Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

20 EKÎM 1991 MEKTUP Köprü bıktırdı • Boğaziçi Köprüsü'nün bakunının uzaması, bizi canımızdan bezdirdi. Söz verilen süre içinde tamamlanmayan bakımın kahrını biz çekiyoruz. Her gün saatlerimiz tıkalı köprüde beklemekle geçiyor. Yetkililer, bu çalışmaları neden hızJandırnuyorlar? ŞAHİN YENER < Şoförü öldtirdti • tSTANBUL (AA) — Bakırköy'de dul bir kadın, çalıştığı şirketin şoförünu kendisine sarkıntılık ettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Güngören Abdi tpekçi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ayten Pala (28), çalıştığı Cem Tekstil AŞ'nin personelini taşıyan aracın şoförü Ibrahim Sağra (27) ile yolda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pala'yı dövmeye başlayan Sağra, bıçağını çıkarmak isterken Ayten Pala'ya kaptırdı. Pala, kaptığı bıçakla Sağra'yı öldürdü. Yetkililer, Ayten Pala'run 2 yıl önce eşinden aynldığını ve 2 çocuğunun geçimini sağlamak amacıyla Cem Tekstil AŞ'de çalışmaya başladığını belirttiler. Yetkililer, Ayten Pala'run çevresindekilere devamlı olarak, dul olduğu gerekçesiyle isyerindekiler tarafından rahatsız edildiğini ve sarkıntılığa uğradığını söylediğini kaydettiler. Gözaltına aLnan Pala'run, 2 aydır şirkette çalıştığını belirten yetkililer, soruşturmanın sürdflrüldüğünü söylediler. Bakırköy'de cinayet • tSTANBUL (AA) — Bakırköy'de, bir kafeteryada, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, ıkı kişi de yaralandı. Bağcılar Barbaros Mahallesi No: 8/1'deki kafeteryada meydana gelen olayda, kız arkadaslarıyla birlikte oturan gençler arasında kavga çıktı. Gençlerden Erdem Yeşiltaş, üzerindeki tabancayla arkadaşlarına gelişigüzel ateş etmeye tayfoıiı. Açılan ateş sonucu Murat Konuk (18), Özkan Gündoğdu (18) ve Engin Uçak (18) yaralandüar. Çapa Tıp FakUltesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Konuk öldü. KENTOAŞAM CUMHURİYET/15 GEREKLÎ TELEFONLAR îtalya, Portekiz ve HoUanda'dan soruu dördüncü "Chiasmus' Boğaziçi Üniversitesi'nin evsahipliğiyle Türkiye'deyapûacak ÂPli öğrencilere Istanbııl randevusu Değişik milletlerden öğrencilerin bir araya gelerek düşünce ve deneyimlerini paylaşmalarını, milletlerarası anlayışm gelişmesini amaçlayan 'Chiasmus' toplantısı, önümüzdeki yılın eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak. Hollanda'da yapılan bu yılki toplantıya katılan Boğaziçili öğrenciler, "Türkiye'nin ne kadar eksik ve yanlış tanıtıldığını gördük. Bunu telâfi etmeliyiz" diyorlar. FtGEN ATALAY Sevgi ve hoşgörunün ön plan- da olacağı bir dunya yarat- mak... Avrupa'nın hemen her ülke- sinden üniversite öğrencilerinin katıhmlarıyla üç yıldır gerçek- leştirilen 'Chiasmus' adlı top- lantının amaçlarından biri bu. öğrencilerin bir araya gelerek düşünce ve deneyimlerini pay- laşmalarına olanak sağlamak, kültürler ve milletlerarası anla- yışın gelişmesine katkıda bulun- mak, öğrenci organizasyonlan arasında iletişim sağlamak gibi Amatör radyo aracılığıyla Dünya izcilerine Istanbul'dan merhaba Istanbul Haber Servisi — Türk ızciJeri, amatör lisansh radyocular aracılığıyla dün tüm dünyadaki izcilere "merhaba" dediler. Dünyada, 34 yıldan bu yana her yıl ekim ayınm 3. haf- tasında amatör radyocular ara- cılığıyla tüm izciler birbirleriy- le haberleşme olanağı buluyor. Istanbul Lisesi Eğitim Vakfı Salonu'nda toplanan amatör li- sansü radyocular ve izciler, dün- yamn değişik yerlerine kamp kurmuş izcilerle birbirlerine "iyi dilek" mesajlarını iletiyorlar. Dünyada "Jamboree on the air (JOTA)" olarak adlandınlan ve iki gün süren haberleşmelerle il- gili olarak Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Baş- kanı Aziz Şasa şöyle konuştu: "Her dort senede bir kez iz- ciler dÜByanın bir köşesinde bu- luşuyoriar. Ancak hem çok sık olmadıgı bera de ekonomik ne- denlerden birçok izcinin katıla- maması nedeniyle diınya izcile- ri amatör radyocularta ilişkiye girerek her seoe haberieşiyorlar. bilgi alışverisinde bulunuyorlar. Tiirkiye bu haberleşmeye ikin- ci kez katılıyor. Bu nedenle di- ger nlkelerdeki izcilerin yogun ilgi odagı olduk. Türkiye'nin se- sini telsizden duymak onlar için bem yeni hem de ilginç geldi. 48 saat süreyle buraya kamp kur- duk, gece boyunca sabaha ka- dar konuşabOdigimiz tüm dlke izcileriyle goruşecegiz." amaçlar taşıyan toplantı, 1992 yılının eylul ayında, Boğaziçi Üniversitesi tşletme v Ekonomi Kulübü tarafından Türkiye'de duzenlenecek. Köku Şollann buluşması' ya da 'toplantı' anlamına gelen es- ki Yunanca bir kelimeden alı- nan Chiasmus, yalnızca birkaç gün süren bir kongre değil, yıl boyu süren, öğrenci organizas- yonlarının haberleştiği ve top- lantılarda alınan kararlann lo- kal organizasyonlarda tanıtıldı- ğı bir faaliyetler butunü. Türkiye'den her yıl Boğaziçi Üniversitesi tşletme ve Ekono- mi Kulübü üyelerinin katıldığı bu toplantılann ilki 1989 yılın- da ttalya'da yapılmış. 1990 yı- lındaki Portekiz'de, bu yılki toplantı ise 28 ağustos - 2 eylül tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenmiş. "Zorta bir propaganda ve se- çimin ardından, Avrupa'da sı- nııiann kalkacağı bir yılda Av- rupa öğrencilerini Türkiye'de konuk etme hakkını kazanan" B.Ü. Işletme ve Ekonomi Kulu- bü Başkanı, Işletme Fakültesi öğrencisi Nilgün Mandırahoğlu, kulüp üyeleri rehberlik ve psiko- lojik danışmanlık bölumu öğ- rencisi Özkm Gflrler ışletme fa- kültesi oğrencileri Murat Ön- gör, Vildan Tekin ve Balkır Zıh- nalı ile 'Chiasmus' üzerine ko- nuştuk, Bu yilki Chiasmus'ta üniver- sitelerini ve Türkiye'yi temsil eden bu öğrencilerin 28 ağustos - 2 eylül tarihleri arasında yapı- lan toplantıyla ilgili izlenimleri şunlar: • 'Chiasmus'ta tüm delegelerin katıldığı ve tüm kararlann ko- nuşülduğu, değiştirildiği, kabul edUdiği veya yeniden düzenlen- diği ana komisyon ile ana konu- ya bağlı diğer konulann görü- şüldüğü ve ana komisyona bağh olan alt komisyonlar bulunu- yor. Ana komisyonu düzenleyen ve altı kişiden oluşan uluslara- rası komite ise tüm kongrenin düzenli biçimde yürümesini sağlıyor. • Uluslararası komite her kong- renin ilk günü katıhmcı delegas- yonlann üyeleri arasından seçi- liyor ve bu görevlerini tüm kongre boyunca sürdürüyorlar. Daha önceden eşit temsili sağ- layabümek için bu komiteye se- çilecek olan altı temsilciden iki- sinin organizasyonu yapan ülke- den, ikisinin AT üyesi ülkeler- den, ikisinin de AT üyesi olma- yan ülkelerden seçümesi öngö- rülmüş. Ayrıca AT uyesi olmayan ül- keler de kendi aralarında ikiye ayrılmış. Kuzey ulkeleri EFTA (Economic Free Trade Associ- ation) Türkiye ve eski Doğu Bloku ulkeleri. • Türk delegasyonu olarak ilk sorunlarla bu seçim esnasmda karşılaştık. Bir grup delege Türkiye'nin ne ekonomik ne de coğrafi olarak Kuzey ve EFTA ülkeleriyle aynı kategoriye soku- Açıkhava defilesi \rtık \oldan gecerken \u- zunuzu sağa >a da sola her çevirdiginizde hemen hemen bir defileye tanık olabilirsiniz! Eti- ler Alkent Siteleri içinde yer alan Alkent-Parkshops'iaki Qu- attro Butik'in, 1991-92 kış kreasyonlannı tanıttıgı deftlede Deniz Pulaş, Begum ()/bek. dula> hrtok \e Melinda adlı mankenler site sakinlerine şort-triko ve kazakları sundular. "Açık hava defilesi"ni Alkent'liler ilgi ve begeniyle izlediler. Quattro Bu- tik'in kreasyonlannı Kokai, Infinit), Beat Montana ve Vekem gibi markalar oluşturuyor. (Foloğraf: MUHARREM AYDIN) lamayacağını belirtti. Bir başka grup ise Türkiye'nin eski bir Doğu Bloku ülkesi olmadıgını vurgulayarak Türkiye'nin bu grupta da yer almasının yanlış olacağıru belirtti. Bunun üzeri- ne biz delegasyon olarak bu davramşı protesto ederek eğer böyle bir aynm yapılacaksa uluslararası komitenin altı kişi- den yediye çıkanlması ve Türk- iye'ye otomatikman bir sandal- ye verihnesi konusunda ısrar ederek bu isteğimizi kabul ettir- dik. Güzel bir tesadüf olarak ulus- lararası komiteye tek bayan de- legeyi Türk delegasyonu verdi. Böylece bu toplanüya avantajlı bir şekilde başlamış olduk. Da- ha sonra alt kurul başkanlıkla- nndan birisini de alarak sesimizi iyice duyurma imkârunı da elde ettik. Chiasmus toplantılannda ko- nular çeşitli calışma grupların- da konferans süresince tartışılı- yor. Bu toplantılarda ve konfe- ransın tamamında kullanılan dil Ingilizce. Bu yılki toplantıda, Avrupa ve Ulkeler genelinde eği- tim, değişim programlan, öğ- renciler ve yeni Avrupa'daki iş alanları, öğrenci ve toplum, öğ- renci organizasyonlan ve Avru- pa'daki milliyetçilik akımları tartışıldı. tstanbul'da duzenlenecek toplantı için öngörülen konular arasında ise öğrenci haklan ana başlığı altında, insan hakları, demokrasi gibi konular bulunu- yor. Toplantıya Avrupa'daki bütün öğrenci organizasyonlan ile Türkiye'deki üniversitelerden ikişer öğrenci çağnlacak. Istanbul'daki Chiasmus'a ev- sahipliği yapacak olan Boğazi- çi Üniversitesı tşletme ve Eko- nomi Kulubü başkan ve üyele- ri, amaç ve sorumluluklannı da şöyle anlattılar: "Hollanda'da üniversitemizi ve ülkemizi temsil ederken dik- katimizi en çok çeken şey Türki- ye'nin dtş ülketerde ne kadar ek- sik, yanlış ve uzucü olarak ön yargılı olarak tanınmasıydı. Hollanda'da bizler bu on yargı- >ı kısmen de olsa yıkmayı başar- dık. Fakat yine gördük ki bu ye- terli olmamakta. Çıinkü insan ancak kedi gözleri ile gördügü gerçeklere inanıyor. Bu neden- le ileride birleşen bir Avrupa'- da yerimizi almak istiyorsak kendimizi iyi tanıtmamız şart. Bu da ancak kültürler arası an- layış ve iletisimle mttmkiin kıh- nabilir. Amacımız, ön yargılan yıkabilmek. gençlerin birbirleri- nin sorunlanna anlayışla baka- bilmelerini sağlamak." Gençler, böylesine büyük bir organizasyonun altından kalka- bilmek için 'her türlü maddi ve manevi yardım'a ihtiyaçlan bu- lunduğunu da duyuruyorlar. Cumhuriyet Kitap Kulübü TAKSİTLE KtTAPV E R İ Y O R DİLEYEN HERKESE 6 AY VADELI ELDEN TESLİM SEÇKİN YAZARLAR ÜNLÜ YAPITLAR BİLGI EDINMEK ISTJYORUM ' - ' r s t5 Adım, Soyadım Adresım: * Telefonum: Adres: Cumhuriyet Kitap Kulubü, Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. 39-41 (34334) Cağaloğlu-İstanbul Tel.: 512 05 05 / 516 LeoAigFinandtJTeehnologykvtiMbnisSeetdng SOFTWARE ENGINEERS • With interest in hiformation architecture, info-navigation and hypertext structures • Experience in Clipper, dbase, C desired ûualıfıed engineers should write to P.K. 21 Yeni Levent Before Nov. 01,1991 and enclose a C.V plus photo SERGEN'imiz doğdu. sevinçliyiz. SİBEL-FERtDUN KILIÇ ÇeUceğinize tCişkin 'Kpnuiarda Seçiminize Saygı 'Duyar • • • ÖDÜL! OĞRETECEĞİMİZ İNGİLİZCEDİR. 2 Devre Programlarımtz tçm kayülar devam edıyor ANTİK İNGİLİZCE DİL KURSLARI teıartMiCad Kırmızışebfcoy Sok No10 BAKIRKÖY T*<: 572 18 44 - 572 1» 60 l5KlŞlLD(TV-VtreaAlJDK)DOH^NTMLlSMFLARDA >• GENEL İNGLİZCE > Ö2EL AMAÇLAR İÇİN İNGLİZCE (Tıp-Tcan-Teknık vb) > ULUSLARARASI GEÇERLİLİKTEKİ PET-CFC-TOEFL ve CPE sınavlarına hazriama > ÜNİVERSİTE ADAYLARINI İNGİLİZCE BÛLÜMLERİNE HA2IRLAMA > ORTAOKUL ve LİSE ÖĞRENClLERİh€ İNGLİZCE PROGRAMLAR tSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN NURİYE ŞAHİN'E DUYURU Dosya No: 90/26 Davacı Koza tnsaat Sanayii ve Tic AŞ vekili Av. Suna özen tara- fından, lst. Merter, Gündoğdu Sok. Inan apt. No: 36 D. 3, adresı bil- dirılmek suretiyle aleyhine açılan ecrimisil davasının yapılan yargıla- ması sırasında davalının teblıgata yarar adresi zabıta tahkikatı sonu- cu tespit edjleraemesı sebebı ile dava dılekçesi ve duruşma gunu adı geçene gazete ile ılanen tebüğ edılmış olup, yargüama sonucunda mah- keraemizce verilen davanın kısmen kabulüne ıhşkin 28.5.1991 tarih, 1990/26 Es. 991/245 karar sayılı 9.705.481 TL. işgal tazminatının be- lınilen dönemlerle ılgıh olarak % 30 kademeli faizi, 359.110 TL uc- reti vekâlet ve mahkeme masraflan ile birlikte davalıdan tahsiline yar- guay yolu açık olmak üzere verıienfcarannda aynı şekilde gazete ma- nfeti ile ilanen tebhğıne karar venlmış olmakla; işbu kararın ilan ta- rihinden itibaren 7 gun sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ila- nen tebüğ olunur. Basın: 11897 İLAN ERZURUM ASLtYE 3. HUKUK MAHKEMESİ 1991/115 Esas Davacı K.H. Erzurum Cumhuriyet Bassavalığının 4.2.1991 gunü ve 991/432 Esas 1 Davaname ile Davalılar Nufus Müdurluğu ve Er- doğan Erkaya, Fatih Erkaya aleyhlerine açtığı nufus kayıt iptali da- vasında davalılar Erzurum Merkez Halilkaya Köyu Hane 10'da nufusa kayıtlı aynı yerde ikamet eden Erdoğan Erkaya ile Fatih Erkaya'nın yine adı geçenlerin Amasya ılı Merzifon üçesı Hacıhasan Mahallesi hane 444 nüfusuna kayıtlı Erdoğan Erkaya ile Fatih Erkaya'nın tüm aramalara rağmen bulunmadıklan Davanamenin kendilenne tebliğ olunmadığı sebebi ile söz konusu davalıların iş bu ilanın tebliğınden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracat etmeleri veya kendile- rıni vekille temsil ettirmeleri aksi halde yargılamanın yokluğunda de- vamı ile karar verileceği davetiye yerine ilanen tebliğ olunur. 9.10.1991 Basın: 38659 TATİLE ÇIKARKEN, CÜZDANINIZI EVDE BIRAKIN! Yenmız. uçak yolcu «yıuyla ıınırlı olduju ıçın lutfen acele edın Rezervasyonunuzu yaptınn, sonra "paro"yı unutun! Ne boynunuza boncuk asın, ne de mayonuzo cuzdan cebı dıktınn. Gonlunuzce tatıl geçrın. C L U B T U R T L E ' S M A R C O P O L O ' D A H E R Ş E Y F İ Y A T I N İ Ç İ N D E ! YAZLA BİR KEZ DAHA KUCAKLAŞIN... 29 EKİM TATİLİ GÜZEL FIRSAT • 4 gün 3 gece konaklama; 26 Ekim'den 29 Ekim'e... • Marco Polo'nun sunduğu her şey, gidiş-dönüş uçak bileti ve transferler, hepsi tek fiyat! 5; B T l ' ! L T L E S MARCO POLO"MER-ÇAMYUVA/TÂTIL KÖYÜ OKAN TUKIZM VE SEYAHAT A J 2 Tafocağı Coddfu. Cevdeı 6ey Işhom 5-8 Me<ıdifckoy 80300 (STANBUL TEL 11) 174 İ8 50-17 HalTİX 2 7 76 7 oklu u f AX (1)1748271 (1)17*8349 İLAN SAMSUN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1990/9 Karar No: 1991/538 26.4.1989 tarihinde Gıda Maddesi Tuzüğü'ne muhalefet suçundan saruk Mustafa ve Esma'dan 1932 yılında olma, Samsun Kirazlık Mev- kıinde Osmanlı Un Fabrıkası ışletıcısi Osman Kazancı'nın mahke- meraizin 12.7.1991 gün ve yukarda yazılı kararı ile TCK'nun 363/1, 3506 sayüı kanun ve 647 Sk. 4. maddesi ve TCK'nun 72. maddesi delaletiyle 960.000 TL. ağır para cezasıyla mahkûm edilmesme ka- rar verildiği ilan olunur. 2.10.1991 Basın: 38486 DUZELTME 14 Ekim 1991 Pazartesı tarihlı Ayrıntılı Haber Gazete- si'nde 5. safyada yayınlanan Pruva Turizm İşletmecılik Sanayi VB Ticaret A.Ş.'nin Esas Mukavele Tadil Tasarı- sı'nda Eski Şekıl Sermaye Madde: 6da 500 adet hisse 50 adet, Yeni Şekıl Sermaye Madde: 6'da defaten söz- cüğü vekaleten çıkmıştır. Doğrusu 50 adet değil 500 adet- tir, vekaleten değil defatendir. kUyKOOO 055 056 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSCİ «ıza: 068 527 57 00 «i •*dhO77 : 511 89 18 Cin*pm T*: 588 48 00 Çapa T * : 534 00 00 (100 hat) I I W M W Ty 340 01 00 {M EtM: 131 22 09 Tafcria kkprtMi: 152 43 00 SK SaMtfa: 588 44 00 S» H>M|<wı: 121 77 77 SSK fitıtafe: 358 67 60 • TMFfc: Tnflk $Mbe Mi.: 176 24 14 (lst), 356 04 85-86 <Kadıköy) Hlfi Tnflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçi), 314 36 (B Çekmece) • THT: I 573 13 31, : 574 73 00 (25 hat). 574 73 00, ı: 574 82 00 (45haf) • DBT: Shtod Dau*ar 527 00 50 u m n — m 336 20 63 LPa*a Saatm 348 80 20 • VATUR: f r i * Itatton: 526 40 2G. 144 42 33 DMb Yıteı («CMteh 145 53 66, 144 25 02 149 18 96 149 15 58 (Hava tahmını öCrenme) 573 89 80 a f i m * AKEA FaOk-TAbkato 526 62 24 150 83 50. 347 77 83 12 81 » 567 98 10 n 177 56 31 132 22 10 TBÜ069 522 97 03. 147 51 10, 345 03 04, Boğaz'da yeşil kıyımı • tstanbul Haber Servisi — tstanbul'un en hızlı yağmalanan bölgelerinden Boğaziçi, bu seçim döneminde de hızlı bir yapılaşmaya sahne oldu. Ağaçlar kesildi, yeşil alanlarda temel çukurları kazıldı ve beton binaiar hızla yukselmeye başladı. Bu kaçak yapılaşmanın bir örneği de Tarabya Üstü'nde yaşandı. Haaosman Bayırı Lale Sokak 37 numarada bulunan arazide önce ağaçlar kesildi. tnşaat alanında hemen bir temel atıldı. Bölgede oturanlann ihbarı üzerine olay yerine gelen tstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi. Yapılan incelemelerde inşaat için 10 tane çam ağaanın kesildiği belirlendi. Ağaçların kesilmesini gören bazı semt sakinleri kesilen ağaçların doğranarak kaldınldığmı, bir kısmınm da hafriyat toprağı ile kapatıldığını söylediler. SURKUR SÜRÜCÜ KURSU HaftaSonu: 19Ekm Haftat? 21Ekım (Sabah-Akşam) 92 Model Araçlarla KAOKÖY (Söğütlüçeşrne Camıı yanı) Tet 349 18 24-336 02 06 - 336 02 7<J FCDC. 349 1825 Askerlik cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. AHMET TURHAL Nüfus cüzdanımı ve emeklilik cüzdanımı kaybettim, geçersizdir. RAHMİAZMAK Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdiir. ALA TTİN ÇA TALHANİ Boğaziçiliden tüm dersler. Tel.: 591 76 60 l.Ü. Basın Yayın Y.O'dan aldığun kimlik kartımı yitirdim. Hükümsüzdür. CANAN GÖZKAMAN M.Ü. Dişhekimliği Fakültesi'nden aldığım öğrenci kimlik kartımı yitirdim. Geçersizdir. NtL A YDIN ERCİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/160 Davacı M.S.Klığına izafeten Erciş Hazine Vekilliği tarafından davalı Ayhan Çağlar aleyhine mahkememizde açılan 31.157 TL tazminat davasmın yapılan yar- gılaması sırasında: Davalı Çankın ili Şabanözü il- çesi Bakırlı Köyu'nde ikamet eden Mehmet ve Şerife'den olma 1964 D.lu Ayhan Çağlar'ın yapı- lan araştırmalaj sonucu adresi tespit edilemediğinden, adına dava dilekçesinin tebliğ edilme- diği, davalının duruşma günü olan 5.11.1991 günü saat 09.00*da mahkememizde bızzat veya bir vekille temsil edılmedigJ takdir- de duruşmaya yokluğunda de- vam edileceği, tehligat yerine ka- im olmak uzere ilanen tebliğ olu- nur. 20.9.1991 Basm: 49721 Okul kımlığımı yitirdim. Geçersizdir. MUHA RREM A YDAN'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog