Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

-"= J^519 EKİM 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 SEÇIM '91 Dkokulda erken seçim • İstanbul Haber Servisi — Bakırköy'deki özel Kültür tlkokulu'nda 1 haftadır propaganda çalışmaları sürdürülen "okul başkanlığı" seçimi dün yapıldı. "Olaysız" geçen oylama sonucunda başkan seçilen 5-A smıfı ögrencilerinden Alper Tanören, "Seçim kampanyası sırasmda verdiğim sözlerin tümünü yerine getireceğim" dedi. 9 başkan ve 12 başkan yardımcısının yanştığı seçimlerin oy verme işlemi 2 saat sürdü. Seçim sonuçlarına göre başkan seçilen Alper Tanören'in yaixlımcılan ise 4-A sınıfından Çağla Orpen ile 3-E sınıfından Hande Şarman oldular. Sevincini gizleyemeyen Alper Tanören sonucu 'sürpriz' olarak nitelendirdi ve şunlan söyledi: "Arkadaşlarıma doğa sevgisini kazandırıp, yaşama geçirmelerini sağlayacağım". Başkan yardımcıları sonuçlann "gurur verici" olduğunu vurgularken diğer öğrenciler ise kendilerine bu kadar küçük yaşta "seçme ve seçilme hakkı" verilmesinden dolayı çok rautlu olduklannı dile getirdiler. ümız'un ölüm nedeni • ANKARA (AA) — Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Erdinç Karasapan, Denizbank Genel Müdürü Yavuz'un, Bangkok'ta ölümüyle ilgili resmi otopsi raporunda, ölüm nedeninin "solunum yetersizliği" olarak gösterildiğini söyledi. Büyükelçi Karasapan, Yavuz'un önceki gıin bir otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili olarak Tayland polisince ortaya atılan "uyuşturucu kullanımı" iddiasının, söz konusu otopsi raporuyla yalanlanmış olduğunu kaydetti. Perinçek'ten Org. Güreş'e • tç Politika Servisi — SP Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Genelkurmay Başkanı, SP'ye çatacağına tncirlik'i eşkıya yatağı haline getiren ABD'ye çatabiliyor rau? Genelkurmay Başkanı, ABD emperyalistleri karşısında her zaman mülayimdir" dedi. Dün, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Emekçi Iktidarı Için Ayağa Kalk" mitinginde küçük fakat coşkulu bir kalabalığa hitap eden SP Genel Başkanı Perinçek, "Düzenin bütun kurumlarıyla SP'nin üzerine gittiğini" belirterek artık konuşma sırasının kendilerine geldiğini söyledi.' Konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'e cevap veren Doğu Perinçek şöyle dedi: "Karayolları Genel Müdürlüğü siyasete ne kadar kanşırsa Genelkurmay Başkanlığı da o kadar kanşır;' Tuncelililer vakfı • İstanbul Haber Servisi — Tuncelililer arasında sosyal dayanışmayı geni$letmek amacıyla llınceli Eğitim ve Sağlık Vakfı kunıldu. Milletvekilleri Kamer Genç, lsmail Hakkı Önal, Mehmet Ali Eren, ve eski parlamenter Haydar Özdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış 120 Tuncelilinin bir araya gelerek vakfı kurduklan belirtildi. Döviz bürosu soyuldu • İstanbul Haber Servisi — Laleli'de döviz alım satım bürosunu basan 2'si silahlı 3 kişi, 150 milyon lira değerinde döviz alarak kaçtı. Polis, Ordu Caddesi, Bibckli Camii Sokak No: 12'deki dövizciye gelen ve kendi aralannda Kürtçe konuştuklan bildirilen 3 soyguncunun eşkâli doğrultusunda çevrede geniş araraa yaptı. Uzun bir süre sorvra Cumhurbaşkanı ile bir anaya gelerek öpüşen Yûmaz OzaFa anayasal koııımılç Politika Servisi — Başba- kan Mesut Yılmaz, seçimin so- nuçlan ne olursa olsun, Cum- hurbaşkanı Turgut özal'uı önü- müzdeki dönemde yürütme yet- kisi bakımından partilerüstü anayasal konumuna çekileceği- ni söyledi. Dört partinin barajı geçmesi halinde iktidar olama- yabileceklerini söyleyen Yılmaz dün, 20 gün aradan sonra ilk kez herkesin gözü önünde, sa- mimi bir tablo çizerek Cumhur- başkanı Özal ile öpuştü. özal, Yılmaz'a "Bugün (dün) boş musun" diye sordu. Yılmaz da, Diyarbakır'a gitmeyi duşündü- ğünü, ancak organizasyon için yeterli zaman kalmadığı gerek- çesiyle vazgeçtiğini söyledi. Yıl- maz, daha önce programlanan kent turunu iptal ederken, özal üçüncu gün de Fatih'ten Sulta- nahmet'e kadar üstü açık bir arabayla 'seçim' tunı' atarak halkı selamladı. Başbakan Yılmaz, dün AA'- ya verdiği demeçte, Cumhur- başkanı özal'ın önümüzdeki dönemde partilerüstü anayasal konumuna çekileceğini, özal'- ın da bu konuda farklı düşün- mediğini bildirdi. Yılmaz, bu konum farkhlığının, Cumhur- başkanı Özal'ın kişisel göriışle- rini ortaya koymaması ya da hükümete tavsiye ve uyanlarda bulunmayacağı anlamında ol- madığım kaydederek "Ama, vttrütme yetkisi bakımından anayasal konumuna çekilecektir" diye konuştu. Yılmaz, "Anayasal konumu- na çekilecektir sözıi bir diiek mi, yoksa çekflmesi gerektigi mesajı mı" sorusuna "Kendisi de bu konada farklı düşünmüyor" karşıhğını verdi. Yılmaz, iktidar olduğu takdirde, özal'ın zaman zaman çıkışlar yapmaya devam etmesi halinde ne yapacağının sorulması üzerine şöyle dedi: "Devlet yönetimi her zaman uzlaşma gerektirir. Biz uzlaş- maziık arayışında degiliz. Bila- kis, devamlı uzlaşma aranz. Bu- giine kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konuda ciddi bir güçliigümüz olmaz." Başbakan, bir soru üzerine Başbakan Yılmaz, 20 gün aradan sonra ilk kez herkesin gözü önünde, samimi bir tablo çizerek Cumhurbaşkanı Özal ile öpuştü. (Fotograf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) seçimlerde, ülke genelinde yüz- de 30'u geçeceklerini sandığını belirtti ve "Ne kadar geçecegi- miri bilmiyorum. Tek başına ik- tidar olmayabilirü. Bu, başka faktörlere baglı. Dört parti ba- rajı geçerse, tek başına iktidar olamayabUiriz" diye konuştu. Seçimlerde Cumhurbaşkanı- nın durumunu etkileyebilecek bunalıma yol açabilecek bir so- nucun çıkıp çjkrnayacağı konu- sunda Yılmaz, "ANAP'ın başa- nsına, alacagı neticeye baglı. Ben bizim açıraızdan iyimser ol- duğum için öyle bir bunalım ih- timalini de giderek uzaklaşmış görüyonım" dedi. Yılmaz, kampanyada muha- lefetin yerine getirilemeyecek vaatlerle hata yaptığını belirtir- ken herkesin, artık ANAP'lı ol- mamn 'öyle çekiUnecek bir şey olmadığmı' gördüğünu söyledi. Yılmaz, "Bu seçimde ciddi bir yara almamız tehlikesi vardı, onu bertaraf ettik" derken, De- mirel'in seçim sonucunda yara alması ihtimalinin bulunup bu- lunmadığı sorusuna da "Olüm- cül yaralar bile olabilir" diye konuştu. tki günlük Samsun, Konya, Denizli, Izmir, Manisa ve Bur- sa turunda coşkulu kalabalıkla- ra hitap ederek büyük moral ka- zanan Başbakan Mesut Yılmaz önceki gece Yalova uzerinden Istanbul'a döndü. Başbakan Yılmaz, Arnavutluk Cumhur- başkanı Ramiz Ali a ile görüş- mesinden sonra Çırağan Oteli SHP'nin geçmişe bağhhktan kurtulamadığırü söyleyenEcevit En gerici parti SHP DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Ben vatandaşlarımı Kürt, Türk, Süryani, Arap diye ayırmadım. Benim düşmanlığım PKK'ya. Milliyetçiliğim Atatürk'ünkü kadardır" dedi. destefindeki HEP'e gittiğini de öne surerken "Ben vatandaşla- rımı Kürt, Türk, Suryani, Arap diye ayırmadım. Benim düş- manlığım PKK'ya. Milliyetçili- ğim Ataturk'ünku kadardır. Üzerimizden SHP'nin eli çeki- lirse sol oylan yüzde 50'nin üze- rine çıkannm. Çünkü bazı sol- cu aydınlarunız dine bağlı olan- lan ve biraz millryetçi olanlan gericilikle Turancılıkla suçlayıp sağa itmişlerdir" dedi. Ecevit, SHP'nin ilkeleri, tu- tumu, simgesi ve genel başkanı- nın kimliği ile geçmişe bağımlı- lıktan kurtulamadığını belirte- rek "Asimda Türkiye'nin en ge- rici partisi SHP'dir" diye ko- nuştu. Türkiye'de sosyal demokrat oylarm yüzde 30'Iarı aşamaya- cağının öne sürüldüğünü, ancak kendisinin genel başkanlığı dö- neminde CHP'nin oylannın 1977'de yüzde 42'ye kadar yük- seldiğini hatırlatan Ecevit, "Eger CHP'nin üstüne böliicü- lerin veya Marksist fraksiyonla- nn gölgesi düşmeseydi bu oran daha da yükselecekti" dedi. AYŞE SAYIN MURAT BAYAR İSKENDERUN /KONYA —DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit, SHP'- nin, ilkeleri, tutu- mu, simgesi ve genel başkanının kimliği ile geçmişe bağlılıktan kurtulamadığını belirterek "As- lında Türkiye'nin en gerici par- tisi SHP' dir" dedi. Ecevit, DSP üzerindeki "SHP dinin çekilmesi" halinde sol oylan yüzde 50'nin üzerine çıkarabile- ceğini savundu. tskenderun'da dün yağmura rağmen coşkulu bir kalabalığa seslenen DSP lideri Bulent Ece- vit, "Kıbrıs fatihi" ve "Dürüst lider" sloganlarıyla karşılandı. DSP dışındaki partilerin ta- mamını ittifak arayışlanna gir- mekle suçlayan Bülent Ecevit, SHP'nin HEP'Ie, DYP'nin DMP'yle, RP'nin MÇP ve IDP'yle ve ANAP'ın da "dört görüşü banndırarak" koalis- yonlara girdiğine dikkat çekti. Ecevit, SHP'nin oylannın PKK Kendisine yönelik "sağcı" suçlamasını da yanıtlayan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, şöyle devam etti: "Ben Kıbns Banş Harekâtı karannı verirken ne kadar mil- liyetçiysem, Ege'de haşhaş eki- mini, Amerika'ıun baskısına, 'Amerika'yı kızdırmayın' diyen Saym Türkeş'e ragmen gerçek- teştirirken, Amerika'nın değil Türkiye'nin miUiyetçisiydim. Hiçbir lider halk krizinden bah- setmezken ben 'Halk krizde' de- digim için mi sağcı oluyorura? Kalkınmayı köylüden başlattı- ğım için mi sağcı oluy orum? Işci yönetimini öngorduğum için, 12 Eylül'de herkes saklanırken de- mokrasi savası verdigim için mi sağcı oluyorura?" Ecevit, Iskenderun'dan Kon- ya'ya geçti. Konya'da halka hitap eden Ecevit, RP Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan'la aynı anda miting yapması nedeniyle az sa- yıda, ama coşkulu bir kalabalı- ğa seslendi. "Erbakan Sinop'a", "Başbakan Ecevit, balkçı Ecevit" sloganlarıyla karşılanan DSP lideri, kendisi- ni Türk milliyetçisi olduğu için faşistlikle suçlayanlan da yanıt- layarak "Biz, Türkle Kürdü ayirt etmiyoruz. Türkle Kürdü ayırmak, kalbimi ikiye bölmek kadar zor" diye konuştu. Seçîm için uydu karakollar Haber Merkezi — İstanbul poüsi dün olağanüstü bir gün yaşadı. Emniyet Müdurü Meh- met Agar, kent içinde 8 bin po- lisin görev yaptığını açıklarken aiınan güvenlik önlemlerinin ne- deni, önceki gün Dudullu'da as- keri personeli taşıyan otobüsün PKK militanları tarafından ta- ranmasından sonra Cumhurbaş- kanı Özal ile üç parti liderinin dün İstanbul'da olmasına bağ-, landı. Polis, PKK'lılann yaka- lanması için operasyonlar ya- parken dün tstanbul'da kent tu- ru atan Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Yılmaz, SHP lideri tnönü ve DYP Genel Başkanı Demirel'in korunması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Seçime bir gun kala büyuk şe- hirlerde terör eylemleri surerken Güneydoğu'da da PKK'lı terö- ristlerle güvenlik güçleri arasın- daki çatışmalar yoğunluk ka- zandı. İstanbul'da polis alarma geçirilirken Muş, Tunceli ve Bin- göl valileri seçimin güven için- de yapılabilmesi için özel timle- rin görev yapacağını, "uydu karakollar" kurulacağmı söyle- düer. tstanbul Haber Servisimizin bildirdiğine göre seçim büroları ve bazı kamu kuruluşlannın bombalanması, suikastlar ve Dudullu'da önceki akşam Sa- mandra 15. Füze Üssü'nde gö- revli askeri personeli taşıyan ser- vis otobüsünün silahla taranma- sı üzerine, kentte polis alarma geçirildi. Bahçelievler ve Kartal- da 5 güvenlik görevlisinin önceki hafta öldürülmesiyle başlayan terör olaylan yüzünden güven- lik güçleri izinsiz olarak görev yapıyor. İstanbul Emniyet Mü- dürü Mehmet Agar, bürolarda dahi çok az sayıda görevli kal- dığını, bütün ekiplerin ve 8 bi- ne yakın polisin kent içinde gö- rev yaptıklarını söyledi. Dudullu 1MES Sanayi Sitesi yakmlarında kimliği belirsiz ki- şilerin otomatik silahlı saldınsı- na uğrayan askeri servis otobü- süyle ilgili soruşturma sürüyor. Konya'da ANAP'ın caddeler- deki bayrak ve flamalarını indi- ren Mustafa Uyanık, Bekir Bil- giç, Veli Doğan ve Ramazan Mücevher gözaltına almdı. An- kara'da da Çiftlik Mahallesi'nde SHP afişini asmak isteyen Öz- can Mercan, bıçaklanarak yara- landı. Adana Cumhuriyet Güney U- leri Burosu'nun haberine göre Eruh ilçesine bağh Milan köyü yakınlanndaki Şeyhömer Da- ğı'nda güvenlik güçleriyle PKK'h teröristler arasında üç gün önce başlayan ve önceki gün sona eren çatışmadan sonra ya- pılan arazi taraması sonucunda 2 teröristin daha cesedi bulun- du. Böylece bir asteğmen ve üç erin şehit olduğu, 5 erin de ya- ralandığı çatışmada öldürulen PKK'hlann sayısı 7'ye yükseldi. Muş'un Varto ilçesi Ünaldı kö- yü yakınlannda 16 ekimde çıkan çatışmada bir teröristin ölü ola- rak ele geçirildiği bildirildi. SHP Kıaltepe ilçe örgütünün dün düzenlediği, SHP milletve- küi adayı Fehmi Işıklar'ın da ka- tıldığı mitingden sonra güvenlik güçlerinin 30 yurttaşı gözaltına aldığı öne sürüldü. Yetkililer, gözaltıların nedeni konusunda bilgi vermekten kaçındılar. Film yapımcısı DGM'de öte yandan bir süre önce Van'da gözaltına alındıktan son- ra tutuklanan "Siyamend U Xece" adh bir Kürt aşk öyküsü- nü anlatan filmin yapıması Se- nar Turgut hakkında 3-5 yıl ara- sında hapis cezası istemiyle Di- yarbakır Devlet Güvenlik Mah- kemesi'nde dava açıldı. lobisinde Cumhurbaşkanı özal'la karşılaşarak bir süre ayakta sohbet etti. Arkadaşumz Gündüz tmşir'in haberine göre sohbet sırasında Özal ile Yıl- maz'ın hayli neşeli olduklan gözlendi. Sohbet sırasında Yıl- maz'dan kent turunu iptal etti- ğini öğrenen Özal, "Bugün (dün) boş musun, bir programın yok mu" diye sordu. Yılmaz, özal'ın sorusuna "tstanbul'u iptal edince önce Diyarbakır'a gitmeyi duşündüm. Ancak or- ganizasyon için yeterli vakit ol- mayınca, ondan da vazgeçtim. Öğlen Ankara'ya gitmem gere- kiyor çekimler için" yanıtını verdi. Sohbet sırasında konıma- lar gazetecilerin önünü kapatır- ken, Yılmaz ile özal'ın bir ara birbirleririin kulaklanna bir şey- ler fısddadığı görüldü. Yılmaz, daha sonra Çırağan Oteli kapı- sında, birlikte Istanbul'u geze- cek olan Alia ile özal'ı uğurla- dı. Uğurlama sırasında Yümaz'- ın 10 dakika arayla ikinci kez Turgut Özal'ı öptüğu görüldü. Beraberindeki Dışişleri Bakanı Safa Giray ile otekle yaklaşık 45 dakika görüşen Yılmaz, daha sonra tstanbul'da yapüacağı be- Urtilen şehir turunuri iptaliyle il- gili olarak gazetecilerin sorula- nnı yanıtladı. Hafta sonu olması ve iki bü- yük partinin daha İstanbul'da mitingleri nedeniyle şehir trafî- ğinin rahatlığı ve tstanbullula- nn huzurunu bozmamak için şchir turunu iptal ettiğini vurgu- layan Yılmaz, "Zaten bizim İs- tanbul'da son dakika faaliyetle- rine ihtiyacunız olmadığı kana- atini taşıdığım için vazgectim" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz, da- ha sonra öğle namazını kılmak ıçın Eyüp Sultan Camii'ne git- ti. Yılmaz, namazıru kılmak için camiye girdiği sırada Hüseyin Güleç adh imamın cuma vaazi sürüyordu. Hüseyin Güleç vaa- zinde uzun süre yurtdışına giden yöneticilerin hiçbir şeyi değişti- remediklerini beürterek şunlan söyledi: "Çağdaşük adı alünda dini reddediyorlar. Ya Amerika'ya Avnıpa'ya git, Firavun ol ya da Isfauna dön. tşierine geldikçe din işleri ile devlet işleri ayn diyor- lar. Hayır efendim din ile dev- let işlerinin görevleri ayn olabi- lir. Ama hepsi devletimiz ve in- sanımız içindir. Günümüzde TRT'den hâlâ Ceyar'lann dizi- lerini seyrettiriyorlıır." Namaz surerken Başbakan Yılmaz'ı görmek için çok sayı- da yurttaşın caminin içinde ve dışında beklediği görüldü. Yılmaz, daha sonra Sancâk- Air'e ait özel bir ucakia berabe- rinde eşi Berna Yılmaz'la birlik- te TRT'nin çekimleri için Anka- ra'ya döndü. CUNEYT ARCAYUREK YAZIYOR T0 Telaşlı, İki Parti Karariı: İneri.. ANKARA — Sabahın erken saatlerinde çalan telefon, genellikle "iyi haber"ler vermiyor. Dün sabah saat 07.00 sularıydı. Görüşlerine değer ver- diğimiz, aktardığı haberlerin çoğu zaman doğru çıktığı- na tanık olduğumuz eski bir dost, "Senin TÖ" dedi. "Se- çimden önce TV'de konuşmak için TRT yönetimini zor- luyor, bir ikigündür baskı yapıyormuş." "Benim TÖ"nün adı böylesine duyaıiı günlerde ön pla- na geçmek isterse bir durup on kez düşünmek gereki- yor. Hele Çankaya açısından işlerin sarpa sardığını, dün umursamadığı sözlerin bugün gerçeğe dönüşme olası- lığının giderek büyüdüğünü gördükçe; "Benim TÖ" TRT'yi de zorlar, bir gece yarısı çıkar Ulus Alanı'ndaki büyük anıtın üstüne, nutuk da atar. Abartılı savtar değil bunlar, "Benim TÖ" bu, hanedan uğruna yapar mı ya- par. Seçim Yasası'nda cumhurbaşkanlanna TV'den halka seslenmelerini sağlayan ne bir madde var ne de bu ola- nağın "gerektiğınde" cumhurbaşkanına verilmesine ke- narından değinen bir hüküm. Kampanya başlarken üzerine gelen olursa "cevap hakkı" doğacağını söylemişti TÖ. İnönü geçende TÖ ile hanedana TV'de ufak tefek dokundurmalar yaptı. Çan- kaya, İnönü'yü "hukuksal bir dayanak" olarak kullanma- ya mı kalkıştı acaba yoksa mitinglerde söylenenleri mi gerekçe yapıyor? TRT, kapalı bir kutu. Ne var ki, TRT ve özelfikle kapı- da görünen iktidarın hesap soracağı kişilerin başında ge- len genel müdür son bir sınavdan geçiyor. Yasaları zor- layarak TÖ'yü ekrana çıkarması bardağı taşıran son dam- la olacak. Bugün propagandanın son günü. Partiler son hızla ipi önde göğüslemeye çalışıyorlar. Sokaklarda, caddelerde seçim gürültüsü var. Koalisyon hesapları yapan anketle- re göre yarışı önde götüren Demirel, dün çevresine yine "tek başına iktidar" diyor. Savı değişik bir umuda daya- nıyor. "Anadolu'dan yapılagelen hesapları altüst edecek oy patlaması beklediğini" söylüyor. Öte yandan Mesut Bey -eşi Berna Hanım bile- müthiş hırslı, olabildiğince bileylenmiş. ANAP lideri ne yasa ne de seçim yasağı dinliyor. Hava karardıktan sonra açıkhava toplantılarını yasak- layan hükümlere öncelikle uyması gereken Mesut Bey yan çiziyor. Yasa masa dinlemiyor artık. Denizfi'de saat 21.00'de, Aydın'da 01.00'de halka konuşuyor. Oysa sokak, ne Mesut Bey'i iktidar görüyor ne de TÖ'- nüıi indirilmeyi engelleyeceğini sandığı telaşlı girişimle- riyle ilgili. Yeni hükümetin biçimi, hemen her yerde ko- nuşulan tek konu. Varsayımların bini bir para. Fransız Le Monde'un "popülaritesini yitiren TÖ ve hanedanınm çökecegini" yazması boşuna mı? SHP ile DYP'nin "indirme kararına" şu küçük haber yeterince gerekçe: Diyarbakır'a gelişinde TÖ'yü karşıla- ma törenine gitmeyen ve konuşmasını ızlemeyen ögret- menler hakkmda soruşturma açılıyor. Padişahlar dönemini de aştı. İndirmeyip de neyleyeceksin? YENÎ BtR TÜRKİYE c: YARIN 21EKİM Sandıklar, 20 Ekim akşamı, "21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye"için açılıyor. Herkesin hakkmı arayacağı ve mutlaka alacagı... İnsanca çalışıp, insanca kazanıp, insanca yaşayacağı... Çağdaş DEMOKRAT BÜYÜK TÜRKİYE için... ŞEFFAF TÜRKİYE için... Yann demokrasiye oy verin! DOGRU YOL P A R T İ S İ TEK BAŞINA İKTİDAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog