuklara el öpturen özallar'ın neşeli olduklan gözlendı. Orta yaşh bu- kadın, Semra özal'ın yaruna yaklaşarak fotoğraf çektirmek istedi. Bir koruma görevhsinin bayam itelemesi üzerine Semra özal, "Bana kadınlardan zarar gelmez" diyerek korumayı uyardı. İSS numarah Sandık Kurulu Başkanı Necdet Sinanoftln, önce Bayan Özal'a "Evet" mührünu vererek oy kullandırdı. Semra özal, Cumhurbaşkam'nın oy kullanma kabininden çıkmasını beklerken Sinanoğlu'na Efe Özal ve eşinin iki ayn yerde kütüğe kaydedildiğini söyledi ve "tstanbul'da kuUanııiarsa, burada başka biri yerine kullanamaz, degil mi" diye sordu. Sinanoğlu, bunun mümkun olmadığı yanıtını verdi. Cumhurbaşkam, oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorulanna, "Hayırtı olsun" karşıhğını verdi. özal, seçim sonuçlannı nasıl izleyeceği sorusuna, "Kompıitür var bende, onlan kullanacagıın, görüyorsunuz artık şeyiz" yanıtını verdi. Surpriz bekleyip bekkmediği sorusunu yanıtsız bırakan özal, öğleden sonra evde istirahat edeceğini söyledi. Semra özal ise öğleden sonra uçakla tstanbul'a gideceğini, seçim sonuçlannı burada izleyeceğini belirtti. Cumhurbaşkam, yabancı bir ajansın muhabirini görünce, "Seçimin başından beri yabancı baan bu seçimin benim üzerimde döndüğünü yazıyor, nereden çıkanyorlar bunu?" dedi. Gazetecinin de "Seçim sonuçlan sizin durumunuzu etkilemez mi" sorusunu yöneltmesi üzerine özal, "Hayır" demekle yetindi. Siyasipartilerin önde gelen adaylan, oy kullanmak için sabah ve öğle saatlerini seçtiler IstanbuTıuı HinlülerT sandık başmdaydıHaber Merkezi — Çeşiüi siyasi partilerden Is- tanbul'dan adayhklarını koyan ünlüler sandık başlarma gitmek için daha çok sabah ve öğle sa- atlerini yeğledüer. DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu ÇiDer, oyunu aday olduğu seçim bölgesinde kullandı. Oyunu atacağı 50. Yıl Avcılar İNSA Lisesi'ne ga- zetecilere önceden bildirilen saatten y'aklaşık 3 sa- at gecikmeli gelen Çiller, zaman değişiklığini da- ha önceden habeT verdiğini belirterek özür dile- di. Çiller, 60 nolu sandıkta oyunu atarken "Ha- yırlı olsun, inşallah muvaf fak oluruz" dedi. Çil- ler, gazetecilerin, "Kime oy verdiniz" şeklindeki sorusuna, "Oyumu partime kuüandun"; "Tercih- te buluDdunuz mu" sorusuna da "Bu benim de- mokratik hakkım" yanıtını verdi. Çiller daha sonra lisedeki öteki sandık seçim kurullannı ziyaret ederek tokalaştığı görevlilere "Memleket için hayıriı olsun" dedi. Çiller, seçim sandıklanyla ilgili gelişmelerin bir bölümünü îs- tanbul'da, partı merkezinde, bir bölümünü de Ankara'da genel merkezde izleyeceğini söyledi. Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci de kendi seçim bölgesi olan Kartal'da oyunu kullan- dı. Kahveci, saat 09.00'da yanında eşi Füsun Kah- veci ile birlikte Kartal Eczacıbaşı llkokulu'na gel- di. Istanbul 3. Bölge'den (Kartal-Pendik) millet- vekili adayı olan Kahveci oyunu "Hayırlı olsun" diyerek sandığa attı. Basın mensuplanndan hal- kın seçimlere olan ilgisi hakkmda bilgi alan Kah- veci, seçim sonuçlannı Kartal'daki bürosundan izleyeceğini de söyledi. DYP 2. bölge adayı Bedrettin Dalan Fatih'te oyunu kullandı. ı Fatih Hırka-i Şerif llkokulu'na saat 13.10'da oğlu Barış'la birlikte gelen Bedrettin Dalan, 140 nolu sandığa oyunu atarken "Memlekete, mille- te, demokraaye hayırlı uğurlu olsun. 21 ekim Tündye'de aydmlık bir gün olacaktır. Seçimin en önemli ögesi, birlik ve beraberiigin korunması- na yonelik oimasıdır. Bu birlik ve beraberiigin olmaması halinde hiçbir şe> olamaz" dedi. Bedrettin Dalan, oyunu kullamrken sandık gö- revlilerinden bir bayan "Kimligini>i görebttb miyiz" diye sordu. Dalan, bunun üzerine, "Kim- ligim yanımda yok, ama resmi mühürlü seçmen kâğıdım var" karşıhğını verdi. Görevli bayan da demokrasilerde, insanlan ta- nımanın yeterli olmadığını, yasanın gereklerinin yerine getirihnesi gerektiğini söyleyince Bedret- tin Dalan, "Peki, nüfus cüzdammı gönderirim, isterseniz" diye konuştu. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nuret- tin Sözen, oyunu Cihangir'de kullandı. Nurettin Sözen, saat 10.50"de, kaydının bulun- duğu 108 numarah sandıkta oy kullanmak için Cihangir Pratik Kız Sanat Okulu'na geldi. Burada kendisinden önce oy kullananları bir süre bekleyen Sözen, sandık kurulu görevlileriy- le oy kullanma işlemi konusunda bir süre soh- bet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sozen, daha son- ra seçimle ilgili gelişmeleri izlemek amacıyla bu- radan SHP il merkezine gitti. Turizm Bakanı Bulent Akarcalı, Avcılar'daki 251 nolu sandıkta oyunu kullandı. Akarcalı, saat 15.50 sıralannda geldiği INSA Lisesi'nde oyunu kulandıktan sonra AA muhabi- rine yaptığı açıklamada, RP ve SHP'nin sandık başında seçmeni etkilemek için her türlü yola başvurduğunu ileri sürdü. Akarcah, özellikle RP'nin Sefaköy bölgesindeki propaganda biçim- leri konusunda ilçe seçim kuruluna başvurduk- larını söyledi. öte yandan eski TBMM Başkanı Necmettin Karaduman da Kadıköy Caferağa'daki 407 nolu sandıkta oy kullandı. Karaduman ve eşi saat 15.40'ta, kayıtlarının bulunduğu Caferağa Muhsin Adil Binal llkoku- lu'na geldiler. Bugun bu köşeyı Romanyalı çizer lon Barbu 'ya bırakıyorum. TAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog