Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

S ^ f 2EKİM1991 HABERLER CUMHURİYET/5 SECIM '91 Atina, ANAFın amfalemîne taktı • ATİNA (AA) — Ynnanistan hükümeti, ANAP'ın ambleminden KKTC haritasının çıkanlması için "gereken her tttrlü şeyin" yapüacağını öne sürdü. Hükümet sözcüsü Viron Polidoras, diin YunanJj gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, Başbakan Mitsotakis'in kızı Dora Bakoyanis'in iktıdardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin dış ilişkiler sorumlusu sıfatıyla Avrupa Demokratlar BirliğTne (EDU) gönderdiği mektupta, KKTC haritasının ANAP'ın ambleminden çıkanlmasını istedigini doğruladı. Beşikçi için dilekçe • ANKARA (ANKA) — "Ortadoğu'da Devlet Terörü" adlı kitabında bölücülük yaptığı savıyla yargılanan ve halen tutuklu bulunan bilim adamı Ismail Beşikçi'nin serbest bırakılması için Başbakanhğa başvuruldu. Ankara Haklar ve özgürlükler Derneği (Özgür-Der) yöneticilerinden oluşan 4 kişilik bir heyet dün Başbakanlığa giderek Beşikçi'nin serbest bırakılmasını içeren ve 2 bin 500 kişinin imzasını taşıyan dilekçeyi Başbakanlık Evrak Müdürlüğü'ne verdiler. Dalan'ı ziyaret • ISTANBUL (AA) — Eski Demokratik Almanya'daki fabrikaJann özelleştirilmesi ve satılmasıyla ilgili olarak Türk işadamlanyla görüşmeler yapmak üzere Tflrkiye'de bulunan Treuhandanstalt Finnası'nın iki yönetitn kurulu üyesi, dün akşam DYP Istanbul milletvekili adayı Bedrettin Dalan'ı ziyaret etti. Taksim'deki seçim çalışmalan bürosundaki ziyarette, yönetim kurulu üyeleri Dr. Wolfgang Vehse üe Oltmann G. Siemens, Dalan'ı belediye başkanlığı döneminden tanıdıklannı ve yakm dost olduklannı söylediler. Özal'ın İstanbul şovu • İSTANBUL (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut özal, Maliye ve Gümrük Bakanı Kahveci'nin kullandığı makam arabası ile Kartal ilçesine sUrpriz bir ziyaret yaparak Kartal Meydam'nda gezdi. Cumhurbaşkanı özal, Kahveci ile birlikte ilk önce Güisuyu semtinde bir kahveye girerek vatandaşlarla bir sure sohbet etti. Daha sonra Balıkçılar Çarşısı'nda gezen Cumhurbaşkanı özal, bir anda vatandaşlar tarafmdan çevrildi. Burada balıkçılann sorunlarım dinleyen Cumhurbaşkanı özal, bir balıkçının belediyenin yıkmak istediği balıkçı bannağını kurtarması için yardım istemesi üzerine, konuyla ilgileneceğini söyledi. Daha sonra sahildeki bir gazinoda dinlenen Cumhurbaşkanı TUrgut özal, gazinoda bulunan ANAP milletvekili adaylan ile tanıştı. özal, adaylara başanlar dileyerek, iyi çabşmalannı istedi. SHP'de istifalar • BAJJKEStR (AA) — Bahkesir'e bağlı Dursunbey ve Kepsut SHP ilçe yönetim kurulu, başkan ve üyeleri partideki görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladılar. SHP Dursunbey İlçe Başkanı Ayhan Akan ve yönetim kurulu üyeleriyle Kepsut İlçe Başkanı Aygör Bey ve yönetim kurulu üyeleri dün Balıkesir'de bir basın toplantısı düzenleyerek istifa nedenlerini anlattılar. Starl'e lokantacı teplrisi • SAMSUN (Cumhuriyet Börosa) — Starl'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e "zorba başkan" yakıştırması üzerine Samsun'da Ahmet Eroğlu adlı bir lokanta işletmecisi, "Star" olan lokantasının adım "Mavi Ay" diye değiştirdi. Ahmet Eroğlu, "Ben sadece lokantamın adını degiştirmekle kalmadım, Starl'in yayınlarını da artık müşterilerime izlettinniyorum" RP'ye 'gurbetçf seçmen650 bin seçmenin yaşadığı Almanya'da Türkiye'ye 'seçim turları' bu$ünden itibaren başlıyor. Avrupa'da 'seçim turları' için en etkın çalışan örgüt 'Milli Görüş'. DİLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN — Genel seçimler yaklaşırken Türkiye'deki siyasi partilerin yurtdışındaki uzantı- lan olarak çalışan dernek ve ör- gütler de hummalı bir faaliyet içine girdi. Yaklaşık 650 bin seç- menin yaşadığı Federal Alman- ya'dan Türkiye'ye bugünden iti- baren "seçim tıırlan" başlaya- cak. 1987 seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de en yoğun faaliyeti Refah Partisi'nin gayri resmi yurtdışı organı olarak ça- lışan "Avrnpa Milli Görüş Teşkilatlan" yürütüyor. Milli Görüş'ün Türkiye'deki "ttçlii ittifak" uyannca MÇP taraftar- larını da oy vermeleri için güm- rük kapılanna taşıyacağı öğre- nildi. DYP'ye yakınhğıyla tanı- nan "Hür-Tnrk" de Refah Par- tisi kadar olmasa bile Almanya- da ciddi bir oy potansiyeüne sa- hip. Avrupa'daki sosyal dernok- rat Türklerin çatı örgütü HDF ise SHP'yi destekkme karan al- dı. Yurtdışındaki seçmenler 20 Ekim'e kadar karayoluyla ya da İstanbul, Ankara ve Izmir hava- alanlanndan ulkeye giriş yaptık- ları takdirde buradaki sandık- larda oy kullanabilecekler. 1987 seçimlerinde Kapıkule'de kulla- mlan oylarda çoğunluğu, orga- nize turlarla gelen Refah Parti- si seçmenleri sağlamıştı. RP bu oylar sayesinde Mardin'den ek bir milletvekili çıkartmıştı. Gümrüklerde kullanılan oylar sayıca az; ama seçim bölgeleri- ne dağıtıldığında etkili. örneğin iki partinin atbaşı gittiği bir se- çim bölgesinde gümrüklerden gelen 100 oy terazinin dengesi- ni değiştirip bir milletvekilinin kaderini tayin edebiliyor. Refah Partisi'nin yurtdışında- ki uzantısı olarak çahşan "Mil- li Görüş" teşkilatı bu seçimler- de de Fransa, Hollanda, Avus- turya ve Almanya'dan Türkiye1 ye otobüslerle ve uçaklarla seç- men taşıyacak. 1 ekimde başla- yıp 20 Ekim'e kadar sürecek olan seferlerin organizasyonu ta- mamlandı. "Milli Görüş" top- iadığı bağışlarla ve Türkiye'den, Refah Partisi'nden aldığı tahmin edilen maddi yardımlarla mali- yetin çok altında "seçmen turu" düzenliyor. Carter uçaklarında bir koltuğun maliyeti yaklaşık 320 mark olmasına karşm Milli Görüş organizasyonuyla seçime gidenlerden 150 marklık sembo- lik bir "bilet parası" alınıyor. Milli Görüş, bu sayede günde 5 bin seçmeni gümrüklere taşıma olanağına sahıp. Avrupa'daki sosyal demokrat- lann çatı örgütü HDF, 12 Eylül^ den sonraki genel kurullannda hep "Türkiye'deki her iki sosyal demokrat partiyi de destekkme" karan •almış, SHP ve DSP'yi birleşmeye çağırmıştı. HDF 21-22 eylülde Bonn'da düzenle- diği son genel kumlunda "bu se- çimlerde yalnızca SHP'yi des- tekleyecegini" açıkladı. Almanya'da yaklaşık 5 bin üyesi ve çok sayıda taraftan olan HDF örgütü Türkiye'ye "seçim tnru" düzenlemek üzere çeşitli uçak şirketleri ile temasa geçti. Ancak Milli Görüş'ün mali kay- naklanna sahip oimayan HDFnin gümrüklere taşıyacağı seçmen sayısı sınırlı kalacak. HDF örgütü önümüzdeki haf- talarda Türkiye'den SHP'nin önemli adlannı Almanya'ya da- vet etmek ve toplantılar düzen- lemek istiyor. HDF yurtdışında- ki seçmenleri özellikle SHP'nin eski II Başkanı Ercan Karakas'ı desteklemeye çağırdı. Ercan Ka- rakaş, uzun yıllar HDF Genel Başkanlığı'nda bulunmuştu. HDF Viyana Şubesi ise önü- müzdeki hafta Kapıkule'ye oto- büs seferlerine başlayacak. Daha çok Almanya'nın gü- neyinde örgütlü olan DSP'lile- rin Türkiye'ye hatırı sayılır ölçü- de oy akıtamayacagı tahmin edi- liyor. Alpaslao Türkeş'in MHP za- manında, 12 Eylül'den önce Al- manya'da kurduğu ve kısa adıy- la "Türk federasyono" olarak tanınan "Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu" uzun süredir de- ğişik bir görünüm sergiliyor. MÇP'nin aldığı karar uya- nnca Refah Partisi'nin, yani Milli Görüş'ün organizasyonu ile Türkiye'ye turlara katılacak. Yurtdışmda yaşayan Türk seç- meni, kendisine yıllardır "kon- soloslnklarda oy kullanma hak- lu" vaat eden, ancak bu vaadi- ni yerine getirmeyen ANAP hü- kümetine küskün. tzin mevsimi dışında sadece oy vermek için Türkiye'ye gitmek, her işçinin harcı değil ve ancak Milli Görüş gibi "paralı ve imanlı" örgütle- rin desteğiyle miimkün. Küskün RP'lilere DYP-ANAPçengeli TURAN YILMAZ ERGUN AKSOY ANKARA/DİYARBAKIR — MÇP ile birleşmeye tepki göstererek istifa eden ya da se- çimde çalışmama karan alan RP'nin Güneydoğu örgütlerine, ANAP ve DYP 'çengd' attı. RP'liler ile teması, ANAP'ta eski Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, DYP'de de milletve- kili adayı Salim Ensarioğlu'nun yürüttüğu öğrenildi. RP genel merkezi de tepkiler sonucu istia eden adaylann yerine dün ak- şam saatlerinde yeni milletvekili adaylarını belirledi. Güneydoğu'daki RP örgütle- ri arasında, bazı görüş aynlık- lan çıktığı öğrenildi. Şımak il ve ilçe örgütleri tümüyle istifa ederken Mardin örgütü ise se- çimde çahşmama karan aldı. Diyarbakır'da ise üç ayrı görüş ortaya çıktı. RP'nin Güneydo- ğu Parti Müfettişi Altan Tan'- ın başım çektiği bir gnıp istifa- Bazı RP örgütlerinin MÇP ile birleşmeye tepki göstererek istifa etmesi ya da çalışmama karan alması, Güneydoğu'da oy hesaplannı karıştırdı. SHP de HEP'liler aracılığıyla RP'lilerle temas kurmaya çalışıyor. yı yeğlerken Alpaslan Türkeş'- in adaylığına tepki deklarasyo- nuna ünza koyan il başkanı Na- fiz Yüce'nin başını çektiği grup da genel merkezin yoğun giri- şimleri sonucu, daha önce aldjk- lan çalışmama karanndan dön- düler. Diyarbakır il örgütünde bir grubun da çalışmama yö- nündeki kararlannı surdurdük- leri öğrenildi. Güneydoğu'da istifa ve çalış- mama karan alarak RP ile "köprüleri atan" parti örgütleri ile ANAP ve DYP'nin temasa geçmesi, olaya yeni bir boyut kazandırdı. Her iki parti de bu RP'lileri kendi yanlanna çek- mek için kıyasıya bir mücadele- ye girişirken kapalı kapılar ar- dında gerçekleştirilen bu görüş- melerde, RP'lilere "büyük vaatlerde" bulunulduğu savu- nuldu. lçişleri eski Bakanı ANAP'- ın ve Diyarbakır 1. bölge ilk sı- ra milletvekili adayı Abdülkadir Aksu'nun, RP'liler ile temasta ağırhğını koyduğu öğrenildi. 5 gün önce Diyarbakır'a gelen Aksu'nun, seçim çalışması yeri- ne RP'liler ile "baş başa" gö- rüşme yapmaji tercih ettiği göz- lendi. ANAP'lılann, bu temas- larda RP'lilerin "tepki duymayacaklan" bazı isimleri de devreye soktukları kaydedil- di. Diyarbakır ANAP Merkez İl- çe 2. Başkanı Ensari Oruç, ya- pılan görüşmeler sonucu, RP'li- lerden dörtte üçünün partileri- ne katılacaklannı tahmin ettiği- ni söyledi. Oruç, "RP'lilerin partilerinden kopma nedeni bel- İi. Biz bu kişilerle görüşmeleri- mizi sürdürüyoruz. Bir iki gün içinde dunımun netleşecegi ka- nısındayız. Köskönler arasuıda bazı kişiler bizim girişimimiz ol- madan ANAP'la dogrudap te- masa gectiler. Isimlerini şu an acıklayamayacağım bu kişiler, bir ANAP'lı gibi seçim çalışma- sı yürütüyorlar" dedi. RP'liler ile DYP adına tema- sı ise 1. bölge ilk sıra milletve- kili adayı Salim Ensarioğlu'nun yünittüğü kaydedildi. Ensarioğ- İu, bölgede seçim kazanmak is- teyen partinin mutlaka bu RP'lileri yamna çekmesi gerek- tiğini anımsatarak "RP'deki bu durum bölgedeki seçim sonuç- lannı büyük öicüde etkiler. Şim- diden bir şey sövlemek güç, ay- nlan ve RP'ye küsenler bangi partiye kanalize olurlarsa, o parti şanslı dunıma gelir. Ka- nımca RP'lilerin büyuk böliimü DYP'ye kanalize olacakür. Her şey iki üç gün içinde netlige kavnşur" dedi. Bu arada, SHP listelerinden aday gösterilen HEP adaylan- nın da özellikle kırsal kesimde küskün RP'lüeri saflanna çeke- bilmek için yoğun çaba içinde oldukları kaydedildi. İlçe, köy ve mezralara sık sık gezi düzen- leyen HEP'lilerin küskün RP'li- lere yönelik büyük bir propa- ganda kampanyası başlattıkla- n gözlendi. HEP'liler, çalışma- lan sonucunda bu yönde önemli mesafe kat ettiklerini de savun- dular. Diyarbakır RP İl Başkanı Na- fız Yücer'in, görüş değiştirerek çalışma karan almasının ardın- dan, Diyarbakır il örgütünde se- çim komiteleri oluşturulduğu öğrenildi. Seçim komitelerini oluşturulmasının ardından, kentte yaklaşık 40 otomobil ile birkaç gündür şehir turian dü- zenlendi. Ancak araçlann boş olması ve halkın pek ilgi göster- memesi dikkat çekti. CÜNEYTARCAYÜREK YAZIYDR ERBAKAN, DEMJRELE YÜKLENDt: Düş Kuranın Gerçek Yüzü... ANKARA — Demirel'e, kamuoyu araştırmalannda uzman- laşanların seçimden birinci parti çıkacağını öne sürdükleri- ni sâytediğiniz zaman, tepkisel bir yanıt veriyor, duraksamak- sızın şöyle diyor: "Hayır, hayır. DYP, tek başına ikiidara gelecek!" DYP liderinin yanttı duygusalhk mı kokuyor, yoksa seçim öncesi her partinin benimsediği bir sav mı içeriyor? Ya da bir hesaba kftaba mı dayanıyor? "Kamuoyu araşbrmaian bize bugünlerde yüzde 30 oy veriyor. Bizim uzmanlar bu oy ora- nını kendi metotlanyia inceliyor ve alacağımız oyun -şimdilik- yüzde 35'e yaklaştığını söylüyoriar" diyor. Kuşkusuz bir başka gerçek daha var. Seçim gününe doğ- nı, hele 18-19 ©kim günleri, genelde ortada gezen, hafta se- çimi alması olanaksız bir partiye bağımlı olanlar iktidara gel- mesi olasılığı giderek güçlenen partiye kayıyorlar. Demirel'in çevresindeki uzmanların hesapları, bir yerde bu varsayıma dayanıyor. Bu arada başka bir sav insanı aglamakla gülmek arasın- da duraksatarak gelişiyor. Öyte ki SHP'nin baştna geçen yıl- lar olduğu gibi 20 Ekim'de de "bilinen çorabı" örmeye ha- zırianıyor. Bu sav, SHP ile DSP birbirine düşmezlerse, sol oyların yüzde 50'lere dayanacağı gibi üstelik sahibinin de -Ecevit'in- fazta inanmadıgı bir serabı yuttumnaya çalışıyor. 1977'de bir umudun peşine takıkJı seçmen, CHP oytan yüzde 40'lara uzandı. Günümüzün koşullannda Ecevit'in savladığı gibi sol oylar birden yüzde 50'lere nasıl fırlayacak? Hele önümüzdeki kısa sürede. Yanıîı sadece Ecevit tle eşi bilir. Yüzde 50 düşüne erişmek için Ecevit gibi bugüne dek eda etmediği namazı propaganda aracı yaparak, aşırı milli- yetçilik türküleri soyieyerek sağdan oy aşırmaksa amaç, SHP liderinin aynı yöntemlere başvurmayacağı açık ve kesin. Ecevit, durup durup sol oytan bölmediğini vurguluyor. Oy- sa bal gibi bölüyor. inönü de doğal olarak yadsıdığı propa- ganda araçlanyıa sağdan oy almaya girişmeyeceğinden ya- şama alanına elini sokan DSP'ye elbette yükleniyor. Sot oylar, fazia fazJa verelim, bugüne kadar yüzde 36'larda gezindi. Kamuoyu araştırmalan DSP'nin yüzde 36'nın 13-14'nü yakaladtğını öne sürüyor. Geriye kaian yüzde 23-24, SHP'nin. Bu sonuç kimin yüzünü güldürebilir? Seçimden boyle bir tablo çıkarsa Ecevit yanıtmı bulsun da görelim. İşte belge niteliğindeki cümle. Ecevit, daha dün "Cünkü DSP, SHP'nin asla oy almayacağı kesimlerden de büyük çapta oy almaktadır" dryor. Aşırı milliyetçilik yaparak, namaz gibi Ecevit'ten görmediğimiz yöntemlerle soldan sağa çark eden bir parti, kuşkusuz "başka kesimlerden de büyük çapta oy alır." Ecevit'in ANAP'tan bir eksiği kaldı. Baba ve oğlu TÛ'ler gibi konuşmak! Oğlumuz Ahmet, Magic Box'ta geçmiş gün- terin umacı filmlenne ve haberterine geniş yer verdiriyor. "Ba- ba", 1980 öncesinin kavgafı günlerine dondüğümüzden soz ederek -1987 ve 89'daki gibi- seçmeni korkutmaya uğraşı- yor. Bütün bunların hesabını görecek platform açılıyor. 9-10 ekim akşamlan hayli ilginç. önce parlamentoda temsil edi- len partilere, ikinci gece Meclis dışmda olanlara gazeteci- ler sorular yönettecek. Bakalım ANAP kurgulu, Demirel düş- manlığı kokan, SHP'yi gözden düşürmeye yönelik kaç soru izleyecegiz. örneğin sekiz yılda ancak 744 kilometre otoyol yapmakla seçim alacağını sanan Mesut Bey, yine de el be- bek gül bebek korunacak mı? Yoksa krşisel, siyasal amaç- lardan uzak, haikın kafasındaki sorular mı çıkacak liderle- rin karşısına? Bekleyelirn... B YENt BÎR TÜRKİYE <ALDI RP Gend Başkmnı'nın Karaman'daki mitinginde hedef Demird'di. 6 kez lastik patlattıSınıf arkadaşım DemirePe: Mühendis mektebinde iken nasıl anlamadığın dersleri öğrettiysem şimdi de gel adli düzeni öğreteyim. 6 kere hükümet kurmuşsun, herkesin 6 evi, 6 arabası olması gerekirdi, ama hiçbirisi yok. A¥ŞE SAY1N KARAMAN/KIRIKKALE — RP Genel Baş kanı Necmettin Erbakan, DYP lideri Süleyman Demirel'in, "Benim karşıma çıkacak lider yok" sözlerini eleştirerek, "Sınıf arkadaşım Demirel, Türkiye'nin neresinde istiyorsan karşı karşıya ge- liriz. Mühendis mektebinde iken, nasıl anlama- dığın dersleri öğrettiysem, şimdi de gel, adil dü- zeni anlatayım" dedi. Seçim gezilerini Karaman mitingi ile surdüren Erbakan, Demirel'in 6 kez hükümet kurduğunu ve hepsinde lastik padattığını öne sürerek, "Şündi eline iki anahtar almış, tıngır mıngır sallayarak, halkı oyalıyor. Sen 6 kere hükümet kurmuşsun, herkesin 6 evi, 6 arabası olması gerekirdi, ama hiçbirisi yok" diye konuştu. Erbakan, miting alanlarına geç gelme alışkan- hğım Karaman'da da sürdürdü. RP il örgütü, Er- bakan'ın saat 9.00'da Karaman'a geleceğini du- yurdu. Sabahm erken saatlerinde miting alamnı dolduran kalabakk sıkılmaya başlayınca, Kara- man RP milletvekili adaylan parti programlan- m anlatmaya başladılar. RP Karaman ikinci sı- ra adayı Seyit Osman Sevimli, "20 Ekim'de en zü- ğürt miBetvekilini seçmiş olacaksınız. AOah inan- dırsın, cebimde beş knrnş param yok" deyince, halktan büyük alkış aldı. Gecikme nedeniyle hal- kın bir kısmı öğle namazına gittiği, bir kısmı da dağıldığı için Erbakan, 12.25'te az sayıda bir top- luluk tarafından karşılandı. Erbakan'ın geldiği saatlerde emniyet kuvvetleri binalann tepelerine çıkarak, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı- lar. Konuşmasına "çsselamun aleyküm" diye baş- layan Erbakan, sık sık Demirel'i eleştirdî. Baş- bakan Mesut Yılmaz'ı "kısa pantolonlu 23 Ni- san Başbakanı" diye niteleyen Erbakan, SHP ve DSP'nin de "maballe çocnklan gibi" kavga et- tiklerini söyledi. Türkiye'de üç kez ihtilal yapıl- dığını anlatan Erbakan, "Ardından anayasa da yapıldı, ama eibiseieri başkalan dikiyor. Biz, ana- yasayı başUn aşagı degiştireceğiz. Halkı, miDe- tLmizi zengin edip, inancına göre yaşama hakkı verecefiz" diye konuştu. Türkiye'de içki kulla- nımının son iki yılda iki kat arttığını, halkın bir litre süt, iki litre içki tükettiğini söyleyen Erba- kan, içkinin felaket getireceğini söyledi. "Zina nesli bozuyor" diyen Erbakan, boşanmanın son on yılda yüzde 28 arttığmı ifade ederek şöyle konuştu: "Boşanma niye artıyor? FDmlerde görüyorlar da ondan. Bn fOmlerde aile diye bir şey yok ki. Göre göre nasıl bir şey olduğunu merak ediyor ve boşanıyorlar, ablak bozuluyor. Zina artıyor. Zina artarsa, nesil kötürüm olur. Göniyorsunuz, şort ile mayo ile askeri kıta denefliyorlar. Psv- yon kadıolan Ue yol açıyorlar." ANAP'ın 12 Eylül faşist yönetiminden başka bir şey olmadığmı ifade eden Erbakan, ANAP idaresini Amerika'nın üretimden vazgeçtiği, "uçan tabut" olarak nitelendirilen F-16 uçakla- nm gereksiz yere üretmekle suçladı. Erbakan konuşurken, halkm büyük bir kısnu- nın sessizce dinlediği, yalnızca ön sıralarda kü- çük bir grubun tezahurat yaptığı, Karaman'da da diğer RP mitinglerinde olduğu gibi MÇP bay- raklannın dalgalandığı görüldü. Erbakan, Kırıkkale'nin Cumhuriyet Meydam'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada 20 Ekim'de yapılacak seçim- lcrin asırlann en büyük olayı olduğunu belirte- rek "Böyle bir seçimde hakkı üstün tutanlar zih- niyetinin zafere ulaşması için hepimiz ber şeyi- mizi seferber etmek mecburiyetindeyiz" diye ko- nuştu. Erbakan, DYP ve SHP'nin ANAP iktidarın- dan hesap soracaklan yolundaki sözlerini de eleş- tirerek "AN AP'ın 8 senede vaptıklannın besabuu seksen senede alamazlar" dedi. RP Yozgat bağımsız milletvekili adayı Alpas- lan Türkeş de yaptığı konuşmada, "tnananlan Meclis'te temsil etmek için üç imanlı lider birleştik" dedi. Enflasyonu iktidardan düşürmek için 500 GÜN Enflasyon, Türkiye'nin kaderi değildir. Son 8 yılda enflasyonun %80'lere çıkmasmm nedeni, bu iktidann yanlış ekonomi politikalan uygulamasıdır. DYP, Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve en gerçekçi ekonomi programını getiriyor... Ve, Türk halkından yalnızca 500 gün istiyor. Heçief, enflasyonu önce %30'lara, sonra da %10'a indirmek. ' Gelin, zamlardan, pahalılıktan, işsizlikten kurtulmak için, hepimiz DYP'de bütünleşelim! lı kararsız herkes DYP 7 ye! DOGRU YOL P A R T i S i TEK BASINA ÎKTİDAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog