Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

5 milyondan 500 milyona... Konut Destek Kredisi! bg 94 138 24 24 Cu m huriyet Düşlediğiniz daireye Konut Destek Kredisi'yie -kavuşun! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24120 / 2000 TL (KDV dahıl) KURUCUSU YUMUS MADİ (1924-1945) BASYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 16 EKİM 1991 ÇMŞAMSA Seçim sistemipartilerizorlayacak Istanbul oy tuzağıPartiler İstanbul'da baraja takılma korkusunda. Adayların "tercihli oy"a donuk kişisel propagandası giderek ağırlık kazamyor. AN AP ve DYP örgütsel sıkıntılar nedeniyle büyük miting düzenlemekte zorluk çekiyorlar. lç Poiitika Servisi — Seçıme S gün kala partiler 'tstanbul stresi'ne girdı. 4.2 müyon seç- meni ile 50 milletvekılı çıkara- cak olan İstanbul'da hangı par- tinin bınnci olacağı, hangı par- tilerin oy tuzağına dılşup bara- ja taküacağı büyük bır 'bulma- ca'ya dönüstü. ANAP, DYP gıbı partiler, Is- tanbul'da kalabahk toplayama- yacakJan endişesı ıle büyuk mı- ting yapmaktan kaçınırken par- tilı adaylann daha çok 'kişisel propaganda' yöntemlerine baş- vurduklan gözleniyor. Tercıhlı oya yönelen bırçok aday, çeşıtli bölgelerde partıden çok kendı ısmını ve resmını öne çıkaran Amerıkanvan propa- ganda tarnyla mılyonlarca lira harayorlar. Baa kişılenn har- camalaraun parti harcamalan- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'dt) 19 ekimde sürprizimiz var' diyorlar Reklamcılanıı savaşık EI\ A lletişim(ANAP) DYP yeni reklamlarında paniklediğini gösteriyor. ANAP'la Mesut Yılmaz'm bütünleşen imajı yerine oturunca saldın ve hakaret kampanyasına başladılar. AX Ajans (DYP) Medya son hafta dönüş yaptı. Kasıth ve gudumlü bir olay gelişiyor. Basın Yılmaz'ı manşetlere alarak bizi yerimize çaktı. 14. Sayfada Meydanlarda seçim ateşi Beni kavağa çıkann CAMANGEDtK'in hab«15.Sayfata Hanedansız iktidar olacağız TÜKYKftSE'rin haberM.Sayrrta Araun eceli geldi HÛSEYİNERCİYAS'n kabtrH. Sayfada İLİL SEÇtM NABZI BAŞKENTTEN AHMETTAN BUGÜN tSTANBUL Y A L Ç I N Ç A K I R 1 . B ö L G E ALİ TEVFİK BERBER B E H Z A T Ş A H İ N 8 . v e 9 . B Ö L G E 7 . S a y f a « a YARIN ISTANBUL GÜNDOZ İMŞİR 5 BÖLGE REMZİ fiflKDAİ 2. BÖLGE TVFDE BUGÜN YELMAZ:20.35-20.38, ANAP'ın göruntülü propagandası 20.38-20.40. İNÖNÜ: 20.41-20.43. SHP'mn görüntalü propagandası 20.43-20.45 lOOGünlük Devri Âlem... ANKARA — Dun belki de Mesot Yılmaz'm kendisinin bi- le fark etmediği önemli bir gun- du. Vılmaz hukumetinin 100. gunu idi... Dun memurlar, bu ANAP •ukumetinin odediği son maaş- lan alırken mutfaklannda, ge- lecek ay patlayacak enflasyon- dan fazla haberli depdiier. Hem olsalar bik korkanun eceie faydast yoktu. Bu anlam- (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) 1İDERLER NEREDE? YILMAZ: Konya, Isparta, Denızlı ve Izmır'de. tNÖNÜ: Smop, Trabzon, Gıresun, Ordu ve Samsun'da. DEMÎREL: Eskışehır, Kütahya ve Bursa'da. ECEVtT: Kars ve Erzuntm'da. ERBAKAN: Kars, Ağn, Istanbul Kartal'da. PERİNÇEK: Cizre, Sılopt ve Şırnak'ta. Karşılıksız basüan paranın faturasını seçimden sonra ödeyeceğiz ZamlargünsayıyorEnf lasyon şiddetlenecek Mesut Yılmaz hükümeti güvenoyu aldığı günden bu yana Merkez Bankası'ndan 9 trilyon lira karşılıksız para çekti.Maaşların yine Merkez Bankası'na ödettirilmesi sonucu emisyon hacmi önceki gün 24 trilyon533 milyar liraya yükseldi. Bu gelişmeler enflasyonun önümüzdeki aylarda şiddetleneceğini gösteriyor. KİT zamları da seçim sonrası bekleniyor. BtLAL ÇETtN ANKARA — Hukumet, seçim gu- nü yaklaştıkça Hazıne \e dolayısıyla Merkez Bankası kasalanm sonuna ka- daraçtı Uygulanan seçım ekonomısıy- le piyasa karşılıksız paraya boğuldu Mesut Yılmaz hukumeti, TBMM'de güvenoyu aldığı gunden bu yana Mer- kez Bankası'ndan toplam 9 tnlyon li- ra karşılıksız para cektı Maaşların yı- ne Merkez Bankası'na odettırılmesı sonucu, emisyon hacmı önceki gun 24 tnlyon 533 milyar liraya yukseldı Bu gelişmeler, enflasyonun önumuzdelu aylarda daha da şıddetleneceğının gös- tergelen olarak değerlendmhyor. Edinılen bılgıye göre, dun yapılan ekun ayı maaş ödemelen, yıne Hazı- ne'de nakıt yokluğu nedeniyle Merkez Bankası'ndan çekılen lusa vadelı avansla gerçekleştınldi. Kısa vadelı avans mıktarı önceki gun ıtibarıyla 12 trilyon 80 milyar lıraya ulaştı. Buna bağh olarak, pıyasadakı kâğıt para mıktarı da 25 tnlyon sınırına dayan- dı. Merkez Bankası, karşdıksız para basımı ve parasal göstergelerdekı ge- nışlemenın daha buyuk boyutlara ulaşmasını önlemek ıçın, bankalar ve özel kesımın hkıditesini kısma yoluna gıdıyor. Boylelıkle, para arzmdakı top- lam buyume "daha makul" sayıla- bılecek ölçulerde tutulabıhyor. Yılmaz hukumetinin TBMM'de gü- venoyu aldığı 5 temmuz gunu emisyon hacmı 17 trilyon 88 milyar lira, Mer- kez Bankası'nın kamu kesimıne verdı- ğı nakıt kredıler toplamı da 10 5 tril- yon hra duzeyındeydı. Hukümetın uy- gulamaya basladıgı seçim ekonomısi, ılk etkısıru Merkez Bankası bılanco- sunda gösterdı. Karşılıksız para bası- (ArktmSa. 14, Sü. l'de) DÖRT LİDERE BtR BAKIŞ (2) BULENT ECEVİT - ERDAL İNÖNÜ OSMAN UUfiAY'ın notlan Ekonomide VERGI FATURASI KİME ÇIKACAK Ekonomlde ÖNCELtK ENFLASYONA Bconomiıle Org. Gureş'in de katıldıgı cenaze toreni sırasında bitkin gorunen Adnan Ersöz'un eşi Refika Ersöz'un yanında süıckli olarak doktor bulundu. Org. Güreş cenazede KatillerbulunacakIstanbul'daki suikastta yaşamıru yitiren emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün cenaze töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı "Ersöz, ideolojik kisveye bürünmüş kiralık katil şebekeleri tarafından öldürülmüştür. Bundan evvelki şehit generallerimizin katillerini bu polis buldu. Ersöz Paşa'nınkini de bulacaktır" dedi. lstanbıü Haber Servisi — Istanbul'daki suikast- ta ölen emekli Orgeneral Adnan Ersöz, dun Us- kudar Selımıye Camu'nde kılınan oğle nama- zından sonra askeri torenle Emırgan'daki aile me- zarlığında toprağa verildi. Genelkurmay Başka- nı Orgeneral Dof an Güreş, cenaze töreni sırasın- da gazetecilere, "Ersoz, ideolojik kisveye burun- müş kiralık katii şebekeleri tarafından oldurel- muştur. Bu demek degildir ki azmimi7 kınlmıstır. Bundan evvelki şehit geoerallerimizin katillerini bu polis buldu. Bu polis, Ersoz Paşa'nınkini de bulacaktır" dedı. Emeklı Orgeneral Adnan Ersöz'e suıkast düzen- leyen biri kadın 4 kişımn yakalanması içın ayrı ayrı soruşturma yuruten Mıllı tstıhbarat İeşkila- ü ile Istanbul Emruyet Müdurluğu'ne bağlı Terörle Mucadele Şubesı, olaya ılışkın ıpuçlarını değer- lendınyor. Bu arada önemh ıpuçlannın, tetiğı çek- tıği ve unıversıte oğrenası olduğu one surulen ka- dın milıtan üzennde toplandığı behrtıldi Ersöz'un bayrağa sarılı tabutu, Usküdar 1. Or- du Komutanlığı yanında bulunan Selimıye Camıı'- ne getırıldı. Namazdan sonra, omuzlarda taşı- narak camı önundekı top arabasına kondu. Selımıye Camiı bahçesınde başsağlığı dilekle- rmı kabul eden Ersöz'ün eşı Refika Ersoz ıle ço- cuklan Tulay Tulin Önal Ersöz'un bıtkın olduk- lan gözlendı. Refika Ersöz'ün sık sık ağlayarak fenalık geçirdiğı ve bu yüzden yanında bir dok- (Arkası Sa. 14, Su. 7'de) Ankara Ronrfa PKKiçin sert tepki ANKARA (Cumhuriyet Bo- rosu) — Almanya'nın, Türk Si- lahlı Kuvvetlerı tarafından Irak'taki PKK kamplanna yo- nehk duzenledıği smır ötesı ope- rasyona gösterdiğı tepkinin yan- kılan suruyor Dışışlerı Bakanı Safa Giray, Turkıye'nm Orta- doğu'da banş ve ıstıkrann tesı- sı ıçın katkıda bulunmaya gay- ret ettığini belirterek, "Aynı katkıyı göstermek iste>en mut- tefiklerimizin, Irak rejiminin bi- ze dönuk eleştırilerijle benzer çizgiyegelmeme>e itina etmele- ri, banşın tesisine yardımcı (Arkası Sa. 14, Su. 5'de) Genelkurmay 'Kamplar tarumar edildi9 EVREN DEĞER ANKARA— Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki PKJC kamplarma düzenlenen baskınlarda "buyuk zayiat" ver- dırıldığını bıldırdı Ust duzeyde bu Genelkurma> yetkılısı, "Ha- va fotograflanndan gorduğfi- mnz, çaduiann içinden kaçışan- lann olduğu ve buyuk zayiat verdirUdiği yönundedir" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'na geçen hafta sonunda, Kuzey Irak'taki PKK kamplanna dü- zenlenen operasyonlara ılışkin (Arkast Sa. 14, Su. 6'da) Bulgaristan Siyasi tansiyon yükseldi YASEMİN ÇONGAR SOFYA — Bulgaristan'da pazar gunu yapılan ikınci ser- best genel seçimlenn sonuçlan dun de kesınleşmedı. Ancak bı- nnci parti olmayı büyük ölçu- de garantıleyen Demokratik Guçler Bırlığı (DGB) radıkal ka- nadının Bulgaristan Sosyahst Partisi'nden (BSP) her alanda hesap sorulacagını açıklaması siyasi tansiyonu yukseltti. Seçim sonrası bir başka gergınlik un- surunu, Türk kökenulerin ön- derliğındeki Hak ve özgürlük- ler Hareketi'nin (HÖH), üçun- cü büyuk siyasi güç olarak par- lamentoya girmesi oluşturuyor. (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) TV/8. Sayfada Coppola'nın gençlik üçlemesi: Siyam Balığı Küba / 1 1 . Sayfada Çastro: Ödün yok İşçi /13. Sayfada 1.5 yıldır maaş ve tazminat alamıyorlar Deniz Topaloğlu Futbol /18. Sayfada İngiltere- Türkiye maçı TVde Rekor / Arka Sayfada Bisikletle 14 yılda devri âlem Yonca Özkaya 20 Ekim Sonrası... 2 0 Ekım sonrası.. Ne olacak? Akla ılk gelen yanıt şu: Hıçbır parti tek başına sandıktan çıkama- yacak; böylece sekız yıllık ANAP ıkttdarı nok- talanacak ve bır koalısyon dönemı açılacak Türkiye'nın önunde Kesın mı? Seçim araştırmalannın sonuçlan ve nabız yoklamaları şımdılık tek parti ıktıdarına de- ğll, koalısyon hükümetıne ışaret edıyor Son bır haftada bu eğılım köklü bır değı- şıklığe uğrar mı? Böyle bır gelışmeye sürprız gözüyle bakı- lıyor, pek ıhtımal verılmıyor Tabıı bır soru daha var Koalısyon ama nasıl9 Koalısyon hukumetinin hangı partiler ara- sında kurulabıleceğıne gelınce Bu konu- (Arkaa Sa. 14, Su. l'de) HASAN CEMAL • Hüseyin Rahmi'den sinemaya 'Tıyatrodan Sınemava'programında, Halıt Akçatepe ılesoyleşmm ardından 'Sutkardeşler fîlmı yayımlanıyor 8. Sayfada • Geçmişi sorgulama 'A ıle Sırlart'nda bır aılenın yıllar sonra bır araya gelerek geçmışı sorgulamaları konu edıhyor 8. Sayfada • Eski başbakandan Konuk Şef 1970-74 dönemımn lngıltere Basbakam Edward Heath, aynı zamanda bır orkestra şefı 9. Sayfada • Üç gece tek soluk gibi Cuher ve Suher Pekınel, Wurttemberg Oda Orkestrası eşlığınde çaldı. Şef Faerber, dınleyıcı kıtlesını çekıngen ve ağır başlı buldu. 9. Sayfada • FKP'ye yardım skandalı buyüyor Fransız komunıstlerın lıderlerınden Gaston Plıssonmer'nın KGB'den aldığı 1 müyon doların makbuzu bulundu 10. Sayfada • Üç bankaya daha izin Hukumet dun de uç bankaya kurulus ıznı verdı Ekonomide • Adaylardan özerklik sözü Mılletvekıllığıne soyunan spor adamlan Meclıs'e gırdıklerı takdırde sporun polıtıkaya alet edılmeyeceğını söyluyorlar. Sporda • Bilkent'te prezervatif doğaldır' Bılkent Rektöni bu konunun tartışılmasmın Turkıye'nm ne kadar gerı olduğunu gösterdiğı göruşunde Arka Sayfada • Muhim olan mütevelli Boğazıçı Unıversıtesı öğretım uyelerı 'özel statu'den çok, yoneıecek kışıye bakıyor. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU Aranıyor... Malıye ve Gümruk Bakanı Kahvecı, kendısı ıçın 'aranıyor' ılanı yaptırmış. Bu propaganda afışınde Kahvecı'nın 'Yabancı sıgaraya karşı yerlı sıgara uretımını başarılı kılmak, Tekel 2000'ın satışını arttırarak Mar/boro'yu gerıletmek' ıçın aran- ması gerektığı yazılıyor 3 Nısan 1991 gün ve 91/1755 sayılı Bakanlar Kurulu ka- (Arkosı Sa. 14, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog