Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

10 EKİM 1991 HABERLER CUMHURÎYET/7 İLİL SEÇİM VI MARDtN DİVAKBAKIB SonucuKürtoyları beürleyecekCELAL BAŞLANGIÇ MARDtN — Garsonların kuşaklan macenta saten; ince porselen tabaklı, be- yaz örtülü masalann araanda koşuşturu- yorlar. Akşamla birlikte serinlik de çök- tu. Olimpik yüzme havuzunun başında servis yapan garsonlar, siyah pantolonla- n, saten kuşakları, boyunlanndaki pap- yonlannın üzerine ceketlerini de giydiler. Günün gözde yemeği tavuk şinitzel... "Alb bir yandan" fışkıran sular, yüz- me havuzunun tam ortasında buluşuyor, san ve kınnızı lambalar, havada birbiri- ne çarpıp havuza düşen su zerrelerini ay- dınlatıyor. Havuzdan, gecenin sessizliği- ne doğru yayılan, "sersemi" bir şınltı. Teypte, dokunaklı bir kadın sesinden Mü- nir Nurettin çalıyor. "Tırrr... Tınr..." diye sayıyor bir Ka- laşnikof... Kurşun sesleri gecenin karan- lığını yırtıp yok ediyor birden bire kulak- lardaki yumuşak sesleri. Bir anlığına, teypteki kadın susuyor, olimpik havuza dökülen su donup kalıyor sanki. Masalarda oturanlar şöyle bir kaykılı- yor. Sonra rahat bir gülümseme yerleşi- yor yüzlerine: — Tamam... Başladı yine Abdullah Bey'in çocuklan "Uykudan Önce" prog- MARDIN Ibıe SHP'den yana 1883 1887 1888 Martfin ANAP HP MDP DYP SHP DSP RP MCP DİGER 318 19.7 28.7 2.3 24.0 19.8 25.4 4.6 14.8 0.4 0.4 17.9 22.5 5.1 11.4 1.3 23.4 23JS 29.5 6.7 14.9 1.7 Oy kullanmayan seçmenler Geçersiz oy kullanan seç. • 110 45 6.7 3Ş 20.8 100.0 \ TOPLAM iööö iööö ÎÖÖT Yüzde 20'lik seçim çevresi barajıyla 5 mUletvekilinin seçileceği Mardin ili, SHP'nin oldukça şanslı olduğu bir il görünümü veriyor. I989'da yüzde 20.8'e yükselen sandık başına gitmeme oranı, 1991'de yeniden önemli oranda düşebilir. Bu sandık başına gitmeyen seçmenler içinde ANAP'a, SHP'ye ve DYP'ye oy vermiş seçmenlerin de olduğu yukandaki tablodan görülüyor. SHP 1989 'da yitirdiği seçmenleri yeniden kendisine çekemese bile oy yeni oy kaybına uğramadıkça seçim çevresi barajım aşabilecek konumda. DYP ve ANAP için bu bö'yle değil. Dolayısıyla yeniden sandık başına gidecek seçmenlerin yönelecekleri partiler, barajı aşma şansına kavuşurken diğer partilerin barajı aşma şansını da azaltmış olacaklar. Mardin'de milletvekilliklerini SHP ile DYP'nin bölüşmesi sürpriz olmaz. Mardin'de yukandaki tabloya göre ANAP'ın da milletvekili kazanma şansı var gibi. Insan bir an "nonnal olan hangisi" di- ye düşünüyor. Havuz başında, beyaz ör- tülfi, ince porselenli, saten kuşaklı garson- lar mı, yoksa gecenin karanlığını yırtan otomatik tüfek sesleri mi? Eğer Türkiye'- nin batısındaysanız elbette normal olan birincisi. Ama yok Güneydoğu'daysanız, 'işin noımali" biraz namlu ucuna doğnı. Güneydoğu için "çölde vaha" denile- bilecek Nezirhan tesislerindeyseniz, havuz başı keyfini yaşayarak Türkiye'nin batı- sından bir esinti duyarsımz. Ama bu "esinti"ye yinni kilometre ilerideki Nu- saybin'den gelen silah sesleri katüınca ne- rede olduğunuzu anımsarsınız. Işıl ışıl Nezirhan tesislerini bırakıp, yir- mi kilometre ilerideki sınır ilçesi Nusay- bin'e hava kararmaya başladıktan sonra girerseniz, inamlmaz bir devinim görür- sünüz. Dükkânlarda son alışverişin teta- şı vardır. Kepenkler büyük bir cayırtıyla inmeye başlamıştır. Insanlar koşar adım gidiyorlardır evlerine doğru... Çok değil, beş-on dakika içinde terk edilmiş kasaba görüntüsüne bürünür Nusaybin. Yalnız Nusaybin mi? Güneyduğu'nun pek çok yerleşim biriminde olduğu gibi Mardin'- de, Midyat'ında, Kızıltepe'sinde, kentin neredeyse tüm kırsal kesiminde, güneş başka ülkeleri aydmlatmaya gitti mi, in- sanlar usulca evlerine gömülürler; karan- hkla bir... Büyük kentlerde geceleri yaşanan seçim propagandasi "gündüzleri yüz yttze, ge- celeri telefonia" yapılır. Telefonu olma- yan da "teiepati" yolunu seçecekti, ama çok şükiir ki ANAP iktidarı döneminde "telefonu olmayan köy kalmadıgı" için "tdepatr'yle yorulmuyor adaylar. Hava karardıktan sonra yarının milletvekilleri sokağa çıkmasa da telefonia propaganda yapma "çagına atlamış'Mar. Mardin'de "Seçim 91 "in ilk karakte- ristiği bu. Kentin yapısı gereği, ikinci bir özellik de dikkati çekiyor. Kent genelin- de 200 bini aşkın seçmen var. Ancak bu- nun yalmzca 35 bini Mardin'in merkezin- de. tlçeler de en az il merkezi kadar ağır- lıklı. örneğin Midyat'ta 32 bin, Nusay- bin'de 28 bin, Kızıltepe'de 25 bin seçmen kayıth. Mardin'deki seçimlerin bir başka özel- liği de başta Derik, Kızıltepe, ömerli, Nu- saybin gibi ilçelerde etkin olan aşiretlerin DSP, RP ve SP dışındaki partilere ağırlı- ğını koyması. Necimoğullan ve Ertaşlar ANAP'a, Türkler ve ömeryanlar SHP'ye, Kahramanlar da DYP'ye çalışı- yor. ANAP'lı olmak zor ANAP'ta liste başı eski adalet bakan- larından Necat Eldem. 1987 seçimlerinde Mardin örgütü istemediği için İstanbul'- dan aday olmuş. Ancak bu kez ortada pek örgüt falan kaJmamjş olmalı ki genel merkez Eldem'i bu seçimlerde Mardin'den aday göstere- bilmiş. Milletvekili Vahap Dizdaroğlu, se- çüemeyecek bir sırada aday gösterildiği için çekilmiş ANAP'ın listesinden. Kent merkezinde nereye gitseniz, El- dem'in çıktığı ilk seçim gezisinde aldığı tepkiler anlatılıyor. Neredeyse tümü birin- ci ağızdan. "Ama haksız mıyun agbi" di- ye başlıyor biri anlatmaya: — Baklım karşıdan Necat Eldem geli- yor. Esnafı tek tek gezip oy toplayacagı- nı sanıyor olmak. Tutamadım kendimi. "Daha yeni mi öğrendiniz Mardin'in yolunu" dedim, "Hani bize bal yedirecek- tiniz? Niye kazık attımz?" Eldem bir kahve toplantısına gitmiş. ANAP'ın nasıl "çag atlattıgını" anlatı- yor. Dinleyenlerden biri dayanamamış: — Bakın ben size nasıl çag atlatügını- zın dogrusunu anlatayım. Kardeşim öldü tzmir'de. Hastane morgdan ölüsünü ver- mek için 12 milyon istiyor. Para yok. Mecboren 12 mflyonluk senet imzaladun. Şimdi o senedi ödemem geriyor. Evime haciz gelecek. Ama bende beş knruş yok. Işte sizin atlattıgınız çag bu. Geneldeki ve kent özelindeki olumsuz görüntülere karşın ANAP il başkanı Ad- nan Bayraktar, seçime ilişkin umudunu koruyor. Bayraktar'a göre RP'den, DYP'den kayma var ANAP'a. DMP il örgütü de katılmış. Yerel seçimler öncesi partide yaşanan kırgınlıklar giderilmiş. Listedeki bütün adaylar "terdlı"e yönel- diklerinden partiye bir canlıhk gelmiş. Bunlar ANAP'm Mardin'deki umudu. Ya olumsuzluklar? Onlan da anlatıyor Bayraktar: — Halkın şikâyeti pahalılıktan. Bir de işsizlik çok var. Terörün de nedeni bn iş- sizlik zaten. İşsizlik bizi çok zorluyor... Bütün bu olumluluklan ve "pahalüık, işsizlik ve terör" gibi olumsuzluklan yan- yana koyunca Mardin'de sonuç ne olur? Yeniden var olan SHP Mardin'in SHP'li Belediye Başkanve- kili AbdiUkerim Düzgören ile SHP'nin es- ki il başkanlarından Yılmaz Ölçen otur- muş söyleşiyorlar. Düzgören, "RP'de MÇP'ye büyük tepki var. Özellikle kır- sal kesimde hic oy alamayacak RP. SHP, HEP'le birleşince bölgede yeniden var oldu" diyor. ölçen, bir dönem SHP'ye il başkanhğı yaptıktan sonra "aktif politikayı bırak- mış." Ama yine de SHP için oy istiyor, etkin olduğu kesimlerden. O da oy hesa- bı yapıyor: — Bölge barajı 35 binde oluşur. Ben pek DYP ile ANAP'ın aşacagını şanmı- yorum. Diğer partiler zaten yok. Üç mil- letvekilligi garanti de bunun beş olması iş- ten bUe değil. Bu, bölgede yeniden "etldn parti" olan SHP'den bir görüntü. Bir başka göster- geyi, seçimlerde en az Mardin kadar et- kili olacak Nusaybin'de yakalamak müm- kün. HEP'in ilçe merkezinde partililer yer- lere otunnuş tartışıyor. Zaman zaman elektrikler kesildiği için mum ışığında da sürdürüyorlar "seçimlerde ne yapalım" tartışmasım. Partinin bazı yöneticileri SHP ile işbirliğine karşı. Seçimde çalış- mak istemiyorlar. Arkadaşlan da "ikna" ya çalışıyor karşı çıkanlan. Sonra da ne yapacaklannı çevrelerine, iç tartışmalanm yansıtmadan anlatıyorlar: — Daha karar ahnmadı. Eger "SHP'ye çalışma" yönünde karar verilirse, Mar- din'i 5-0 götürürüz. Diger partilerin aday- lan halkın beklentileri yönünde degil. Ne olursa olsun, kızılsa da kerhen de olsa so- nnçU SHP'ye oy verilecektir. Daha önce SHP'den seçilen, ancak "Yedilerin ihracı" nedeniyle partisinden istifa ederek bugüne dek bağımsız kalan Nusaybin Belediye Başkanı Müslim Yıl- dırun, HEP'teküerin aksine daha kesin bir dille konuşuyor: — Karar verildi. Burada SHP 5-0 ya- par. RP ikinci partiydi gitti. Barajı bile aşamaz. ANAP'ın da barajı aşması mam- kün degil. DYP'nin liste başı olan, aynı zamanda "Korucubaşı" da. Kızıltepe'de DYP'den oy sahibi kişüer SHP'ye geçti. Bir Refah aşabüirdi barajı. O da burada şimdi neyle propaganda yapacak? Tttr- keş'le mi? " SHP, "HEP'ten aldıgı destekle" böl- gede "yeniden dogma"yı yaşıyor. Mar- din genelinde en çok sorunun yaşandığı yer Midyat. Yıllardır SHP için, kimi za- man tek başına yöresinde savaşım veren Muzaffer Ankan listenin dördüncü sıra- sına konduğu için kızgın. Partiden ayrıl- mayı düşünmüyor, ama "tercihe çabşacagım" diyor. DYP umut anyor DYP'den 1987'de milletvekili seçilen, bu kez de liste başına getirilen ve bölgede "korucubaşı" diye nitelenen Suleyman Çelebi'ye parti tabanında da tepki var. Bu nedenle Mardin merkezinde pek canlı de- ğil DYP. Liste ikincisi partinin deneyim- li isimlerinden, Nusaybinli Metin Musa- oglu. Gündüzleri, Kürtçe türküler çalan bir araçla dolaşıyor. Geceleri de ilçede elektrikler sıkça kesildiğinden "Mum ışı- gında telefonia siyaset" yapıyor. Belli ki Musaoğlu, DYP'nin en çok bir milletve- kili kazanabileceğine inanıyor Nusaybin'- de. Onun için Musaoğlu'nun da umudu "tercihli oy"da. Mantığıru da anlatıyor: — Güneydoğu siyasete geç ısınıyor. Ge- ce çalışması yok. Oysa siyaset gece yapı- lır. Gündüzleri berkeS"işte güçte, tarlada. Birinci zoriugumuz bu. 1987'de genel merkezin listesi tepki gördii. ANAP'a iki milletvekilliliğini öyle kaptırdık. Altı bi- ne yakın oyumuz gitti. Bu yıl tersi olacak ama. Bunun nedeni de tercihli oy. Bu lis- teye de milletin gösterdiği tepki aday sı- ralamasını degiştirebilİF. Belli ki Musaoğlu, 1987'de olduğu gi- bi bu seçimde de liste başı olan Suleyman Çelebi'den rahatsız. Musaoğlu'na göre Mardin'de DYP, SHP ile yanşıyor. ANAP'ın durumu ise çok kötü. Ama yine de yörede, liste nedeniyle, DYP'ye oy istemenin zorluğunu biliyor Musaoğlu. Bu yüzden olsa gerek "Ben ki- şi olarak oy istiyorum" diyor, "Parti ola- rak degil". ANAP'ın bölgede çökmesinin bir nedeni de bölgenin, MHP kökenü ola- rak bildiği Mesut Yümaz'm partinin ba- şma gecmesi. Aynı sorun bu kez Türkeş'i aday gösterdiği için RP'de var. "Bu oe- deole beş milletvekilligini SHP ile paylaşınz" diyor Musaoğlu. DSP, RP, SP ve bağımsızlar Yörede hızla kan yitiren partilerin ba- şında DSP geüyor. Arap nüfusun yoğun olduğu Mardin il merkezinde tabelası var ve "dükkinın" kapılan açık bir tek. Mar- din merkez ilçe başkanı M. Emin Turan, "Hayuiısıyla durumumuz iyidir. tnşallah kazanırız" diyor. Turan'a göre ANAP'- ın durumu çok kötü. Kendilerine ancak DYP rakip olabüir. RP, barajı aşmayı umduğu Mardin'de "ittifak şoku" yaşıyor. Yörenin etkin ad- larından Febim Adak, "üçlü ittifak" ne- deniyle RP listesinden istifa etti önce. Bir süre sonra "ikna" edilip geri döndürül- düyse de RP, bölgede tabanının önemli bir bölümünü yitirmiş gibi görünüyor. Il merkezinde gece geç saatlere kadar açık olan RP, "üçlü ittifak" yapıldıktan son- ra "akşam namazı olmadan" kapanıyor. Mardin ve Nusaybin'de SP'lileri etkin bir çalışma içinde görmek olası değil. Za- ten can güvenliğinin pamuk ipliğinde ol- duğu akşam saatlerinde SP'IÜCT diğer par- tilere oranla daha sınırlı çalışma yapabi- hyorlar. önceleri iki bağımsız aday çıkmıştı Mardin'den. Ikisinin de hareket noktası Nusaybin'di. Doktor Cemal Kahraman uzun süre "direndi"kten sonra, adayhğını çekti. Nezir Devrimci de "SHP'nin 5-0 kazanması için bağımsız adaylıktan vazgeçtim " diyerek HEP destekli SHP'ye çahşmaya başladı. Beş milletvekili çıkacak olan Mardin'- de partiler nasıl bir sonuç alırlar? Bu ko- nuda göstergelerden biri, diğer partilerin, kendisine kimi rakip gördüğü? Mardin'- de ortaya çıkan o ki, bütün partiler rakip olarak SHP'yi gorüyor. SHP'lilerde "üç milletvekilliği garanti de beş çıkannak iş- ten bile degil" umudu var. Mardin'in kent merkezindeki Arap oylarla Kürt oyları birbirine yakın. Ancak ilçelerin tümünde Kürt kökenli oylar var. Bu nedenle, aşi- retlerin bile ötesinde, seçim sonucunu, Kürt oylarını yönlendiren, etkileyen, is- tediği partiye kanalize edebilenler belirle- yecek. Mardin genelinde, seçime katılan- lardan çok, katılamayanlann etkin oldu- ğu bir seçim yaşanacak. Geceleri propa- ganda yapamayanlardan çok, gece gün- duz, dağ bayır demeden her türlü aracı kullanarak propaganda yapabilenler ka- zanacak gibi görünüyor seçimi. Bakalım sandıkta neler açacak?- ifaklar gösteı^elerideğiştirdiZİYA AKSOY DtYARBAKIR — "Diyarbakır etrafm- da bağlar var" diye başlayan ünlü bir türküsü var Diyarbakır'ın. Ama artık o bağlar yok, fabrika da yok, o bağlann ye- rinde şimdi yüz bini aşan nüfusuyla, ya- nsı beton yığını, diğer yansı gecekondum- su evlerden oluşan, altyapısız, çarpık çur- puk "Bağlar-" semti var. Bir de yanm kal- mış bir sürü yatırım ve yüzde 14 kapasi- teyle çaüşan TEMSAN var. Yoğun ve yaygın biçimde işsizlik, hava kirliliğinde Türkiye birinciliği, insan haklan konusu, dünyaca ünlü karpuzu ve surları, sayısız tarihi zenginlikler de "var"lar arasında. Aşağı yukan Diyarbakır'ın "mal varhğı" bunlar. Bölge halkının beklentisi de tüm bu so- runlara çözüm getirecek bir iktidar. Par- lak vaatlere kimse inanrmyor artık. Diyarbakır'da daha üç ay 4 gün önce- sine kadar en güçlü partiler HEP ile RP iken bu süre icerisinde oluşan iki "ittifak" deyün yerinde ise göstergeleri alt-üst etti. SHP'nin HEP'le ittifaka girmesi bu partiyi en şanslı duruma getirirken Tür- keş'in MÇP'siyle ittifaka giren RP'yi de olumsuz yönde etkiledi. SHP-HEP ittifakı öncesi SHP'nin Di- yarbakır'da şansı hemen hemen yok gi- biydi. Nedeni de Paris'teki Kürt konfe- ransına katılan 7 mUletvekilinin partiden ihracıydı. thraç karan bölgede büyük tep- kiyle karşılanmış, başta yöneticüer olmak üzere binlerce partili üye istifa etmiş ve ör- güt binalanndaki tabelalar indirilmişti. Böylece ezelden beri sosyal demokratla- nn kalesi olarak nitelenen Diyarbakır'da doğan boşluğu, kısa sürede kurulan HEP dolduruverdi hem de fazlasıyla. Işte bu- nun için SHP-HEP ittifakı sonrası SHP birinci parti konumuna geldi. RP'de ise yukandaki oluşumun tam tersi gözlendi. Bu partinin, yöredeki Kürt kökenli vatandaşlarca "Kürtleri sevme- yen, hatta Kürt düşmanı olarak nitelenen Türkeş'in MÇP'siyle ittifaka girmesi, bazı üst düzey doğu kökenli yöneticiler dahil, bölgedeki örgüt ve sempatizanlar arasın- da olumsuz karşılandı. Dolayısıyla istifa- lar, küsmeler ve çahşmama kararlan alı- narak tepkiler ortaya koydu. Diyarbakır'da diğer ilginç bir gelişme de HEP eski Genel Başkanı Fehmi Işık- lar ile eski Içişleri Bakanı Abdülkadir Ak- su'ya kaderin oynadığı cilve. HEP Diyarbakır il başkanı Vedat Ay- dın'ın 10 temmuz günü yapılan cenaze tö- reninde meydana gelen olaylar sırasında Fehmi Işıklar, güvenlik kuvvetlerince kı- yasıya dövülmüş, vücudunun dört bir ya- nı morluklar icerisinde bırakılmıştı. O DİYARBAKIR SHP ve RP şanslı partiler ELAZIĞ MUŞ ANAP HP MDP DYP SHP DSP RP MÇP DİĞER Oy kullanmayan seçmenlef Geçersiz oy kullanan seçmenler TOPLAM 1883 24.4 31.4 18.9 — — — — — 17.3 8.0 100.0 1887 19.9 — 11.5 22.2 8.2 21.2 0.6 3.2 8.9 4.3 100.0 1888 14.3 — — 12.3 16.9 9.6 13.9 — 4.0 23.5 5.5 100.0 1889 geçerii oylan Çevrei 21.0 — — 14.3 26.4 15.8 18.7 — 3.8 100.0 — D.BAKIR Çevre2 18.7 — — 22.2 19.4 9.8 21.0 — 8.9 100.0 — Diyarbakır, 1983 seçimlerinde sandık başına gitmeme ve geçersiz oy verme düzeyi açısmdan Türkiye genelinden oldukça farkhlaşmış bir kent, ayrıca yine aynı seçimlerde ANAP'ın en az oy aiabildiği illerden de birisi. 1989 seçimlerinde de katılım oranı Türkiye ortalamalanmn alttnda. 1989'da sandık başına gitmeyenler desteklerini SHP, RP ve ANAP'tan çekmişler. Buna karşın yine bu partiler Diyarbakır'da, yukandaki tabloya göre en ağırlıklı partiler. Diyarbakır'ın bir özelliği de bağımsız adaylara destek verme düzeyi. Bu, adaylann özelliğinden Otürü belirli partilere verilen desteklerin artmasmı/azalmasınt da getirebilen bir öğe. Tablonun sergilediği eğilimlerden hareketle, adaylanmn Diyarbakır'da destek göriip/görmemesine bağlı olarak, SHP ile RP'nin en şanslı partiler olarak görüldüğünü söylemek olanaklı. Ancak Diyarbakır'da seçime katılma oranının hangi düzeyde olacağı ve 1989 seçimlerinde sandık başına gitmeyen seçmenlerin kime yöneleceği, çok büyük oranda seçim sonucunu da beürleyecek. Diyarbakır seçimleri için geçmiş eğilimlerden hareketle değerlendirme yapılması oldukça güç. Bu da oldukça ilginç bir seçim sonucu ortaya çıkarabilir. TABLOLAR VE DEGERLE^^)ÎRMELER•!g!L!!!!Et lTg günlerde Içisleri Bakanı Abdülkadir Ak- su'ydu. Şimdi bu iki hasımdan Işıklar SHP'nin birinci bölgeden birinci sıra rnil- letvekili adayı, Aksu da yine aynı bölge- den ANAP'm birinci sıra milletvekili adayı. Ailelerin rolii Birinci bölge kapsamına giren Diyarba- kır merkez, Ergani, Çermik, Çınar, Çün- güş, Eğil ve Kocaköy ilçelerinde ağa, şeyh ya da nüfuzlu aile hâkimiyeti gözlenmi- yor. Ancak bu bölgede DYP'nin birinci sı- ra adayı Ensarioğlu ailesinden M. Salim Ensarioğlu ikinci bölge kapsamına giren Dicleli olduğu halde, birinci bölgeyi ter- cih etmesi, ikinci bölgeden birinci aday Fe- rit Bora'ya 'destek sağlandı' şeklinde yo- rumlanıyor. Dicle'de önemli bir oy potan- siyeline sahip olan Ensarioğlu ailesi şeyh kökenli ve 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den başlıyarak, daha sonra AP ve şimdi de DYP'yi arahksız destekledi. Su- leyman Demirel, Diyarbakır'a gelişlerin- de bu ailenin konuğu oluyor. Birinci bölgede diğer ilginç bir gelişme de Cemiloğlu ailesinden Felat Cemiloğlu1 nun ANAP'a destek vermeyeceğini açık- laması, 1989 yerel seçimlerinde Başbakan Turgut özal tarafından Türkiye'de 'tercihen' belediye başkan adayı gösteri- len Cemiloğlu, yandaşlanna "Dilediğüıiz partiye oy verin" mesajını iletmesinin ne- denini ANAP örgütünün belediye seçim- lerinde çalışmaması ve şimdilerde de ça- hşmadıklarmı sağda solda yayarak "Yoksa bizim oyumuz yerel seçimlerde aldığımız oy değildir, şimdi daha çok oy alacağız" diye konuşmalanna bağlamyor. ikinci bölgeye gelince, bu bölgede Sil- van'da Kepolu Mahrnut Ağa'nın yanısıra Azizoğullan ailesinin seçimlerde hangi partiden yana tavır koyacaklan merak ko- nusuydu. Kepolular, yülarca AP'yi destek- ledi. Daha sonra ANAP'a giren ailenin li- deri Mahmut Ağa bu partiden milletve- kili seçilmişti. Ama şimdi bu ailenin önemli bir bölümünün SHP'ye yönelece- ği, buna neden de ikinci sıra adayı Leya Zana'mn Kepolu'lara akraba oluşu... Azizoğlu'lara gelince, önceleri Demok- rat Parti'ye yönelen bu ailenin lideri Dr. Yusuf Azizoğlu, bir grup arkadaşıyla DP'den aynlarak Hürriyet Partisi'nde yer almış, 27 Mayıs devriminden sonra da YTP'ye geçerek büyük oy patlaması so- nucu milletvekili seçilmiştl Hatta Ekrem Alican'dan sonra partinin genel başkanı da olmuştu. 1977 seçimlerinde ise CHP'yi tercih eden Azizoğlu'lar Dr. Yusuf Bey'in yeğeni lskan Azizoğlu'nu milletvekili seç- tirmişti. Bu seçimlerde ise Azizoğlu aile- sinin de büyük bölümü SHP'ye oy vere- cek, buna neden de CHP'ye duyulan eski sempati. Gözlenen bir başka geTçekte Diyarba- kır yöresinde artık 50'ler 60*lann eski an- layışımn etkinliğuıi yitirdiği, yani ağa, şeyh nüfuzlu aile etkinliğinin yerini özgün ira- de ile hareket etmek anlaşıymı bırakma- Herkes kazanacak Milletvekili adaylan, il başkanlan, par- tililer ve bağımsızla konuşuyoruz. Hepsi de "kazanacagız" diyor. Yani "kimse yo- gurdum ekşi" demiyor. Acaba öyle mi? SHP îl Başkanı Dağıstan Toprak itti- fak oluşturduklan HEP'le uyum içinde çalışüklanm belirttikten sonra "Hedefuniz 8-0 ve artı oy patlaması" diyor. HEP İl Başkanı Avukat Hüseyin Tur- hallı da örgüüü bir çalışmanın verimlili- ğine inandıklannı ve bu örgütleşmenin içinde insan unsurunu değerlendirmeye al- dıklanm, başta sekreterlik ohnak üzere, mali komite, mahalle ve iş yeri komiteleri ile propaganda birimlerinin yani sıra yü- rütme meclisi oluşturduklanm söylüyor. Turhalh "SHP'yi de hukuksal sonınlan çözme bakımmdan yardıma çagırdık. San- dık muşaviıierinin listesini hazırlayıp SHP'ye verdik. Ancak ekonomik bakım- dan zayıf olduğumuz için mali destegi SHP'den aday olanlardan almayı diişün- dttk. Milletvekili adaylan da masraflan karşdayacaklannı söylediler. Bununla bir- likte mali komitemiz de yardım topiamak- tadır"dedi. SHP-HEP ittifakına da değinen Turhal- h, HEP'i toplumsal dinamiğin ortaya çı- kardığı bir siyasal oluşum olarak nitele- dikten sonra şunlan söyledi: "Halkın içinden çıktığımız için ve ko- nuyu olumlu ve olumsuz bütün yönleriy- le sergiledığimiz için halkın, daha açıkçası HEP tabanının yüzde 80-90 oranında kit- lesini ikna ettik. Kişisel düşüncem bölge- mizde, özellikle Diyarbakır'da tulum oy- ların çıkacağıdırT Diyarbakır'dan bağımsız olarak aday- hğını koyan eski HEP'Ii Malatya Millet- vekili îbrahim Aksoy'la seçim bürosunda konuşuyoruz. "Neden Diyarbakır'dan" sorumuzu Aksoy, "Diyarbakır seçmeninin tamamı beni tanıyor. Diyarbakır'ın ben- de özel bir önemi var. Öneri gelince çok az düşündüm. İlerici demokratlann tuzu- na katkım olsun dedim. Bir oy patlaması otacagını sanıyorum" diye yanıtladı. Kürt kökenli vatandaşlann kendisine büyük oranda destek vereceklerini söyleyen 1b- rahim Aksoy, seçim bürosunun duvarla- nm Kürtçe sloganlarla süslemiş. Bunlar- dan bazılan şöyle: "Denge Kürt" (Kürdün sesi), "Roj, roja meye" (Gun gunümüz- dür). ANAP'm seçimdeki lokomotifi eski Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu. Koru- malanyla birlikte ilçe ilçe, köy köy gezi- yor, ANAP'ın yaptıklannı ve yapacakla- nnı anlatıyor. Birinci bölgenin birinci sı- ra adayı olan Aksu'yu, Nurettin Dilek iz- liyor. Ancak Dilek tercih için çalışıyor Kampanyasını geçen carşamba günü başla- tan Dilek, "Sıra mağduriyerJni halkımuın giderecegine inanıyorum" dedikten sonra kısa konuşmasına şunu ekliyor, "Böylece halk, teveccüh gösterdiği adayı direkt ola- rak seçmiş olacak." Seçim çahşmalarmı birinci bölgenin bi- rinci sıra adayı M. Salim Ensarioğlu ile birlikte yürüten ikinci bölge birinci sıra adayı DYP Diyarbakır MületvekUi Ferit Bora, 'Diyarbakır'da SHP Qe yanşıyoruz, biz birinci olunız" görüşünde. Ancak Bo- ra, tüm diğer partiler gibi en çok bölge- deki insan haklan ihlallerinden yakınryor. Geçen hafta Hazro ilçesüıdeki seçim ça- lışmalanndan dönmekte iken Silvan ya- kınlannda jandarma tarafından durduru- lan ve dövülen DYP ikinci bölge üçüncü sıra milletvekili adayı Nizamettin Karade- niz ve yanındakileri örnek gösteren Mil- letvekili Bora, "Milletvekili olduğum hal- de ben de çekiniyorum, akşam vakti ne- redeysem, geceyi de orada geçiriyorum." Diyarbakır'da partilerin, bir ortak nok- tası var: Propoganda gezilerinde Kürtçe şarkılar yayınlamaları. Yani Kürt kökenli seçmen vatandaşlara "Seni seviyonım, oyunu bana ver" demek istiyorlar. Kısa- cası şirin gözükme yanşı. Bakalım sandık- tan hangisinin "samimiyeti" üstün çıka- cak. Ancak şimdiden görünen o ki, Diyar- bakır'da seçimden açık farkla galip çıka- cak olan SHP. Çünkü birinci bölgenin seç- men sayısı 272.843, ikinci bölgenin ise 132.600. Barajlar çok yüksek, SHP dışın- da aşana aşkolsun...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog