Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

20 EKİM 1991 HABERLER CUMHURİYET/7 Danıştay Ba$8avcısı öldti • ANKARA (AA) — Danıştay Başsavcısı TUrgut Akmirza, dun akşam öldü. Tiırgut Akmirza için yann Danıştay önünde bir tören yapılacak. Akmirza'nın cenazesi aynı gün Maltepe Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1927 yılında Ankara'da doğan Akmirza, 1951 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk FaküJtesi'nden mezun oldu. Mesleğe Danıştay'da tetkik hâkimi olarak başlayan Turgut Akmirza, Danıştay Savcılığı ve 5. Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında Danıştay Başkanlığı'na seçilen Akmirza, 4 yılhk görev süresinin sonunda bu göreve yeniden seçilmişti. Seydagil'e hapis istenıi • DÎYARBAKIR (Cumhuriyet) — ANAP Muş Milletvekili Muhycttin Mutlu'nun oğlu ve yeğenleriyle birlikte geçen ağustos ayında PKK'ya katılan, daha sonra da dağ koşullanmn zorluğuna dayanamadığı için kaçarak güvenlık guçlerine teslim olan ANAP Bitüs Milletvekili M. Emin Seydagil'in oğlu Ümit Seydagil hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesı Savalığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Iddianamede 10 ile 15 yıl hapis cezasına çarptınlması istenen Ümit Seydagil'in yargılanmasına önümuzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. "Tek kişilik hticre zalinıane" • DÎYARBAKIR (Cumhuriyet) — Uluslararası Af örgütü Tûrkiye Masası'nın Terörle Mücadele Yasası konusunda hazırladığı bir raporda, tek kişilik hücre sisteminin "çağdışı ve zalimane" bir uygulama olduğu savlandı. Yasanın 16. maddesinde yer alan hücre sisteminin aşın tecrit sonucu şiddetü duygusal mahnımiyete yol açacağı belirtilerek şu görüşler dile getirildi: "Tecridin mahkûmlann fîziki ve zihni sağlığı açısından yol açacağı tehlikeler genellikle bilinmektedir. Avrupa tnsan Hakları Komisyonu bu konuda şunlan ifade etmektedir: 'Kriminoloji ve psikolojı ile ilgili uluslararası literatüre göre tecrit tek başına fiziki ve zihin sağhgımn ciddi şekilde bozulmasma neden olabilir?' Dev-Yol davası • ANKARA (ANKA) — Avrupa Insan Haklan Komisyonu, Dev-Yol davasının Avrupa tnsan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı olduğu karannı aldı. Dev-Yol davasının bir numaralı samğı Oğuzhan MUftüoğlu ile Nasuh Mitap'm kişisel başvurusu üzerine alınan karann, tüm sıkıyönetim yargılamaları için emsal oluşturabileceği yonımu yapıhyor. Tempo dergisinin haberine göre davanın önemli sanıklarından Oğuzhan Müftuoğlu ile Nasuh Mitap'ın cezaevinde tutukluyken 1989 yılında yaptıklan başvuruyu görüşen komisyon, 10 Ekim 1991 gunü yaptığı son toplantıda, başvuruda belirtilen hususlann tümünün de ciddi ve kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Karakola galdm • ARALK (AA)— Kars'ın Arakk ilçesi polis karakolu ve lojmanlan, bir grup teröristin roketatarlı saldınsına uğradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. önceki gün saat 22.00 sıralannda bir gnıp bölücü çete mensubu, devlet üretme çiftliği yolu üzerinde bulunan polis karakolu ve lojmanlarına roketatarlarla saldında bulundular. Güvenlik kuvvetleri ile yaklaşık bir saat çatışan teröristler, gecenin karanlığından yararlanarak kaçtılar. Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten yetkililer, karakol ve lojmanlarda maddi hasar meydana geldiğini, olaydan sonra kaçan çete mensuplannın yakalanması için bölgedeki operasyonlann aralıksız sürdürüldüğünü bildirdiler. Genelkurmay Başkanı Org. Güreş terörfacdiyetleri ve TSK'nın tutumu konusunda Tempo" dergisinin sorulannı yanıtladı: Terörün hedefi Sevr'i getirmekEmekli subaylar konmacak Teröristler hain emellerine ulaşmak için, vatanın ve milletirvbölünmez bütünlüğü uğruna canını dişine takarak çalışmış olan ve çalışanları şehit etmek için uğraşacaklar. Bizler bu kıymetli arkadaşlarımızı görevden ayrılmış dahi olsalar mutlaka koruyacağız. Vatanın bütimlagn Bu millet en kötü şartlarda dahi hürriyetinden, vatanın bölünmez bütünlüğünden vazgeçmemiş ve bu konuda hiç bir güce boyun eğmemiş. Yaşadığı toprakları kanı ile ıslatarak kazanmıştır. Şimdi de bunu idame ettirmek için aynı azim ve kararlılıktadır. ORG. GÜREŞ— Terör mihraklan amacına ulaşamayacak. ANKARA (UBA) — Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Do- ğan Güreş, "Bu teror faaliyet- lerini planiayan, joneten orgüt- lerin ve ontann başındaki kişi- lerin maksat ve hedefleri belli- dir. Maksatlan devleti ayaku tutan teşldOeria mensuplannı sözde yıldırmak. Hedefleri ise devleti bölmek, parçalamak ve betld de Sevr'i geri getirmektir" dedi. Genelkurmay Başkanı Güreş son günlerde Türkiye'nin üniter devlet yapısının tartışılmaya başlaması karşısında ordunun tavnnı ise şöyle açıkladı: "Türk miUetinin bölünmez butünlüğü ve Turkive Cumhu- rijeti'nin bekası Türk SUahlı Kuvvetleri'ne Atatürk'un ve bu asîl milletin verdiği ana görev- dir. Anayasada belirtildigi gibi Türkije devleti ulkesi ve milleti ile bölünmez bir bütundür. Türk SUahlı Kuvvetleri'nin bu- nun dışında bir görüşii ola- maz." Genelkurmay Başkanı Orge- neral Doğan Güreş, Tempo der- gisinin bu konulara ilişkin soru- lanm şöye yanıtladı: — Büytik kentlerimizde özel- likle emekli Türk SUahlı Kuv- vetleri mensupları Ue govenlik kuvvetlerini hedef alan terör olaylanndaki sıçramayı neye bajlıyorsunuz? Org. GÜREŞ: Büindiği gibi terör örgütleri varlığım koruya- bilmesi için eylem yapmak zo- rundadır. Onlar için eylemsizlik yok olmak anlamına gelmekte- dir. Bunun içindir ki örgütler devamlı eylem arayışı içindedir- ler. Daha çok büyük şehirlerde varlıklannı idame ettirmeye ça- lışan ideolojik kisveye bürün- müş kirahk katiller, TSK ve gü- venlik kuvveti mensuplannı he- def alarak sansasyon yaratma çabasma girmişlerdir. Bu terör faaliyetlerini planla- yan, yöneten örgütlerin ve on- lann başmdaki kişilerin, maksat ve hedefleri bellidir. Maksatla- n devleti ayakta tutan teşkille- Demirel'in konuşmasını engelleyen ANAP'hlar "Hamsi kavağa çıkacak" ve tf Başbakan Yılmaz" sloganı attılar Rize ııütiııgiııde taşlı sopalı kavgaDYP liderinin dünku Rize mitingindeki konuşması sırasında aleyhte slogan atan bir grup ANAP'lı ile DYP'liler arasında taşh sopalı kavga çıktı. DYP bayrakları yakıldı, bazı araçlara ve Demirel'i getiren helikoptere taş atıldı. Olaya mudahale etmek isteyen Rize Emniyet Muduru Kasım Başköy ve 10*a yakm kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Rize milletvekili adaylan yayımladıklan bildiride saldınyı kınadılar. RİZE (Cumhuriyet) — DYP Genel Başkanı Süleyman De- mirel 'in, kampanyanın son gu- nünde Başbakan V ılmaz'ın memleketi Rıze'deki açıkhava toplantısı olaylı geçti. Bir grup ANAP'Unın protestolan ile başlayan olaylarda bazı kişiler yaralandı. Ankara'dan helikopterle Ri- ze'ye gelen Demirel, DYP'lile- rin yanı sıra ellerinde Başbakan Yümaz'ın ve ANAP'ın bayrak- ları bulunan bir grup tarafın- dan da karşılandı. Miting ön- cesinde güvenlik kuvvetleri ANAP ve DYP'liler arasında bir 'güvenlik kuşagV oluşturdu. Karşı gruptan 'Başbakan Yıl- maz' ve 'Hamsi kavağa çıka- cak' sloganlan atıldı. Bu ne- denle taraftarlar arasında kav- ga çıktı. Demirel'in 'Kırat' seçim oto- büsuyle alana gelmesi protesto- lan daha da arttırdı. Demirel sık sık taraftarlannı sükûnete davet ederek tahrike kapılma- malannı istedi. DemirePin ko- nuşması sırasında 'yuh' çekil- di ve mitinge katılanlara taş atıldı. Aleyhte sloganlar yuzünden konuşmasını sık sık kesmek zo- runda kalan Demirel, "Tahrik- lere kapılmayın. Olayda kasıt vardır. Zorbalıkla, kaba kuv- vetle bir şey yapamazsuuz. Ayıp olmuyor mu canım, ben size birbirinİ2İe iyi geçinin de- meye geldim" diye konuştu. Güvenlik kuvvetleri jandar- madan da takviye alarak pro- testo gösterilerini sürdüren ANAP'hlan geriye çektiler. Olaya mudahale etmek iste- RİZE'DE 10 YARALI— ANAP'hlann Rize'de Demirel'in konuşması sırasında 'yuh' çekmeleri ve taşlı sopalı saldınları sonucu Emniyet Müduriı Kâzım Baş- köy ve 10 kisi çeşitli yerlerinden dikis gerektirecek şekilde yaralandı. Güvenlik kuvvetleri jandannadan yardım alarak ANAPIılan geri çektiler.GFotograf: AA) yen Rize Emniyet Müdurü Ka- sım Başkoy başından, DYP Milletvekili adayı Nihat Mete ayağından, 5 vatandas da çeşit- li yerlerinden taş ve sopa dar- beleriyle yaralandılar. Demirel, konuşmasından sonra miting alanından aynlır- ken olaylar yine sürdü DYP'nin bayraklan yakıldı, bazı araçlann camları kırıldı. Demireri getiren helikoptere de taş atıldı. DYP Rize Milletvekili aday- lan, dünkü mitingde çıkan olaydan sonra yayımladıklan bildiride "Bu menfur olayı ha- zuiayan ve sebep olanlan şid- detle protesto ediyoruz" dedi- ler. Açıklamada mitingi 500 ki- şilik bir grubun sabote etmeye ve Rizelilerı tahrik etmeye ça- hştığı belirtilirken Demirel'i ta- şıyan seçim otobüsunün ön ca- mının iki yerden kınldığı, 10'a yakın kişinin değişik yerlerin- den dikiş gerektirecek şekilde yaralandığı belirtildi. ANAP-RP kavgası Ankara Dikimevi'nde dün saat 07.15'te ANAP ve RP ta- raftarlan arasında afiş asma yuzünden tartışma çıktı. Tar- tışma daha sonra kavgaya dö- nüstü. Kavgada Ömer Akkaş (19) adlı kişi başından yaralan- dı. Tedavi altına alman Ak- kaş'ın hayati tehlikesinin olma- dığı bildirildi. Polis yetküileri, olay sırasın- da bir kişinin silah kullanmak istediğini, ancak bu girişimin görevli bekçi tarafından engel- lendiğini belirttiler. DYP*nin seçim büıosuna mobtofkokteyti atanlardan biri yaralı ele geçirildi Saldmlar kmandı tstanbul Haber Servisi — Kartal'da ANAP ilçe binasımn önceki gece bombalanması sıra- sında bir polisle bir bekçinin öl- mesi kmandı. Cumhurbaşkanı Özal ile SHP Genel Başkanı Inonü saldınyı kınayan mesaj- lar yayımladılar. DYP'nin Haz- nedar seçim bürosuna molotof kokteyli atan ıki kişiden biri ya- ralı olarak ele geçirildi. Patlamanın olduğu ANAP binasına dün siyah bayrak asıl- dı ve İlçe Başkanı Ali Müfit Gurtuna saldınyı "laneüe" kı- nadıklarını söyledi. Kartal tskele Meydanı'ndaki ANAP ilçe binasına bomba atanlann kimlikleri belirleneme- di. Yetkililer, binanın 4 ve 5. katlanndaki ilçe merkezini tü- müyle harabeye çeviren patla- mada saatli bomba kullanıldığı- nın sanıldığını söylediler. Bina- nın 5. kat çatısında 50 santim çapında delik açan bombanın yol açtığı hasann 150 milyon lı- ra civannda olduğu belirtildi. Gazetelere telefon eden bir kişi saldınyı yasadışı Dev-Sol örgü- tu adına ustlendiklerini bildirdi. Olayla ölen poüs memuru Cu- mali Sancar (30) Ue bekçi Sela- hattin Aslantepe'nin (44) bina önunde nöbet tutarlarken ust kattan dökülen enkazın altında kalarak can verdikleri bildirildi. Polis ve bekçinin cenazeleri için GÜVENLİK KUŞAGlNA KARŞIN —Demirel'in Rize'de miting alanına 'Kırat' otobüsüyle gelmesi ANAP'lılar tarafından başla bugün saat 10.00'da Kartal Em- ülan protestolan daha da arttırdı.Güvenlik kuvvetlerinin miting öncesi ANAP ve DYP'liler arasında oluşturdugu güvenlik kuşagı n iy e t Amirliği önünde bir tören na karşın taraflar arasında kavga çıktı. duzenlenecek. ANAP Kartal İlçe Başkanı Ali Müfit Gürtuna olayı, "Üzüntü ve endişe verici" ola- rak niteledi ve saldırganlan "la- netlediklerini" söyledi. Bomba- lanan ANAP Kartal ilçe binası- na dün siyah bayrak asıldı. Bakırköy Haznedar'da DYP seçim irtibat bürosuna molotof kokteyli attıklan belirtilen iki kişiden biri polisin açtığı ateş so- nucu yaralı olarak ele geçirildi. Dün 07.45 sıralannda meydana gelen olayda, DYP seçim irtibat bürosuna molotof kokteyli atan iki kişinin, yan taraftaki ANAP seçim irtibat bürosuna da mo- lotof kokteyli atmak isterken polis tarafından görüldükleri bildirildi. Polisle saldırganlar arasında başlayan kovalamaca- da, saldırganlardan biri polisin açtığı ateş sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ANAP binasının bombalanması olayında bir polisle bir bekçinin ölumü dolayısıyla îstanbul Va- lisi Hayri Kozakçıoğlu ve Em- niyet Müdurü Mehmet Ağar'a gönderdiği mesajda, "Biriik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyac duyduğumuz bu seçim doneminde kargaşa yaratmak isteyenler çirkin emel- lerine asla ulaşamayacak, dev- letimizin gucu ve milletimizin demokrasi>e olan inancı karşı- sında hüsrana ugrayacaklardır" dedı. SHP Genel Başkanı lnonu de saldınyı kınadığını bildirdi. rin mensuplannı yüdırmaktadır. Hedefleri ise devleti bölmek, parçalamak ve belki de Sevr'i geri getirmektir. Bu maksat ve hedeflerine ulaşmak için uzun zamandan beri cok çaba sarfettiler. Bırçok insamn kanını akıttılar. Yuva- lar yıktılar. Ama hedeflerine ulaşamadılar. Ulasamayacak- lar. Çünkü bu millet en kötü şartlarda dahi hurriyetınden, vatanın bölünmez bütünlüğün- den vazgeçmemiş ve bu konuda hiçbir güce boyun eğmemiş. Ya- şadığı toprakları kanı ile ıslata- rak kazanmıştır. Şimdi de bunu idame ettirmek için aynı azim ve kararlılıktadır. — Terör olayian Türk Silah- lı Kuvvetleri personeli üzerinde nasıl bir etki varatıyor? Org. GÜREŞ: Türk SUahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş veya halen görevde bulunan as- keri şahıslara karşı istiari men- fur cinayetler, bu cinayetleri iş- letenlerin bekledikleri etkinin tamamen aksine bir etki yarat- maktadır. Tabii ki terör olayla- nnın TSK personeli üzerinde ya- rattığı etkiyi Türk toplumunun dığer fertlennden ayn olarak duşünmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Turk milletine yönelik her terör olayı, Türk olan her ferdi son derece üzer, ama yıldıramaz, nefret hissi uyandınr. Bu terör mihraklarını en kısa zamanda etkısız hale getinnenin gerekti- ği hissini ve azmıni kamçılar. — Emekli generallerin özel koruma gorevlUeri bulunması- na ragmen saldınlara maruz kalmasını nasıl yorumluyorsu- nuz? Koruma konusunda sizce yeni tedbiriere ihtiyaç var mı? Nasıl? Org. GÜREŞ: Terör olayla- rına karşı alınan önlemler, teh- didin boyutlanna, gelişen teknik ve taktiğe göre güncelleştiril- mekte, geliştirilmekte veya artı- nlmaktadır. Ancak bu tedbir- ler, az da olsa bazen etkili ola- mamıştır. Herkes hedefme ulaşmak için gayret göstennektedir. Onlar hain emellerine ulaşmak için, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını dişine takarak çalışmış olanlan ve ça- lışanlan şehit etmek için uğra- şacaklar. Bizler de bu kıymetli komutan ve arkadaşlannuzı gö- revden ayrılmış olsalar dahi mutlaka koruyacağız. Bu terör odaklarını tespit ederek mutla- ka bertaraf edecegiz. Ancak gu- venlik açısından belki birtakım aksakhklar olabilir. Bunlan tes- pit edıp gerekli tedbirleri alaca- ğız. Bundan kimsenin şüphesi olmasm. — Emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün cenazesinde kaüllerin yakalanması konusunda polise güvenmediğinizi ozeUUde betirt- tiniz. Burada esas vurgnlanmak istenen neydi? Org. GÜREŞ: Büindiği gibi halihazır mevcut demokratik sistemde özellikle kentsel kesim- de meydana gelen terör olayla- rının faillerini yakalamak ve iç güvenliği sağlamakla polis gö- revlidir. Geçen 5-10 yıl içinde polisımiz güçlendirilmiş, büinç- lendirilmiştir. Yaşanan birçok acı tecrubeler polisimizde bu te- rör odaklarını temizlemeye yö- nelik hırs ve gayreti kamcılamış- tır. Bu nedenle polisin kendisi- ne düşen bu görevi en guzel şe- kilde sonuçlandıracağına ve memleket içinde iç huzuru sağ- layacağına inancımız tamdır. Bunu vurgulamak için böyle bir ifade kullanılmıştır. — Türkiye'nin üniter devlet yapısının açıkca tartışıimaya başlanmasını nasıl yorumhıyor- sunuz? TSK'nın bu konudaki göriışünü bu yeni çerçevede bir kez daha açüdar mısınız? Org. GÜREŞ: Türk milleti- nin bölünmez bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçi- si Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Atatürk'ün ve bu asil milletin verdiği ana görevdir. Anayasa- da belirtildiği gibi Türkiye dev- leti ulkesi ve milleti ile bölünmez bir butundur. Türk Silahh Kuv- vetleri'nın bunun dışında bir gö- rüşü olamaz. — Özellikle eklemek istedigi- niz bir şe> var mı? Org. GÜREŞ: Türk SUahlı Kuvvetleri siyasetin tamamen dışındadır. Türk devletinin ve onun bir organı olan büyük Türk nülletinin emrindedir. Kendisine tevdi edilecek görev- lere her zaman hazır olmanın ve başarmamn bilinci ve azmi için- dedir. Ülkemizde veya dünyada meydana gelen gelişmeler, terör örgütlerine verilen iç ve dış des- tek terör eylemlerini artırmak- ta veya azaltmaktadır. Terör ör- gütlerine verilen destekte unu- tulmaması gereken husus, terö- rizmin er veya geç kendisine destek sağlayanları da hedef alacağıdır. Terörizme verilen ta- viz, sadece ve sadece diğer terör örgütlerini de teşvik eder.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog