Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

19 EKİM 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/9 YAR1ŞMA 'Uluslararası Fotoğraf \an§ması' • Kültür Servisi — Mülkiyeliler Birliği Istanbul Şubesi ve İstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nca bu yıl 2.si düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yanşması'nın sonuçlan açıklandı. Siyah-beyaz baskı, renkli baskı ve dia dallarında düzenlenen yanşmanın konusu 'Yunus Emre ve Mozart Yılında Sevgi ve Müzik'ti. 30 ülkeden 177 fotoğrafçının toplam 656 eserle katıldığı yarışmada Orhan Alptürk, Mehmet Bayhan, Tuğrul Çakar, Nejat Köktener, Sefa Ulukan ve R.Gökhan Yalta'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödül kazananlar şunlar: Renkli baskı daü: FİAP Altın: Chris Hinterobermayer (Avusturya) FlAP Gümüş: Helmut Anger (Almanya), FİAP Bronz: Maggie Danon (Türkiye), FİAP Mansiyonlar: Minoru Dalgaku (Japonya), Paulo Cesar Berton Custodio (Brezilya), Mülkiyeliler Birliği Heykelcik: Mahmut Güneş (Türkiye), Mülkiyeliler Birliği Mansiyonlan: Özcan Ağaoğlu, Cem Tbrgay (Türkiye), İstanbul Belediye Başkanlığı Özel Ödülü: Fethi lzan (Türkiye) Sami Güner Özel Ödülü: Bahriye Leblebicioğlu (Türkiye). Siyah-beyaz baskı dalı: FİAP Alun: Irina Korpakova (Litvanya), FlAP Gümüş: Milan Chiristev (Bulgaristan), FİAP Bronz: Kim Rong Chang (Kore), Mülkiyeliler Birliği Heykelcik: Spiros Iatropulos (Yunanistan) Mülkiyeliler Birliği Mansiyonlan: Peteris Jaunzens (Litvanya), Jose Maigues (İspanya), İstanbul Valiliği özel Ödülü: Muharrem Aydın (Türkiye), Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü: Cem Turgay (Türkiye), Fotoğraf Dernekleri özel ödülü: Vadim Kozlovski (SSCB). Dia dalı: FİAP Altın ve Esbank özel ödülü: Mete Akoğuz (Türkiye). CemalReşit Rey'de 'Genç Yetenekler'in bu haftaki konuğu Ilgın Aka Baehftan Genahwin'e uzanan yelpaze EVİN İLYASOĞLU Dgın Aka, Cemal Reşid Rey Salonu'nun "G«nç Yetenekler" dizisinde bu haftanın sanatçısı. \9(&&a. doğmuş, müziğe Ame- rika'da Brooklyn Konservatuva- rı'nda baslanuş. Sonra Gülseren Sadak, Ersin Onay, Gülsin Onay, Esin Kamberoğlu ile ça- hşmış. Halen İstanbul Üniversi- tesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans 4 öğrencisi ve Tuvana Al- ton ile cahşmakta. Piyanist Ilgın Aka, aynı zamanda Robert Li- sesi'nden ve Marmara Üniversi- tesi İngilizce Iktisat'tan da me- zun olmuş. Konservatuvar dışın- da üniversite eğitirrJ gormesirûn yaranndan söz ediyor: "Hem in- sana bir giiven duygusu veriyor hem de belli bir konuya kısıtlı kalmadan daba çok boyutlu bir düşbnce tarzı geliştirebiliyorsu- nuz." Iki yıl önce bir TV prog- ramında sahne heyecanından yakınıyordu. Oysa zamanla, Genç piyanist Dgın Aka aynı zamanda Marmara Üniversitesi İngilizce iktisattan mezun. müziğe konsantre oldukça bu- Senfoni Orkestralannın üyeleri nağının tanınması onları profes- arasına gençlerin katılması, konservatuvar orkestralan ku- rulması, dinleyici olarak gençJeri celdyor. " Genç solıstlere büyük orkestra ile daha cok konser verme ola- nun azaldığını söylüyor şimdi. Gençliğin müzik dünyasına ü- gisinden söz ediyoruz Ilgın ile: "Gerek dinleyici, gerekse yo- nuncu oiarak gençiigin savts gi- derek arüyor. Sanınm Devlet yonelliğe özendirecek. "Aynca artık belli bir duzeyin üstünde- ki gençlik konserlerden çıkınca bir araya gelip müziği konuşu- yor. Müzik gençiigin sosyal dii- zenine eirmeye basladı." Ilgın için en önemli eksiklik "rekabet ortamının yaratümayı- şı." Her yıl düzenlenen yarışma- larla, seminerlerle solistliğe so- yunan öğrencilerin bilenmesi ge- rekiyor. Bu yıl katıldığı Salzburg Mozarteur seminerinde Alfons Kontarsky ile çalışma fırsatını bulmuş. "Degişik iilkelerden ge- len sanatçüaria bir arada aynı havayı solumak, o ortamı yaşa- mak insana çok şey katıyor. Ta- rafsız bir hocayla bugüne kadar yaptıklannızın iyi kö.«i yöniinü degerlendiriyorsunuz." Dgın Aka bu resitalinde Bach'tan Gershwin'e bir prog- ram sunacak. Bach'ın Partitası, Beethoven'in VV'alstein Sonatı, Chopin'in bir Soherzo ve Bal- lad'ı, Lisrt'in Konser Etttdü ve Gershwin'in üç prelüdü var. "Programlarunda genis bir yel- paze sunmaya özen gösteriyo- rum. Her eseri kendi dönemine özgü ve bestecisinin stiline bağ- lı kalarak yorumlamak gerek." 'Berdel'e biriııcilik • Kültür Servisi — Ispanya'nın Valencia şehrüıde 10-18 ekim tarihleri arasında yapılan 12. Akdeniz Film Festivali'nde Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Berdel" birincilik ödülü aldı. Filmin başrol oyunculan Türkân Şoray, Tank Akan, Mine Çayıroğlu ve Füsun Demirel. 6 Windsor'ıın Şen Kadınları' • Kttltiir Servisi — İstanbul Devlet Opera ve Balesi bugün Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınlan" adlı üç perdelik komik operasını sergileyecek. Metni Shakespeare'in aynı adlı tiyatro oyunundan kaynaklanan operayı Amerikalı konuk orkestra şefı Peter Ash yönetiyor. Sinema • Tiyatro • Gösteri 97 38 • 132 64 26 ıhomas Harnt m yürtfctore öttnet satan b*st-se*er ndon B*yo#u OHK (144 M Ml KadMAy KKS (1M 11 IZ) IMıUf M (STJ 04 44) Ç taş (APAK I (Jtl 2« M) A**M AKÜN (127 7» *§] İM>« İZHİA (21 43*1) u m urrno (i4 •» M) l*MM't*N (111 MH **•*• ftMUV (11 31 ••» * ' '2 «E->4 3C '6 45-19 0C 21 '2ÖC 14 15- 16 4İ-19 0C 21 '4 -5- 1SX 18 JT 20 3C fcMll VIUKZ <« MT) O K f O r t ^ . ^ 1 ıTfîFiTl S U N A R Sinema Tarihinin En Pahslı Filmi. HaSılat Rekorları Kırıyor. Yalnı; Amerika Hasılalı S 200 Milyon [1 Trilyon TL.j MAH5ER GUNÜ Y^v:-Tm«s J A M E S C A M E R G N LiNDA HAMILTON ROBEOT PûTOtCK E D * A H D F U « İ CHAMROUSSE Komedi Filmleri Festivali Juri Büyük Ûdûtü Irnrnmı JtMIE UYS S»W1B» PRittSlOC 1*0 MAR1US * E U R S TANRILAR ÇILDIRMIŞ OLMAU DEVAMEDİYOR.THE GflDS MUST BE CUZY SSSJÎ 25 Ekim'de sinemalarda. 1 ^ STEVE MARTIN VICTORIA TENNANT LA. STORYYönctmen MICK JACKM^Nrae'taj S»UJ .î-«»ı tHtHSIROLIVER STONE FİLMİ I I I Beyoğlu-BEYOSlU '151 32 40112 00-15 00-18 30-2115 jOHN SCHLESINGER H,MI I11(!H1 |WJ S NIHJA KAPLUMBA6ALAR 2 Çemberlılaş - ŞHF>K4 (516 26 60) ! 1 00 8 B4^o«lu f (TAŞ CEP Ş»fH MOVA BARAN &4*ıı*Qy KARYA Anktn BAT1-2 Buraa BUHÇ K«Vif«l OCNİZ »*«ttt« HISTIK KOCMIİ K.SU (14S 01 M) (140 35 M) (542 11 72) (1» 13 23) (21 23 50) (11S4S1) (110 11 56) (15 57 «7) 12OC 12 OQ- 1200 '2 0C n oo 12OC Çoıta 15 iX tsoo 15 00 1S00 18 X-2 18 3C-2 18 X 2 18X 2 14 00-17 30-2 15 00 18 X 21 « 6. HAFTA00 00 00' j ^ - ^ _ oo ratfyl YEMİÇİÇCK (111 24) V H ^ VTMMRIKK. V AVŞAR fi/m 2i EKtm •SEHİRLİ 2UfP&.ER"f BMLİKTE - HAHKAHALAHL GEÇtRİN! «aaaMff DANIEL BILLY BRUNE STERN CRYSTAL KIRBY CITV SLKKERS ŞEHİRLİ ZÜPPgLER Yön: RON • JUNDERVVOOD 25 EKİM'DEN İTİBAREN SİNEMALARDA I 1 C1 A I I Tek yaptnast geteken: gûzel btr kraı tre tûm Avrupa'y* kurtannak ve liseyı bitirmekti... Bu da sorun mu? I f C 0 "Teen Agent" 2. HAFTA Y Ö N E T M E N . V V I L L I A M D E A R S.HIKENT2 (1416203) 11 0O-13OO-15 00 1" 0O 19 15 21 « B»yo»U FİTAS (149 016S) 12 00-14 '5-16 3O--8 45-21 15 ı*6(RENK (572 1(63) 11 00-1300-15 00-17 00-19 00-21 00 KadıkSy KSM (338 90 76) 1200-14 15-16 30-19 00 21 M Ankan BAT1-1 (1taS323) 12 15-14 30-16 45-'S 5C-2' 15 WUKO HALİL ERGÜN BERHAN ŞİMŞEK NUR SÜRER Yön: OĞUZHAN TERCAN Muzık. ZULFU LİVANELI Ç.la, ŞAFAK-4 516 26 60ı 13 00-15.00-17 00- 19.00-21X10 Yalcmdo Kadıköy AS Ankara DtRYA K.M. 4. HAFTA STANDARD rİLM MICHEL SERRAULT DOKTOR PETIOT "Otağanüstü bir insan Oloğanustü bir hain" * 199! MıdntFılm Fotıvıiı En lyı tüm>En iyi yoactmen En n>< oyıncu Hortny. A S i l 147 43 15 11.3O-13.45-16.0O-K.3O-21 4S KADIKÖY YILDIZ SİNEMASI 346 51 24 BETTE M1DLER 11.15-13.15 15.15-17 15-I9.I5-21 X İFA Seçkin Filmler sunar... Bir Müzik, aşk, tutku veşiir filmi. •Berlın Fılm FestivalıGumuş Avı Odukı. • Costas FERBS ın bas\-apıtı. 3 . HAF Harbiy» AS-2 (147 63 15) 12.00-14 15-16.30-19.15-21.45 Sİı Tiyatro Göttori Çoouıt fas. Sketı İSTANBUL BELEDI İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I I L - 1 - İ S E H İ R T İ Y A T R O L A R 1 17 EKİM'DEN İTİBAREN FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ'nde JEAN NOEL FENWICK ÖDÜLLER KİMÎN Türkçesı: Esın Talu ÇELİKKAN Yöneten: Hakan ALTINER Dekor : Özhan ÖZDİL Kostum :Canan GÖKNİL OYNAYANLAR Hümeyra AKBAY-Yaiçın AKÇAY-Cem DAVRA.N- Orhan ERÇİN-Argun KINAL-Funda POST^ıCI- Avnı YALÇ1N Oyun Gönleri: 17-18-19-22-23-24-25-26-27-29 Ekim BİLET S4TIŞL4RI BAŞL4DI. 15 EKİM'DEN İTİBAREN HARBİYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ'nde ANTON ÇEHOV VANYA DAYI Türkçesi: Mo2İum BEYHAN Dekor: Ersin SATGAN Yöneten: Leonid HEIFETS KostümfSevim ÇAVDAR OYNAYANLAR Ismet AY-İskender BAĞCILAR-Tılbe BATUM-Nurselı İDIZ-Uğur KIVILCIM-Alev ORALOĞLU-Komran USLUER-Ghon ÜNAL-Tanıu TUNCEL-Cûneyt TUREL Oyun Günleri: 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-27 Ekim BİLET SATIŞLARI BAŞLADI YönFRANC ZEFFIRELLI MEL GtBSON GLENN CLOSE ALAN BATES HAMLET 25 Ekim'den itibararv Harbiye AS Si«ii NOVA BARAN - Ankara TALİP Sinemolonndo I H » W | M I 1M%O«ITP İKTİDARyadaMUHALEfET CİNAYETişlermi? KOMPLOdüzenlermi? SUÇ'uörtbMcdtrmi? Kık Melendez adlı kadııun , yiMdığı t»k edicı I serüveni hemiz yjymamıs I oun hcrknin ibrct ılmatı Yönetmen JOHN STRONG Amy Irving AndyGarci. IÎI1STERISI dMAL RESÎT REY mm SALONU 19 Ekim Cumartesi Saat: 19.00 GENÇ YETENEKLER SERİSÎ ILGIN AKA Piyano ResitaU Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Gershıvin 21 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 MATIAS DE OLIVEIRA PINTO (Viyolonsel) JAIME ZENAMON (Gitar) Vivaldi, Villa-Lobos, Domeniconi, Zenamon * 15 ki|inin ü«tund«kî gnjplara % 25 inojrim uygufarur. * Oğrenct, öğr*tni«n ve emeklî indirifni füm yerierde % 50'dir. Bikt Sotıt Yerteri: Konıtr Solonu US 53 92 - Golkna Dam»mo Burotu 559 95 60 Vakkoramo Tokıim 151 15 71 - Vakkoramo Suodiy* 360 90 90 I I S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 14-19 Çkim 1991 Hcrbıye M Ertugrul Scıhnev '40 77 20 Anttn ÇEHOV VANYA DAYI Turtçni: Mazlum BEYHAN rondai' Leonid HEIFETS (T5-16-17 18-19 Ekıml Mnıttıpzarfe CELAL FERMANLIDELİ HAZRETLERİYSnclın' Engın ULUDAS RETL ' Engın ULUD ( 1 5 - 1 6 I 7 I B I 9 Ekıml Kadıl<oy Holdun lan. Sohn^ı 349 04 63 Sava$ HNÇEL »i» v . n . u MERAKUSIİÇİN BİR KADIN İIYI F RİR HİKAYE Yincten Mtdt KOPER |I5 Ekim Salı H*il SIMON İLK Wıll» RUSSELL Turkçuı "SemrlkAYAMDRSEL Yoneten: Cttin İPEKMVA [15-16 Ekim! Jean N « l FERWICK ÖDÜLLER TürtÇMİ Etln talu ÇELİKKAN Hakan ALTINER |U IB-19 Ekim| Türkçesl C*ıil BÜYUKUÎKU Yonelstı Engin ULUDAG 116-17 18-19 Ekiml i r u ü GİM VE SMTUHI Salı 20.30'Car ÜOO-?a3(L'P!r-Cumı. m » C l a l l&0O-2a3O'P»ar 15.00 I a » BİLETLER TİYATRO GİSELERINİN YAHISIRA TAKSİM VKKKORAMA (MERKEZ) VE KADIKÖY HALOUN TANER [MERKEZI BİŞELERİNDEDE SATILMAKTAOIR GÜLRİZ SURURİ TİYATROSU 1 Kasım'dan Başlayarak TİYATROCU Yazan: Gülriz Sururi Yöneten: Işıl Kasapoğlu Dekor: Duygu Sağıroğlu Muzik: Arif Erlcin Kostüm: Naz Erayda Koreografi: Dilek Evgin Cuma: 21.15/C.tesi-Pazar: 15.00-18.00 KARACA TİYATRO İstiklal Cad. Muammer Karaca Çıkmazı Sok. Bılet Satı»: Gif*: 149 16 32 Vakkoramo Taksim: 1 Sİ 2» 88 Vakkorama Suodty.: 340 »0 90 SCOP ART ORCANIZATION VVOLFANG LENDLP] KLASİK GİTAR RESİTAL ve SEMİNERLERİ RESITAL 23 Ekim'91 Saat 19.30 YenAKM Kuçuk Salon SEMINER 24-25-26-27-28 Ekim'91 YerTEUTONIA Callpdede Cad No 85 Tuneı Bllet ve Seminere Kattlım formlan AKM gişelerfnden temin edilebillr. BHgf ve Rerarvasyon içtn: SCOP ART ORCANIZATION (12.00-15 00 arası) 17î Î6 54-172 62 96 GENEL İSTEK ÜZERINE EKİM AYINDACumartesi-Pazar günleri 15.30'da YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ «MERKEZİ YALNIZ 8 OYUN Levent Kırca-Oya Ea^ar-Gündoğarken 60 Kişilik Kadro Bilet Satış: Gosten Merkezi: 517 05 13 Vakkoramo Taksim: 151 28 88 Vakkorama Suadıye: 350 87 42-360 90 90 İSTANBUL BELEDI YESi A J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I DSKUDA» MüSKHtPZ&DE CELAL SAHNESİ'nde - MÜZİKLİ GÜLDÜRO - MUSAHİPZADE CELAL FERMANLI DELİ HAZRETLERİ Yöneten: Engın ÜLUDAĞ Kostum: Nflgün GURKAN Dekor : Nunülah TUNCER Müzik: Esin ENGtN Danslaı Elü GİFGIN OYNAYANU1S Gul AKElii-Mehie ALTINBASAN Sertei AVSAR-Ahmet BOZTUKT Selım CANPOLAT^iıheda ÇIL-Metm ÇOEAN-Munl DERYUmiÇ Ay*s ERB'JLAK^aıt HÎGEMÇ-Nun ERGUN-Zalrmi! E3OCN Fendun KAHAXAYA-Hüce KOCAMANUUİ-Derya KUKTU1US Eıtu^nıl PCOTOGLU-Şeıuıy SAÇBÜXER-Naırf ŞEN-Ozan TOTOCU Serd ULUYOL-Esıa ULCES-bmafl YTLjC-Hajmct ZEYBEE Oyun Günleri: 15-16-17-18-19 Ekim BİLET SATIŞLARI BAŞLADI. "=«""—»* İSTANBUL DEVLET i TİYATROSU Tet 149 69 44, 158 30 80 23 Ekim'den boşlayarak - YILDIZ SARAYI TlYATROSU'nda Haldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yoneten Semın Sergen Muzİlc Cem tdız Koreogrc*ı- Nasuh Bor.n Deltor Nureftır ûzkonu Kosturrt Hale Eren l;ık Kasım öztürk Oynoyonlar Semıh Sergen Reha özcan Sevtap Toktay, Şahın Çelılt Bılge Sen, Tuoc Gûnbay Funda Akdumon Zafer Aîgöz. Orhan TeHkcon, Erkon Toşdeğen Dundar Mûftuoğlu, Cengız Koruco Kemcl Settır, T uncer Necn.oğlu Şukron Eldenı 23,24,25 Ekim Çar,Per,Cum: 19.00 • Yıldız Sjrıyı Tjyıtrtmı Barlnrn rokuıu Yıldız Sarifi ı ORTAOVIMIILAH istiklal Cad. No: 140 Tel: 15118 65-66 FERHANGİ ŞEYLER |./.tı||»Vâtm Fertian Şensoy Cuma: 21.00-Ctesi-Pazar: 15.30-18.30 25 Ekim'den başlayarak Ghan öksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ RNDIK KABUĞU Cuma: 21.00-C.tesi-Pazar: 15.30-18.30 REKLAM FlUMİDAĞmMIMDA 149 5O33 BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI | AZİZ NESİN SAHNESİ BO Azız Nesın ^ DEMOKRASİ İ GEMİSİ . V Von Ahmet Gülhan X P»rş-Cum«-C.le»l 20.30 w C.te»i-PaMr- 15.00 Tol: S02 OB 53 SON 2 GÜN KOREOGRAF MATTEO BUGÜN: 15.00,17.00,19.00,21.00,23.00 YARIN:21.00,23.00 REZ & DAVETİYE: 9.00/19.00 S W I S S Ö T E L : 1 5 9 0 1 0 1 J İSTANBUL OEVLET TİYATROSU W. Slıakoptıre FIRTINA Yonaei 8 i f i ' Saboncu Türkçesi C»n Yucel 19.26.27 Ekim Wılliam GMson SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Yontlen Mnr Scer TUfkçesl. Sevgi Sınh 19.26.27 Ekim Jeın Ganet hiz z metçiler Yontlen Rtha Irttm Tiırkçeji SalMı BlrtM 15.iai7.18.l9.27.2124. 25.26.27 Ekim Aynca UUI Safcş Vokkorar^j loksım (S1 1S 71 Vobloroma Suodıye M 0 «C 90 Goller.o Don.smo SM95 40M104 Memıt Baydur DÜDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA Y<n«W: CM GÜI7IP 15.16.17.18.19 Ekln MıkMMlır Bttmni YÜZYÜZE YDneten Çslın Ipckkıyı Turkpesı Belgı Paksoy 22.2124.25.26.27 Ekim AJİ Taygun MASAL BAHÇESİ |Ç«*Oy»nu| Y*i: Estn öımm 27Puar U.00 Î1DIZ SAKkri TltâlBOSU 1^1 30 10 149 6S ii\ Haldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI rtnstm Stmlh Svgııı MflHh C«ıı Idiı 2124.25 Ekia
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog