Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 20 EKİM 1991 BÜYÜK DÖVÜŞ Dûnya ağır sıklet boks şampiyona Evaader HolyfieJd'in eski şampiyon Mike Tyson Ue 8 kasunda yapacagı nnvan maçı, Tyson'ın sakatlanması nedeniyle ertefeadi. Karann •çıklaDdtgı basın topianttanda Holyfidd, yumınkJanm fösteren Tyson'a gnlümsoyordu. Baluüım 'büyuk dövuş'un sonunda gulen kim olacak? (Fotograf: AP> Alman öğrenciler Bandırmada BANDIRMA (AA) — Al- manya'nın kuzey Ren Westfalya eyaleti Kamen lisesinden 2 öğ- retmen ve 23 öğrenci, Bandır- ma'ya geldi. Bandırma'da 6 gün kalacak olan öğretmen ve öğ- renciler, bu arada İzmir ve Bur- sa'da da tarihi ve turistik yerteri gezecek. Bandırma Şehit Meh- met Gönenç Lisesi'nin kardeş okulu olan Kamen Lisesi öğret- men ve öğrencilerini, aileler ko- nuk ediyor. Kamen Lisesi öğrencileri, daha önce de Ban- dırma'ya gelmiş, davet üzerine Bandırma Şehit Mehmet Gö- nenç Lisesi'nden bir grup öğret- men ve öğrenci de geçen yıl Almanya'yı ziyaret etmişti. ATtNA'DA ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ — Yunan hükiime- tinin egföm sûteminde değişiklik yapma konusunda aldıgı yeni kanuiar lise ve ortaokul öğrendleriniıı protesto gösterflerine yo) açö. Başkent Atina'da 2.000 ögrencinin kabldıgı sessiz yü- riiyuş daha sonra poiisle çattşmaya dönüşiince poUsier öğren- cileri böyle kovaladılar. (Fotograf: REUTER) Mikröcerrahi hastanesi tZMİR (AA) — Türkiye'de ilk kez Izmir'de kurulan ve Ege Bölgesi ile Yunan adalanna hiz- met veren 'el ve mikrocerrmki hastanesi'nde, açıldığından bu yana geçen 4 ay içinde, 30 ame- liyat yapıldığı, 10 hastanın da, kopan organlarına kavuşturul- duğu bildirildi. El ve mikrocer- rahi hastanesi yetkililerinden E>r. Sait Ada, mikröcerrahi has- tanesinin, devlet tarafından des- teklenerek, 24 saat aktif hizmet vermesinin sağlanması gerekti- ğini söytedi. Dr. Ada, operasyo- nun başanlı olabilmesi için, kopan organın, belirli şartlarda hastaneye ulaştınlması gerekti- ğini beürterek şöyle konuştu: "Öraefin organ, dolaşımsu kalmamaiı, uzaktan geiecekse sogutma sistemi Ue geJmeU." MÜZİSYENLER ZİRVESt — tspanya'ua SeriUa keoÜDdc geçen ı"Gttar Efsaadeır adh koBser, dünyamn dört bir yınradan öalü müzisyenleriıı bir arayagddigiMr "rirve"ye dönöştü. KonsercBob Dyian'daa Joe Crocker'a kadar akla geiecek bdtün unlÖHİınler ÖzdlikkdctngBiz gjtarist Krith Richards'ın solosu dinkyenterm soluktanm kestL (Fototraf: REUTER) HABERLERİN DEVAMI Alman hüküıneti Troya'nın peşînde Milli Piyango Avrupa Çekilişi (Bajtarafı 1. Sayfada) si'nin ardındaki sis perdesini aralayan ilk haber Moskova'- dan gelmişti. Habere göre Tro- ya Hazinesi, Puşkin Müzesi'n- deki çelik kasalarda 46 yıldır saklaruyordu. Haber, çeşitli kaynaklarca da doğrula- nıyordu. Son doğrulamalardan biri olarak Puşkin Müzesi'nin baş- sorumlusu N. Eliasberg'in 1956 yılında imzaladığı bir belge acık- İandı. Müzenin bir çeşit envan- teri niteliğindeki belgede, "...daha önce Berlin Müzesi'n- de korunan ve H.Schllemann tarafından bulunmuş Troya Hazinesi ve oteki Troya Hazi- neteri..." ifadelerini içeren söz- ler yer alıyordu. Türkiye açısından önemli doğnılama ise doğrudan doğru- ya Sovyet Dışişleri Bakanhğı'n- dan geldi ve Moskova'da giri- şim yapan Türk Büyükelçiliği'- ne 'Troya Hazinesi'nin variığı' geçen ağustos ayında resmen açıklandı. Bir yandan Bonn'un bir yan- dan da Ankara'nın bu hazine- nin kendilerine geri verilmesini Moskova'dan istedikleri bir sıra- da Amerika'nın kuzey batısın- daki Maine eyaletinin Houlton kenünde ilginç bir olay ortaya çıktı. Amerikalı bir eski eser tüccan olan Derek Content, antik sik- ke ticareti yapan bir başka tüc- cardan üç adet alun kolye par- çası (pendant) satın aldı. Satıcı, bunları, 2. Dünya Savaşı sıra- smda bir Amerikahnın Berlin'- den Amerika'ya getirdiğini, yü- larca sakladıktan sonra kendi- sine sattığını söylüyordu. Sikke satıcısına göre bu üç parça ün- lü 'Troya Hazinesi'nden gelmek- teydi. Amerikalılar, bu üç altın ese- rin Schllemann'ın eşi Sofya'nın üzerinde bir bölümü sergilenen ve kupe olduğu halde kendisinin broş gibi taktığı eserlerin benze- ri olduğunu söylüyorlar. Derek Content, 'savaş yağ- malanyla ticaret yapmak iste- mediğini ve bu nedenle bunlan bedelli karşılığında hemen Ber- lin Miizesi'ııe devredecegini' sa- tıcıya söyledikten sonra dediği- ni yaptı. Kısa bir süre önce, bu üç par- cayı Content'in teslim ettigj Ber- lin Erken Çağ Müzesi sorumlu- su Dr. Klaus Goldmann 'üç ese- rin Schllemann'ın buldugu de- finenin parçaları olduğuna inandığım" açıkladı. Dr. Goldmann, "Yüzde 90 bunlann da savaş sonunda yağ- rna edildiğine eminim. En azın- dan bunlar hiç kuşkusuz o dö- nemde aynı hazineyi yapan mii- cevherci ustasının ya da aynı atöiyenin eseri olmahdıriar" de- di. OZAL: HAYIRLISl OLSUN Tütüne verilen fiyat çok fazla 9 ÖNDER BALOĞLU ESKİŞEHİR — Cumhurbaş- kanı Turgut Özal, Vilayet Ala- nı'ndan halka hitaben yaptığı konuşmada, "Seçimlerde ha\ır- lısı ne ise o olsun" dedi. Seçim kampanyasının son gu- nü GAP uçağıyla 1. Taktik Ha- va Kuvvet Komutanlığı Hava Üssü'ne gelen Özal'ı, vali, ANAP milletvekili adaylan ve örgüt yöneticileri karşıladı. Bir konvoyla Organize Sanayi Site- si'ne giderken vatandaşları se- lamlayan özal, "Sizinle 2000'li yüiara" yazılı pankartlarla kar- şılandı. Sanayi bölgesinde bir fabrikarun açüışını yapan ve ba- zı fabrikalan gezen Özal, brifing aldıgı Eskişehir Sanayi Odası- nda bir konuşma yaptı. Muha- lefete yüklenen Özal, "Vaatler, Türkiye'yi zora sokacak" dedi. Tütune 30 bin lira verilmesini çok fazla bulduğunu söyleyen özal, "30 bin lira olursa, devlel sttbvanse etmek zorunda kalır. Kimden çıkıyor bu para? Sizden çıkıyor. Ya enflasyon ya vergj yoluyla geri alınacak" diye ko- nuştu. Özal, daha sonra Vilayet Ala- nı'nda toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Eskişehir'i gelişmış bir halde bulduğunu ve buyukşehir olması gerektiğine inandığım belirtti. "Seçimlerde hayırlısı ne ise o olsun" diyen Özal, 2000 yıhna kadar geçecek olan 9 yıllık sürede güçlü olmak için çahşılması gerektiğine inan- dığını söyledi. T.C. CEYHAN tCRA DAİRESİ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA tLANI Dosya No: 1991/1848 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri ya- zılı mallar satışa çıkarılmıştır. Birinci anırma 12.11.1991 günü saat 13.30-14.00'te Ceyhan Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi, terminal servısler AŞ'de yapılacak ve o günü kıymetin % 75'ine istekli bulunmadığı takdirde 13.11.1991 gü- nü aynı yer ve saatte ıkinci artırraa yapılarak muhammen kıymetinüı f* 40"ı ve sauş masraflannı geçraek şartıyla en çok fiyat verene satı- lacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masra- fı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebi- lecegi, sauja iştirak edeceklerin muhammen kıymetin V* 20'si nispe- tinde nakit veya muteber bir banka, banka teminat mektubu verme- leri gerekeceği, fazla bügi almak isteyenlerin yukanda yazüı dosya nu- marasıyla İcra Müdürlüğü'ne başvurraalan ilan olunur. Mnhammea Kıymeti Adedi Cinsi (Mabiyeti ve Iin Knmş önemli nitelikleri) 9.000.000.000 36.000 ton miktannda Güney Afrika menşee- (Dokuzmilyar TL.) li, Brut 6.000 kalorili olup beher tonu 250.000 TL'sıdır. Parça halinde maden yakıt kömüru olup, bir kısmı elek altı ve bir kismı elek üsrü durumdadır. NOT: Açık sahada döküiü olması nedeni ile zamana ve hava şanlanna bağlı olarak kömür, miktar değer ve kalori kaybına uğrayabilir. Basın: 38641 İLAN FATİH İKİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1989/1134 Davacı Hazine vekili tarafından davalı Zeliha Kayyımı Av. Murat Demir aleyhıne açılan gaıplik davası sonunda mahkememizden ve- rilen karar sonunda: Fatih, Hüsambey mah. Zeyrek Sok. 28 kapı nolu tapunun 1944 ada, 7 parselde kayıtlı gayrimenkulde 57/64 hisse sahibi Zeliha'nm gösterilen adresinde bulunamadığından gaipliğine karar verilmesi is- tenmiş ve dava dilekçesi kendisine ilanen tebliğ edilmiş olduğundan karann da ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla. Fatih ilçesi Hüsambey mah. Zeyrek Cad. mevkiinde 1944 ada 7 parselde kayıtu 65.00 m! miktarh bahçeli ahşap evde 57/64 hissesi kısmında Vİaliye Hazinesi ile birlikte ver?sette iştirak olarak hisse- dar olan Zeliha'nın gaipliğine. lstanbul ili, Fatih İlçesi Hüsambey Mah. Zeyrek Cad. 1944 ada 7 parsel sayılı 65.200 m! miktarlı bahçeli ahşap evin 57/64 hissesi verasette iştirak olarak Maliye Hazinesi ve Zeliha adına olan kaydı- nın M.KImn 530 maddesi gereğince 57/64 hissenin tumunün Maliye Hazinesi adına tesciline işbu karann ilanen tebliği yerine kaim ol- mak üzert ilan olunur. 30.9.1991 Basın: 38265 Buna karşılık aynı müzenin bir başka yetkilisi bayan Ingrid Grlesa ise "Bu pendantlann Troya'dan ve aynı dönemden oldugu kuşkusuz. Bununla bir- likte, uzerlerindeki siisleme işa- retlerinden bunlann Schlle- mann'ın koleksiyonundan oldu- ğuna heniiz emin degilim" diye konuştu. Miize yine de bu Uç parçanın gerçek değeri yerine, sadece sa- tıcının masrafları karşılığında 15 milyon lira vererck bunları aldı. Öte yandan Alman hüküme- ti, iki Almanya'mn birleştiril- mesi ile ilgili anlaşmanın 16. maddesi gereğince Puşkin Mü- zesi'nde bulunan Troya Hazine- si'nin kendilerine geri verilme- sini Sovyetler Birliği'nden iste- di. Alman hükümeti, bununla da yetinmedi, Sovyetler Birliği üze- rinde ekonomik ve diplomatik baskıya girişti. Şu anda önemli bir ekonomik bunahm altında- ki Sovyet hükümetine Alman hükümeti bir çeşit ekonomik şantaj yapıyor. Anımsanacağı üzere, Sovyet- ler Birliği'ndeki bir dizi ihaleyi Türk müteahhitlik fırmalan ka- zanmış, ancak Almanya "Bu yaünmlann fınansmanını söz konusu anlaşma çerçevesinde kendisinin sağladıgı gerekçesi>- le, bu ihalelerin Alman firma- lanna verilmesi" için Mosko- va'ya baskı yapmış ve Türk fır- malarının kazandığı bazı ihale- leri iptal ettirmişti. Alman hükümetinin benzeri baskıyı şündi de Troya Hazine- si çerçevesinde de yaptığı bildi- riliyor. Bu arada Moskova'daki Türk Büyükelçiliği hazinenin Türki- ye'ye geri verilmesi için mayıs ayında Sovyet Dışişleri nezdin- de diplomatik girisim yapmıştı. Ankara, Bonn nezdinde de ay- nı girişimde bulunarak hazine- nin Türkiye'ye ait olduğunu Al- man hükümetine duyurmakla kalmamış, bu hazineden gelen ve ellerinde olan öteki eserlerin de üstesini istemişti. Ağustos ayı içinde Moskova, Ankara'ya bu konuda verdiği yanıtta "konunun incelendiğini ve kendilcrinin de taraf oldugu UNESCO sözleşmesi çerçeve- sinde gerekenin yapılacagını" bildinnişti. UNESCO sözleşmesi eski eserlerin hangi ülkede çıkmışsa, o ülkeye geri verilmesini öngör- düğünden Moskova'mn Anka- ra'ya bu yanıtı Türk diplomat- lanna ümit vermişti. Bundan sonra Moskova'daki ünlü darbe olayı ortaya çıkınca, yüksek düzeyde karar alma ola- yı uzun bir süre askıya alınm-ş ve bu konudaki gelişmeler de yavaşlamıştı. Ancak kısa bir süre önce Sov- yet Kültür Bakanı Nikolai Gu- benko'nun "Almanya ile yapı- lacak bir anlaşma çerçevesinde sanat eserlerini degişrinneye ha- zır olduklarını" açıklaması, Türkiye'nin beklentisine gölge düşürdü. Bu arada, Sovyetler Birliği'n- de Leo Klein adh bir arkeolog tarafından Smiena adh bir der- gide yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin tezine önemli des- tek veren bir açıklama yapddı. Makalede Sovyet vatandaşı da olan Schllemann'ın hazine- yi Türkiye'den kacırdıktan son- ra bunu Rusya'ya önerdiği anımsatıldıktan sonra özetle şöyle denildi: "...Hisaruk'ta (Troya) kazı yapıp hazineyi bulduktan son- ra eserleri Rusya'ya getirmis ve (Petersburgdaki) Hermitage Miızesi'ne bagışlamak istemiş- tir. Ancak miize bu eserleri al- mak istememiştir. Schllemann ısrar edince konu çara kadar yansımıstır. Çar, hiçbir şeyin atınmamasını emretmiştir. Çün- kii Rus kanunlanna göre bu adamın cezaJandınlması gerek- mektedir ve Sibirya'ya sürgune gönderilmesi işin doğnısudur. Hırsulıkla elde ediltn eserlerin kacak olarak ülkelerine verilrne- si kanunlara aykındır. Rusya bu hazineyi kabul etmemiştir..." Türkiye'nin Moskova'daki büyükelçiliğinin "Bu hazinenin Türkiye'den çalınmış olduğu- nun eski Rus belgelerine dahi geçmiş olduğuna" dikkati çeke- rek hazinenin gerçek sahibi olan Türkiye'ye neden geri verilme- sini anlatıp bir kez daha girişim yapacagı bildiriliyor. 23 mîlyar iiralık büyük ikramiye Ispanya'ya çıkü ANKARA (AA) — Milli Pi- yango'nun, Ankara'da yapılan 19 Ekim 1991 tarihli IV. Avru- pa özel Çekilişi'nde 23 milyar İiralık büyük ikramiye Ispanya'- ya çıktı. TRT'nin An Stüdyosu'nda yapılan ve TVl'den naklen ya- yımlanan çeküişte, Ispanya'dan 99825 numaralı bilet buyük ik- ramiyenin sahibi oldu. Çekiliş- te düzenlenen eğlence progra- mında ise unlu Ingiliz pop sa- natçısı Shirley Bassey de bir konser verdi. ikramiye kazanan diğer nu- maralar şöyle: 5 MİLYAR V22092 (Adana-lzmir) İMİLYAR A32484 (Samsun - Gaziantep - Kocaeli - lstanbul) 500MİLYON C44753 (Alpullu - Babaeski - ls- tanbul), L04656 (Diyarbakır - İz- mir), V42400 (Aydın - Bursa - ls- tanbul - lstanbul), V87576 (İzmir - lstanbul). 100 MtLYON A12536 B82733 C95528 E46190 H884O6 J00769 J73047 K82000 L328250 L68155 MO0757 M08763 M76660 N20168 P54990 50 MİLYON A30491 B32597 B78966 C10199 C16070 C42683 C89668 C91153 D09029 D10494 D29389 D71U5 D92474 E08454 H37678 H9O965 H98238 J04330 J40020 J82596 K45610 K99237 L15758 L48240 L74O21 L80201 M46934 M6O733 N39955 N46977 N55833 N56616 N61881 P02330 P45760 P49905 P71579 V62682 V6584O V71484 20 MtLYON A31328 A37673 A60716 A64334 A73243 B58379 B65696 B68458 B74277 B81819 C24971 C3O681 C43763 C52437 C53788 C54616 C94344 D14543 D16934 D68802 D95665 E22304 E37624 E69072 E80480 E91923 H72378 H82672 J12689 J39775 J41622 J63295 J63777 J65835 J72511 J82971 J89798 J95044 K62631 K97286 K97959 MO2749 M33433 M38477 M46217 N026O6N14853 N38323 N54941 PO9792 P23047 P42811 P88582 V38742 V4O768 V52068 V79657 V8O962 V82480 V83483 10 MtLYON A0O295 A02297 AO3543 A06077 A22628 A27322 A36294 A46099 A50884 A52900 A64601 A68157 A77188 A79221 A85592 A86792 A88576 A90309 A92622 A99242 B22523 B24530 B39327 B75961 B79643 B80955 B82392 B85905 B90920 C20512 C35668 C36853 C61477 C63679 C73895 C89363 C89523 C94228 C98516 DO5502 D21481 D43271 D48764 D54692 D59545 D70611 D8O559 D90679 D99421 D99993 E03268 E1518O E19885 E32662 E33689 E42943 E43214 E45050 E49196 E62135 E86059 E98808 H10006 H14544 H21261 H24636 H47941 H58277 H62830 H76080 H8O569 J02711 J08266 J11028 J11398 J28063 J29116 J37921 J47182 J81006 J87518 J98487 K04445 KO4758 K17676 K18195 K31653 K32872 K43361 K65241 K73202 K77812 K79289 K86455 LO5177 L12296 L16863 L32385 L32785 L4O953 L59181 L61667 L67168 L714O7 L73711 L75634 L84705 L96015 M064O2 M13097 M16603 M20126 .M35863 M37470 M61389 M64607 M647% M68598 M72758 M92221 N06204 N37116 N86300 N92637 N94402 P01491 P12836 P14528 P16469 P21723 P37376 P50274 P52978 P64992 P75242 P8O3O1 P85646 P94021 P97648 V07058 V355O5 V44387 V44627 V47863 V58856 V65847 V71090 V83166 V88287 V93968 5 MİLYON A22092 B22092 C22O92 D22092 E22092 H22092 J22092 K22O92 L22092 M22092 N22092 P22092 V02092 V12092 V20O92 V21092 V22OO2 V22012 V22022 V22032 V22042 V22052 V22062 V22072 V22082 V22090 V22091 V22093 V22094 V22095 V220% V22097 V22098 V22099 V22192 V22292 V22392 V22492 V22592 V22692 L.R. STİLİST —Bu alanda yüksekokul mezunu —Spof giyım konusunda tecrûbeli ÜRÜN SORUMUJSU (TEKSTİL) —Yüksekokul mezunu -Tecrûbrti ÜRÜN SORUMUJSU (AYAKKABI) —YOksekokul mezunu -Çok iyi derecede Ingilizc© biten —Tecrübelı Hızla büyümekte olan şirketımız, kadrosunu yukarıdaki özellikleri haiz genç, dınamik-sorumluiuk yüldenebılecek elemanlarta takviye etmek arzusunda olup ilgtlenenlenn Funda Hanım'dan randevu almalan rtca olunur. KETS A.Ş. Valikonağı Cad. Melek Apt. No: 74/3 80200 Nısantası-İSTANBUL TeJeton: 132 96 31 / 130 84 60 / 131 79 37 / 132 53 73 T.C GAZtOSMANPAŞA 2. ASLÎYE CEZA MAHKEMESİ —KARAR— Esas No : 1991/357 Karar No : 1991/4% Hâkim : TURGUT YÜKSEL 17874 C.Savcısı : H. ALİ BEŞPINAR 22267 Kâtip : AYLAAKMAN Davacı : K.H. Müdahil : Maliye ve Gümrük Bakanlığma izafeten tstanbul Muhakemet Müdürlüğü Vekili : Av. Bingül özkan Sanık : MUZTAFA KAYGUSUZ - Mustafa Kemal oğ., Hazi'den doğma. 01.01.1958 D.lu. Halen: Yeniköy Gaziosmanpaşa adresinde mukim. Suç : Vergi Kaçakçılığı Suç Tarihi : 16.2.1989 ve 14.9.1989 Karar Tarihi 6.9.1991 Yukanda kimliği yazıh sanık hakkında açılan kamu davasının ya- pılan açık yargılaması sonunda: GEREGtDÜŞÜNÜLDÜ: Sanığın olay sırasında yönetimindeki kamyon ile 18300 kg. kömür naklederken maliye memurlannın kontrolü sonucunda bir hesap dö- nemı içinde ayn ayn 16.2.1989 ve 14.9.1989 tarihlerinde yapılan kont- rollerde sevk irsaliyesi dtlzenlemeyerek atılı suçu işlediginden eylemine uygun duşen 213 Sayılı VUK.' nun değişik 358 ve 3100 S.K:mın mü- kerrer 8. maddesi delaletiyle yine 213 sayılı kanunun 360 maddesi gereğince 1 ay hapsıne, 213 S.K.'nun 360/ek fıkrası gereğince hapis paraya çevrilerek 3.375.000ı— lira ağır para cezası ile tecziyesine, 213 Sayılı VUK'nun 360 maddesi gereğince 1 ay süreyle ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetine ve masrafı bilahare hükümluden alınmak üzere keyfîyetın Istanbul'da müsteşir bir gazetede ılan edil- mesine, 250.000^- lira ucreti vekaletin sanıktau alınarak raüdahile verilmesine, kanun yolu açık olmak üzere, müdahil ve sanığın yüzü- ne karşı talebe uygun olarak karar verildi. 6.9.1991 V22792 V22892 V22992 V23092 V24O92 V25092 V26092 V27092 V28O92 V29092 V32092 V42092 V52O92 V62O92 V72O92 V82092 V92092 A01443 A01928 A02495 A14062 A14978 A14998 A22419 A28415 A28996 A31903 A33513 A34675 A36237 A38191 A39927 A43656 A44393 A47875 A48379 A57907 A61390 A62866 A63094 A65140 A77766 A88723 A88838 A90595 A90649 A98822 B03267 B04332 B10614 B13627 B26243 B26853 B28583 B31441 B336O7 B35618 B37563 B41505 B46533 B5O815 B59609 B6O831 B71214 B71279 B74990 B77723 B89708 B93352 B94452 B96052 B99207 C00946 C03227 CO89O3 C13220 C15103 C18973 C22047 C22437 C27715 C31823 C32462 C35091 C43361 C47751 C52384 C52607 C52686 C58341 C60580 C61282 C63730 C66669 C68316 C72798 C83327 C88064 C9?289 C95508 D11526 D13352 D18092 D19413 D22117 D32636 D37284 D42833 D45446 D51856 D52647 D64214 D67295 D75171 D76794 D81371 D92280 EO7554 E11724 E20705 E22453 E25342 E26610 E27164 E29693 E32313 E336O5 E42700 E45761 E45876 E51875 E51886 E570O4 E57293 E67915 E71708 E83470 E86703 E90858 E91102 E92266 E93248 H06691 H07712 H19293 H19722 H22322 H27460 H31748 H34657 H39733 H39812 H41590 H4323O H62399 H67020 H67397 H74655 H76690 H8018O H80346 H80852 H81682 H82727 H9O025 H99584 J02988 J05138 J12372 J12536 J15842 J17338 J17924 J24034 J33258 J33467 J37395 J37525 J44095 J50594 J52566 J55742 J57964 J596O7 J69461 J69822 J74213 J76243 J77343 J77779 J81405 KO3285 K0579O K13296 K13523 K14429 K19319 K19577 K21178 K23312 K25373 K29099 K45560 K46106 K46599 K48395 K51260 K5383O K61191 K72768 K84351 K91524 L05823 L07657 LO8577 L23075 L23655 L27028 L31965 L34238 L48107 L5355O L56229 L62469 L64011 L66249 L67438 L77086 L80095 L8O315 L81460 L83673 L83885 L91047 M018O8 M02138 M18555 M25094 M28321 M30127 M50094 M50764 M54356 M5517O M57627 M62159 M65638 M67256 M70579 M71693 M78599 M81892 M88339 M97947 M98681 N02201 NO5O91 N13636 N24942 N31965 N37361 N378OO N4O179 N52973 N56714 N5755O N60352 N60460 N62795 N66197 N68525 N72827 N87039 N898I7 N95053 N97720 P03478 P06589 P10109 P10272 P16677 P27143 P39087 P39888 P45112 P47756 P48464 P50149 P535OO P59858 P64031 P64909 P66082 P86026 P86228 P86516 V0O56O V00714 V02415 V04144 V08629 V196O8 V21355 V23842 V25282 V25941 V34425 V56565 V62933 V66087 V71345 V72166 V73682 V74628 V76042 V81338 V85945 2 MtLYON A02724 A05604 A1O588 A11778 A21413 A23516 A36625 A38207 A45410 A47157 A52268 A52639 A62425 A63625 A77532 A79333 A85O9O A86725 A92916 A94107 B03094 B24239 B41570 B51484 B59838 B66874 B75990 B90059 B99274 CO1213 C13941 C20244 C28651 C38887 C41740 C46978 C52314 C64429 C87669 C98908 DO7136 D22586 BO158O B17353 B34576 B5Û298 B56736 B64530 B72941 B89314 B98402 C00925 C12086 C20149 C23329 C36533 C40643 C45698 C51422 C61641 C86692 C96687 D01511 D17363 A06265 A17439 A335O2 A41873 A48023 A53151 A65342 A83128 A88690 A95393 B12548 B27601 B43121 B53768 B60969 B7O933 B79803 B94521 C02683 C17132 C20771 C3561O C3%71 C42796 C51093 C57417 O8973 C88662 D13124 D36291 AO6583 A21384 A35477 A42953 A48835 A58143 A74928 A84594 A91167 A98659 B13797 B30629 B43790 B55457 B631O5 B71229 B88733 B96996 C04807 C185OO C2I455 C36383 C40261 C43870 C5139O C57665 C84O81 C90451 D16054 D36628 T.C. SARIYER İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 1990/146 Tal. Satılacak gayrimcnkulün tapn kaydı: Sanyer Yeniküy Mah. Yeni- köy Tarabya Cad.'de kain tapunun 69 pafta, 338 ada, 15 parsel sa- yılı 5443 m1 miktarlı 4 kat 8 daireden ibaret kâgır apartmanın 60/620 arsa paylı zemin kat 2 nolu tnesken llK'nın 133. maddesi gereğince satışa çıkarılmıştır. İmar durumu: Büyükşehir Boğaziçi Imar Müd.'nün 27.6.1991 ta- rih, 14246 sayılı yazılarında mezkûr mahal Boğaziçi öngörünüm ala- nında kaldığı binanın tescilli eski eser olduğu mahallin ikinci grup kom ve kısmen de konut alanında kaldığı bildirılmiştır. Mahalli durnın: Satılacak gayrimenkul Sanyer Yeniköy Caddesi 10-30 kapı sayılı Kemerli Yalı adh 4 katlı, dışı tamamen ahşap kapb bahçeli kâgir bina olup zemin kat 2 nolu daire binaya girişte sağ ta- rafta dubleks olarak yapılmış alt kısımda iki oda 1 salon ve bir ku- çük çalışma odası üst kısımda ise 1 büyük salon, 3 oda, mutfak ve banyo olduğu binada asansör ve kalorifer tesisatlı salonda şöminesı olan, mutfak ve banyo zeminleri Kalebodur oda ve salon zeminlen hah döşeli, tamamen deniz manzaralı 900.000.000.— TL değerlı 60/620 arsa paylı zemin kat 2 numaralı dubleks daire satılıktır. Satış 31.10.1991 Perşembe gunü saat 14.00-14.30 arasında San- yer İcra Müdürluğu odasında açıkarttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin «Sı40'ım ve rüçhanlı alacaklılann alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflannı geçtiği tak- dirde en çok fiyat verene ihale olunacağı, arttırmaya iştirak edecek- lerin tahmin edilen kıymetin w o2O'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu teminat olarak verme- leri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 gunu geç- memek üzere bakiye satış bedelini yatırması için mehil verilebılir. Del- laliye resmi, ihale pulu, %40 oranında ahm vergisi ve KDV alıcıya aittir. Birikmiş emlak vergisi borçlan satış bedelinden ödenir. Satış bedeli verilen süre içinde ödenmezse satış feshedilir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebümesi için dairede açıktır. Satışa iştirak edeceklerin gayrimenkulü gönrıuş ve şartname munederaca- tını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/146 talimat sayılı dosya numarasıyla müdürluğümüze başvur- maları ilan olunur. 10.10.1991 Basın: 11932 İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU 1990/76 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Yüksel Çağdaş tarafından dava- lı T. Leonıdis Yorgi Zarifi aleyhine ikame olunan tescil davasının ya- pılan duruşmasında; Burgazada, Ayanikola Sokağı eski 65, yeni 67 kapı no.lu 79 ada, 4, 5, 6 parsel sayılı taşınmazın Yunan tebalı T.Leonidis Yorgi Zarifi'- nin mütegaip eşhastan bulunduklan ve uzun zamandan beri gaip ol- malan ile taşınmazın kayyınüıkla yönetildiği; kayyımlık süresinin dol- duğu bildirilerek adı geçenlenn MK'nın 530. maddesi uyarınca gaip- liklerine ve taşınmazın kaydının Hazine'ye intikaline karar verilmesi istenmekte olduğu için işbu ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde ga- iplerin adreslerinı bildirmedikleri ya da gaıpleri tanıyanlarca gaiple- rin adresleri veya kendıleriru tespite yarayan bilgıler verilmediği ya da gaip kişıler hâkimliğimize müracaaı etmedıkleri takdirde gaıplikleri- ne karar verileceğı tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 12.7.1991 Basın: 38269 D39259 D39919 D40211 D42723 D45922 D46267 D51340 D53633 D54977 D5915O D59527 D60640 D64698 D65286 D65501 D65719 D70430 D72340 D77166 D77537 D78028 D80544 D86967 D872O3 D87613 D88663 D93602 D99542 E02702 E10882 E11353 E12055 E12973 E17230 E175O3 E18473 E32162 E34951 E37362 E39221 E39389 E42393 E42468 E42693 E42767 E44912 E45308 E46257 E48644 E5O512 E55157 E55843 E62605 E63661 E65641 E65724 E66307 E73533 E73763 E75073 E75275 E7875O E80063 E825O2 E83O52 E83097 E86610 E87369 E89470 E97371 E99001 H00793 H02069 H02566 H02766 H032O9 H05109 H09645 H12174 H13734 H14462 H17913 H18598 H20127 H21493 H22385 H28094 H28153 H33763 H34406 H34753 H34851 H38588 H43992 H45602 H47775 H53655 H5423O H62575 H64371 H67064 H69451 H69598 H71736 H83O88 H88O88 H88874 H93821 H95011 JO1O33 J03221 J04671 J10040 J10570 J11542 J12199 J123O3 J125O6 J13O98 JVW83 J19175 J20264 J24366 J28848 J30541 J31532 J33451 J33757 J33970 J37837 J40300 J42181 J45323 J46231 J48581 J53121 J57740 J62471 J68616 J71074 J72309 J73979 J74226 J75926 J8O315 J81515 J822O4 J88870 J92050 J92561 J94310 J97666 J99230 K00674 KOU37 K06396 KO8316 K1O838 K12472 K15433 K17525 K21336 K22704 K25070 K26594 K26926 K29124 K3O143 K33437 K39288 K40016 K40388 K4O803 K40907 K41245 K42431 K45641 K46481 K52511 K57421 K60297 K64450 K65O87 K66O54 K67297 K67510 K71878 K78165 K78542 K84528 K84758 K86618 K87142 K87949 K9O833 K97639 L02294 L04232 LO4523 L105O5 L12600 L12664 L21270 L23698 L24674 L29231 L3O132 L40050 U7532 U9872 L523O4 L55167 L5716O L62139 L62955 L72080 L72888 L72949 L74595 L75627 L83465 L86803 L87433 L89266 L89835 L97032 L978O6 M04371 MO75O8 M08209 M11015 M14522 M14797 M17679 M18164 M19728 M31843 M32250 M34343 M37198 M37242 M3814O M436O5 M46995 M47303 M49488 M52537 M57431 M57543 M58574 M64630 M73229 M77143 M77526 M81148 M81294 M81926 M88941 M9O820 M93718 M94O51 M94581 N00577 N02084 N08281 N23691 N275O1 N29644 N30119 N31481 N33884 N35166 N35969 N40102 N47806 N48103 N49260 N49984 N52592 N56494 N57723 N61132 N61871 N62029 N65455 N71085 N71643 N72986 N765O5 N76669 N77295 N81745 N83096 N83228 N86612 N92476 N93725 M94028 M95791 PO2531 P04200 P04225 P07654 P11136 P14183 P14687 P18441 P20959 P42570 P42756 P43070 P47545 P52283 P57897 P61707 P66337 P68088 P7O735 P72671 P73885 P74145 P82367 P82859 P84354 P86057 P87084 P875O3 P99368 P99569 V00893 V02670 V07625 V11784 V11993 V18484 V18759 V20722 V23743 V23828 V23870 V26531 V34846 V35432 V38893 039354 V41653 V45335 V51252 V51582 V53144 V56632 V57O51 V59108 V60324 V62384 V64665 066582 V67581 V68O33 V68998 071758 V76361 V79513 V82612 V83526 V85O71 V87381 V87863 V88141 V88685 V89067 V89490 V96241 V99559 V99712 1 MtLYON 02505 02832 10509 12892 20514 21957 29393 29518 40134 43512 49677 53553 54327 55986 61343 63624 73824 76040 85231 92664 04887 09023 09916 14436 15751 17614 23460 26857 27236 30866 32989 33411 45475 47838 48492 53709 53790 54121 57785 61008 61246 65008 65361 65394 76513 79743 81100 93680 96993 99406 500 BİN 0238 1163 1638 1885 2244 2318 2685 3617 4065 4858 5243 6281 6300 6336 6927 8090 8356 8408 8543 9713 250 BİN LtRA 096 346 359 424 544 612 629 638 120 BİN LİRA 21 27 31 40 48 70 AMORTİ 2 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog