Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 EKİM 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/9 KONFERANS Anadolu aydını Yunus • ANTALYA (AA) — Yazar Nezihe Araz, "üstündc abası, elinde asası, başında acayip bir külahla dağlarda dolaşan Derviş Yunus" imajının yanlış olduğunu belirterek Yunus Emre'nin gerçek bir Anadolu Türk aydını olduğunu bildirdi. Antalya'da Yunus Emre sevgi yıh dolayısıyla bir konferans veren Nezihe Araz, Yunus Emre'nin aynı zamanda dunyanın en büyük sairlerinden birisi olduğunu kaydederek "Yunus, Türkiye Türkçesinin de önde gelen mimarlanndan biriydi" dedi. Yunus'un Anadolu'da konaklamadığı han ve köy kalmadığını, Anadolu'da Türk birliğinin kunılmasına katkı sağlamak için yurdu karış karış dolaştığını vurgulayan Araz, "O gittiği yerlerdc sevginin de propagandasını yapıyordu" diye konuştu. Yunus Emre'nin çok sade bir Türkçe ile konuşan, son derece açık fıkirli ve uygar bir insan olduğunu ifade eden Araz, Yunus'taki sevgi temasının insanın kendisiyle, başkalarıyla ve Tanrıyla barış ilkeleri uzerinde kurulduğunu söyledi. Araz, bazı Batıh fîkir adamlannın Hıristiyanlığın reformunda önder rol oynayan Martin Luter'in de kendisine Yunus Emre'yi ilham kaynağı olarak seçtiğini öne sürdüklerini sözlerine ekledi. SERGİ Tanak'ın onuncu yılı • Kültiir Servisl — Onuncu yıh kutlayan lanak Sanat Galerisi, 9-26 ekim tarihleri arasında Süha Başaran'ın resira sergisine yer verecek. tlk kişisel sergisini 1985 yılında açan Süha Başaran, yağbboya tekniğiyle soyut figOratif türde yapüğı tablolaruıda genellikle köy insanlan, baJerinler, dansçılar, balıkçılar ve gece kadınlan gibi "yaşamın içinden" konulan seçmiş. Resmi bir hobi olarak değil "yaşam biçimi, yaratı ve üretim eylemi" olarak görüyor ressam Süha Başaran. Tanak Sanat Galerisi'nde açılacak bu yeni sergisinde ressam, kent gecelerindeki kadınlan, kıyılardaki balıkçılan, sandallan ile Istanbul görüntülerini yansıtıyor. SİNEMA 'Robert'8 Movie'ye ödtil • Kiiltür Servisi — Canan Gerede, "Robert's Movie" filminin senaryosu ile 8. Marsilya Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi senaryo ödülü aldı. Bilindiği gibi "Robert's Movie", Canan Gerede'nin ilk uzun metrajh filmi. 8. Kadın Filmleri Festivali'nin ödül töreni 28 eylülde Marsilya'da Le Criee salonlarında gerçekleşti. Gina Lolobrigide 'Artemis' heykelciğini en iyi kadın sinemacı seçilen Sarah Moo'nun yerine "Missîsipi One" filminin genç yorumcusu Alexandra Capoano'ya verdi. En iyi kadın oyuncuya verilen Cartier ödülünü ise Sovyet oyuncu Alla Sokolova aldı. Halk ödülü ise lao Ying'e, "Sokak Şövalyesi" filmi için verildi. MEHMET GULEDYUZ Yönetiminde RESİM ÇALIŞMALARI 3 Ekim'den itibaren Her hşftg Perşembe ve Cuma günleri Bilsak : 143 28 79 - 143 28 99 Fikret Mualla Resim Müzayedesi bugün Portakal Sanat ve Kültür Evi'nde Geceleyin Fikret MuaüaNECMİ SÖNMEZ Çağdaş Türk Sanatı içinde "sıra dışı" kimliğe sahip çok az sayıdaki ressamdan biri olan Fikret Mnalla, çalışmalanyla yaşamın aynntılanna inmek. nesnenin nesne ile olan ilişkisi- ni yenileyerek değiştirmek istı- yordu. Sanatçı, fîgür-kompo- zisyon Uişkileri açısından en uç- taki deneylere girdiği 1950'ler- den sonra, vefatma dek sürecek zaman dilimi boyunca duyum beraberliğine dayalı en yakıcı, en uç çahşmalanm gerçekleştirdî. Portakal Sanat Evi'nin organi- ze ettiği Fikret Mualla Müzaye- desi nedeniyle tstanbul'a getiri- len 60 parça iş, Pauc koleksiyo- nundan geliyor. Sanatçımn 1947 -58 arasında gerçekleştirdiği son dönem ürünlerini içeren bu ni- telikli koleksiyonda tartışmasız önemli yapıtlar da yer alıyor. Müzayedeye 42 numara ile çı- kanlan "Cazcüar" (1968) ve 18 numaralı "Portre" (1955) sanat- çınm yanm yüzyülık sanat serü- veni boyunca "uygunluk- ByamİDİuk" karşısında sürdür- düğü mücadelenin basanyla so- nuçlandığını düşündürmektedir. Görsel kalite açısından irdelen- diğinde içinde tartışmab birkaç çabşmanın da yer aldığı Pauc koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla'lann ortak konusu iç ve dış mekânlanyla Parisen haya- tın enstantaneleri. Resimlerinin temalan, sanat- çmm tıpkı yaşamında olduğu gi- bi hoyrat değişimleri özetler. Bir mistiğin devran zikri gibi cafelerin-barlann etrafında dö- nen Mualla, gördüğü ile çizdiği arasında pek az Türk ressamının cesaret edebildıği noktayı, nes- nenin gizini deşmiştir. Sergilenen açıkarttırma par- çalan arasında çizgi-dışı arkalı önlü çizilmiş 3 ve 36 numaralı 'BAR— Müzayedede yer alan en pahalı yapıt 40 miiyon lira açılış Ryaüı 'Bar' adlı Ublo. Fikret Mualla bu resmi 1955 yılında yapmt}. desenler, savaşın en şiddetli geç- tiği 1944 yılının UrünU olarak dikkati çekiyor. Bu çiziktirme- ler de sanatçımn resimsel plan- larla oynarken yakaladığı aykı- nlıklan nasıl bir araya getirerek kompozisyona vardığını göster- mesi bakımından özellikle uze- rinde durulması gerekenler ara- sında yer alıyor. Çıplak konulu calışmalannda ise Abidin Dino'nun hacimli ki- tabında belirttiği saptayımı ile "nakli yoldan" hareket eden Mualla, görmediği figürleri çi- zerken bile, vücut planlannı çok iyi kavradığını gösteren küçük noktalamaları gören gözler için bir yerlere koymaktan kaçınmı- yor. Sanatçımn kendi yaşamı ile sanatım ayn ayrı incelemeyi de- neyenler için oldukça eğitici olan bu noktalamaların izi sü- rülürse, onun dekoratif resmin klişeleri, cicilikleriyle nasıl alay ettiğine, yakıcı pardoler yakala- dığına varılıyor ki bu da kara mizahın bir ressam tarafından nasıl "kompozisyon içi" olarak kullanılabileceğinin göstergesi- dir. Geç dönem çalışmalannın en önemli özelliği, yepyeni bir Fik- ret Mualla tınısının duyulmaya başlamasıdır. Bu tını resimsel söyleme yeni bir cümle eklemek- ten uzak ama yalnızca kulak ve- rildiğinde sürükleyici bir özelli- ğe sahip. Müzayededeki tüm re- simlerin Türk koleksiyonlanna girerek ileride kurulacağına inandığım "Fikret Mualla Müzesf'ne kazandınlmasını dt- liyorum. ÎDSO'da yeni sezon, şefAlexander Schmnck'in yönettiği açılış konseriyle başktdı Zamansı an senfoniEVtN tLYASOĞLU İstanbul Devlet Senfoni Or- kestrası, konser mevsimini yük- lü bir programla açtı. Şef Alex- ander Schwinck'in titizlikle ça- lıştırdığı Cemal Reşit Rey'den "Türk Sahneleri", Dvorak'-'an Keman Konçertosu ve Bruck- ner'den Romantik Senfoni ses- lendirildi. Ancak ilk konser için neredeyse yetmiş dakikayı bulan Bruckner Sefonisi henüz "ant- renmansu" olan dinleyici kitle- sine ağır geldi. Kimi ikinci bö- lüme kalmamayı yeğ tutarken kimi bölüm aralarında kaçtı; ge- ri kalanlar da kısa bir alkıştan sonra hemen gitmeye koyuldu- lar. Sonuçta bunca zaman çalı- şılmış bu çetin senoni, yanlış za- manlama yüzünden harcanmış oldu. tlk konserûı izlenimlerinde bütün dinleyicilerin birleştiği nokta, bugüne kadar böylesi ti- tiz hazırlanmış bir açılış konse- ri dinlememis olmalanydı. Şef Schwinck'in Alman disiplini bir ÇEK KEMANCI— Dunyanın pek çok sanat merkerinde adını duyuran Çek kemana Ivan Zenaty Dvo- rak'ın konçertosunu kendinden emin bir teknikle yorumladı. Şef Alexander Schwinck de Zenaty'yi al- kışladı. (Fotograf: tBRAHİM GÜNEL) yana belki de eyHll başı yapa- dördünün orkestraya uyarlan- ritmler, sıcak legatolar, bize öz- cakları turnenin umuduyla bü- mış şeklidir. Çoksesli muziğimi- g u °l a n bir tmı ancak bizim ic- zin çiçeği burnunda çalışmala- rından biri. Bu dört bölümden üçünü seslendirdi orkestra. Ba- zı görüşlere göre bizim makam- sal müziğimizin gizemini vere- bilmek için ancak o müzikle bü- yümüş olmak gerekiyor. Aksak tün yaz çalgılarını ellerinden bı- rakmamış orkestra üyelerinin içlerinde kalan bir coşku dile gelmişti. Cemal Reşit Rey'in "Türk Sahneleri" aslında 1927'de pi- yano için yazdığı altı parçadan racımız tafafından yansır deni- yor. "Sanki zeybek kıvrakhğı degil de bir menuetto bavasın- da, Banlı yorumdu" gibi yargı- lar vardı. Tertemiz çalınan bu yapıtın uluslararası sahnelerde de yommlanması ve kötü bir Türk şef ile olacağma iyi bir Ba- tüı şefin çaldırması her zaman yeğdir diyoruz. Çek kemancı Ivan Zenaty (1962), dünyanın pek çok sanat merkezinde sesini duyurmuş bir sanatçı. Pırıl pınl bir tonda, güçlü ve kendinden emin bir teknikle yorumladı Dvorak konçertoyu. Anton Bruckner, Beethoven gibi 9 senfoni bırakmıştu" müzik tarihine. Bu post-romantik Avusturyalı bestecinin geniş so- luklu senfonileri arasında dör- düncüsü "romantik" olarak anılır. 188O'de yazılmış ve bes- tesinin diğer senfonileri arasın- da en popüleri olmuştur. Bir yanda Schubert ve Weber'in ilk romantik öğeleri, öte yandan Wagnçr etkisi bir aradadır. tD- SO'nun özellikle üfleme çalgdar grubu özen göstererek çalışmış bu yapıta. Pirinç çalgılann ilk bölümdeki uğraşı, viyolalann ikinci bölümdeki güzel tonu ve bütün çalgı gruplarının dengesi gerçekten övgüye değer. Exclusive Sanat Merkead • Knltür Servisi — Exclusive Sanat Merkezi, özdemir Altan, Gökhan Anlağan, Mustafa Ata Tomur Atagök, Bubi, Tanju Demirci, Ismet Doğan, Mürşide lçmeli, Ergin tnan, Asım tşler, Zeki Faik Izer, ' Bahar Kocaman, Hayati Misman, Gülçin özdemir, Nuyan Süleyman, Saim lekcan'dan olusan karma sergiyle sezonu açtı. Exclusive Sanat Merkezi'nde 3 ekimden itibaren Yalçın Sadak yönetiminde 20. yuzyü modern resim ve 14. yy resim sanatı tarihi • dersleriyle 5 ekimden itibaren Gökhan Anlağan yönetiminde uygulamalı resim dersleri başlayacak. Yusuf Taktak yönetimindeki Türk Resim Tarihi programı 4 hafta sürecek. Ünlüler ressaını öldti • PARİS (Reuter) — Yüzyıhn önde gelen politikacı ve edebi kişiliklerinin resimlerini yapan Fransız ressam Edouard Mc Avoy 86 yasında öldü. Mc Avoy*un geçen hafta Saint Tropez'de öldüğü bildirildi. Fransız ressam, General de Gaulle, Papa John Paul, ressam Pablo Picasso, piyanist Arthur Rubenstein ve Ingiliz yazar Somerset Maugham'ın portrelerini yapmıştı. Ortaköy Kültür Merkezi • Kültür Servisi — Ortaköy Kültür Merkezi, 4 ekimde Yılmaz Güney'in 'Bir Çirkin Adam' filraiyk açılacak. Restore edilmiş 430 kişilik sinema salonuyla hizmet vennesi planlanan sanat merkezinde aynca tiyatro, resim ve grafık atölyeleri bulunuyor. Edebiyat dergisi de yayımlayacak olan merkezde fotograf çalışmalannın yam sna müzik gruplanna da çalışma ve konser olanağı saglanacak. BüGÜN ~ • Söyleşl Konur Ertop'un 'Hak Şiirimizin Çağdaş özü' konulu söyleşisi saat 18.30'da TYS'nin Kabataş Setüstü'ndeki binasında yer alacak. Söyleşiye Âşık Ihsani sazı ile kaulıyor. (152 19 30) • Çarşamba Konuşmalan Psikolog Doç. Dr. Arşalus Kayır'ın 'Cinsel ledavide Terapistin Rol ve Tedavi Seçüni' konulu söyleşisi saat 18.00'de Içgörü Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde yer alacak. (161 71 47) • Arp Resrtali Omit Tlınak'ın arp resitali, saat 18.30'da Aya trini'de yer alacak. Resital, Sanat Tarihi Derneği kültür etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşiyor. Galeri • Atelye (OPERA) S A N A T G A l E t l S I TUNCEL DOĞRU'nun ÇİÇEKLERİ Resim Sergısı 30 EyM-19 Ekım'91 Srnft* Sofc. Op«n Han 43/16 (Tne Marmara Oteiı Yam) Tak»lm 14» 92 02 ÇOPERA) SANAT GAlE RIS I SALATA BAS'IMIZ BU )ILDA YENİUKLERLE AÇHJYOR AYŞE'NİN 92 KOLEKSİYONU 30 Eylül-12 Ekım T A K I C A L E R İ S I Vlpıır lık«t«i Sok. No: S OrMl0yTtl:1S»19 11 Tepeclk Yolu Cevher Sok. No: 6/1 ETİLER • AERO-CİM • BODY VVORK • KONDISYON • ÇOCUK CİMNASTİĞİ • YOGA • MASAJ ve ÜCRETSİZ SAUNA T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBULÖZEL BALE KURSU Bale Grubu kayıüan başlamış olup, 12 Ekim 1991 tarihine kadar yapılacak çalışmaları müteakip 12 Ekim 1991 tarihinde, öğretim yapılacak 8 temel seviye için seviye sınavları yapılacaktır. îlgilenen velilere saygûanmızla duyururuz. Tepecik Yolu Cevher Sok. No: 6 Etiler 157 01 54 ARKEONSANAT GALERtSI BURHAN DOĞANÇAY öıgun 6otkı Rvtifn SvrgiM 16 EyUıl-U B.ım'91 Uı<t< Cad. Sohn Sk Noc 1« RESİM ve HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ Sanat Tarİhİ ve her yaş grubuna RESİM ÇALIŞMALARI kayıtlanmız devam etmektedir. Te(:159 TEŞEKKUR1 9 9 0 Marmara Üni. Güzel Sanatlar İç Mimarlık l . n c i I S l \ \i K K I S I N 2. nci O Z ( . K K S ARIK.-U \ ' 9 1 Lnd SERHAT GÜR 3JICÜ S.DİDEM KAYNAK ENP.TASAMMI TEKSTtL ZcynepDAâU Sertiit GÜR Gökiıın GÜRKAN H. Emıjnıl EREN Cebnyt ALKtŞ AynB BATUM EıkanŞAHİN FnzıGOÇMEN AyMİKEStM YUmuSEBER H. Sevp KAYNAK Emel VERAL AycelKESİM ÇımenÇETtNEL EaaKUŞGÖZ Nemn BİNGÖL GRAFtK BelmıEÇEVtT v R E S I M DıdemBlLM. SERAMİK ı G.T.E. SANAT. ı tÇMİMARİ DıdemBtLAL Zeysep DAÖU P i a j n u GûtenŞANCI NazlıhuAKÇAY Ayhaa UYA>0K Nedıme Hûdaverdı Hümü lYtDOÖAN Özlem HOCAOGLU V Ehkk BAĞCHAR F. Tu|bâ APAK Falma YELER EnnKUŞGOZ Aylıın UYANIK ŞennurÖZSOY ŞâknyeÇOLAK Özkm HOCAOGLU Hılal YILMAZ Nedıme Hûdtverdı Buu Baraınel ZeynepPOLAT Sertm GLR S. Dıdem KAYNAK Çuacn ÇETlNEL Nüfün tLGEZDt HEYKEL Belgm ECEVTT Ülkü Deyı SERT BokctÇETtN CudaoOLÇEK VenK Dıkk Batolar KEStN KAYTT OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ. Yine!.. Bu Yılda Bölümlerdeki USTUNLUGUMUZU KANITLADIK tç Mimari-Grafîk-Resim ^ Stilistlik - Modelistlik Mimarlık ve Güzel Sanatlara Hazırlık KURS KAYITLARIMIZDA SON HAFTA 146 97 38 • 133 64 M ıç mımarO L M A K İ S T E Y E N L E R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A F T A S O N U Dünp standartlannda özel bir OKUL Temel eğitim, proje, maker. perspektiv mobilya tasanmı ve vitrin düzenleme PROFESYONEL MİMARLAR ÎÇİN hafta sonu proje, perspektiv, mobilya, sanat tarihi. istasyon sanat evi TEŞl'IKIYK I-RENKÖY 1405650-1306617 s t i l i s tO L M A K İ S T E Y E N L E R İ Ç İ N H A F T A İ Ç l - H A F T A S O N U Dünya standartlannda bir okul MOST stilistlik, temel eğitim, sanat tarihi, modelistlik - kalıpçılık, tekstil batik PROFESYONEL DEFİLE ile me- zuniyet iki yıl süren uygulamalı eğitim. istasyon sanat evi TEŞ11KIYE 140 56 50-130 66 I ERESKÖY 3*5 41 31-32-3} grafikerO L M A K İ S T E Y E N L E R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A F T A S O N U Çağdaş grafık sanatı, temel grafık tasanm ve uygulama, temel sanat eğitimi. grafık illüstrasyon montaj, pikaj, reklam uygulamalan mesleki çalışmalar. istasyon sanat evi son hafta!.. iç mhnarlık,stilistlik, grafik bölümlerine kayıtlar için son hafta istasyon sanat evi TEŞVIKIYE ERESKÖY 140 56 50-13(166 1~ 3H5 4131-32-33 TEŞl'IKIYE ERESKÖY 140 56 50-130 66 1~ 3H5 4131-32-33 346 97 75 - 348 65 30 Kıısdili C<l. Beyıııeıı Knrs. Altıyol-KADIKOY TEM SANAT GALERİSİ Türtlyt den 17,17 yıbano ûkeden 39. loplam 56 stçfTC sanatçtdan ori|inal unaual ba»H». H-Vrda, 8O20C ImKıvl T«l 1 « 7 SANAT GALEftlSl FUAT MENSİ 22 Eylul-19 Ek.m Pczorgunter, 12 00 17 00 aray oçığız Tel: 524 35 92 1 25Elum 1991.1100 18J» { g ş !soklalCaddesıl41 Beyoğlu lsanbui W 1521698 Resim Sergisi CIHATBURAK S G A R A N T I S A N A T G A L E R İ S İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog