Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

2 EKİM 1991 EKONOMİ Dış borçta arüş • ANKARAİ (ANKA) — Yılınilk yansında 5.3 milyar dolar azalan dış borçlar, üçttncü ttç aylık donemde yeniden artmaya başladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin verdigi bilgiye göre haziran ayı sonunda 43.7 milyar dolara gerileyen dış borçlar, izleyen üç ayda yaklaşık bir milyar dolar artarak 44.7 milyar dolara çıklı. Başbakan Yardımcisı Pakdemirli, dış borçlann 25 eylül itibanyla 44.7 milyar dolara çıkmasında en büytik etkiyi Amerikan Dolan'mn değer kaybetmesinin yaptığını bildirdi. Faizde son durum • ANKARA (ANKA) — Faiz yanşının hızı şimdilik kesildi. Demirbank dünden geçerli olmak üzere vadesiz mevduata verdiği faizi yüzde 10'dan yiizde 35'e çıkardı. Pamukbank, vadeli mevduata uyguladığı faiz oranlarını birer, Oenizbank 2'şer puan arttırdı. Tarişbank da önceki gün 3 ay vadeli mevduata uyguladığı faiz oranını 3 puan yükselterek 72'ye çıkardı. Gtineş'e aiacak davası • ANKARA (AA) — Güneş Gazetesi Ankara Bürosu'ndan, "vezne önünde bekleme eyiemi" yaptıklan için işlerine ihbarstz ve tazminatsız olarak son verilen 64 kişiden 14'ünün işveren hakkında açtığı ikinci aiacak davasına başlandı. Ankara 3. Iş Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan iJk duruşmasında hâkim, işten atılanların alacaklarını dava sonuçlanıncaya kadar güvence altına almak amacıyla, işveren Asil NaoVin Güneş gazetesiyle ilgili şirketlerinin elinde bulunan mallara "tedbir" konulmasını kararlaştırdı. Döviz faizleri • ANKARA (ANKA) — Döviz tevdiat hesapları karşılığı Merkez Bankası nezdinde tutulan munzam karşıLklara uygulanacak faiz dolar için duşürüidü, mark ve Isviçre Frangı için yükseltildi. Fransız Frangı ve Hoiianda Florini için aynı kaldı. Işadamlan Birligi • ANKARA (UBA) — Rusya-Ttırkiye Işadamlan Birliği kuruldu. Merkezi Moskova'da bulunan Rostürk'ün başkanlığına Gültekin KöksaJ getirildi. Pet Holding'in girişimi ile kurulan Rusya-TOrkiye Işadamlan Birliği'nin ilk genel kurul toplantısı Moskova'da yapıldı ve çalışmaiara başlandı. GlobaFın borsa konferansı • Ekonomi Servisi — Global Menkul Değerler'in yurtdışında düzenlediği Türk borsasını tanıtım seminerlerinin ikincisi bugün New York City'de yapılıyor. New York City'de The Parker Meridien otelinde düzenlenen konferansa 100'den fazla kunımsal yatırımcının katılması bekleniyor. \aşar grubu blucinci oluyor • Ekonomi Servisi — tzmir'in en büytik sanayi grubu Yaşar Holding blucinci oluyor. Yaşar Uluslararası Tekstil şirketinin Amerikan Jordache bhıcinlerini Türkiye'de üretmek üzere anlaşma imzaladığı ve kadm-erkek ve çocuk için pantolon, gömlek, mont, t-shirt gibi ürünlerin franchising sistemiyle Izmir'de üretileceğı açıklandı. YABANCI KAYNAKll FİNANSMAN • Resmı veya ÖnM kuruluşlara • Beledıyeler» • Vilayetlere • Bankaiara •OteUere • Hastanelere • Imalatçı va fabnka sahıplenn* Ysnı projelsr ıçın tadılat ve ılavater ıçın, ışletme sermayesı. öz «a/nak sermayelerı ve ortaklık sernMyelefi (jotn» v»nture) temınınd* danışmanliK ve aracılık yapryoruî Garantılt nızmet venfcr Müracaatlarınız için: Fax: (9-4) 146 08 20 CUMHURÎYET/13 İSO, 500 büyükten sonraki 325 sanayi kuruluşunu da açıkladı Sanayide küçükler kârsızEkonomi Servisi — Istanbul Sanayi Orası, "500 biiyük sana- yi kunıluşunu izJeyen 325 biiyük sanayi kuruluşu" ile ilgili, hazır- ladığı araştırmamn sonuçlarını açıkladı. Bu yıl ilk kez gerçek- leştirilen araştırmada, özel sek- törde dev fırmalar kâr patlaması yaparken, orta ve küçük ölçek- lî sanayi kuruluşlarında kârlılı- ğın azaldığı dikkati çekti. Ka- muda küçük sanayi şirketlerinin kârhlık performansında özel sektörle aynı düzeyde olduğu belirlendi. İSO, her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Tiirkiye'nin 500 Biiyük Sanayi Kuruluşu" araş- tırmasında sıralamaya gireme- yen, ancak büyüklükte hemen bunların ardından gelen sanayi kuruluşlannı, bu yıl ayn bir de- ğerlendirmeye tabi tuttu. Söz konusu değerlendirme sonucun- da, 286'sını özel, 39'unu da ka- mu kuruluşunun oluşturduğu 325 fırmanm, 1990 yılındaki toplam satış kârlılığı 10 trilyon 755 milyar 968 milyon lira ola- rak gerçekleşti. Toplam satışlar- da kâr eden firma sayısı 272 ola- rak belirlenirken, bunun 14'ünii kamu kuruluşlan 258'üıi ise özel şirketler oluşiurdu. Bu 272 fir- marnn satış kârlılığı yüzde 8.14 olarak ortaya çıkarken, satış kârlılığı oranı, özel sektörde yüzde 7.91'de kaldı. Kamu ku- ruluşlannın satış kârhlık oranı ise, yüzde 1251 oldu. 500 buyuk firma arasında ise satış kârlılığı Sanayi kuruluşlan arasında kamuda küçükterin kârlılığı daha fazla iken özel sektörde firmalar küçüldükçe kârhlığın da düştüğü dikkati çekiyor. 500 biiyük sanayi kuruluşundan sonra gelen 325 sanayi kuruluşu 1990 yılı içinde büyük oranlarda borçlandı. 500 büyük sanayi kuruluşunda kârhlık (°/o) Satış kârlılığı Özsermaye kârlılığı Aktif kârlılığı 412 kâriı tanh 9.29 54.14 16.05 IS 40kMN 8.75 4352 16.03 372 iul 9.10 49.93 16.04 500 büyükten sonraki 325 kuruluşta karlılık (°b) Satış kârlılığı Özsermaye kârlılığı Aktif kârlılığı 272 kiriı kwıh 8.14 35.77 11.30 ış 14kam 12.51 35.32 9.47 258 «ztl 7.91 35.81 11.49 oranları özel sektörde yüzde 9.29, kamu kesiminde yüzde 8.75 idi. Bu ise özel sektörde fir- malar küçüldükçe kârhlığın düş- tüğünu, kamuda ise küçük KİT'lerin büyüklere göre daha kârlı çalıştı|ıru ortaya koydu. İstanbul ve çevresi agırlıkta Istanbui Sanayi Odası'nın, araştırmasına katılan şirketler arasında yaptığı sıralamada, ilk 500'den sonraki 325 büyük sa- nayi kuruluşu arasında Koç, Sa- bancı gibi büvük holdinglere ait şirketlerin isimlerine rastlanma- dı. Sadece Koç Gnıbu'ndan Kav Orman Sanayi 325 şirket arasın- da l'inci, Sabancı Gnıbu'ndan Akkardaosa da 14'üncü sırada yer aldı. İSO Yonetim Kurulu Başkanı Memduh Hacıoglu'nun sahibi bulunduğu BaJin Şekerie- me ise 47'nci, Eczacıbaşı Sera- mik de 54'üncü sırayı elde etti. Sözkonusu buyük holdingelere ait şirketler ilk 500 şirketin ise önemli bölumünü oîuşturmuş- lardı. 325 kuruluşun büyük kıs- mının ise lstanbul'da toplandı- ğı dikkati çekti. Sıralamadaki 179 şirket tstanbni ve cevresin- de yer alırken, kalanların özel- likle Ege-tzmir ve Ankara ve İç Anadolu yörelerinde gruplaştı- ğı görüldü. Yüksek borçlanma ISO'nun araştırması, 325 bü- yük firmada, toplam borçiann varhk finansmanı içindeki payı- nın yüzde 60.18'e ulaştığını gös- terdi. Borç yükü, özel sektörde varhk finanmanının yüzde 56.41'i olarak gerçekleşirken, kamuda bu oran yüzde 70.91'i buldu. Sözkonusu oranlar, 500 büyük sanayi kuruluşunda ol- duğu gibi, onu takip eden 325 sanayi kuruluşunun da, 1990 yılı içinde büyük oranlarda borçlan- dj&ını gösterdi. Kamuda özsermaye küçüldü tSO'nun sıralamaya aldığı 325 sanayi kuruluşunun mali yapısı incelendiğinde, bu kuruluşlann öz sermayesinin (kâr hariç) var- lık finansmanındaki yeri yüzde 32.08 olarak ortaya çıktı. Bu oran 500 büyük sanayi kurulu- şunda ise, yüzde 33.76 idi. 325 firma içinde yer alan 286 özel kuruluşta özsermayenin varlık finansmanındaki payı yüzde 33.96 oldu. 39 kamu kuruluşun- da ise özsermayenin payı yüzde 26.72'de kaldı. 500 büyük sanayi kuruluşu içinde ise özsermaye- nin payı, özel sektörde yüzde 31.02, kamuda yüzde 26.72 idi. Görüldüğü gibi 325 sanayi ku- ruluşunda özsermayenin payı geçen yıl özel sektörde büyür- ken, kamuda küçüldu. T U K E T I C I G O Z U Y L E BCCFden banka alışı Amerikan kurumlannca incelerüyor Çukurova'yu soruşturmaLONDRA (AA) — Çukuro- va Grubu'nun Bank Of Credit and Commerce International'- den (BCCI) îsviçre'deki BCP (Banque de Commerce et de Placements) adlı bankayı satın ahnası Amerikan resmi banka- cılık kunımlannı kuşkulandırdı. Financial Times gazetesinin haberine göre BCCI'nın tem- muz ayında dünya çapında fa- aliyetlerinin durdurulmasından iki hafta sonra Çukurova'nın satın aldığı BCP, Amerikan ra- porlanna göre uyuştunıcu para- lannın aklanmasında kullanılan BCCI içinde önemli bir link' durumundaydı. Gazete, Çuku- rova'nın Amerikalılar tarafın- dan herhangi bir şekilde suçlan- madığını, ancak bu Türk grubu- nun New York'ta 14 şubeli First National Bank of Rochester'i satın alma girişiminin dikkatle- ri çektiğini ve bu girişimin Ame- rikan resmı kurumlannca onay- lanmasının, BCP aJımıyla ilgili sorusturmanm neticesine bağlı olacağını yazdı. Haberde adı açıklanmayan üst düzey bir Amerikan yetkili, "Çokurova BCCI'nın kapatıl- masından 14 güa sonra BCP'yi satın alırken ne kadar dikkat göstermiştir? BCP'yi bu kadar bızla yulmakla aceie etmesi bi- zi diişıindüriiyor" dedi. Gazete yüzde 85'lik hissesi Çukurova'- nın eline geçen BCP'nin Yöne- tim Kurulu Başkanı Alfred Hartmann'ın da pazar günü yaptığı açıklamada bankanm hiçbir zaman uyuşturucu veya silah kaçakçılığı operasyonlann- da kullanılmadığını söylediğini Fiat Uno'lar Türkiye'deİstanbul Haber Servisi — Tofaş, 1985 yılında kendi sınıfında Avrupa'da bir numaralı otomobil seçilen Fiat Uno'îarı ithal etti. Zincirlikuyu'da bulunan istanbul Oto Galerisi'nde dün düzenlenen bir törenle yeni ithal Fiat Uno'lar tanıtıldı. Uno 60 S'ler anahtar teslimi 53 milyon 878 bin liradan, 70 S'ler (opak) ise 64 milyon 354 bin liradan satılacak. Uno'lardan ilk parti olarak 100 tane getirildiğini belirten Tofaş yetkilileri, yıl sonuna kadar 500 adet Uno otomobilin satılmasının planlandığını söylediler. bil-merkT.C. MILLIEĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL BİL-MERK BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL M Ekım 1991 tarihınde başiayacafc olan 1991-1992 oyetım yılında Bılgısayar programcısı olarak yetışlırıl me* U2ere en az Hse veya dengı oktıl menjnlan ile unıversıte ogrencısi ya da mezunlarmdan strnrlı sayıda oğrencı alınacaktır Kursa katılanlar S aylık bir eğıtıme tabı tululacak ve mezun olanlar M E.B 'dan lasd*lı sertıiıka alacaklardır * BM ve IBM u/umlu bıtgrsayaHarı * tetanbul'un en seçkm semtmde 1000 m* Kapalı egıtım alanı * 25 yıllık bıigısayar tecrubesı * 6 sjnıf 5 laboratuar ve dıOer sosyal tesısten * Yufl ıçı ve yurt 4şı bılgısayar eğılımlı guçiu kadrosu * Her ogrencıye bir bılgısayar başında yo^un uygulama ortamı * Guçlu Software (yazılım) kadro ve kulupfıaresı * Mezunları pıyasada kapnşılan kalıtel' egınrr» Je çagımızın mesiegı BİLGİSRURRTurkıye nin »n buyuk v* güçhı bılgısayar eğıNm kuruluşu olan D l l " bil-merk BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ Rumelı Cadde» VılLa Han *-6 A Blok Kal 2 Nışanlası/ İSTANBUL Teı 141 03 37-141 13 17-146 85 17 (Nışanlası UcOonaid skarsıa) bildirdi. Geçen mayıs ayında istifa edinceye kadar BCCI Yönetün Kurulu üyesi olarak da görev yapan Hartmann, BCP'nin Çu- kurova'ya saüşımn tsviçreli bir denetim şirketinin hazırladıgı ve tsviçre Federal Bankacılık Ko- misyonu'na da gönderilen rapor esas alınarak gerçekleştirildiği- ni belirtti. Çukurova Grubu Başkanı Mehmet Emin Kara- mehmet de BCP alımı konusun- da yaptığı açıklamada grubu- nun BCP bankasının yüzde 85'lik hissesini, BCCI'run mal- varlıklarım denetiminde tutan Lüksemburg'daki komisyoncu- lardan satın aldığım, parayı kayyımların denetimindeki he- saba yatırdıklannı ve BCP'nin ;ermayesini 35 milyon Isviçre Frangı arttırmayı kabul ettikle- rini söyledi. Çukurova Gnıbu'- nun uzun zamandır lsviçre'de bir banka satın almak istediği- ni belirten Karamehmet, BCP'yi satm ahnadan önce de BCCI'nın mali denetçisi Price Waterhouse şirketine danıştık- lannı kaydederek "BCP'de ber- hangi bir yolsuzluk olnp olma- dıgını sorduk. BCP ile BCCI arasında 1 milyar Isviçre Fran- gı tutannda bankadan bankaya işlem bulunduğunu, ancak ber şeyin normal olduğunu ve 'ka- ra para' aklanmaarıın söz konu- su oimadığını söylediler" dedi. Financial Times, Mehmet Emin Karamehmet'in bu sözlerine tepkileri alınmak için aranan Price Waterhouse yetkililerine ulaşılmadığını da yazdı. Gaze- te, Amerikan yetkililerin, BCP ile ttalyan bankası Banca Nazi- onaie Del Lavoro (BNL) arasın- daki bağlantılan da inceledikle- rini, BNL'nin Atlanta şubesinin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e nükleer, kimyasal ve balistik füze projeleri için yasa- dışı 4 milyar dolar kredi sağla- dığını belirtti. Gazete, BCP Yönetim Kuru- lu Başkanı Hartmann'm kısa süre öncesine kadar BNL'nin ls- viçre'deki yan kuruluşu olan 'Lavaro Bank Of Zürich' te Yö- netim Kurulu Başkanı olduğu- nu, Hartmann'ın BNL ile BCCI arasındaki 'bağlantı adamı' ol- duğu yolunda suçlamalann or- taya çıkması üzerine istifasını sunduğunu kaydetti. Renault zam yaptıİSTANBUL (AA) — Renault, ürettiği otomobillerin fiyatları- nı yüzde 9.4'le yüzde 12.6 ara- sında değişen oranlarda arttırdı. Renault'dan dün yapılan açık- lamaya göre yüzde 12.6 ile en yuksek oranh zam, fiyatı 41 mil- yon 658 bin liradan 46 milyon 906 milyon liraya çıkarılan R- SW Toros'a yapıldı. Renault marka otomobillerin 1 Ekim 1991'den geçerli KDV dahil perakende satış fiyatları şöyle: «nl 2m TL) R-12 Töros RSW Toros R-9 Spnnq R-9 GTE Broadway R-9 otomatık vıtes R-11 GTS R-11 TXE Flash R-21 R-21 Managef R-21 Concofde klımalı 41.465 46506 42 768 48340 62040 5a262 60.918 71338 82164 109.287 111 126 94 106 9.9 111 11.3 111 111 10.7 MERAL TAMER Kargoyla ev eşyası taşıtmayın Evden eve taşınırken hele tayin nedeniyle ev eşyalarınıa bir ilden diğerine nakletmeniz gerektiğinde ne yaparsınız? Okurtanmızın mektuplanndan izteyebildtği- miz kadanyla kimi nakliye yirketlerine baş- vuruyor, kimi de kargo şirketleri aracılığıyla ev eşyalarını nakletme yo(unu seçiyor. Ne var ki adı üstünde bu "kargo" şirketleri, ev eş- yası taşımanın sorumluluğunu üstlenmiyor. Ve sonuçta bir kentten diğerine gtderken yol- da "mahvolan" eşyalar... Elimizde Aras Kargo ile ilgili bir mektup var. Tükaticiyi Konıma Derneği'ne ise Yurtiçl Kargo ile ilgili olarak benzeri şikâyetler ulaş- mış. Kargo şırketleri aracılığıyla bir kentten diğerine nakledilen eşyalar kırılıp döküldü- ğünde şirketin yanıtı hazır. "Biz ev eşyatan için güvence verml- yoruz. Sorumluluk almıyoruz. Bunu baştan müşteriye söytüyonjz" diyortar. Oysa müşteri ise ken- disine baştan böyle bir uyarı yapılmadjgı- nt savunuyor. Ülke- mizde bir mali ya da hizmeti satıncaya ka- dar dökülen diller ma- lum... İşi bağlayınca- ya kadar şapkadan kuş çıkartılmasını iste- seniz, onu bile yapa- caklar... Ama para ve- rilip iş bağlandıktan sonra... İstanbul'dan yazan okurumuz ilknur Gü- ler'in Kayseri'den İstanbul'a taşınmasında çt- kan sorunlan hep birlikte izleyelim: "28.3.1991 tarihinde Kayseri'den İstan- bul'a atanmam nedeniyle Aras Kargo iie eş- yalanmı istanbul'a naklettirdirn. Eşyalanmın lstanbul'da adresime teslimi sırasında tüm ambalajların açılmış olduğunu, cam eşyala- rın kınldığını, yeni aldığım maun yatak odası takımının çizilerek ve kırılarak hasara uğra- dığını gördük ve ilgili şirket elemanlarının da imzaladıklan tutanaklarla bunları tespit ettik. Aras Kargo elemanlannın ımzası bulunan tu- tanâkların bir kopyasını size yolluyorum. Bu durum ûzerıne ARAS Kargo Kayseri Şu- besi sorumlusu Belgin Özer ile temas kuru- larak durumu bildirdim. Ancak Belgin özer, Aras Kargo'nun bu konuda sorumluluk kabul etmediğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul bölge müdürlüğü ile temas kuruldu. Yetkili şahıs, Aras Kargo Genel Müdürlüöü'ne du- rumu bildırmemı söyledi. Ayrıca şirketlerinin ev eşyası taşımama kararları bulunduğunu, dolayısıyla Kayseri şubelerinin bunu hatırtat- ması ve müşteriye bir sorumluluk belgesi im- zalatması gerektiğini, bu belgenln bize ve- rilmedlğfni de Genel müdürlüğe fletmemi- zJ söyledi ve bize yardımcı olacaklannı belirtti. Bunun üzerine 9 nisan tarihli iadeli- taahhütlü bir mektupla ve eşyaların kırıldığı- na ilişkin tutanaklarla durumu Aras Kargo'- nun Ankara'daki merkezine bildirdim. Aradan geçen 4 aylık süreye rağmen tarafıma açık- laytcı, bikjilendirici ya da zararımı tazmin edict herhangi bir girişimde bulunulmamıştır." Arkadaşlarımız, konuyla ilgili olarak Aras Kargo'nun Ankara'daki merkezini arayarak Genel Müdür Serhat Gostolüpçe ile gorûş- tüler. Genel müdür, "kargo firması olarak ev eşyası taşımıyo- ruz. Çünkü bunun blrtakım sakıncalan var. Taşımadığımızı da müşterllerfmlze soylüyoruz. Zlra bir hasar olduğunda kullanılmış buzdola- bı ya da çamasır ma- kinesinin bedellni tazmin etmek çok zor. Sorun çıkıyor. Bu nedenle müşteri- den herhangi bir ha- sar durumunda so- rumluluk almadığı- mm kabul ettlklerlne dalr bir belge alıyo- ruz. Müşteri size bu belgeden bahsetme- miş" dedi. Ökurumuzu yeni- den aradık. Ancak kendisine Kayseri şu- besi böyle bir uyanda bulunmamış, böyle bir belge de imzalatılmamıştı. Zaten böyle bir belge imzalatılmış olsaydı, bunun Kayseri Şu- besi'nde bulunması gerekmez miydi? Böyle bir belge imzalatılmamış olduğuna göre bu olayda Aras Kargo'nun bir ıhmalı söz konusu değıl mıydı? Öte yandan Aras Kargo tarafından müşteriye verilen faturaya bakıl- dtğında, müşterıden bir sigorta bedeli alındı- ğı dikkati çekiyordu. Zaten kargo şırketleri ta- şıma ücreti içitjde sigorta bedelinı de alıyor- lar, dolayısıyla bir hasar söz konusu olduğun- da zararın kendi ceplerinden değil, sigorta- dan ödenmesi söz konusu... Okurlarımız bu örnekten ders alarak ilden ile ev naklederken ya nakliyecıye gitsinler, ya da mutlaka kargo ile taşıtmak istıyorlarsa kar- go şirketinin sorumluluk almadıklarını baştan bilsinler. Veya kargo şırketleri arasında so- rumluluk alıp zararı tazmin eden varsa önce elinden bir belge alıp sonra eşyalarını taşıt- sınlar. T U K E T I C I N I N S E S I Coca Cola kapağı için taktik Pet şişelerde satılan 2 litre- Cola'ntn Türkiye temsilcisi lik Coca Cola kapaklarının en olan Emsa şirketi yetkililerin- kolay ne şekilde açılacağı ko- den öğrenmek istediğim:y nusunda pek çok vatandaşı- mız gibi ben de uzun araştır- malar sonunda bir yöntem buldum. Faydası olur düşün- cesiyie yazmaya karar ver- dim. Her şeyden önce kapak i d ğ • Bu kapak sistemi çagdaş ülkelerde hâlâ kullanılmakta mıdır? • Türkiye'de kullanılan da- ha kolay açılan kapak sistem- leri bu kuruluş tarafından ni- d?dibindeki halkayı gövdeden çin kulanılmamaktadır?y g ayıracak keskinlikte bir bıçak ve bir adet boru anahtanna gerek var. Bu arada elin kesil- memesi için gereken dikkati de göstermelisiniz. Ancak bu yöntesn sonucu kapak defor- me olduğu için tam olarak ka- patılamayan ve gazı uçan Co- ca Cola bol su katılmış şerbe- te dönecektir. Bu durumda benim tüketici olarak Coca Firma bu sorunu neden görmezden gelmektedir? • Daha kolay açılan kapak sistemi, maliyetleri çok mu arttıracaktır? • Emsa şirketi ülkemiz in- sanlarını çagdaş ülke vatan- daşlarından daha farklı mı de- ğerlendirmektedir? Haydar Can - İstanbul URETICIYE TEŞEKKUR f\rkadaşlanmız fabrika müdürû ile görüştûler. Fabrika müdürû, "Şişelerin kapaklannı yaptığımız saclar bazen ince bazen kalın geliyor. Bana göre de bazı şişeler kolay bazılan da zor açılıyor. Bizde suç yok. Sorun, sacın geldiği demir-çelikten kaynaklamyor" dedi. Bavulu sigortalayabilirsiniz Geçen haftalarda bu köşe- Y*} de bir okurun uçak yolculuğu ^ [_r sırasında kaybolan bavulu ile \ \ ^ % ^ v ilgili yazınızı okudum. Çabala- * ^ ^ rınız sonucu okurun az da ol- sa tazminat alabilmiş oiması ne kadar sevindiriciyse aynı şeylerin bir daha yasanmama- sı için önerdiğiniz çözümler bana göre yetersız. Ben bir si- gorta şirketinde çalışmakta- yım. Bugün piyasadaki he- men hemen tüm sigorta şır- ketleri "bagaj sigortası" yap- maktadırlar. Seyahatinizin süresine ve bagajınızdaki eş- yaların değerine göre belirle- nen bir prim karşılığında şirket bagajın çalınması ve kaybol- Arkadaşlanmız Rotar Alman Sigorta'dan Bülent Brol'u arayarak konuyla ilgili olarak bilgi aldıiar Bülent Erol "Bavul başma bir limit var. Sigorta şirketlerinin beliriediği bavul değeri gene/de 2-2.5 milyon lira dolayında. Bu sigorta tüm seyahat boyunca geçerli. Sigorta şirketi bavul değerinin yıllık yüzde 3'ünü alıyor. Aylık bir seyahat söz konusu ise sigorta tutannın binde 75'i sigorta şirkeünce tahsil edtiir" dedi. Bir bilete 2 kez para ödemek7.9.1991 cumartesi günü İzmir'den Kuşadası'na gittim ve tekrar İzmir'e dönmek için Kuşadası Otogar'dan 7 bin li- ra ödeyerek Pamukkale Tu- rizm'in otobüsünden 35 nu- maralı koltuğa ait bileti aldım. Yerime oturduktan bir süre sonra 36 numaralı koltuğa da bir başka yolcu oturdu. İzmir'e devam ederken şoför yardım- cısı bilet kontrolüne başladı. Bize geldiğinde benim ve ya- nımdaki yolcunun biletlerinin geçersiz olduğunu, yeniden masına karşı güvence sağla- maktadır. Ne yazık ki birçok kişinin böyle bir si- gortanın varlığından bile ha- beri yok. Tüketicinın bilinçlen- mesi açısından bu konuya sayfanızda yer vermenizi rica ediyorum. Bülent Erol • İs- tanbul bilet ücreti alacaklarını belirt- ti. Neden olarak da 35 ve 36 numaralı biletlerin tarihinin bir ay öncesine ait olduğunu gös- terdi. Bu iki biletin bedeli fa- turaya işlenmeyerek doğru- dan terminal görevlisinin ce- bine gitmiş. Biz uzun tartışma- lar sonucu parayı ödemedik. Ancak olayın insan üzerinde- ki rahatsızlığı nasıl önlenecek ve bu tür insanlar nasıl ceza- landırılacak? Ramazan Aydı- ner - Izmir MATRAS'ın jesti Matras'ın Osmanbey mağazasından aldığım deri portföyün bir hafta sonra klipsi çıktı. Mağazaya geri götürdüm. Benim herhan- gi bir talepte bulunmama- fırsat bırakmadan ve satış fişini bile istemeden derhal yenisini verdiler. Genellik- le kötü ömeklerle karşılaş- maya alışmış diğer tüketi- ci gibi bu davranış benim için bir sürpriz oldu. Fatma S. Baykal - İstanbul KUMC0L1ECTİ0N üzmedi Antalya First Mağaza- sı'ndan Kum Collection üretimi bir pantolon-etek aldım. Yıkama talimatında sadece kuru temizleme ibaresi olmasına rağmen evde olmadığım bir anda yardımcım giysiyi yıkadı- ğından kumaşta sarkmalar oldu. First Mağazası ka- pandığı için doğrudan Kum Collection'u aradım. Benim hatama rağmen, yeni se- zonda bir giysi verecekle- rini, elimdekini postaya vermemi söylediler. Ancak Kum Collection'un First'- ten alacaklannı tahsil ede- mediğini öğrenince giysiyi geri göndermedim. Daha sonra İstanbul'a gıttiğimde kendilerini ziyaret ettim. Beni depolarına götürüp ] keten bir takırm toptan fiya- tının yarısına almamı sağ- I ladılar. Kendilerine teşek- kür ediyorum. Gül Öztürk • Antalya BİSAN sevindirdi Bundan bir ay önce oğ- lumuza Bisan Everest Mo- untain Bike bısiklet aldık. Bir hafta sonra bısikletin ar- ka lastıklen parçalandı. İz- mir'de Bisan fabrikalarına bisikleti götürdüğümüzde gayet nazik karşılayarak bi- sikletin lastiklerini hemen yenisiyle deöiştirdiler. Alev Çamsarı - Izmir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog