Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 HABERLER 20 EKIM 1991 Aşağı Saksonya Adalet Bakanı Alm-Merck: GENCAY ŞAYLAN FRANKFUBT — OzeUıkle Doğu ıle bırleşmeden sonra 2 milyona yakın Turkun yaşadığı Almanya'da "yabancılar ve ogınma" konusu ulkenın bir nu- maralı sorunu halıne geldi Aşın sağ uçtakı Alman çete- lerinin yabancılara uyguladığı şiddet olaylan gıderek yoğunla- şırken neo-faşıst partının oyla- nnda bır artma gözlemlenıyor Yabancılara uygulanan şiddet ve neo-faşıstlerın oyundakı artış Almanları genel olarak rahatsız etmekle beraber ıktıdardakı Hı- ristıyan Demokrat ve Hur De- mokrat koalısyonu ulkeye gelen yabancı akmını durdurmak, sı- ğınma hakkını sınırlamak ve ge- lenlerı gen gonderebılmek ıçm yenı önlemler uzennde çalışıyor- lar. Buna karşılık Sosyai Demok- ratlar ve özellıkle Yeşıller aynı sonına çok daha farkli bıçımler- 'Almanyada ırkçılık korkutuyor'de yaklaşmaktadırlar. örneğın ulkede en liberal yabancılar po- lıtikası uygulayan Aşağı Sakson- ya eyaletınde, Sosyai Demokrat ve Yeşıller koalisyon hukumetın- de Adalet Bakanlığı yapan Ye- şıl mılletvekılı Heidnım Alm- Merck, "Alman toplumunda ya- bancı duşmanlıgının korkutucn boyutlara ulaştığını" söyluyor. 1988 yılında Yeşıller Partisı'n- den eyalet milletvekıh olarak Turkıye'yı zıyaret eden ve Ma mak'ta Dev Sol duruşmasını ız- lerken slogan attığı gerekçesi ile yanm gun gozaltma alman ve daha sonra sınır dışı edılen ve halen Adalet Bakanlığı yapan Bayan Alm-Merck, yabancılar polıtıkası ve gehşmeler konu- sunda Cumhurıyet'in sorulannı cevaplandırdı. — Sayın Bakan, yabancılar sorunu Alman politik gunde- minde en onemli sorun haline gelmiş gozukuyor. Anayasa da- hil lum yasal sistenun degiştiril- mesi söz konusu. Siz bu konu- da ne duşunuyorsunuz? ALM-MERCK — Evet, ana- yasanın sığınma hakkı ile ilgilı 16. maddesı dahil tum yasal sis- tem değıştınlmeye çahşüıyor. Bu konudaki tartışmalann bır sure daha devam edeceğını sanıyo- mm. Kuşkusuz bır sıgınma ve multeci sorunu var. Geçen yıl sadece bızım eyalet- te 190.000 sığınma talebı vardı. Bu yıl, daha şimdiden sayı 200.000'i astı. lnsanlar güvenlik ve refah ıçin bu ulkeye geliyor- lar. Eğer burada guvenlık ve re- fah varsa kımse onlara gelmesin diyemez. Çunkü güvenlik ve re- fah talebı bence temel bır ınsan hakkıdır. En azından biz bura- da, yanı Aşağı Saksonya'da so- nına esas olarak bu açıdan bak- mak istiyoruz. — Peki, neden karşı çıkıhyor? Gönılduğu kadan ile Alman ka- muoyu yabancılar ve sıgınma koonsunda hoşgorulu ve liberal degil artık? ALM-MERCK — Yabancılar sorununun ve özellıkle sığınma- cılarm ekonomık açıdan Alman halkına ağır gelmeye başladığı açık. Bız bu eyalette sığınmacı- lar ıçın bu yıl 200 mılyon Alman Markı harcadık Bu az bır para değil ve unutmayalım, bunu Al- man halkı vergılen ıle oduvor. Tabiı ekonomık yuk bundan ıbaret kalmıyor. Biz sığınma ta- leplerının bir an önce yasal so- nuca bağlanması için yine bu eyaletimızde 32 yenı mahkeme açtık Sadece buradaki personel masrafı 5 milyon markı geçıyor. Bunlan o 200 milyon marka ek- leyince ortaya bayağı önemlı bır rakam çıkıyor. Birtakım insan- lar da bu parayı yabancılar ıçm değil, benım rahatım için harca- yın diyorlar. — Geçen ay yapüan ara se- çimlerde sizin eyalette neo-faşist parti yabancı duşmanlıgı yapa- rak önemli bir başan kazandı. Bunda sizin uyguladığınız libe- ral politikalar etkili oldu mu? Bu bır çeşıt tepki olarak değer- lendirilebilir mi? ALM-MERCK — Bu geliş- mede polıtıkacılann, özellıkle Hırıstiyan Demokratlann rolu ve sorumluluğu var. "Biz iltica- cıya degil konuta gereksinme duyuyoruz" diye bir sloganı te- mel seçım propagandası haline getırdıler. Eskı Doğu Almanya- da yaşanan konut sıkıntısı var- ken ve Doğu Avrupa ulkelerin- den gelen Alman kökenlı ınsan- lar sıkıntı içinde yaşarken sığın- maalara kaynak ayrılması yan- lıştır diyorlar. Bunlar çok so- rumsuz ve tehlikeli politikalar. lnsanlar arasında kin ve nefret nın Almanya'yı sevdiği kadar se- vıyorlar. Ama guvenlık ıçınde yaşamak istıyorlar, çocuklanna guvenh bir gelecek sağlamak is- tıyorlar. Biz, zengın ve özgur bır ulke olarak bellı bir sonımluluk taşıyonız. Başka ınsanlann so- runlarma sırtunızı çevıremeyiz. — Sayın Bakan, kamuovun- da vabancılann suç oranını art- ürdığı ve toplumsal yaşamı teh- dit ettigi yolunda gönışler kabul görfiyor. Siz yetkili bir Idşi ola- rak bu konuda ne soyleyebilir- stniz? ALM-MERCK — Yabancılar ıçin bir suçluluk sorunu olduğu- nu düşunmuyorum. Gençler için bazı sorunlar var. Gençler Al- man olmak istiyor, ama hemen Maalesef bu konuda Turkler dı- ğer yabancılara gore daha so- runlu. Ama gençlenn dışında, yetışkınler arasında yoğun suç- luluk diye bır şey yok, aksıne Almanlara göre daha az suç iş- lenıyor. Yalnız çok iızüntu vencı bir şey Alman halkı arasında peşın yargılaruı ve yabancı duşmanlı- ğının çok >aygın olması. Örne- ğın Turkler ıçın polıs tarafından gözaltına alınma istatistiklerı çok yüksek Eğer bır yerde bır olay meydana gelmışse ve ora- larda siyah saçlı, bıyıklı bır ın- san varsa Almanlar "O yaptı" türünden bır davranış gösteri- yorlar. Sonra gözaltına alınan Turklenn o olayla hiç ilgısı ol- mı ile diger idke insanlannı çc- kiyor. Tabii bunun so- nucu Batı \vrupa toplumlaruun koklu bir değçime ugraması ge- rekijor. Sizce Avrupa bu defi- şlme ne kadar hazır, çeşitli kont- rol yonlemleri ile bu akımı dur- durmak ya da en azından yavaj- latmak raomkun ma? ALM-MERCK — önce kontrol ve çok kultürlu toplum hahne gelmenın çelışen şeyler ol- madığmı söylemek ısterım. Biz yabancılardan çok şey alabıl ıriz. T u m , B a , t l A v r u P a ^ ^m e r t ^f^ v e sorumluluğu- muzun büıncrne vannalıyız. Ben göçmenlenn Avrupa nın zengnı- ^tacağını, ekonomık yaratıyor. Bu da sorunları çöz- olamıyor. Aynı zamanda onla- madığı anlaşıhyor. Bu konuda- y o l a c a 8 m l düşunmuyorum. meyi çok zorlaştınyor Bızım pohtıkacılanmız "Bu insanlar niye geliyorlar?" diye duşunmeli. Bu insanlar turistik gezı yapmıyorlar ve hepsi kendı ulkelerinı Alman politikacılan- nn üzennden geleneksel aile otorıtesı de kalkmış oluyor. Bu- nun bazı sorunlara yol açtığını soyleyebılirım. Bu- de Turk gençleri arasında esrar ve uyuşturucu sorunu var. kı ıstatıstikler gerçekten çok ra- hatsız edicı. — Son olarak size genel bir soru sorayım: Baü Avrupa dun- ya üzerinde ufak bir bolge, ama zenginligi ile demokratik orta- Sımrlann açılmasını kaçınılmaz göniyorum. Tabu bu hıçbir kontrol ya da duzen olmasın an- lamına gelmıyor. Bu yaklaşımın kendı duzenı ve kontrol meka- nızmaları olacaktır, olmaüdır. Sinema • Tiyatro • Gösteri AVŞAR film Yön: RC 25 EKİM'DEN I i t e ı ı ı ı Tefc yapmsst gerateır güzel btr km ve tum Avrupa'yi kurtarmafc ve ösey» bitinn©Wı. Bu da sonın mu? ( CHAMROUSSE Komedı Filmterı Feslivalı Jurı Buyuk Odulu UMH UYS TANRILAR ÇILDIRMIŞ OLMALI DEVAM EDİYOR. f"ûl 25 Ekım'de sınemalarda BIROLIVER STONE FILMI luBEYKLU (15132 40)12 00-1500-1830-2115 NINJA KAPLUMBA6A1AR 2 Çemberlıtaş ŞAFHK-4 (516 26 60) 1 1 00 a exim • KAHKAHALAHLA GEÇIFtİN' f YönFRANC ş|l ZEFFIRELLI DANIEL BILLY BRUNE STERN CRYSTAL KIRBY j. ÛrfSuacERS *' ^EHİRLİ ZÜPPELER t MEL GtBSON GLENN CLOSE ALAN BATES k UNDERWOOD İBAREN SINEMALARDA "Teen Agent" 2. HAFTA Y Û N E T M E N W l . L l . I A M O E A R (141 «2 « I 11 00-13 00-15 00 1700-1915 !1 45 (14«01M) 12.00-14 15-16 30 18 4S-21 15 BrtııtSy »ENK (57J 1» >3) 11 00 1300 15 00 17 00 19 00 21 00 , - 1200 14 15-1630 1900 21 X Mf 12 15 14 30-16 45 19 00 21 15 KHMHHOIV «r KSM (3M t0 7C) BATI 1 (111 (3 23) 14*5 97 38 • 132 64 26 •HAMtET HALİL ERGÜN BERHAN ŞİMŞEK NUR SÜRER Yön- OĞUZHAN TERCAN Muzılc ZULFU LIVANELI Ç lo» ŞAFAK-4 {51*14 60) 13.00-1S.00 17 00 1» 00-2) .00 Yolunda Kodıköy AS Ankora DEKYA K.M. 4. HAFTA STANDARD FİLM MICHEL SERRAULT DOKTOR PETIOT "Olağanustu btr ınsan Olağanuttu bır hain" * IM1 IMrll Fim Fcnlnlı tt kyi Sdı/tı W | M w Hortüy. AS(1) 147 «3 15 11 30-13 45-16.00-11 30-21 45 KADIKÖY YILDIZ SİNEMASI 344 51 24 BETTE MIDLER II IM1I5-15.IS-1; I5-1S.15-Ü1 30 Bûtün ınsanlann ı.vıiigi ınn ır bir kbiının ıiskı kin. fcıiiıunıVın usıUTOffc tuiakı tnuLadekam: gımd KHVIN | ROBIN HOODH1RSİZLAR l'RENSİ B B^oC>u FİTA$ CCP $Mİ NOVA BARAN •atafftdy KAflTA Anhn BAT1 2 • « B B U R Ç K«n>i>ak« DEN4Z BM«<^* WSTIK Kocmt KSJM. (14S 01 « ) (1«> 39 M) (S42 1172) (119 S3 23) (21 » M ) (1ÎM21) (İM 11 M) (1S 5717) 200 200 200 Î 0 0 1 00 2 00 rO*U 1500 5 00 15 00 5 00 '4 00 500 6 00 21 5 8 30 2 * 5 6 . H A F T A 8 00 21 00 e oo 2100 7 30 21 00 J T ^ W ulnJYENtÇİÇEK (111 M) ^ W İFA Seçkin Rlmler tunar... BırMuzik, aşk, tutku veşiirfilmi. •Berlın Film FestıvalıGümüs Kv\ Odalü • Coscıs FERRb ın bayvapıtj 3 Hrbiy» AS-Z (147 63 15) 12.00-14 15-16 30-1» 15-21 45 S T U D I O oyunculan ŞAHİKA TEKAND ile oyunculuk SECMELER 2 6 - 2 7 E KI M \A6TI25 Valıkonıgı Cad Akkırmanlı Sk No 38 NışmUşı I S T A N B U L B E L E D I ' I İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 17 EKİM'DEN İTİBAREIN FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ'nde JEAN NOEL FENWICK ÖDÜLLER KİMİN Turkçesı Esın Talu ÇELIKKAN Yoneten Hakan ALTINER Dekor Ozhan OZDİL Kostum Canan GOKNIL OYNAYANLAR Humcyra AKBAY-Yalçın AKÇAY-Cem DAVRAN- Orhan ERÇtN-Argun KINAL-Funda POSTACI- Avnı YALÇ1N Oyun Gunleri- 17-18-19-22-23-24-25-26-27-29 Ekım BİLETS4 TIŞLARI BAŞLADI. I S T A N B U L B E L E D ' Y E S I Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 15 EKİM'DEN İTİBAREN HARBİYEMUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ'nde ANTON ÇEHOV VANYA DAYI Turkçea Mozium BEYHAN Dekor Ersın SATGAN Yöneten: Leonıd HEIFETS Kostum. Sevim ÇAVDAR OYNAYANLAR Ismet AY Iskender BAĞCILAR Tılbe BATUM-Nurselı İDİZ Uğur KIVILCIM Alev ORALOĞLU Komran USIUER Cıhan UNAl Tonıu TUNCEL Cuneyt TUREL Oyun Gunleri: 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27 Eldm BILEJ SATIŞLARI BAŞLADI 25 Ekvn'den ıtıbaren Harbıy* AS Şt»lı NOVA BARAN - Ankara TALİP Smcmalarmda IKTlOARyadıMUHALEFET CİNAYETiş(«rmi? K0Mn.0duzefllermi? SUÇ'uörtbMedermi? Kjle Metauto Jdlı ktimn yaud;? sok edicı seruve.ii hemjz yni^nmıs our tıerkesın ıbrel ılmjsı gereken gerçe* bir »yku Yönetmen JOHN STRONG Amy Irving AndyCrci. KI1STERISI KONSER SALONU 21 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 MATIAS DE OLIVEIRA PINTO (Vıyolonsel) JAIME ZENAMON (Gıtar) Vivcddi, Villa-Lobos, Domerüconı, Zenamon Türk Hava Yolları Katkılarıyta 28 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 SUNAKAN (Keman) GÜLAY UĞURATA (Piyano) Pergolesi, Saınt-Saens, Stravinsky, Bülent Arel, Françaix * 15 kşıun ushınd*kı grupbra % 25 mdınm uygulomr • öğr*ncı âgr*tm*n ve «meklı ındınmı hjm y«rl«rd« % 50'dir Bıkt Sohş Yericn Konw Salonu 148 53 92 • Gallena Da™,ma lurou 559 95 60 Vakkarama Takum '51 15 71 Vakkorama Suodıy» 360 90 90 I S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 14-19 Ekim 1991 udar Musahıpzadc C ıresı 333 03 97 Anton ÇEHOV Muukiıuada C£UL VANYA FERMANUDEÜ DAYI HAZRETLERİ YJnrtBn Engln ULU0Â6 115-16 17 1819 EklnJ T»rk(«i M a z t a BEYHAN Yinei» LranM HEIFETS 115-15-17 18-19 Ekl«| Savıı BINÇEL Wılly RUSSELL oin ^nn.u MERAKLISIİÇİN BİR KADIN üYLF RİR İ UİIf AVC I1IIVHIC ç TlncMa: Çtlln İPEKKAVA 115-16 Ekm| Y i M t n Mıctt KOPER 115 Ekm Saltl ÖDÜLLER Turtçtn Etln Tılıı ÇELIKKAN r Hakan ALTINER 117 18-19 EktM) Turkçesi COhll BÜrÜKUTKU Tonelen Engın ULUÛA6 116-17 18 13 Ekıml orua eUH VE UATLEDI- S»I. aao/ç* ıs.ao-2aao/p« Cum 20.x Clnl 1&00-2O30 Pınr 1500 1130 BİLETLER TİYATRO BİŞELERİNİN YANISIRA TAKSİM VHKKORAMA [MERKEZ] VE KAOIKOY HALOUN TANER IMERKEZ1 GİŞELEBİNDE DE SATILMAKTADIR GÜLRİZ SURURİ TİYATROSU 1 Kasım'dan Başlayarak TİYATROCU Yazan Gulnz Sururi Yöneten Işıl Kasapoğlu Dekor Duygu Sağıroğlu Muzık Arıf Erkın Kostum Naz Erayda Koreografı Dılek Evgın Cuma: 21.15/C.tesi-Pazar: 15.00-18.00 KARACA TİYATRO Istıklal Cad Muammer Karaca Çıkmazı Sok Bıl*( S(K^. Gı«* 149 16 37 Vakkoroma Tokpm 151 288* Vokkoroma Suadiy. 350 8743 SCOP ART ORCANIZATION VVOLFANG LENDLE KLASİK GÎTAR RESİTAL ve SEMÎNERLERÎ RESITAL 23 Eklm'91 saat 19 30 Yer AKM Kuçuk salon SEMINER 24-25-26-27-28 Ekim > 91 Yer TEUTONIA Gaupdeöe cad No 85 Tunet EHIet ve Semlnere Katılım formtan AKM gişetennden temin edHebillr. Bllgl ve Rezprvasyon için SCOP ART ORCANIZATION (12 00 15 00 araa» 173 56 54-172 62 96 GENEL ISTEK ÜZERINE EKİM AYINDACumartesi-Pazar gunleri 15.30'da YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ «MERKEZİ YALNIZ 8 OYUN Levent Kırca-Oya Başar-Gündoğarken 60 Kişilik Kadro Bilet Sotış: Gosterı AAerkezı 517 05 13 Vakkorama Taksım 151 28 88 Vakkorama Suadıye 350 87 42 360 90 90 X İ Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I OSKttDAB MDSABİPZADE C E L U SAHNESt'nde - MÜZTJCLt GÜLDÜIttt • MÜSAHİPZADE CELAL FERMANLI DELİ HAZRETLERİ Yoneten Ençpn UUIDAĞ Kostum. Nilgun GUHKAN Dekor NıııuBah TUNCER M u a k Enn ENGIN Danslar- Ebf GtSGtN OYNAYANLAR C«l AIELL1 M«hk» AITINBARAN-Şevtei AVŞAR Atanel BOZIUKT Satnn CANPOLAT-Sdheda çtL-Metm ÇOEAN Mtml DEmTADUÇ Ayte EKBULAK^aıl ERCENÇ-Nun EEC'JN-Zum.-m EKHN Feniıın EARAKAYA Habce lOCAMANLAF-Derya KUFTUUJS Eltujrol POSTOĞH^5«sı.T SACpBUTES Nanf Ş E N ^ O K I I TJTUOJ SCTİI UUJYOL-Eıra ÜLCER Ijmiü YILCIZ H«me( ZEYBEK Oyun Otınleti: 15-16-17-18-19 Ekim BİLET SAT1ŞLAR1 BAŞLADI. ""~*İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Tefc 149 69 44, 158 30 80 23 Ekim'den başlayarak YILDIZ SARAYI TİYATROSU'nda Haldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yoneten Semıh Sergen Dekor Nurettm Özlc6no Muzılt Cem Idtz Kostum Hale Eren Koreografı Nosuh Bafin l$ık Kasım Ozturk Oynoyoolor Sem^ı Sergen Reho Özccjn Sevtcp Toktay $ahın Çelik Bılge Şen Turn; Gunbay Fundo Akdumon Zafer Algoz OrHon Tetılıcon Erkon Tosdeğen Oundor Muftuo^lu Ceng z Kon>cu Kemol Bek»r Tımcer Necmıoğiu Şukron Eklem 23,24,25 Ekim Çar,Per,Cum: 19.00 * YıMız Stnyı Tlvıtmu Bvtnru Ytku^u Y1M12 Svtyı Z&jim ORTAOl I \(1 L\H İstiklal Cad. No: 140 Tel: 1511865-66 FERHANGİ ŞEYLER |./.]*H»VinTI Fertıan Şensoy Cuma: 21.00-C.tesi-Pazar: 15.30-18.30 25 Ekim'den başlayarak Ghan öksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUĞU Cuma: 21.00-C.tesi-Pazar: 15.30-18.30 REKİAM FİLMİDAÖITIMINDA 149 5O33 BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI | AZİZ NESİN SAHNESİ m Azız Nesın - DEMOKRASİ t GEMİSİ ,. ^ Yon Ahmet Ğulhan "2 Perş-Cuma-C t«si 20.30 ^ Ctni-Paur 15 00 - T«l: 502 08 53 SON GÜN 21.00,23.00 REZ & DAVETİYE: 9 . 0 0 / 1 9 . 0 0 S V V I S S Ö T E L : 1 5 9 0 1 0 1 W Skaknpeare FIRTINA Yönam Batar S»buncu Tırkçttı Can TucH 19 26.27 Ekım KM KONSI* SILOMU (15! 56 00 2SA\ «nilıam Bibton SAUNCAKTA İKİ KİŞİ YÖKttn Alıv S n ı r Turtçesı Sevgı Sanlı 19 2S27 Ekım Mentt Bıydur DÜDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA Yöneten Cın Gurzıp 15.16.1718.19 Ekim Alduınder Getman YÜZYÜZE TbnelHi Çttnı Iptkkıyı Tirtçtsl M g i Pıktay 22.23.24.25.28.27 Ekim AI.Tmun MASAL BAHÇESİ Mn Genet.İMn Genet hiz z metçiler Ydneten Rem Erdım Tarkçni Sılllı Birstl 1&.16.I7 18.19 ZLTUl Aynca Bıtot Sotı». Vokkoroma Taks m 151 15 71 Vokkoroma Suo<*ve MO «0 90 G o l n o D o smo 55» « 6 0 / 1 1 0 * 27 Pıar I1H0 Hıldun Tıatr SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI YfctMn Semh Strgen MOZik C m hkz 23.24.25 Ekim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog