Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

=^PLA CUMHURtYET/6 HABERLER 2 EKİM 1991 SEÇIM '91 SHP-DSP Dış yardım kavgası YALÇIN ÇAKIR SHP Istanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hasan Feh- mi Guneş, SHP'yi 'dış yardım almak'la suçlayan DSP Genel Başkanı Bıilent Eceviı'in 'yalan söylediğini' belırterek "Ecevit- ler 1978 yılında yurtdışındaki bir vakıftan parasal yardım al- dılar ve bunu yasal olmayan yollardao kullanddar" dedi. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Bülent Ecevit'in hüküme- tinde lçişleri Bakanhğı yapan Güneş'in açıklamasına göre, Rahşan Ecevit'in başkanı oldu- ğu ve CHP'nin bir yan örgütü gibi çalıştığıru belirttiği Köylü Demekleri'ne Isveç'teki bir va- kıftan gelen yardım, bakanlık izni alınmaksızın kullanıldı. An- cak gerçeğin ortaya çıkmaması için eski tarihli belge düzenlen- di. DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit, Güneş'in savlanyla ilgili olarak "Bu yalan ve iftiralan kemüsinden bekkmezdim. Son- radan ahlakı bozulmnş" diye konuştu. Hasan Fehmi Güneş konuyla il- gili olarak şunları söyledi: "Sayın Bulent Ecevit 1980'de başladığı janlış yapma alışkan- bgını kendisine yakışmayacak boyutlarda sürduriiyor ve ne ya- zık ki yalan söylüyor. Bunu açıklamak çok ıstırap verici, ama Ecevitler, 1978'de yurtdı- şından gelen paralan bakanhk- tan izin almadan kullandüar. Rahşan Ecevit'in başkanı oldu- gu Köylu Demekleri yurtdışın- dan yardım aldı. Derneklerin bu tür yardımian almslan yasala- ra aykındır." DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Güneş'in savlannın ta- mamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Eşi Rahşan Ecevit'in başkanı olduğu Köylü Derneği'- nin de hiçbir tarihte hiçbir ya- bancı kaynaktan yardım alma- dığını da belirten Ecevit, "Sa- yın Hasan Fehmi Güneş birlik- te calıştığımız yıllarda dünist bildiğim bir kimse idi. Böyle ya- lan ve iftiralan kendisnden bek- lemezdim. Sonradan ahlakı bo- zulmuş olacak" dedi. Ecevit kendilerine Almanya'daki Fri- edrich Ebert Vakfı yoluyla 1978 yılında gelen yardım önerisini reddettiklerini yineledi. Bu arada Bonn Friedrich Ebert Vakfı'nın basın sözcüsü Klaus Reif savlarla ilgili olarak şunlan söyledi: "Bunlar tamamen binbir ge- ce masallanna benziyor. Biz va- kıf olarak hiçbir iilkede hiçbir siyasi partiye veya şahıslara pa- ra teklif edemeyiz, etmeyiz. Bu tuzüğümüze kesinlikk aykındır. TemsilcUigimizin olduğu yerler- de seminerler ve konferanslar düzenleriz. Ortak projeler geliş- tiririz. Daha önce vakfımızla il- gili Mısır ve Ispanya'da da çe- şitli soylentiter çıktı, ama bu ar- Uk ciddiyet sınırlannı aşıyor. GÖZÜNAYDIN TURKİYE DSP GELÖ ULUSAl BİRLİK İÇİN EVET'LER GÖVERCİNE! GÖZÜNAYDIN TURKÎYE DSP DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinin seçim bildirgesini dfin The Marmara Oteli'nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı. (Fotograf: SERDAR AKİNAN) Ecevit 'kurmaylarıyia DSP'nin seçim bildirgesini açıkladı: Hastaneler belediyelere, özürlülere bakanlık Iç Politika Servisi — DSP'nin seçim bildirgesinde "ekonomi" ve "yerel yönetimler" konulanna ağırlık verildi. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın oluşturulacak kooperatiflere devredile- ceğinin belirtildiği bildirgede "Engel- liler Bakanhğı -Ozürlüler-", "Devlet has- tanelerinin belediyelere devredilmesi", "Toplumsal uzlaşma ve anlaşma ku-- rulu"nun oluşması, "Avlulu iiniversite- ler"in yaygınlaştınlması gibi maddeler de yer aldı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinin seçim bildirgesini dün The Marmara Oteli'nde düzenlenen bir ba- sın toplanüsıyla açıkladı. Toplantıya "DSP'nin ağır toplan" olarak nitele- nen çoğu öğretim üyelerinden oluşan milletvekili adayları da katıldı. Seçim bildirgesini, "Oy toplamaya değil ikti- dara yönelik" olduğunu belirten Ece- vit, konuşmasında ağırlıklı olarak ANAP'ı ve ANAP'm seçim propagan- dalarını eleştirdi. Olası bir DSP iktidarında hedefle- nenler ve hedeflenenlerin nasıl yapıla- cağının anlatıldığı bildirgede, Ziraat Bankası'nın bir kooperatifler bankası- na dönüştürüleceği belirtilerek köylü- ler ve çiftciler tarafından kurulması ön- görülen Tanm Kredi Kooperatifleri'ne devredileceği bildirildi. Bildirgede Halk Bankası'nın ise küçuk ve orta işletme- ciler Ue esnaf ve sanatkârların oluştu- racağı kooperatife devredilmesi öngö- rülüyor. Bildirgede tüketim savurganlığını caydırmak, üretken yaünmlan özendir- mek, dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi ve dışsatımı hızlandırmak bölumunde şu görüşlere yer verildi: "Toplumun her kesiminde sağlıklı Cüketim, girişimcilik ve yatınmcüık egi- timi ve kümırii getiştirilecek, lüks ve sa- vnrganca harcamalar daha yüksek oranda vergilendirilecek, tanm kesi- minde güçlii ve demokratik koopera- tifçilik vaygjnlaştınlıp giiçlendirilecek. Tarımsal üriinlerin dognıdan dışsa- Unt' özendirilecek." Dış satımın üretim ve yatınm aşama- sında desteklenmesinin hedeflendiği bildirgede, ekonominin değişik sektör- leri için "özerk dışsatım kurumlan" kurulması da öngörulüyor. KlT'ler ise ayrı bir başhk altında toplanıyor. Hiçbir bakanlığa bağlı ol- mayacağı, özerkleştirileceği belirtilerek "KİT'ler Eşgüdüm ve Denetim Kurnlu" oluşturulacağı da vurgulanı- yor. KİT yöneticileri, çahşanlan, Milli Prodüktivite Merkezi ve DPT temsil- cilerinden oluşacak kurul, KlTleri hangi koşullarda özelleştireceğine de karar verecek. DSP'nin iktidara geldikten sonra kurmavı hedeflediği bir diğer kurum da toplumsal uzlaşma ve anlaşma kuru- lu, işverenler, işçiler, çiftçi ve esnaf ta- rafından oluşturulacak bu kurul deği- şik toplum kesimlerinin yararlannın hakça bir düzen içinde bağdaştınlma- sını sağlamayı amaçlıyor. Bildirgenin sağlık bölumunde; koru- yucu hekimliğin geliştirilmesi ve dev- let hastanelerinin belediyelere devredil- mesi maddeleri dikkat çekiyor. Eğitim konusu da DSP programın- da aynntılı olarak ele ahnıyor. Ozellikle "avlulu ıiniversite"lerin geliştirileceği belirtiliyor. "Avlulu üniversite pek çok fakültenin bir arada olması" diye tarif ediliyor ve amacı, öğrencilerin eğitim- leri sırasında ders tercihlerini özgürce yapmalarını sağlamak olarak açıklanı- yor. Bir başka hedef de beş yıl içinde üniversite smavlannın kaldınlması. Ay- nca ortaöğretimde, açıkeğitimin geliş- tirilmesi de hedefler arasında. YÖK ise ya kaldınlacak ya da farklılaştınlacak. Belirli konularda araşnrma gereksin- mesi duyan tüm kuruluşların gerekti- ğinde başvuracağı "Araştırma ve Ge- ttşürme Eşgûdiım Kurumu"nun kurul- ması da öngörülüyor. Bildirgede, devletin topluma bir kül- tür politikası dayatmayacağı belirtiliyor ve "Ancak toplumun kendi kültürünü demokrasi ve özgürl&k ortanunda ge- liştinnesi ve çagdaşlaştırabilmesi için gerekli ortam ve olanaklar saglanacaktır" deniyor. Bildirgenin, "Demokrasi ve Insan Haklan" bölümünde ise anayasanın aynntılara girmemesi gerektiği belirti- lirken "Demokrasiye gerçeklik kazan- dırma için toplumsal udaşmayla yeni bir anayasa hazufanması" gerekliliği vurgulanıyor. Kimsesiz ve çaresiz durumdaki ço- cuklann ve yetişkinlerin sorunlanyla il- gilenecek "Engelliler Bakanhğı" da DSP'nin iktidar hedefleri arasında bu- lunuyor. Sfaıema • Tiyatro • Göstori AVŞAR f,.'m S T E P H E GRAV M« 97 64 M I N G ' ı n HAYVAN MEZARlldl'ndan Sonra... "MEZARL1K OEVRIYESI" STEPHEN KING'ln Tüm Dunyada Sa*iş Rekorlan Kıran Romanından yKADKÖr (33774081 11 0O-131S-15 1S-17 30-1930-21 3C ti (14?W»S) n OO-i30O-15OO-1?i$-1ft3O-2i*5 u LALE (14*25 24) 12 00-14 15-16 30-16*5-2115 ••kırkoy RENK (S71IIU) 11 00-13 D0-15 O0-1TO£)-I900-?1 00 A Y L I K S İ N E M A D E R G İ S İ A N T R A K T 7EKİM'DE BAYİLERDE, SINEMALARDA BirMüzik, aşk, tutku ve şürfûmi. 4 EKİM'DE HARBİYE AS'TA.. ZORBA'dln n u n unvtvnıyc*tuıl* Ikincl buyni lllm.. •Beriın Fılm FestıvulıGümtış A>ı Ödülu. • Costas FERRISın başvapıü, • X.\RCHAKOS un Olümste ve coştaın Akdenız-Anadohı müzıgı İFA Seçkin Harbiye HS TM: 147 63 15 fi |mler t u n o r . "Ben deli değilim.M İlgi alanım öıgüriük." JımMomson (1943-1971) STANDARD FİLMCİLİK SUNAR İPara mı?...Seks mi?...Aşk rrn?... TUTKU Yön: MICHAEL LINDSAY-HOGG Andie Mac Dowell John Malkovich ? f ( ,11001300 I5J0 1700 U',5-?:C MT««I« BT4» | l « 01 I ızoo >«.ıs ICJO ı«.«-;ı ıs Bir müzik ve görsettik sölenL. MATHILD* MAV BIROLIVERSTONE FILMI VAL KILMER-MEG RYAN Cumı daı Itikaren RadıkAy M00A ds ŞBII- Sfll (147 89 <7| 11 »13 30-16 30-1915-2'45 Bakırkoy IMCIRLI ,57264 93)'100-13 46-16 30-1900-J1 30 Bcvodiu- KTttlU (-5' 3240) 1200-:500-i8X-2100 Kadıkoy SUKTY* ,3350682) '1 O0-'330-16 15-1900-2115 C r i %IW\ 5 ' 6 2 6 6 0 ) l j « '5 A518 3O-21«I 8JtKARA-HnU»IW 1125 53 9» M«ABA-ttVIHÜKK ıınuıuııIİ43707II 120O- - 4 15-18» 1845-21 00 i33701?8' HOO-iaOO-'SOO-lTOMSOO-? STANDARD FİLMCİLİK "Scvginin ve ÖzverininJÖykasii' ETTE MIDLER John Goodman Yönetmert John Erman Harbiy* AS {147 63 15)12 00-14 15-16 30-18 45-21 30 Şi,i NOVA BARAN (140 35 58)12.00-14 30-17 00-19 30-21 45 Mehmet Ali Ağca Abdı ipekçi yi NEDEN ÖLDÜRDU'' Bu ülkede demokrasi OLACAK Ml? CIA Ajanı Binbaşı Frank Terpil kimdir? Bu düğüm NASIL ÇÖZÜLECEK? Bütûn ınsanlartn lyüiği uin. vf bir kddmın osk\ için. kanunlan çığneyerek adalet mücadelesıne giri$tL. KEV1N J COSTNER ROBIN HOOD H1RSIZLAR PREN5İ -8O6IN HÜOC fRLMI OF Tlüt\ B ABDI IPEKÇİ'MİM ANISINA UZLAŞMAHALIL ERGÜN • BERHAN ŞİMŞEK NURSÜRER Yön:OÛUZHANTERCAN BeyoçluDUNYA 149 93 61 12.00 14 15-16 30 18 45-2100 CiosSAFAK3 5:626 60 11 00-13 ÎO-16 00-1S.30-21 00 Yofcmda Kod.l.oy AS Ankn-o DE»Y* K M Antnl,uUlUSOV'TtcıbıoiHAM4MI74CF« W Adn-<-O7FN Sızıntinın Esran NİNJA KAPLUMBA6A1AR 2Yön MICHAEL PRESSMAN .•ıs « u u ı I U (336flDSOI H»13»1S»IUM1 • Bakırtöy-KARYA Ttt: 542 1172 11 00-13 30-16 00-18 30-21 00 f NINJA |0tn Prtjnmı itHymız. REKLAM FİLMİDAĞITIM1NOA ÖMT-J (141 6203111 30-133CM5X-1730-t»3O-2! ATVU 0*3ÎSTe>ı^Q0-i4 15-16J»-184&-21 15 •rntOPOtH» 74 78H215-14 30.1700-19 1S-21 30 Z&j&tt ORTAOVilfCILAH istiklal Cad. No: 140 Tel: 1511865-66 ] 1 Elcim'den başlayaralc FERHANGİ SEYLER Ferhan Şensoy Cumo: 21.00 CtMİ-Pazar: 15.30-18.30 SEZEN AKSUXU6UR YÜCEL Beyoğlu Sinemalanndan sonra. BİR BEYOĞLU CAFE'Sİ... KİRRROYALPERA...? 20.000 TL Yönetmen: KEVIN REYNOLDS 0 (144 M Jt) 1200-14 45-18.30-21 1S K«d*flyHEKS (33« 01 1*) 10 30-13 15-16 15-1900-21 45 B*rtS»74 (S72M44) 10 »-13 15-1600-1845-21 30 Ç.tofŞAFM-2 (SMMtO) 12 00-15 00-18 00-21 00 t n U n U O N (1Î7 7» S*| 12 00-1415-1830-2115 İBnklZHlR (214261) 12 15-U 30-16 45-19 00-21 15 UUfbb KILIÇOÖLU (1» U) *1 UAPTA T«*lrel«J KULTÜR MEDKEZİ (1S7 47) * n W I 1 1 IMongoc. DuyoHı.Yosotoro uyon. W»r. Soygık - Hif sonmıyorum! Sinema Tiyatro Gösteri DvyifFVİwıiMX 146 97 38 132 64 26 Danielle Teyze" Yön: ETIENNE CHATILIEZ ._Vanı DanıHle 7t>r z«, stzden. şimdt gerçekten nefni edtyor. GünûmüzAin en unü lonescu ovuncutonndan TSIL.M CHILTONun harikutâde oyununu \-e son ytüann en güzef knmedismı hâtâ scyretmediğiniz içtn. Harbiye AS'ta SON HAFTA (147 63 15) 12 00-14 15-16 3O-1845-21 30 '5156 00/254 Memet Bıydur DÜDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA Tûrkçn Erol BUNEY rjneteft l|ıl KASAPOÖ.U 2-3-4-5-6 Ekim| Yön: Can Gürcap 1.2.3.4.S.B.&9 i a t 1.12.13 ikim Yüncteıt Engin ULUOAâ 4. HAFTA l«y»pu FİTAŞ CCP AJuar«f KRİSTA4 Kad*Ay KSH P«n4k OCHEN V ı h n BATI tnMrÇtlUII (MfOIM) (SHM S3) iniMfi) {3S4 U M) {111 UZ3) (14 41 •!( '200 '1 30 Mt» 1*15- 13 30 13 X M » 13 X '2 15 1200 14 X 14 X 6 30 1S4&-21 15 1E30- 1 1600 ' 15 00 ' lG «S-v 7 30-19 30-21 00 TX 16 00-21 00 B00 31 15 IX 21 15 YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yön: Kınan Içık 5.8.12.13 Eklm AKM KONSER SALONU i ' w ı 1930 Pazjr 1600 Wllllım Gltaon SAUNCAKTA İKİ KfŞl Yon: Altv S*zar Çev: Sevgı Sanlı 5.8. fZ.13 Bta Muıahıgzıde CELAL FERMANU DELİ HAZRETLERİ Y i M e ı t Engin ULUOAG (8-9-10 U !Z 13Ekl»| Wıll» RUSSELL BİR KADIN Turkcnı Senrı KARAMÖRSEL Yoneten Petın IPEKKAYA 18-9 10-11 1213 Ekim) OYUN GÜN va SAATIERİ: Soil 20.30/Çor»: 15.00-20.JO/P«f»: 2aîO Cuma 2Oİ0/C.I»«l: 15.00-20 30/Praor 1S.00-i8.30 STANDARD FİLMCİLİK Pretty Woman"ın unutulmaz yıldızı yine aşık oldu... JULIA ROBERTS Yön: Donald Petrie 6. HAFTA Kadtköy YIIDIZ (346 51 24) 11.15-13.15-15-15-17 15-19.15-21.30 GENEL ISTEK ÜZERİNE EKİM AYINDACumartesi-Pazar günleri 15.30'da YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ YALNIZ 8 OYUN Levent Kırca-Oya Başar-Gündoğarken 60 Kisilik Kadro Bilet Sotış: Gosterı Merkezi: 517 05 13 Vakkorama Taksim: 151 28 88 Vakkorama Suadiye: 350 87 42-360 90 90 Sılel Satış Verterı Bostancı Gostef Mefkezı Tel 384 72 10 Vakkorarra TakSim Tel 151 28 88 Vakkofama Suaöıye Tel 350 87 42 M9IT PflODUCTıOr» KONSERSALONU 12 Ekim Cumartesi Saat: 19.00 Modern Dans Gösterisi SUSANNE LINKE Müzik: Dmitri Wiatoviç Doğal sesler, Japon Dauulu ve J.S. Bach'ın Si minör Mess'inden ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ IŞBIRLICI ILE COMBATTIMENTO ODA MÜZİĞÎ TOPLULUĞU 14 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 Bach, Wassenear, Purcell, Telemann 15 Ekim Sah Saat: 19.00 Zelenka, Biber, Fesch, Vivaldi, Telemann HBÜ Bank Katkılarıyla •itetler Sattfa Sunutmuftur 15 Klşlnln ustundekl grup4ara X 25 Indlıim uyguUrur Öğrencl. oğrttmcn v ı emtkll Indlrtml tum ycrlcrdc X SO'dlr Bllet satrs Ycrlerl Konser Salonu 1Z8 53 92 Callerıa Danifma Burosu 559 95 6C vakkorama Taksiın 151 1S 71 vakkorama Suadiye 560 90 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog