Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan iâacfcuaJ 500 milyona... Konut Destek Kredisi! A.nntıl. t>,(gı ,<;m AIO »4 188 24 24 I Cumhuriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisiyie kavuşun! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 17 EJCİM 199168.YIL / SAYI 24121 / 2090 TL (KDVdahü) KURUCUSU YUNUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZM1 NADJRNADİ (1945-1991) Hedef.son kar ar ANAP Gend Başkanı, Aksaray, Nigde, Kon>a, Denizli >e Aydın'daydı. SHP Genel Başkanı, Sinop, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'da miting >aptı DYP Genel Başkanı, Eskişehir, Kutahya ve Bursa mitinglerine katıldı. Dinialet eden kâfîrdir INONU Ecevit'i DEMIREL Fuzuli Erbakan'a Başbakan Yılmaz, Aksaray ve Niğde'de düzenlediği mitinglerde RP lideri Erbakan'a yüklendi. Yılmaz, "Bazı partiler milleti ikiye bölüyor 'inananlar, inanmayarüar' diye. Alsa alsa yuzde 10 oy alacak. Bu milletinyüzdelO'u Müslüman, yüzde 9O'ı kâfir mi? Asıl kâfir dini siyasete alet edendir" dedi. CANANGEDİK'in Demirel'e Niğde Aksaray mitinginden önce Samsun'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Hesap soracağını iddia edenler var. Hesap soracağını iddia etmek abesle iştigaldir. Çünkü devlet yönetimini üstlenen kişiler kendilerinden önce yanlış yapılmışsa bunlann hesabını sormaya zaten mecburdur.'' diye konuştu. haberi 5. Sayfada Türkeş koruyor işgali kaldıralım Hamsi tartışnası Ecevit'in bu duruma gehnesinin birleşmeyi kabul etmemesinden kaynaklandığmı söyleyen Inönü, dün Trabzon'da yaptığı konuşmada "hamsi tartışması"nı da gündeme getirdi: "Hamsi kavağa çıkar mıymış, çıkmaz mıymış? Kavağa çıkacak hamsi mi kaldı?" dedi. Bttyük yalan "Profesörlük fahri doktorluk gibi pazarlıkla verilmez" diyen Inönü, HEP'le birliktelik konusunu şöyle açıkladı: "Biz bütünleşmek için adım attık. Doğrusunu yaptık. Yoksa sanki bu ülkede Kürt kökenli vatandaşlar ayrı parti kurarlarmış gibi bir hava vardı. Ecevit bize PKK'cı diyor. Ne büyük yalan." ÜMİT ASLANBAY'ın haberi 3. Sayfada özal'a "Çankaya milletindir, amabugün değil. Birileri çıkmış, oraya oturmuşlar. Ben sizi fuzuli işgali kaldırmak için adınıza dava açmaya çağırıyorum. Bir otobüse binmiş Istanbul'un sokaklarım dolaşıyor. Hanitarafsız olacaktık? Tarafsız olmaya yemin etmişük. Partisini, hükümeti cebine koymuş sokaklarda geziyor.'' HAKKI ERDEMln Yılmaz'a "Kendisi sizin başbakanınız değil, tstanbül il başkanı hanımefendinin -hani Köşk'ün yarısı var ya onun- başbakanıdır. Gelin Başbakan'ı da bu ipotekten kurtaralım." Inönü'ye "Birisi var, 'bir de beni deneyin' diyor. Türkiye deneme tahtası mı? Seni niçin denesinler? Görünen köy kılavuz istemez. Hiç ömründe bir tahtaya çivi çaktın mı?" haberi 5. Sayfada Almanya,PKK'yı kınadı. Genelkurmay'dan operasyon için açıklama: Sivîl hedef vurulmadı Eruh PKKile çatışma: Asteğmen şehit Haber Merkeâ — Siirt*- in Eruh ilçesının kırsal ke- sımınde guvenlik güçleriyle PKK militanlan arasında çı- kan çatışmada bir asteğmen şehit oldu, 5 er de yaralan- dı. Baykan ilçesi Kasımlı köyu yakınlannda önceki gün meydana gelen çatışma- da iki korucu şehit oldu. Siirt'in Eruh ılçesine bağlı Miian köyu yakınlannda bir grup teröristle dun karşıla- şan guvenlik guçleri 'teslim (Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) Haber Merkezi — ÂJmanya'- nın Ankara Buyükelçiliği Mas- lahatgüzân Wolfgang Zierer, PKK örgütunu şıddetle kınadık- larını ve bu örgütle ilgili politı- kalarında hiçbır değişiklik ol- mayacağını söyledi. Zierer, An- kara üe Bonn arasındaki gergın- lığin tırmandırılmaması yolun- da Türk yetkililerle gönlş birli- ği içinde bulunduklarını kaydederek, "tlişkilerimiz bozulmadı" dedi. Bu arada Türkıye'nin sınır ötesı operas- yonu Almanya kadar olmasa bı- İe dığer Batıh ulkeler tarafmdan da tepkıyle karşüandı. Batıh as- keri kaynaklar, sivıl yerleşım merkezlerinın vurulduğunu sa- vunurken Genelkurmay Baş- kanlığı bunu "maksallı" olarak nitelendirdi. Üst duzey bır ge- nelkurmay yetkilısi, "Bunlann hepsi bazı çevrelerin çıkardıgı yalan bilgilerdir. Üstune basa- rak soylüyorum, yanlış değil, yalandır" dedi. Federal Almanya'nm Anka- ra Buyükelçiliği Maslahatgüzâ- rı Wolfgang Zierer, AA muha- birının sorularını yanıtlarken PKK eylemlerinı kınadı ve bu örgutle ügili polıtikalannda hiç- bir değişiklik olmadığını söyle- Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, sınır ötesi operasyonda sivil hedeflerin vurulduğu haberlerinin doğru olmadığını belirterek "Bunların hepsi bazı çevrelerin çıkardığı yalan bilgilerdir" dedi. dı. Zierer, PKK'nın terörist ör- gut olduğunu Içışlen Bakanhğı'- nın "Almanya'daki en tehlike- li orgut" şekünde bir raponı bu- lunduğunu belirterek şöyle ko- nuştu: "Bdyükelçiligimiz de daha önce açıklamalannda soylemiş- ti. Ben de şimdi yineliyorum. PKK, terörist bir orguttur. PKK terorunu şiddetle kınanz. PKK Ue ilgili politikamızda hiçbir de- gişiklik yoktur. PKK'nın terö- rist bir kunıluş olduğu yolunda- ki federal hukumet goruşunu, Dışişleri Bakanlıgı'na çağrıldı- ğımda da Türk meslektaşıma tekrarladım. Ancak hava saldı- nlan başka bir durumdur. Bu saidınlar, sivil halka zarar ver- mektedir. 9 Agustostaki goriı- şumdz bu idi, şimdi de budur." Bır Batıh askerı kaynak, sınır otesı operasyonda sivıl yerleşım merkezlerının bombalandığını, bunun sonucunda sivıl halk ara- sında ölumler olduğunu kaydet- ti. Aynı kaynak, bombalanan yerler arasında "yeni yerleşim birimleri" bulunduğunu öne surdu. Bu iddialar dun BBC Dunya (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) Bangkok - Ötü bulundu Iş gezisinde olum Denizcilik Bankası Genel Müdurü Yavıız Yavuz, Dunya Bankası- IMF ortak toplantısı için gittiği Tayland'ın başkentindeki otel odasında olu olarak bulundu. Tekstilbank Genel Müduru Ali Kaplan ise beyin kanaması geçirerek hastanede yoğun bakıma alındı. 16. Sayfada TRABZONDAN AHMETTAN tnönü, Hamsi Vaat Etti... TRABZON — İnönü'yü taşıvan belikopterden, yem- yeşil tepeler, avuca alınacak- mış gibi gozukuyor. "Tepe" sözciığü Çankaya'yı hatıria- tıyor. Inonu've sonıyorur — Sayın Demirel iktidar olnrsa, gorevi almak için Çankaya'ya çıkmayacaguu açıkladı. Siz, secimi kazanır- sanız, Çankaya'ys çıkacak mısuuz? tnöno yttzüniı, benzet- mek gibi olmasın, Demirel- in deyişiyle "Bu konular abesle iştigaldir'' anlamıııa buruşturuyor, ama net ve açık biçimde yanıtı bemen veriyor "Başbakan yapacak olan cnmhurbaşkanı degil halk- tır. Çankaya'ya çıkılıp çıkıl- mamasi, bunlar, yapay ko- nulardır." (Sa. 19, Sü. 4'de) DSP'yi küçük gösteriyorlar DSP lideri 'Seçim yaklaştıkça SHP yöneticileri bana karşi hırçınlaşıyor.' dedi. MUSTAFA SÛLTEKİN'in haberi 3. Saytata Liderler nerede? YILMAZ: Iunır, Manısa, Bursa'da- tNÖNÜ: Mersin, Afyon, Uşak ve Kutahya'da. DEMtREL: Nazilli, Burdur, Isparta ve Afyon 'da ECEVtT: Zonguldak, Karabuk ve Kocaelı 'de ERBAKAN: Giresun, Sinop, Samsun, Bafra'da PERİNÇEK: Van'da TVI'de bugıin İNÖNÜ: 20.35 - 20.37 YILMAZ: 20.40-20 43 tLİL SEÇIM NABZI BLGUS ISTANBUL GÛNDÜZ İMŞİR 5. BÖLGE ŞENAY KALKAN6. BÖLGE REMZİ 6ÖKDAİ 2. BÖLGE 4 . S a y f a i a YARIN İSTANBUL İDRİS AKYÜZ 7.BÖLGE Ş Ü K R A H K E T E N C İ 4 . B Ö L G E Y U R D A G Û L ERKOCA 3 . B Ö L G E TV / 8. Sayfada Başanlı salon güldürüsü: Yastık Sohbeti Sergi / 9. Sayfada Haydi gençler matematik oynamaya Protesto /12. Sayfada İşçi dırenişleri yayılıyor Futbol / Sporda Türkiye tekgole boyun eğdi Eğitım / Arka Sayfada Sınıfta demokrasi, bahçede miting OLAYLAR1N ARDEVDAKI GERÇEK Bitndş Bir Oyuru.. Her genel seçımde toplum dalgalamr. Seçim, bir tilke için Onemlı olaydır. Ancak 1991 yı- lında Türkiye'de yaşanan seçım gibisini bulmak da kolay değıl- dır. Bir "hilkat garibesi" sayabı- leceğimiz Seçım Yasası olayı ka- rıştıran etkenlerin başında gelı- yor. 1983'te askeri yönetımm gözetim ve güdümu altındakı se- çimle ıktıdarageçen ANAP, se- çim yasalannı 11 kez kestî, bıç- ti. ANAP kendi durumuna gö- re seçim yasası yapmakta gözıi kara bır ustadır. 1989yerel seçı- miyle oylannm yüzde 22'ye in- diğını saptayınca bu kez yüzde 25'le iktidar olmak hevesine uy- gun bir Seçım Yasası oluşturdu. Ancak hiç kimse buyasaylaya- pılan seçımden ne çıkacağını ön- göremıyor. tktıdar partısı ulkede telefiz- yon tekelinı de e/ınde tutuyor. Resmı ve özel ıkı televızyon, özal aılesının elinde ANAP"a çalışıyor. Bu da halkın özgur ıradesım saptırmak yolunda kullanılan gayrı meşru bır yon- temı vurgulamaktadır. Daha sonra Cumhurbaşkanı üe aılesının de ANAP'tan yana seçim kampanyasına katıldıklan göztenıyor. Halk arasında "hanedan" diye anılan aılenm • * * (Arkaa Sa. 19, Su. 4'de) • Duygusal polisiye Başrollermı Anjonette Comer, Chad Everett'm oynadığı 'A levlerArasmda' adhfılm Starl 'de 8. Sayfada • Kabadayının öyküsü GAP Ty'de Kartal Tıbet ve Hale Soygazı'nınfılmi var. 8. Sayfada • Tiyatro Anton Çehov'un 'Vanya Dayı'sı Şehır Tıyatroları Harbıye Muhsın Ertuğrul Sahnesı 'nde oynanıyor. 9. Sayfada • AT'de ortak ordu arayışı Fransa ve Almanya, kolordu düzeyınde bır Avrupa gucu oluşturma önensınde bulundu. 10. Sayfada • Ortadoğu barışı Sunye, tsraıl ıle bölgesel sorunları goruşmemeyı surduruyor. Esad'dan Baker'a eksik destek. 10. Sayfada • Kahveci'nin yeni modell Malıye ve Gümruk Bakanı, enflasyonun 5 yılda yuzde 5'e düşurûleceğını açıkladı. Ekonomide • Zor bir döneme giriliyor TOBB Başkanı Rona Yırcalı, seçim sonrası kurulacak hükümeti zor bir tablonun bekledığini açıkladı. Ekonomide • F.Bahçede Kennedy gündemde Kupa Galıplerı Kupası'na goz dıken Sarı- Lacıverthler, 2. ABD'lı peşınde. Sporda • G.Saray'da sorun Golcu arayısındakı Sarı-Kırmızılılann kasası boş. Sporda • Kara yargıç, aklandı ABD Senatosu, 'ışyerterınde cınsel lacız 'le suçlanan yargıcın suçsuz olduğuna karar verdt. Arka Sayfada • Halâ ekmeğe mama diyoruz Bugun Dunya Gıda Gunu. Ülkemızde et, sut, sebze ve meyve tüketımı duşûyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU İstikrar... ANAP sözcülerı, 'ıstıkrara oy verin' propagandası yapıyor- lar. 'Istıkrar", Arapça kökenli bır sözcuktur, ıkı anlama gelir Sözcüğün 'karardan' turetılen bırınci anlamı 'karar bulma, yerleşme, bellı olma'dır Aynı sözcüğün 'tekrar'dan turetılen ikıncı anlamı da tekrarlama, y/ne/eme'dır. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog