Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 2 EKİM 1991 SEÇIM Özal'a 4 karşı dava' • ANKARA (UBA) — Amerika'ya "Şükran Mektubu" haberinin gerçek olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Turgut özal tarafından aleyhine 5 milyar liralık manevi tazminat davası açılan Sabah gazetesi yazarı Muammer Yaşar Bostancı "karşı dava" hazırhğını tamamladı. Bostancı, Cumhurbaşkanı özal'ın yayımlanan mektubu sahte, kendisini de sahtekârlıkla suçlayarak hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Özal aleyhine yüklüce tazminat istemli dava açacağını bildirdi. Taşdelen'den Ecevit'e mektup • ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) — Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, SHP'li belediyelerin başarısız olduğunu savunan DSP üderi Bülent Ecevit'e, "GorçekJeri öğrenmek için Çankaya Belediyesi'ne başvurun veya her gün evinizin önünden çöp alan işçilerle konuşun" dedi. Ecevit'e bir mektup yazan Taşdelen, tüm belediye çalışanlarının 2.5 yılhk çalışmaları hakkmda bilgi vermeye hazır olduğunu söyledi. Taşdelen mektubunda "Göreve talip olduğumuz günlerde iktidar, seçildiğimiz takdirde ellerimizi, kollanmızı bağlayacağını, bize iş yaptırmayacağını gazete ilanlan ile duyurmuştu. Sanırım, genelde eskiyi unutmak gibi bir ahşkanhğınız olsa da gerçeği unutmamışsınızdır" dedi. YSK kararına itiraz • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — DYP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ANAP'tan gelen Namık Kemal Zeybek ve Muhyettin Mutlu'nun milletvekili adaylıklarının iptaline itiraz etti. DYP, itiraz kabul edilmezse, Zeybek ve Mutlu'nun yerlerine Baybun ve Bitlis'ten yeni aday gösterecek. ANAP milletvekiUeri Mutlu ve Zeybek'in DYP'den aday gösterilmesi üzerine YSK'run anayasanm 84. maddesine göre aldığı iptal kararı DYP'de tepkinin yanı sıra, rahatlamaya da neden oldu. Anayasanın 84. maddesi, partisinden istifa eden milletvekilinin ilk secimde bir başka partinin merkez organlannca aday gösterilmesini yasakhyor. DYP, YSK'nın bu iptal karan genel merkeze ulaşmadan dün karara itirazını yaptı. SP'nin çevre programı • İSTANBUL (ANKA) — Sosyalist Parti (SP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, mevcut düzenin insanı ve doğayı kirlettiğini ifade ederek SP'nin çevre programının insanı ve doğayı göz ardı eden bu modeli çöpe atacağını bildirdi. Doğu Perinçek yaptığı yazıh açıklamada mevcut düzenin kirlettiği insan ve doğanın tek çözümünün sosyalizm olduğunu söyledi. Perinçek şöyle dedi: "Kâr sistemi, maviyi de yeşili de düşünmez. Yeni Ülke toplatüdı • ANKARA (ANKA) — Istanbul'da yayımlanan Yeni Ülke gazetesinin 28 eylül tarihli 49'uncu sayısı toplatıldı. Yeni Ülke gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol yaptığı açıklamada, gazetenin lstanbul DGM tarafından toplatıldığını belirtti. Demokrasi ve insan hakları nutuklannın atıldığı seçim döneminde demokrat basına karşı yasadışı uygulamalar yapıldığı görüşünü savunan Aykol, "Bir yandan gazeteler toplatılıp sorumluları hakkında onyıllarca hapis cezası isteniyor" dedi. Bediüzzaman ve DYP gerçegi • tSTANBUL (ANKA) — Yeni Asya gazetesi, Yakın Tarih Ansiklopedisi Yayın j Kurulu üyesi gazeteci-yazar Mustafa Kaplan tarafından hazırlanan "Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşleri ışığında siyaset ve DYP gerçeği" konulu broşürü ücretsiz dagıtacak. Mitingler Mega-10'dan yayınüanacak SHP 'kanaPla yüklenecekSHP seçim kampanyasını son 20 günde yoğunlaştıracak. Günde 2-3 ye- ie gerçekleştirilecek mitinglerin Demokrasi Kanalı'ndan yayınlanması planlanıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — SHP, seçim kampanyasını son 20 günde yoğunlaştınrken günde 2-3 yerde gerçek- leştirilecek mitinglerin 'Demokrasi Ka- nalı'nda yayımlanması planlanıyor. Bu arada TRTT, seçime yeni oluşturulan 'se- çim programları' ve 'haber* koordinas- yon birimleriyle hazırlanıyor. Haber Da- iresi, seçimlere 20 günden az kalmasına karşın ne tür program yapılacağına he- nüz karar veTmedi. Alınan bilgilere göre 5-6 ekim günleri Ankara'da lazer şov' ve Kayahan kon- seri destekli 'özel program' gerçekleşti- recek olan SHP, Demokrasi Kanalı'nın yayına girmesi halinde, bu programlar- la birlikte geçmiş mitingleri de banttan yayımlayacak. Bazı konser ve şovlann ise naklen yayımlanmasma çalışılacağı bil- diriliyor. Ancak halen bu konudaki ha- nrhklann tamamlanmadığı kaydediliyor. Erzincan'dan bugün seçim gezisine çı- kacak olan SHP Genel Başkanı Erdal tnöDü ise özel uçakla bir günde 2-3 yere uğrayarak burada düzenlenen mitingler- de konuşacak. Inönü için Zonguldai'tan Ankara'ya dönüşünde karşılama töreni yapılacak. Bu arada yapılan miting ve gosteriler banda alınarak 'Demokrasi Kanah'na yetiştirilecek, aynı gün TV ekranlanna da yansıması sağlanacak. 'Seçim programlan'm Can Okanar'- ın başkanlığında, TRT'de yeni göreve başlayan gazeteci Nurcan Akad ile Ley- la Yaratan, Bülent Güilapoğlu ve TV-2 Haber Müdürü Necati Berker'den olu- şan bir ekip hazırlayacak. Haber koor- dinasyon kadrosu, Parlamento Haberleri Müdürü Nevzat Tug'un yam sıra Yurt Haberleri Müdürü Nuretun Şafak ile Ahmet Çavuşoglu'dan oluşacak. TRT, 20 Ekim seçimini gerekçe göste- rerek 15 günde bir yayımlanan 'Açık Oturum' programını yayından kaldırdı. TRT'nin siyasi parti liderleriyle yapaca- ğı açıkoturum konusundaki belirsizlik de sürüyor. TRT kaynaklan, Genel Müdür Kerim Aydın Erdem'in açıkoturum ko- nusunda karar vereceğini, şimdiye değin karar verilememesinin de büyük olasüık- la 'programın yapılmayacağV anlamına geldiğini öne sürüyorlar. Seçim nedeniyle TRT'nin bölge mü- dürlüklerine hazırlattığı haber program- lan da yayından kaldırıldı. Yılmaz Izmir'de de bıırukBaşbakan Mesut Yılmaz, Izmir'de sönük karşılandı. Ege Üniversitesi'nde öğrenim yılını açtıktan sonra gittiği Seferihisar'da yaptığı konuşmada "Bu otoyollar için oy verin, bu barajlar için oy verin" dedi. TÜREY KÖSE İZMİR — ANAP Genel Baş- kanı ve Başbakan Mesut Yılmaz Adana'dan sonra dün tzmir'de de sönük bir şekilde karşılandı. Ege Üniversitesi'nin yeni öğre- tim yılına başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Mesut Yılmaz gençlerden 21. yüzyıla hazırlanmalarını ister- ken ülkenin geleceği için harca- nacak ortak çabaların kaynağı- nı "milli kimlikten" almasının önemini vurguladı. Yılmaz Se- ferihisar'da yaptığı konuşmada da yurttaşlan "politikacüartn birbirieriyle yaptığı o eski kav- galar için" değil, yapılan oto- yollar, barajlar, gelecek hizmet- ler için oy vermeye çağırdı. Yıl- maz ayrıca kendilerine yeniden 5 yü için yetki verilmesi duru- munda 5 yıl sonra bugünkü ha- yat pahalılığından eser kalma- yacağını savunarak, "Vereceği- oiz her oyun karşıhğuu sizlere hizmel olarak ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi. Yılmaz, "Türkiye'nin milattan sonrası- nın da ANAP'ın iktidara geldi- ği 1983 yüında basladıgını" vur- guladı. Başbakan Mesut Yümaz, dün Adnan Menderes Havaalam'na Ana uçağı ile indi. Havaalanın- da Vali Kutlu Aktaş, ANAP tz- mir milletvekilleri, görevden alı- nanlar yerine yeni atanan ANAP il ve Konak ilçe yöneti- cileri tarafından karşılandı. Karşılama törenine, görevden alınan örgüt yöneticileri ile ilçe başkanlannın büyük bölümü- nün ve muhafazakâr kanadın önde gelen isimlerinden eski Be- lediye Başkanı Burbao Özfatu- ra ile adaylıktan çekilen Fevzi Kahraman'ın katılmaması dik- kati çekti. Yılmaz tek tek parti- lilerle tokalaşırken her gelen "devLet büyügüne" dertlerini anlatmaya çalışan METAŞ işçi- leri de "Hoşgeldiniz" pankartı açtılar. Bir grup partili de "En büyük başbakan, başka büyük yok" diye slogan attılar. Seçim atmosferine girilmesine ve Baş- bakan Mesut Yılmaz'ın kurul- taydan sonra ilk kez lzmir'e gel- mesine karşın karşılama töreni- nin çok canlı olmaması dikkati çekti. Yılmaz, daha sonra Ege Üni- Berna Yılmaz eşinin değerlendirmesini yaptı: Sıcak, dürtist,bir insanHaber Merkezi — Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yıl- maz, aylık Marie Claire dergi- sinin son sayısında derginin Ge- nel Yayın Yönetmeni Suay Aksoy'un sonılannı yanıtladı. Berna Yılmaz, konuşma sıra- sında aktif politikaya hiçbir il- gi duymadığını, ama ilgi duyan- lara saygılı olduğunu söylüyor. Berna Yılmaz aynca kadın hak- lan konusunda da Türkiye'de kadınlara hakların sadece bir kesim tarafından alınabildığinı. bunun yaygınlaşmasını dilediği- ni, kendisinin ise kadın hakları konusunda, ailedeki görevlen nedeniyle aktif olarak çalışma- sının mümkün olmadığını belir- tiyor. Berna Yılmaz'la yapılan- söy- leşinin baa bölümleri sorulu ya- nıtlı şöyle: — Kendinize bir misyon yük- lüyor musunuz? B.Y. — Eşim Dışişleri Baka- nı iken Dışişleri Mensuplan Da- yanışma Derneği'nin başkanh- ğını yaptım. Aynca Türk-Tunus Dostluk Derneği Yönetim Ku- rulu üyeliğinde bulundum. Bun- lar dışında birtakım hayır işleri olur ama mümkün olduğu ka- dar sessiz yapmayı tercih ede- rim. Sözünü ettiklerimin adının ohnası Dışişleri Bakanı'nın eşi olmam dolayısıyladır. — Ne tarz giyinmeyi seviyor- sunuz? Konumunuz icabı istedi- ğiniz tarzda giyinebiliyor musu- nuz? B.Y. — Genellikle spor giyin- meyi severim. Tabii buna çok imkân olmuyor. Evde veya bah- çede bir jeanla rahat ederim. Etek-blazer ya da genellikle iki parçahlan tercih ederim. Moda- yı takip etmek gibi bir çabam yok. Belli bir tarzım vardır, onu sürdürüyorum. — Aşk evliligi mi yapünız? B.Y. — Arkadaşlık ederek evlenmeye karar verdik. — Bu karannızı eşiuizin han- gi özellikleri etkiledi? B.Y. — Çok sıcak ve dürüst bir insan olması. Ve tabii kar- şılıklı ilişkide gösterdiği tutariı- lık ve saygı. — Bir erkekte en çok neiere dikkat edersiniz? B.Y. — Dürüstlük ve sami- miyet. — Bir kadında en çok neiere Berna Yümaz, Türkiye'nin sonınlannın hayat pahalılıgı ve çevre kirtiliği olduğunu söylüyor. dikkat edersiniz? B.Y. — Aynı şeylere. — Kolay arkadaşlık kurabi- lir misiniz? B.Y. — Evet, kolay arkadaş- lık kurarım ve sürdürürüm. — Başbakan eşi olmanız bir yana, kadın gözüyle baktığınız- da Türkiye'nin başlıca sorunla- nnı nasıl sıralıyorsunuz? B.Y. — Hayat pahalılıgı, sağ- lık. ve çevre kirliliği. Ve tabii eği- tim. Başlatılan hamlenin deva- mını, çok ilerilere götürülmesi- ni arzuluyorum. — Partilerin, starlan aday göstermeleri konnsunda ne di- yorsunuz? B.Y. — Partiye oy getirsin di- ye star aday gösterilmesine kar- şıyım. Ancak bir işi iyi yapabi- lecek, başkalanna örnek olabi- lecek starlar politikaya lazım. Eşimin görüşü de bu. — Sizce Mesut Yılmaz'ın po- litikaya getirdiği yenilik nedir? B.Y. — Eşimi övmek duru- munda bu-akıyorsunuz beni. Yi- ne de cevaplayacağım. Çağdaş- lık... Çağdaş, ileri, her anlam- da gelişmiş bir Türkiye ideali tüm politik hırslann üzerinde onun için. versitesi'nin yeni öğretim yüına başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. TBMM Başkanı Kaya Erdem'in de katıldığı tö- rende bir konuşma yapan Me- sut Yılmaz, 2000'li yılların bil- gi ve hüner çağı olacağını vur- gulayarakdı. Yılmaz daha sonra yanında TBMM Başkanı Kaya Erdem olduğu halde Petek otobüsüyle Ürkmez Barajf ıun açılışına ka- tılmak üzere hareket etti. Kısa kent turu sırasında yurttaşı se- lamladı. Bazı yurttaşlar kendi- sine el sallar ve çiçek verirken bazı yurttaşların tepkisiz kaldı- ğı dikkati çekti. Kent içinden çı- .kıldıktan sonra başka bir top- lantısı olan TBMM Başkanı Ka- ya otobüsten inerek lzmir'e döndü. Güzelbahçe ve Narlıde- re'de kurban kesildi ve yurttaş- lar ilçe olma dileklerini aktardı- lar Yılmaz da gülerek "ilçe ya- pa yapa gidiyoruz" dedi. Seferihisar'da î'Yaşım 20, oyum genç Mesut Yümaz'a pankartlarıyla ve "Gençlik seninle" sloganlarıyla karşıla- nan Başbakan Mesut Yılmaz Petek otobüsü üzerine çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Yılmaz, yurttaşlan "diger partilerin bol keseden vaatlerine" karşı uya- rak şunlan söyledi: "3 hafta sonra sandık başına gittiginizde politikacılann bir- birieriyle yaptıklan o eski kav- galar için oy vermeyin. Bu oto- yoOar için oy verin. barajlar için oy verin, size gelecek hizmeüer için oy verin. Ben gelir gelmez, orta diregin, işçinin, köylünün esnafın hükümeti olacağım, de- dim. Çiftçiye verdiğimiz bütün fiyatlar hayat pahalılığının üze- rinde, işçilere verilen ücretler hayat pahalılığının üzerinde. Orta diregimizi enflasyona ez- dinnemeye kararlıyız. Eger bi- ze yeniden 5 yıl için yetki verir- seniz söz veriyorum, S yıl son- ra bugünkü hayat pahalılığiD- dan eser kalmayacaktır. Sizden oy isleyen öteki liderler Türki- ye'yi 20 sene idare ettiler. Vaat- lerini yerine getirmeveceklerdir. Vereceğiniz ber oyun karşılığı- nı size hizmet olarak ödemeyi taahhüt ediyorum." Mesut Yılmaz, daha sonra Urkmez Barajı'nı hizmete açtı. Başbakan Mesut Yümaz, Iz- mir gezisini sürdürürken, sıra- Samadaki yerini beğenmeyerek adaylıktan çekilen eski il başka- nı Fevzi Knhramıın bir açıklama yaparak, "fazilet" mücadelesi- ne gireceklerini söyledi. Kahra- man, "Fazilet mücadelesinin te- meli demokratik uygulamalara karşı bir tavır olacak. Bu tavır nasıl olacak? Birincisi hukuki yollara başvurmak olacaktır. Kaya Erdem'in arzusuna uyan- lar. il ve ilçe teşkilatlannı görev- den almakla hukuki hata yap- mışlardır. Bu nedenle mahke- meye başvurulmuştur. tkinci tavnmız, birind bölge adayı Ka- ya Erdem'e ve listesine karşı de- mokratik ve kitlesel mücadele ortaya koymak olacaktn-" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz, Iz- mir'den aynlırken Adnan Men- deres Havaalanı'nda Izmir ör- gütündeki karmaşa ve bunun seçim sonuçlanna etkesi konu- sundaki sorulan yanıtsız bırak- tı ve "20 Ekim'de görecegiz" demekle yetindi. ANAPTANNÖTLAR Durdurun Petek'i, inecek varCANAN GEDİK ANKARA — ANAP Genel Merkezi^ ni ararsanız, karşımza çıkacak sekreter- lerin "Şu anda partide yetkili kimse yok" yanıtıyla karşılaşacaksımz. İktidar par- tisinin genel merkezinde, seçime 20 gün kala "in cin top oynuyor". Genel başkan yardımcıları, ya kendi seçim bölgelerin- de "can derdine" düşmüşler ya da Baş- bakan Mesut Yılmaz'ın cılız seçim tur- larında boy gösteriyorlar... TV ekranları ile Sezen Aksu'nun göz- de şarkısı "Haydi Bakalun" arasında sı- kışmış propaganda kampanyası, Çanak- kale ve Adana çıkartmalanyla delinme- ye çalışılsa da, iktidar partisinin başın- da esen kötü rüzgârları dağıtmak müm- kün olamıyor. Çanakkale fiyaskosu, eş durumundan Çanakkale'nin hemserisi sayılan eski Başbakan Yıldınm Akba- lut'a iletiliyor. Akbulut, biraz da alaycı bir serzeniş içinde: — Çok gecikti. Eger meydanlara çı- kıp konusarruyorsa, beraber gidetim. Ben kürsüye çıkar konuşurum. Çok değil, daha altı ay önce genel baş- kan adayı iken 2 bin araçla yolları kesi- len Mesut Yılmaz Adana'da... Çok sayı- da resmi plakalı araç havaalanı çıkışına sıralanmış. Öğrenciler davul zurna eşli- ğinde yerel oyunlan sergiliyorlar. Mesut Yılmaz'ı genel başkanhğa adeta canını dişine takarak taşımış eski 11 Başkanı Adem Eroğlu ortada yok. Adana Millet- vekili Ledin Barlas da yok. Alt sıralara konulmuş milletvekilleri Mehmet Perçin, Ibrahim Oztürk küskün. Ikinci sıradan aday gösterilmesine rağmen, ku-gınhğı süren Mehmet Ali Bilici... Adana gezisini izlemekle görevli gaze- tecîlerin kimi Petek'in tepesinde, kimi içerde aday ya da adayın yakını olduğu- nu iddia eden ANAP'hlarla sıkış tepiş. Sabahın erken saatlerinden itibaren tı- ka basa dolu Petek otobüsü içinde aç su- suz Yılmaz'ı izleyen gazeteciler, nihayet patlıyorlar: — Ya otobüsü boşaltın ya da biz ken- di imkânlanmızla döneriz. Mesut Yılmaz, özel otosuna binmiş, havaalarurun yolunu tutmuş. Bakanlar tmren Aykut, Hüsamettin Orüç, Akgün Albayrak, ANAP Genel Başkan Yardım- cısı HaJil Şıvgın, milletveklileri Yılmaz Hocaoğlu, İbrahim Öztürk Petek'teler. Aykut, Petek'in bir an önce yola çıkıp Yılmaz'ın uçağına yetişmesini istiyor, Şıvgın da öyle... Zenger, partililerden otobüsü boşalt- malannı istiyor, ama kimse yerinden kı- pırdamıyor. Otobüs yine hıncahınç do- lu yola koyuluyor. Ama gazeteciler öf- keli... — Durdurun şu otobüsü, biz inecegiz. — Zenger durdur şu otobüsü. Bu ne terbiyesizlik. Biz sizin memunınuz degi- liz, hizmetkârınız da değiliz. — Bakanların makam arabalan var. Neden onlara binmiyorsunuz? — Bu partinin sahibi yok mu? Bura- da yetkili kim, konuşsanıza?» Ne bakanlardan ses var, ne de Halil Şıvgın'dan. Gazetecilerin, "Bizi zoria alıkoyaraazsuıız" biçimindeki tepkileri üzerine Zenger, otobüsü bir benzinlikte durduruyor. Gazetecilerin hepsi Petek'i terkedince, başta Zenger olmak üzere ba- kanlar ve ANAP'ın yöneticileriyle mil- letvekilleri, şoför kapısından adeta ka- çarcasma makam otolanna kapağı atı- yorlar ve Yılmaz'ın uçağında yer almak için son sürat yola koyuluyorlar. Petek'te sadece Ceyhan'da omuzlara alınan Ada- na Milletvekili Bilici kalıyor. Bilici, her zamanki nezaketi ile gazetecileri yatıştır- dıktan sonra, Hatay Valisi'nin de ilgile- riyle gazetecileri havaalanına ulaştıracak özel otolara yerleştiriyor. Uçakta ANAP'ın bas-.n görevlileri er- tesi gün lzmirgezisi içingazetecilere özel uçak aynldığım bildiriyorlar, ama gece geç saatlerde gazetelere ulaşan bir noti» ANAP'm gezi progrartu yine alt üst. "tzmir gezisinin basın mensuplanyla ilgili bölümü iptal edilmiştir." POÜTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETİNKAYA Seçim Fırtınası Değişik Esiyor.•• ANAP, alan mitinglerinden niçin kaçıyor? Mesut Yıtmaz'ın kurmaylan 'nokta mitingleri'nin daha ya- rarlı olduğunu söylüyor. Onun için de temel atma, tesis aç- ma gibi törenlere katılan Mesut Yılmaz buralarda konuşu- yor. Nokta mitingleri dolup taşıyor mu? İzlediğimiz kadanyla bu tür mitinglerde pek ilgi toplamı- yor. O zaman ne olacak? İki televizyondan ses vermek. 40 milyon TV izleyicisinin evine konuk olmak... Ûyle yapıyorlar... Ancak ANAP örgütlerine kulak vermeleri gerekir Mesut Yılmaz'ın kurmaylarının. Örgütler, "Alanlara çıkamıyoruz. İş kötü gidiyor" diyor. Sancı işte burada başlıyor... — Biz alanlara çıkamazsak; köylere, kasabalara nasıl gt- reriz? ANAP kurmaylarının yanıtı şu oluyor: — Biz köylerden değil, kentlerden oy bekliyoruz. Bizim seçmenimiz büyük kentlerde oturuyor... Sanırız ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yılmaz da kurmaylan gibi aynı havada. Bu yuzden yüksekten atı- y°r: . — Istanbul'da 50-0, Izmir'de 19-0 galibiz. İşin farkında değil Mesut Yılmaz. ANAP, kamuoyu araş- tırmalannda yüzde 20'lerin üzerinde, ama blzim gördûğü-. müz bu oranın çok al- !ında A b "?ün. Nedeni ANAP'ın eski genel ise ANAP ın hıçbır , , f. yerde sesini soluğunu DSŞKcLM V@ eSKl duyuramaması. Belki Rat>hakan Vılriınm ANAP seçmeni miting a*?"™*" YHOinm sevmiyor, TV izleyip AkOUİUt, ÇldlŞin kÖtÜ Sb5arda Ke Sil r rîe olduğunu sezinlemiş yaşayan insanlar bu OİSCak kİ MeSUt Yılmaz'a çağrıda oldukları halde "Ben bUİUnUVOr: oyumu ANAP'a vere- . M _J ı ı ı_ı ceğim" diyen yok gi- Meydanlara çıkmakta bi -,••. . .. endişeniz varsa, Ikı olasılık var. , . ...'' . . ' Birincisi ANAP seç- Dlnlkte ÇlkalllTl. ibeSffend? Meydanlara çıkmadan ş gostermek için. seçim kazanılmaz... İkincisi ise ANAP artık ^ ^ — gidici. Örgütler bu gerceğin bilincinde, seslerini çıkarmıyor, seçime asılmıyor 19 gün sonra seçim var. ANAP'ta ise bir kıpırdanma yok. Oysa 1987 genel seçimlerinde hiç de böyle değildi ANAP. Kentlerde, kasabalarda ve köylerde ANAP vardı. Kadrolârı dinamikti, seçimi kazanacaklannı soyteyebilen insanlarla do- natılmıştı. Şimdi nerede o kadrolar, seçime asılan o ANAP örgütle- ri? ANAP'ın eski genel başkanı ve eski Başbakan Yıldınm Ak- bulut, gidişin kötü olduğunu sezinlemiş olacak ki Mesut Yıl- maz'a çağrıda bulunuyor: — Meydanlara çıkmakta endişeniz varsa, birlikte çıkalım. Meydanlara çıkmadan seçim kazanılmaz... Artık ANAP'lılar da açık açık konuşmaya başlıyorlar Bilt- yoriar ki alanlar SHP'ye, DYP'ye, DSP'ye ve RP'ye bırakıl- mış. Onun için de sonuca katlanmak gerekiyor. Mesut Yılmaz önceki gün Adana'da kırgın ANAP'lılar ta- rafından coşkusuz karşılanırken dün Izmir'de de sönük bir brçimde karşılandı. ANAP il örgütü üç gün önce görevden alınmıstı Menderes Havaalanı'nda sessiz bir topluluk dik- kati çekiyordu. Yılmaz'ın bindiği Petek seçim otobüsünün arkasındaki araç sayısı da 50'yi aşmıyordu. Seçime 19 gün kala iktidar partisi ANAP, Izmir'de havlu- yu çoktan atmıştı. Artık dün bu görüntü açık seçik ortaya çıkıyordu. ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yılmaz 'İzmir 19-0' diyor, ama bu gidiş hiç de öyle olacağa benzemiyor. ANAP'ın son bir haftadır Türkiye genelinde olduğu gibi bü- yük kentlerde de inişe geçtiği bir gerçek. Ege'den esen SHP ve DYP fırtınası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırsa, pek çoğumuz şaşırıp kalacağız. Dün Yılmaz'ı izlerken biz böyle düşündük... YSK radyo ve TV'ye müdahale hazırlığında ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Yüksek Seçim Kuru- lu'nun seçim yasakları suresin- de Magic Box'ın yayınına mü- dahale edebileceği belirtildi. SHP'nin, Cumhurbaşkanı liır- gut Özal'ın konuşmalan ve STAR l'in yayınları konusun- daki başvurusunu reddeden YSK'mn, seçim yasaklannın başlayacağı 13 ekim öncesinde radyo-TV yayınlanna ilişkin bir karar alacağı öğrenildi. YSK'mn "ret" karanmn ge- rekçesinde, Kurul'un 157 sayılı karannda, seçimlerin başlangıç tarihinin 26 Ağustos 1991 oldu- ğunun belirtildiği ve bu dönem- de uygulanacak yasaklann ha- tırlatıldığı vurgulandı. Ğerekçede, Cumhurbaşka- nı'nın anayasa ile belirlenmiş tarafsızlığına aykın olarak belli bir siyasi parti lehine ve diğer- lerinin aleyhine konuşmalar yaptığına dair iddiamn değer- lendirileceği mercinin de YSK olmadığı kaydedildi. Başkan Orhan Yalçın- kaya ve üyelerden Sait Rezaki gerekçeye muhalefet şerhi koy- dular. Yalçınkaya ve Rezaki'nin or- taklaşa hazırladıklan karşı oy yazısında, YSK'nın, siyasi par- tilerin radyo-TV propagandala- nnın, anayasa ve yasayla sağla- nan tekele rağmen baa kişi ve- ya kuruluşlann yaptığı Türki- ye'ye yönelik ve Türk dilindeki televizyon yayınlarından etki- 'lenmesini önleyici tedbirleri al- mak durumunda olduğu görü- şüne yer verildi. YSK Başkanı Orhan Yalçın- kaya ve üye Sait Rezaki'nin söz konusu karşı oy yazısını değer- lendiren ilgililer, YSK'nın, radyo-TV'den propagandanm başlangıcı olan 13 ekim tarihin- den önce, seçimin yapüacağı 20 Ekim'e kadarki dönemde uygula- cak esasları belirleyen bir karar alacağını belirttiler. SEÇÎMKULİSİ Dünün "Mağdur"ları Politikada çok kısa süreler içinde bile çok ilginç gelişmelere tanık olmak olası. Izmirli işadamlarından Şükrü Kayabaşı 1985 yüında ANAP Konak ilçe başkanıydı, kongreyle gelmisti. Ancak il kongresinde dönemin Başbakan 'ı Turgut özat'ın desteklediği Atilla Yurtçu'yu değil de Şükrü Okurer'i destekleyince otanlar oldu. Okurer seçimleri kazandı, ancak genel merkez kongre karartnı tanımadı, il örgütü fesh edildi. Şükrü Kayabaşı da o günlerde "Kongreyle gelen kongreyle gider", "Tepeden inmeciliğe karşıyız", "Kongre iradesine saygılı olmak gerek" gibi demeçler verdi, ancak partiden ihraç edilmekten kurtulamadı. "Mağdur" eski ilçe başkanı oldu, yerine "tepeden" atamalar yapıldı. Kayabaşı da bir süre kabuğuna çekilip kendisini unutturdu, daha sonra da "yakın ilişki içinde olduğu" Kaya Erdem'in de devreye girmesiyle affedildi ve partiye döndü. Şükrü Kayabaşı, bugün genel merkez tarafından atanan ANAP tzmir tl Başkanı. İl yönetimi ve Konak ilçe yönetimi milletvekili aday sıralamalanm beğenmeyip bu adaylar için çalışmayacakları izlenimini verince görevden alındılar. Ve dünün "mağdur", görevden alınan ve partiden ihraç edilen Konak İlçe Başkanı Şükrü Kayabaşı, bugünün "görevden alınanlar yerine atanan" il başkanı oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog