Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

— , ^ » 2 EKÎM 1991 HABERLER CUMHURÎYET/7 ILIL SEÇIM VI GIRESIÜV ORDU SAMSIUV AMASYA ANAP'ın eıimesiDYPyeyamyortDRİS AKYÜZ GİRESUN/ORDU — Doğu Karade- niz'in essiz doğal güzellikleri arasında Trabzon'dan batıya doğru uzanan sahil şe- ridinde birbirine oldukça yakın Giresun ve Ordu kentleri Türkiye'nin fındık deposu. Bu iki kent, diğer komşu illerde olduğu gi- bi, son yıllarda yoğun bir göç süreci yaşı- yor. Eksiien nüfus, siyasi tercihte de fark- lıbklara neden oluyor. İki kentin ftndık üreticisi, veriien taban fiyattan memnun gözükmediği gibi ürün bedelini geç almanın sıkıntısı içinde. Ço- ğu kredi borcunu ödeme güçlüğü içerisin- de. Bu yı] verimin de düşük olması, üreti- cileri kara kara düşündürüyor. Fisko Bir- Kk, üreticiye olan 125 milyarlık borcunun, bugüne kadar yaklaşık 60 milyannı öde- miş. Geri kalanının da seçime kadar da- ğıtılacağı ifade ediliyor. Karadeniz'deki balık neredeyse tükenmiş. Gerçi, son gün- lerde palamut bolluğu gözüküyor, ama bunun geçici olduğu belirtiliyor. Genel ekonomik sıkıntı için ANAP iktidannı suçlayan Giresunlu ve Ordulular, "Bonlar deoizi büe kurotta" diye konuşuyor. Siyasi yapıyı, yaşanan olumsuzJuklar ve ekonomik sıkintılar oldukça etkiüyor. ANAP iktidannın başta sornmlu tutuldu- ğu Giresun ve Ordu'da, muhalefet parti- lerinin de toplumun önüne sooıut hedef- ler koyamadıklan konuşuluyor. Bu bağ- lamda her iki kentte, siyasi tercih bakımın- dan kararsız olan seçmen sayısının olduk- ça yüksek olduğu gözleniyor. Giresun Son yıllarda Giresun'da, birçok fabri- ka kapanmış. IşsLzlik önemli ölçüde art- mış ve "gurbetçüik" geniş boyutlar kazan- mış. Istihdamı sağlayan süt fabrikalan, Adel Kalem Fabrikası, balık unu fabrika- lan ve Denizcilik Bankası kapanan işyer- leri arasında ilk sırayı aJıyor. Muhalefet partileri, bu gelişmeleri koz olarak kullanıp, ANAP'a yükleniyor. Gi- resun'da, iktidâr partisi ANAP oldukça sı- kıntılı. Liste sıralamasında yerini beğen- meyen ban adaylar parti için çalışmıyor. özellikle, eski Sağlık Bakanhğı Müsteşa- rı Ergun Özdemir'in iistede üçüncü sıra- da olması, partide kargaşalığa yol açtı. Bu nedenle, Tirebolu ilçesinin ANAP'h Be- lediye Başkanı Atilla Taştemel ile Bulan- cak tlçe Başkanı Giirel Ustündag partile- rinden istifa ettiler. Bunun yanında, Espi- ye, Görele ve Keşap ilçe yönetimlerinin de istifanın eşiğinde olduğu belirtiliyor. ANAP örgütü, özdemir'in birinci sıraya konulmasını istedi, ancak bunu başarama- dı ve çözülmeye başladı. ANAP'taki bu çözülmeyi başta DYP ol- mak üzere SHP büyük bir memnunlukla GİRESUN Üç parti yanşıyor 1983 1987 1989 ttçertl oylan Giresun ANAP HP MDP DYP SHP DSP RP MCP DİĞER 41.4 19.6 25.1 1.5 37.4 14.8 19.6 6.6 6.0 3.2 0.9 17.7 18.3 21.3 5.6 10.1 4.9 0.9 22.5 23.2 27.0 7.2 12.8 6.2 1.1 Oy kullanmayan seçmenler Geçersiz oy kullanan seçmenler 8.1 4.3 8.9 2.6 18.4 2.6 100.0 TOPLAM 100.0 100.0 100.0 4 milletvekilinin seçileceği Giresun ilinde seçim çevresi barajı yüzde 20. Giresun'da 1987'den 1989'a oy kazamm sürecinde olan SHP ile DYP, oy yitirme sürecinde olan ANAP, 1991 seçimlerinde milletvekili kazanmak için yarışacaklar. Kayıtlı seçmenlerin yaklaşık yüzde JO'u düzeyindeki bir seçmen grubu, 1989'da sandık başma gitmemesine karşın 1991 seçimlerinde yeniden sandık başına gidebilirler. DYP ile ANAP bu seçmenlerden 1-2 puan düzeyinde oy alabilirse, seçim çevresi barajım aşmayı garanri altına alabilirler. SHP ise Giresun'da oy kaybına uğramadıkça seçim çevresi barajı gibi bir sorun yaşamayacaktır. Giresun'da mitletvekitliklerinin SHP-DYP-ANAP arasında 2-1-1 şeklinde dağılması sürpriz olmayacak. Ancak öncelikle ANAP'ın ve hatta DYP'nin Giresun'da seçim çevresi barajma takılma olasılıklarının varlığı da unutulmamalu ORDU En şanslı parti DYPBartın'm il olmasıyla tek seçim çevresinde 6 milletvekilliğine düşen Ordu'da seçim çevresi barajı yüzde 20'dir. Ordu'da 4 parti arasında yoğun bir seçim yarışı olacak. Bu partiler 1987'den 1989'a oy kazamm sürecinde olan DYP-DSP ile oy yitirme sürecindeki ANAP-SHP'dir. Ordu seçimlerinde en şanslı parti DYP olarak görünüyor. SHP-DSP seçim kavgası ile ANAP'ın oy yitirme sürecinın devamı, Ordu'da tüm milletvekilliklerini DYP'nin almasını gündeme getirirse, bu bir sürpriz olarak karşılanmamalı. Bu durumda DYP, toplam kayulı seçmenlerin yaklaşık yüzde 20-22'siyle 6 milletvekilliği kazanmış olacak. Bu kazanımını da seçim sistemine ve SHP-DSP çatışmasına borçlu olacak. Ordu'da DYP dışmdaki diğer 3 partinin seçim çevresi barajım aşma şansları hemen hemen birbirine eşit görünüyor. Ancak Ordu'da 4 parünin birden seçim çevresi barajım aşması ise 1989'da böyle bir dağılımın gündeme gelmiş olmasına karşın gerçek bir sürpriz olur. 1989 feçerii «ytan 1983 1987 1989 O r * ANAP HP MDP DYP SHP DSP RP MÇP DİĞER 39.5 30.2 17.8 35.4 14.7 19.3 10.8 5.7 1.7 1.3 17.0 19.1 16.9 17.1 7.4 2.0 1.6 21.0 23.6 20.8 21.1 9.1 2.4 2.0 Oy kullanmayan seçmenler Gecersiz oy kullanan seçmenler 8.8 3.7 7.7 3.4 15.6 3.3 100.0 TOPLAM 100.0 100.0 100.0 SAMSUft= jrtye nru Akfius ORDU Gölkoy Aybast' TOKAT #Mesudıye-v SIVAS karsılıyor. DYP II Yönetim Kurulu üye- si avukat Erol Dikbaş ve Giresun Merkez İlçe Baskanı Mehmet Ceran, ANAP'ın adaylannın seçimi parayla kazanmaya ça- lıştıklannı öne sürüyorlar. Iktidar parti- sini "şirket" diye nitelendiren DYP'liler, kendilerine rakip olarak SHP'yi görüyor- lar. SHP'liler ise liste sıkıntısı yasamadık- lannı belirtiyorlar. önseçime kinisenin iti- razı olmadığını ifade eden SHP Merkez İlçe Başkanı Kenan KonaJ, ANAP'ın ta- mamen bittiğini belirtiyor ve "Onlarla s«- dece cenaze törenlerinde karşılaşıyoruz" diye konuşuyor. Giresun Belediye Başka- nı SHP'li Mehmel Isık, partisinin geçen seçimlere oranla bu seçimde kırsal kesim- den daha çok oy toplayacağıru ve 2 mil- letvekili çıkarmasının garanti olduğunu söylüyor. Giresun'da, DSP ve RP'de de bir hare- ketlilik gözüküyor. Üçlü ittifakın geçen se- çimlerde (1989 yerel) aldığı toplam oyla- nn 40 bin civarında olması RP'nin seçim- lere olanca gücüyle asılmasına neden olu- yor. Giresun'daki tarikatlardan, Süley- mancılar ve Nurcuların bu partiyi, Nak- Şİbendilerin de DYP'yi tercih edecekleri ifade ediliyor. DSP'nin ise 1989'daki 15 bin oyunu, barajı aşacak kadar arttırama- ya<ağı ancak, SHP'den oy alabileceği göz- İeniyor. 4 milletvekili çıkaracak olan Giresun- da, secimin SHP ile DYP arasında geçe- ceği ortaya çıkıyor. ANAP'taki çözülme- nin, bu partinin şansmı oldukça engeife- diği gözleniyor. Ancak, secmenin, bu par- tiler arasında tercihini henüz yapmadığı anlaşılıyor. Ecevit olgusu ise, kırsal kesim- de oldukça yaygın gözüküyor. Fındık üre- ticileri, Ecevit'in 1979'daki CHP dönemin- de verdiği taban fıyatım unutmamış gözii- küyor. Bu nedenle DSP'ye karşı sıcak bir ilgi besleniyor. Ancak bu, DSP'nin bara- jı aşmasına yeterli vizeyi verebilecek ço- ğunluğu oluşturmuyor. Bize göre, seçim SHP 3, DYP 1 olabileceği gibi bunun tersi DYP 3, SHP 1 şeklinde de sonuçlanabi- lir. RP ve ANAP'ın barajı aşması ise güç gözüküyor. Ordu Bartın'a bir milletvekilliğini kaptrran Ordu tek bolge olarak 6 milletvekili çıka- racak. Bu kentimiz de Giresun'da olduğu gibi aynı sıkıntılan yasıyor. Eski Sanayi Bakanı Şükrii Yüriir'ün Ordulu olması bi- le, göçün durdurulması ve işsizlik sorunu- nun çözulmesine çare olmamış. Şükrü Yü- rür, bakanlığı döneminde Ordu yerine sa- dece kendi ilçesi Ünye'ye yatınm yapmakla suçlanıyor. Bu nedenle liste başı olması- na karşın bir kısım ANAP'lı tarafından büyük tepki göriiyor. Kaldı ki ANAP il örgütü aday listesini italilısiziik" olarak değerlendiriyor ve yeni isimlere yer veril- memesinden yalumyor. Bu arada listede- ki yerlerini beğenmeyen milletvekilleri Er- tugnıJ Özdemir, Ihsan Nuri Topluya ve Yünuu Sanioglu'nun ise cekilecekleri ifa- de edihyor. Ordu'daki sosyal demokratlar ise "tam ortadan" ikiye bölünmüşler. SHP ve DSP'nin geçen seçimlerdeki oylan eşit; 65'er bin: Ecevit olgusu çok güçlü bir bi- çimde ortaya çıkıyor. özellikle kırsal ke- simde, çoğu yerde DSP birinci parti ola- rak göze çarpıyor. DSP Ordu il merkezi oldukça hareketli. Milletvekili adayları köylere ilçelere dağıuruş hanl harıl çalışı- yor. Merkezdeki il yönetim kurulu üyesi ve Seçim Komisyonu Baskanı Kenan Al- kan, 70 bin olan çevre barajım rahatlıkla aşacaklarmı belirtiyor ve 4 millervekilligmi garanti göriiyor. Alkan, 1989'da alınan 65 bin oy için, "BizLm ölumiiz bn oyu topls- dı. Şimdi bunu rahatlıkla ikiye katlanz" diye konuşuyor. SHP il merkezi, DSP'den daha kalaba- lık. Kadın komisyonu Uyeleri, ulasılacak köylerin ve şehir merkezinde gidilecek ev- lerin adreslerini belirliyor. Milletvekili adayları ilçelere dağümış. İl Başkanı Rah- mi Giiner ile Belediye Başkanı Kâzun Hirkmen, sosyal demokratlann önemli öl- çüde SHP'ye yöneldiklerini söylüyorlar. Ecevit olgusunun kırsal kesimde fazla ol- duğunu kabul eden SHP'liler, kent mer- kezindeki potansiyelle bunu dengeleyip öne gececeklerini anlatıyorlar. DYP ise kendine rakip olarak DSP'yi görüyor. tl Başkanı Tayfun Süer, ANAP listesini "tutarsız" diye niteliyor ve bun- dan kendilerinin yararlanacağûn söylüyor. Ancak, DYP listesinde de bir rahatsızlık olduğu gözleniyor. Bu bağlamda, bazı adaylarm "tercihli oy"a yöneldikleri göz- leniyor. Listede 9. sıradaki Ertuğnıl Ond ile 10. sıradaki Hamdi Maden bu yönde çaüşıyor. Hamdi Maden'in 1977 seçimle- rinde de tercihli oyla milletvekili seçildiği ifade ediliyor. Ordu'da, üç par- tinin barajı aşma şansının çok zor oldu- ğu ortaya çıkıyor. Geçen seçimlerde 74 bin oy alan DYP, diğer partilere oranla daha avantajlı. Sosyal demokratlann kaderi ise taraflardan birinin diğerine üstünlük sağ- lamasında. SHP ve DSP eğer eşit oranda oy ahrlarsa, ikisinin de barajın altında kal- ma tehlikesi var. Ancak, SHP, DSP'ye oranla barajı aşa- cak gibi gözüküyor. ANAP'ın şansı ise to- parlanmasına bagL. RP'nin milletvekili çı- karabilmesi de oldukça güç. Bütün bun- lann yarunda. secmenin henüz kesin ka- ranm vermediği gözleniyor. Kararsızlann yüzde 20 civannda olduğu ifade ediliyor. Bize göre, Ordu'daki milletvekilliği dağı- hmı, DYP 3, SHP 2, ANAP 1 biçiminde olabileceği gibi, DYP 3, SHP 2 ve DSP 1 de olabilir. 6-0 yapabilmeye en yakın parti ise DYP gözüküyor. DYR kalesini kurtarma uğraşındaCEMİL CİĞERİM SAMSUN/AMASYA — Ovalar ve ba- rajlar diyan Samsun'da, siyasi partilerin mücadelesi, biri yüzde 20, diğeri yüzde 25, iki ayn bölgede seçim barajım aşabilme- ye yönelik. Kimi partililer, birbirleriyle mücadelelerinde, "baraj" konusunu esp- ri yapıp, "seçim barajım gecemeyenler, ya Ugnriı ya da Altınkaya'da boğulur" di- yorlar. Kozmopolit bir insan yapısma sahip olan Samsun'un, siyasi tercihlerde hangi partiyi ilk sıraya oturtacağı, liderlerin mi- tinglerinden sonra netleşecek gibi gözükü- yor. Her ne kadar, seçim kampanyasını Bafra'da başlatan DYP lideri Süleyman Demirel, daha avantajlı gözüküyorsa da, Rize'de Mesnt Yümaz için söylediğj "Hamsi kavaga çıkarsa, Mesnt Yümaz ûtt, başbakan olur" sözü, Samsunlular arasın- da da en çok konusulan konu. Samsun- lular da, bu ifadeden rahatsız olmuş, De- mirere beürli bir tepki gösterirken, Mesut Yümaz'ın kişiüğine yönelik de bir sempa- ti uyanmış. Bunu ANAP il merkezindeki "iğneyi bıraksan yere döşmez" örneği kalabalık da, kamthyor. ANAP tl Başkanı Şerafet- tin Albayrak, tüm Samsunlulann, "Kara- denizii Başbakan'a sahip çıknklannı" söy- lüyor. Albayrak, Samsun'un DYP'nin ka- lesi gibi gözüktüğünü ancak, bu kaleyi ANAP'm düşüreceğini belirtiyor ve "Bi- zim rakibimiz DYP degfl, SHP'dir" diyor. Demirel'in Bafra'daki gövde gösterisi- ne karşılık, ANAP da, Başbakan Mesut Yılmaz'la 4 ekim günü aynı yerde bir mi- ting yapacak. ANAP'lılar, Bafra ovasımn sulama projesinin temel atma töreninin de gerçekleştirileceği mitingin, DYP'ninkin- den daha kalabalık ve görkemli olması için yoğun uğraş veriyorlar. DYP ile RP il merkezlerinin karşı kar- şıya olduğu caddede, iki pankart dikkat çekiyor. BirL'de, "Hesap soracağız" diğe- rinde de "Ne ezilen ne ezen, kunılsun adil dözen" ibareleri yer alıyor. DYP il mer- kezinin bulunduğîı binanın ikinci katı ha- reketli. lnsanlann kimi giriyor kimi çıkı- yor. Merkez ilçe başkanı Harnn Üçiincü- oglu, 1. bölgeden 6-0 galip çıkacaklannı iddia ediyor. ÜçüncUoğlu, Mesut Yılmaz- ın Karadenizliliğinin, ANAP'a ancak 1-2 puan kazandırabileceğini ifade ediyor. DYP'lilere göre, Bafra'nın da bulunduğu 2. bölgede, kendileri dışında hiçbir parti- nin şansı yok. Adaylarmı önseçimle belirleyen SHP ise, ANAP ve DYP gibi oldukça canlı. SHP listesi, bölgeler bazında iyi dağılım gösteriyor. Merkez adayı olarak 4. sırada yer alan eski milletvekili İlyas Kılıç ise köy köy, mahalle mahalJe dolasarak tercihli oy için çalışıyor. 6. sırada yer alan bir başka aday Galip Özeren de ust sıralara tırma- , nabilmek için "tercih" kampanyası başlat- mış. 3. sıra adayı Ramazan Akal ise, DSP'nin güçlü olduğu kırsal aJanda etkin bir çalışma içerisinde gözüküyor. Akal, "Bugiine kadar ulaşdmamış ve oyunu Ecevit'e vermiş, gerçek sosyal demokrat Dağılım 7-2 olabilir KhraOona- 1983 1987 1989 Çavre 1 oylan Çwre2 41.1 25.2 20.7 28.1 28.2 16.4 10.1 5.5 2.4 0.9 13.1 27.4 19.0 10.2 7.2 4.0 1.0 14.4 32.9 26.4 11.2 9.0 5.2 0.9 18.7 34.3 17 7 14.6 8.5 4.3 1.0 Oy kullanmayan seçmenler 7.6 5.7 15.7 Gecersiz oy kultananseç. 3.6 2.7 2.5 100.0 100.0 TOPLAM 100.0 100.0 100.0 Samsun'un 2 seçim çevresinden toplam 9 milletvekili seçilecek. Birinci seçim çevresinden yüzde 20 barajla 6 milletvekili, ikinci seçim çevresinden ise yüzde 25 barajla 3 milletvekilinin seçileceği Samsun'da, seçim yarışı yalnızca birinci bölge için söz konusu. İkinci seçim çevresinde DYP, seçimi tek başma götürüyor, Samsun'un birinci seçim çevresinde DYP en yüksek oyu alan parti olarak kontenjan milletvekilliğini kazanırken, 5 milletvekilliğinin 3'ünü de alabilecek konumda görünüyor. Samsun birinci bölgede SHP, seçim çevresi barajım aşma şansmı yitirmemeye çaltşmak durumunda. 1989 seçimlerinden sonra SHP Samsun'da oy kazanmamış bile olsa, oy yitirmediği sürece birinci bölge için barajı aşma rahatlığına sahip durumda. Samsun'da 7-2 şeklindeki milletvekili dağılımı dışında bir başka milletvekili dağılımı olasılığı çok düşük görünüyor. AMASYA Milletvekilleri paylaşılacakSeçim çevresi barajı yüzde 25 olan Amasya ilinden 3 milletvekili seçilecek. SHP ve DYP 1989 seçimlerinde aldıkları oy düzeyiyle rahatlıkla seçim çevresi barajım aşabilecek konumdalar. Hatta seçime katılma zorunluluğundan ötürü artacak geçerli oy sayısı bile, bu iki partinin seçim çevresi barajmm altına düşmelerine neden olamaz gibi görünmektedir. Eğer SHP ve DYP 1991 seçimlerinde 1989 seçimlerine göre oy kaybına uğramazlarsa, milletvekillerini kesin olarak aralarmda • bölüşecekler denebilir. Amasya'da ANAP ile dinci+milliyetçi sağ koalisyonun hiçbir seçim şansı olamazmış gibi görünüyor. Sonuç olarak bu ilden SHP'nin 2, DYP'nin 1 milletvekili kazanması beklenen bir dağılım. Bunun dışmdaki milletvekili dağılımları Amasya açısından sürpriz gibi görülebilir. 1989 geçerU oylan 1983 1987 1989 Aflosya ANAP HP MDP DYP SHP DSP RP 45.0 33.6 11.8 MÇ DİĞER 31.0 19.7 26.5 6.5 4.9 3.9 0.9 16.8 23.8 27.8 4.1 7.5 4.7 0.6 19.7 27.8 32.5 4.8 8.7 5.5 1.0 Oy kullanmayan seçmenler Gecersiz oy kullanan seçmenler 6.0 3.6 4.5 2.1 11.9 2.6 100.0 TOPLAM 100.0 100.0 100.0 SAMSUN •Merzifon Taşova' • • > Suluova # AMASYA Ç0RUM TABLOLAR VE DEĞERI^NDİRMELERV!!l!!!!H?g köylülerimiz, inanıyorum ki bu seçimde yuvaya dönecek ve SHP'yi iktidar yapacak" diyor. Güçlü olduğu belirtilmesine karşm DSP 11 Merkezi fazla hareketli görünmüyor. Samsun'daki parti başkanlan arasında tek kadın olan DSP İl Başkanı Nedime Ka- ranis, ilin bütün köylerini dolaşmış. An- cak gerçekçi olmak gerektiğini ifade edi- yor ve "kalabalıklara bakıp, pembe bulut- lardfl dolaşmamak lazım. Samsun'da biz, her iki bölgeden birer milletvekili çıkar- ma şansını zorinyoruz." diyor. RP'nin de hedefi, barajı geçmek. İl başkaru 3. sırada milletvekili adayı Cemal Yümaz Demir, 40'ın üzerinde seçim büro- su açtıklarını, kadın komitesiyle de, ev ev dolasarak oy istediklerini anlatıyor. De- mir, ANAP'ın barajın altında kalacağını, DSP'nin de SHP'yi bölerek etkisiz kıla- cağını öne sürerek, mücadelelerinin DYP ile olacağını söylüyor. Samsun'un 6 milletvekili çıkaracağı bi- rinci bolgesinde, DYP'nin en avantajlı par- ti olduğu ortaya çıkıyor. Geçen seçimler- de alınan oylara göre, barajı DYP ile SHP yakalıyor. Diğerleri barajın altında gözü- küyor. Üçlü ittifakın RP'si ise, DYP ve ANAP'tan oy kopanna peşinde. Ancak, bir kısun MÇP'lilerin RP'ye tepki duyduk- ları gözleniyor. DSP'nin kırsal kesimdeki potansiyeline, MÇP'li ve bir parça da, DYP ile ANAP seçmeninin yöneldiği or- taya çıkıyor. Bize göre, 1. bölgede, DYP 3, SHP 2, ANAP da 1 milletvekili çıka- rabilir. 3 milletvekili çıkacak Bafra, Alaçam, Vezirköprii gibi oy potansiyeli yüksek il- çelerin oluşturduğu 2. bölgede ise, DYP- ANAP çekişmesinin yanı sıra, DSP-SHP mücadelesinde, partilerin barajı aşma şan- sı zor. Ancak seçim günü yaklastıkça den- geler değişirse, bu daha çok DYP lehine olur. Bu bakımdan, 3 milletvekilliğini de DYP alabilir. Bunun yam sua, hiçbir parti barajı aşamaz ve alınan oylara göre, 3 mil- letvekilliği DYP, SHP ve ANAP arasında bölüşüMr. Bu ikinci şık daha geçerli göz- üküyor. Amasya Amasya, Doğu ve Batı Karadeniz böl- gelerinin arasında yer alan 5000 yülık geç- mişe sahip bir kent. Amasya, Osmanhya "sadrazam", "bilim adamı" ve değerli dev- let adamlan yetiştirdi. Zaman zaman "ilimler şehri", Anadolu'nun "Oxfırd"u gibi isimlerle anıldı. Amasya'nın öne- mi bunlarla bitmedi. 1919'da Milli Müca- dele'nin başlaülmasında ilk kıvücunı oluş- turan Amasya, "Amasya Tamimi" gibi önemli bir belgenin hazırlanıp cumhuri- yetin kurulmasına giden yolu da açtı. Çağlann verdiği güzelliklerle gerek do- ğa harikası ve gerekse Anadolu medeni- yetlerinin ender örneklerini toprakların- d? saklayan kültüre) güzelliğe sahip Amas- ya'da 20 Ekim hazırlıklan butun hızı ile sü- rüyor. DYP'de, Demirel'in isteği ile belediye başkanlığından istifa ederek liste başı mil- letvekili adayı olan Ömer Kabakçı'nın "yaptıklanm yapacaklanmın teminatıdır" parolasıyla yola çıkmasıyla DYP'de en az bir milletvekilliğine garanti gözü ile bakı- lıyor. Kabakçı'ya Demirel'in "bakanhk" sözü verdiği de yaygın bir şekilde konu- suluyor. Merkez ilçenin dışında en fazla oy po- tansiyeline sahip Merzifon ve Gümüşha- cıköy'de DSP pek gözükmüyor. önseçim- le liste başı olan Haydar Oynuk'ın Mer- zifonlu, eşinin de Gümüşhacıköylü olması SHP'yi birinci parti yapmaya yakın gös- teriyor. ANAP'ta liste kırgınlığı yok, ama mil- let kırgınlığı ise açıkça gözüküyor. Kutsal ittifakla güçlenen RP'de de 1987 seçimle- rinden bir gün sonra başlatılan çalışma- nın vereceği sonuç merakla bekleniyor. DSP'nin en zayıf olduğu illerden biri olan Amasya'da barajı aşması ise olanaksız. . Amasya'da en fazla hareketlilik SHP ve DYP'de görülüyor. SHP'de önseçim so- nuçları partiden 60 kadar istifaya yol aç- mışsa da, bazılannın istifasını geri alma- sı, yeni katılımlann olması geçmişe sün- ger çekildiğinin izlenimini verdi. SHP'nin oylann en fazla olduğu Merzifon ve Gü- müşhaaköy'de belediye başkanlan Hase- yin Ünsal ve Seiahattin Eymiıii, birinci parti olacaklan inancındaJar. Bu arada DSP'nin Merzifon kuruculanndan olan Ciluıt AUk da SHP'lilere seçime btttün gücü ile asılmalan önerisinde bulundu. Liste ikincisi Tahir Köse, tl Başkam Hak- kı Özşen'in "parti içinde sıkıntı >aratan ki- şilerin aynlması yeni katılımlarla güçlen- memize yol acmışür" biçimindeki konuş- masına katıhyor. RP'nin seçim bürolarında Necmettin Erbakan'm video bantlan izletiliyor. Kut- sal ittifakla güçlendikleri görüşünü savu- nan RP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin La- dikli, "Biz 1987 genel seçimlerinden bir gün sonra calışmalannuzı başladık. Bu- nun meyvelerini 21 ekim sabahı almıs olacagız" görüşünü savunuyor. Amasya'- da ANAP'ın barajı aşabihnesine olanak- sız gözüyle bakıhyorsa da, genel başkan değişikliğinin ve 1989 seçimlerinde sandık başma gitmeyen seçmenlerin bu kez ANAP için bütünleşeceklerine inamyor- lar. ANAP'm Merkez fIçe Sekreteri Meh- met Akif Çeker, aday sıralanmasınm teş- kUatın istediği şekilde olduğunu söylerken, 20 Ekim sonucunun 2-1 ANAP lehine ola- cağı savında bulundu. ANAP da bir mil- letvekilliği için önce SHP'ye sonra da DYP'ye şans tamyor. 1989'da Gümüşhaaköy'de sandıktan bir oyu dahi cıkmayan DSP'nin il genelinde 8 bin olan oyunu arttırarak barajı zorla- masına olanaksız gözü ile bakılıyor. Bu nedenle de hiçbir siyasi parti DSP'ye ra- kip gözü ile bakmıyor. Amasya'da SHP'ülerin "Üçün biri, ba- ba diye ortaya çıkan Demirel'in DYP'si- ne gider" savında bulunurken, DYP'liler de iktidar olunması halinde Demirel'in Ömer Kabakçı'ya verdiği bakanhk sözü- nün kendilerini birinci parti yapacağı gö- rüşünü savunuyorlar. Sonuç olarak bir partinin tek başına sonucu 3-0 yapacağı olanaksız olduğu için SHP'den Haydar Oymak ve Tahir Köse, DYP'den de Omcr Kabakcı ile Mnhammet Kdleci arasından üç kişi seçimi kazanabilir. Bu durumda SHP 2, DYP 1 ya da DYP 2, SHP 1 tab- losu 21 ekim sabahı sandıktan çıkmış olur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog