Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 20 EKİM 1991 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN Meteoroloji İşleri Gene! Müdürlüğü'nden alınan bil- giye göre tûm bölgeler açık geçecek, yurdun iç kesim- lerinde sabah saatierinde sis görülecek. Hava sıcakiığı artmaya devam edecek. Rûzgâr güney ve batı yönler- den hafif, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak esecek. Denizlerde rüzgâr: Akdeniz gûndoğu, diğer denizler günbatısı ve Iodostan 3-5 kuvvetinde, saatte 10-21 deniz mii hızJa esecek. Van Gölü: Açık ge- çecek, hafif rûzgâıiı olacak. Gölde görüş uzaklı- ğı 10 km dolayında bulunacak. Mana Adapazan Adtyaman Atyon AOn Antara Antakya Antalya Artvm *fcn Baltesr Bitecik BingM Bitts Boiu Busa Çanaktale Çonım DeraH A 30° 17° Dîyartakif A A 25° 15° Edime A A 26° 12° Enincan A A 28° 14° Emrum A Eskfcehir A S 25° 9°Gazuntep A A 27» 19° Glrasun A A 28°i6°6ümûşhaneA A 26° 14° Hakkâri A A 32° 15° bparta A A 30° 9°istanbul A A 24°13°bnir A A 25° 10° Kare A A 24° 10° Kastamonu A A 23° 7°Kayseri A A 28° 13° KvUarsi A A 25° 15° Konya A A 23° e°Kütahya A A 28° 14° Malatya A 23° 11° Manisa 26° 12° KMaras 21° 8° Mefân 22° 0°MuGla 24» 8° Muş 27° 12° NİJde 24°16°0rdu 23° 8°Fta 23° 8°Samsun 25° 7°S«rt 24»15°Sino(j 3O»17»SWB 21° 0 ° M n b | 23° B°Wajn 24° 4°1mcei 26° 12° Usak 26° 7°V&n 25° 7»*5Ut 25° 8°ZonguUak A 31° 14° A 25° 14° A 27° 19° A 28° 12° A 24° 9» A 24» 8° A 24° 16° A 24=16» A 24° W A 26° 13° A 23°»» A 21° 6° A 24» 15" A 24» 16» A 24» 7» A 26° 9° A 21° 7» A 27" 9° A 23° Uf İÇX- "•"• gf|sslı A-*;ık B-tHüuOu G-guneşlı K-taııı 5-sıst Helsinkı J ^3» Leningrad ^ ^ 1 • J Moskova DÜNYA'DA BUGÛN Anvnan 13° A 32° A 29° A 34° B r â k M A 23° Y 22° A 15° A 13° A 13° Y 12° A V Y 12° A 33» A 14» A n° A 18° A 32° A 12* A 14» A 31° MoJtaa Mûnil Barfn Bonn Briiteel B u d * n * CmMt Ccayir CMda Dufaa Fnriftrt ST* 18 Unngrad Y 12° Londn A 11° Madrtd A 22» Mlanc Y 18° Y Vf A V A 8° A 14° Y 13» A34° Y 17» Y «• A34» Y 13° A 14" A 14° Osk> Parij Pı«B n»* ftona SoM şrnı HAm Ins Vıyanı Wsrı Zûıtı BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Bir işin sonuçla- nıncaya değin boş yere uğradığı gecik- melerin tümü. 2/ En büyük... Acı, keder. 3/ Uluslararası Para Fonu'nun simgesi... Denizcilikte sancağı, yelkeni ya da sereni direkten aşağı alma. 4/ Bir nota... Edir- ne"nin bir ilçesi. 5/ Eti yenen bir tür mürekkepbalığı. 6/ Itırlı bir bitki. Top- rağın nemi. 7/ lşçi... Verme, ödeme. 8/ Tütün çubuğu, pi- po, nargile gibi şeylerin ucuna takı- İan ve içine tütiin konulan yuva... Cüretkâr. 9/ Vaktinden önce doğmus bebek. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Başka, diğer... Orta Avrupa'daki dağ sırası. 2/ Üzüntü vermek... Es- ki dilde acı. 3/ Sergen... Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka. 4/ Eski dilde anne.. "Atma bu taşları ben yarahyım / al giymiş ben karalıyun" (Halk türküsü). 5/ Gelenek. 6/ Başkası tarafından yapüan bir zararı ödeme... "Kırmızı bir oluyor soluğum / Yüzümün yan- masından anlıyorum / Yoksuluz gecelerimiz çok kjsa / Dört nala sevişmek lazım" (Cemal Süreya). 7/ Vücuttaki AIDS virüsünü saptamakta kullanılan test... Istanbul'daki bir üniversiteyi sim- geleyen harfler. 8/ Doğu Anadolu'da kullanılan bir tür küçük zurna... Gecikme. 9/ Bağırsaklar... Bir tür cila ile kaplanmış mo- bilyalar için kullanılan sözcük. 60YILÖNCE Cumhuriyet Kıbns rumlan 20 EKtM 1931 K\brıs adasmın merkezi olan Lefkuşe'den verilen habere göre Metropolit Kitiu efkân umumiyeye tercüman olarak Kıbns Adasının Yunanistan'a iltihakını ılân etmiş ve ayni zamanda meb'usluktan istifa etraiştir. Kıbns parlamentosunda bulunan diğer yunani meb'uslan da istifa ederek Ada'nın Yunanistan'a ilhakı hakkuıda muazzam tezahurat yapümaktadır. 30 YEL ÖNCE Cumhuriyet Mcmillan'ın demeci 20 EKİM 1961 İngiltere Başbakanı Macmillan dün gece Avam Kamarasında dış siyaset konusundaki konuşmastnda demiştir ki: "Mületlerarası hava düzelmiştir. Son üç ay içinde New York ve Londrada faydalı görüşmelerde bulunduk. Fikrimce bu görüşmeler bir ilerleme meydana getirmiştir. "1leri süreceğimiz teklifleri açıklıyamam. Halen müzakere safhasındayız. "İngiltere ile Birleşik Amerika arasında, Berlin konusunda tam bir görüş birliği vardır!' Macmillan, ayrıca, Ingilterenin Moskova Büyük Elçisi Siı Frank Roberts ile Arnerikanın Moskova Büyük Elçisi LleweUyn Thompson'un Sovyet idarecileriyle yakında yeni istişarelerde bulunacaklannı bildirmiştir. TC tSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ EsasNo: 1991/739 Karar No: 991/984 HÜKÜMÖZETt Davaa: K.H. Müdahil: Ist. Muhakemat Müdürlüğü Vekili: Av. Huriye Topçuoğlu Sanık: Orhan SipaLi / Kâmil ve Bedriye'dcn olma, 953 d.lu. Ist. Fa- tih Dervişali Mah. K. 862.de nf. kayıtlı Yeşilköy Halkah cad. Toplu Konut Yeşüköy Sitesi A.5 D: 35. Suç: Kaçakçüığa teşebbüs Suç tarihi: 19.9.1991 213 sayılı VUK. muh. sanık Orhan Sipali hakkında mahkememız- ce yapdan yargılama sonunda suçu sabit göruldüğûnden eylemine uyan 213 sayılı VUK 2365 sayılı yasa ile değişik 344/1. 358. mad. delaleti ile 360. mad. uyannca taktiren 1 ay hapis, bu kadar süre ticaret, sa- nat ve meslek icrasından meniyle aynı maddenin ikinci fıkrası uya- nnca hapis cezasının 3.375.000 TL ağır para cezasına çevrilerek 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyannca cezasının ertelenmesine, hüküm özetiıün karann kesinleşınesini müteakip masrafı sanıktan tahsil edil- mek üzere Ist. yayımlanan bir gazete ile ilan edilmesine, 250.000 TL maktu ücreti vekalet ile mahkeme masrafının sanıktan tahsiline ya- sa yolu açık olmak üzere sanık ile müdahil vekilinin yiizlerine karşı C. Sav. huzurunda isteme uygun otarak karar verildi. 7.10.1991 Basm: 38744 T.C DATÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1991/54 Davaa Hüsnü Ambarcı tarafından davalı Nebil Kaptan aleyhine açılan tapu iptali ve tescü davasuun ara karan gereği; Davab Nebil Kaptan'ın Mugla ili Datça ilçesi Datça mahallesi ad- resine çıkarılan dava dilekçesini içeren, duruşma gün ve saatini bil- diren tebliğatın tebliğ edilemediği ve tebliğ adresinin tespit edilemeyen davalı Nebil Kaptan'a duruşma gününün ilanen tebligat yapılması- na karar verilmiştir. 6.11.1991 günü saat 9.3O"da yapılacak duruşmaya davalı Nebil Kap- tan'ın bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hu- susu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 3.10.1991 Basm: 49748 T.C. BURSA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI Sayı: 991/340 Davaa Zekeriya Akgül vekili Av. Asuman Daver tarafından davalı Ahmel Dinc, Ali Kurtuluş aleyhine açılan menfı tespit davasımn ve- rilen ara karan gereğince: Gülbahçe-tzmir Mithatpaşa Cad. 449/B adresinde oturan davalı Ahmet Dinç bu adreste oturmakta iken, bu adresinden aynlan ve ad- resi halen tespit edileme>en davalı Ahmet Dinç"in duruşma günü olan 8.11.1991 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi gerekmektedir, aksi takdirde yargı- laraaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği hususu da- vetiye yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 7.10.1991. Rasııv TARTKMA HennsircBk Kadroları İdareciler, ellerinde hazır bulundurduklan yardımcı hizmetli kad- rosunu onaylamamız için bizleri niçin zorluyorlar? Bizler AÜ Tıp Fakültesi hastaneleri bün- yesinde hemşire olarak görev yapmaktayız. Diğer meslektaşlanmız gibi ortaokul son- rası 4 yıllık yatılı AÜ Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nü bitir- dik. Mesleğimiz hemşirelik.. Mesleğimiz kap- samına giren işleri yapmakla yükümlüyüz. AÜ Tıp Fakültesi hastaneleri bünyesinde mezuniyetimizden kısa bir süre sonra göre- ve başlatıldık. Görevimiz hemşirelik; kadromuz ise yok. Mesleğimizle ilgili idari kadrolann kadro sorunumuza bir açıklık getirmemeleri biz- len maddı, manevı zor duruma düşürdü. Sorunumuza çözüm getirmeyen idarecileri- miz, sus payı olsun diye 1989-1990 öğretim yılı mezunu 40 kadar hemşire arkadaşımızı, bir tür gözdağıyla onay alarak yardımcı hizmetli kadrosunda hemşire olarak çalış- tırmaya başladılar. Bu arkadaşlardan bir lcısmı mahkeme karanyla yakın bir tarihte hemşirelik kadrosunu aldılar. 1990-1991 öğretim yıh mezunlan bizler, ücretsiz ve kadrosuz, tüm zorlama gözdağlanna kar- şın ve hemşire olarak görev yapmaktayız (İdareciler, ellerinde hazır bulundurduklan yardımcı hizmetli kadrosunu onaylamamız için bizleri zorlamaktalar.) Eğer yaptıklan yasalsa neden zorlayıp gözdağı veriyor- lar?... Ücret ve hemşirelik kadromuza acil bir çözüm getirmeleri gerektiği halde uydu- ruk kadrolarla bizi neden zor durumda bırakıyorlar? Bizler, durumumuzu ilgiHlere ye kamuoyuna basm kanalıyla duyurmak istiyoruz. Aynca, bizler nasıl görevlerimizi yapı- yorsak, ilgihlerin de görevlerini yapmalan- nı istiyoruz. AÜ TIP FAKÜLTESt HASTANELERt 1989-90 ve 1991 MEZUNU BtR GRUP HEMŞtRE/Ankart 14.000 TON SODYUM SÜLFAT 2.100 TON SODYUM KARBONAT (Soda) SATIN ALINACAKTIR SEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT SEKA Genel Müdürlüğü Müesseseleri 1992 yılı ihtiyacı ± *kS to- leranslı 14.000 ton Sodyum Sülfat, 2.100 ton Sodyum Karbonat (So- da), şartnamelerimiz esaslannda satın ahnacaktır. İdari ve Teknik Şartnameler tzmit'te Genel Müdürlüğümüzden, tstanbul, Ankara, lzmir Alım-Satım Müdürlüklerimizden bedelsiz te- min edilebilir. Teklif mektuplannın Sodyum Sülfat ve Sodyum Karbonat (Soda) için ayn ayn olmak üzere 18.11.1991 günü saat 17.30'a kadar Izmit'te Teşekkül Merkezimiz Haberlesme ve Arşiv Müdürlüğü'ne verümesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler. kapalı zarf içine konmayıp açık olarak ve- rilen ve teleksle bildirilen teklifler dikkate aunmayacaktır. Teşekkülümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. Emniyetli, kârlı ve verimli teklif değerlendirileceğinden, ucuz teklifin dikkate alınma- ması ve siparişin kısmen veya tamamen iptali teklif veririye bir hak sağlamaz. Basın: 38893 İLAN SULUOVA ASLİYE CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN 1987/210 Esas 1991/225 Karar Karar Tarihi: 4.6.1991 Sanık: Bayram Korkmaz. Celal oğlu Hanım'dan olma 1968 D.'lu Suluova Ata Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Suluova Beyazıt Mahallesi Mercan Sokak No: 14'te ikâmet eder (Bu adreste yok sa- bit ikâmetgâhı belli değil). Sanık Bayram Korkmaz'm evlenmek vaadiyle kız kacırmak ırza geçmek suçundan açılan davada müsnet suçu ijlediği sübut bulmuş ise de mahkememizce bu suçtan dolayı verilen 144.000 TL ağır para cezasuun 647 S.Y. 6.ncı maddesince endendiğine dair karar ilan tebliğ olunur. Basın: 38263 T.C. SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/284 CSav.No: 275/100 Karar No: 1991/213 Hâkim: Huseyin özlük Kâtip: Neşe Gür Davacı: K.H. Sanık: Mustafa Tunga. Ahmet ve Fatma oğlu. 1953 doğumlu. Bi- lecik tstiklâl Mah. nüfusuna kayıtlı halen aynı mahalle Şerifpasa Cad. No: 17'de oturur. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet Suç Tarihi: 21 Ağustos 1990 Kını Özeti ' Yukanda açık kimliği yaalı samğın eylemine uyan TCK.nun 398. maddesi 647/4, 72. maddeleri gereğince samğın 490.000rTL. ağır pa- ra cezası ile cezalandırılmasına, Yine samğın TCK.nun 402. maddesi gereğince 3 ay failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve ticaretinin tatiline, failin işleniş şekli ve niteliğine göre takdiren 7 gün işyerinin kapatılmasma, kesinleşen karar özetinin büyük harflerle yazılmak suretiyle kapatma süresi ka- dar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan yerine yapıştuıl- masına ve aynca karar özetinin mahkemece Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na bildirilmesine, bilahare masrafı hükümlüden alınmak üzere ts- tanbul, lzmir de yayınlanan trajı 100 binin üzerinde bulunan gazete- lerde ve aynca Bilecik'te yayımlanan mahalli bir gazetede ilan edil- mesine, Samğın daha önce de aynı nevide suç işlediği sabıka kaydından an- laşıldığından samğın cezasının ertelenmesine yer olmadığına, Bilecik Sulh Ceza Mahkemesı'nin 1989/33 esas, 1989/83 karar sa- yılı dosya ile aynı mahiyette hüküm verildiği cezasının tecil edildiği yasal süre içerisinde aynı mahiyette tekrar suç işlediği anlaşıldığın- dan TCK.nun 95/2. maddesi gereğince ertelenenin kaldınlmasına, ce- zasının aynen çektirilmesine karar verildi. Basın: 38586 İLAN SEFERİHİSAR SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 1991/11 satış Ortaklığın giderilmesi ile ilgili ve tarafları Rıza özdağ, Muammer Özdağ, Hasan Gürbüz Varol, Şükran tşçimen, Cahide Özdağ, Ünal Özdağ, Kemal Özdağ, Ömer özdağ, Dündar Varol, Havva Varol, Ayşe Kömür, Arif Kömür, Coşkun Kömür, Irfan Kömür vs. olan satış dos- yasında memurluğumuzca yapılan kıymet takdirinde: 1- Seferihisar Sığacık Mahallesi Yeni Yol mevkiinde 69 ada ve 13 parselde kayıtlı 7301 m; . miktarh gayrimenkulun yol cepheli imarh 2020 m'.lik kısmj 80.800.000 TL, olarak geri kalan imarsız kısmı ise 74.715.000 TL toplam 155.515.000 TL. olarak; 2- Keza aynı yer Karagöl mevkiinde 68 ada 22 parselde kayıtlı 1837 m: miktarh gayrimenkulun de kıymeti imarlı olarak 73.480.000 TL. kıymet takdiri yapılmıştır; Yukanda isimleri yazılı ortaklara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın 38341 İLAN T.C. ÇORLU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1987/124 Karar No: 1990/220 Geceleyin mesken dahilinde hırsızlık suçundan sanık Sinop ili Er- felek ilçesi Sorgun köyü nüfusuna kayıtlı olup halen tstanbul ili Ba- kırköy ilçesi Bağcılar Çınar Mahallesi 13. Sok. No: 38'de ikamet eden Nuri ve Azime oğlu, 1972 D.'lu, Durmuş Şentürk mahkememizin 10.4.1990 tarih ve 1987/124 esas, 1990/220 karar sayüı karan ile TCK'nın 491/4-son 62, 522, 55/3, 647 Sk. 4., TCK'nın 647 Sk.'mn 6. maddeleri gereğince 7.800.— TL ağır para cezasına mahkûm edil- miş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı ve açık adresinin de tespit edilememesi nedeni ile gıyabi karar kendisi- ne tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nunn 28. ve mutaakip maddeleri gereğince hüküm özetinin günlük tirajı 100.000.—'nin üzerinde yayımlanan gazetede yayımlanmasına, ga- zetede ilan tarihinden itibaren 15 sonra karann tebliğ edilmiş sayıla- cağı ilanen tebliğ olunur. 2.10.1991 Basm: 38604 İLAN 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1990/147 Davacı Ahmet Yümaz Vekili Av. Savaş Karahisar, davalı Bayram Keskin idaresindeki diğer davalı Zülkar Aydın'a ait otonun 21.1.1990 tarihinde kusurlu olarak davacının park etmis 06 ZL 501 plakalı ara- ana çarpmak suretiyle davacı aracında 2.515.750^ TL. hasar mey- dana geldiğini talep ederek dava açmış ve mahkememizin 17.7.1991 gün ve 1991/506 sayılı karan Ue 2.134.250^ TL. tazminaün 21.1.1990 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal kanuni faizi ile birlikte dava- lılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin 381.500^ TL. m'n reddine, hüküm laUna alınan mik- tar Ozerinden hesaplanan 21J43— TL. harç, 306.115=— TL. mahke- me masrafı, 213.425ı— TL. nispi vekalet ücretinin davaülardan alınarak davaaya ödenmesine karar verilmis olup, tüm aramalara rağ- men bulunamayan ve mahkememiz karan tebliğ edilemeyen davalı Zülkar Aydın'a ilanen tebliğ edilmesine karar verilmis olup, ilan ta- rihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz takbinde bulunabileceği tebliğ yerine kaim olunur. 17.9.1991 Basın: 38687 İLAN DÖRTYOL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas no: 1990/382 Davaa tnternak Taşımacüık ve Ticaret AŞ vekili Av. Müfıt Çiğ- dem tarafından davahlar Salih Arı ve Sabri Kılınçoğlu aleyhine ikâ- me olan alacak davasımn mahkememizde yapılan yargılamasında; davalılardan Sabri Kılınçoğlu'nun ikâmetgâhı olan Kadıoğlu Mah. Irfaniye Sk. No: 22 Şanhurfa adresi olup bu adresine tebligat çıka- nldığı tebliğatın bila ikmal döndüğü, yaptınlan zabıta arastırmasına rağmen davalımn adresinin tespit edilemediği duruşma gününün ila- nen tebliğine karar verilmis olup davalı Sabri Kılınçoğlu'nun duruş- ma günü olan 6.11.1991 günü saat 09.00'da Dörtyol Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması, bulunmadığında durusmamn yokluğunda yapüarak karar verileceği ilanen tebliğ olu- nur. 4.10.1991 MÜFLİS YU-Pİ TAVUKÇULUK İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İFLAS ALACAKLILARI EK 1. SIRA CETVELİ İZMİR 11. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 1990/3 If. Müflis Yu-Pi Tavukçuluk Ijletmesi Sanayi ve Ticaret A.S. Firma- sı'na ait 1.1.K. 206 ve 207 maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar ek 1. sıra cetveli lzmir 11. tcra tflas Müdorlüğü'nde tetkike hazır bu- lundurulmuştur. l.l.Klnun 235!nci maddesine göre sıraya itirazlann ilandan itiba- ren (7) yedi gün içinde tcra Hâkimliği'ne, alacağm esasına ve mikta- nna olan itirazlann (15) on beş gün içinde Asliye Ticaret Mahkeme- si'ne yapılması t.t.K. 234. maddesi gereğince ilan olunur. 11.10.1991 Basın: 38644 İLAN BİGA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1991/20 Davacı Nebahat Fesliğen tarafından davalı Nflfus Müdürlüğü ve Bülenı Gelmiş aleyhine açılan nüfus kayıt iptali davasımn yapılan açık yargılaması sırasında; Davalılardan Bülent Gelmiş'in adresi bilinmediğinden dava dilek- çesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesine karaı veTİlmiş- tir. Davalı Bülent Gelmis, davaa Nebahat Fesliğen tarafından açılmış bulunan "Huriye üzerinde olan kaydınızın iptali" davasımn durus- ması 12.11.1991 günü saat 9.00"^ yapılacakür. Duruşmaya bizzat gel- meniz veya kendinizi bir vekille temsil etürmeniz, aksi takdirde duruşmalara yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğine kaim olmak üzere ilan olunur. Basm: 49671 İLAN T.C. ÇORLU SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/269 Karar No: 1990/514 Gündüzün bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık Kahramanma- raş ili Ulusat köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Kahramanmaraş ili Dumlupınar ilçesi tlkokul Sokak No: 24'te sayılı yerde ikamet eden Mustafa ve Hasbiye oğlu 1947 doğumlu Kâmil Işık mahkememizin 10.10.1990 tarih ve 90/269 esas, 1990/514 karar sayılı karan Ue TCK'nın 491/4, 62, 522/1, 523/1, 40. maddeleri uyannca 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkûm edilmiş olup samğın bugüne kadar ya- pılan aramalara rağmen adresinde bulunamadığı ve adresi de tespit edilemediğinden gıyabi karar kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve mutaakip maddeleri uyannca ga- zetede ilanına, gazete ilan tarihinden itibaren karann yayın tarihin- den itibaren 15 gün sonra kesinleseceği ilan olunur. 26.9.1991. Basm: 38611 İLAN ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı Dosya No: 1983/647 Davacı Rahime Kazankaya vekili Av. Veysel Uygun tarafından da- vahlar aleyhine açılmış bulunan paydashğın giderilmesi davasımn ya- pılan açık duruşmasında davalılardan Keziban Kaya, Azime kaya, Seyfi Kaya, Kâzım Kaya, Melek Kaya, Hürü Kaya, Rıza Kaya, Fa- dime Kaya, Gülşan Kaya, Fatma Kaya, Zeynal Kaya, Halil Kaya, Hatun Kaya, Rıza Kaya, Mehmet Kaya, Süleyman Kaya, Erkan Ka- ya, yusuf Kaya, Kezban Kaya, Gülüzar Kaya ve Haydar Kaya'ya teb- liğatın ilanen yapılmasına karar verildiğinden yukanda isimleri ya- alı bulunan davalılann 14.11.1991 günü saat 09.00'da bizzat mah- kememizde hazır bulunmalan ve kendilerini kanun bir temsilci ola- rak temsil etmeleri, duruşmaya gelmediklcri taktirde duruşmanın gı- yaplanndan icra kılınacağı, işbu ilanın yayunından 10 gün sonra tab- ligatın yapılmış sayılacağı tebligat yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10.7.1991 Basın: 49673 AJNKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKO Hanedan Öyküleri...Sultan Reşad, Enver Paşa'nın yemek yemeyi bilmediğini söyter, "bamya ile su içiyor, hiç bamya ile su içilir mi?" der- miş. Osmanh'nın son dönemindenv öyküler okuyorum; "Hanedan" öyküleri. Ali Fuat Türkgeldi'nin "Görüp lştttiklerim"adlı yapıtnı zaman zaman karıştırınm; ilginç şey- ler bulurum. Dönem, Sultan Reşad dönemi. Şeyhülislam Hayri Efendi, bir gün saraya gelerek Şeyhülislamhktan, bu arada Evkaf Nazırlığı'ndan sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirir. (Hayri Efendi, Suat Hayri Urgüplü'nün babası) Padi- şah Reşad, o gün Eyüp Sultan'a gitmiştir. Hayri Efendi de, o sırada Eyüp'te camide bulunmaktadır. Onu orada gören- ler, Şeyhülislam Hayri Efendi'nin istifadan vazgeçtiğine yo- rarlar. Hayri Efendi; — Hayır, der, istifamdan vazgeçmedim; Halife ile son kez bir namaz daha kılmak için geldim. Ertesi günü, Sultan Reşad, Sadrazam, bir de Talat Bey bi- raraya gelip görüşürler, Şeyhülislam Hayri Efendi'nin istifa- sının kabul edilmemesine karar vererek, Padişahın başkatibi Ali Fuad Bey'i (Türkgeldi), Hayri Efendi'nin Erenköyü'ndeki köşküne gönderirler. Hayri Efendi: — Ben istifaya kesin karar verdim, geri alamam, der, Baş- katip Ali Fuad Bey'in ellerine sanlarak: — Aman Başkâtip Bey, sizden rica ederim, Zat-ı Şahane- yi gücendirmeden beni şu müşkülden kurtannız... der. Ali Fuad Bey, ısrar ederse de, gene düşüncesinden dön- mez. istifasının gerçek nedenini sorunca da şu karşılığı ve- r\r. — Gecen gün Enver Paşa'nın yalısının arkasındaki köşk- te vermiş olduğu ziyafette siz de hazırdınız; gördünüz o mas- raflar o ihtişamlar neyle oluyor; ben artık onlarla birlikte bulunamam. Bunun üzerine Ali Fuad Bey, ısrardan vazgeçer, istifa di- lekçesini geri alır. Padişah Reşad, şayet istifasında ısrar eder- se, yerine kimin atanmasının sorulmasını da istemiştir. Fuad Bey bunu sorunca, eski Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi1 nin okjun bir kişi olması nedeniyle onun, ya da Mahmud Esad Efendi'nin yahut Necmeddin Molla ile Hacı Evliya Efendi1 den birinin atanmasının uygun olacağını söyler. Başkâtip Ali Fuad Bey, durumu Padişah Sultan Reşad'a anlatır. Sultan Reşad: — Musa Kâzım Efendi'nin önceki Seyhülislamlığında 1ar- ; mason olduğuna ilişkin saraya pek çok kâğıtlar geldiğinden ; 0 olamaz. Mahmud Esad Efendi Avrupa'da karılan koltuğu- • na takarak sokaklarda gezermiş; o ö... Herifi de istemem. '* Necmeddin Molla ite Evliya Efendiden hangisi uygunsa onu « seçsinler; git Sadrazama söyle... der. O da Bab-ı Ali'ye gi- % dip, Sadrazam Said Halim Paşa'ya durumu bildirir. O: S — Bu akşam "Merkezi Umumideki" arkadaşlarla görüşü- * rüz. Yarın, gelip sonucu efendimize arz ederim... der. * Ertesi gün geldiğinde, Şeyhülislamlığa Musa Kâzım Efen- - di'nin atanması için tsrar ettiklerini bildirir. Padişah da bunu X uygun gördüğünden saray kâtiplerinden Şevki Bey'i otomo- \ bil ile Musa Kâzım Efendi'nin Topkapı dtşındaki köşküne gön-î dererek, kendisini getirtirler. O gün, Şevki Bey, Musa Kâzım : Efendi'yi işçi giysisiyle köşkünün bahçesinde soğan tarlasın- , da soğan yerken bulmuş, otomobiline alarak, giysilerini de- ; ğiştirip saraya getirmiş. Ancak ağzının kokusunu • değiştiremediğinden istimbotla Sirkeci'ye giderken soğan ko- • kusu kamarada Başkâtip Fuad Bey'i hayli rahatsız etmiş. Ali $ Fuad TürkgekJİ, olayı tatlı tatlı anlatıyor. Türkgeldi'nin kimi söz- j cükterini kendiroce Türkçeleştirdim, öyie aktardım. (Şiar Yal- ; çın bağışlar mı bilmem!) * Damat Enver Paşa'nın verdiği bir yemeği protesto ederek, ; görevinden istifa eden dönemin Şeyhülislamı Hayri Efendi- • nin tutumundan alınacak çok ders olsa gerektir. (Adı geçen î Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi de Anayasa Mahkemesi eski ! başkanlanndan Orhan Onar'ın babasıdır. Orhan Onar halen « Hacı TÖ'nûn danışmanı.) İ "Hanedan" dediklerimiz, öyle bellediklerimiz nasıl yaşa- f mışlar? Birinci Dünya Şavaşı sırasmda, halk yığınlan sûpür- I ge tohumu yedi. İstanbul'da haremdekiler, pirinç j bulunamadığı için bulgur yediklerinden dolayı, Padişah Sul- | tan Reşad'a dokundurmuşlar, başına kakmışlar. Sabah ak- î şam bu sürünce, Sultan Reşad bundan çok üzülerek Ali Fuad % Bey'e: | — Başkâtip, biz fukara olduk; bulgur yiyoruz! demiş. Sonunda, Enver Paşa bundan utanmış da, sarayın yiye- ceklerini, ordudan sağlamış. Sultan Reşad, ölümünden yedi yıl önce, kendisinin cena- ze masraflarını, kendi parasından ayırıp, Hazine Genel Mu- dürüne bırakmış: — Ben öldükten sonra cenazemin irade-i seniyye (Padi- şah emri) ile kaldırılmasını arzu etmem! demiş. Sultan Reşad, Vahideddin, Murad, Abdülhamit kardeştir- ler. Vahideddin şöyle der: — Bizim hanedanımıza hertürlüsü gelmiştir; sarhoşu gel- miştir, zalimi gelmiştir, delisi gelmiştir, aptalı gelmiştir, fakat dinsizi gelmemiştir. Içimizde mübalatsızı (dikkatsizi) olan Sul- tan Abdûlaziz bile son nefesinde Kuran'a sanlarak öyle teslim- 1 ruh etmiştir. Kanı ile mülemma olan (renklenen) Mushaf-ı Şerif'i Yıldız Kütüphanesi'nde siz de gözlerinizle gördünüz. vahideddin, Sultan Murad'dan söz ederken de şunlan söy- ler: — Biz sekiz biraderdik; ıçimizde en değerlisi Sultan Mu- rad kji; onu terazinin bir tarafına ve bizleri diğer tarafına koy- salar onun bulunduğu taraf ağır çeker. Bir gün, onun da başkatipliğini yapan Ali Fuad Bey'e şun- lan söyler: — Benim kimseye kin ve garazım yoktur. Bir adama ne kadar hiddetim olsa gelip bana iltica edince (sığınınca) hid- detim gecer. Yalnız iki kişi hakkında kinim geçmez: Biri Sul- tan Aziz'in validesi Büyük Valide, diğeri de Said Paşa... vahideddin, Abdülaziz'in annesine "Çariçe" dermiş. Ali Fu- ad Bey, Said Paşa'ya bu derece kininin nedenini anlayama- dığını yazar. Sultan vahideddin, yalnız sevmediği adamların yüzlerini görmek istemez, onlan huzuruna kabul etmezmis Ali Fuad Bey, Sultan Reşad'la Sultan vahideddin'i karşıla^tırır, vahi- deddin için şunlan yazar: — Sultan vahideddin daha aklı başında ve daha vukuflu olduğu halde inat ve ısrarının ve vehhamlık (kuruntu) ve ka- rarsızlığının kurbanı olup ahvalin vehametinden nefsini kur- tarmak şöyle dursun her türlü tehlikeyi kendi üzerine davet etti. Meşhur mesel olduğu üzere acemi Cinci Hoca gibi cin- leri topladı da dağıtamadı... Ne demiş Ziya Paşa? "Seyretti heva üzre denir taht-ı Süleyman/OI saltanatın yel- ler eser şimdi yerinde..." T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Ye- minli Murakıplan Kurulu Başkanlığı'nca 22 Arabk 1991 tarihinde An- kara'da Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcüığı gıriş sınavı yapüacaktır. Sınava katılabılmek için; 1) Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yazılı nitelıkleri taşımak, 2) 1.1.1991 tarihinde 30 yaşını doldurmannş olmak, 3) Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, tktisat, İşletme ve Ikti- sadi ve İdari Bilimler Fakulteleri'nden veya bunlara eşitliği Yüksek öğretim Kurulu'nca kabul edilen yerli ve yabancı fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak gerekmektedir. tsteklilerin sınav için gerekli belgelerle sınav konulannı belirten bro- şürü Ankara'da Ankara-Eskişehir Karayolu, İnönü Bulvarı, Emek ad- resindeki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Mu- rakıplan Kurulu Başkanlığı'ndan, tsıanbul'da da Halaskargazi Cad. 220/2 Osmanbey adresindeki lstanbul Grup Başkanlığı'ndan bizzat veya meklupla sağlayarak, başvurma ve kayıt işlemi için 20 Kasım 1991 günü saat 18.00'e kadar Bankalar Yeminli Murakıplan Kurulu Baş- kanlığı'na başvurmalan rica olunur. Basın: 37307
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog