Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! Avnntılı b.lgı ıçın I W M 188 24 24 Cumhuriyet n i c M liğlniz daireye JTtik Kredisi'yle tcraşun! KİANK a n | a d ı r İ20 BdM 1991 P68.YIL / SAYI 24124 / 2000 Tl (KDV dM) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) Deıııokrasiiçin sandığaTBMM'NİN XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLI GENEL SEÇİM StYAS) PAOTİLER BİRLEŞtK OY PUSULAS kJ ( ) NUMAflAU SEÇİM ÇEVq£â • MMTAlJfT PAJITİ ANKARA (Cumburiyet Bürosu) — ANAP, SHP, DYP, DSP, RP ve SP'nin yaklaşık bir aydır soluk soluğa suren seçım kampanyası dün saat 18.00'de kapandı. Seçmenler bugün saat 08.00-17.00 arasında sandık başma gidecek. Bugıine kadarkı seçim kampanyalannın en renklisi 19. dönem milletvekilliği erken genel seçiminde yaşandı. Parti liderlen ulaşım içın özel uçak ve helikopter kullanarak mümkun olduğunca çok seçmenle yuz yüze gelmeye çalıştılar. Dcmirei en çok miting yapan lider olarak dikkati çekerken, Yılmaz daha çok kendine guvendıği alanlara çıkmayı yeğledi. Seçimler içın yoğun bır kampanya yurüten ötekj partı de Dogu Perinçek liderhğindeki SP oldu. özel TV Magic Box'ta SHP dışındakı partıler milyarlar ödeyerek propaganda filmleri gösterdiler. SHP de yeni kurulan bir başka özel TV Mega-10 kanalıyla tanıtımını yapmaya çalıştı. Seçim kampanyası boyunca partiler kentlerin ana caddelerinden sokaklanna kadar bir "bayrak yanşı" yaptılar. Seçime ilişkin propaganda dönemi dün 6 parti liderinin radyo ve TV'de yayımlanan 10'ar dakikahk konuşmalarıyla sona erdi. SHP Genel Başkanı tnönü, kampanyanın son gününde "Ecevit'in kalesi" Zonguldak'tan sonra karşılandığı Ankara Kurtuluş Parkı'nda konuştu. Demirel ise Başbakanın kalesi Rize ile Samsun ve Erzurum'da konuştu. Ecevit, kampanyayı Sultanahmet mitingi ile kapadı. Erbakan, Ankara, Gazıantep ve Niğde'de son konuşmalarını yaptı. Bugun saat 21.00'e kadar propaganda yapılamayacak. 30 milyon seçmenoykullanıyor1 milyom 767 yeni seçmen Seçmenler,bağımsız adaylar ile seçime katılan ANAP, RP, SP, DYP, DSP ve SHP'nin 5 binin üzerindeki adayları arasından 450'sini miUetvekili seçecek. 1989 yerel seçimlerine oranla bugün 1 milyon 767 yeni seçmen daha oy kullanacak. Toplam seçmen sayısınm 8 milyon 770 bin 928'i, sandık sayısının 29 bin 59'u tstanbul, Ankara, îzmir ve Adana'da bulunuyor. Hangi oylar geeersiz? Oy zarflarından sandık kurulunca verilen sarı renkli ve çift mühürlü olmayanlarla hangi seçmen tarafından kullanıldığı belli olacak biçimde imza, mühür ve işaret taşıyan zarflar geçerli sayılmayacak. Başka bir siyasi partinin alanına taşmamak kaydıyla bir siyasi partinin ya da bağımsız adayın alanına basılan birden çok mühür, oyu geçersiz kılmayacak. Neler yasak? Bugün tüm yurtta içki ve silah yasağı uygulanacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Yalnızca emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek. Radyo ve her türlü yayın organlannda saat 18.00'e değin seçim tahmin ve yorumu yasak olacak. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. 5. Sayfada TVl Saat 21.00'den pazartesı saat 13.00'e kadar özel seçim programı TV2 Saat 22.00'den 06.45'e kadar özel program. TV3 Sonuçlar Telegün aracıhğıyla yayımlanacak. TV5 Saat 02.00'ye kadar TV2 ile ortak yayın. Starl Saat 21.00'den saat 07.00"ye kadar özel seçim programı. Mega-10 Saat 20.00 ile 22.00 arasında normal yayın. Rady*lar Saat 19.00'dan itibaren Radyo 1 ve Radyo 2 ortak, Türkiye'nin Sesi bağımsız olarak yayın yapacak. BBC Türkçe yayın bölümü bu akşam seçim özel programı hazırladı. Normal program l.S saat uzatıldı, 19.30'da başlayacak yayın, 01.30'a kadar devam edecek. AYRINTILI TV-RADYO PROGRAMLARI 8. Sayfada ^ Afışler toplandı t i Sokaklarda seçîm temizliği MtLVARLAR HARCANACAK— Afişkr ve duvarlardaki ilanlann temizliği için belediyeler seferber oldu. Duvarlara yapıştırdan afışlerin sokulmesi için basınçlı su kullanılacagını açıklayan >etkililer milyarların harcanacagı temulik işlemleri sırasında balktan da yardun istediler. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) tsunbul Haber Servisi — 20 Ekim seçımleri için yürutülen- kampanya çalışmalan dün siyasi parti liderlerinin son meydan ve radyo-TV konuşmalanyla sona erdi. Saat 18.00'de propaganda çahşmalannın sona ermesınin hemen ardından Türkiye'nin cadde ve sokaklarmı kaplayan PVC cinsi afışlerin toplanması- na başlandı. Seçim kampanyalannın dün sona ermesinden sonra 8 mil- yonluk Istanbul'da partiler, be- lediyeler ve hurdacılar, kilosu 2-3 bin liradan saülabilen seçim afişlerini toplama yarışına gırdi- ler. Parti yetkilileri "Kendi afi$- lerimizi kendimk sokeriz" der- ken lstanbul'un Uçe belediyele- ri "seçim afişlerini temizleme kampanyası" başlattüar. tlçeler- de temizlik ışçüeri tam kadro ça- lışıp afişleri toplamaya başladı- lar. Bu arada caddelerı ve so- kaklan kaplayan PVC cinsi afış- leri toplama yarışına hurdacılar da katıldı. Naylon afişleri top- layıp satmayı düşunen hurdacı- (Arkan Sa. 19, Sü. 4te) GENELKURMAY 8erLmiz serbest5 ağustosta Samanh Karakolu'ndan PKK tarafından kaçırılan 7 Türk askeri ile yanhşlıkla sınırı geçen 1 er dün serbest bırakıldı. PKK tarafından bölgedeki çokuluslu gücün askeri yetkililerine Zaho'da teslim edilen erler, dün akşam özel bir uçakla Ankara'ya getirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — PKK tarafından 75 gun önce kaçırılan 7 Turk askeri, dün serbest bırakıldı. S ağustos günü kaçırılan 7 er, dün öğleden sonra saat lS.Offte bölgedeki ço- kuluslu gücün askeri yetkilileri- ne PKK tarafmdan teslim edil- di. Çokuluslu guç yetkilileri de crleri Silopi'ye getirerek burada- ki Türk askeri makamlanna ver- diler. PKK'nm kaçırdığı 7 erin yam sıra Irak smınnı yanlışhk- la geçtiği belirtilen bir erirı da- ha teslim edildiği bildirildi. Er- ler, dün akşam Ankara'ya geti- rildiler. 5 ağustos günu PKK'nm Sa- manlı Karakolu'na düzenlediği baskın sırasında Kuzey Irak'a kaçırılan Vahit Çiftçi, Hüseyin Ören, tbrahim Kubatoğlu, Meh- met Çlçek, Mehmet Ali Öz, Id- ris Şahin ve tbrahim Dogan dün saat 15.00'te Zaho'da çokuluslu gücün askeri yetkililerine teslim edildi. Daha sonra Türkiye ta- rafına geçirilerek Silopi'deki Türk askeri yetkililerine teslim (Arkaa Sa. 19, Sü. 5'dei ANKARA'DALAR—PKK'nm serbestbırakiıgı erler. din geceAnkara'yagetirildiler. üadne'rûn büyük bölümü SSCB'de Alıııan lîüküiîieti Troya^nın peşînde 119 yıl önce Türkiye'den kaçırılan Troya Hazinesi', Berlin Müzesi'ne satılmıştı. 2. Dunya Savaşı sonunda Moskova'ya götürülen hazineyi, bugün Alman hükümeti ekonomik şantaj yaparak geri almak istiyor. ÖZGEN ACAR ANKARA — Türkiye'den kaçırılan Troya Hazinesi'ne ait olduğu söylenen üç alün kolye parçası ABD'de bulundu ve Berlin Müzesi'ne geri verildi. Ahnan hukumeti, Troya Hazi- nesi'nin kendilerine geri veril- mesi konusunda Sovyet hükü- meti üzerinde ekonomik ve dip- lomatik baskı uyguluyor. Mos- kova, Ankara'mn hazineyi iste- yen diplomatik girişimine kar- şıhk 'UNESCO anlaşması çer- çevlsinde bir karar alınacağını' bildirdi. Amatör arkeolog Heinrich Schllemaon 1872 yüında Çanak- kale'nm Troya antik kentinde bulduğu hazineyi Yunan köken- li eşi Sofja'nın şah içinde Tür- kiye'den kaçırmış ve bunu ön- ce Rus çarına vermek istemış, başvurusu reddedilince, Berh'n Müzesi'ne satmıştı. Ikinci Dünya Savaşı sonlarm- da birden bire Berlin Muze- si'nde ortadan kaybolan Troya Hazinesi'nin Amerikan askerle- rince ABD'ye kaçırddığı ya da Sovyetler'ce Almanya'dan pek çok sanat eserinin yam sıra Moskova'ya götürüldüğu öne süruhnuştü. Aradan yaklaşık yanm yuzyıl geçtikten sonra 'Troya Harine- (ArkasıSa. 14, Sü. Vde) 'ALMANYA'DA IRKÇILIK KORKUTUYOR' GENCAY ŞAYLAM'ınsöyleşisi 6. Sayfada Frankfurt'tan Kitapseverler cenned ŞAHtN ALPAY On tane kocaman binada, her biri birer uçak hangarı genişliğindeki 4-5 kata yayılan Frankfurt Kitap Fuarı, dünyamızın kültür zenginliği ve yaratıcılığının çarpıcı bir yansıması. Washinqton'dan Yanlışlıklar komedyası UFUKGÜLDEMİR Bir Türk gazetecinin Beyaz Saray sözcüsüne sorduğu 'yanlış sorular', 'yanhş yanıtlar' doğurunca birdenbire ortaiık karıştı ve iki Ulke ilişkilerinde tatsız anlann eşiğinden dönUldü. Skeleton Coast'tan Dünyanın bitimi NtLGÜN CERRAHOGLU Uçsuz bucaksız ıssız tuz kraterleri, nehirler, bu nehir kenarlannda günde 200 litre su içen fıller, zıplaya zıplaya dolaşan bambi geyikler ve kıyıda pinekleyen fok kolonileriyle, tskelet Sahili gerçek bir doğa harikası. Paris'ten Işıklar kenti' erkekleri MİNE G.SAULNIER Paris'in hayatma gjren sayısız erkeğin en önemlisi, kentin bugünkü yüzünün yaratıcısı, gelmiş geçmiş en büyük valisi ve belediye başkanı Baron Haussmann'dır. New Yorktan Herkes gölgesine âşık MEHMET MESTÇt Sınırsız özgürlüklerin beşiği böyle bir ülkede herkes kendi gölgesine âşık. Gölgesiyle konuşana deli diyorlar. Gölgesini iyi yaşatmak için hayatını mahveden akıllı oluyor. Budapeşteden Eskizaman Çingeneleri ŞANS1N DURAK Tüm işgüzar devletlerin yaptığı gibi Macar yönetimi de Çingeneleri kentin dış mahallelerindeki sosyal konutlara yerleştirmiş. Zürih'ten Birgarip seçim YALÇIN TRANA Elli bin imza toplayan herkesin referandum ilan edebildiği tsviçre'de, seçimlere katıhm oranı yüzde 40'lann üzerine çıkamıyor. 10. Sayfatfa Dergi / Bugün Caz rüzgârı festivale dönüştü MiGROSKOP DERGİ'nin içinde İ N O E L E Y I N Pazar Konuğu /12. Sayfada Borsa/13. Sayfada Seçim sonrası umudu MuzatferAksoy: Bilim hür ortamdagelişir Şükran Ketenci Abdurrahman Yıldınm Gönûl Yazar /19. Sayfada 'Taşbebek olarak anılmak istemiyorum' Avrupa Irkçılığı mı?.. Zorbalığa ve bağnazlığa karşı aklın öz- gürlüğünü savunmuş bir yazardır Stefan Zvveig. Yaşamı boyunca kaba kuvvete karşı çıkmış, her sorunda «pözüm içın karşılıklı hoş- görünün erdemıni vurgulamıştır. Düşünce- de bağımsızlık ve özgürlük onun her zaman en büyük tutkusu olmuştur. Düşüncenın buyurganlaşmasına da dü- şünceye düşmanca yaklaşılmasına da elin- de kalemıyle hıç yılmadan karşı koymuştur. Barıştan yana çıkmış, savaşı sürekli yer- miştir. Tarıhin savaşlarla, savaş kahraman- lanyla yazılmasından hiç hoşlanmamıştır. Bu açıdan aşağıdaki satırları çarpıcıdır: "Yarınm tarih/nın ömek kişileri artık İsken- derler, Napoleonlar, Attilalar olmayacaktır. Yannın tarihi yalnızca düşünceye hizmet edenleri, ona yeni biçimler ve anlatımlar ka- zandıranlan, bılgilerimızi arttırıp. bize doğa (ArkostSo. 19. Sü. l'de) HASAN CEMAL • Meclis yenilendi Yeni milletvekillerini yenilenmiş bir Meclis bekliyor. 3. Sayfada • Başköşelerin şarkıcısı Okyanusun iki kıyısı da kayalıklarla ünlû. Birinin adı Bob Dylan, ötekisi ise Van Morrison diye biliniyor. 9. Sayfada • Bir Türk moderni 1980 yüında yitirdiğimiz ressam Hamit Görele'nin yapıtlart yarından itibaren Yapı Kredı Kâvm Taşkent Sanat Galerisi'nde sergileniyor. 9. Sayfada • Türkiye sahnede yok 7-8 kasım tarıhlerınde NATO doruğu, 9-10 aralıkta ise A T doruğu gerçeklestırılecek. 11. Sayfada • Atina'ya yakın takip Yunanistan, Kıbrıs, Ege, Kürt sorunu gibi konularda son günlerde atağa geçti. 11. Sayfada • Bağımsızlık onaylandı Azerbaycan Parlamentosu 30 ağustostaki bağımsızlık ilanını resmen onayladı. 11. Sayfada • Yumurta fiyatı oynatıyor Yumurtada tuketim patlaması ters teptı. Tuketımde umulan artış sağlanamadı. 13. Sayfada • 23 milyar İsyanya'ya çıktı Mıllı Piyango Avrupa çekılışı dün Ankara'da yapıldı. 14. Sayfada r -^^m • Paris moda görsün r T B Sohbetlenn, gazetelerın, *4P* ÜMH televizyonlann baskoşesine ± | ^ H moda yerleşiyor. Birden ** ^ 9 H gtinıin en önemlı "*" M^B konulanndan bin olup k *jgg *m çıkıyor moda. ' îı' " ^ J l Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Siyaset Yasak... Bugün "siyaset" yasak. Bugün siyasal konular ve partiler ile ılgilı yorum yapıla- mıyor. Bu yüzden gelın bugün bır başka anlamda siyaset konuşalım: "Siyaset" sbzcuk olarak hangi anlamlara gelir? Siyaset, Islam ülkelerinde başka anlamlara geliyor, Batı ulkelerınde başka anlama. (Arkaa Sa. 19,Su. S'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog