Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

" I 5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Ayr.nlıl, b ı<j ,ç r M O M 186 24 2< Cumhur Düşlediğiniz daireye nut Destek Kredisi'yle kavuşun! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r M.YIL / SAYI 24125 / 2000 TL (KDV daM) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) 8AŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 21 EKİM 1991 PAZARTESİ 8 yıllıkANAP iktidan sona erdi,sandıktan koalisyon çıkt DYP ortak a rayaeakRESMI OLMAYAN SONUCLARA GORK DYP-J86 ANAPJJ2 SHP:S7 RP:5P DSP:6 Saat 05.00'teki durum DSP%11 •/o27 RP%17 SHP %21 ANAP%24 VfBüyük kentlende oy kaybeden /RPMÇPIDP Mfakı /DSP bamjı kıl SHP üçiincüparti oldu \qypatlamasıyaptı \payı yakaîadı tç Politika Servisi — 19. dö- nem milletvekilliği erken genel seçiminde, hiçbir parti tek ba- şına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamadı. DYP yüzde 27 oy- la birinci parti olurken, ANAP yüzde 24 iie seçimden ikınci par- ti olarak çıkü. HEP'le ittifak yaptığı yerler dışında büyük oy kaybma uğrayan SHP, yuzde 21 dolaymda oy sağlayabildı. MÇP ve IDP ile ittifak yapan RP oy- lannda büytik sıçrama oldu. RP, SHP'nin ardından yüzde 17'lik oyla dörduncülüğü elde etti. DSP, yüzde 11 'lik oyla yüz- de 10'luk Türkiye barajını aşa- rak beşinci parti oldu. SP'nin oy oranı ise O.S'te kaldı. Bu dunımda, yapıian ilk he- saplamalara göre, partilerin çı- kardıkları milletvekili sayılan şöyle: DYP: 186, ANAP: 112, SHP: 87, RP: 59, DSP: 6. Başbakan Yılmaz Rize'den, Demirel Isparta'dan, loönu h- mir'den yeniden milletvekili se- çilirken, 11 yıl aradan sonra Ecevit Zonguldak'tan, Erbakan Konya'dan, Tiirkeş de Yozgat'- tan yeniden Meclis'e girdiler. SHP'yle ittifak yapan HEP'in lideri Fehmi işıkJar Diyarbakır'- dan, RP ıle ittifak yapan IDP'- nin eski Genel Başkanı Aykut Edibali de Kayseri'den parla- mentoya girdiler. tstanbul, Ankara ve Izmır gi- bi büyük kentlerde, DYP ve ANAP beklenenın uzerinde oy alırken, SHP eski oylannı ko- ruyamayarak bazı seçim çevre- lerinde bölge barajını aşamadı. Istanbul'da ANAP yuzde 30'a yakın oy alırken, 40'ın uzerin- de milletvekilliği elde etti. An- kara'da ise SHP az farkla birin- ci parti olurken, ikincıliği ANAP, üçüncülüğü DYP aldı. Izmir'de SHP büyük oranda oy yitirirken, ANAP ve DYP, 1987 seçimlerine göre, kazandıkları müietvekili sayıiarıru arttırdılar. Güneydoğu Bölgesi'nde SHP'nin HEP'le ittifak yaptığı kentlerde diğer partilere fark at- tığı gözlendi. SHP'nin bu böl- gede aldığı oylar, Turkiye gene- lindeki oy oranını yükseltti. IDP ve MÇP ile ittifak yapan RP, ANAP ve DYP'nin ardın- dan beklenenin uzerinde oy sağ- layan diğer bir sağ parti oldu. İlk seçim sonuçlarının SHP Genel Merkezi'nde belırgin bir burukluk yarattığı görüldü. Cumhurbaşkanı Turgnt Özal'ın oyunu kullandığı Çan- kaya tlkokulu'ndaki 1155 nu- maralı sandıktan 67 oy ANAP'a çıkarken DYP 53, SHP 46, DSP 16, RP 11, SP de 1 oy aldı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın oy kullandığı 1153 numaralı sandıktan da ANAP birinci par- ti olarak çıktı. DYP 67, SHP 59, DSP 8, RP 3 oy alırken ANAP'a 98 oy çıktı. Yılmaz'ın köyıi olan Çatalde- re'de DYP ve RP'ye birer oy çıktı. Çataldere köyünde ANAP'a 289 oy çıktı. DYP ve RP'ye birer oy çıkarken SHP, DSP ve SP oy alamayan siyasi parti oldular. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü'nün oy kullandığı Istanbul-Bebek'tekı 47 numara- lı sandıkta 121 oyla ANAP'ın birinci parti olduğu görüldü. lnönü'nün oy kullandığı san- dıkta SHP'ye 56, DYP'ye de 50 oy çıktı. DYP Genel Başkanı Sutey- man Demirel'ın oy kullandığı 2016 numaralı sandıkta ise en çok oyu DYP aldı. Aynı sandık- ta SHP'nin 76, ANAP'ın 47 oy aldığı göruldü. Demirel'in köyu Islamköy'de de oyların 86'sını DYP alırken RP'ye 4, SHP'ye de 2 oy çıkü. Diğer partiler hiç oy alamadı. DSP Genel Başkanı Böleıt Ecevit'in oy kullandığı 2366 nu- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) Büyük kentlerde çoğunlukANAP'ın İSTAJNBUL Anavatan Partisi, Istanbul'da oylannı yüzde 30'un üzerine çıkararak 1. parti oldu. DYP ve SHP il genelinde yüzde 20 civannda oy topladı. Bu iki partinin birçok ünlü adayı parlamento dışı kalırken, Bedrettin Dalan ve Tansu Çiller milletvekili olmaya hak kazandı. 9 seçim bölgesinin birçoğunda ANAP, tek başına bütün milletvekilliklerini kazanırken diğerlerinde de çoğunluk sağladı. ANKARA 23 milletvekili çıkaracak olan Ankara'da SHP 8, ANAP 7 DYP 5, Refah Partisi 2 milletvekilliğini garantiledi. "ankaya'da SHP 3 milletvekili çıkarıyor. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul jünay'ın TBMM'ye gireceği ise ancak son anda kesinleşti. 1VÜLLETVEKİLLERİMN PARTİLERE DAĞILIMI Saçia MJMdl IZMIR tzmir'de ANAP ve DYP, daha önceki seçimlere kıyasla oylannı büyük ölçüde arttırdılar. SHP oyları ise geriledi. ANAP yüzde 28 civannda oy alırken, DYP yüzde 27, SHP yüzde 26'da kaldı. SHP daha önce birinci parti olduğu 3. bölgede barajı aşamadı. ı Sayfada •• INONU Haffan karanna saygı duyuhtr SHP Genel Başkanı Erdal înönü, seçim sonuçlannı değerlendirirken, özellikle büyük kentlerde SHP ile DSP oylannın toplamının durumu değiştirdiğjni belirtti. Bu durumu kampanyada anlatmaya çalıştıklannı söyleyen Inönü, "Demek ki yeterince anlatamamışız" dedi. ANKARA (Cumhnriyet Böroso) — SHP Genel Baş- kanı Erdal Inönü, saat 02.30 sulannda yapoğı degerlendir- mede, "Bekîedifimu sonncu alamadık. ÖzeUikle büyük şeUrierde oylar bölöndü. Halkın karandır, herfces say- gı duyar" dedi. Inönü, genel merkez bina- sında eşi Sevinc lnönü ile bir- likte ilk sonuçlann belli ol- masının ardından bir basın toplanüsı düzenleyerek, özet- le şu göruşlere yer verdi: "Daha sonaçlan alama- (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) DEMİREL Hükümet için sayı bekliyoruz ANKARA (Cumhuriyet Burosn) — DYP Genel Başkanı Suleyman Demi- rel, oy sayımı devam ederken DYP'nin birinci parti olmasınm kesinlik kazan- nlası üzerine bağlayıcı yorum yapmak- tan kaçınırken, "Hükümet knnnak için sayı beküyonız. Hükümet konn- su şu anda askıda... Doğmamış çocu- ğa don biçilmez" dedi. Demirel, "Ko- alisjona açık mısınız?" sorusuna ise, (ArkaaSa. 17, Sü. 5'te) ERBAKAN Mületin kurtuluş günü ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu) — RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan, "Şu anda koalisyonlan konuşa- cak noktada değiüz" dedi. Seçimi "milletin kurtuluş günü" olarak nite- leyen Erbakan, seçimin sonucunda ik- tidan kaybeden ANAP'ın tükendiği- ni de savundu. RP lideri Erbakan, dün akşam sa- at 23.45'te parti genel merkezine gel- di. Burada "Erbakan başbakan" slo- (Arkası Sa. 17, Sü. 8'de) Adanai Adana2 Aûana3 Adıyaman Afyon Amasya Ankara 1 Ankara 2 Ankara 3 Ankara 4 Amalya 1 Antaiya2 Artvi) Aydın Balıkesır 1 Balıtesar 2 Bılecık Btngöl Bıtfıs Bolü Burrjur Bursai Bursa 2 Çanakkale Çankın Çofum Oenızlı Oiyarbakın Dıyarbakır 2 Edıme Elazığ Erancan Erzurum 1 Erzurum 2 Esktsehir Gaaantep 1 Gaaantep 2 Gıresun Gûmüşrıane Hakkân Hatayi Hatay2 Isparta Içeii Içet 2 Istanbul 1 Istanbul 2 Istanbul 3 Istanbul 4 Istanbul 5 Istanbul 6 Istanbul 7 Istanbul 8 5+1 4+1 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 5+1 5+1 3+1 5+1 5+1 5+1 4+1 3+1 5+1 4+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 DSP MJMdi Istanbul 9 bmır 1 bmır 2 tonır 3 Izmır 4 Kars ! Kastamonu Kayseni Kaysen 2 Kırklarelı Kırşehır Kocaeti 1 Kocaelı 2 Konya 1 Korrya 2 Konya 3 Kûtahya Malatya Manısa 1 Manısa 2 KMaraşi KMaraş2 Mardın Muğla Muş Nevşehır Nığde Ordu Rize Sakarya Samsun 1 l Samsun 2 Sıırt Sınop Sıvas Tekirdağ 5+1 5+1 3+1 3+1 3+1 5+1 3+1 5+1 5+1 3+1 5+1 5+1 5+1 5+1 Tokat Trabzon Tjncelı ŞUrfa 1 ŞUrfa 2 Uşak Van Vozgat Zonguldak 1 ZbnguUak 2 Aksaray Bayburt Karaman Kınkkale Batman Şımak Bartm TDPUM 5+1 5+1 4+1 3+1 450 112 «r 186 OSP Koalisyon... Şimdi Bir Seçim Daha mı? B u satıriarı gece yansından sonra iki su- lannda yazıyoruz. Oyların yüzde 50'si sayıl- mış durumda. Belirgınleşen ana egilimin bundan sonra çok fazla degişmesı söz ko- nusu değil. Ortaya çıkan tabloya bakarak şu değerlendırmeler yapılabilir: 1. Sekiz yıl süren ANAP iktidan noktala- nıyor. Doğru Yol'un birinci sıraya oturmasi kesinleştı; ancak tek başına ıktıdar olabıle- cek çoğunluğu elde etmesi olanaksız. 2. Böylece sandıktan tek parti iktidan de- ğil, koalisyon çıkmış oluyor. Ama koalısyo- nun hangi partiler arasında kurulabileceği konusunda kesın bir şey söylenemez. Şimdilik ibre, DYP-SHP koalısyonuna işa- ret etmekteyse de konuşmak için biraz da- ha beklemekte yarar var. 3. SHP, gerek 1987 gerekse 1989 seçim- lerine göre büyük oy kaybma uğramış gö- (Arkaa Sa. 17, Sû. l'de) HASAN CEMAL • Robert Redford'dan akrobasl gösterisi 1920'lerde Birinci Dtinya Savaşı'nda hizmet vermiş bir pilot savaş sonrası hava gösterisi yaparak para kazanmayı dener. 6. Sayfada • Rüstem Batum ünlü konuklanyla MEGA-10'da yayımlanan Rüstem Batum Şov 'un bu akşamkt konukları tsmail Gülgeç, Rahmi Saltuk ve travesti 'Sisı' 6. Sayfada • Tanıdık Yüzler TVl'de 22.05'tekı Müzik Yelpazesi programında Ray Charles tanınan birkaç parçasını seslendirecek. 6. Sayfada • 'Dünyaya Bakış'ta terör olayları TV1 'de ayda bir ekrana gelen programda yme ılgmç konular yer alıyor. 6. Sayfada • TSE'den korsan TSE uyarısı Piyasada bulunan 100 bin ürünun sadece 4 bin 100 tanesi TSE damgası taşıyor. Ekonomide • Paranın musluğu tutmuyor 11 ekimde Merkez Bankası'mn Hazine'ye verdıği kısa vadeli avans 11.3 trılyon lıraydı. Ekonomide • Liberal Rusya Batı'yı ürkütüyor SSCB'de kötuye giden ekonomi fınans çevrelerinde tedirginlık yarattı. Ekonomide • "Direnen kadın ezilmez" 22 yaşmda kocasım kaybeden ve 2 çocukla dul kalan Korkmaz, Cam-lş Ambalaj Fabnkası'nda direnen 300 isçiden sadece biri. Ekonomide • Teniste Çek üstünlûğü Taçspor yönetıcılen bu sezon Çekoslovakya'dan getirdıkleri Martına'mn Türk tenısine ve bayan tenisçilere yararlı olduğunu söylüyorlar. Sporda BATTDA GEÇEN HAFTA ÎTALYA Sabrina'nın göğüsleri mahkemelik oldu. NİLGUN CERRAHOĞLU FRANSA Mitterrand'ın sabır sanatı MİNE G. SAULNIER ABD İşyerinde seks ve iktidar ŞEBNEM ATİYAS ALMANYA Neonaziler sokaklarda, peki polis nerede? DİLEK ZAPTÇIOĞLU DANİMARKA Tüneli su bastı. FERRUH YILMAZ 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog