Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 19 EKİM 1991 SEÇÎM '91 Seçim aııketlen ne diyor?GALLUP, ZET MEDYA, A.Ş, SONAR ve KONDA'nın gazeteler için yaptığı anketin ortak özelliği DYP'nin birinci parti konumunda olması. lç Politika Servisi — Seçime katılacak altı siyasi parti; ANAP, SHP, DYP, RP, DSP ve SP yoğun kampanyalarla alanlarda, televizyon ekranlannda, gazete ve dergi sayfalarında amansız bir yanşı son güne değin sürdürürlerken kamuoyu araştırma şirketleri de seçim gününe dek "anket yanşı"nı bırakmadılar. Her hafta yayımlanan anketlerin yaıu sıra ortaya seçim sandığı konularak yapılan eğilim yoklamalanna dek gazeteler de seçime ayrı bir renk kattılar. GALLUP 1 eylül - 17 ekün arasında 8 kez kamuoyu yoklaması yapan GALLUP'a göre DYP tum araştırmalarda birinci parti olma özelliğini korudu. 1 eylülde yüzde 20'nin altında görünen, ancak yine birinci parti olan DYP, 17 ekimde Sabah gazetesinde yayımlanan sonuçlara göre yüzde 27.6'ya dek yükseldi. Ikincilik yanşı SHP-ANAP arasında geçiyor. 8 araştırmadan dördünde ANAP, dördünde SHP ikinci parti oldu. 6 ekimde yüzde 18.7 ile üçüncü sırada olan ANAP, 13 ekim ve 17 ekim tarihli sonuçlarda büyük atak yaparak yüzde 22.5 ile ikinci parti konumuna yükseldi. GALLUP'a göre SHP surekli nkzak çiziyor. 8 eylülde 19.9 ile ikinci sıradan 1.4 puan kaybederek altlara doğru düşme eğilimi gösteren SHP, 22 eylülden sonra yaptığı atak ile ANAP'ın hemen ardından yüzde 22.1 ile Uçüncü parti. 8 eylülde yüzde 14.9 ile en üst seviyesine çıkan DSP bu tarihten sonra hızla düşüşe geçerek barajın altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. GALLUP'a göre DSP'nin oy oranı yüzde 10.3. Yüzde 7.5-8 dolayında görünen RP, MÇP-IDP ile yaptığı ittifaktan sonra oyunu yüzde 13.5 çıkardı. KONDA 8 kez anket yapan KONDA'da da birinci parti DYP. 10 ekim tarihinde MiUiyet gazetesinde yayımlanan 6 ekim tarihli sonuçlara göre DYP yüzde 28 ile liderliğini korurken SHP, yüzde 24 ile ikinci, ANAP yüzde 23 ile üçüncü sırada. DSP yüzde 14, RP yüzde 10. KONDA ile GALLUP anketlerinin ortak özelliği DYP'nin 0.4 puan farkla her iki araştırmada da birinci sırada yer alması. Yine iki kamuoyu araştırmasının diğer özelbği ANAP Ue SHP'nin çok az farkla art arda sıralanması. Hürriyet 74 il, 138 Uçe 328 bucak ve köyde 30 bin 397 kişiye oy kullandırılarak yapılan seçim Propaganda saat 18.00'de sona eriyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Yannki genel se- çimler dolayısıyla yürütulen kampanya bugün liderlerin meydan ve radyo-TV konuş- malanyla sona eriyor. Yann saat 08.00-17.00 arasında ya- pılacak oy venne işleminden sonra sonuçlar saat 21.00'de TRT tarafından açıklanmaya başlanacak. Liderler ve par- tiler bugün son turlannı ata- caklar. Inönü, öğle saatlerin- de Zonguldak'ta konuştuk- tan sonra Ankara'da büyük bir gövde gösterisiyle karşda- nacak. Demirel, Erzurum, Rize ve Samsun'da son ko- nuşmalannı yapacak. Ecevit, saat 14.00'te Sultanahmet mitinginde konusacak. Erba- kan'ın Ankara, Gaziantep ve NiğdeMe konuşacağı büdiril- di. Perinçek bugün Ankara1 da olacak. Bu arada siyasi parti lider- lerinin oylannı nerede kulla- nacaklan belirlendi. Çum- hurbaşkanı Turgul Özal, oyunu Çankaya tlkokulu'nda kullanacak. Başbakan Mesut Yılmaz da aynı yerde, ancak başka bir sandıkta oyunu ve- recek. Erdal tnönn Bebek ll- kokulu'nda, Demirel Anka- ra Şehit Tegmen Kalmaz ll- kokulu'nda, Bülent Ecevif ORAN tlkokuhı'nda, Tiirkeş aynı yerde, ancak başka bir sandıkta, Erbakan Ayrancı Lisesi'nde, Perinçek Pendik- te oy kullanacaklar. HANGİSİ DOĞRU ÇIKACAK? 20 Ekim'de Ihangl partlyeoy verecekslı 63(160-175) 7 (80-95) 8 (3545) 6(15-22) HÜRRÎYET - ZET MEDYA AŞ 18 Ekim ANAP-SHP atak DYP ise birinci• GALLUP un SABAH <çm yaptğı «aştrmalann 9'uncusu SHP le ANAP'ın oylart- nı SaJı g unku araştırmaya göre önarnfa ojçude artbrdığını gosterdc Açık oturum sonrası yapılan bu araştırmaya göfB, SHPoylan yuzde 2 ANAP yüzde 1 3 artfi | Oytarmte btnde 8 bir arta görüten DYP I M Ik haAada «M* atOfil bMndHûH •unfcrtü. En önemlı düpi* karans oyivdi görûktû. Gaçanfi«ft»5.9 ore- • . - - . - - - . 2.ry»duŞû. • Haten27saytaca mnda otan karamzlar bu hafü yüd* 2.7 SABAH — GALLUP 17 Ekim 1U IIDE ;50 MILLEÎVEKILLIGI NASIL PAYLASUABILIR 9 236 102 47 40 25 M, SON DEĞİŞİKLİKLERE GORE ILLERI YENIDEN YAYINLAMAYA BAŞLIYORUZ SON ARAŞDRMAOA ANAP VE RP'NIN MİLLETVEKİÜ SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR. DYP İKTİDAR SINIRINDA 8.ANKET(6 Ekim) SONUCU %10 KARARSIZLAR DÜŞÜLMÜŞTÜR MÎLLİYET — KONDA 10 Ekim TERCÜMAN — SONAR 9 Ekim Istanbul'da SHP öı 2. ARASTIRMANIN SONUCU 74 İLOE 480 MfeiCTVEKİLÜÖİ NAML MYLAŞLABkJRT 220 119 60 30 21 KONDA'nın 13 15 KA TERCÜMAN — SONAR 18 Ekim MÎLLÎYET — KONDA 17 Ekim (îstanbul) araştırmasının sonucuna göre' DYP, 163 milletvekili çıkartıyor. Hürriyet'e göre DYP en az 160, en fazla 175 milletvekili çıkaracak. Araşürmaya göre 450 milletveküliğinin partilere dağılımı şöyle: SHP 145, ANAP 87, RP 38, DSP 16, Bağımsız 1. Hürriyet gazetesi partilerin 107 seçim çevresinde kaçar milletveküliği çıkaracağını da ayn bir tablo ile yayımladı. SONAR tl il seçim araştırması yapan bir başka yayın organı da Tercüman gazetesi oldu. Tercüman - SONAR işbirliği ile yapılan ve il il yayımlanan kamuoyu yoklamasının ilk sonucu 9 ekim günu yayımlandı. SONAR'a göre DYP 236 milletvekilliği ile tek başına iktidar oluyordu. SHP 102'de kalırken, RP 7 milletvekilliği ile ANAP'ın üzerine çıkıyordu. Son iki parti ise 40 milletvekilliği ile ANAP ve 25 milletvekili ite DSP idi. SONAR 9 ekimden sonra yine il il ikinci kamuoyu araştırmasını yayımlamaya başladı. 2. araştırma DYP, ANAP ve DSP'nin gerilediğiai, SHP ve RP'nin yükseldiğini ortaya çıkardı. Tercüman'ın ikinci araştırmasına göre DYP 220 ile birinci parti oluyor ama, tek başına iktidan yakalayamıyordu. SHP 119 ile ikinci, RP 60 Ue üçüncü parti idi. ANAP 40 milletvekilliguıden 30'a, DSP 25'ten 21'e düşmüştü. Böyük kentler ve partiler KONDA'nın 13-15 ekim günlerinde yaptığı kamuoyu yoklamasına göre ANAP Istanbul'da yüzde 26 barajının çok üzerinde oy ahyor. KONDA'ya göre SHP yüzde 17, DYP 15, DSP yüzde 13, RP yüzde 11. Milliyet gazetesinde 4 ekim tarihinde yayımlanan Îstanbul araştırması Ue KONDA'nın 30 eylül tarihinde yaptığı araştırma üe 13-15 ekim tarihinde Istanbul'da yaptığı arastırmada değişmeyen tek sonuç kararsızlann yüzde 17 Ue çok yüksek çıkması. Tercüman - SONAR'a göre SHP, Îstanbul, Ankara ve tzmir'de birinci parti. ANAP ise Istanbul'da 7, tzmir'de 1 milletvekilliği kazanacak, Ankara'da ise hiç milletvekili çıkaramayacak. SONAR'ın sonuçlan şöyle: îstanbul: SHP: 26, ANAP: 7, DYP: 7, DSP:9 RP:1 Ankara: SHP: 12, DYP: 11 Izmir: SHP: 12, DYP: 6, ANAP: 1 Hürriyet gazetesinin seçim anketi Tercüman - SONAR'ın tam tersi Hürriyet'e göre ANAP Istanbul'da 18, Ankara'da 8, Izmir'de 9 milletvekilliği çıkaracak, Hürriyet'in sonuçhırı şöyle: îstanbul: SHP: 19, ANAP: 18, DYP: 10, DSP: 3 Ankara: SHP: 10, ANAP: 8, DYP: 5 îzmir: ANAP: 9, SHP: 7, DYP: 2, DSP: 1 Hangisi dogru? İl U seçim anketi yayımlayan Hürriyet ve Tercüman gazetelerinde 12 yerde sonuçlar aynı çıkıyor. örneğin Hürriyet de, SO- NAR da Bolu'da DYP'nin üç, ANAP'ın iki milletvekilliği çıkaracağım ilan ettiler. 16 seçim çevresinde ise sonuçlar birbirinden çok farklı çıkü. ömeğin Muş'ta Tercüman RP'nin üç çıkaracağım Öne sürerken Hürriyet, SHP'nin üç-sıfır yapacağjnı ilan etti. Tercüman'a göre SHP Ağn'da 4-0 yapacak. Hürriyet bu kentte ANAP ve DYP'nin 4 mUletveküliğini paylaşacağmı yayımlayarak SHP'ye hiç şans vermedi. Konya 2 bölgede Tercüman'a göre DYP, 4 milletvekilliğini de alacak. Hürriyet RP'nin 2, DYP ve SHP'nin birer mUletvekilliği çıkaracağını yayımladı. Seçim anketlerinin en ilginç sonucu Şırnak'ta çıktı. Tercüman gazetesi 8 ekim tarihinde DSP'nin bu kentte 2, SHP'nin bir mületveküliği çıkaracağını yayımladı. Aynı gazete 2 gün sonra 2. kamuoyu araştırmasında Şırnak'ta SHP'nin tulum çıkaracağını yayımladı. Ani bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Yönetim Kurulu Başkanıınız ve Genel Müdürümüz Yavuz Yavuz 19 Ekim 1991 Cumartesi günü (bugün) Altunizade İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camiinde kılmacak ikindi namazmdan sonra, Karacaahmet Kabristanında toprağa verilecektir. Denizbank Yönetim Kurulu Çelenk gönderilmemesini, isteyenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalannı rica ederiz. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETİHKAYA Oylar Sandığa, Çöpe Değil... Sosyal demokratlara son çağrımızı yapıyoruz: — Lütfen oylarınızı bölmeyin! Oyiar çöp sepetine değil sandığa gitmeli... — Neden mi? Demokrasi ve özgürlükler için 12 Eylül'ün son siyasal par- tisi ANAP'ı tarihin derinliğine gömmek için... Şöyle bir düşünün... Bugünkü seçim yasası, sadece ANAP'ın işine yaramaktadır. Hele İstanbul, Ankara ve izmir gibi kentlerde sosyal demokratlann bölünmüşlüğü ANAP'a yoktan milletvekili sağlıyor. ANAP, 12 Eylül partisidir. ANAP, baskı ve zulmü, köşe dö- nücülüğü ilke edinen siyasal bir partidir. ANAP, işçıyı ezen, memuru, öğretmeni sendikalaştırmayan bir siyasal iktidar- dır. Şimdi oturup bir kez daha düşünün. Kararınızı ona göre verin... — ANAP iktidarda kalsın mı, yoksa gitsin mi? Kartal, Pendik, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kadıköy, Şişli, Emi- nönü, Bakırköy, Küçükçekmece'de, İzmir'de, Ankara'da, Ada- na'da, Zonguldak'ta oturan sosyal demokratlar, yarın san- dığa gkjip oy kullanacaksınız... Kamuoyu anketleri ortada. Istanbul'da SHP-DSP oyları ANAP'ın ve DYP'nin üzerinde. Oturun, düşünün ve tercihi- nizi yapın... Eğer ANAP'ın iktidarına 'evet' diyorsanız, sandıktan bir başka sağ partinin çıkmasını istiyorsanız, oyunuzunu arıya verip beş yıl daha bekleyin, başınıza neler gelecek görün!.. Sosyal demokratlar aklın yolu birdir. Çünkü bu mücadele ne SHP-DSP, ne de İnönü-Ecevit kavgasıdır... Bu mücade- lenin temelinde tek bir nokta vardır: Demokrasiden yana mı- sınız, yoksa değil mi? Bu sorunun yanıtını uzun uzun düşünün. Düşünürken de duygusallığı bir ke- _ _ _ _ _ ^ _ — _ _ « ^ ^ « ^ _ ^ ^ ^ ^ — nara itin. Vereceğiniz """""""~™~~^™ oyiarçokönemiidir.is- Sosyal demokratlar terseniz, kendinize şu k l n / hirrlir soruyu yöneltin: aruııı jy>u uııuıı. 12 Eyiüi Anayasas.: Çünkü bu mücadele nın değişmesini, eşit J Cop.OQP ne fie bir seçim yasası isti- n & dnr-UOr, ne oe yor muyum, yoksa is- JnÖnÜ-EceVİt temiyor muyum? , , _ Oyunuzubusoruya kavgaSldir... DU SrmSlnT'öS mücadelenin muzde 24 saat var. 24 temelinde tek bir nokta vardır: Demokrasiden yana mısınız, yoksa değil mi? saat sonra 'demokra- si' adına karar verirse- niz biiin ki 2i ekim sa- bahı sandıktan ANAP çıkmayacak, 12 Eyiüi son bulacak, Türkiye — ^ - ^ — — _ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ , aydınlığa kavuşacak tır....Biz onun için şöyle diyoruz: — Sosyal demokratlar oylarınızı bölmeyin!.. Eğer bölerseniz, İnönü-Ecevit, SHP-DSP çatışmasına gi- rerseniz sonucuna katlanırsınız... 1987 seçımlerinde 4-5 milyon oy çöp sepetine gitti DSP, RP, MÇP, IDP Meclis'e tek milletvekili sokamadı ve ANAP tek başına iktidar oldu. Seçimlerden bir gün sonra zam yağ- muru başladı, enflasyon arttı. İşçinin, memurun, emeklinin,' dul ve yetimin parası pul oldu. ' Aydın Cezaevı önündeki anneler, o kanlı sürgünü anıms»-' yorsunuz. Eşten, dosttan aldtğınız borç paralarla Aydın'a oğ^ lunuzu, kızımzı görmeye gelmiştiniz. Gözteriniz kan çana- ğıydı, yüreğiniz dağlanmıştı. f O günleri unutmayın! '. Kartal'dan mektup yazan DSP'li okurumuz, bırakın kişi-, sel hesaplaşmayı, önce demokrasi gelsin, anayasa, seçim' yasası değişsın... Mektubunda diyorsun ki: — SHP iktidar olacağına ANAP olsun, biz beş yıl sonra^ iktidara geliriz... ] Bırakın düş kurmayı, bakın önümüzde sandık duruyor... * Beş yıl daha beklemek rtiye? Amaç demokrasi değil mi,': 12 Eylül'ü tüm kurum ve kurullarıyla tarihe gömmek değil<* mi? - Bugün hesaplaşma zamanı değildir... Oylarınızı bölme--. yin... SHP ile DSP'liler hesaplaşmak, kozlarını paylaşmak mı istiyorlar? > Şimdi sırası değil. ANAP'ın kurnazlığı da bu. Bölüp, par-< çalamak. Kapışma sırasında anayasa ve yasaları çığneye-. rek aradan sıyrılmak. ; Eğer hesaplaşmak istiyorsa SHP ile DSP'liler çoğulcu bir: demokrasi ve özgürlükçü bir ortam seçmek zorundadırlar.. Bunun içinde 12 Eylül'ü aşmak, engelleri kaldırmak birinci) görevleridir... \ işte onun için bir kez daha sesleniyoruz sosyal demok-^ ratlara: — Oylannızı çöp sepetine değil sandığa atın. Demokrasi '• ve özgürlükler için, ANAP ve 12 Eylül'e son vermek için... ; Karar sizlerin... • INTERSTRATEJİ^IVİN ARAŞTIRMASI Türkiye'de DYP Istanbul'da SHP THn lç Politika Servisi — Inter- strateji kamuoyu araştırma şir- keti tarafından yapılan anket- te, Türkiye genelinde, DYP, Is- tanbul'da da SHP birinci parti çıktı. Araştırma sonuçlanna göre iktidar partisi ANAP, Türkiye genelinde ve tstanbul- da üçüncü parti oldu. Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ahmet Özal'ın ortağı Yavnz Çizmeci'nin sahibi olduğu In- terstrateji şirketinin anketi, Türkiye genelini temsUen 12 ü- de 2 bin 500 kişi üzerinde ger- çekleştirildi. Araştırma şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre ankette, "Polimetre ve^ 'consensüs ve diyalog' çalışmalan" Ue oluşturulan bir' model kullanıldı. Anketin ya-C nılma payı da artı-eksi Vo 2.5, olarak hesap edUdi. Interstrate-, ji'nin araştırmasına göre Tür-, kiye genelindeki oylaruı dağılı-^ mı şöyle; DYP V* 28.11, SHP «7o 24.29, ANAP «7o 19.67, RP % 13.80, DSP % 13.10 ve SP' % 0.55. Istanbul'daki sonuçlar da şöyle çıkıyor; SHP Vo 25.86, DYP Vo 22.11, ANAP *> 20.42," DSP V» 17.80, RP % 13.16 ve'- SP 1f> 0.28. KİRALIK İŞYERİ Maçka, Spor Caddesi'nde işyeri olmaya müsait kiralık daire 2.5 mHyon Tei: 160 29 54 - 160 40 74 ACELE SATILIK DAİRE Bakırköy İncirli Cad. İhsan Kalmaz Sk. No: 4/A D-1 2 oda, 1 salon, salomanje, kaloriferli, hidrofortu yarı bodrum daire. Son fiyat 60 milyon TL. peşindir. Tel: 561 27 70
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog