Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

20 EKİM 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 TBMM, yeni miUetveküleri için yeniden düzenleniyor Meclîs 45 milyara yenilendiMiUetvekillerinin genel kurula kartla girmesi ve elektronik oylama için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Yeni dönemde, çay ocaklannm yerini otomatik kahve makineleri alacak. Berber ve lostra salonlan ile kulisler de yenilenerek daha modern bir görünüme kavuşturuldu. Milletvekilleri için lstanbul'da 40 yatakh misafirhane yapıldı. FARUK BtLDİRİCİ ~ ANKARA — Yeni milletve- killerini yenilenmiş bir Meclis bekliyor. Otomatik çay-kahve makineleri, elektronik panolu ziyaretçi kabul salonu, yeni mo- bilyalar, optik okuyuculu bilgi- sayarlarla oluştunılan bilgi ban- kası, lstanbul'da misanrhane, yeni güvenlik sistemi, modern berber ve lostra salonu... Ayn- ca her milletvekiline bir kart ve özel şifre. Milletvekilleri; genel kurula kart ile girecek, oylama- larda da yine aynı kartı kullana- cak. Boylece yoklamalann ad okunaraİc oylamalann da el kal- dınlarak yapılması tarihe kan- şacak. TBMM Genel SekreterliğTne bir yıl kadar önce atanan Ertan Cireli, Meclis'te istediği değişik- likleri yapabilme fırsatını so- nunda yakaladı. Her dönem badana-boya ile hazırlanan Meclis, bu kez âdeta yenilendi. Cireli'nin ilk el attığı yer, basık masa ve sandalyeleri, loş ışıklan ile "köy kahvesi" olarak nite- lendirdiği kulisler... Kulislerin tüm mobilyası yenilendi. Ikiü sohbetler için özel bölümler ya- püacak ve en önemlisi çay ocak- lannm yerini otomatik çay- kahve makineleri alacak. Biı yandan yasama çalışmalan yü- rürken bir yandan da kulisler- de tost, sandviç, meyve ile do- laşanlara rastlanmayacak. Ardından basın bölümünün berber ve lostra salonlannın ye- nilenmesi geliyor. Aynalann ağırhkta olduğu modern bir me- kân haline gelen berber salonu için ilk yakınma; "tıraş olanlar birbirleriyle sohbet edemeyecek mi" şekÜnde oldu. Gercekten üçgen biçimindeki aynalı bir or- ta bölümün etrafma yerleştirilen BERBERDE 'KULİS' YAPAMAYACAKLAR — Aynalann agıriıkU olduğu modern bir mekân haline gelen berber salonu için ilk yakınma 'tıraş olanlar bir. birleriyle sohbet edemeyecek mi' diye oldu. Üçgen biçimindeki aynalı bir orta böltimün etrafma yerleştirilen koltuklarda tıraş olanlar birbirierini göremeyecek. Yani miUetvekiUeri berberde 'kulis' yapamayacak. (Fotoğraf: RIZA EZER) koltuklarda tıraş olanlar, birbir- ierini göremeyecek. Yani millet- vekilleri berberde "kulis" yap- ma zevkini tadamayacak... Artık ziyaretçiler için de özel bir bina var. Ziyaretçiler, Dik- men kapısının yanında yapılan yeni binada konuk edilecekler. Bu binanın en önemli özelliği, elektronik bir pano bulunması. Ziyaretçilerini kabul etmek iste- yen milletvekilinin adının yanın- daki ışık yanınca, o milletveki- lini görmek isteyenler, artık beklemelerine gerek olmadığını anlayacaklar. önlerinde birer bügisayar bulunan görevlilere başvuranlann isimleri, cinsiyet- leri ve nereden geldikleri kayde- dilecek ve bu bilgüerin kart ola- rak çıkışı alınarak ziyaretçilere yakalanna takmalan için veri- lecek. Bu sistem; hem güvenlik hem de istatistiki bilgi sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş. Bunların dışında bırçok yeni- lik var. Meclis'teki konuşmala- rın, gazete, dergi vb'lerin optik okuyuculu bilgisayar ile bilgi bankasına aktarılması, önerge- ler için hazır kâğnlar, Meclis lojmanlanndaki ev eşyalannın değiştirilmesi, spor merkezinin düzenlenmesi, yabancı dil kurs- lan, tenis okulu, lstanbul'da 40 yataklı misafirhane. Tüm bu de- ğjşikliklerin maliyeti konusunda Cireli, "Tek tek hangi iş için ne kadar harcandığını şimdi bile- miyonız. Ama bu yıl içerisinde yapılan tüm yatınmlar için har- canan para 45 milyar" açıkla- masını yapıyor. Cireli'ye göre "Meclis bütcesinin yüzde 60 art- masına ragmen, bir yd önce 30 milyar harcandıgı düşiınülürse 45 milyar fazla degU." "Mecli- si seçilenler mi atananlar mı yönetiyor" sorusuna Cireli, hiç duraksamadan "seçilenler" ya- nıtını veriyor ve ekliyor: "Benim en biiyük sıkıntım, yetkilerimi aşmamak. Yönethn- de yönlendirici yetkimiz yok. Hatta başkanlık divanı yetki vennezse, lojmanlardaki bir ca- mı bile degiştiremeyiz." Cireli'nin makam arabası si- yah resmi plaka yerine, beyaz plaka ile dolaşıyor. Bunun bir tür protesto olduğunu söyleyen Cireli, "Benim bulundağura yer, müsteşarlık makamına denk, kırmın plaka olması ge- rek. Bu olma>ınca, ben de sivil plaka kullanıyorum" diyor. Meclıs'tekı duzenleme halen uç partiye göre. Ama bu seçim- ler TBMM'deki parti sayısı dört ya da beş olursa ne olacak? Bu konudaki umutlar, Cumhurbaş- kanhğı Genel Sekreterliğı'nin Çankaya Köşkü'ne taşınmasın- da. 12 Eylül döneminin son günlerinde çıkan bir yasa gere- ği, Senato Başkanbk binasına yerleşen Cumhurbaşkanlığı'nm Çankaya Köşkü'nün bahçesin- de yapılan "hizmet binası" in- şaatı tamamlanıyor. Cumhur- başkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetfeme Kurulu birkaç ay içinde Meclis'ten aynlacak. Mechs Başkanlık Divanı bura- ya taşınarak yeni gelecek parti- lere yer açacak. Partilerin san- dalye sayüanna göre toplantı sa- lonlan, yönetim bölümleri de değiştirilecek. Turgut Özal, önumüzdeki dönem de Meclis'e gelerek kendisine aynlan bö- lümde ANAP'h milletvekilleriy- le toplantüar yapacak mı? Cire- li'nin bu soruya yarutı, olumlu: "Başbakanm nasıl bir odası varsa, cumhurbaşkanının da is- tediğinde Meclis çalışmalanm izleyebilmesi için bir odası ola- cak." Cireli, henüz gerçekleştiril»- meyen, ama haarlıklannı yü- ruttüğü iki önemli yeniliği de şöyle dile getiriyor: "Genel kurulda her gün yok- lama için 45 dakika ya da bir sa- at kaybediliyor. Oylamalar epey zaman alıyor. İki eleman Avnı- pa'ya giderek etüt çalışmalan yapü. Yeni başkanlık divanını» karanna göre elektronik bir sis- tem ile bn sonın aşılacak. Her milletvekilinin, tıpkı, bankala- nn para çekme makinelerinde kallanıldığı gibi birer kartı ve şifresi olacak. MilletvekiUeri ge- nel kunıla girerken ve o> kulla- nırken bu kartı kullanacak. Böylece anında genel kurulda- ki mUletvekili sayısı, oylamala- nn sonucu bilinebikcek. Bir de teşkilat yasaa hazviamıştık. Ka- dök oldu. Yeniden gündeme ge- tirebilirsek Meclis'te ozel gu- venfik genel müdürluğu" kura- cagız. halen giıvenliği asker ve poüs birlikte sağkyor. Ama tüm Bablı parlamentolarda oldngu gibi özel bir birim oluşturulabi- lirse burada bir tabur asker bu- lunmasına gerek kalmayacak." Teşkilat yasası çıkanlabilirse halen iki milletvekiline bir sek- reter düşürken her milletvekili bir sekreter ile calışma şansına kavuşacak... Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği taşınıyor FARUK BtLDtRİCİ ANKARA — TBMM'ye, 12 Eylül döneminin sonundan itibaren Meclis'e yerleşen Cumhurbaş- kanlığı Genel Sekreterliği, Çankaya Köşkü'ne ta- şınıyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a, istedi- ği zaman Meclis çalışmalarını izleyebilmesi için TBMM'de bir oda verilecek. TBMM Genel Sekreteri Ertan Cireli, Cumhu- riyet muhabirine, "Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreterligi He görüşiUdü. Gend sekreteriik, Çankaya Köşkö'nde yapımı taıppiılflp» 1 ' hizmet binasına bu dönem taşınacak" dedi. Cireli, ta- şınma işleminin kesin tarihinin henuz belli olma- dığını belirterek "Geoel sekreterligin dan sonra Meclis Başkanlık Divanı'nı o binaya taşıyacagız. Böylece sıkışık dnrumdaki birimle- rimize yer açümış olacak" diye konuştu. Cum- hurbaşkanı Tnrgut Özal'ın da kullandığı bölüm- den aynhp aynlmayacağı sorusuna Cireli, "Cumhnrbaşkanı'na Meclis çaltşmalarmı izleye- bilmesi için bir oda vereceğiz. Nasıl Başbakan'- ın Mecns'te bir odası varsa Cumhurbaşkanı'mn da istediğinde gelebilmesi için bir odası olacak" yamtını verdi. Cireli, Cumhurbaşkanlıgı Genel SekreteTİigi için "eldm ayında taşınacaklardı. Ama galiba ödenek yetersizliği nedeniyle bina- nın tamamlanması biraz gecikti" dedi. 12 Eylül öncesinde Cumhuriyet Senatosu Baş- kanlık Divanı'nın kullandığı bina, bu dönemin son günlerinde, 13 Ekim 1983'te çıkanlan TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasası ile CumhurbaşkanbğVna verilmişti. Yasanın geçi- ci 3. maddesinde şu hükme yer veriliyor: "Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreterliği; Cum- harbaşkanlıgı dairesi inşaatı bitince>e kadar, TBMM'de Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekre- terliğı'nin halen kullandığı bölümden ve TBMM'nin diğer böhım ve kolayhklarmdan fay- dalanır." 1983'ten bu yana Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreterliği'nin yanı sıra Devlet Denetleme Ku- rulu da çalışmalarını TBMM'de sürdürdü. An- cak Cumhurbaşkanhğı hizmet binasının Çanka- ya KöşkU bahçesinde yapılan hizmet binası in- şaatı tamamlandı. Yetkililer hizmet binasının ya- pımmın bazı tesisat doşenmesi çalışmalan ve çev- re düzenlemesi dışında tamamlandığını, taşınma işleminin "ödenek durumuna göre" birkaç ay içerisinde gerçekleştirilebıleceğini ifade ettiler. 12 Eylül öncesinde TBMM'de Cumhurbaşka- nı'na aynlan bir bölüm olmadığına dikkat çe- ken muhalefet çevreleri, özal'ın Meclis'ten ta- mamen aynlmasını, çalışmalarını Cumhurbaş- kanlıgı Köşku'nde sürdürmesini istiyorlar. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü'nün karşı çıkması- na rağmen özal, gecen yasama döneminde sık sık Meclis'teki Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekre- terliği binasına gelmiş; ANAP'h milletvekılleriyle burada toplantılar yapmıştı. DUN\ADA BUGUN ALtSİRMEN DemokrasiveBanşÜstüne Bugün seçmen sandık başına gidecek. Terörün tüm ça- balarına karşın bugüne ulaşabılmiş olmamız dahi sevindiri- ci. Seçımlerin, Türkiye'de demokrasi ve toplumsal uzlaşma açısından olumlu sonuçlar doğurmasını dileriz. Kim kazanırsa kazansın, sandıktan ilk sıralarda kımler çı- karsa çıksırt, önumüzdeki dönem toplumsal uzlaşma döne- mi olmaltdır. Demokrasinin temeli toplumsal uzlaşma ve iç banş. Türkiye'nin insanları demokrasi yolunda ilerlerken iç barı- şın uzlaşmayla, çıkarlar ve görüşler arasında dıyalogla çö- züleceğini artık görmek ve ona göre yeniden yapılanmayı sağlamak zorundalar Dünya konjonktürü, demokratik yönetimlerin gelişmesine elverışlidir. Çoğulcu sistemin ölçütleri konusunda ortak bir dil bulunabilmiştir ve insan hakları ülkelerin iç işi olmaktan çıkmıştır. İç banş demek olan demokrasi açısından elverişli olan uluslararası ortam, dünya barışı açısından da aynı doğrultu- da görünüyorsa da bu görünüş aldatıcıdır. Evet, gerçi nükleer savaş tehlikesı büyük ölçüde uzaklaş- mış bulunuyor; bloklar arası çatışma gerıde kalmış, hatta bloklaşma olgusu bıle bunlardan birinın ıçine düştüğü bu- nalım yüzünden dağılması sonucunda yok olmuş bulunmak- tadır. Ancak bu olumlu ortama karşın duyartı dengenin, su yü- züne çıkmasını engellediği akımlar şahlanmış, Avrupa ileri- de barışı da tehdit edecek şovenızm dalgasının pençesine dûşme tehlikesiyie karşılaşmıştır. Balkanlar'da şovenizm artık bir tehdit olmayı aşmış, Yugos- lavya'da sıcak kanlı çatışmaya dönüşerek bu ülkenın tarihe karışmasına yol açmıştır. Yugoslavya'nın ve komşularının ko- numları ve geçmişlen, Yugoslav kıvılcımının bütün bölgeyi kapsaması tehlıkesini doğuruyor Bir ayağı Ortadoğu'da öbür ayağı Balkanlar'da olan Türki- ye'yi doğallıkla Yakın Asya'daki pamuk ıpliğme bağlı olan den- ge de yakından ılgilendıriyor. Saddam'ın Kuveyt'ı işgali ile baş- layan Körfez bunalımının yol açtığı savaş, Irak dıktatörünün gücünü kırmışsa da bölge ile ilgili öbür sorunlara çözüm ge- tirecek ortamı yaratamamıştır. Kısacası, Körfez savaşı kendi barışını yaratamamış, olsa olsa bir savaşmama hali ortamı oluşturmuştur. Dünya barışı açısından en ilginç durum da nükleer tekno- lojinin bloklar ya da süpeıier arasındaki savaşı, savaş-barış diyalektiğini bozarak olanaksız kılması olgusunun artık ge- çerliliğini yitirmiş olmasıdır Gercekten, her savaşın kendı barışını içinde taşıdığı savaş- barış diyalektiği, nükleer teknoiojı yüzden bozulmuş, Üçun- cü Dünya Savaşı, barışı olmayan bir savaş olasılığı olduğu için çıkması da danaksızlaşan bir savaş haline gelmıştı. Oysa bolgesel savaşlar için aynı durum söz konusu değildir. Ustelık geçmişte iki süperın dengesının. topyekûn bir sa- vaşa istemeden dönüşmesı olasılığı yüzünden patlak vermesı gorece daha güç olan bolgesel savaş olasılığı gunümuzde daha da artmış bulunmaktadır. Süperler dengesinin yitip gitmesinden sonra ABD, bütün dünyada kendi barışını daha rahat yürüriüğe koymak olana- ğını bulm^ştur. Belki de ABD'nın tek güç olarak kalması, bir süre sonra tüm bölgelerdeki uzlaşmazlıkların ABD'nin dile- dıği doğrultuda geçicı çözümlere bağlanması sonucunu öo- ğuracak, küçükler arası savaş olasılıklarını azaltacaktır. Ama unutmamak gerekır kı Pax Americana, gerçek barışı sağlayacak bir uzlaşma olmaktan çok, güçlünün koşullannı kabul ettirdiği, anlaşmaların uzlaşmaya değil, VVashıngtorv un çıkarlarına boyun eğmeye dayandırıldığı bir çözumdür. Böylesi bir çözümün, gerçek barışı sağlayamayacağı or- tadadır. Bu durumda, nükleer dehşet dengesini geride bırakmış olan dünyanın topyekûn nükleer savaş tehlikesinden kurtul- makla birlikte, gerçek barısa ulaşma yolunda çok fazla da yol alamadığı açıkça görülmektedir. Bloklararası çatışma olasılığının ortadan kalkmasıyla bir- likte, barış ile ilgili sorunların büyük ölçüde aşıldığı ızlenimi görüldüğü gibi aldatıcıdır. Banş sorunu, bütün ağırlığı ve cıddiyetini korumaktadır. ACELE SATILIK DAİRE Bakırköy İncirli Cad. İhsan Kalmaz Sk. No- 4/A D-1 2 oda, 1 salon, salomanje, kalorıferlı, hidroforlu yarı bodrum daire. Son fıyat 60 milyon TL. peşindir. Tel: 561 27 70 KİRALIK İŞYERİ Maçka, Spor Caddesi'nde ışyen olmaya mûsait kıralık daire 2.5 milyon Td: 160 29 54 - 160 40 74 B o ğ a z ' d a d a r b o ğ a z b i t i y o r Köprü 15 Kasımda tam kapasiteyle hizmetinizde Bir yıl gerektiren onarım işini kaliteden hiç ödün vermeden, trafiği bütünüyle kesmeden üç aya sığdınyor ve sözleşme süremiz dolmadan tamamlıyoruz. Bakım ve onarım çalışmalan sırasında vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayışa teşekkür eder, köprünün çok uzun yıllar bu tür bir onarım gerektirmeden hizmet vereceğini müjdeleriz. Bu arada hedef olduğumuz eleştirilere karşı, yapılan işin özelliğini ve koşullannı bir kez daha açıklamak isteriz: İ18 yıldır bakım görmeyen, öngörülenden daha çok yük taşıyan köprünün çelık gövdesinde oluşan korozyon ve kaynak çatlaklarının onarımı bir düi yoğun teknik işlem gerektırmıştir. (Mevcut asfaltın sökülmesi, altındaki kauçuk izolasyonun kaldınlması, çelik gövdedeki çatlaklann kaynakla tamirı ve korozyona uğramış yerlerın pastan temızlenmesı, yuzeye sıcak çınko kaplama ve üç kat izolasyon katmanı uygulaması, mastık asfalt kaplaması.) I Onarım sırasında köprüyü % 65 kapasite ile 24 saat hızmette tutma gereği altı şeritten yanlızca ıkısını trafıge kapatma ımkanını bizlere vermiş bu da çalışma sûresını uzatmıştır. (Diğer ülkelerde onarımlar bir istikamet tamamen kapatılarak yapılıyor.) I Onarımda kullanılmak ûzere ıthal edılen ve Avrupa'da bile çok az sayıda olan ış makınaları ve malzeme Yugoslavya'daki olaylar nedeniyle gecıkerek gelmıştir. I Yağış ve yüksek nem oranı korozyonu hızlandırmış, çalışmalarımızı etkılemıştır. bayındırİNŞAATTURİZM.TİCARETVE SANAYİ A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog