Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

2 EKİM 1991 CUMHURİYET/15 INSAJVLAR FÜSUN ÖZBİLGEN G Ö R Ü Ş HAYVANLAR tSMAtL GÜLGEÇ Deneme Denediğin bir kimseyi yeniden denemek pışmanlıktan başka sonuç vermez. Arap atasözü ADLİYE VE DEFTERDARLIK ARASINDA KOŞTURMA CEZASI Örgüt kurarsınız haaa... MAHKEMEDEN gelen celp yaasına bir de not düşül- müştü: "Duruşmaya gelmediğiniz takdirde polis nezaretinde ge- tirüeceginiz teblig olunur." Adliyeye gittik, mahkeme salonunu bulduk. Kapıda, ko- caman bir sanık listesi. Suçla- ra göz gezdiriyoruz. "Hırsuiık, saldırganhk, hır- sıztık, pankart asmak..." Lis- tede adımız yok. Sonunda an- hyoruz "Mesut Önen vs." ya- asının yanında bizim tebliğ kâğıdındaki numara var. Kar- şısında da suçun niteliği şöyle ifade edümış: "2908 sayıh kanuna muha- lefet." Meğer, geçen yıl 30 temmuz- da yapılan genel kurulda seçil- diğiıniz ILAD (Iletişim Araş- tırmaian Derneği) yönetim ku- rulu üyeliğine başlar başlamaz suç işlemişiz. Genel kunıl ev- rakını Dernekler Yasası hü- kümlerine göre 7 gün içinde Emniyet Mudüriüğü'ne bildir- memiz gerekiyormuş. Halbu- ki bizler 13.8.1990 tarihinde bildirmişiz. Bu S günlük gecik- meyi Türk devletınin emniyet kuvvetleri hemen yakalamıs- lar. Durum kaymakamlığa bil- dirilmiş, kaymakamlık resmi bir yazı ile savcılığa suç duyu- rusunda bulunmuş. Savcı da- va açmış, mahkeme zabıtları, tebligatlar falan filan... Duruşma sonunda 40 bin li- ra para cezasına çarptırıidık. Mahkeme kalemine gittik. Şu 40 bin lirayı hemen ödeyelim de kurtulaîım. "Olmaaaaz." "Neden?" "Biz şimdi size makbuz ke- seceğiz. Bu makbuzu alıp Def- terdarlığa gideceksiniz. Orada öde>eceksiniz. Sonra makbu- zu bize getirip dosyaya koydu- racaksınız. Ancak o zaman ge- lecek dunışmada hakkınızda karar verilecek." Defterdarhk bulundu, üç kat aşağıdaki vezneye inildi, paralar yatınldı, makbuzlar götürüldO vs. tLAD Yönetim Kurulu üye- leri olarak genel kurulda seçi- len Başkan Hıf a Topuz, Genel Sekreter Hüsamettin Ünsal, 2. Başkan Oktaj Kurtböke, Prof. Mesut Önen ve bendeniz bu iş- KADINTİCARETİ Bilgisayar ve katalog AVRUPA Konseyi, Kadın- Erkek Eşitliğı Daimi Komisyo- nu'nun "Kadın Ticareti ve Zo- ra Dayalı Fuhsu Önleme" ko- nulu semineri 25-27 eylül ta- rihlerinde Strasbourg'da yapıl- dı. Seminere Türkiye'yi temsi- len raportör olarak Prof. Dr. Türkân Saylan, komisyon adı- na da Prof. Dr. Nermin Aba- ia» Unat katıldı. Uluslararası kaçak kadın göçmenlerin artması ile zora dayalı fuhşun da artraasının önem taşıdığı belirtilen sejni- nerde Prof. Abadan Unat, "Kadınlar kaçak göçmen ya da isçi olduklarında şiddet dahil her türlü tehdit, aşağılanma ve sömürüye tabi tutuluyor" de- di. Gunumüzde kadın ticareti- nin başta bilgisayar olmak üze- re uluslararası alanda yeni tek- nolojilerden yararlandığırra dikkat çeken Prof. Unat, özel- likle Frankfurt, Paris, Londra gibi büyuk kentlerde bilgisaya- ra dayalı resimli kataloglarla ya da posta yolu ile "eskort" ve "eş" seçilebildigini anlattı. Bu durumun utanç verici oldu- ğumı ve iki yüzyıl önce Afri- ka topraklannda yapılan köle ticaretinden farksız olduğunu Prof. Abadan Unat belirten Unat, yeni bir ticari ahlak kanuDunun geliştirilmesi gerekiiliğini savundu. Prof. Saylan ise raporunda fuhşun önlenmesi konusunda özellikle bazı anlayışların yay- gınlaştınlması gerekiiliğini sa- vundu. — Kadınlara birer 'tüketim maddesi' birer 'mal' olarak ba- kılmaması için kamusal yaşa- mın her alanında eşitlik kav- ramına ağırlık kazandınl- malıdır. — En geniş çapta aile plan- laması siyasetleri uygulanma- Prof. Saylan lı, fuhşun fakjriiğin ya>gın- laşması ile yogunluk kazandı- ğ» göz onüade bulundunıima- hdır. — Türkiye'nin de onayladı- p 'cinsiyete dayalı her turlu ay- nmcılığa karşı' BM'nin hazır- ladıgı sözieşmede öngönilen somut, önleyiti pob'tikalar ge- çerii kıhnmalıdır. — Kitle Uetişim araçian, özellikle reklamlarda kadını sırf 'cinsel meta' olarak kullan- mamalı, kadınlar da bu sömü- rüye karşı koymalıdır. HASAM CELAL 6UZEt'IH AÇIKLAMASI 'Taşar yalan söylüyor' MUSTAFA Taşar'ın dün bu sütunlarda yer alan "Ben Güzel gibi dünistlük gösteri- sinde bulunup Çankaya'daki evimi liç kez sattıgımı soyleyip kampanya yürutmuyorum. Halâ üç kez satügı evinde otu- ruyor zaten" şeklindekı sözleri üzerine H.Celal Guzel'den bir açıkiama geldi. Güzel şöyle di- yor: 1. 1989 yılında ANAP Ge- nel BaşkanLğı'na adaylığım sı- rasında kampanyayı yurutebil- mek için eşime ait Ankara OR-AN sitesinde bulunan, eşi- min DPT'de sigortalı olarak çalışırken SSK kredisıyle aJdığı ve on yıl süreyle borcunu öde- diği sosyal konutu 45 milyon liraya satmıştık. 2. Halen bir evde otunıyo- rum. Ankara- Yukanayrana'da ömür So- kak Esen Apartmanı'nın 17 numaralı dairesini, 1981 mar- tmda ev sahibem Nurinnisa H. Celal Güzel Topçu'dan kiralamıştım. Hâ- lâ aynı evde 1.000.000.— TL aylık kira karşılığında oturu- yorum. Bakanlıklarım ve mil- letvekilliklerim (aynca müste- şarlığun) sıraanda lojman kul- lanmadım. 3. Mustafa Taşar, milletve- killiğimin sona erdiği şu gün- lerde hâlâ Güzel korkusu ve endişesi içerisinde yalan söyle- mekte ve iftira atmaktadır. Fazilet, haysiyet, durustluk ve namustan mahrum insanların buna sahip bulunanlann tavır ve davranışlarını anlamalannı beklemiyorum. Butün Gazıan- tep ve Türkiye, Hasan Celal Guzel'i de Mustafa Taşar'ı da tanımaktadır. Yalana ve müf- teriler, yirmi gün sonra halk- tan cevaplarını alacaklardır. 4. Ben beş yıl önce milletve- kili seçildig'imde servet beya- nında bulundum ve kamuoyu önünde bunu hep tekrarladım. Milletvekilliginden ayrılırken servetim azalarak aynlıyorum. Taşar'ı, milletvekili oldugu gun ve bugünkü servetini (ken- disine ve akrabalanna ait ol- mak üzere) açıklamaya çağırı- yorum. lemleri tamamlayarak "Orgüt işleri ile uğraşmanın insana ne gibi belalar getirebilecegi" ko- nusunda ufak bir fikir sahibi edilmiş olduk. Son günlerde seçime giden bütün siyasi partiler demokra- siden başka söz etmiyorlar. Demokrasi örgutlenmektir, in- sanların bir araya gelerek çe- şitli gruplar ve örgutler eliyle kendilerini yönetmeleri ve ik- tidara ağırlıklannı hissettirme- leridir. Ancak Turkiye'de "ör- gutlenmek", yaşadığımız ör- nekte göriildüğü gibi insamn başına her zaman ufak veya büyük belalar açıyor. Bu ne- denle insanlar örgütlerden, derneklerden kaçıyor, demok- rasiden uzaklaşıyor. 5 yüda bir sandık başına giderek bir oy atıvermekJe de demokrasi an- cak bu kadar oluyor. örgütlenmenin önündeki engelleri kaldmp, bu saçma Dernekler Kanunu'nu hemen rafa kaldıracak ve insanlan ör- gütlenmeye özendirecek bir ik- tidar ve siyasi partinin özlemi- ni yaşıyoruz. Demokrasi bir kültür işi ve bu kultürü de ancak örgutlen- meyi özendirerek sağlayabile- cegîz. Aksi halde, yurtdışından dünyanın en ünlu iletişim uz- manlannı Türkiye'ye getirmek, Türkiye"de iletişim dalında pa- neller düzenlemek, iletişimle ü- gili yayınlar yapmak ve kamu- oyu oluşmasına yardımcı ol- mak gibi işlevler üstlenmeye çalışan bir dernek bile mahke- me önüne suçlu olarak böyle sürülüyor. SEMRA OZAL BSEYRA'PA Nikos'u dinledi TURGUT Özal bugunlerde oldukça sıkıntıh göninüyor. ANAP eridikçe altındaki kol- tuğun kaydığını hissediyor. Meydanlara çıkıyor, anayasa- ya ve tarafsızlık ilkelerine al- dınnayan konuşmalar yapıyor. Semra Özal'ın ise umurun- da bile değil. Kimi zaman oğ- lunun televizyonuna çıkıp l«n- ca Toskay için tercihli oy isti- yor, kimi yerde Mesut Yılmaz için bestesini Onno lunç'tan aldıklan "Hadi bakalım san- dıklara, bütun oylar AN AP'a" kasetlerini dağıtıyor. Geçen akşam ise tstanbul'- un en populer barlarından Fi- gevra'ya geldi. Yanında oğlu Efe ve gelini Zeynep ile dok- torları Cengiz Aslan ve kansı, bir de Kemer Çamyuva'da din- lendikleri motelın sahibi Aga Ceylan'ın oğlu Ziilküf Ceylan göze çarpıyordu. Bu yıl sezona yeni başlayan Atinalı sanatçı Nikos'u dinle- yen Semra Flanım, Nikos'un Türkçe söylediği "hadi baka- lım kolay gelsin" şarkısı ile el çu-parak bir güzel eğlendi. Hanedanın kızı Zeynep Özal ise çoktandır ortalıklar- da görunmüyor, eğlence yerle- rine adım atmıyor. Galiba se- çim öncesi hakkında yine da- vul, jaguar, Adnan gibi sözler ahp yürumesin diye 20 Ekim geceyansma kadar evinde göz- altına alınmış. Dışan çıkması- na izin verilmiyor. INTOURIST SİZİ MOSKOVA'DA YENİ AÇILAN 5 YILDIZU OTELLERİNE DAVET EDÎYOR! SLAVYANSKAYA-METROPOL-OLIMPIA PENTA PULMAN-AEROSTAR Otellennde Moskova da aradtğınız en konforiu ortamı Dulacaksınız INTOURIST Sovyetfer Bıriığınde bağımsızlığını ılan veya elde eden tum Cumhunyetlerde 91 otelın sahibi ve ışletmecısıdır Tum rezervasyon ve vıze ısteklennız ıçın lutfen bızı arayın. Cumhunyet Bayramında IM0SK0VA-LENİNGRAO GEZİSİI (24 31 Ekırr) + 1.640.000.-U Aynca İSRAİL GEZİSİ I EİLAT-TELAVİV (25 Ekın 1 Kasım) 850$ ••• Intourist-lstanbul ^ ı a SOVYETLER BIRLIĞI DEVLET TUR1ZM TEŞKILATI IstanbulTel 1302297-1300865-1309800-13141 68Fax 1309345 AbdtlpekçtCad AltmSok AhmetKaralşhanı 2/9 80200 Nışanlaşı/IST Ankara Kutaöa Turızm Tel |4| 231 72 68-69 KAYIP KÖPEK SOYAOI: CAMPAS ADREŞ: Doğu Sitesı B Blok D. 41 Büyükçiftlık Çıkmazı Nışantaşı Tel (komşu) 133 00 15 Büyük siyah, uzun tüylü koca kafalı bir köpek, boynunda tasma var. UERITOURBm CEfiTER • TUMHÎÎRİYETBAYRA^ KAPADOKYA V PAMUKKALE NİSSA HOTEL Kesin Hareket 25 Ekim 3 Gece 4 Gün 470.000 (YP) KORU MOTEL Kesin Hareket 25 Ekim 3 Gece 4 Gün 660.000 (YP) RODOS KAMIROS 915.000 B.B BELVEDERE 1.100.000 H.B CHEVALIER 1.200.000 H.B PARADISE 1.400.000 H.B Kesin Hareket 25 Ekim 7 Gece 8 Gün KIBRIS CELEBRITY LAPHETOS JASMN COURT L A. BUNGALOVV GRAND ROKS SALAMIŞ BAY 1.100.000 1.000.000 1.300.000 1.050.000 975.000 1.035.000 Gıdiş 26~Ekim D5nüş 29 Ekim TUNUS NOZHA BEACH HOTEL Kesin Hareket 26 Ekim 7 Gece 8 Gün 2.250.000 (YP) MISIR SHERATON HOTEL Kesin Hareket 27 Ekim 7 Gece 8 Gün 3.450.000 (TP) YUNANİSTAN SELANİK • ATİNA • KAVALA Kesin Hareket 25 Ekim, 6 Gün 1.350.00Ö AVRUPA • AMERİKA VE UZAKDOĞUYA EKONOMİK UÇAK BİLETLERİ Halaskargazi Cad. No: 85/1 Harbiye Tel: 132 74 78 -147 62 80 -146 80 34 -140 88 84 KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK HIZLI GAZETECİ NECDET ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI GARFIELD jm DAVIS TCDD YollaıVna ait banliyö kanımı kaybettim hukumsüzdür. ALPER TÜYSÜZ Ehliyetimi ve nüfus cfizdamnu kaybettim. Hukıimsuzdür. ZÜLKÜF GÜNA Y tLAN İNCESU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı: 1991/35 Tal. Satılmasına karar verilen Incesu ilçesi Süksun nahiyesi Karasu raev- kiınde kâin Incesu Tapu Sicıl Müdurlüğu'nün Cilt 46, sahıfe 60 ve sıra 2'de kayıtlı 10.561 m 1 alan uzenne 200 m : betonarme karkas lo- kanta, 54.67 m! yağlama yeri, 8.00 m: 'lık lastık ünitesi, 24.00ra1 WC, aynca 20 adet bayrak ve aydıniatma direğı, 58 m derinlikte su kuyu- su, 11 adet taşıyıcı kafes direkle 63 ku'lik trafo, 900 m; taşduvar, 3500 kamyon toprak dolgu ve 4 adet benan pompasından ibaret olup halen benzin istasyonu olarak kullanılmakta, muhammen değen 312.787.817.— TL (üç yüz on iki milyon yedi yüz seksen yedi bin sekız yüz on yedi) TL'dir. 1-tlk satış 29.11.1991 günü saat 14.00-14.15 arası Incesu Hukü- met Konağı önünde açık arttırma usulü ile yapılacaktır. Bugün kıy- metinin V«75'i bulmadığı takdirde ıkincı satış 9.12.1991 günu aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Bugun kıymetınin %40'dan az olma- mak kaydıyla en çok fiyat verene ihale olunacaktır. 2-Arttırmaya iştirak edeceklerin kıymetinin "!t 10'u mspetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri gere- kır. Satış peşin para ile olup istenildiğinde alıcıya 20 gunlük mehil verilecektir. Dellaliye, damga resmi, tapu harç ve masraflan ile KDV alıcıya ait olacaktır. 3-Satısa ıştırak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmı; sayılacaklan, başkaca bilgı almak ısteyenlerin müdurlü- ğümuzün 1991/35 Tal. sayılı dosya numarası ile müracaat etmeleri ve masraf venldiğı takdirde alıcıya şartnamemn bir örneğmin gön- derileceği ilan olunur. 23.9.1991 ANTALYA 1. SULH HUKUK HÂKİMLİGİ Esas No: 1990/1803 Davacılar lsmail Beykara vesaire vekilleri Av. Abit Kuçiı- kaslan tarafından davalılar OSMAN ÜTGÜNOĞLU VESA- tRE aleyhine açılan izaleyi şuyuu davasımn yapılan yarglla- ması sırasında verilen ara kararı gereğince; Buna göre dava konusu Antalya Merkez Alan mahallesi Ka- rakoyunlu mevkii 564 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın satı- larak paydaşlığın paydaşlar arasında satış bedelinin pay edil- mesi davasımn 4.11.1991 gunü saat 09.00'da mahkememizde yapılacak olan duruşmada Erdoğan Ünal'ın ve Hasibe Tokat'ın hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirme- leri, gelmedikleri takdirde duruşmanın yokluklannda yüril- tıileceği yönünden dava dilekçesi özeti ve duruşma gunü ila- nen tebliğ olunur. 19.9.1991 ÎLAN T.C. ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No: 1991/26 ADRESİ MEÇHUL DAVALI: Mehmet Cinkol, Aydınlıkevler Çev- reh Sokak 12/16, ANKARA Davacı Demet Cinkol vekili Av. Mustafa Uzan tarafından davalı Mehmet Cinkol aleyhine Mahkememize açılan boşanma davasımn ya- pılan açık yargılaması sonunda: Mahkememızın yukanda tarafları ve mahiyetı yaalı davanın yapı- lan açık yargılaması sonunda verilen 19.6.1991 gün ve 1991/26, esas 1991/409 sayıh ilam ile davacı tarafından davalı aleyhine açılan da- vanın reddine, Yargıtay yolu açık olarak karar verilmı; olup iş bu hük- mun temyız tetkikı davacı vekılı tarafından verilen 4.9.1991 kaydiye tarihlı temyız dilekçesi ile temyiz talebinin mürafalı olarak incelen- mek suretıyle anılan karann bozulmasına karar verilmesi istemi ile temyız etmış olup davalının tebhgata yarar adresi bulunmadığından Mahkeme ılamı ve temyiz dilekçesının kendisıne ilanen tebliğine ka- rar verilmiş bulunduğundan karar gereğince adresi meçhul davalıya Mahkeme kararı ve temyiz dilekçesi tebliğ yenne geçmek uzere ila- nen tebliğ olunur. 19.9.1991 Basın: 49513 T.C GÖLBAŞI (ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYI: 1990/186 Davacı Celil Arabacı Vek. Av. Rabia Kaban tarafından davalılar Adeviye Şener ve 23 arkadaşı aleyhine açılan ızaleyı şuyuu davasımn yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara kararı gereğince: Davalılar: Halil Yurttaş, Fatma Yuntaş, Hasan Arabacı ve Adevi- ye Şener'e daveüye çıkartılmışsa da duruşma gunu tebliğ edilememış ve adresleri zabıtaca da temin edılemediğınden duruşma günü olan 14.10.1991 gunü saat 10.40'ta ibraz etmek istediklerı tüm delilleri ile birlikte mahkememizde hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil- le temsil ettırmeleri, duruşmaya gelmemelen halinde ve bir vekil de göndermedıklen ukdırde gıyap kararı tebliğ edılmeksizin duruşma- nın gıyabında yapılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 37017 İSTANBUL ÜNİVERStTESİ REKTÖRLÜCÜ'NDEN 23 Eylül 1991 tarihinde yayımlanan ilanımızda Istanbul Tıp Fakul- tesi Üroloji Anabilim Dalı Yardımcı Docent kadrosu ıptal edilmıştır Duyurulur. Basın: 36899 tLAN ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN Dosya No: 991/303 Davacı Maliye ve Gümrük Bakanhğı vekili tarafından davalı Tüm- Pa Petrol Ürunleri tnşaat Ticaret San.TicLtd.Ştı aleyhine iflas dava- sı mahkememizde görülmekte olup, duruşması 18.10.91 günd saat 11.15'e bırakılmıştır. llandan itıbaren 15 gün içinde ıflası ıstenen Tüm- Pa Petrol Urünlen Tıc. San. Ltd. Şti'den alacaklı olanlarm Mahke- memize müracaat ederek ıflası gerektiren bir hal bulunmadığını de- lılleriyle birlikte ileri sürerek Mahkememizden iflas talebinin rcddini isteyebileceklerı husıftu tebliğ olunur. 23.9.1991 Basın: 37014
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog