Bugünden 1930'a 5,425,882 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Sahlbl. Cumhuriyet Matbaacıhk \e Gazetecılik Turk Anonım Iç Polıtıka Cdal Ba^angıc, lsıanbul Haberlen Ştnar Kalkan, Ekonomr Menl Tancr, D15 Haberler Şirkelı adına Berin Nadi • Murahhas Üye. Emine Uşaklıgil Ergun Balcı. Iş-Sendıka Şakran Kctead, Kültur Celal l'stcı, Eğıtıın Gtaay Şajlan, Yurı Haberlen • Genel Yayın Müduru: Hasan Cemal, Yazı İşlen Mudürü: OkaJ Necdtt Dogan, Spor Danışmanı Abdalkadır Yucelman, Dızı Yazılar Kcrem Çaüşka*. Araştırma. GonemsİB 0 Haber Merkezı Müduru Yalfin Baytr, Sayfa Şahın Alpay, Ouzelune AbdallaB VIUJCI 0 Koordınatör Akmtı Korulsan 0 Malı lşler Erol Erkat Düzeni Yönetmeni: Ali Acar 0 Timsılcıler ANKARA: Ahmet % Muhasebe Bafcnl Meaa 0 Bıiıçe-Planlama: Stvgi Oanaabeşeofla # ReUam. Ayşt Tonın 0 İoare: T u , İZMİR: Hikmet Çeünkaya, ADANA: Çetin Yigenoglu Hnstyın Gurer # t;letme Önder Çcük 0 Bılgı-Ul«n Nali lnal 0 PersoneL Sc»gi Bostaaootla yoyı/ı Kunıiu Baskan tlkan Selcuk, Oktay Akbal, Yalçın Bajer, H u n Cemal, Hiknael Çctiakaya, Okay GoacnıİB, Ujur Maacn, Ali Sirmea, Akacl Tan Basan ve Yayan: Cumhunyo Matbaacıhk ve Gaz«ealık TA Ş. Türkoca£ı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 Ist PK 246 - Istanbııl. Tel. 512 05 05 (20 hal), Telex. 22246, Fax (1) 526 60 72 • Burotar Ankara: Zıya Gökalp BK lnkılap S. No 19/4, Tel: 133 11 41-47, Tekx 42344, Fax: (4) 133 05 6İ 0 Unir. H. Zıya Blv. 1352 S 2/3, Tel: 13 12 30, Tdcı. 52359, Fsuc (51) 19 53 60 # Adaaa: tnânfl Cad. 119 S, No. 1 Kat 1, Tel: 19 37 52 (4 hat), Tel« 62155, Fax: (71) 19 25 78 TAKVİM: 19 EKİM 1991 lmsak: 4,47 Güneş: 6.12 Oğle: 11.54 Ikindi: 14.55 Akşam: 17.26 Yatsı: 18.45 Mitsotakis IHmaz'ı suçladı STELYO BERBERAKİS ATİNA — Yunanistan Başbakanı Konstantia Mitso- takis, Yunanistan parlamen- tosunun dünkü olağanüstü oturumunda Türk-Yunan iliş- kileri ve Kıbns ağırlıklı Yu- nan dış politıkası ile ilgili gö- rüşlerini açıkladı. Mitsotakis Yunanistan'ın arzusuna ve uğraşılanna karşm Türkiye'nin Kıbns so- runu konusunda hâlâ "katı bir siyaset" uyguladığını ve bu nedenle iki Ulke ilişkileri- nin normalleşmesinin engel- lendiğini öne silrdtt. Başba- kan Mesat Yılmaz'ın Paris görüşmesinde, özellikle Kıb- ns konusunda "katı bir tm- tum içinde" bulunduğuna dikkati çeken Mitsotakis, "Sayın Yılmaz bu tutnmuyla Tıirk dış sivasetine zarar ver- miş oldu. Başta BM olmak iizere Avrupa Toplulugu, ABD ve dünya kamuoyn, Kıbns konusunda kimin da- ha katı olduğunu gördii" ifa- desini kullandı. Bu konuda Türkiye'nin AT ilişkilerinin de yeniden "askıya alınma- sına" neden olarak Mesut Yılmaz'ın Kıbns konusunda izlediği "degişmezlik" siyase- tini sorumlu gösterdi. Mitsotakis aynı konuda BM Güvenlik Konseyi'nin 716 sayılı karannın, "Yunan ve Rum göriişlerine daha ya- kın oldugunu" gerekçe göste- rerek, "716 sayılı bu karar, Türkiye'nin Güvenlik Konse- yi'nin 649 sayılı karan ile il- gili yonımlanna son venniş olnyor" dedı. 716sayıü kararda "siyasi eşitUk" konu- sundan söz cdilmesini ise Mit- sotakis şöyle değerlendirdi: "Siyasi eşitlik, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın geçen yılın mari ayında bazır- ladıgı raporunda da belirtildi- gi gibi federal bir hükümette- ki sayıca eşitlik anlamına gd- miyor. Bu eşitlik, anayasal ve yapılacak muıakereler için geçerlidir." Celal Talabani: PKK silalıı bıraksınBRÜKSEL (AA) — Iraklı muhalif gruplardan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) lideri Celal Talabani, PKK'yı, "silahh eyleme son venneye" çağırdı. Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın "Kiirt meselesini mut- laka çözecegiz" şeklindeki de- mecini 'tarihi bir açıklama' olarak nitelendiren Talabani, PKK'nın, özal'ın bu açıkla- masına silahlı eylemkrini dur- durarak ve Türk hükümeti ile diyalog yolu arayarak olum- lu bir yanıt vermesi gerektiği- ni soyledi. Çözümün, toplumun de- mokratikleşmesi ve diyalog ile sağlanacağına inandığını be- lirten Kürt lider, "PKK bana hazır mı" sorusuna, "Bunu yapacaklarını umut ediyonım" karşılığını verdi. Talabani, PKK Uderi Ab- dullab Öcalan'a iki hafta ön- ce bir mektup gönderdiğini ve "PKK'yı silahlı eyleme son venneye" çağırdığını belirte- rek şöyle konuştu: "Ancak benüz bir cevap alamadım. Yartn (bngün) ve- ya ertesi gttn (yann) yine or- tak arkadaşlar aracılığıyla mesajlar gondererek Türk Hükümeti ile diyalog yollan- nı araması için ikna etmeye çalışacaŞm. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın Kürt mesele- siyle ilgili açıklamalan beni son derecememnun etmistir." KKIC Cumhurbaşkaniy dışanda buvkılniak istenmesinden kaygı duyuyor Denktaş: Kader ne îse o olurRauf Denktaş, self- determinasyon ve egemenlik haklarından vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Denktaş, "Türkiye bizle birlikte tanımadığı ve tanınması mümkün olmayan Rum idaresinin, Kıbrıs'ın meşru yönetimi olarak katıldığı toplantıları boykot edebilirdi, ama etmedi" derken bunun Kıbns sorununun asıl nedeninin tamtılmasına fayda sağlamadığını belirtiyor. FATıH M. YILMAZ KKTC Cumhurbaşkanj Rauf Denktaş, endişeli. Denktas'ın endişesi, Kıbns sorununun çö- zümüne ilişkin olarak ortaya çı- kan son gelişmelerin ışığında "dışlanmak istendigini" düşün- mesinden ka>Tiaklanıyor. Denk- taş bu konuda ABD, Ingiltere ve BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın yardımcılannı suçlu- yor. Denktaş aynı zamanda kırgın. KKTC Cumhurbaşkanı, "Tür- kiye, birçok kez bizimle birlikte tanımadığı ve tanınmaya hjç hakkı olma>^n Rum idaresinin Kıbns hükümeti olarak katıldı- gı tum faau'yetleri boykot ede- bilirdi, böyleKkle dünya Kıbns! taki problemin esasını anlaya- madı" derken kırgınlığını dile getiriyor. KKTC lideri, şimdilik bekJe- meyi yeğMiyor. Beklerken, Tur- kiye'deki genel seçimlerin sonra- sında kurulacak yeni hükümet- ten destek arayacağını da söylü- yor. Denktaş, "Yeni hükümetle her şeyi açıkça görüşüp tartışa- cagız, möşterek bir degerlendir- me yapabileceğimize inanıyo- rum" diyor ve ekliyor: "Kader ne ise olacaktır." Denktas'ın, Cumhuriyet'in sorulanna verdiği yanıtlar, endi- şeli bekleyişi, kırgınlığı, self- determinasyon ve egemenlik hakkından vazgeçilmeyeceği ko- nusundaki kararlüığı çok iyi yansıtıyor. Sorulanmıza, Denk- taş şu yanıtları veriyor: — Güvenlik Konseyi'nin son karan ve bunun ardından Tür- kiye'nin yaptlgl «yıHamarian ha- reketie, devre dışmda buakıbnak istendiginizi düşünüyor musu- nuz? DENKTAŞ — Türkiye'nin açıklaması, diplomatik bir lisan- la, tum haklanmıza sahip çıkan bir açıklamadır. Seçim arifesin- de bir Türkiye, seçimden sonra gelecek olan hükümeti ipotek altına almaksızın gerilemek ni- yetinde olmadığının işaretini venniştir diye düşünüyorum. Genel Sekreter'in raporu ma- alesef gerçekleri yansıtmıyor ve Ortadoğu Konferansı, 30 ekimde Ispanya'nın başkentiMadrid'deyapılacak Süperlerden baraşa davetiye ABD ve SSCB dışişleri bakanlan James Baker ile Boris Pankin, Bush- Gorbaçov imzalı davetiyelerin taraflara gönderildiğini açıkladılar. Dış Haberler Servisi — Ortadoğu'da barışın yerleştirilmesi için tanhı fırsat.. ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile SSCB'li meslektaşı Boris Pankin, Arap ülkeleri ve Israil'i, 30 ekimde lspanya 1 nın başkenti Madrid'de bir araya gelme- ye çağirdılar. Konferans için davetiyele- rin, taraflara gönderildiği bildirildi. Böylece Ortadoğu Banş Konferansı- nın tarihi ve nerede yapılacağı kesinlik kazanırken lsrail'in Madrid'deki rande- vuya gidip gitmeyeceği önumuzdeki günlerde belli olacak. Reuter'in haberi- ne göre Israil Başbakanı tzak Şamir, dün Kudüs'te Baker ve Pankin'le görüş- tükten sonra yaptığı açıklamada, "Bu konudaki karan hükümete bırakıyo- nıra. Ben, lsrail'in konferansa katılaca- ğını duşünuyonım ve bu konuda hükü- meti iknaya çalışacağım. Bu konuda başka bir alternatif göremiyonım" de- di. Şamir'in sözleri lsrail'in konferansa katılacağı umutlannı arttınrken ajans- lar, Ortadoğu banş sürecine ilişkin ola- rak Israil ile ABD arasında bazı görüş aynlıklannın surduğünu bildiriyorlar. Bu arada Ortadoğu barışı konusun- da yoğun bir diplomatik trafiğe sahne olan Kudüs'te, SSCB ile Israil, 1%7 yı- lından bu yana kesik olan ilişkilerini ye- niden canlandırmayı kararlaştırdılar. Is- rail ile SSCB arasında yeniden üst dü- zeyde diplomatik ilişki kurulmasım ön- gören anlaşma, iki ülke dışişleri bakan- lan arasında imzalandı. Böylece Israil, SSCB'nin Ortadoğu Banş Konferansı'n- da ABD ile birlikte etkin bir rol oyna- masını kabul etmis oldu. ABD ve SSCB'nin himayesinde Mad- rid'de toplanacak Ortadoğu Banş Kon- feransı için Baker ve Pankin tarafından taraflara çağn yapümadan önce Kudus- te tam bir mekik diplomasisi yaşandı. Arap ülkelerinin konferansa kaulma yo- lundaki garantilerini alarak Kudüs'e ge- len Baker ve Pankin, ayn ayn Şamir'le göruşerek lsrail'in de katılımını sağla- maya çalıştılar. Şamir'le önce Baker gö- rüştü. Bu göruşmeden sonra yapılan açıklamalar, umut kınaydı. Baker, kon- feransa katılmak konusunda Şamir'i ik- na edemediğini söylerken iki ülke ara- sında Ortadoğu banş sürecine ilişkin göruş aynlıklannın sürdüğü belirtildi. Baker, konferans konusunda aynnü da verdi. ABD Dışişleri Bakanı, 30 ekimde Madrid'de konferansın başlaya- cağını, bunun ardından da taraflar ara- sında doğnıdan görüşmelere geçileceği- ni söyledi. Baker, taraflara gönderilen davetiyelerin ABD Başkanı George Bush ile SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un adlarına basıldığım kay- detti. lsrail hükümetinin önumuzdeki hafta başında yapacağı toplantıdan olumlu sonuç çıkması halinde, bu ülkeyle bir- likte Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve oluşturulacak Filistin heyeti konferan- sa katılacak. Kudüs'teki diplomatik trafiğin bir so- nucu da lsrail ile SSCB araiındaki dip- lomatik ilişkilerin yeniden kurulmasırun kararlaştuılması oldu. Ramiaz Alia döndü Anumıtlnk Devlet p»^itanı Ramiaj Alia, Türkiye ziyaretini dun tamamlayarak iUkesine döndü. Kosuk başkan ik Başbakan Mesut Yifanaz, Çıragao Sarayı'ndaki kabvaltıda bir araya geldikr. Dışişleri Bakaoı Safa Giray'ın da bulunduğu kahvaltıya, Cumburbaşkanı Turgut Özal da görüşmenin soo bölümnnde katıldı. Özal ve Alia daha sonra birüktc tstanbul'u gezdiler. (Fotograf: ERDOGAN KÖSEOCLU) Türkiye'nin topraklannda ne kadar nükleer silah bulunacağı daha sonra belirlenecek , bombalarını aüyor MÜKLEER LNÜİKİMİ Füzeler kalem olacak WASHINGTON (AA) — Ingiliz Şair Edward Bulwer- Lytton'un "Kalem Kdıçtan Üstandür" dizesi bir kez daha doğrulanıyor. Parker Firması ve Londra'daki felaketlere yardım fonunun ortak girişimleri sonucu soğuk savaş yıllannda insanoğlunun korkulu rüyası nükleer füzeler, bundan sonra dolmakalem olarak insanlığa hizmet verecek. Parker firması tarafından yapılan dolmakalemlerin piyasaya sürüleceği bildirildi. Kalemlerin satışından elde edilen gelirin yansının Felaketzedelere Yardım Fonu adlı örgüte aktarılacağı beliniliyor. SABETAY VAROL BRÜKSEL — Türkiye'nin topraklannda NATO'nun atom bombası buhınup bulundurma- yacağı önumuzdeki aylarda belli olacak. Taktik nükleer silahlar- da yüzde 80'lik dev indirimden sonra NATO'nun elinde kalacak 700 kadar atom bombasının ne kadannın hangi muttefik ülke- de bulundurulacağı en geç bir yıl içinde saptanacak. "Yerçekimli bomba' olarak da adlandınlan ve uçaktan atılan bombalar, aralannda Türkiye 1 nin de bulunduğu 7 NATO ül- kesinde bulunuyor. Topçu ba- taryası ve 'LancV fuzelerinden atılabüen taktik nükleer silahla- nn imhası kesinleşmiş oldu. An- cak F-16 ucaklanndan atılabüen bombalann durumu beürsizliği- ni koruyor. Bu konuda önumuzdeki dö- nem verilecek karar, SSCB ile ortak sının bulunan ve toprak- lannda nükleer silah bulundu- ran tek ittifak ülkesi olan Turki- ye'nin yeni nükleer coğrafyasım da çizecek. Türkiye'de ortalama 1S0 kiloton kapasiteli bu bom- balardan kalıp kalmayacağı ve eğer kalacaksa sayısının kaç adet olacağı hakkında henüz bir şey söylemenin mümkün olma- dığı ifade ediliyor. Söz konusu bombaların geleceğiyle ilgili iki olasılık mevcut: 1- Eskiden olduğu gibi bu si- lahlann çeşitli NATO ülkelerine dağılması. Bu şık kabul edilirse hangi ülkelerde bulunacaklan ve miktarlan, NATO askeri komu- tanlığı tarafından belirlenecek. 2- Bu bombalann tamamı, kendilerini atma kapasitesine sahip uçaklann konuşlandığı üslerden uzakta bir merkezde toplanacak. iyi niyet görevı üe bağdaşmayan bir şekilde beni suçlayabiliyor! Rapor, Genel Sekreter'in eseri değildir; yardımcılarının, Ledsky (ABD, Kıbns özel Tfem- silcisi) ile işbirliği halinde hazır- ladığı bir rapordur. Genel Sek- reter, aynntılan bilemez. Yar- dımalannın söyledikleri ile ha- reket eder... Beni (yani Kıbns Türklerini) dışlamak ameliyesi çoktan başlamıştır. — Devre dışında kalmamak ve sizin HıyniTrfa konuya HişHa bir getişmenin ortaya fiitgş y f içia KKTC lideri olarak önü- müzdeki dönemde neler yap- mak istiyorsunuz? DENKTAŞ — Benim için devre dışında bırakıhnak veya kalmak önemli değildir. Mese- le, Kıbns meselesinin yörünge- den çıkartüıp Girit misali "nlu- sal dava" dediğimiz davanın kaybedilmemesidir. Türkiye'dekı seçimlerden sonra, yeni hükü- metle her şeyi açıkça görüşüp tartışacağız; müşterek bir değer- lendirme yapabileceğimize ina- ruyorum. Tekrar ediyonım, be- ni dava ile özdeşleştirmek yan- hştır; dava ulusundur, sahibi ulustur; Anadolu halkı ile Kıb- ns Türk halkıdır. Dava; a) Kıb- ns'ın Yunanistan'a geçmemesi, b) Kıbns Rumunun adanın tü- müne tek başına sahip ve hâkim olamaması, c) Kıbns Turkleri- nin eşit siyasi bir kurucu ortak olarak hak ve hürriyetlerinin ko- runması ve halkımızın eritilme- mesi, etkinliğini kaybetmemesi davasıdır. — Sizce, sorunun bu şekilde gelişmesinde en böyük sortamln kimdir? Türkiye'nin özellikle se- çim sonrasında KKTC üzerinde sorunun bir an önce çözümü konosnnda baskı yapfagını dü- şünüyor musunuz? DENKTAŞ — Biz sorumlu aramıyoruz, Türkiye'nin, işlerin nereye götürülmek istendigini gönnekte oldugunu biliyoruz. Herhalde bir yol bulunur. KKTC'nin varh^ı, bizi götûr- mek istedikleri yolu tıkamakta- dır. Türkiye, daima, erken bir za- »manda uzlaşma olsun istemiştir. Ve bu yönde fedakârlıklar da yapmıştır. Mesela, Türkiye bir- çok kez bizimle birlikte tanıma- dığı ve tanınmaya hiç hakkı ol- mayan Rum idaresinin Kıbns hükümeti olarak katıldığı tum faaliyetleri boykot edebilirdi, yapmadı; Rum-Yunan ikilisi ise Kıbns Türklerinin katılabüecek- leri her toplantıyı boykot etmek tehdidi ile bizi saf dışı bıraktı... Sporda da siyasi toplantılarda da bunu yaptı ve sonuç aldı. Biz "ayıp olur, yanlış anlaşüır" di- yerek hep ıhmh, uyumlu gitme- yi tercih ettik galiba!.. Böylelikle dünya, Kıbns'taki problemin esasını anlayamadı... Egemenlikten, self-determi- nasyon hakkından vazgeçelim diyen millet yoktur. Bunlardan vazgeçmek kendi kendimizi in- kâr olur; 28 yıllık mücadelede canlannı verenlere ihanet olur. — ABD basınında aleyhiniz- de çıkan ve sizin uyuşturucu ka- çakçdanna prim verdiginizi id- dia eden haberlerin yogunlaş- ması konusunda ne düşünüyor- sunuz? DENKTAŞ — Bu yazıya ben cevap verdim... Ve aynı gazete- nin 16 Ağustos 1991 tarihli sa- yısmda yayımlandı... Bu tur sal- dınlar geçmişte de yapıldı. Ha- tırlayacaksınız, benim değerli evladım Raife de... Benim bunları dttşünecek vaktim yoktur. Doğru bildiğimi söylemeye halkımın çıkarlanm Türkiye ile işbirliği içinde koru- maya çalışacağım... Kader ne ise o olacaktır. înanmadığım bir yola girmekle kaderi değiştire- mem, fakat kendi elimle halkı- ma esaret gömleği giydirmiş olu- rum... Bunu yapamam. Kıbns Türkü güvence ve eşitlik içinde, şerefli, güzel bir yaşama layık- tır. Rumun şamar oğlanı olamaz! Bonn-Rffis ortak önerisi, Avrupahlarla NAIÖhdan karşı karşya getirzü Ortak ordu Avrupa'yı böldüEDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Ingiltere ve ttalya'nın NATO destekli bir Avrupa ordusu kurul- ması fıkrine, Fransa ve Almanya'mn "Bab Avrupa Birliği" (BAB) destekli bir ordu önermesi, Avrupa Topluluğu'nun 21. yüzyıldaki savunmasına ilişkin tar- üşmalan yoğunlaştırdı. Ingiltere'de ya- yımlanan haftalık "Economist" dergisi, Fransa-Almanya girişimini, Ingiltere'jn hedef alan bir "karşı salvo" olarak ni- teledi. Avnıpa'mn savunmasımn NATO çer- çevesinde oluşturulacak yeni bir düzen- lemeye dayanmasını isteyen Ingiltere, bir bakıma ABD'nin bu konuda sürekli de- ğişen fikirlerini de yansıüyor. Geçen ara- hk ayında Fransa-Almanya, ATnin eko- nomik ve siyasal boyutunun yanı sıra BAB aracüığı ile bir de savunma boyu- tu kazanmasını önerdiğinde ABD, top- luluk başkentlerine yolladığı sert bir mektupla tartışmalan kesmişti. Şimdi ise ABD'nin, Fransa-Almanya kaynaklı bir "Avrupa ordusu"nu eskisi kadar "öcü gi- bi görmedigi" gözleruyor. ABD'nin "zımni" destek verdiği ATnin savunma boyutunun, yıl sonunda Hollanda'da Maastricht'te yapılacak AT doruğuna kadar tartışılarak bir karara bağlanma- sı gerek. Ingiltere, Avrupa savunma bo- ması durumunda görevlendirilmesini" istiyor. Fransa-Almanya önerisi, sadece Batı Avrupa'nın savunmasına öncelik verir- ken Amerikan destekli lngiltere-ltalya önerisi, BAB üyesi olmayan Yunanistan, Türkiye ve Danimarka gibi NATO üye- lerinin de "yeni Avrupa savunma boyu- Almanya ve Fransa'nın ortak Avrupa ordusu önerisi, Avrupa'nırt 21. yüzyıldaki savunmasına ilişkin tartışmalan yoğunlaştırdı. İngiltere'deyayımlanan 'Economist' dergisi Bonn-Paris ortak girişimini İngiltere'yi hedef alan bir 'karşı salvo' olarak nitelendirdi. yutuna Amerikan yönetiminin "uzaktan >-aptıgı müdahalenin" araası rolünde. Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, bu çer- çevede bır de "Avrupa çevik kuvveti" ku- rulmasım, "NATO alanı dışında görev yapmasını, barışı konımak amacıyla ya da Batı Avrupa'nın tefadit karşısında kal- tu"nda yer almasım öneriyor. Sadece AT uyesi olan tarafsız Irlanda bile, yeni bo- yuta "gözlemci" olarak davet edilecek. Gelecek ay Roma'da yapılacak olan NATO doruğu, ardından Maastricht do- nığu, "Bad Avrupa BirligTnin geleceğini de saptayacak. BAB'nin kuruluş yasası- nın \996'y& kadar yenilenmesi ya da ku- ruluşun lagvedümesi gerekiyor. BAB, bu süre içinde Avnıpa Topluluğu'nun sa- vunma siyasetini belirleyecek bir konu- ma kavuşacak mı? "NATO'nun Avrupa ayağı" olarak nitelendiği halde NATO uyesi olmayan Fransa'nın yer aldığı, ay- nca Almanya, Benelüks, Italya, Ispan- ya ve Portekiz'in üye olduklan BAB'yi Amerikan yönetiminin, "Avnıpalılan kendi aralanndaki railliyetçi duygulan kabartmaksızın savunma işbirliğine ik- na aracı" olarak görmeye başladığı, uz- manlar tarafından belirtilmekte. Batı Avrupa Birliği (BAB) çerçevesin- de siyasal Avnıpa birliğinin bir gereği olarak görülen ortak savunma sistemi, ATnin lokomotif ülkeleri olan Fransa ve Almanya'mn öteden beri geUştirmeye ca- lıştıklan bir oluşum. 1990 ekim ayından beri operasyonel olan Fransız-Alman or- tak askeri tugayı, 4.200 kişilik bir aske- ri gucü Boblingen kentindeki ortak bir genel kurmayın emrinde. Irak,hâlâ nükleer tehdit • VVASHINGTON (AA) — BM tarafından etkin biçimde denetlenmemesi durumunda, Irak'ın nükleer silah programmı, elindeki ileri teknoloji sayesinde yeniden kurabileceği bildirildi. Irak'ta incelemeler yapan BM heyetinin Başkan Yardımcısı David Kay, Irak'ın, heyeti "aldatmak" için başvurduğu yöntemlerin "çok etkileyici" oldugunu ve Irak'ın muhtemelen hâlâ bazı bilgileri gizlediğini söyledi. 'Bavyera • tsUnbul Haber Servisi — Bavyera Eyaleti'nin "17 Ekim Bayramı" önceki gece Sheraton Oteli'nde düzenlenen "Bavyera Gecesi"nde kutlandı. Lufthansa Havayollan'nın katkılanyla gerçekleştirilen gecede konuklar geleneksel dansları eşliğinde eğlenerek yanm ton bira tukettiler. Sheraton Oteli Balo Salonu "piknik alanı" haline getirilerek, modern masa ve sandalyeler yerine uzun tahta tabure ve masalar kullanıldı. Su gibi biranın içildiği Bavyera Gecesi'nin müziğini ise Lufthansa band üstlendi. Almanya Başkonsolosu DR. Chonıs müller, Lufthansa Türkiye Temsilcisi R. Janche ile Doğu Avrupa Halkla tlişkiler Müdürü Paul Hüggenburg'un da davetliler arasında bulunduğu gecede yapılan çekilişlerde bazı davetliler Lufthansa Havayollan'ndan dunyamn çeşitli merkezlerine bedava uçak bileti kazandılar. Ekonotnik anlaşma • MOSKOVA (AA) — SSCB birlik cumhuriyetlerini yeni bir "ekonomik faaliyet alanı"nda birleştirecek ekonomik birlik anlaşması, sadece sekiz cumhuriyet tarafından imzalandı. Anlaşmaya imza koymayacağını daha önce açıklamış bulunan Gürcistan, Moldavya ve Ukrayna'nın yanı sıra Azerbaycan da imza koymadı. Gates, C başkam • WASHINGTON (AA) — ABD Başkanı George Bush tarafından CIA başkanhğına önerilen Robert Gates'nin tayini, Senato Istihbarat Komisyonu'nda dün 4'e karşı 11 oyla onaylandı. En iyi Amerikan istihbarat uzmanlanndan biri olarak biünen, ancak CIA'nın bazı analistleri tarafından itirazlarla karşılaşan Robert Gates, Senato İstihbarat Komisyonu'nun bütün Cumhuriyetçi uyeleri ile dört Demokrat üyesi tarafından desteklendi. BBC'den özel seçim yayını • Haber Merkezi — BBC Türkçe Yayın Bölümü, genel seçim gecesi için yayın süresini 1.5 saat uzattı. Genel seçim kampanyasını Türkiye'ye gönderdıgi iki yapımcı ile izleyen BBC, Ingiltere'deki Londra Universitesi öğretim üyelerinden Türkiye uzmanı Dr. William Hale ve Andrew Finkle'den oluşan bir ekiple de seçim sonuçlânru değerlendirecek. Siyasal bilimci Dr. Hikmet özdemir ile Dr. Andew Mango'nun Türkiye'deki siyasal gelişmeleri değerlendireceği özel seçim yayını içinde, milletvekili aday adaylanyla canlı söyleşilere de yer verilecek. Büyük çekiliş bugün • ANKARA (AA) — 4. Avrupa ortak piyango çekilişi bugün Ankara'da . yapılacak. Avrupa Devlet Piyangolar ve Lotolar BirUği'nin (AELLE) organizasyonunda, Türkiye, Ispanya, Hollanda, Portekiz, Belçika, Yugoslavya, Malta, Isviçre ve Lüksemburg'un katılacağı çekUişte, büyük ikramiye 4 milyon ECU (yaklaşık 23 milyar üra). Ankara'da Milli Piyango ldaresi ile TRTnin işbirliğinde müzik programı eşliğinde TRT An Stüdyosu'nda gerçekleştirilecek çekiliş, Eurovision kanalıyla üye ülkeler ve Avnıpa'ya naklen yayımlanacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog