Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

21 EKÎM 1991 • • * • HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/17 Koalisyon... Şimdi Bir Seçim Daha ntı?. (Baftaraft 1. Sayfada) züküyor. özellikle İstanbul'daki gerilemesi için hezimet sözcüğü de kullanılabilir. DYP ve ANAP'ın arkasından üçüncû sıraya düşen SHP'nin muhalefetteyken böyle bir seçim yenitgisi ile karşı karşrya kalmasının, kimi ne- denleri şöyie özetlenebilir: Parti içi kavga ve iki başlılık; bundan kaynaklanan dağınıklık; başta Istanbul olmak üzere SHP'li betediye- lerin genellikte bekleneni veremeyişi; HEP'le seçim işbirliğinin Türkiye'nin belirli yörele- rinde oy kaybına neden olması ve tabii Ece- vit'in sosyal demokrat oyiardaki "bölücü" et- kisi... Bu son etken özellikle Jstanbul'da ça- rpıcı bir rol oynamış ve ANAP kurmaytarının beklentilerini haklı çıkartarak ANAP'a bu kentte olağanüstü üstünlük sağlamtştır. 4. Gece yarısına doğru gelen bilgilere gö- re DSP, yüzde 10luk ülke barajını henüz ge- çebilmiş değildi. Az farkla barajı aşsa bile, parlamentoda 20 milletvekilinden oluşan bir grup kurabilme cHasılığı yoktu. Bir başka il- ginç nokta da şuydu: Bülent Ecevit'in, par- tisi ucu ucuna barajı geçse bile, Zonguldak'- tan milletvekilliği tehlikedeydi. Ancak gece yansından sonra bu tabk) değişti: DSP kıl pa- yı farkla barajı yakaladı ve Ecevit de ucu ucu- na milletvekili seçildi. 5. Oy patlamasını, Refah Partisi öncülü- ğündeki RP + MÇP + IDP üçlüsünden oluşan "İttifak"ın yaptığı anlaşılryor. 6. ANAP kurmayları kendi oyunlarını, se- çim sisteminin adaletsizliği ve azizliğiyle Ecevit'in bölücülüğü üstüne kurmuşlardı. Bunda basansız kaldıklan söylenemez. Şimdi ne olacak? Bir nokta kesin: Koalisyondan başka ça- re yok. Hangi partiler arasında kurulabilir bu koalisyon hükümeti? DYP-SHP olasıiığı var kuşkusuz. Ama bu konudaki soru işaretinin çengeline birden çok karşılık asılı; zira par- lamentodakı sandaiye dağılımına göre siya- set sahnesinde çok oyuna tanık olabiliriz. Sandıktan koalisyon çıktı, ama onunla bir- likte geleceğe yönelik bir belirsizlik de söz konusu artık. Acaba sandıktan koalisyonla birlikte, yeni bir erken seçimin çıktığı da söy- lenebilir mi, bilemiyoruz. Seçim sonucu öyie ki, partiler arasında di- yalog ve uzlaşma mekanizmalarının mutla- ka çalıştırılması gereken bir döneme giril- mektedir. Ülkemizin karşı karşıya bulundu- ğu ağır iç ve dış sorunlar partiler yelpazesin- de uzlaşmaiann varlıgını gerekli kılıyor. Özel- likle merkez sağla sol arasında... Sandıktan çıkan sonucu, herkesin içine sindirmesi ve saygıyla karşılaması, demok- ratik rejimın başlıca özelliğidir. Bu düşüncey- le, 20 Ekim'in hayıriı olmasını dileriz. GÖRIİLMÜŞTÜR Öhan Selçuk 7. bası 10.000 lira (KDV içiode) Yayınlan Turkocağı Cad 39-4J Coğaloğiu-lstanbul ödemeü tömĞtrüma. DYPortakarayacak Halkın karanna saygı duytılur (Baştanfı 1. Sayfada) ra cezayı ödemeye razıyız." Diyarbakır'ın Ergani ilçesine maralı sandıkta 114 oyla SHP bağlı Usluca, Çayırdere, ve Ça- birinci parti oldu. Aynı sandık- kartaş köylerinde seçmenler ta ANAP'a 60, DYP'ye 55, kendilerine hizmet verilmediği DSP'ye de 26 oy çıktı. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oy kullandığı Ay- rancı Lisesi'ndeki 1053 numara- h sandıktan SHP 96 oyla birinci parti çıktı. Aynı sandıkta DYP 66, ANAP 52, RP'ye ise 9 oy çıktı. Genelkurmay Başkanı Dogan Güreş'in oy kullandığj 1154 nu- maralı sandıkta ise ANAP 109, DYP 73, SHP 61, DSP 12, RP 5, SP 1 oy aldı. gerekçesiyle seçimleri boykot ederek oy vermedi. UBA muha- birinin edındiği bilgilere göre her üç köy halkı 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde ve 29 Kasım 1987 milletvekili genel seçimle- rinde de aynı gerekçeyle seçim- leri boykot etmişti. tstanbul Çatalca'mn Doğallı köyunde, yainızca iki partiye oy çıktığı görüldü. Seçmenler DSP'ye 170, SHP'ye de 60 oy atarken diğer partilere hiç oy çıkmadı. (Baftarafi 1. Sayfada) dık. TRT'yle bizdeki sonuçlar biraz farklıydı. Ama görünüse göre iki veya üçiıncii parti öla- cağız. Kampanyalar sırasında gördügümüz büyük ilgi. canlı topluluklar bize daha iyi bir so- nuç bekJetiyordu. Bu açıdan bi- raz daha bckleyeiim diye diişü- niiyorum. Yann sabahki geliş- meler üzerine daha detaylı ko- nuşnlabilir. Böyük şehirierde özeilikle sosyal demokrat oyla- nn böliinmemesi için uğraştık. Ama beklediğimiz sonucu ala- madık gene. Bu durum. sosyal demokrat gücün mümkün oJdu- ğunca parlamentoya yansıması- na engel oldu." İnönü, daha sonra gazetecile- rin sorularını şöyle yanıtladı: — Birinci parti olaeağınm söyiüyordunuz. Bu sonncu na- sü açıklıyorsunuz? tNÖNÜ — Sonuçlar öyle gösteriyor. Her yerde gördüğü- mü7 ilgi, partilüerimizin kana- ati, birinci parti olacağımız yö- nündeydi. Ama şimdi benim iki ya da üçüncü parti olacağız de- mem, TRT'nin verdiği sayılara göre. Bunlan tekrar etmekten başka birşey değil. — Sta birinci parti olmaktan alıkoyan neden nedir? İNÖNÜ — Bunu söylemek için çok erken. Bu halkın kara- ndır. Halkın karanna da herkes Seçimi boykot Agn'nın Eleşkirt Uçesine bağlı J T İ l l K l l l l l C t İ Ç l H Çetinsu köyünde seçmenler san- bekliyonız dık başına gitmedi. AA'mn ha- berine göre muhtar Fettah Po- lat, oy kullanmama karşısında köydeki seçmenlerin ceza ver- meye razı olduklannı belirterek şunlan söyledi: "Bugüne kadar medeniyetin imkanlanndan faydalanamadık. Içme suynmuz ve yolumuz yok. TV izleyemiyonız. Sadece se- çimde hatırlanmak çok zorumu- za gidiyor. Biz de bu seçimde köy halkı olarak karar aldık ve Uçbirimiz oy kullanmadık. Kö- yümiize hizmetin gelmeyişini protesto ediyoruz. 50'ser bin li- (Baştarafı 1. Sayfada) "Kesin tabloyu gör- medikçe hiçbir şey soylemem" yanıtını verirken, bugün daha net bir değerlendirme yapabile- ceğini açıkladı. Demirel, geceyansından son- ra saat 00.30 sıralannda oy sa- yunı devam ederken, Güniz So- kak'taki evinde kabul ettiği ga- zetecilere seçim değerlendirme- si yaptı. DYP'nin birinci parti olmasından memnuniyet duy- duklanm dile getiren Demirel, gelen sonuçlardan kaç milletve- kili çıkarılabileceğini kestirme- nin mümkün olmadığını belirt- sayı ti. Bu durumun seçim sistemin- den kaynaklandığını anlatan Demirel, "Çok değişken şeyler var. Ama DYP bu yanşı yiızde 30 gibi bir nisbetle birinci biti- rir. Bu birincilik tek parti ikti- dan çıkanr nu, çıkannaz mı, sa- bahleyin görürüz" diye konuş- tu. Demirel, "Bu tablodan Çan- kaya sorununu çözebüecek bir saynun çıkacagını umuyor mu- snnuz?" somsuna ise, şu yamtı verdi: "Çıkabilir de, çıkmaymbilir de... Çıkabilmesi için ugraşük. O, SHP'nin ne alaca|ına baglı. Yeni kredi kartı! VVorldcard Yani dünya kartı! Yapı Kredi. yurtiçi kredi kartıyla yurtdışı kredi kartinj birleştirdi ve dünyanın her yerinde geçerli yeni kredi kartını yarattı!.. VVorldcard... Yani dünya kartı! II IIArtık VVorldcard alan herkes, ister İngiltere'de, ister Japonya'da, ister Çin'de,' ister İtalya'da, ister Almanya'da, ister Amerika'da, ister Avustralya'da, ister Türkiye'de, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı kredi kartını, VVorldcard'ı, yani dünya kartını kullanacak... Harcamalarını VVorldcard'la yapacak. VVorldcard sahipleri, yaptıklan harcamalann karşılığını Yapı Kredi'ye, döviz olarak değil, Türk Lirası olarak ödeyecek... Üstelik bu ödemelerini ortalama 30 gün sonra yapacak. isterlerse toplam miktann yainızca % 15'ini ödeyerek kalanını aylara bölebilecek... Çünkü VVorldcard "kredili"!.. Çünkü VVorldcard'ı Yapı Kredi sunuyor! VVorldcard sahipleri. ayrıca. Yapı Kredi Şubeleri'nden, Telebankalar'dan, Otobankalar'dan ve dünyanın her yerindeki otomatik veznelerden günün 24 saati para çekebilecek, VVorldcard'la birlikte sunulan ek hizmetlerden, özel avantajlardan. ücretsiz olarak yararlanacak... Çünkü VVorldcard'ı Yapı Kredi sunuyor! VVorldcard sahibi olmak için, ne hesap sahibi olmak ne de hesap açtırmak zorunluluğu var!.. Çünkü VVorldcard'ı Yapı Kredi sunuyor! Gelin Yapı Kredi ye, hem yurtiçinde hem yurtdışında geçerli, Türk Lirası ödemeli", üstelik de "kredili 11 £ VVorldcard VISA ya da VVorldcard MasterCard/Eurocard'ınızı alın... VVorldcard sahibi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın... Dünyanın her yerinde! • Ellennde hem yurtiçinde hem yurtdışında geçerli Vapı Kredı VISA ya da Yapı Kredı MasterCard/Eurocard kredı Kartı olanlann. kartlannın suresı dolduğunüa. VVorldcard ları adreslenne gonderılecektır. • Ellennde yainızca yurtiçinde geçerli Yapı Kredı VISA ya da Yapı Kredı MasterCard/Eurocard kredı kartı olanlar. isterlerse. hem yurtiçinde hem yurtdışında geçerli VVorldcard almak ıçın oaşvurabılırler. • Isteyenler Yapı Kredı den. yainızca yurtiçinde geçerli kredı kartı da alabılırler. 11 DfiLırı b i Siz de "Yapı Kredi İmkânlar Dünyası "nda y a ş a m a y a b a ş l a y ı n . V V o r l d c a r d r a h a t l ı ğ ı n ı y a ş a y ı n ! YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" DYP'nin yüzde 28-30 civannda oy alacagı görüliiyor. Ama kaç milletvekili çıkanr, meçhul. SHP yüzde 22-23 alır da, onun karşılığında kâfi milletvekili çı- kanrsa çözülür. Yani iki parti- nin yekünii yüzde 50'yi geçiyor ve milletvekili sayısı da parla- mentonun yansuıı geçiyorsa, çö- zer bu işi." Gazetemizin baskıya girdiği saate kadar Basbakan Mesut Yünuu, SHP Genel Başkanı Er- dal İnönü ve DSP Genel Başka- nı Bülent Ecevit, seçim sonuç- larına ilişkin bir değerlendirme yapmadılar. Demirel, DYP'nin tek basına iktidar olması durumunda Baş- bakanlık görevini almak için Çankaya'ya çıkıp çıkmayacağı- na ilişkin bir soru üzerine ise, "Şu anki mesele değil. Bunlar senaryo. Şu anda saat başı de- Jisen durumiar var" yorumunu yaptı. Demirel, sonuçların Özal'a güvenoyu sayılamayaca- ğını da bildirirken, azınlık hü- kümetiyle ilgili bir soruya ju karşüığı verdi: "Hükümet kunnak için sayı bekliyoruz. Hükümet konusu şu anda askıda. Neticeleri bir gö- relim. Bu kadar seçim takip et- tim. Şu andaki kadar belirsizlik hiç olmadı. Sabahleyin görece- ğiz, iktidar boslukta mı kalmış, yoksa tek parti iktidan çıkmış mı?" Demirel, sonuçların beklenti- leri doğrultusunda olduğunu da bildirerek, "KoaUsyona açık mı- sınu?" sonısunu, "Kesin tablo- yu görmedikçe hiçbir şey soyle- mem, açık kapalı da soylemem. Kesin tabloyu görmedikçe bu tartışmaların hiçbir anlamı yoktur" diye yanıtladı. tstanbul ve lzmir'de DYP'nin aldığı sonuçlarla ilgili sorular üzerine, "memnuniyetsizliğini" açıkça dile getirmeyen Demirel, sonuçlar belli olmadan ne erken seçimin, ne de koalisyonun tar- tışmaya değmedifini belirtti. Demirel, "ANAP'ın barajı bile aşamayacağını söylüyordunuz. Ama ANAP ikinci parti oldu" anımsatması üzerine gülerek, şöyle konuştu: "Aşar mı diyecektik yani? Adı üsrunde, seçim kampanyası. Se- çim kampanyasmda ben karsun- dakileri gücsüz bale getinneye, öyle göstermeye mecbunun. On- lar da beni gösteriyor." Yunanlı gazetecilerin Türk- Yunan ilişkileriyle ilgili sorula- nna, "Sorunlan banşçı yoüar- dan çözeceiiz" yannım veren Demirel'e, Çin'in Xınhua Ajan- sı muhabiri Zeng Jinfu'nun Türkçe olarak, "Sayın Demir Baba" şeklinde soru yöneltme- si, gülüşmelere yol açtı. Demi- rel de, Çinli gazetecinin sözleri üzerine keyiflenerek güldü. De- mirel, bir gazetecinin, işverenle- rin ANAP ve DYP'nin büieşme- si üzerine kampanya başlaıacak- lan yolundaki söylentileri anım- satmalan üzerine de, "Başlatsın- lar, ellerinden geleni arkalanna koymasınlar" diye meydan oku- du. Demirel, daha sonra "DYP'nin iş diinyası tarafmdan idare edildiğine dair ortada en ufak bir veri yok. DYP'nin ken- di yönetimi var, kendisini idare eder. Herkes kendi işine baksın" dedi. saygı duyar. — DSP bu sonuçta etkili ol- du denilebilir mi? İNÖrVÜ — Görünüyor ki, büyük şehirlerde veya belli yer- lerde DSP ile SHP'nin oylannı birbirine eklediğiniz zaman ve- ya bir ölçüde eklediğiniz zaman durum değişiyor. Bunu ka- mpanyada anlatmaya çalıştık. Ama yeterince anlaşılmamış, anl^tamamışi7. öyle görünüyor. — Toplam sol oylarda da bir azalma var... tNÖNÜ — Yok. Yine yüzde 32'ler dolayında. — Partinizin oylannda bir dengesizlik görüliiyor. Örnegin Güneydogu'da oylannız yognn- laşvken, diğer yerlerin bazılana- da bu yoguniuk görütanüyor. Bu dengesiziigi nasıl acıklayacaksı- nız ve bunun siyaa sonuçlan siz- ce nasıl olacak? tNÖNÜ — Her Udeki oylar önceden tahmin edilemiyor. So- nuçlan almak gerekir. Daha so- nuçlar belli değil. Sonuçlan ala- lım, ona göre değerlendirilir. — Bu sonuçlan partinizin yetkili organlannda ne zaman Urtısacaksuuz? tNÖNÜ — Daha sonuçlan tamamen almadık. Sonuçlar çıksın. önümüzdeki meseleler, bir defa, hükümetin kunılması, Meclis'in toplanması. Sonuçla- rın değerlendirilmesi o arada de- vam eder. önce sonuçlan tam alalım, sonra değerlendirme ya- panz. Şimdi söyleyecek başka birşey yok. Biraz daha bekleye- lim. — Sonuçlar koalisyon olaca- ğını gösteriyor. Koalisyon orta- ğı olmayı düşünüyor musunuz? tNÖNÜ — MiUetvekili sayı- lan belli olmadan bu sorulara cevap verilemez. Görelim baka- lım, her parti kaç milletvekili çı- karmış? Daha o bile belli değil. Şimdi sadece oranlan biliyoruz. Milletvekiü sayılanna göre çesit- li olasılıklar ortaya çıkacaktır. Bunlan göreceğiz. Vatandaşlan- mızın merak etmesine gerek yok. Halkın karan doğrultusun- da bütün partiler kendilerine düşeni yapacaklardır ve elbette yönetimi devam ettirecek bir şe- kil bulunacaktır. Ama bu şekil nasıl olacak, onu görmek için milletvekili sonuçlarını almak gerekir. Dolayısıyla bu değerlen- dirme sabahleyin yapılabilir. MiUetin (Baftarafı 1. Sayfada) ganJany- la karşüanan Erbakan, illerden gelen seçim sonuçlannın değer- lendirildiği seçim karargâhım ziyaret etti. Daha sonra bir ba- sın toplantısı düzenleyen Erba- kan, şu anda oylarm ancak yüzde 20'sinin tasnif edüdiğini, bu nedenle seçimlerin sonucu- na ilişkin tahminde bulunma- nın mümkün olmadığmı belirt- ti. "Ama bu, yine de bir şeyi gösteriyor, bu bir yanardagın patladıgıdır. RP yanardagının patladıgıdtr" diyen Erbakan, basın toplantısı duzenlediği sa- atte dört partinin basa güreşti- ğini, aralarında fazla bir fark olmadığını savundu. RP'nin barajlan yıkarak en başa gelme nokıasında olduğunu da savu- nan Erbakan, diğer partüerin ise yerinde saydığmı, hatıa ge- rilediğini öne sürdü. Bir soru üzerine, "Şu anda ANAP bit- miştir. Onu iktidar ayakta tu- tuyordu, iktidan da kaybedin- ce tükenmiştir" diyen Erbakan, seçim sonucunun koalisyon olasıüğını gündeme getirip ge- tirmediği sorusuna da "Once neticeleri görmek lazun. Şu an- da kesin bir netice yok. Şu an- da koalisyonu konuşacak bir noktada değiliz" dedi. RP'nin aldığı oy oranında it- tifakın etkisinin olup olmadığı sorusuna, "Her şeyin etkisi var. Sen etkiyi metkiyi bırak, patla- maya bak" >< anıtını veren RP li- deri, ittifakm seçimden sonra da süreceğini savundu. VTELİEFENDrDEN FIKRETDAĞUOĞLU Kadir^Pîggott mücadelesi 1. AYAK: İyi bir form tutan Ersoy, bu müsait grupta bize göre birinciliğe uzanacaktır. Son yanşında iyi görünen llter, daha sonra düşünülebilir. Vol- ta ve Seren'i sürprizde öneririz. 2. AYAK: Ağır kilosuna rağmen Tacım, ilk şansa sahip- tir. Sık koşturulan Nilüfer, dü- zelen Serap 25'i rakip olarak göriiyoruz. 3. AYAK: Geçen hafta sert grupta dordüncü olan Hurry Up, birinciliğe daha yakın. Ka- lite tay Scheriffe ve iyi dunımu ile Prim ihmale gelmez. Dün sabahki sprintinde çok iyi go- rünen Lymco sürpriz yapabilir. 4. AYAK: Hafta içi çahşma- larında aşama kaydeden Seda- han ve yanş görerek daha iyi duruma gelen Mon Amour arasındaki mücadele, yarışm birincisini belirleyecek. Pistte- ki canlı görünümü ile Gökçe- bacı ve Aşkar'ı sürprizde tutuyoruz. 5. AYAK: Dünyaca ünlü jo- key L. Piggot'un bineceği Luck Guest ve iyi bir performans gösteren Past Master ilk şansa sahiptir. Bu yanş için iyi bir ha- zırlık dönemi geciren Devir ve Baby Villa'yn rakip olarak öne- riyoruz. Mesafe Iehine olan Abbas, sürpriz yapabilir. 6. AYAK: Rakiplerinden üs- tün olan Ceylan 4, en şanslı safkandır. Yeni yeni form tu- tan Good Winner ve Muki da- ha sonra düşünülebilir. TAHMİNLER 1. KOŞU: F: (6) Hasretim, P: (3) Bankobatur, P: (7) As- ra, S: (8) Gökpınar. 2. KOŞU: F: (2) Ersoy, P: (3) İlter, P: (7) Volta, S: (6) Se- ren 2. 3. KOŞU: F: (1) Tacım, P: (4) Nilüfer, P: (2) Serap 25, S: (7) Mermi. 4. KOŞU: F: (10) Hurry Up, P: (5) Scheriffe, P: (11) Prim, S: (3) Lymco. " 5. KOŞU: F: (2) Sedahan, P: (5) Mon Amour, P: (6) Gökçe- bacı, S: (1) Aşkar. 6. KOŞU: F: (4) Luck Guest, P: (9) Post Master, P: (3) De- vir, P: (2) Baby Villa, S: (8) Abbas. 7. KOŞU: F (2) Ceylan 4, P: (3) Good Winner, P: (10) Mu- ki, S: (8) Playboy 2.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog