Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

20 EKÎM 1991 9 aylık bilançolaragöreyüzde 186artîı Şirket kârlannda patlamaEkonomi Servisi — Dokuz aylık bilançolannı açıklayan şir- ketlerın kârlannı katladıklan belirlendi. 22 şirketın toplam net kânnın yuzde 186 oranmda art- tığı ve 1 trilyon 654 milyar lira- ya ulaştığı hesaplandı. Şirketle- rin altı aylık bılançolan dikka- te alındığında net kârlanndaki artış eğilimi dikkati çekiyor. Borsada işlem gören 22 şirket arasında kâr performansını en çok arttıran şirket Koç Grubu- na ait Migros oldu. Geçen yıl 557 milyon lira olan 9 aylık kâ- nnı bu yıl 8 milyon 822 milyon liraya çıkartan Migros, yüzde 1584 kâr artışı gerçekleştirdi. Ikinci sırada yine bir Koç şirke- ti olan Maret yüzde 1461'lik kâr amşıyla yer aldı. Sabancı Gru- bu'na ait Kordsa yuzde 372'lik kâr artışıyla üçüncü sırada bu- lunuyor. New York Borsası'na kotasyon çalışmalan suren Ereg- U Demir Çelik Fabrikalan'nın kân ıse yuzde 210 oranmda art- tı. Ancak Erdemir 532.5 milyar lirayia 22 şirket arasında en yük- sek kân sağlayan firma unvanı- nı kazandı. ISO'nun 500 büyuk sanayi kuruluşu sıralamasında en bıiyük özel sektör şirketi ola- rak yer alan Arçelik ise 277 mil- yar lira ile kâr büyüklüğü açısın- dan Erdemir'in ardından geli- yor. Arçeük'in geçen yılm dokuz ayına göre kâr artışı yuzde 179. Borsa şirketlerinın 9 aylık karları ŞKsrta* Mıgros Maret Kordsa VakıfRn Kıralama Koç Hokfing Koç Yatnm Döktaş Ereğlı Demır Çelık Konya Çımento Izocam Arçelık ENKA HoMıng Fınansbank T Sınaı Kalkınma B Dışbank Ünye Çımento Esbank Çukurova Etektnk Marmans Altmyunus Doğusan Otosan Luks Kadıfe Taotoa «m (BtyMTL) 557 366 15 014 8 870 95 245 19.502 10.439 253.367 10 707 9688 154.800 6003 47.088 34.214 44102 4 792 43.030 74 554 5.730 538 65 249 3 051 MSJM 8822 5350 55.906 25 371 232 131 45 509 22.476 532.558 22 290 20136 277 000 10.522 82 540 55.370 70 836 7.043 54.830 89 262 6 251 481 50 032 1260 1.654442 Fart m1583 84 146174 372.35 286 03 243 72 233 35 215.30 21019 20818 207 84 178.94 175 28 175 28 16183 160 61 146 97 127 42 119 72 109 09 -1140 -24 67 -59 29 188.16 22 şirket arasında Koç şirket- Ierinin fazlalığı ve kâr perfor- mansırun yüksekliği yanında çi- mento şirket lerinin ve mali sek- tör şirketlerinin variığı dikkati çekiyor. 22 şirket arasında 19'unun kân yüzde lOO'ün üze- rinden atarken, zarar eden şir- ket bulunmuyor. Buna karşılık sadece üç şirketm kânnda azal- ma görüldü. Dogusan, Otosan ve Lüks Kadifenin kârlannda yüzde 11-60 arasında genleme meydana geldi. IsO ARAŞTIRMASI Sanayide temsil eksikliğî İSO'nun araştırmasına göre Türk sanayii, Avrupa'da kurulu bulunan örgütlerin sadece 10*unda temsil ediliyor. Ekonomik Senisi — Istaabul Sanayi Odası (tSO) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türk sanayiinin Avrupa düze- yinde temsilinin yok denecek kadar az oldugu belirlendi. Türk sanayii Avnıpa'da kuru- lu bulunan çeşitli sanayi örgüt- lerinden sadece 10'unda temsil ediliyor. "Avrupa Sanayi Birlikleri Fe- derasyonlan ve Türk Sanayiinin Uluslararası Duzeyde Temsili" adıyla bir araştırma yayımlan- dı. Sayılan yaklaşık 250 dola- yında olan Avrupa'daki sanayi örgütlerinden Türk sanayiinin yer aldığı birlik ve federasyon- lar şunlar: ECSS (Avrup Tuz Tetkik Ko- misyonu), IFMA (Uluslararası Margarınci Birlikler Federasyo- nu), CEMBUREAU (Avrupa Çimento Birligi), AIS (Ulusla- rarası Sabun ve Deterjan Üre- tici Birlikleri Federasyonu), WEI (Batı Avrupa Kereste Ko- rumacılık Enstitüsü), CEPE (Avrupa Boya, Matbaa Mürek- kebi ve Resim Boyası Üretici Birlikleri Kurumu), FEFAC (Avrupa Yem Sanayicileri Fede- rasyonu), EWA (Avrupa Kay- nakçılar Birliği), FECS (Avru- pa Sıhhi Seramik Üretıcileri Fe- derasyonu), CIRFS (Uluslarara- sı Rayon ve Sentetik Elyaflar Komitesi). tSO'nun araştırmasına göre bu 10 sanayi örgutünden başka 55 örgüt daha üyelik koşullany- la ilgüi olarak yanıt vermiş du- rumda. Bu örgütler arasından 24'ü uyelik kapılannın ilgili sa- nayi kuruluşlanna açık olması- na karşın bugüne değin Türk fîrmaiannın herhangi bir başvu- ruda bulunmadığı belırtilirken 7'si ise birliklerine üyeliğin AT veya EFTA ülkelerine açık ol- duğunu, ancak Türk fırmalany- la karşıhklı dıski kurabilecekle- rini bildirdıler. Araştırmada tekstil, kağıt, kimya, madeni eşya, makine üretimi ve diğer alanlarda ku- rulmuş birlik ve federasyonlann yapısı inceleniyor ve üyelik sta- tüleri hakkında bilgi veriliyor. Aynca Avrupa'daki ulusal sa- nayi birliklerini bir çatı altında toplamaya yönelik kurumlara üye olunmasımn Türkiye'nin "Avrupalı bir ülke" oldugu ko- nusuna da dolaylı yolla katkı sağlayabileceği vurgulamyor. Ynraorta üretkfleri fiyatlann düsmesinden şaşla». Yumurta fiyaü oynatıyor HAKAN KARA İZMİR — Yumurtada tüke- tim patlaması ters tepti. Tüke- timde umulan artış sağlanama- dı. Soguk hava deposuna yaz döneminden konan yumartalar da piyasaya sürülünce hızb bir artış gösteren ve 370 liraya ula- şan yumurta, uretim bölgelerin- de 305 liraya düştü. Yumurta fıyatlanndan yaşa- nan dengesizlik üreticiyi de şa- şırttı. Temmuz ayında fiyatlann 138 liraya kadar gerilemesi ne- deniyle çok sayıda üreticinin ta- vuğunu kesime göndermesi üre- timin hızla düşmesine yol açmış- tı. Yasanan uretim düşüşü etki- sini ağustos ve eylul aylannda gösterdi. 4 eylülde 265 lira olan yumurtanın toptan fiyatı eylül sonunda 370 liraya kadar yük- seldi. Fiyat artışı, bir yandan üretimde yaşanan düşüş, diğer taraftan düşen hava sıcaklıkla- nyla birlikte artan talebe bağ- landı. Üreticinin bundan sonra- ki dönemde taJebin daha da ar- tacağı umudu ise suya düştü. Ekim ayında tüketim artışı umulan düzeyde gerçeklesmedi- ği gibi bir sürprizle karşılastık- lannı belirten Tavsanlı Tavukçu- luk Kooperatıfi Başkanı Musta- fa Sepet, "Soguk hava deposu yunnrtası üreticiyi vurdn" de- di. Sepet, piyasada yasanan ge- lismeler konusunda şu görûşle- ri dile getirdi: "Yaz döoeminde 138-140 Kra- bk fiyatlaria abnan ve soguk ha- va deposuna konan yumnıtalar, fiyatlar jükseimeye taşlayıoca birden piyasaya saraldii. Bize geien haberiere göre Türkiye'de sofuk hava depoiannda 60 mfl- yona yakın yamarta var. Bu TürkJye'nin yakla$ık 2 haftahk tüketimi. Soğnk hava deposon- dan çıkan yamurta düşök fryat- la piyasaya sürülönce, biz de 11- yatlan diişiinnek zomnda kal- dık. Ancak bu getişme iki hafta sörer. Daha sonra fîyatlar yenf- deo yuluelişe gecer." Yumurta pıyasasında "yapay bir dengesizUk" yaratüdıgmı be- lirten Sepet, "Bu fiyat hareket- lerinden ya üretici ya da tüketi- ci zarariı çıkmaktadır. Fiyatlar aşın derecede döştüğunde tüke- tkâ zarariı çücmaktadır. Fiyatlar aşın derecede düştügünde üre- tki zarara ugnıyor, tavugu ke- sbne veriyor. Bunun sonncn üre- tim düşüyor bu kez fiyatlar aşı- n derecede yükseliyor. Bu kez de tüketki zarara ugruyor" dedi. SPK'dan yaörım ortaklığına düzenleme ANKARA (Cumhuriyet) — Sermaye Piyasası Kıırulu (SPK), menkıil kıymetler yaünm ortak- lıklannın kurulus, hisse senetle- rini haJka arz, faaliyet ilke ve kurallanna ilişkin esaslan belir- leyen bir tebliğ yayımladı. SPK tebliğine g0re menkul kıymet yatınm ortaklıklannın yapama- yacakları işleri de belırledi. Bu- na göre MKYO'lar, ödünç para verme işleriyle uğrasamayacak, aracılık faaliyetlerinde buluna- mayacak ve tican amaçla mal alım satımı yapamayacaklar. MKYO'lar, meDkul kıymetle- rini satın aldıklan ortakLklann herhangi bir şekilde sermayesi- ne ve yönetimlenne hâkim olma amacı gudemeyecekler, küçük tasamıflan orta ve uzun vadeli yatınmlara yönJendirmek, port- föy çeşıtlendirmesıyle yatınm riskini asgariye indirmek için ekonomik arasUrmalar yapa- rak, ortaklannın tasamıflaruun değerini koruyacaklar. EKONOMt lATnUMClMN HAFTAUK REHBEÎU Seçim sonrası umudu CUMHURİYET/13 Borsada geçen hafta ABDURRAHMAN YILDIRIM Tasarruf araçlan seçime umutla girdi. Dövi- ze yatuTm yapanlar hızlandınlmıs kuru veya de- valüasyonu, cuma günu hisselere yatınm yapan- lar tek başına ıktıdan bekliyor. Bu beklentiyle canlanan talep sonucu serbest piyasada dolar, mark, altm ve hısse senetleri seçim arifesınde iyi prim yaptı. 5000 lira sımnna dayanan dolar bu hafta içinde yüzde 2.15, 3000 lira sınınm zorla- yan mark ise yüzde 2.95 değer kazandı. 400 bin liraya dayanan cumhuriyet altının değer artışı yüzde 3.17 oldu. Yeni siyası ve ekonomik den- geler belli oluncaya kadar surecek geçis döne- mini risksiz, ama reel bir getiriyle geçirmeyı dü- şünenler ise parasım faize ve repoya yatırdılar. Seçim karânnın alınmasıyla birlikte başlayan dövize talep eğilimi geçen hafta doruk noktası- na çıktı. Merkez Bankası, mudahale üstüne mü- dahale ederek bu artışı sınırlamaya çahştı. Ge- çen haftalarda, bir ya da iki gün olan mUdaha- le sayısı geçen hafta her gün tekrarlandı. Merze Bankası, döviz Interbankında satış yaparak pi- yasanın efektif talebinı karşüadı. Ama, buna karşılık özelikle seçimden sonra devalüasyon bekleyenlerin ahmlan ve ay ortası ödenen ma- aşların bir bölümünün kısa vadeli olarak dövı- ze yönelmesiyle büyük bir talep oluştu. Serbest döviz piyasası Tahtakale uzun bir aradan sonra en canlı haftasım yaşadı, döviz burolan küçük mikurh alım yapmak isteyenJerle dolup taştı. Ayın 15'inde maaşlann ödenmesıyle birlikte emisyonu 25 trilyona çıkmasının ardından TL piyasası nispeten rahatlarken, çarsamba günü yapılan ihalede 3 aylık Hazıne bonusunun faizi geçen aya göre 4 puan artarak yüzde 72.36'ya çıktı. 1 trilyon 571.2 milyon liralık bono satıldı. Repo faizleri, yoğun talepten dolayı 1-2 puan ge- riledi ve bir aylığı yüzde 64-65'e indi. Yatınm fonları ne getirdi? önceki haftayı 2546 puandan kapatan İMKB endeksi haftaya düşüşle başla- dı. Pazartesı gunu öğleden sonra borsa yöneti- mi tarafından 'acığa satışlann' yasaklanması salı günü acığa satanlan alıma yöneltti. Bileşik En- deks bir günde yuzde 4.53 arttı. Çarsamba ve perşembe gunleri düşen eııdeks cuma gunü, 'tek başına iktidar' düşünenlerin talebiyle birlikte kendinı toparladı ve yüzde 3.04 pnm yaptı. Haf- talık değer artışı ise ortalama yüzde 4.27 ola- rak gerçekleşti. Borsada devletin destekleme ah- mı yapmayacağının iyice anlaşılması kamu his- selerine talebı genletti. Bunu sonucu, kamu his- seleri yer aldığı sanayi endeksinin performansı, geçen haftalardaki eğilimımn tersine bu hafta mali epdeksin altında kaldı. •İVİZ. lç plyasada talep artışı ve uluslararası borsalarda dolann mark karşısmda küçük oranh gerilemesi sonucu dolar yüzde 2.15, mark ise yuzde 2.95 değer kazandı. Dolar 4980 hra ile 5000, mark ise 2965 lira ile 3000 sımnna dayan- dı. Afat Dış borsalarda onsu yaklaşık 2 dolar ar- tan altın 360 dolar civarında ıslem görüyor. Dış borsalardaki değer artışına dolann artışmm ek- lenmesi sonucu altın aylardan sonra ilk kez önemlı bu- atak yapü. Cumhunyet AlOnı 378 bin liradan 390 bin üraya çıkarak yüzde 3.17 değer kazandı. Reşat altını da ilk kez 400 bin lira ba- rajuıı aşü ve haftayı 415 bin liradan kapatırken yüzde 3.75'lik bir değer artışını yakaladı. VatmM fMbn: Bankalarca oluşturulan men- kul kıymet yatınm fonlannın ortalama getirisi yüzde 0.75 olarak gerçekleşti. M c Bankalardaki faiz artınmınm seçim ari- fesinde durulduğu gözleniyor. Geçen hafta faiz artıran banka bulunmazken Esbank ve Tariş- bank'ın faiz oranlannı 1-2 arasında düşürdük- leri dikkati çekti. ••MU BJÇM Nrtakk Yıttık k Yatınm-1 Is Yatınm-2 fc Yaünm-3 lsYaünnv4 iş Yatınm-6 interfon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 Iktsat Yat-1 Iktısat Yat-2 Iktısat Yat-3 IkDsat Yat-4 Iktsat Aölım Fon Garantı Yatnm-1 Garantı Yatınm-2 Garantı Ya0nm-3 Garantı Yatınm-4 Garantı Yabnm-5 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKBYat Fonu YKB Sektör Fon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB LıKıt Fon YKB Karma Fon YKBDövcFon YKB Kaprtai Fon YKBAMHFon Vakrf Fon-1 Vakrf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakjl Hısse Vakıf Dûnya Vakıf Fon-6 Dışbank Uavı Dışbank Beyaz Dışbank Pemoe Tûtûn Fon-1 Tütün Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mrtsuı Fon-2 Rnans Fon-2 Finans Fon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fon-5 Zıraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak F Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Haft Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank Fon Sûmer Fon Denc Fon 93 400 43 882 24 521 20 491 17562 69 947 59 631 30 825 28 001 10 344 59 969 49 053 23 357 23 596 12 031 73 617 28121 17662 11705 8 718 74 137 24.788 17118 65 888 51938 59 658 51858 45 022 50 636 20 914 16 633 15 563 51944 132 003 24 18 14 623 21 401 15 647 45 180 63 052 17 993 51684 14 458 189 051 22 561 28 349 24 061 15 450 15 907 26 709 20 233 21548 19 762 26 215 20183 27 492 18 104 2340 17 933 21639 15032 18 971 20 385 22 509 94 258 43 755 24 736 20 680 17 705 70 557 60 016 31032 28.216 10.310 60 562 49 538 23 588 23 830 12 078 74.311 28 454 17 857 11825 9 243 74 833 25 026 17 288 65 823 52 353 57 737 52 245 45 451 51032 21074 16 807 16139 52 402 133 083 24 370 14 658 21.803 15 765 45 516 63 656 18179 52186 14 595 190 773 22 707 28 630 24 323 15 400 16 065 26 928 20 392 21735 19 937 26436 20361 27 722 18.244 23 749 18114 21847 15192 19.135 20.525 22.723 092 -0 29 068 092 0 81 0 87 0.65 0 67 077 -0 33 099 099 099 099 039 094 1 18 110 103 602 094 096 099 -010 080 -3 22 0.75 • 095 078 077 1.05 3.70 0.66 0 82 907 86 0 24 188 0 75 0 74 096 103 0 97 095 0 91 065 099 100 -0.32 099 082 079 0 87 089 084 088 0.84 077 914 91 101 096 106 086 069 095 45 05 286 42 90 4012 4133 4178 39 62 38 00 37 64 47 82 47 71 47 81 47 90 330 48 47 28 33 30 27 -2 76 46 56 47 91 43 77 38 63 40 23 15 36 42 73 41 95 39 33 26 30 3812 77 94 40.80 38 46 39 38 42 98 72 03 37 37 37 29 43 57 48 22 43 47 43 09 43 87 40 09 48 99 50 79 20 76 50 65 5041 42 71 44 98 46 29 42 81 39 85 46 30 42 04 5314 45 32 48 55 39 38 45 32 34 18 47 89 H.MM N flysb ftystı Ege Fon Kalkınma Fon Derrar Fon Tanş Fon Ortak Fon Türkbank Fon Net Fon Etı Fon 18.237 18.995 18 304 18 805 15 844 15 588 15 776 15132 18 287 19159 18 475 19 011 15986 15 709 15 934 15 288 . 0 27 086 093 1 10 090 0 78 100 103 38 67 43.23 4510 48 65 39 51 42 02 48 89 45 13 Doviz-Altın ne getirdi? Dolar (T kale) Dolar (Dovız alış) Dolar (Efk satış) Mark (T kale) Mark (Ddvc alış) Isvıçre Fr (T kale) Stertın (T kale) Cumhunyet Reşat 24 ayar kütçe 22 ayar bıleak m.)2930 2927 13 2941 80 1950 1947 53 2290 5660 245 000 280 000 36 900 36.400 (IL) 4875 4827 33 485151 2880 285184 3285 8400 378 000 400 000 56 700 55 700 (TM 4980 4878 22 4902 66 2965 2881 41 3350 8570 390 000 415 000 58 200 57 300 Bankalar ne faiz veriyor? •Mka * * 1*» V M M VasMi fafc % 215 105 105 295 104 198 202 3 17 3 75 265 2 87 (0/0)1 1 YH V M M İş Bankası Akbank Yapt Kredı Osmanlı Garantı Bankası Emlakbank Türkbank Ziraat Halkoank Pamukbank Vakıftank Iktsat Bankası Türk Ekonomi B Sûmerbank Şekerbank Tûtûnbank Demırbank Dışbank Ebbank Netbank imar Bankası Esbank Adabank Fınansbank Koç Amenkan Tanşbank Egebank Töbank Demzbank 59-59 56-59 56-59 56-59 56 59 595 57-59 59 60 59 57-59 60 60 59 61 60 55-55 58-60 58 60 58^0 60 57 56-59 60 60 595 56 68-70 68-70 68-70 68-70 68 71 715 69-71 71 71 69-71 67-69 71 72 70 72 70 68-70 70-72 70 71 70-72 71 72 68-70 72 70 70 5 70-72 70-72 70-72 70-72 70 57 735 71-73 73 73 70-72 67-71 73 74 71 74 72 70-72 71-73 72 73 72-74 73 73 70-72 73 72 73 70 69-72 69-72 69-72 69-72 70 72 74 5 72-74 74 75 71-73 68-72 74 77 72 78 73 73-73 75-77 76 78 74-75 78 74 69-72 74 74 75 5 71 Malımı taşıyan araç kaza yapmadığı halde maltm zarargörse; dökülüp ezilse, sigorta karşılığını öder mi? ia aİM1M1 tt •bafc EBSMK 2655 06 (+%4 27) Mal E M M S : 2128 15 (+%7 11) Sa HfSSESEirai M M Ç l M B t a M ) /Uyotı pmentD Afcri TstoM a 4 | AWw* A M M V J I CMVJ AMrife Asahan A r i n CfcVMlv Aypjp BMbat n^aTitiıı tMm ıınun Bnss ÇMattMtl ÇMMBMI Çs4k M M ÇMVJH Çukurova EteMıik BMLMMVJI Dana_COT Mfctaş •••A H M t C B K A M I IMV; EczftcrtMs Yıtawn nSSSSmb d y v HMCSMI b v S t i B ^ r CbjA Esbar* Fflmş Attrmnyum CbHkH flNki YOMT GortonJpt Mâvt hfeıflBMVi Msft Mnctttt Hefctaş U M FJCtaMVMAfc •HVMI •tltafcv P M M HVJtT ilkVjfr ÇiMİ HCflal ••MMSMI b r KaiatokMoNya Kant û d t 2 4S0 Kapoz EWdr* Kıç IsMaVj taçratm RMlS CMMBİ> Uf«a lOTaM T W Myty •tafcfcv TfttaB ••rja) ÇMMM) HaVBHh MaYİI 9. MnMi Ivyı MMMV MpM May NatHaUng N»>*e Çimemo 6tMT»lıa Olmutea M M M Parsan(BÛ) Pettam Pçötj' Ofc fmmtt PMMT S ı PmarUn rtnuş Polyien Rjbak I M M I TafaoHt S M M İ MMB1LV| SdnnK Ftlament Sun EMdnnk Tam Sigorta TiraKM» TtfM M L ftk. TopnkKaOıt Tnkya Cım Tupfaş THknMn TütünMnk TJ i ^ MkiB TjMIMk TJHlılııin T Kafionma Bankas TJMVMMI TXLİ. î 1 s Slİbft i|MaMBİHl4| fttaf ftaass. H n . Vataf Yaönm VMM YMM KfMİ IMİMMI T M H rtıva HTMtinUM •UİIIİMnS nJıılrjrVnUS Palralam Turtzm Totjş Oto Tlcaret TAHVİL S M l 11 16 17 21 14 311H 2*ID 50492 96 50492 96 50482 96 90292 96 IfİMl •ftlan PBMM\| »1JM MJM 211 175 a j M 63 000 a u M S.7M 200 650 MJM ZJI1JM 270^00 U M 199504 4JI7JKS aoo L1M.7M 39 745 3SSJM 1JMJ44 M J M 8865 376 U » 104169 14UM 318 244 11JM 4JM.7SS 1055630 4U1I 1MJM 1SUSS « U M 1ZJM 7666 10 500 iii.li» 1S.1M ajiı 1000 777 J M M J M 35 000 4JttZMt$ I4UM 1.7M UOJ7S S1JM 1t(.TM 65 660 4500 375570 S4ZJM 4SSJ17 1M.7H 42UM aum S11JM Z.7M 144.1» U1SJM SZ1.1H 1Z1JM 4MJ7I SZ.1M L4Z7.7M 11UM 172 278 1SUM 142 505 960 M.7M 15600 1U.7M 46 500 MSJ1I 3 784 700 4 350 647 ZMJM 17J2S 1400 3900 2575 1536 699 4 J M 1JSU1C i.nUM 1SJM 19 300 65OG 63 500 27 225 1 J § Î İ M IJM M.1M 6000 201060 8632100 MJ74 17 200 SSUB 4UM ssun siur USJH S2UM 110 600 41JM M J M M M 101325 41J2S 7.121 48 400 M4JS2 1JS7JZ1 1SMM 4S7JK 580 47C 37 840 Ea •Iştk flyat TMMS «UM 11500 1.7M 3750 U M U M 4850 •M 1 1 » 2300 SJM 23 500 IJM 1800 M M 2.100 ZJM M N SJM 4050 Z.7M 715 ra 5800 U M İ.7M 18 000 17JM 1.1M Ml Ml UM U M U M 2750 8000 U M 1JM 4.1M 2000 S7S 1 U H 1.250 I J M 11.7M M M Ml 4JM M N M M 1 700 4650 4000 S.7M 1S.7M 24JM M N MS MS SJM MS SJM I J M I J M S.1M M M 4M 1S.7M 425 I M 1050 70 000 1.1N 1350 M M 850 I J M 950 3550 4M SM ZJM 1800 2000 1700 950 KS 1.1M SJM M M 3750 8300 5600 3000 M M SM SJM 7500 1 550 • f^A 2900 77S 4350 4JM IJM 1.1» S.7M 1.1M 2M MS 1 150 SJM 0 1 1JM 1.7M 775 4JM I J M 1450 I J M I J M 1JM I J M 1350 9400 385 766 mkyon (-%18 50) IfMMMfttan: 112 642137 •1 E M M K 2964 76 (+%2 Ea flyat Z7UM 4SJM 13 000 1JM 3900 M M U M 5300 1JM 11JM 2550 SJM 25 000 IJM 1800 M M 2.300 ZJM U M 4JM 4500 Z.7M 825 MS 6300 S.MS SJM 19 000 41JM IJM M l Ml UM SJM U M 2950 8000 U M I J M 4JM 2250 7M 1SJM 1350 I J M 1 U M ZJM SM SJM M » U M 2100 4650 4500 11.M 17JM 17JM ZJM 1 J S 1J7S M M S7S 7.1M I J M I J M M M ZJM 4M Z M N 475 SM 1 150 74 000 1JM 1400 S.7M 925 M M 1100 3950 SM •a ZJM 1800 2000 1800 1050 1.1M IJM SJM M M 3900 8300 6600 3100 M M S7S 1 U M 7500 1650 3250 <7S 4500 SJM IJM IJM MM SM MS 1250 S.1M 1.1» IJM IJM 825 4JM IJM 1500 ZJM IJM IJM IJM CCft 1450 10 500 ttjtb ZMJM 12 000 I J M 3800 M M SJM 5000 I J M 11JM 2400 S.7M 25 000 1JM 1800 ZJM 2100 M M Z.1M 4 J M 4150 Z.7M 800 775 6000 S.1M SJM 18 500 4SJM IJM •M ^ ^•M ZJM SJM U M 2 750 8000 ZJM I J M 4JM 2000 7ZS 11JM 1300 I J M 1Z.7M M M S» SJM M M U M 2000 000 4200 H.7M 17JM 2MM Z.7M IJM IJM U M S7S U M 1JM IJM M M ZJM 4M Z U M 425 SM 1100 70 000 I J M 1350 M M 925 ZJM 1000 3 750 47S szsM M 1800 2000 1 700 860 1.1M I J M SJM SJM 3750 8300 5600 3000 U M S7S 1 U M 7500 1600 2950 C2S 4500 SJM 1JM IJM MM IJM Z7S S7S 1200 ZJ5 1.1» IJM 1JM 800 4JM 1JM 1500 I J M I J M I J M I J M CCrt DDU 1400 10500 Hafta M* 4 J İ 4JI -5 88 U S 000 1J4 7.14 -3 85 SJS 7JZ 000 1.71 000 1SJ7 000 4JS -2 33 1.71 ZJS 11.11 000 I J S -3 03 U l 164 Z9J1 ZJ2 000 7J1 4JS 14JS A MH 4.17 SJS 1JI -8 33 000 1MS SJI 1.71 11 11 741 «Jl 000 4.17 Z J l -ISJZ M S 14JS ZJ4 17J4 000 22 50 1 18 SJS M l S.11 1.77 vm i u i SJI SJS I J I zuı7.14 SJI m i MS ZJl 556 SJS 000 15 66 SJI 000 I J Z 000 5.11 -9 09 132 SJS 5.71 1M2 000 909 000 500 4JS 12J6 1J4 1J4 385 •1 19 •6 67 -4 76 ZJS ZJl « J 4 000 000 167 M S 000 17.71 M S 17JS 1SJ4 1S.1I ius %M -4 00 45.71 1ZJ* -1MZ SJS 000 ZJ4 Z.7S 000 ZJS 1SJ4 1.71 MJS IS 1S 10 1O 000 938 M Hacai (MN TL): 69.696.019 4 . _ , . . zttMM saytsı: 32 1 9 a m b M 44 125 73100 73 500 74121 79 841 14 h 1125 73 582 73 500 74 121 79 841 a M M» 5 00 7316 72 70 7 7 198 199 M * 9058 86 59 86 05 85 43 90 02 TIM 1 * 75 85 72 97 72 57 72 12 75 45 60 000 3399300 sımra 115 000 UM« (-«.18) 52) 9% i(Mı -1US -89 23 •44.12 58 92 -M2 -ZZJS 11 11 •S4JS S M I 29 75 M J I 108 33 •4US 33 33 -41J4 -44 74 1MJS « J S -17J l 27 83 -14JS -30 43 4.11 11622 -4UZ -Z4JS 43 97 5ZJS -SSJS -1S.14 -MJI SSJS 1SJS •1MS 12 00 19 40 -US -M2 MS -63 64 •TM4 ZUS -44 09 -Z1J7 11ZJI •SSJS S4J1 ZS.14 -M7 -4JS 56 52 -46 50 SJt siJ I4SJ7 4.71 -MJS •1ZJU -Z1JS -«Ml 41J7 SZ.U M J I •C71 -4U1 SJS 1M.11 -52 78 -BJI 2143 -5172 SJS -42 55 -1SJ4 53 75 •Z1.1S 16 «7 •6 25 -HJ7 -7JI -Z4JS -68 42 -45 21 -35 85 38 71 -MJI -47 J l 11.71 •MJS 56 25 -3 49 1884 13 21 •MJ4 -MJS MJİ 10000 -54 93 fsM •> 1IMİ 63 89 •sijr 12 50 MJS -SMI -4MS «Jl •MJS •11J S -4SJ4 -60 00 -S4J* •MJS •MJS -36 00 -41J1 -ZUS 36 36 -mJS •ZUS -1S.1S 41JS -3636 •3636 1M1 1.38117 24J74SC vsnn 159 360 W m ^HAFTALIK BORSA DERGISI TREND YAHCIUNİKU TREND sordu, yatınma içini döktü; • özeık bir çatı altında birleşmeliyiz • Çıkarianmızın ve tasarruflanmızm güvenligi Için eleJe verelim • Borsa'daki spekülasyonlar canımıza yetti • Hlssesini aldığımız şirketleri tanımıyoruzki... • BankaJann danışıkJı faiz yükseltmesinden zarar göriiyoruz • BİZE SAHİP ÇIKILSlNf.. BULMACAYIÇÖZÜN 100 EREĞLİ KAZANIN Aradığınız her turlu verılenyle şırketler. Son değışıklıklerie temettu ve rüçhan hakları. Teknık analız sayfalan, bilançolar. TÜRKİYE'NİN "TEK" BORSA DERGİSİ HER PAZAR HER BAYİDE (1 ) 144 80 80 AIMADOLU SİGORTA Anado-u Sgorra t>r T Ü R K İ V E İ Ş B A N K A S I kurUuşudjr. Cumhuriyet Bayramı'nda BENTOTEEde 4gün önünüzdeki dört aya doping olacaktır. Altınoluk Tel: 9-671 61070-61553
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog