Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

21 EKÎM 1991 EKONOMt CUMHURİYET/U Netaş'tan satış • Ekonomi Servisi — Netaş, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 21 milyon dolarlık telekomünikasyon santral donanırtu satacak. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin telekomünikasyon şebekesini sayüaştırmaya yönelik anlasma geçen persembe günü Azerbaycan Haberleşme Bakanı Shamil Musayev ve Netaş Genel Müdürü Tanju Argun arasında imzalandı. Uzanlardan sigorta şirketi • ANKARA (ANKA) — Uzan ailesi, özel televizyonculuktan bankacüığa, sanayiden ticarete uzananan iş alanlarına bu kez sigortacılığı da kattı. Uzan allesinin sahibi bulunduğu tmar Bankası, Rumeli Holding'le birlikte 15 milyar lira sennayeli sigorta şirketi kurdu. "Rumeli Sigorta A.Ş!' adı verilen şirkette tmar Bankası ve Rumeli Holding'in dışında Uzan ailesinden 5 ki$i ile 12 kişi daha ortak olarak yer aldı. Günırükte liberalleşme • ANKARA (AA) — Gümrüklerde, tam kontrol yerine beyan usulüne geçilmesi konusunda çalışmalar son aşamaya geldi. Uygulamaya ilk asamada, Ankara-Esenboğa ve lstanbul-Yeşilköy havalimanlan ilelstanbul ve tzmir gümrüklerinde, yübaşından itibaren başlanması hedefleniyor. Elektrilde sanayileşme • ADANA (AA) — Türkiye'nin sanayüeşmiş fllkelere yetişebilmesi için elektrik üretimini arttırması, bunun için de termik ve nükleer santral kurulması yönündeki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği bildirildi. Adana Çevre Konuna ve Sorunlan Derneği Başkam Doç. Dr. Ahmet Yüceer, Türkiye'deki su kaynaklannın en verimli sekilde kullanılması halinde înle, hidroelektrik santrallarda üretilen cnerjinin, bugünkü 50 milyar kilowatsaatten en fazla 70 milyar kilowatsaate çıkarılabileceğini öne sürdü. Kadro degişikligi • ANKARA (AA) — Başbakanlık, Türkiye Ortadoğu Amme Idaresi Enstitüsü Genel Mûdürlüfü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kununu Genel Müdüriüğü, Milli Piyango Idaresi Genel Müdüriüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne ait toplam 1.623 kadroda derece dejüsiküği yapüdı. Bazı rwamu Iktisadi Teşebbüsleri'nde de (KİT) 772 kadro iptal edilirken 749 adet yeni kadro oluşturuldu. Vadeli mevduatta artış • ANKARA (ANKA) — Toplam mevduat yılın ilk 9 ayında yüzde 39.1 oranında artarak 61 trilyon 395 milyar liradan 85 trilyon 369 milyar liraya ytikselirken reel olarak gerüedi. Toplam mevduattaki reel gerileme yüzde 1.9 olarak belirlendi. Anılan dönemde faiz artışlan ise etkisini gösterdi ve vadeli tasarruf mevduatı reel olarak artan tek mevduat ceşidi oldu. Kırmızı kartlı hisseler • tSTANBUL (AA) — tstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (ÎMKB), bugüne kadar 9 şirketin hisseleri geçici süre ile "oyun dışı" kalma cezası aldı. Borsada bu ceza Aksa, Akal, Bagfaş, Kepez Elektrik, Enka Holding ve Net Turizm şirketlerine verildi. Çukurova Elektrik ve Mensucat Santral hisselerinin ise sahtecilik olayının meydana gelmesi nedeniyle, seanslan borsa yönetimince kesintiye uğradı. Bahğa el konuldu • ANTALYA (AA)— Antalya sınırları içinde sahil boyunca 3 millik alanda avlanma yasağı bulunmasına rağrnen trolcüler kacak balık avlıyor. 1 mil açıkta avlanan bir trol, sahil güvenlik botlannca yakalanarak bahklanna el konuldu. Ekoııoıııide zor dönemBugün 21 ekim... Türk siyasi yaşamında yeni bir sayfa açılırken ekonomide de yeni bir döneme girildi. Ekonomide yeni ve zor bir devreye giriliyor. Enflasyonu, bütçe açıkları, iç ve dış borçlarıyla ekonomi yeni hükümeti bekliyor. Ekonomi Servisi — Bugün 21 ekim... Ekonomide yeni ve güç bir dönemin baş- langıcı. Salt siyasi alanda değil, ekono- mide de yeni bir sayfa açüıyor bugün. Ve enflasyonu, bütçe açıklan, iç ve dış borçlarıyla ekonomi yeni hükümeti bek- liyor. Seçim vaatlerinin bitip icraat zamanı- nın geldiği bugün, rakamlar ekonomi- de oldukça zor bir döneme girildiğinin göstergesi. Yüzde 66.9'a varan enflas- yon, 29 trilyonluk bütçe açığmın yanı sı- ra şimdiye dek seçim nedeniyle ertelenen kamu ve özel sektör zamlannın da he- men yürüriüğe girecek olması ekonomi- de bir süre daha sıkıntılı günlerin sttre- ceğini gösteriyor. Enflasyon ve bütçe açığı dışında acil çözüm bekleyen sorun- lar arasında özelleştirme, vergi reformu, sermaye piyasası, iç flnansman sorunla- n, ödemeler dengesi ve dış ticaret reji- mi de göze çarpıyor. Aylardır izlenen seçim ekonomisi, özellikle KİT zamlarının ertelenmesi ve Merkez Bankası'na bağlı banknot mat- baasına fazlaca yüklenilmesi 20 Ekim'i izleyen gunlere ek bir enflasyon mirası devretti. İç ve dış borç stoklanyla KİT'- lerin zarar tablolan ise geçerliliğini ko- ruyor. Bunların neden olduğu kamu fi- nansmanı ve bütçe açıklarmı devralacak yeni hükümeti, önümüzdeki kısa dö- nemde zor bir sınav bekh'yor. Ekonominin baş düsmanı enflasyona darbe vunnanın ön koşulu, yatınm ve üretim eğilimini arttınnak olarak belir- leniyor. Ancak bunun için de devletin yüzde 130'lan aşan kredi maliyetlerini asağıya çekmesi gerekiyor. Bu ise kamu- Yeni dönemde ekonominin baş düşmanı enflasyona darbe vurmanın ön koşulu yatırım ve üretim eğiÛmini arttırmak olarak belirleniyor. Ancak bunun için devletin kredi maliyetlerini aşağıya çekmesi gerekiyor. Bu da dış borç yükünün azaltılmasını zorunlu kıhyor. turduğu bildiriliyor. Devletin borçlanma ihtiyacının aşagı- ya çekilmesi için ise başta büyük altya- pı yatınmlan ve KlT'lerin finansmanı olmak üzere, kamu harcamalannın azal- tılması ve kamu gelirlerinin arttınlması gereğine işaret ediliyor. Temel yatmm ve harcamalann birdenbire durdurulması- mn mümkün olmadığı söylenirken 8 yıl- dır rayına oturtulamayan özellestinne- ye de kısa dönemde çözüm bulunama- yacağı savunuluyor. Bu durumda büt- ceye "açık" olarak yansıyan bölümün ya "para basarak" ya da "zam yaparaJc" giderilmeye çalışılacağı belir- tiliyor. Emisyonu arttırmanın enflasyo- nu yükseltmeye doğrudan etkisi tartıs- ma götürmediği için, yeni hükümetin kamu bütçesine "KİT zamlan ile solak aldınnayı" yeğleyeceği öne sürülüyor. özel sektörün seçim sonrası eğüimle- ri ise TOBB'nin son anketiade açıkça görülüyor. Sanayi ve ticaret kesimi yüz- de 70.3 gibi bir çoğunlukla seçim son- rası en az yüzde 10'luk fiyat artışı ön- görüyor. Özel sektörün yüzde 81.4'ü önümüzdeki yıl enflasyonu bu yılki ora- run üzerinde bekh'yor. Bu nedenle de özel mütcşebbisin yüzde 90'ına yakın kısmı şu anda olduğu gibi, yılın ilk dört- te birlik döneminde de yeni bir yatınm yapmamayı daha akılcı buluyor. nun Gayri Safi Milli Hasıla'mn yüzde 12'sini aşan iç borç yükünün azaltılma- sı ve iç borçlanmaya gitmekten vazge- çilmesini zorunlu kılıyor. lthalatın tır- mandığı, ihracatm yerinde saydığı bu dönemde, kısa vadeli dış borçların da ekonomi Üzerinde yoğun bir baskı oluş- TSE'den 'korsanTSE' uyarısıTAYFUN GÖNÜLLÜ Urünlerinin kalitesine güve- nemeyen bazı firmalar, sahte TSE damgası kullanarak yurt- taşlann can ve mal güvenlikle- rini tehdit ediyorlar. TSE, bu firmalann aşın ve haksız kazanç elde ettiklerini belirtti. mek için kalite kontrol eleman- lan, laboratuvar ve test cihazla- rının bulunması gerekiyor. An- cak TSE belgesi almak yasal bir zorunluluk degil. TSE yetkilileri, doğrudan can ve mal güvenliğini ilgüendirmesi nedeniyle tüketicinin bilinçli olarak TSE markah ürünleri ter- cih ettigi bazı üretim alanlarıPiyasada bulunan yaklaşık 100 bin ürünun sadece 4 bin 100 için şöyTe konuştular: "Maale- tanesi TSE belgeü olup TSE sef hiçbir kalite endişesi taşıma- damgası taşıyor. Sahte TSE damgalan özellikle gıda ürünleri ile elektrik malzemelerinde kul- lanılıyor. Ek yatınmlan göze alamayan firmalar TSE belgesi almaktan kaçıyorlar. TSE belgesi alabil- yan ve ticari ahlaktan yoksun bazı korsanfirmalarTSE marka- sını izinsiz kullanmakudırlar." TSE Genel Sekreter Yardım- cısı Rîıstem \ksoy ise şöyle'de- di: "Standartlara uygonluğu te- minde gerekli kalifiye personei, üretim teknolojisi ve kalite kont- rol cihazları için hiçbir yaünm vapmayarak yarattıklan haksız rekabet ortaraında aşın kazanç- lar saglayabilmektedirler. " Enstitünün sadece TSE mar- kası sözleşmesi yaptığı firmala- nn üretim ve ürünlerini denetim altında tuttuğunu beürten Ak- soy, bu firmalardan standarda uygun üretim yapmayanlann be- lirlenmesi halinde sözleşmenin feshedilip adlannın Resmi Ga- zete'de yayımlandığını söyledi. Türkiye'de henüz 2 bin 336 firmanın ürettiği ve yıllık top- lam tutan 10 trilyon lira olan 4 bin 100 üründe TSE damgası bulunuyor. TSE, enstitüye yapılan şikâ- yetlerin, haklı olması kaydıyla fırmalarla yapılan sözleşmeler- deki ilgili hûkümler çerçevesin- de 'mutlaka' tüketici lehinc so- nuçlandığını belirtti. Bu konuda karşüaşüan en bü- ytlk güçlüğü ise Aksoy şöyle açıkladı: "Şikâyetler, tüketicinin satın aldıgı mamulüD kullanma taü- matını okumama alışkanlıfm- dan kaynaklanmaktadır. Kul- lanma talimabna uygun olma- yan bir şekilde tesis edilen veya kullanılan bir mamul konusun- da TSE'nin bir çözüm getirme- si mümkün olmamaktadır." Enstitü, Türk standardı henüz hazırlanmamış Urünlerin ulusla- rarası standartlara uygunluğunu belgeleyen TSEK Markası Siste- mi, ithal malların belgelendiril- jnesi ve laboratuvar akreditasyo- nu gibi belgekndirme sistemle-' rini de uygulamaya çahşıyor. Modern kalite anlayışı, ima- latçüarın sadece belli standart- lara uygun üretim yapması ya- nuıda kullandığı ürftnun ekono- mik ömrü boyunca tüketicinin tatmin içinde olmasını sağlama- sı gerekiyor. TSE yetkilileri, bü- yük kamu ve özel sanayi kuru- luşlan ile TSE belgeli fırmanın tüketici şikâyetlerine olumlu yaklaştıklaruu belirttiler. 'LiberaT Rusya, Batı'yı ürkütüyorUFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Tayland^ ın başkenti Bangkok'ta yapılan IMF yılhk toplantısına Sovyet makamları tarafından sunulan bir rapor, ağustostaki darbe gi- rişiminden sonra ülke ekonomi- sinin daha da kotüye gittiğini ortaya koyması bakırnından Ba- ü fınans çevrelerinde tedirgirüik yaratu. Batı dünyası, Sovyet ekono- misinin bu açıkhkla dünya fı- nans çevrelerinin önüne gelme- sine alışık değil. Birkaç yıl ön- cesine kadar en basit ekonomik verinin dahi ulusal sır sayıldığı bir rejimden, Sovyet ekonomist- lerin toplantılanna acıkh rapor- larla giderek kredi aradığı döne- me geçiş çok hızlı oldu. Bangkok'taki toplantılardan ABD basmına sızan Sovyet ra- poruna göre bu yıl sanayi üreti- minin yüzde 9, tanmsal üretimin ise yüzde 11 oranında azalması bekleniyor. Enflasyon oranının ise halen yüzde % olduğu ve ar- tışm süreceği öngörulüyor. Ra- pora göre federal bütçe bu yıl 120 milyar ruble açık verecekf Buna, 80 milyar ruble tutannda- ki çeşitli harcamalar dahil değil. Bu rakamların Batı para birim- lerine vurulmasında zorlanılı- yor, çünkü Sovyetler'de düzenli bir döviz piyasası bulunmuyor. Yine, söz konusu rapora gö- re hükümet, bu açığı karşılamak için ayda 15 milyar ruble tuta- nnda para basıyor. tthalat sü- rekli artarken (yüzde 45), ihra- cat, enerji üretimindeki aksak- lıklar nedeniyle yüzde 27 ora- nında azalmış bulunuyor. Sov- yetler'in 70 milyar ruble tutann- daki dış borcu, sahip olduğu kaynaklar göz önüne alınırsa fazla korkutucu görünmüyor, ancak ihracattaki düşüş ve dar- be girişiminden sonra dış kredi- lerin dondurulması nedeniyle Sovyetler'in önümüzdeki üç ay- da yapılması gereken 5 milyar rublelik dış borç servisini ger- çekleştiremeyeceğinden ürkülü- yor. Batı dünyası Sovyetler'in bu durumunu büyük bir tedirgin- Ukle izlemekle birlikte, kesin ve bağlayıcı koşullar olmadan kre- di vermeye yanaşmıyor. SSCB'deki son darbe girişiminden sonra dahada kötüye giden Rus ekonomisi dünya finans çevrelerinde büyük bir tedirginlik yarattı. Sovyet ekonomisinin bu açıkhkla önlerine gelmesine alışık olmayan Batı dünyası, Sovyetler'e kesin ve bağlayıcı koşullar olmadan kredi vermeye yanaşmıyor. Sigorta eksperi gelip hasar îespiti yapar deniyor. Bu eksperin tarafstzlığma nasıl güvenebiiirim? AYD,N Paranın musluğu tutmuyor Mesut Yılmaz hükümetinin 3.5 ayda Merkez Bankası'ndan 10 trilyon liradan fazla karşılıksız para çekmesi sonucu, kamu kesiminin Merkez Bankası üzerindeki kredi baskısı 17.3 trilyon lirayı geçti. 11 ekim günü Merkez Bankası'nın Hazine'ye verdiği kısa vadeli avans 11.3 trilyon lirayı buldu. (1 ) 144 80 80 ANADOLU SİGORTA Aiadolu Sigorta bir TÜRKİVE İ Ş B A N K A S I kbojluşüdur. ANKARA (ANKA) — İzle- nen seçim ekonomisi parasal göstergelerin mushığunun tut- maz hale gelmesine yol açrj. Me- sut Yılmaz hükümetinin 3.5 ay- da Merkez Bankası'ndan 10 tril- yon liradan fazla karşılıksız pa- ra çekmesi sonucu, kamu kesi- minin Merkez Bankası üzerin- deki kredi baskısı 173 trilyon li- rayı geçti. Kasasında nakiti kalmayan Hazine, seçim ekonomisinin fi- nansmanı için çareyi Merkez Bankası'na yüklenmekte buldu. Bu nedenle 11 ekim günü Mer- kez Bankası'nın Hazine'ye ver- diği kısa vadeli avans 11.3 tril- yon lirayı buldu. Avans mikta- nnın kamu kesiminde ücret ve maaş ödemelerinin yapıldığı gün olan 15 ekimde 12 trilyon lira- nın da üzerine yükseldiği belir- lendi. Bu yılki hububat destekleme alımlarının finansmanının bü- yük bölümünü Merkez Banka- sı kaynaklarından karsılayan TMO'nun banka üzerindeki doğrudan ve dolaylı kredi bas- kısı ise 11 ekimde 5.8 trilyon li- raya kadar yükseldi. Merkez Bankası, TMO'ya bu paranın 4 trilyon lirasını doğrudan, geri kalan bölümünü de bankacılık kesimi üzerinden kullandırdı. Banka, 224 milyar lira da şeker şirketine kredi verdi. Bu gelişmelerden sonra Mer- kez Bankası'nın kamu kesimine verdiği krediler 17.3 trilyon lira, toplam iç krediler ise 20.2 tril- yon lira düzeyine erişti. Mesut Yılmaz hükümetinin is başına geldiği ilk haftanın son iş günü olan 28 Haziran 1991 günü, kamu kesiminin Merkez Bankası üzerindeki avans ve kre- di baskısı 7.4 trilyon lira, toplam iç krediler ise 11.1 trilyon lira dü- zeyinde bulunuyordu. Kuruluşundan itibaren, Mer- kez Bankası kaynaklanna yük- lenen hükümet, 5.8 trilyon lira kısa vadeli avans, 4 trilyon lira da TMO'ya doğrudan kredi ola- rak Merkez Bankası'ndan top- lam 9.8 trilyon lira karşılıksız para çekti. 15 ekim günü ulaşı- lan 12 trilyon liralık avans dik- kate ahndığında ise söz konusu baskının 10 trilyon liranın çok üzerine çıktığı hesaplandı. GUMJNNOTLARI OSMAJS ULAGAy Yeni İktidar ve Patlamaya Hazır Piyasalar...Tûrkjye 20 Ekim seçimlerirte örtceki seçimlerden hayli farMı bir ortamda girdi. Kampanya dönemi, birkaç üzücü olay dı- şında, dostane ve hoşgörülü bir yarışma havasında geçti. Cu- martesi günü İstanbul'un ünlü Bağdat caddesinde Safa Gi- ray'lı ANAP konvoyunu birkaç dakika arayla Yıldırım Aktuna^ lı DYP konvoyunun izlemesi, her iki konvoyun neredeyse iç içe geçmiş bir halde saziı-sözlü kampanyalannı sürdürmesi bu havayı yansıtan örneklerden yalnızca biriydi. Bir başka açıdan da farklı bir ortamda girdi Türkiye 20 Ekim seçimlerine. İlk kez bu seçımlere gırilirken Türkiye'de serma- ye hareketlerine de serbestı tanıyan bir kambiyo rejimi yürür- lükie, Türkiye'den dışarı ya da ülke dışından Türkiye'ye ser- maye transfer etmek büyük ölçüde serbest. Ülke içinde faiz rejimi büyük ölçüde serbestleşmiş durumda. Ayrıca yüzbin- lerce kişiyi ilgilendıren bir menkul kıymetler borsası var Türki- ye'de. Karşılaştırmalı getiri hesapları yaparak parasını değer- lendirme yolları arayanlann sayısı büyük ölçüde artmış, port- föy tercihi' denen kavram literatüre girmiş bulunuyor. Banka- larda, dığer finans kuruluşlarında ve hemen her ciddi firma- da işi para degerlendirmek, günün koşullarına göre döviz-TL- menkul kıymet alıp satmak olan yüzlerce görevlı var. Piyasalar, özellikle de finansal piyasalar yalnızca ekonomik gelişmelere değil aynı zamanda siyasal gelişmelere ve söy- lentilere çok duyarlı. Bu butun gelışmiş ulkelerde böyle. ör- neğin Başkan Bush'un kalp spazmı geçırdıği yolundaki bir soy- tenti bir anda dolar fiyatlanna yansıyabıliyor. Bundesbank baş- kanının Helmut Kohl'e ters dûşen bir sözü, döviz piyasalarını kanştırabiliyor Sovyetler'deki krizin yeni boyutlar kazanması dövizden altın fiyatlanna kadar pek çok şeyi etkileyebiiiyor. Bu nedenle özellikle önemli görevlerde bulunan kişilerin, fi- nansal piyasalarda yapacağı etkıleri düşünerek, sözlerine ve davranışlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir ülkede iktidar değişikliğine yol açabilecek olan seçim dönemleri genelde finansal piyasaların politik gelişmelere en duyarlı olduğu dönemler arasında yer alır. İktıdara gelmesi olası partinin ya da partilerin olası davranışları ve politikaia- rıyla ılgıli beklentiler piyasaları etkiler. Bu dönemlerde politik liderlerin söz ve davranışları dikkatle izlenerek bunlardan so- nuçlar çıkartılmaya çalışılır, buna göre karşı davranış senar- yolan geliştirilir. Dünkü seçımlerin sonuçlanna bakarak bu sabah kendile- rini Türkiye'de iktidar olma şansına sahip gören politikacıla- nn, finans piyasalarının olası tepkilerini bir an için bile göz- ardı etmemeleri gerekiyor. Zafer sarhoşluğu içinde sarfedile- cek bir sözün, aceleyle kullanılan gereksiz bir ifadenin, za- ten çok duyarlı bir noktada bulunan piyasalar üzerinde ya- pabileceğl etkinin hesaba katılması çok önemli. 1980 önce- sine göre çok farklı bir noktada bulunan Türkiye'de iktidar ol- manın farklı koşulları bulunduğunun bilinmesı zorunlu. Piyasalann bugünkü durumu, yeni iktıdarın sarfedeceği ilk sözlerın, atacağı ilk adımların önenimı bir kat daha artıyor. Bir kere seçimler nedeniyle ekonomide yapay bir dönemin ya- şandığını ve seçimler sonrasında bunun devam edemeyece- ğıni hemen herkes görüyor. Dolayısıyla hemen tüm piyasa- larda, seçim sonrası benımsenecek davranışlar için, gözler yeni ıktıdardan gelecek ilk sinyallere çevrilmış durumda. Bu bakımdan bu sınyallerin önemi büyük. Ikincisi, özellikle finans pıyasalarında zaten mevcut olan baskıların yeni iktıdarın da etkisiyle yeni boyutlar kazanması ve yeni dengesizliklerı gün- deme getirmes; gözardı edilemeyecek bir olasılık. Bu ikinci nokta üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de enftasyonun ve Türk Lirası'nın yakın gelece- ği konusunda büyük bir belirsizlik var. Seçimler öncesinde yalnızca muhalefet sözcüleri değil, iktidar kurmaylannın ba- zıları da, seçimlerden hemen sonra çok cıddı ıstıkrar önlem- leri almmaması halinde enflasyonun gelecek yılın ilk çeyreği içinde yüzde 100'ü aşabileceğı yolunda tahmınlerde bulun- dular. Buna paralel olarak Türk parasının hızla değer yitire- ceği yolundaki söylentiler de arttı, bu arada doların 10 bin li- ra olması olasılığından söz edenlere bile rastlandı. Bu ortamda elınde üç-beş kuruşu bulunanlann bile son haftalarda efektif döviz alımına yöneldikleri ve serbest piyasada döviz fiyatlan- nın hızla yükseldiği görüldü. Merkez Bankası'nın tüm çaba- sına karşın emisyonun 24 trilyon lirayı, kısa vadeli Hazine avanslannın 12 trilyon lirayı geçmesi de bu gelişmeleri bes- ledi. Kısacası piyasalarda bollaşan likiditenin yeni sinyallere kulak kabarttığı, yeni patlamalara gebe bir ortam oluştu. Seçim sonrasında ortaya çıkacak tablo ve iktidar olma şan- sını elde edecek politikacıların sözlerı ve davranışları bu or- tamda büyük etkiler yapabılır, dalgalanmalara yol açabilir. Onun için aman dikkat. Türkiye son yıllarda, faizlerin ve bor- sanın geleceğı hakkında sorumsuzca beyanlarda bulunan, destek-köstek laflanyla piyasaları bulandıran boşboğaz poli- tikacılardan çok çektı. Yeni döneme bu tür sorumsuzluklann yeni örnekleriyle başlamayalım. DÖVİZ KURLARI 19 EKIM 1991 OMzn CM IMDDotan 1 NfflMiMvta 1 AKUstrtya Dolan 1 AvustuyıŞJM IBaMaFnngı 1 ffjnse Frangı 1 Hptoreö Florjn 1 m«tKranu 1 IsvtpvFrMBi 100 ttatym U r t 1 JvanYtn 1 KanadaDateı 1 Nofvec Knmu 1 Sterfm 1 SArabtstan Rrya* «ç «78 22 288141 3894 77 409 85 140 02 845 67 2558 06 79127 3296 32 385 57 37 60 4324 68 736 44 8395 91 1300 75 Satış 4388 00 2887 18 3902 58 410 67 140 30 847 36 2563 19 792 86 3302 93 386 34 37 68 4333 33 737 92 8412 74 1303 36 Efeklf Alış 4873 34 2878 53 3836 35 409 44 138 62 844 82 2S55 50 783 36 3293 02 381 71 37 04 4259 79 729 08 8387 51 1281 24 EhkM Satış 490266 2895 84 3914 29 41190 140 72 849 90 257088 795 24 3312 84 387 50 37 79 4346 33 74013 8437 98 1307 27 cınunı S 1 6930 Akran Mata % 1 2525 Avust Dolan t 119025Avus S*nı $ 34.8388 Bel. Franff $ 5 7685 Fran Fmgı $19069 Hol FtorM i 6 1650 Isveç K/onu S 1 4798 Isv frangı $ 1265 20 Ital Lıret i 129 73 Japon Yeni $ 1 1280 Kanada M t 6 6240 Noneç Kr. £ 1 7211 ABO DotVI $ 3 7503 Suudı Riyai • • / \/_ Pazarlama bölümünde görev yapacak. • Ev ve ış bilgisayarları yazılımı satışındadeneyımli, Yazılım Satış Temsilcisi • Ev ve ış btk>sayarları satış kadrosu için, Satış Temsilcisi aranmaktadır. İlgilenen adayların fotoğraflı özgeçmışlerini, Rıhtm Cad.Nesli Han No: 207/2 Karaköy 80030 Istanbul adresine. "Eleman" rumuzuyla veengeç28.10.1991 tanhınde elimize geçecek şekilde göndermelen nca olunur. Başvurular gizlı tutulacaktır. / Tdeteknık/ ELEKTHOMİK SMUrt VE TtCMCT it$. SBSOI İLAN BURSA İKİNCt SULH HUKUK MAHKEMESt 1991/77-1991/1178 Davacı Nursel Çağlar Vekili Av. Dogan Arar tarafından davaldar Mustafa Çelik ve 13 arkadaşı aleyhıne mahkememize açılan ve Bur- sa ili, Merkez, Demirtaş köyü, Tepecik altı mevkiinde kkin, pafta H 22. D. 02. b.a., Parsel 24O5'te kayıtlı taşınmazın aynen taksimiıün müınkün olmadığından sanlarak ortakiığın gıderılmesıne mahkeme- mizce 10.9.1991 gün 1991/77 esas 1991/1178 sayuı ilamı ile karar ve- rilmiş olup davalılardan Mustafa Çelek - Zeynep Arabacıoğlu - Abdullah Cevdet Çelek - Ayşe Çelek - Mustafa Çelek - Fatma Ka- lender - Ali Kalender - Behiye Kalander - Hüseyin Kalender - Adem Kalender - Tiliha Konanç - Uğur Konanç - Semiha Könanç'a dava dilekçesi ilanen tebliğ olunduğundan ış bu ilamın ilan tarihinden iti- baren 15 gün içinde adı geçen davalı paydaslara kararın tebliğ edil- mi$ sayılacağı 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 38692
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog