Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

21 EKİM 1991 CUMHURÎYET/15 ANKARA HAVAŞICumhuriyet Ankara Bürosu SEÇIM VE BUROKRATLAR ( Bizim parti' kazandı Seçım öncesı nabzı yoklananlar arasında bürokratlar da vardı Hangı bürokrata sorulsa yanıt aynıydı — Bızım partı kazanacak Ancak hıçbır bürokrat partısının hangısı olduğunu açıklamıyordu Nedenı sorulduğunda yanıtlan yıne aynıydı — Herhalde ulkeyı bürokratlar yönetecek' ÇALINAN TARIH Gülenlere gülüyor Gazetemız yazarı özgen Acar, muzelerın lyı korunmadığına ılışkın bır haber hazıriıyordu Anıtlar ve Muzeler Genel Müduriuğü yetkılılerını uyardr — Bakın, ıstedığım müzeden tarıhı eser yurütebılırım Örneğın Konya Müzesı'nde bu rahatlıkla yapılabılır Yetkıhler, gulüp geçtıler Geçen hafta başında radyo haberı verdı ' Konya Muzesı'nden M S 300 Bızans dönemıne aıt Afrodrt heykelı çalındı" Özgen Acar, haberı gülerek dtnledı Konya Müzesı konusunda haklı çıkması bır yana, koskoca TRT M S 395'te kurulmuş Bızans Imparatoriuğu'nu M S 300 yılında da var etmıştı Doğrusu, heykelın Roma dönemıne aıt olmasıydı Acar, şımdı yıne yetkılılere seslenıyor — Bakın, bır başka müzeden tarıhı eser yüruteceğım Sonra da size bıldıreceğım Önlemınızı ona gore alın Galeri • Atölye 146 97 38 • 132 64 26 RAMKO SANAT MERKEZİ 5. YIL SERGİSİ 25 EKlM'91-28 EKİM91 (27 Ekım pazar gunu acığız) Karl APPEL * Fenruh BAŞACA • Bernard BUFFET • Marc CHAGALL Le CORBUSIER • Salvador DALI • Raoul DUFY • Max ERNST Tsuguharu Leonard FOUJITA • Nuri IYEM • Amedeo MOOICLIANI Sadamasa MOTONACA • Yervant OSKAN • cen PAUL • Pablo PICASSO camine PISSARO • pindoras PLATONIDIS • serge POUAKOFF constantin TERECHKOVITCH • Theo TOBIASSE • Emmanuel de la VIUEON • Fahrunnlsa ZEIO Atlye Sok No 8 Teşvlklye 1S6 15 38 DEGERLI RESIMLERÎNIZE MATOBEL (YANSITMAYAN) CAM TAKTIRINIZ -F\RM" GÖRECEKSİ\İZ m* SERTAŞ CAM TİCARET KOU-STI Tel I I Ul ?3 1 • 140 4 "i II 134 13 58 • 134 13 59 Fa» (1 140 41 15 ATATURK KULTUR MERKEZİ SANAT GALERISI TAKSIM HÜSEYİN GEZER 22 EKIM 4 KASIM Duzenleyen ^ AI.MELEK (OPERA) S A N * I O » l E » 1 S GUl 0ERMAN GÜLSEREN SÜOOR BERNA TÜREMEN Ozgfln Baskı Sergısı 21 Ekım 9 Kaıımgi Sagkk Sok. Opara Han 43/16 (The Marmara Otelı Yan l Takıim 149 92 02 TEM SANAT GÂLERISI TGrttiy«*nı7 I7yabancı «çme sanatçKUn orlprul saulsal bajkıtar ARKEONSANAT GALERISI ABİDİN DİNO Desen ve Serar- k Heykelcıkler Serg s 16 Ek m-9 Kosnn ?1 \Mm Cad. Safcant Sok No 19 Ortokoy T.l 159 72 57 HANDAN BÖRÜTEÇENE E R G i $ I AYA İRİNİ MUZESİ 15 EKİM • 9 KASIM DEIfoOI OfOJP 'CTfO NÜANS SAINAT MERKEZİ • RESİM. SERAMİK. HEYKEL . IÇ MIMARI. GRAFIK» TEKSTIL • STIUSTLIK • VITBAY • BATIK Hatta Ip Hafta Sonıı Sanatsever Herke» Açık Ç»U5»*L»«I . smEdzTM sasTtımtııı A y d ı n A r k u n Resım Sergısı ° 30Sm "»1 \bnca Modern Sanat Galensı \alıkc>nagı t-addeu \p 1 T 2 Nışamaşı Ntanbul Tel B I L S AK TA KADDİYE EZEL AĞAOGLÜ Yönetifflinde SERAMİK ÇALIŞMALARI 22 Ekim'den itibaren Her hafta Salı-Perşembe ve Cumartesı gunlerı Bilsak : 143 28 79 - 143 28 99 Bu yılda ustünlüğumüzü KANITLADIK... İÇ MİMARİ GRAFİK RESİM Güzel Sanatlar KURSLARI HaftarçıHafta ronu Kıırtiarı 340 'J7 7» - .İ4# hl M) BtvıiK-ıı kjrv AlliMtl ka<lıkn\ SANAT GALERISİ DENİZ ORKUŞ 17 Ekım-12 Kasım Açıfıs Saat 17 00 r a'ar1es Cu-na 9 30 18 00 Cumartes 9 30 17 00 K.Upç. Sok. No 119 Te»vlldy« 147 68 42 BULUNMAZKUYUMCULUK I S T A N B U L TAK3 ve MÜCEVHERAT ÇALIŞMASI 513 74 31 • 522 65 85 S T U D I O oyunculan ŞAHİKA TEKAND ile oyunculuk SECMELER 2 6-27 EKİM 146 77 25 Valıkonagı Cad Akkirmınlı S* No 38 Ni;antası BE&İM YAQI§MA6I 6EDGİ6İ 17-30 EKİM 1991 D£VIET CUZEL MNATIAD CALCCIâl kukbl Caidea No2OT/49ftcfc^utel&toul &ESBANK İLAN SAKARYA TETKİK İCRA MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya no 1991 535 Borçlu Adapazan Sakarya Cad No 331'de ücaretle uğraşan AJı Okur vekıü Av Nımetullah Sarıoğlu 19 8 1991 tanhınde konkorda- to mehlı talep etmıştıj Talebın üan yoluyla alacaklılara tebhğıne karar venlmjş oldugundan bu talebe karşı ıtırazj olan alacaklı'ann konkor dato venlmesını gerektınr bır durum bulunmadığı hususundakı ıtı- razlannı 1İK nun 287/1 maddesı gereğınce ışbu ılamn yavın tanhın- den itibaren 10 gun ıçınde hâkunlıiınuze yapmalarının mümkün ol- duğu üan olunur Basın 49765 ASLÎYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No 1991/204 Davacı Yusuf Suslu vekılı tarafından davahlar Cahıt Dere, Yuksel Akgun, Mahır Kaygusuz aleyhıne mahkeroemızde açılan tazrrunat da vasımn vapılan duruşmasında verılen ara kararı gereğınce Alıağa Kunuluş MahaUesı 330 Sokak No 4'te olan davalı Yüksel Akgün'un bıldınlen adresıne meşruhatlı davetıye çıkartılmış olup, bıl- dınlen adresınde buiunmadığından kendısıne tebiigat yapılamamış ve zabıtaca yapılan tahkıkatta adresımn tesbıt edılemedığı anlaşıldığın- dan ılanen tebiigat yapılmasına karar venlmıştır 28 11 1991 gunu saat 11 OO'de yapıiacak durujmada davalı olarak Yüksel Akgün'un haar bulunması veya kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen, aksı takdırde davanın yokluğunda görülüp karar venle cegı hususu dava dılekçesının tebLg yenne geçmek üzere ılan olunur Basın 38985 İLAN T.C. MUĞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı 1990/359 Davacı Yeter Guneş veküı tarafından davalı Zıhnı Güneş aleyhıne açılan boşanma davasının >apılan duruşmalaıı sırasında Erzurura ıb, Merkez, Dumlu nahıyesı, Yolgeçtı köyünde ıkamet ettığı bıldınlen, Maksut oğlu, 1941 D lu davalı ZÎHNİ GÜNEŞ adı- na çıkanlan dava dılekçesı bıla teblığ ıade edılraış olup, zabıta man fetıyle yapılan tahkıkatta da açık adresırun tespıt edılemedığı bıldınlmış olmakla, davalı ZİHNİ GUNEŞ'ın HUMK nın 213, 337'ncı maddelen gereğınce, duruşmanın bırakıldığı 22/11/1991 günü saat 9 45'te Muğla Aslıye Hukuk Mahkemesı salonunda haar olması ve- ya kendıanı bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdırde dunışmanın yok- luğunda yapıhp, karar venleceğı ılanen teblığ olunur 12/7/1991 asın 49775 İLAN SULUOVA ASLİYE CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas no 1986/265 Karar no 1991/198 Karar tanhı 28 5 1991 Sanık Mehmet DaJmaz AJı oğlu Elmas'tan olma 1950 d lu, Ka>serı Merkez KaJeonü mahallesmde nufusa kayıtlı olup sabıt ıkâmetgâhı yok Sanık Mehmet Dalmaz'ın tedbırsızlık ve dıkkatsızlık sonucu ölu- me sebebıyet vermek suçundan açılan davada musnet suçu ışledığı sübut bulunmakla hakkında 82 125 TL ağır para cezası ıle cezalan- dınlmasına karar venldığı ılanen teblığ olunur Basın 38262 İLAN T.G PERŞEMBE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 1987/323 Oavacılar, Ismaıl Akçay, A Osman Akçay ve Mustafa Akçay tarafın- dan davahlar Hasan Akçay ve arkadaslarına karşı, Perşembe Dogan kö- yünde bulunan ve tapunun 1289 yoklama tarıh alt 4, sayfa 67, numara 96, 98, 99, 100 ve 101'de kayıtlı tapulardakı davahların hısselerımn ıptalı ne ılışkın mahkememıze açtıklan tapu ıptalı davasımn sürdürülen açık yargıiaması sırasında, Davalılardan Hasan Akçay'ın tum aramalara karşın açık adresı bulu namadığından ve kendısıne dava dılekçesı bıldırılemedığınden, durusma gunurün ve davanın özetımn kendısıne gazete ıle duyurulmasma karar verıldıgınden, Persembe Doğan köyünden Şükru oğlu Hasan Akçay'ın 29 11 1991 gü nü saat 9 O5'te Persembe Aslıye Hukuk Yargılama Salonu'nda tüm kanıt ları ıle haar bulunraası ya da kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı, hazır bulunmadığında veya temsıl edılmedığınde, duruşmanın yokluğunda ya pılacağı gıbı karar da venleceğı duyurulur Basın 49777 Askerhk cuzdanımı kaybettım Hükumsuzdur AHMET TURHAL Nufus cüzdanınu kaybettım Hükumsuzdur ALA TTİN ÇA TALHANt HAYVANLAR tSMAİL GULGEÇ PİKNİK PtYALE MADRA fflZU GAZETECİ SECDET ŞE 4U ' fŞTe PAVCAN KüÇUK DUŞüRucac 6' YAPMA ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAN GÜRSES Kınsenın onune fıl?Sflr U>Rhan ınsanlaR sen ctkve <nk\\~ , b» K*2 dagtt buRhan had hd şo Rerz,l yapıy/^u beRbat he K rne -0 aniatjyoRum GARFIELD JIM DAVIS TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 21 Ekim ZAMANININ DEMYDlf 1329'M BU6UH, O 2AAA4VA D£ĞıH yAPtl-kitŞ EN BuyÜK CJÇAK, yoijCc/M&yisi 8>RLıt?m /LK açıt- ÇUfJU YAPMffn ALMAM 0O8AJIER ŞlRKETl 'MlAI #)- TUPLAM 7 ZOO 8EY&K <SUÇLÛ *DO-X*O£W2 UÇA&f, CONST4NCE GO- LU'NPEN KAUayOGOU S6 TON A6/&LlĞrMPAKI DO-X"lN UZUNLUĞU 4OME7SE, tC4tJArAÇrKLl~ 61 ISB 46 MET/eeyDı AZAMI H/2I SAArrE 2İ6 KILOMETİSE OLAN UÇAK, 1O PE/3SONGL VE t?O YOLCll TAÇiyABlLiyOBDU YEMEK VE O4/VS" SAUHI- LA8.I BULUNMAKTAYDt• UÇA61M AbtN&AKl * > * BlR. yANUÇUK SONUCU KONMUŞTV ONCE ON MO TVGLU OuŞÜUULEN UÇAK, ROMEN HAKAhliyiA ' *X " ADLANDIRILMIŞ, MOTO8. SAYISI OMIKIYE Çf~ ICA&t£(klCA OA O ĞÇRLMS~MŞT İLAN T.C. ÇORLU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No 1990/241 Karar No 1990/723 Karşılıksız çek tanzım etmek suçundan sanık Koc?elı ılı Izmıt ılçe sı Kozluk Mahallesı C O15/12S 45 K 9l5'te nufusa kayıtlı Mesut ve Fatma Melahat oğlu 4 3 I959 doğumlu Semıh Serper mahkeme mızın 22 11 1990 tarıh ve 1990/241 esas, 1990/723 karar sayılı kara- rı ıle 3167 sayılı yasanm 16 maddesı uvarınca 1 yıl hapıs ve 1 yıl müddetle bankalarda çek hesabı açması ve keşıde etmesının yasak lanmasına mahkûm edılmış olup, sanık tum aramalara rağmen bu gune kadar adresınde bulunamadığından, gıyabı karar kendısıne teblığ edılemedığınden, 7201 sayılı Tebiigat Kanunu'nun 28 ve mutaakıp maddelen gereğınce ılanen tebhğıne, gazetede ılan tarıhınden ıtıba ren 15 gun sonra kararın teblığ edılmış sayılacağı ılanen teblığ olu nur 8 10 1991 İLAN MAZGİRT 1. NOLU KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No 1952/1170 Karar No 1952/742 Parsel No 271 Mahkememızce venlen 22 10 1952 tarıh ve 1952/1170 Es 1952/742 K sayılı hukmu ıle Mazgırt ılçesı Kurçık (Doğanlı) köytt hudutlan dahılınde kalan 271 nolu parsehn davalı Hasan Demırpençe adına tapuya tescılıne karar venldığı, davalı Hasan Demırpençe'nın ölü ol- duğu mırasçıları ılan Kulı, Gulı, Gülüzar, Nıyazı Demırpençe'lenn adreslennın meçhul olduğv nedenıyle kendılerıne karar teblığ edıle- medığmden ve tüm aramalara rağmen adreslen tespıt edılemedığın- den ış bu ılamn gazetede ılanından 15 gun sonra davalı mırasçüanna karar teblığı yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 38741
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog