Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'=£&$ 19 EKİM 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 SEÇİM 91 Sosyal demokratların sandıkta birleşmesini isteyen SHP GenelBaşkanı Erdal İnönü: Pazara ANAP'ı süpürünVALÇIN ÇAKIR SHP Genel Baş- kanı Erdal tnöai, dün seçim öncesi propaganda araa- cıyla son kez geldi- ği tstanbul'dan "matlu" ayrıldı. Gcçen cumartesi günü Sulta- nahmet Meydanı'nda düzenle- nen "Dejfatbinr mitinginin göv- de gösterisine dönUşmesinden sonra dün Üsküdar, Kartal, Ka- dıköy, Bayrampaşa, Bağcılar ve Avcılar'da düzenlenen "bölge mitingi" ve "araç konvoyu" ile şehir turlarına binlerce insanın İcatılması tnönü'yu sevindirdi. Konuşmalannda sık sık "kürsü- den inınek istemedifcini" belir- ten İnönü, "Vnrun sandıga, vu- rwn ki guller açsın. Bu seçim, sosyal demokratlann birleşme öziemini sona erdiriyor" diye seslendi. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, dün Mersin'de düzenle- nen mitinge katıldıktan sonra uçakla lstanbul'a geldi. Saat 12.00'de lstanbul'a gelmesi bek- lenen İnönü, Mersin mitinginin uzaması üzerine özel uçakla 2 saat gecikmeyle saat 14.00'te Ataturk Havalimanı'na gelebil- di. Kendisini bekleyenler arasm- da eşi Sevinç tnönü, Büyükşe- hir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, belediye başkanlan ve ts- tanbul tl Başkanı Bozknrt Na- hoglo ıle il örgutü, Inönü'yü "Başbakan tnönü" sloganlan arasında SHP'nin seçim otobü- sü Güneş l'e bindirdiler. Daha SHP lideri, Üsküdar, Avcılar mitingi ve kent turnyla tsUnbnl'da govde gösterisi yapb. (Fotograf: SL'AT KOZLUKHJ) sonra çevre yolu üzerinden Üm- raniye'ye gelen İnönü, buradan Üsküdar Iskele Meydanı'na ka- labalık nedeniyle guçlükle gire- bildi. Aynı alanda SHP mitin- ginden sonra DYP'liler de genel başkanlan Söleyman Demirel'- in katılımıyla bir miting duzen- leyecekleri için SHP ve DYP konvoylan birbirine kanştı. Kalabalık ve coşkulu bir ka- labalığa seslenen İnönü, "ANAP'ı söpünin. Eski başba- kan, yeni başbakan hepsini sttpaıün" dedi. Seçmenlere gü- vendiğini belirten tnönü, "Sos- yal demokratlan birleşünnek için ne kadar çahştıgunı biliyor- sunuz. 8 yıldır yapmadı|un şey kalmadı. Her çagnyı yaptun. 'Olmaz, olmaz' dedUer. Hiç bi- rini kabul etmiyoriar. O zaman sıra sizde. tş, size duşiiyor, SHP adaytanna oy vererek sosyal de- mokratlan sandıkta birteştire- ceksiniz. Bu seçim, sosyal de- mokratlann birteşrae ödemini sona erdirijor. Sosyal demok- ratlann birlesnıe süreci bu se- çimde sona eriyor" diye konuştu. Inönü'nün alana girişinden önce Türk hafif müziği sanatçısı lskender Doğan, Seida Alpay ve aynı zamanda SHP 4. bölge mil- letvekili adayı olan Yavuz Top konser verdiler. "At tepmesin, an sokmasın, giilun dikenine ra- ayız", "12 Eylülü yargılayaca- gız", "tşkencecilerden hesap soracağız" yaalı pankartların dikkat çektiği Üsküdar Iskele Meydanı'nda tnönü konuşurken DYP'nin bir özel kumluştan kı- raladığı helikopterden SHP'lile- rin ûzerine "DYP iktidar" yaalı bildiriler atıldı. SHP konvoyu ve lnönü'yü taşıyan Güneş 1 oto- büsü sahil yohından Kartal'a ha- reket ederken Genel Başkan De- mirel'i bekleyen DYP'lilerin de ellerini salladıklan ve lnönü'yü alkışladıklan görüldü. tnönü, Üsküdar'dan izdiham nedeniy- le yaklaşık yanm saatte çı- kabıldi. Kartal'a saat 17.00 sıralann- da gelebilen tnönü burada da SHP'lilerin deyişiyle "son iki yılda görülenin en iistünde" bir Ankam ve tstanbuTda konuşan Demiıd, koalisyonlaru karşı gktu 'Takma hükümet'istemiyorumANKARA/İSTAN- BUL (Cnmhnriyet) — DYP Genel Başkanı Si- leyman Demirel, seçimle- re ikı gun kala iki büyük kente yüklendi. Ankara ve İstanbul'da konuşan Demirel, mitinglerde kısılan se- siyle koaiisyonlara karşı çıktı ve halkı "takma hiıkümet"e yol açmamaya çağutlı. Demirel, dün ilk olarak Ankara'nın Çubuk ilçesinde halkın karşısına çıktı. Burada 15 dakikahk konuşmasında De- mirel, Türkiye'deki son 10 yılı karanlık dönem olarak niteledi ve bu devrin ka- panması için partisine destek istedi. Ve vatandaşlara "Sonra dizinizi dövmeyesiniz" uyansını yaptı. DYP liderinin ikinci durağı tstanbul'- du. Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen miting, SHP'nin aynı alanda öğle saat- lerinde yapılması gereken "nokta mitin- gi"nin gecikmesi nedeniyle geç başladı. SHPIiler miting alanını terk ederken DYP'nin seçim otobüsü Süvari de yeri- ni aldı. Yapılan anonslarla SHP flamalan ve bayraklan indirilirken Süvari'nin hemen ardındaki direklerden birine asıh SHP flaması DYP'lileri epey uğraştırdı. Fla- mayı indiremeyeceklerini anlayan DYPTi gençler, testereyle direğı kesme girişimin- de bulundular. Sonuçta direk eğilerek so- Demirel, İstanbul'daki son mitinginde, Dalan, Çiller ve Aktuna ile kürsüye çıktı. run çözüldü, ama bu kez kır atlı flama ters asıldı. Anonslarla aynca "gözbebe- gi hanımlar"a ön sıralarda yer açıhrken, tekvizyon ve basın için, arkada kalan DYP'lilerden otobüsün önüne geçerek "dosta düşmana bu manzaranın gösterflmesi" istendi Süvari'nin üstünü, hınca hınç doldu- ran adaylar ve partilileri "Şimdi Beyefen- di gelecek" ıhtarlanna rağmen aşağıya indiremeyen DYP yöneticileri "Şimdi gi- din 15 dakika sonra âzleri yukan çagıracagız" anonslanyla da ikna ede- mediler. Daha sonra tzzet Altınmeşe kürsüye davet edildi. Süvari'nin yanına yerleşti- rilen bir kamyonetteki saz heyeti eşliğin- de sadece bir türkü söyleyen Altınmeşe, Demirel'in alana gelmesiyle "Tamam lz- zet Bey, Beyefeadi geldi" anonsuyla kür- süden indirildi. Demirel, özel otobüsüyle girince, Üs- küdar Demokrasi Meydam'm dolduran kalabalık, kürsünün üzerinden gelen uyarılarla "Başbakan Demirel, Özal istifa" sloganı atmaya başladılar. Yorgun görünen Demirel, binbir güç- lüfcle otobüsün üstüne çıktı. DYP lide- rinden önce konuşan Bedrettin Dalan, ise Başbakan Yılmaz'ı eleştirdi. Kan ter içinde konuşmaya başlayan DYP lideri kısılmış sesiyle bugüne kadar seçim mey- danlannda anlattıklannı tekrarlayarak, tstanbullulardan, ANAP'ı 20 Ekim'de sandığa gömmelerini istedi ve bunun son fırsat olduğunu hatırlattı. Koalisyonlar konusundaki görüşlerini de anlatan DYP lideri bu kez koalisyonu "takma ikti- dara" benzetti. Halktan, takma ikti- darlara fırsat tammamalannı isteyerek, "tktidan ortada bırakırsanız takma hü- kümet çıkar ortaya" dedi ve konuşma- smı bitirdikten sonra bir şey daha ekle- yeceğini belirterek, halka ve adaylara son bir çağrıda bulundu: "Tercihe ragbet et- meyin." kalabahğa seslendi. Kartal'da, Güneş 1 yerine Kartal-Pendik SHP ilçe örgütlerinin hazırlat- tığı kürsü üzerinden konuşan İnönü, işkencecilerden hesap so- rulacağını belirtirken en çok da DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit'e yüklendi. SHP'nin bölgedeki adayları Mehmct Mognltay. Ercan Kara- kas, Kamer Gök ile bu bolgede DSP'den aynlan SHP'ye katılan partililerin de hazır bulunduğu mitingden sonra İnönü, üstü açık bir özel arabaya binerek Kadıköy'e hareket etti. Ancak burada da yoğun bir ilgi ve ka- labalık olması nedeniyle yakla- şık yanm saat oyalanan tnönü, saat 18.30 sıralannda Bağdat Caddesi'ne gelebildi. Arabanın üzerine çıkıp çe\Tesindekilere el sallayarak Kadıköy Iskele Mey- danı'na gelen Inönü'ye büyük il- gi olduğu gözlendi. tnönü'yü E-5 Karayolu Kozyatağı sapa- ğmda bekleyen ve içinde Büyük- şehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ile milletvekili adaylannm bulunduğu Güneş 1 otobüsünün jeneratörü tutuştu. Otobüsün içindeki yangın söndürüculerle kısa sürede alevler söndürüldü. tnönü'nün gelmesinden sonra bu kez gene Ankara asfaltı üze- rinden Bayrampaşa'ya ulaşıldı. Ancak daha önce saat 19.00"da tnönü'nün Bayrampaşa'ya gele- ceği duyurulmasına karşın İnö- nü ve beraberindekileri taşıyan Güneş 1 otobüsü saat 20.30 sı- ralannda ilçeye girebildi. 1989 yerel seçimlerinde DSP'nin bü- yük başan, SHP'nin ise bekle- nenin çok altında oy aldığı Bay- rampaşa'daki coşku ve kalaba- lık lnönü'yü sevindirdi. Otobü- sün Ustünden çevresındekilere "Beo burada sabaha kadar koauşunım" diyen İnönü, ken- disini bekleyenlere de "Adayla- nmız size, sizler de Allah'a ema- net olun" dedi. Alandakilerin "Faşist Ecevit" diye slogan at- maları ve Ecevit'i yuhalamalan üzerine İnönü, "Birieşmek içia her şeyi yaptık, olmadı. Artık Ecevit çokdegişti" diye konuştu. Bayrampaşa'da aynca DSP'den ayrüıp SHP'ye geçenler için de Güneş otobüsünün üzerinde bir katılım töreni düzeniendi. tnönü, İstanbul'daki propan- ganda turunun son durağı olan Bağalar*da dr çok böyttie ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşüandı. Bağcılar Meydanı'n- da ellerinde meşaleler taşıyan vüzlerce insanın "Başbakaaınuz InöBh", "Vur vur inlesin, Çan- kaya diolesin", "Faşist Ecevit" sloganlan arasında konuşan tnönü, sosyal demokratlann seçmenlerce sandıkta birleştiril- mesi çağnsını yineledi. İnönü, kalabalığın otobüsü bırakma- ması ve saat 22.00'ye yaklaşması nedeniyle bir sonraki miting ala- nı olan Avalar'a gidemeyeceği- ni, havaalanına gidip THY'nin tarifeli uçağına yetişeceğini bil- dirdı. Avcılar mitingine ise Ge- nel Sekreter Hikmet Çetin ile di- ğer partililer gittiler. DUNYADABUGTI1V AÜSİRMEN Yine de SHP 20 Ekim 1991 seçimlerinin ilginç yönlerinden biri, Er- bakan ile Perinçek dışındaki liderlerin ve bunların parti- lerinin hemen hemen aynı şeyleri söylemeleri, seçim va- atlerinde özgün noktalara fazla yer vermemeleri veya ve- rememeleri. İlk bakışta bu olgu, ideolojilerin ölmüş olmasına bağ- lanabilirse de böyle bir görüşün yanıltıcı olduğunu da göz- den uzak tutmamak gerek. Her şeyden önce ideolojile- rin öldüğü savı geçerli değil. Tam tersine ideolojilerden biri, alabildiğine azgınlaşıp, tüm dünyayı sultasına almak- ta. Karşı yanda ise ölenin ideoloji mi, yoksa ideolojinin bu- güne değin süren uygulaması mı olduğu çok tartışma gö- türür bir konu. Bu yüîdendir kı partılerin özgün görüşler ve çözümler ileri sürememelerinin nedeni daha çok üretici kadro ye- tersizliğine bağlanabilir. Bu konuda, parçalanmış sosyal demokratlann en bü- yük örgütü SHP'ye de yöneltılecek eleştirıler var kuşku- suz. Türkiye'de ulusal gelırin % 70'inın nüfusun dörtte bi- rinin elinde toplanmasına neden olan faız ve rantların pa- yınt, üstelik de devlet desteğiyle, ücretler ve emek gelir- leri zararına büyüten sözde 'piyasa ekonomisi' uygulama- sına karşı çıkışta SHP'nin çekingenliği kolay anlaşılır cins- ten bir davranış değil. Oysa, SHP'nin sosyal piyasa ekonomisi konusunda ge- jistirdiği görüşler var. Hatta zaman zaman Genel Başkan İnönü bunlara değiniyorda. Ama yine de oldukça çekin- gen kalıyor. Genel Başkan'ın ekonomik konulardaki çekingenliği, SHP'nin yapısal hastalığının ürünü otan üretici kadro ye- tersizliğıne olduğu kadar, seçim sırasında bir ölçüde gi- derilmiş gibı görünen, parti içindeki iki başlılığın karşı ta- rafının bastırmasından mı kaynaklanıyor sorusu da pek haksız sayılmasa gerek. Yalnız ekonomik konularda değil, kentsel sorunlarda, eğıtim alanında ve daha birçok konuda SHP özlenen kı- vama gelebılmış değil. Hatta bir bölümümüz çok haklı olarak SHP'nin karşı- mıza aday diye çıkardığı kişileri de ıçimıze sindıremeye- biliriz. SHP'nin tüm adaytannın, devlet adamı deneyimi olan, aydın ve gerçekten demokrat Necdet Uğur düzeyinde ol- masını istemek insafsızlık olur. Ama yine de sosyal de- mokrat partınin altına gireceği ağır yükü kaldırabilecek çapta adaylar aramak hakkımızdır ve bunların hepsınin de bu yapıda olmadıklarını söylemek haksızlık değıldir. Bütün bu eksiklik ve çarpıklıklara bakarak, kımi sosyal demokratlar veya solda yer alan yurttaştar ya hıç oy ver- memeyi ya da bölücülük işlevini yüklenerek Mesut Yıl- maz'ın umudu haline gelmiş bulunan 'Ecevit Partisı'ne yönelmeyi yeğliyortar. Bu davranışın 'Mesut görüntülü' hanedan iktidarının % 20'lerde dolanan oy ıle ülkedeki egemenlığıni sürdürme oyununa düşmek olduğu kesındir. SHP'nin yapısal bozukluklarını, kadro eksikliklerini eleş- tirenler haklıdırlar. Ama. acaba hangı parti kadro ve prog- ram olarak SHP'd-an daha güçlü ve tutarlıdır? Unutmayalım ki 20 Ekim 1991 seçimi, her adayın yapı- sı, kişiliği ve çapı üzerinde tıtizlikle durulacak somut se- çimlere ortam hazırlayacak bir soyut seçımdir. Adaylann kişiliklennden çok, partınin ana yonelişleri, programı ve vaatlerıne baktığımızda SHP'nin Türkiye'nin yeniden yapılanması için elverişlı ortamı oluşturmaya hazır olduğu, bu konuda somut sınyaller verdiğini görüyoruz. SHP'nin iktidar.-ki bu olasılık zayıf- ya da iktıdar ortağı -ki bu olasılık gûçlü- olarak, ülkeyi demokrasiye, katılım- cıiığa, çoğulculuğa, daha adil gelir dağtlımına, dahadÜHi şük enflasyon düzeyıne doğru götürür yapısal reformJarı sağlayacak düzenlemelen yaparken kendı eksikliklerini de giderme yolunda çaba harcaması kaçınılmazdır ve önümüzdeki dönemde bu çabayı göstermeleri müm- kündür. Ülkeyi, yere sağlam basan bir demokratik platform ile anayasası, temel yasalan, ekonomisi, katılımcı düzeni, ça- ğına uygun eğitim kurumları ve demokrasınin onsuz ol- maz'ı laik düzeni ile yeniden yapılanmaya götürmek iste- yen sağ oyların doğal yerı nasıl DYP isesol oyların doğal partisi de SHP'dır kanımca. Evet, tüm eksıklıklerine karştn 20 Ekim 1991 seçimle- rinin anlamını da düşününce, 'Yine de SHP' diyorum. Çünkü bu eksıklıklere bakarak oyumu barajlara takıp yok edecek, başka bir deyışle çope gönderecek davranış ye- rine sandığa atmayı yeğliyorum. 1 TAM OTOMOBIL F İ Y A T I N A Tam otomobilde fırsatlar birbirini kovalıyor. Bu kampanyada. bayilerimizden Hyundai alanlar arasında yapılacak çekilişte iiç kişi Hyundai Scoupe kazanacak! Ödeme seçeneklerini inceleyin, karannızı hemen verin. Hyundai alın, şansınızı ikiye katlayın! İŞTE, MODEL ExcelLSHB Excel LS Sedan ExcelGLSHB Excel GLS Sedan Scoupe SONSUZ ÖDEME SEÇENEĞİNDEN £ EMLAK BANKASI Taşjt Aracı Kredıa KDV dahil, vergiler hariç Peşinat 5.420.000 5.320.000 5.200.000 5.520.000 5.800.000 24ayvade 3.728.583 4.075.428 4.595.683 4.942.527 5.376.082 SADECE 2 TANESİ VakıffiSkO ı o m o b i i K ı t a m Anahtar teslim Peşinat 5.200.000 5.500.000 5.950.000 5.700.000 5.500.000 24 ay vade 4.508.972 4.855.816 5.376.C82 5.809.637 6.329.903 HYunonıT a m O t o m o b i l Türkiye Genel Distribütörü ASSAN HYUNDAİ MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Tel: 180 63 10 Faks: 180 62 99 Merka Satış ve Show-Room: Büyükdere Cad. 1/2-7 4. LeventTeL 178 92 52 teTANBULBAytLERİ: Çapa:YemkoyTel:! Nazar:Mâs1akTeL-176 83 20 Mot: Tarabya Tel. 162 52 56 Karoto: Kızıltoprak Tel: 346 93 75 Kıroglu: Goaepe Tel: 363 70 63 Beroogu: Kuçukyalı Tel 388 65 01 Serer: Beşıtaaş TeL 156 68 83 Master: Dalyan Fenerbah(;e Tel 347 46 67 Öz-Ar: Çıftehavuzlar Tel: 350 46 57 Anlım: Uskudar Tel: 343 74 47 Nom: Acıbadem TeL 339 42 61 Kamer: Bakırkoy Tel: 583 85 38 Ziya: Topçılar Tel: 567 67 66 AkyiiKl. Levent Tet 180 22 41 Biyimaden alaağmızKıûlnu Fomunu dddunıp, fatuıwzm bırfotokopıstnı de etdeyenk adresmaegöndenn. Scoupe çekftşıneson ksalrna tanhi 15.11.1991'ür. ANADOLUBAYtLERİ: Sercem: Bursa Tel [24) 129999 Evkuran: Bmsa Tet (24114 97 65 ReyOto:DuzceTei:l265j36065 YUsanıYubn AyrancıAnkaraTel:(4) 1409081 -rıitoeliş: İzmır Tet (51) 22 25 04 Pal: Gazıosmanpaşa-Anlara Tel: (4| 146 0915 Çabrlar İzmır Tel: (51) 4103 37 Akbak: Kavacık Ankara Tel: [4) 347 75 75 Rota: Eslcşehır 1^1 122)1114 37 Meter:Sote*vdmTel:|635)11398 Öztunç: Bandırma Tel: (198) 108 87 öntur.Konya Tel: (33) 150301 Gürpınar: Kayseri TeM35) 22 32 20 Burç: Dîyarbakır Tel: [831122917 Çıtarlar. Trabzon Tel: (0311115 22 ş:AdanaTek|71i27 2526 Cem Oto: Mersin Tel 174) 25 35 56 Alaj: Antalya Tel: t3!| 170066 BukampvıfrMaiıPıyangoldaıesGenelMmriiiğü'nün 10/10/1991 tanhh veBODB 1991/151310373 sayıSıimiyleyiptlmakaiı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog