Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVİZYON-RADYO 2 EKtM 1991 UGUN07.00 Açıhş-Gün Başlıyor (Akış içerisınde 08 00'de haberler \er alacak) 09.00 Susam Sokağı 09.30 Sevgi Bağlan (Aynntıb bilgı yandakı sütunlarda) 10.00 Haberler 10.20 Arkasi Yann: Kuğu Victor. Miguel'ın kaçmlma olayındakı gerçeğı öğrerur. Mercedes Lıliana'nın isteğı üzerine Sergıo ıle konuşur Franchessa ise Sılvana'dan büyûk bir öç alma hazırlığı ıçındedır. Bu arada Guıllermo, Beatnz'e mektup gonderir 10.45 Okul Televizyonu (Akış ıçensmde 13.00 ve 15 OO'te haberler yayımlanacaktır) 15.15 Çocuk Kuşağı 16.30 Bu Toprağın Sesi 17.15 Arkasi Yarın: Sevgi Bağlan Büyük jün steve'ı suçlu bulur ve yargılanmasına karar venlır Bu arada Cabot vıcdan azabı çekmekte, yaptığı şeylerı telafı etmek ıstemektedır 18.00 Haberler • 18.10 Yörelerimiz Tûrkülerimiz Erzıncan'm Kemah üçesı tanıtılıyor. 18.40 A Stûdyosundan 19.15 Gönfil Sobbetleri 19.20 Alıştlk Artlk Ayşegül ve Ali Atık çıfünın haarladıklan güldûrü programı 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor 21.00 TVFilmi 21.55 İzzet Altınmeşe Konseri (Bugün Koşesınde) 22.45 Belgesel: tztnir Izmir Belgeselm son bolümünde yazarlann. koleksıyonculann, müzısyenlenn, ressamlann, fotoğrafçılann Izmır'ınden söz edılıyor lzmır hakkında yazılmış kıtaplardan ornekler sunuluyor. 23.15 Haberler 23.25 DİZİ Film: OnİkİnCİ Kanal Bud, şehırdekı bır yangında, kız arkadaşını kurtarmak ıçın bına\a gırmiş ve ağır yaralanmıştır Bu durum onu bır kahraman yapar. Bu arada Ann. evinden atılmış VViUıs'ın yanına sığınmıştır. 00.15 Haberler-Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizyonu 18.10 Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Faren'ın hafızasının yenne geldığını ondan öğrenen Evan, çok şaşırmıştır ve ne yapacağını bılememektedir. 19.03 Haberier ~ 19.20 25. Kare 19.50 DİZİ: Alf VVıllie nezle olur.Alfın de nezle olmasıyla olaylar gelişir 20.20 Ekonomiye Bakış 20.50 Küçük Kurbanlar Karen ve Robbıe'nın sakat kalacaklan kesınleşmıştır Olayı soruşturan polıs Diane'nın özel hayatını araştırdıkca oldukça ganp bılgıler edınmektedır. 22.00 Gece Bfilteni 22.40 Tiyatrodan Sinemaya: Yedi Kocalı Hürmüz (Aynntılı bilgı ydndakı sütunlarda) 00.10 Kapanış Bülteni 17.13 Açılış-Telegfln 18.45 Çizgi Film 19.15 Arkasi Yann: Manuella Annesı ıçın mezunıyet törenı hazırlıklannı bırakan tsabel evıne gıder Annesı hastalıgını ona bellı etmemeye çalışır 20.00 Video Mûzik Tflrkiye 21.00 TV-3'ün Yayına Başlamasınuı Yıldönümü Nedeniyle Hazırlanan Ozel Program 21.20 Belgesel: Daha Dün Gibi (Bugün koşesınde) 22.15 TV'de Sinema: öldürme Tutkusu (Aynntıb bilgı yandakı sutunlarda) 23.55 Kapanış 15.38 Açılış-Okul Televizyomı 20.05 Arkasi Yarın: Yıldıza ülaşmak Roberto, dava sonunda on beş yıl hapıs cezasına çarptınlır. Leonardo ıse Lına ve Henoro'yu öldurmuştür. Ancak. Lılıana, Leonardo ıle evlenmekten vaîgecer 20.35 Arkasi Yann: Hayat Ağacı 21.00 Açıköğretim 23.00 Müzik Konser: Ela Altın 23.45 Kapanış 19.00 Açılış -Haberler 19.18 Mûzik 19.20 Çocuk Kuşağı: Trampet 19.45 Türkçe Dil Dersi: Açıl Kitap Açıl 20.10 Yaşadıkça 20,45 Istekleriniz 21.30 Yanşma: Yalancının Mumu 22.00 Haberler ve Ingilizce Almanca Haberler 23.35 Gençlik Günlüğü 00.20 Drama: Dünya Hali Tekrar program 00.45 Müzik: Bir Solist 01.15 Bilim Gündemi -Kapanış Tekrar program 07.00 lyi Gûnler Tfirkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Gûnler 11.50 Starl Haber 12.00 Tanıtım- Müzik 12.15 Trabzonspor- Gradjanski Avnıpa Kupası Futbol Karşılaşması (Naklen) 14.00 Galatasaray-Eisenhüttenstat Avnıpa Kupası Futbol Karşdaşması (Naklen) 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan VVoody 16.30 Çizgi Film: Tiny Toon'un Maceralan 17.00 Starl Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 18.30 Polisiye Dizi: Simon ve Simon 19.30 Starl Haber 20.00 Polisiye Dizi: Dedektif Gabriel 21.00 PSV Eindhoven- Beşiktaş Avnıpa Kupası Futbol KarşJaşması (Naklen) 22.45 Sinema: Hannah ve Kızkardeşleri (Aynntılı bılgi yandakı sütunlarda) 00.30 Starl Haber 00.40 Polisiye DİZİ: Avcilar Paraguay Konsolosluğu'ndakı bır cinayetı ışleme ışı Hunter ve Dee'ye venbr. 01.30 DİZİ: Dallas (Tekrar program ) 02.20 Bilim- Kurgu: Max Headroom 03.10 Polisiye Dizi: Dedektif Marlow 04.00 Komedi Dizisi: Süpermarket 04.20 Pembe Dizi: Komşular 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 05.30 Pembe Dizi: Bütfin Çocuklanm 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara •»# 12.28 Açıbş - Kadınlarımız, 13.00 Tomurcuk, 13.30 Müzik: Sizin tçin Seçtiklerimiz, 14.00 Haberler, 14.20 Tarım Takvimi, 14.25 Biz Bize, 14.45 Sağlık, 14.55 Bilgi Yanşması, 1530 GAP TV Müzik Şöteni, 16.15 7'den 77'ye, 17.00 GAP Magazin, 17.30 Kapantş. STAR1 SİNEMA: HANNAH VE KIZKARDEŞLERİ 22.45 Küçük, anıa gerçek bir başyapıt ve (Hannah and Her Sisters) / Yönetmen: Woody Allen / Senaryo: W. Allen / Görüntü: Carlo di Palma / Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Michael, Caine, Barbara Hershey, Dianne West, Lloyd Nolan, Maureen O'Sullivan, Carrie Fisher, Max Von Sydow, Sam Waterston / 1986 yapımı, Süresi: 107 dakika. TV Servisi — Starl, prototi- pine aldığı ünlü "KızıDar-Reds" filmini futbol karşılaşmalan ne- deniyle yayından kaldırarak Woody Allen'ın 1986 yapınu "Hannah ve Kızkardeşleri"ni ekrana getiriyor. 1987 yıhnda 3 dalda Oscar ge- tiren "Hannah ve Kızkardeşle- ri", özyaşamsal nitelikli Allen filrnlerinin sanki bir toplamı; bir sonraki "Radio Days'Me de de- vam edecek olan, bir tür aile dü- zeyinde sergileme ve he- saplaşma... "Hannah ve Kızkardeşleri" nin olabildiğince "küçük", al- çakgönullü bir film görünumü altındakj zenginliklerini nereden başlayıp nasıl anlatmalı? Bir dü- zineyi askın kişisiyle son derece ustaca, dengeli biçimde kurul- muş bu filmde Allen, tüm kişi- lerinin temel özelliklerini, kişi- liklerini, sorunlannı küçük fır- ça darbeleriyle gerçekten verme- ALLEN YÖNETİMtNDE— Mia Farnm ve Michaei Caine'iıı başrol oynadıfcı fllmi VVoody Allen 1986 yıhnda yönetmiş. yi başarıyor. Elbette Çehov'u düşündüren Hannah, Lee ve Holly kızkardeşlerin çevresinde eski ve yeni kocalar, enişteler, flörtler, ana-babalar, iş arka- daşlan, doktorlar, din adamla- n vb'den oluşan kalabalık bir gnıp insan var. tki yıla yayılan ve iki "Şök- ran Günu"yemeği arasına sıkı- şan bu Allen fılminde, başrol- de olmamakla birlikte, fılmin temel temalannı toparlayan bir Woodyvar "bfczat": Allen'ın simge-kişilı|inin ölüm, yaşlan- rfıa, hastalık, inançsızlık, AIDS, "hard-rock",ışsizlik,"soyua devanu"vb. konulardaki kaygı- lan, korkulan, tepkileri... Ve bütün bu kaygılar ve ara- yışlar, sonuç olarak bir kez da- ha Allen'ın küçük dünyasının, bir Ingmar Bergmandünyasına ne denli yakın olduğunu göste- riyor.Bergman'a hayrarüığını hiç saklamamış ve " t ç Dünyalarlnteriors"la açıkça Bergman'cı bir film yaprruş olan Allen, dış görünümlerindeki tüm farkhnğa karşın ölümden korkan, ölümsüzlük ve Tann üzerine sorular soran, Manhat- tan'ın göbeginde soğuk Stock- holm gecelerindeki iletişimsizliğı yaşayan kişileriyle, kafasmdaki sorunsalların temelde Berg- man'dan pek farkh olmadığını bir kez daha ilan ediyor. Ancak bir Bergmanoyuncusu olan Max VVon Sydow'a Füminin belki en anlasılmaz, opak ve antipatik kişiliği olan Frederick rolünu yakıştırarak bir türBergmaniro- nisine yanaşırken, Bergman te- malannın ashnda hiç de karam- sar gözukmeyen, neredeyse ne- şeli bir kuçük film aracüığıyla da pekâlâ üetılebıleceğini göste- riyor. Doğalbkla bu yalnızca bir görüntü... Ashnda "Hannah ve Kukardeşleri"ndeki gizli hu- zün, bir Bergman filmindekin- den hiç de az değfl. Küçük VVo- ody'nin marifeti, bu hüznü çok dolayh olarak verebilme yete- neğinde... Hannab ve Kızkardeşleri küçük, ama gerçek bir başya- pıt... Kaçırmayın. TV3 FRANSIZ StNEMASCVDAN 22.15 Boisset iııızalı MumcuveIlıcakMega 10'daTV Servisi — Mega 10, ekranlara getirecegi programlann çekimlerine başladı. Muhtemelen 5 ekimde yayımlanması planlanan açıkoturumun çekimleri dün Acar FUm Stüdyolan'nda yapıldı. Yazarımız Uğur Mnmco yanı sıra Tercüman gazetesi yazarlarından Nazlı Oıcak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertugrul Özkök ve Milliyet gazetesinden Altan Öymen'ın katıldığı açıkoturumda seçimler ele alındı. Toplantıyı, Mega 10 Genel Yayın Danışmanı Haluk Şahin yönetti. Mega 10'un çekimi tamamlanan programlan arasında Riistem Batum Şov da yer alıyor. Daha önce Starl'e program yapan, fakat anlamazlığa duşerek aynlan Batum, Uk programında Necla Alcben, Fatma Girik ve Erkin Koray'ı konuk ediyor. öte yandan Mega 10'un dün akşam başlayan deneme yayınlan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Denizli, Ordu, Trabzon, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da kurulan vericiler aracıhğı ile seyredilirken, lstanbul'da geciken çahşmalar yüzünden bu yayınlar izlenemedi. lstanbul'da Bakırköy, Taksim ve Çamhca'da yerleştirilecek olan üç verici ile onümuzdeki günlerde buradan da Mega 10 test görüntüleri ahnabilecek. (Fotoğraf: ENİS ONAT) ÖMürae Tatkusn (Folle a Tuer) / Yönetmen: Yves Boisset / Oyuncular: Maılene Jobert, Tomas Milian / 1975 Fransız yapımı / Süresi: 100 dakika. TV Servisi — Fransız sine- masırun en ilginç yönetmenle- rinden Yves Boisset'nin yıllar önce "Ölümden Kaçarken" adıyla gösterilen fümi "Fransız Sinemasından" kusağında bu kez "Öldurme Tutkusu" adıy- la ekrana geliyor. Güncelliği ya- kından izleyen filmler yapması ile tanınan yönetmenin ülke- mizde yülar önce gösterilen ikinci fümi de Fransa'da yankı- lar yapan bir çocuk kaçırma olayından alınmış. Çok zengin bir adanun yeğe- ni, bir çete tarafından kaçınlı- yor. Işi düzenleyenler, kaçırma olayuun suçunu, çocugun bakı- cılıfeını yeni üstlenmiş olan ve kısa bir süre önce akıl hastane- sinden çıkmış bulunan bir genç kadına yuklemeye kalkışıyorlar. Kadın tamamen iyüeşmiştir oy- sa. Hem cocuğu canilerin elin- den kurtarmak hem de gerçeği karutlayabilmek icin savaşacak- ür. Boisset'nin yaluı, ama güçlü bir sinemasal anlatımı ' var. Fransız sinemasınm ruhbilimsel boyuta önem verme, aynntıla- ra dikkat etme gibi özellikleri, Boisset'de de var. Yahn ama sü- rekli bir gerilimi fıhn boyunca ayakta tutmayı da başarıyor. Türkiye'de "Yafmuria Gekn Adam" fUmiyle tanınan Marle- ne Jobert'in oyunu da Boisset 1 nin anlatımına destek veriyor. "öldürme Tutkusu" Boisset- nin kuşkusuz çok daha ilginç olan siyasal boyutlu rümlerin- den değilse de yine de izlenme- ye değer, ilginç bir kurdele. TV2 TİYATRODAN SİNEMAYA: YEDİ KOCALI HÜRMÜZ 22.40 Faııtastik komediYedi Kocalı IIMMMİI / Yönetmen: Atıf Yılmaz / Senaryo: Ayşe Şasa / Yapıt: Sadık Şendil / Görüntü • yönetmeni: Çetin Tunca / Oyuncular: Türkân Şoray, Tanju Gürsu, Salih Güney, Süleyman Turan, Münir Ozkul, Necdet Yakın, Suna Selen, Sadettin Erbil, Mualla Sürer, Güzin özipek, Rukiye Göreç, Kudret Karadağ, Ali Şeni Ahmet Kostarika / 1971, Hisar Film yapımı. boyunca 1500 kez oynamış, son- ra Mithatpaşa Tiyatrosu'nda sahnelenmiş, en sonunda Şan Müzikholü'nde müzikli oyuna dönüştürülmuştü. Tiyatro sah- nesinde Ayfer Feray'ın, Altan Kanndaş'm; muzikal gösteride de Ayten Gökçer'in oynadığı Hürmüz rolünü, sinemada "Türkân Şoray üstlendi. "Yedi Kocaü Hurmuz"de 19. yüzyü Is- tanbul yaşantısmda hapse düsen bıçkın kocasımn kendisinden başka altı kansı daha olduğunu öğrenen zeki ve işveli bir kadı- nm, öç almak amacıyla altı er- kekle evlenişinin gülünçlü öykü- sü anlatıhyor. Yönetmen Atıf Yılmaz, tiyatro kökenli yapısını koruyarak minyatür resim tek- niğine göre 20 yıl önce çektiği, geleneksel seyirlik yapıtlanmız- dan motifler taşıyan bu güldü- rüsünün, o dönemde eleştirmen- lerce değerlendirilemediğinden yakınarak "Yedi Kocah Hür- müz"ün yeniden keşfini bekli- yor. Fantastik bir komedi olan "Yedi Kocalı Hürmüz"de, Os- TURHAN GÜRKAN "Tiyatrodan Sinemaya" bas- hğım taşıyan Turk Sineması'na yönelik 13 bölümlük yeni bir kuşak programı başbyor. Ennan Şener'in sunduğu daha önceki "Bir FUm Bir Yönetmen" ve "Komedilerden" izlencelerinin bir uzantısı olan "Tiyatrodan Sinemaya" kusağında, ünlü sah- ne oyunlanmızdan beyazperde- ye yapüan uyarlamalar gösteri- lecek. Dizinin ilk fümi, 1971'de Sadık Şendfl'in çok tutulmuş bir sahne oyunundan Aüf Yümaz- ın sinemaya uyarladığı "Yedi ' Kocalı Hürmüz." Filmin yapım- cısı, daha önce sinemamıza "Kanlı Nigâr", "Kâüp - Üskü- dar'a Giderken" türünde eski Is- tanbul yaşantısını yansıtan ya- pıtlar kazandırmış olan Özde- mir Birsel. Ortaoyunu'ndan Karagöz'e degin geleneksel "Türk Temaşa Sanatı"nın çoğunda rastlanan bir konudan kaynaklanan "Ye- di Kocalı Hürmüz", 28 yıl önce Ayfer Feray Tiyatrosu'nda üç yıl manlı toplumunda —çok kadın alma geleneği gibi— kadına ve- rilen önemsizliğe başkaldırmış bir kadının, gülünçlü olaylar içinde savaşım öyküsü anlatıh- yor. Ashnda namuslu bir kadın olan ve geçim sıkıntısı çeken Hürmüz, ekonomik bunahmı aşmak için elde etmek istedik- lerini kadınca zekâsıyla çözüm- lemeye çahşmaktadır. Yapıt, sa- dece hafıf bir kadının yaşamını değil, Osmanhhk içinde kadın hak ve hukukunun savunulma- sı tezini de ortaya koymaktadır. Oyuna, "sinematografik" bo- yutlar kazandınnak için Göksu safası, rüya sahneleri eklenmiş, Hürmüz'ün "fahişe" kimliği bi- raz daha yumuşatılarak daha saf bir yosmaya dönüşturülmuş, imam nikâhlı kocalar da daha inandıncı bir havaya sokulmuş. Fidan boyîu, ceylan gözlü uçan bir eski zaman dilberi olan Hürmüz (Türkân Şoray), geçim sıkıntısı yüzünden semt kabada- yısı kanlı katil Fişek ömer'le (Tanju Gürsu) imam nikâhı ile evlendirilir. Bir suçtan dolayı ömer hapse girdikten sonra Hürmüz, kendisinden başka da- ha altı kadınla evlenmis olduğu- nu öğrendiği kocasından "dişe diş" diyerek öç almak için ken- dine altı koca bulur ve hepsiyle evlenir. Gerdan kınp bel büice- Aüf Yılmazın yöoettigi fUmde Türkân Şoray ve Tanju Gürsu rek, göz süzerek, yürekler yakıp ocaklar söndürerek kılıktan kı- lığa giren, sırasında sakal bıyık takıp hoca olan Hürmüz, taka kaptanı Hızır Reis (Süleyman Tnran), berber Hasan (Münir Özkul), Hallaç Rüstem (Necdet Yakın), tulumbaa Bıçkın Ali (Sadettin Erbil), bekçi Memo (Ahmet Kostarika) ve doktor- dan (Salih Güney) oluşan altı kocayı birbiriyle hiç karşılaştır- madan güzelce idare ederken, sonunda gönlünü doktora kap- tınr. O sırada ilk eşi Fişek ömer hapisten çıkıp eve geünce Hür- müz ve kocalan arasında bir kö- şekapmaca başlar. RADYOLAR R A D Y O 1 04J5 Açıhş, program. 05.09 Ha- berler. 05.05 Türküler geçıdi. 05JO Şarkılar ve oyun ha\alan06.00 Yurttan haberler ve deniz ha- va rapora. 06.15 Günaydın. 07.00 HaberlerO7JJ5 Her şey bizler için. 07J0 Haberler 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstekleriniz seçtik- lerimiz. 09J5 Beklanüar. 09.40 Arkasi yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Ha- berler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 12.55 Reklam- lar ve radyo programlan 13.00 Haberler. 13.15 Türk haik çalgılarından ezgıler. 1330 Bölgesel yayın w reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Ne- reye? Kıme? Nasd? 17J5 Türküler. 17.40 Çocuk bahçesı.17^5 Haftanın çocuk şarkısı. İİM Ha- berler. 18.05 Hayatın içınden. 1*^5 Bölgesel ya- yın ve reklamlar. 19.00 Haberler 19J0 Şarkılar ve oyun havalan. 20.00 Çocuk müziği. 20.10 Türküler ve oyun havalan 20.40 Bır aru bır jarkı. 21.00 Haberler. 21.02 Radyo tıyatrosu. 22.00 Türküler geçıdi. 22J0 Sobstler geçidı 23.00 Ha- berler. 23.15 Gecenin içınden.(2) 00J5 Günün haberlerinden ozetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07M Açüış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konsen. 08J0 Baaber ve solo şarkılar 094» Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesı. 09.20 Çağdaş Türk aydınları. 09J5 Çeşıtb müzik. 10.00 Nağmelerı yaratanlar 1020 Yeraltından gökyuzüne. 10^0 Turkçe sözlü hafıf muzık. 11.00 Haberler. 11.05 Sazlarla Turk sanat müzıgı. 11^0 Türküler. 11.35 Hafıf müzık UM Bır efsanedir Anadolu. 12.45 Sevengül Bahadır soylüyor. 13J» Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13J0 Günün birinde. 13.45 Şar- küar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Şanressamlarressam şaırler. 15.20 Şar- kılar. 15.4C Arkasi yann. 16.00 Hafıf müzik. 16.30 İki solistten türküler. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe sozlü hafıf müzik. 17J0 Oda topluluk- lan için müzik. 18.00 Solistler geçidı (TSM). 18J0 Duygu ve düşünce mimarları. 19.00 Ha- berler. 19J0 Hafıf rnüzık. 20.00 Yabana dil dersi. 21.00 Beraber ve solo türküler. 21.30 Hafıf mü- zik. 22.00 SoUstler geçidi. 22J0 Türküler. 22v45 Bır roman / bir hikâye. 23i» Haberler. 23.15 Be- raber ve solo şarkılar. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Çalgılann dilı. 00^5 Gunün haberlennden özet- ler. 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Acılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler 09.15 Sabah konseri 10.00 Mıiakli dakikalar 11.00 ögleye dogru. 1100 Ha- berler 12.15 ögle tatüı. 13.00 Günün konseri. 14.00 Haberier. 14.15 Çarşambadan çarşamba- ya. 15.00 Konser saatı. 1630 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi 18.00 Stüdyo FM 19.00 Haberler. 19.15 Müzık dünyasından. 204» Muzık damlalan. 20J0 19 Uluslararası Is- tanbul Fesüvab'nden. 22.00 Haberler. 22.15 Ge- cenin getirdiklen. 23.00 Unutamadığımız eser- ler. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Gunün haberle- rinden ozetler 00S& Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07JO Ha- berler. #7.40 Solistler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havala- rı. 09.30 Türküler geçidı. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirclıkleri. 11.00 Haberler 11.05 Tür- küler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo tttrk- üler. 12.00 Haberler. 12,05 Münk bahçesi 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 13-30 Yurdun dört bucagından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler ge- çidı. H30 Türküler. 14.45 Hafıf Türk müziği. 15.00 Sizin için seçtiklenmız. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havaları. 16J0 Solistler geçidı. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18J0 Solistler geçidı. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL .n^ ,^ı,ş . pr ,g - ram. 08.00 Güne Başlarken 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevılen Melodıler. 10.00 Hayatın Içinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lşte Saz lşte Söz. Solıst. Jsmaü Hazar. 11J0 Bir Sohst: David Byrne. 12JN) tstekler. 13M Turkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solisü Kayahan.U.15 ögleden Sonra. 14.15 BirTopluluk: Possessed. 14^5 Bir Sanatcıyla Beraber. Solist: Behiye Aksoy. 15.10 Muazzez Abacı'dan Şarkılar. 15-25 Kayıp Ha- berleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafıf Müzık. l&OOMercek Programı. 17.00 Müzık Dağarcığı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19M Program ve Kapanış. POLİS TÛRKİYE 06^8 A^Prog ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Müzik. 0»M Sabahın Konukları. 08JO Yol Dunımu. 08.35 lşte Saz tşte Söz. Solıst: Ismaıl Hazar 09.00 Solistler Geçıdi. 0930 Yol Dunı- mu. 09.35 Kutlu Payash'dan Şarkılar. 99SS Hava Dunımu. 10.00 Hayatın lcinden. 11.00 Bır Sa- natcıyla Beraber: Behiye Aksoy. 11.25 »«"»"" Şenses'den Türkuler. 1145 Kayıp Haberlen. 11J0 Sizin Seçtiklerinız. 12^5 Turkçe Sözlü Ha- fıf Müzik. Solist: Barış Mança 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidı 14.45 Yol Dunı- mu. 14.50 Cevdet lşçi'den Şarkılar 15.10 Mü- zik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberlen. 16.15 Mü- zık Dagaragı. 1&4S Erkan Sünnen'den Türküler. 17.05 Türkçe Södü Hafıf Müzik. 17.25 Gün Bi- terken. 18.00 Program ve Kapanış. • izzet AKınmeşe Konserl TV1 21.55 Nevzat Üçyüdız'm yönettigi konserde İzzet Altınmeşe şu parçalan seslendirecek: Hatun Yarim, Leyla Leyla, Asiyem, Kalemi Kaşta Koydun, Sabiha, Seher Seher, Meryem, Dört Ayakh Minare, Silmedin Gözyaşım. • Belgeseİ: Daha Dün Gibi TV3 21.20 İlk bolümü ekrana gelecek belgeselde, 20. yüzyıhn en önemli olaylanndan birisi olan 1. Dünya Savaşı konusu işleniyor. UYDULAR RTL PLUS 20.15 7amanıtı Otesinde. Dizi. 21.15 Cinayet Dosyası. Dizi. 22.15 Yurt Ezgile- ri. Fblk müzik. 23.10 Stem TV. Magazin. 23.45 Unvan, Nişan ve Temsilciler. 00.15 Benny Hill Şov. 0030 Aktüel. Haberler. 01M Ke- mik Kıran. 02.25 Kurdun Laneti, Dizi. 02J0 Kapanış. SUPER CHANNEL 19.00 Drama. 23.00 BBC Haber- ler. 23J0 ABD Kapanış Fiyatı, Wall Street'ten Haberler. 23.45 TVde Sinema: Topper Dönüyor. 19.00 Bihnmeyen YönJe- riyle Unlü KişUer. 20.00 tlginç tUşki. Yunan fılmi. 24.00 Haber- ler. 00.15 Spor Programı. 00.45 Papandreu Davasından Bölümler. • O a a 19J0 Tele-Oyun. 20.00 Kızgın Gûnler. Dizi. 20.45 Chan- nel 4 Hıkâyelen. 21.00 Haberler. 21J0 Film. 23.00 Film. 14M Bm- berler. RAI UNO 20.40 Yanrun Tak- vimi. 2030 Hava Dunımu. 21.00 Haberler. 21.40 Füm. 23J5 Haydi Sinemaya. Vizyondaki filmlerin Uuutımı. 23.45 Haberler. 23.45 Haberler. 24.00 Çarsamba Spor. 01.00 Gece Haberleri. Hava Du- nımu. 0 U 5 Çarsamba Spor. 2. Bölüm. RAI DUE 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21J0 Fîlm. 23.10 Mikser. 00.15 Gece Haber- leri. 00J0 Hava Durumu-Fal. 00J5 Parktakı Yıldız. 01J0 FUm. 19.00 lsviçre'den Gö- runtüler. 20.00 Bugün. 20J0 Me- ier. Alman fılmi 22.05 Duvann tzi. Berlin Duvan belgeseli. 23.00 Görüntüde Zaman. 23.25 Kaba- ret. 00.40 Andre Heller. 01^5 Spi- ting Image. Kukla dizisi. 0150 Geç Saat Haberleri. 19J0Süpermen'eBir İş. Scooby Doo ve Scrabby Doo / GizU Sırlar / Taş Devri. 2L15 Kuzey ve Güney. Dizi. 23.10 Spen- ser Emrinizde. Dizi. 00.05 Sevgi- liler Gunünde Piknik. Avustralya yapımı korku fılmi. 02.15 Gece Şahinleri, Dizi. 03.05 Beyazlı Adam. lngilız yapımı. 04J0 Otos- topcu. Dizi. 05.00 Eskilerden. 1951 yapımı film. 19J0 Haberler. » 3 0 Göz Kırp- ma. 20.00 Zırve Haber Program. 2030 Haberler. 21.00 Viva. 22.00 Haberler. 22J0 Halk Düsmanı. 24.00 Haberler. BBC TV EUROPE BBC lngilizce, Lisan Programı. 19.45 tş Dünyası Raporu. 20J» BBC Dünyadan Haberler ve Ha- va Dunımu. 20J0 Yannın Dün- yası. Araşurma Programı. UM Seçılmişler. 2130 YGA. 22.00 BBC Londra'dan Haberler ve Ha- va Dunımu. 22J0 Dip. Z3M Kor- kunç Lurgi. 23M Oece Haberleri. 00.15 Kapatuş. "Konuşulan İNGİLİZCEyı DİL BİÜM'cie yaşayarak öğrenin" 9 Her seviyeye herkese sınıflar • Uzman öğretim kadrosu 9 Milli Eğitim'den sertifika • Herkese uygun taksitlerle SöğUtlUçeşme Caıru Kaifisı Kadıköy Tel.348 01 71-346 19 47 YUNANCA İLE TANfŞAUM •hJtTda Yunanca I. Yunanca II seminerteri 7 Ekim 1991'den itibaren K ^ ı M a r f f n UR M. l«( BaMy* Cad. Koçdk Tûnal Han 5/5 TûneMstmbul T* 149 42 M İNGİLİZCEYİ 8AYDA KONUŞUN Sizi Amerikalı dostlanmızla tanıştralım 3495938
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog