Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/14 19 EKÎM 1991 HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGÜN Meteofoloji Işleri Genel Müdür- lûöû'nden alınan bügıye göre yur- dun doğu kestmlen parçaiı çok buluthı. Doğu Karadenız ıle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ûoğu- su yağışlı, diğer yerter az büîutlu ve açık geçecek. Marmara'da sa- bah saaöerinde sıs görütecek. HAlfcSICAKLIĞI Oeğı$meyecek. RÜZGÂR: GCıney ve batı yönler- den hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Denderde. Doğu Karade- niz ile Doğu Akdeniz'de kıble ve lodos, Gûney Ege ite Batı Akde- nfcVie günbatısı ve karayel, oığer deneJerimede günbatsı ve todos- Adana Adapazar Afyon «An Antara Artafcya Anulya Aflvm A 31° 18" Oyarbaiat S 25° 15" Edıme B 29° 14° ETincan A 24° 8°Erzurum Y 18° 3° Estasetnr A 23» 10° Gaaantep A 28" 20° Gmsun B f, 29° 15° Gûmüshane Y tan saatte 10-21 deniz mıli taia esecek. Van Götû'nde hara yağışlı geçecek. Rûzgâr, güney ve bat yönlerten hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Göl kûçük dalgalı olup gö- rüş uzaldığı 10 km dolayında olacak. Bmgâl BıOis BoHi Bursa Çanaloate Cofum Oenciı Y 22°12°Hal*ân A 32° 16° Isparta A S 23° 10° btanbul S 5 Zf 8°lzn»r A 6 2S° 9°Kaıs V B 18" 7°KasöTionu A A 29° 7°Ka»sef! A S 27° 12° Kırtüarrt B S 25°15 0 Konya A B 25° 8°Kûohya A A SCI^Maötya B 24° 1<P Manısa 25° 12° K Maraş 23° 7°Merein 17° 3°MuCU 23° 8°l*j$ 28° 13° Nıjde 23°17"0rtu 21° 9°Rıze 18° 8°S*nsun 27° 9°Swl 21°16°SmOB 3CMS°Sı\as 17° 2°'WonlaC 24° 9°Trataon 23° 5°Tünce« 25° 13° Uş* 24° 9°Vw 24° 8°te«al 23° 7°Zoıı<)uldai< A 30° 16° A 29° 15° A 27=20° A 28° 12° B 20° 6° A 22° 9° B 22° « ° Y 23°W° B 22° 17° Y 24° 14° A 23° 16° A 21° 7° B 22° « ° Y 23° 18° B 24° 9° A 25° 10° 8 19° 6° A 21° 9° A 25° 13° : ,Çy. k ya{muru ^ stsu K uriı A-açık B-bulu!ki G-guneşlı K tertı S-asn V-yaJmuriı, OÜNYADA BUGÜN Bonn Bfütael Aımterdam Y 13° Amman A 31° Mna A 28° BaOHat A 34° Baratonj A 23° Y 1S° Y 14° Y 14° Y 16° Y 15° Y 24° A 35° 9 Y 15° A 2 T Y W A 31° Y 13° Y 14° A 31° Lmngrad Londra MaJral Montrul UOSMM Caza*» Odde Duba Oslo Pais Prag Roma Sofya Şam a™ Hefeinki Kjtıre Kopanhag KOn Lefloşa Vıyaı» Wtttt Zûrih B 11° Y 12° A 22° A 21° B 13° Y 16° Y 8° Y 15° Y 17° A 35° A 19° A 24° A 30° Y W Y 16° - - Y « BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Saray ve konak- larda kadınlara ayn- lan bölûra. 1/ Muh- temel... Tabaka. 3/ Pasifık yerlilerinin çiçekten yaptıklan kolyeye verilen ad... Eskiden şairlerin ka- sidelerinde övgüsü- nü yaptıklan kişiler- den aldıklan paıa ya da armağan. 4/ Bır Avrupa Ulkesinin parasını sirageleyen harfler... 'Kaçma, savuşma' anlamında argo sözcük. 5/ Gözdeki canlılık... Halk dilinde babanın kız kardeşine verilen ad. 6/ Yerieşmiş ilke ya da ya- saya uygun durum... Yapım. 7/ Bir renk... flkel benlik... Paramızı sim- geleyen harfler. 8/ Başkalarınm sır- tmdan geçinen kımse. 9/ Fazla bön, avanak... "— derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib" (Fuzuli). YUKARIDAN AŞAClYA: 1/ Bir- çok ortaklığın hisse senetlerini elin- de bulundurarak onları denetimi altında tutan yatırım ortaklı- ğı. 2/ Bayrak... Ceza>ir'de bir Hman kenti. 3/ Demiryolu... Ku- rutulmuş ringa balığı. 4/ Notada durak işareti... Alevi-Bektaşi törenlerine verilen ad... Bir zaman birimi. 5/ Bir şeyin işe yara- mayan bölümü... Asya'da bir ırmak. 6/ Kâfi gelmeyen... Balı- kesir üindeki Kazdağı'ıun mitolojik dönemlerdeki adı. 7/ Insa- nı istenmeycn seçeneklerden birini izlemeye zorlayan durum... Akım şiddeti birimi kiloamperin kısa yazıhşı. %/ Bombalardan konınmak için yerin altma kanlmış siper. 9/ Kendine mal et- me. KENTYAŞAM Minibüsçüler valilik önünde gösteri yaptı tstanbul Haber Servisi — Kartal Açık Oto Pazan'nda yaklaşık 2 aydır açlık grevi ya- pan minibüs sürücüleri dün ts- tanbul Valiliğı önünde kontak kapatarak protesto gösterisin- de bulundular. Sürücüler, ts- tanbul Valisi Hayri Kozakçı- ogln'ndan Pendik-Topkapı minübüs hattının kaldırılma- masını istediler. Yaklaşık 50 araçlık bir kon- voyla saat 16.00*da Istanbul Valiliği'nc gelen süracüler, es- ki hatlarmda tekrar çabşmak istediklerini bildirdiler. Sürü- Şah şunları söyledi: "Yaklaşık 5 ytfdır bu güzer- gâhta çalışıyoruz. Mitinglerd* Başbakan Mesut Yılmaz, bu hattın geri verileceği sözüntt verdiği halde bir sonuç ahna- mıyor. Vali Kozakçıoglu da farklı bir şe> söylemedi. tşsiz- lik nedeniyle araçlanmn borç- lanıu ödeyemejenler var. Bir- çoguna haciz getdi. Yaklaşık 500 minubüs surücüsü iki ay- dır bekliyor." Protestocu araçlar, uzun bir süre Cağaloğlu-Sirkeci trafîği- nin kilitlenmesine neden oldu- lar.J adına konuşan Cabbar ISTANBUL'DA BUGÜN ~~ • Fatih Belediyesi'nin düzenlediği "Çevre Sağlığı ve Temizlik Kampanyası" saat 17.00'de başlayacak. • Alkerrt Parkshops'taki Ouattro Butik'in 91-92 ktş sezonu açılış defilesi, saat 13.00'te gerçekleştiriliyor. OYLAR S H P ' Y E TERCİHİMİZ ÖĞRETMEN TURGUT ÜNLÜ'YE SEVGİÜ PENDİKÜ VE KARTALULAR TBMM' de halkımın iş, ekmek, özgürlük ve demokrasi mücadeksine omuz vermek ve yurdumun bağımsızlığı için çalışmak üzere tercibinizi ve onayınızı istiyorum." Turgut Ünlü (Turgut Hoca) IK HABERLERİN DEVAMI Almanya, PKK teröriine (Baftarafı I. Sayfada) Schumacher'in Türkiye'ye as- keri yardımm kesilebileceği ve operasyonun Ankara nezdinde protesto edildiği yolundaki açık- lamaları, 'somuta dönuşmeyen söder' olarak kaldı. Dışişleri Bakanhğı Müsteşan Büyükelçi Özdem Sanberk, geli- nen noktada, Türk-Alman iliş- kilerini değerlendirirken, hem 20 Ekim seçimlerinden sonra kurulacak yenihükümete hem de Alman yönetimine çagnda bu- lunarak ikıli ilişkilerde sık sık gündeme gelen gerginliklerin aşılması için daha çok ve daha kapsamh diyalog önerdi. Sanberk'in Cumhuriyet'e, Türk-Alman ilişkileri konusun- da yaptığı değerlendirmeyi, şu başhklarda özetlemek mümkün: 1. Almanya'ya genel baluş: Büyükelçi Sanberk, Almanya'- nın 'uluslararası ilişkilerde so- rumlu devlet olarak hareket etme' ilkesine örnek oluşturdu- ğunu vurguladı. Almanya'nın "Avrnpa devieti olarak görül- mesinin hata oldugunu" belir- ten ve bu ülkenin uluslararası ilişkilerdeki öneminin "Avnıpa degil diinya boyutunda" oldu- ğuna dikkat çeken Sanberk, Al- manya'daki federal sistemin öz- gün yanlannın da bu ülkeye yö- nelik dış politikanın oluşturul- masında göz önünde tutulması gerektiğini anlattı. Sanberk, "Türkiye'nin Avrupa Toplulu- go'na (AT) yönelik tercihi, Al- manya'daki federal modelin be- Dİmsenmesi doğnıltusundadır. Zaten topluluk. her şeyden çok, bu modelin temsilidir" dedi. Fe- deral hükümetin politikalanyla, eyalet hükümet ve parlamento- lannda olusan görüşlerin bazen aynştığına da dikkat çeken San- beTk, Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerini sadece federal plan- da degil, eyaJetler bazında da geliştirmesinde çıkan oldugunu ifade etti. 2. Dogu politikasıyla Alman- ya: Almanya'nın Doğu Avru- pa'ya yönelik 'Ostpolitik' (Do- ğu polltikası) deneyiminin yüz- yıllara yayılan bir birikimle bi- çimlendirildiğini de vurgulayan Sanberk, Almanya'nın bütün il- gisinin Doğu Avrupa, Balkan- lar ve SSCB'ye yöneldiğ^ yolun- daki yorumlann, gerçeği yansıt- madığmı belirtti. Altnanya'nın gayri safi milli hasüasının yüz- de 13'ünün AT'ye, yüzde 12'sinin EFTA, ABD ve diğer ülkelere, sadece yuzde 2.3'ünün söz konusu bölgeye 'ihracat' biçiminde yöneldiğine dikkat çeken Sanberk, şöyle konuştu: "Almanya'nııı bu bolgede sa- nıldığı kadar menfaati yoktur. KaMı ki bu bölgedeki Slavlar dı- şında kalan egzojen kültüıier, Türk ve Germen oluşumlardır. Ancak biziın, bazı çevrelerde id- dia edildigi gibi Almanya ile bu bölgede bir rekabetimiz söz ko- nusu olamaz. Aksine biz, böl- geye yönelik poUıikalanmızı oluştnrurken Almanya'nın Do- ğu politikasını örnek aldık." 3. tkili ilişkilerin genel duru- mu: Türkiye'nin Almanya r.'e 1990'da 6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ve bu ilişkide, 1989'dan beri Türkiye lehine ti- caret fazlası kaydedilmesi Dışiş- leri Bakanlıgı'nın Almanya'ya yönelik değerlendirmelerinde "etkili" bir unsur. Müsteşar Sanberk, bu durumu "Ahnan- ya'nın uluslaranısı üişkikrde so- rumlu devlet" rolüne örnek oluşturduğunu savundu. San- berk'e göre Türkiye'nin hem ikili hem çok taraflı düzeyde sa- vunma ve güvenlik ilişkisi için- de olduğu Almanya, '•Türki- FERMANI ALTUN (Ekonomist) SHP 6. Bölge Millefvekili Adayı (Eyüp - Gaziosmarypaşa - Bayrampaşa) TERCIH OYUNU FERMANİ ALTUN Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasal çökünHiden çıkış yolu yeniden yapılanma ve Düzen değişİKİiğidir. Ülkemiz ve Uluslararası düzeyde erkin bir ekonomist olan • E K I V I A I M I A L l U N bu yapılanmada sizler için görev alacakhr. OYLAR SHPv TERCİH FERMANİ ALTUNa Na» ı nSMANİ ALTUN bugSn AI'ılMykSy, KOfSkköy v« HabibUr'd* halka hitap •d.ceklir. a kuilan ye'nin stratejik önemini en iyi bilen iilkelerden biri." bu durumu "Almanya'da 1.6 milyon vatandaşımız yaşıyor. İlişkiler bu denli yakın olnnca sorun da çok olur. Önemli olan bu sorunlan soran olmaktan çı- karabUmek için dtyalogdor" de- di. Türkiye'nin en zor dönemde en büyüic yardımı Almanya'dan gördüğünü de arumsatan San- berk, 1979'da başlatılan AcU Yardım Programı'm ve 1980 müdahalesi sonrası Almanya ile üst dıizeyli siyasi temaslann sür- mesini örnek gösterdi. 4. AT çerçevesinde ilişkiler: Alman hükümetinin 1987 önce- sinde Türkîye'ye yaptığı telkin- İCTde "AT'ye tam üyelik başvu- rusunda bulunmayın. tlifkileri dışandan giiçlendirelim" görü- şünü savunduğu biliniyor. An- cak Türkiye'nin "kendi çıkaria- nnı tam üyelik başvurusunda görmesi ve gerekli adımlan at- ması sonrasında Almanya'nın Ortaklık Konseyi'nde ve diğer zeminlerde Türkiye'ye köstek olmadığı' belirühyor. "Belki lokomotif rolii oynamadılar, ama Aimanya'nın Türkiye - AT ortaklık ilişkilerine olumsuz bakmadığını da çok iyi bili- yoruz" diyen Sanberk, AT bünyesinde iki hukümetler a- rası konferansın sonuçlanması ertesinde topluluğun giderek tekleşecek dış politikası içinde Almanya'nın "etkin" rol oyna- yacağına da dikkat çekti. 5. PKK boyutu: Almanya'nın TSK operasyonu konusunda kendi içinde bazı çeüşkileh de banndıran son açıklamalan, ilişkilerdeki PKK gölgesini yeni- den canlandırdı. Büyükelçi San- berk, Almanya'nın PKK terörü- nü desteklemediğini ve ülkesin- de PKK'nın açık etkinligine izin vermediğini Ankara'ya Mdir- mesine karşın bunun yeterli ol- madığını savundu. Sanberk, Helsinki Nihai Se- nedi, AGİK Viyana Belgesi ve Kopenhag kararlan gibi birçok güncel siyasi belgede terorizmin kınanması ve üye ülkelerin top- rak bütünlüğünün savunulması maddelerinin yer aldığına dik- kat çekti. Bu kapsamda Alman- ya'nın Türkiye'de "masum in- sanlan öldttren" PKK'ya karşı da "net biçimde" tavır alması- nı isteyen Sanberk, "terör kur- banlanyla dayanışma ve terörü kınama" yolunda siyasi açıkla- maların bu açıdan Türkiye'nin "bekientilerine denk düşe- ceğini" söyledi. Sanberk, PKK'run Almanya'daki etkinli- gine karşı işbirliğinin geliştiril- mesi için hukümetler arası te- masların da sürdüğünü açıkla- dı. 6. Diyaiog önerileri: Dışişle- ri Bakanhğı Müsteşan Büyükel- çi Sanberk'in Almanya - Türki- ye diyaloğunun güçlendirilme- si için 20 Ekim genel seçimlerin- den sonra atılmasını önerdiği adımlar şöyle: • Gündemdeki dışişleri bakan- lan buluşmasımn bir an önce gerçekleşmesi ve iki tarafm ba- kanlarının daha sık bir araya gelmelerinin kararlaştınlması, • Dışişleri müsteşarlan düzeyin- deki istişare mekaniznıasının canlandınlması, işler kılıuması, • Siyasi partiler arası ilişkilerin güçlendirilmesi. • Parlamentolar arası gruplann ve Türk-Alman Dostluk Derne- ği'nin çahşmalannın arttınlması, • Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlannın katıhmıyla bu ülkede çok daha geniş bir kül- türel etkinliğin başlatıknası. GOZLEM UĞUR MUMCU (Baştarafı l. Sayfada) duzenlemeyi uygun görüyor musunuz? — O mümkün değil. Ola ki yüzde 20'den fazla a/an; ihti- mal, daha iazla a/an milletvekili çıkanr. Hiç merak etmeyin. 7992 seçimlerinde ANAP yüzde 40"a yakın rey alacaktır. — Iddiaya girelim mi? — Şimdıden girelim. Nesine? — Iktidartna girelim, iktidanna. — Gözlüğünüz var. Gözlüğünüzü çıkartır; elimi öptürürûm kazamrsam. — Ben kimsenin elini öpmem. S/zin elinizi Nç öpmem... — Tamam beyler, bu kadar,.. Aradan iki yıl geçti. ANAP yüzde 20 dolayında oy alan partilerin ıktıdara gelmesine göre ayarlanan bir sistem ile gene seçimlere giriyor! Hesap bunun üzerine yapıldı. Hem bunun üzerine yapıl- dı hem de sosyal demokrat oyların SHP-DSP arasında bö- lünmesi üzerine... Özal'ın 27 Mart 1969 günü Başbakanlık Konutu'ndaki "ANAP yüzde 40'a yakın oy alacaktır" sözleri de tıpkı on yıl- dır "Düştü, düşüyor" dediğı enflasyon rakamları gibi fos çık- tır Şimdi ben desem ki; — İddiaya girmiştik, hani ANAP yüzde 40 dolayında oy alacaktı? Ne yanit verecek Özal? Yooo... İşin şaka kaldırır yanı yok, Türkiye yarın bir yol ayrımına giriyor. Bu yol aynrnında ya 12 Eylül askeri darbesinin sivil uzan- tısı ANAP'm dediği olacak ya da orta sağ ve orta solu ile 12 Eylül'e karşı olan siyasal partiler, TBMM'yi bir 'kurucu meclıs' gibi çalıştırıp yenı anayasa ve yeni yasalar i!e Batı türü demokrasıye kapıları aratayacaklar. Özal Çankaya'dan nasıl indirilir? Bunun tek formülü var. Bu formül çok basit. Eğer "Öza/'< indireceğiz" diyen partiler ezicı bir çoğunlukla Meclis'e gi- rerlerse Özal Çankaya'dan indırılebilir. Ne yapılabilir? Bu amaçla anayasa değiştirilir. Bu durumda da Özal'ın elinde iki silah vardır: özal, bu anayasa değişikliğini yeniden görüşülmek üze- re TBMM'ye gönderir. TBMM bu değışikliğı aynen kabul ederse bu kez Özal konuyu halkoylamastna götürür. Bu birinci silahtır Özal'ın kullanacağı ikinci silah da TBMM Başkanlık Di- vanının seçimınden sonraki kırk beş gün içinde hükümet kurulmaması halinde seçimlerin yenilenmesine karar ver- mesıdir. Anayasa bu iki olanağı da Cumhurbaşkam'na veriyor. Bu durumda ne olur? Bu durumda Türkiye, yeni gerilimlere ve yeni kargaşala- ra itilir. Bundan da başta Özal olmak üzere kimse kazançlı çıkmaz. SHP ve DYP, anayasayı değiştirecek oyla TBMM'ye gi- rerlerse Özal'ın yapacağı iş, görevinden istifa yoluyla ayrıl- maktır. Özal, Cumhurbaşkanlığrndan aynldıktan sonra ne yapar? Birleşmış Milletler Genel Sekreterliği'ne seçilemez. Çün- kü Fransızlar bu göreve seçilecek kişinin Fransızca bilme- sı gerektiği konusunda karar aldılar. Ankara'daki Amerika- lılar diledikleri kadar bu konuda 'kulis' yapsınlar; sonuç de- ğişmez. Özal'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne se- çilmesi 'ham hayal'ü'ır. Özal, Bush'a Örtadoğu konularında danışmanlık yaprnak üzere Amerika'ya yerleşebilir. Enuygunu da budur. "İngi- lizcesi kuvvetli, eski Maocu ve FKÖ yandaşı ve de Humeyni hayranı yeni liberal" bir gazeteciyi de kendisıne yardımcı ola- rak yanında götürebilir. Her neyse; pazartesi Türkiye'de yeni bir dönem başlaya- bilir, öyleyse haydi, buyurun sandığa... 1 polis, 1 bekçi şehit (Baftarafı 1. Sayfada) tutan bir polis ve bir bekçi ya- şammı vitirdi. 3 ayn patlama da hasara yol açtı. Polis yetkiülerinin verdiği bil- giye göre Kartal Iskele Meyda- nı'ndaki ANAP Kartal ilçe bina- sında, saat 21.55 sıralannda bü- yük bir patlama oldu. Patlama sonucu binanın önünde bekle- yen polis memuru Cumali San- car ile bekçi Selahattin Aslante- pe yaşamını yitirdi. Patlama parti binasında büyuk hasara yol açarken, çevredeki binalann da camlan kırıldı. Bu arada Istanbul Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü'nün arka bahcesinde bulunan boş durum- daki Başbakanlık Arşivi bina- sında saat 21.00'de patlama ol- du. Bahçedeki patlamaya hazu: ikinci bomba da etkisiz hale ge- tirildi. Bundan 15 dakika sonra BAKI DURMUŞ D AVETLİSİNİZ SHP BAKIRKÖY 8. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖNGÖREN BLD. ESKİ BAŞKANI SHP Bakırköy 8. bölge milletvekili adayı BAKİ DURMUŞ Sizleri Ankara'ya, Meclis'e davet ediyor. Oylarınızla tercihiniz olmak istiyor. SANDIKTA GÛLLER AÇACAK LÜTFEN NOT EDİNİZ. TEL: 539 80 60 - 575 36 16 ÇAĞRI; 033-19934 Zeytinburnu tren istasyonunun yanındaki boş arsada da bir pat- lama oldu. Kadıköy Altıyol'da- ki Maliye Bakanhğı'na ait bina- nın önünde park eden üç vergi kontrol aracmdan birinde mey- dana gelen patlama sonucu, olay yerinden geçen bir vatandaş hafif yaralanırken, araçta da ha- sar meydana geldi. Dün gece gazetemizi telefon- la arayan bir kişi, Zeytinburnu ve Kadıköy'deki patlamaları THKP-C adlı yasadısı örgüt adı- na üstlendiklerini söyledi. Özal TV'de (Baştarafi 1. Sayfada) TRT Haber Dairesi Başkanı Şavaş Kırath, Cumhurbaşkanı özal'ın bugün TRT televizyo- nunda özel bir konuşma yapma talebinin kendilerine ulaşmadı- ğını belirterek, "Böyle bir şey olsa dahi, mecburen söylenme- si gerekir. Saklanacak bir olay de|il" dedi. Kıratlı, Cumhur- başkanı özal'ın bugün Eskişe- hir'de olacağinı anımsatarak Özal Eskişehir'de konuşsa bile, Cumhurbaşkanı'nın konuşma- larına koydukları ölçüye aynen uyacaklarını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu, geçen hafta so- nunda TRT haberlerinde cum- hurbaşkanınm seçime dönük sözlerinin yer almaması gerek- tiği yönünde bir karar vermiş- ti.CumhurbaşkamÖzal, seçime bir gün kala bugün Eskişehir'e gidecek. Yetkililerden alman bilgiye göre Özal'ın vilayet ala- nında halka hitaben yapması düşünulen konuşması iptal edil- di. İTÜ öğrenci ve harç kredi kartımı kaybeltim. Hükümsüzdür. HÜLYA TURAN Nüfus hviviyetimi ve sendika üye kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET ÇtFTÇt POLİTİKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Bölünürse Yazık Olur... i Seçim seçim diyorduk, işte sonu geldi. Yarın oytarı kullana-; cağız. Bütün bağırıp çığırmalardan sonra kulağımızda ne kal-' dı? Partiler arasında sağ sol kavgası yok. Sağ sağın içinde dövü- şüyor, sol solun içinde... Eskiyi bilenler bu ne biçim seçim di- yorlar... Sokaklarda küçük naylon bayraklar dalgalanıyor. Arala- rında ayrım yok. Bayraklar birbiriyte sarmaş dolaş... Bir seçim ki şimdilik bayram gibi. Bizim için önemti olan soldur. Sol kendi arasında ne kadar bö- lünebilecek? Sonuçları aldığımızda bu gorünecektir. Çünkü so- lu kendinden başkası pek bötemez. Görülüyor ki bölücü olan var gücûyte bölmeye çalışıyor. Bu bölünmeyi sağ da görüyor, sol da... Zaten sağın bütün umudu solu kendi içinde bölebilmek!.. Seçim sistemi çok karışık. Kolay kolay herkesin aklı ermiyor. Bu karmaşa içinde bir de solun bölünmüşlüğü her şeye tuz bi- ber ekiyor. Ekranlarda dinledik, açıkoturumlarda gördük, meydanlarda seyrettik, her şey gelip sonuna dayandı. Bûtün bunlara karşın eğer sol gene bölünmüş çıkarsa kimsenin yakınması olmasın... Her şeyi biz kendi kendimize yapmış olduk. Bu seçimlerden birleşik değil de bölünmüş çıkarsak "Solun hıç de aklı yokmuş..." diyenler haklı çıkarlar. Sol bugüne kadar birbirine boylesi yaklaşmamıştı. Başta aklı varsa bırleşir, birleş- menın örneğini verirdi. Başta akıl yoksa, diyecek bir şey de yok- tu. Eskiden soldan bir korku vardı. Bugün bu korku kalkmıştır. Kor- ku hem yurtiçinde kalktı hem yurtdışında. Yurtiçi sol için böyle- si uygun bir ortam hiçbir zaman doğmamıştı. Bundan yararla- ntlmazsa bir daha böyle bir fırsat ele geçmez. Geçen genel seçimde de, beledıyeler seçıminde de solun bö- lünmüşlüğü ortaya çıktı. Oylar boşa gitti. Solun inatçt lideri bö- lünmeyi görünce bir daha siyaset yapmayacağını söyieyerek sah- neden çekilmişti. Ama sermayeci durur mu? Bu seçime bölücü solu gene soktu. Şöyle baktığımızda bölücü sol gene güçsûz- dür. Ama solu bölmede gücû vardır. Zaten solun bölünmesini isttyorlar. Bilseler ki sol birleşecek hiç böyle davranırlar mı? Neden yapıyoriar bunları? Her şey ortada, iki sol bir araya geldi mi oylann toplamı ötekiler karşısında iktidar olmaya yetiyor. He- le bu seçim sıstemıyle iki sol bir arada seçime girerlerse de her şey toz olur. Yapılan hesaplara göre iki solun birleşmesi sonucu oylar ikti-. dar olmaya yetiyor. Hele bazı iilerde tulum çıkıyor. İnatçı bölücünün gözteri dönmüştür. Onun çevresinde topla-; nıp da ona destek olanlar bu durumu görmüyorlar mı? İki sol • bir araya geldi mi neler olmaz!.. Sosyal demokratlar oylarını bir • kefede toplarsa iktidar, ayn olurlarsa yazık olur. Şaştığım hâlâ inatçı bölücünün ardından gidenler var. Kimi ma- ceracılar orada. Kimi görevlendirilmiş orada, kimi de solu böl- mek için görevlidir. Bu durumda, son dakikaya kadar umut kes- memek gerekir. Bölücü soldan olanlar son dakikada ayılırlar da '• doğruyu görebilirler, olup bitenlerin ayrımına vanrlar. 1970'lerde Celal Bayar'la Karadeniz kıyısmda seçim gezisine' çıkmıştık (Cindoruk da vardı). Karaoğlan adı yaygındı; Bayar'a sormuştum: "Nasıl görüyorsunuz?" "Sol bu kadar birlik olamaz, biri çıkar böler." demişti. Şimdi gene böyle bir fırsat var ama biri çıktı solu bölmeye ça-, lışıyor. Hâlâ ayılmadınız mı? Biri bölüp yönetmek istiyor... Tercihin Operatör Doktor BEY ZADE ÖZKAHRAMAN'a İstanbul 9. Bölge Miiletvekili fidayı Bugüne kadar siyasal yaşamın dışında tutulan seni meclise, meclisi de sana getir- mek için senin tercih oyunu istiyorum. Halkımıza inanıyorum, güveniyorum. SHP halk elele ülke yönetimine... Bir oy sen at Bir oy da sen at ki, sandıkta güıller açsın İrtibatTel: 5845350.5O21723.5842826 GENÇADAYIMIZ CELAL EREN İşletmeci-Huku kçu SHP 1. Bölge 8. Sıra Adayı (Kadıköy-Eminönü-Yalova-Adalar) GENÇLER BU ÜLKENİN ONURU OLMAYA DEVAM EDECEK. GENÇLERİNİZE SAHİP ÇIKIN. GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN. OYLARINIZA SAHİP ÇIKIN. TERCİHÜ OYLARINIZLA DESTEK BEKLİYORUZ MERT NEDIM ALHAS SHP Diyarbakır 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı Milliyetçilik ve ıdam cezaları çağımızda insanlığın yüz karasıdır. İnsanın düşünme gücünden kaynaklanan yaratıcı dengenin evrensel savunucusu olalım ve "Ne mutlu Türkümdiyene"yı, "Ne mutlu insanım diyene"ye * dönüştürelim. Bugün ve gelecekte, DEMOKRASİ, ulkemizde vazgeçı)rnez bir yaşam biçimi ve üzerinde karabulutların da dolaşmayacağı bır yer oluncaya dek; Türkiye'de herkes için enyararlı, herkesin karşı görüşlere en az rahatsız olarak katlanabileceği demokrasi alanında SHP'de toplanalım. Seçmen Kardeşım, Oylamada aday tercihi insanı belirleyicı ve değerli kılan bir sistemdır Hepimiz bu hakkımızı kullanalım. OyumuzSHP'ye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog