Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

==-&& İOEKİM 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 SECIM '91 Semra Özal: 50-0 • tSTANBUL (AA) — ANAP îstanbul ll Başkanı Semra Özal, kendisinin politikada ilk kadın başkan olduğunu belirtti, Istanbullu kadınlara seslenerek "Bu kadar böyük bir gayretle çalışmam sizlerden aldığım destekle oluyor. Sizlere güveniyorum ve diyorum ki ben kadın başkan olarak eğer tstanbul'u 50-0 çıkarırsam, bu hepimizin şerefi olacakür, ona göre çalışın" dedi. Semra özal, dün partisinin Kâğıthane ilçesince, Maviköşk Düğun Salonu'nda düzenlediği kadınlar toplantısma katıldı. Semra özal, burada yaptığı konuşmada, muhalefet liderlerinin çifte anahtarlar, rengarenk kartlar vaat ettiklerini bildirdi. Gürdal'dan Taşar'a yanıt • ANKARA (UBA) — Mustafa Taşar'm, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e yönelik "Siyaseti işportaya düşürdü. Sadece koltuğa oturmak telaşında, Demirel'in pişkinliğini ve yalanlannı herkes bilir" sözJerini yanıtlayan DYP Genel Sekreter Yardımcısı îbrahim Gurdal, Taşar'ı ciddiye almadıklannı sdyledi. Gürdal, "Mustafa Taşar'ın, Demirerie yarışmaya gücü yetmez. Zaten 21 ekimde Taşar diye bir kişi kalmayacak. Taşar, Demirel'i eleştireceğine önce bakan olduğu halde aylarca sakladığı kardeşinin hesabını versin. Kardeşinin devletten aldığı paralann, anasının inşaat şirketinin hesabını versin" dedi. Kozlu hakkında yolsuzhık iddiası • ÎSTANBUL ( ) SHP Îstanbul 5. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Sangül, aynı bölgeden ANAP adayı olan Cem Kozlu'nun THY Genel Müdürü iken yaptığını öne sürdüğü yolsuzluklarla ilgili iki ayn dosyayı Beyoğlu 22. Noteri'ne verdi. Sangül, dün SHP Şişli tl Merkezi'nde Hava-tş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin'le birlikte düzenlediği basın toplantısında Cem Kozlu'nun THY Genel Müdürü iken pek çok yolsuzluk yaptığını öne sürerek şöyle dedi: "Bizim elimizdeki somut deliller Kozlu'nun yaptıklannın sadece üçte biri. Dosyalan yeminli notere teslim edeceğiz, 21 ekimde ise kimsenin etkisinde kalmayacak yeni adalet bakanına iletilecek." Kazan'dan partilere • Îstanbul Haber Servisi — Îstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, genel seçimler öncesinde tüm siyasi parti liderlerine birer mektup göndererek barolarının hukuk devletine ilişkin taleplerini bildirdi. Kazan, mektubunda siyasi parti liderlerinden yargı bağımsızlığırun ve yargıya gerekli olanakların sağlanmasıyla ilgili savunma hakkının işleyişi üzerindeki engellerin bir an önce kaldınlmasını istedi. Af örgütüne başvuru • SİİRT (Cumhuriyet) — •Siirt bağımsız milletvekili adayı Abdürrahim Deli, polisin seçim bürosunu iki kez basması üzerine Uluslararası Af örgütü'nden gözlemci istedi. Eski HEP II Başkanı olan ve 20 Ekim'deki erken genel seçimde bağımsız olarak milletvekiliğine adaylığını koyan Abdürrahim Deli, ERNK bayrağı samlarak 3 renkli afışlerin indirildiğini, bu baskmın polis tarafından iki kez tekrarlandığını belirterek "Uluslararası Af örgütü'ne başvurarak gözlemci istedim. Bu olay bana değil, bütun seçmenlere bölgedeki insanlara bakış açısıdır" dedi. DYPTi başkan ihraç edildi • BİSMİL (AA) — Diyarbakır'ın Bismil üçesi Belediye Başkanı Abdurrahman Arslan DYP'den ihraç edildi. DYP tlçe Başkanı Fesih Doğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Arslan'ın • birçok uygulamasıyla ' partiye ters düştüğünü, bu nedenle ihraç edildiğini 1 soyledi. •Demirel8 senede ceketini kaptınm vatandaşıANAP*a oy vermemesi için uyartfv Pantolonıınuz da gidecek CUNEYT ARGAYUREK YAZIYOfl CEMİL CİĞERtM MEHMET FARAÇ TRABZON / ŞANLIURFA — DYP Genel Başka- nı Süleyman Demi- rel "Bunlar akıllı adamlar vallahi. Türkıye'de pa- haiıhk var' diyoriar. Maşallah. Şimdi de 'beş sene daha verin kaldırahm' diyoriar. Bunlara de- ğil beş sene, beş ay, beş hafta, beş gün, beş saat bile vermeyin. 8 senede vatandaşlanmın ceke- dini aldılar. 5 sene daha verirse- niz pantolonuz da gider" dedi. Demirel, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada Siverek'e 87., Viran- şehir'e 88. il olma vaadinde bulundu. DYP Genei Başkanı Süley- man Demirel partisince düzen- lenen miting için geldiği Trab- zon'a, yüzlerce araçtan oluşan bir konvoyla girdi. Demirel'i ta- şıyan özel uçak, havalimanına inmeden THY'nin tarifeh' uça- ğı ile Trabzon'a gelen Devlet Ba- kanı Fahrettin Kurt, alanda bek- leyen DYP'üler tarafından yuha- landı. Havaalanından konuşmanın yapılacağı Atapark'a gelinirken kentin çeşitli yörelerine ANAP- hlar tarafından asılan "Karade- •izliyiz, hamsiyiz, cin gibiyiz. Ahmak, aptal diyene göstermeliyiz" yaah bez afışler dikkati çekti. Demirel, konuşmasma Meh- met Ali Yılmaz'dan söz ederek başladı. Yılmaz'ı DYP saflann- da siyasete davet ettiğini, bu da- veti kabul ettiği için de memnun kaldığını söyleyen Demirere, Yıl- maz, Trabzonspor rozeti taktı. Miting alanını dolduranlar da "En büyük başkan, bizim başkan" sloganlarına attılar. Konuşması sık sık "Başbakan Demirel" sloganlan ile kesilen DYP lideri şöyle devam etti: "Bu pahaldığı Idmse yapma- dı da inier cinler mi yaplı? On- lara sonıyorum. 'Ortada paha- lılık var rm?' Varsa inler cinler yapti. Yoksulluk, işsizJik varsa bunian da inler cinler yaptı. On- lara göre onlar yapmadı. Paha- idıktan, yoksulluktan, işsiziiklen şikâyetiniz var mı? Bak bep bir DEMİREL ŞAPKAYI KAPTIRMADI— DYP lideri Sökyman Demirel, Kayseri'ye gelişinde yol kenanndaki kalabalıktan bir kişi, elindeki şapkayı kapmak istedi. Demirel elinde sıkı sıkı tuttuğu şapkayı bu kez kaptırmadı. Çekişme sonrasında Demirel epeyce hasar gören şapkasını duzelterek yeniden halkı selamlamaya başladı. (Fotoğraf: AA) ağızdan 'var' diyorsunuz. Bu şi- kâyetlerin bir köku var. Bu kök de 'maraz'. Bu marazın kökıi or- talıkta faayal gibi dolaşan bu- günkii siyasi iktidardır. Şimdi sizler karar vereceksiııiz. tssizük, pahalıiık, yoksulluk ortadan kalksın, istiyorsanız bu defteri kapatmak zonındasınız. SizJerin hıuurunuza geldim. Sizler sıkın- ülar içinde kıvranry orsunuz. Ge- lin bir devri kapatalım. Yeni bir devrin kapısım açalım." Milletin dertlerine dert, çile- lerine çile olacak günlerden bi- rinde olduklarını söyleyen DYP Genel Başkanı Süleyman Demi- rel, "Madem ki ne>i tutsanız eli- nizde kalıyor. Benim halkım da- ha iyi günleri arıyor. Öyleyse bu daha iyi günleri mutlaka bula- cağım. Önünüzde iki tane yol var. Biri çıkmaz sokak oldu, ba- taktır. Yönetenlerin söyledikle- ri yalandır. Batağa batmışlardır. Tiirkiye'yi bu bataktan çıkarma- lıyız. Tiirkiye bataktan çıkacak diye odleri kopuyor. Türkiye'yi bu bataktan çıkaracak olan bi- ziz, biziz, biziz" dedi. Demirel, konuşmasını şöyle tamamladı: '• Aş ekmek aramak için kimse gurbete gitmesin. Aş ek- mek burada da olur. Şimdi böl- gede umu< Kus pazarlanna kal- mış, incik boncuğa kalmış. Trabzonlu balık aramak için Van Gölü'ne gidiyor. Demek ki denizde balık bile kalmamış. Bunlar denizi bile kuruttular. Kötii idareyi, yoksuliugu, paha- lılığı ev kadınlan daha iyi bilir. Ama bunlar akıllı adamlar ki Türkıye'de pahalıiık var diyor- iar. Maşallah. Şimdi de beş se- ne daha verin de kaldırahm di- yoriar. Bunlara değil beş sene, beş ay, beş hafta, beş gün, beş saat bile vermeyin. Bunlar 8 se- nede vatandaşunın ceketini aldı- lar. 5 sene daha verirsen panto- lonunuz da gider." DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, dün Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada da Kuran- daki ayetlerden sık sık örnekler verereic, birlik beraberlik ve hu- zur çağnsında bulundu. 87. il vaadini Siverek'e, 88. il vaadini ise Viranşehir ilçesine yapan De- mirel, 16.30'da geldiği Şanlıur- fa'da "Başbakan Demirel" slo- garuyla karşılandı. Konuşmasma Kuran'daki "Her zorluktan sonra bir kolay- hk vardır" şeklindeki bir sûre ile başlayan Demirel, hiç kimseyi çekiştirmeye gelmediğini belir- tirken, "Bizim mücadelemiz Ahmet'le degil, fukaralıkla, cehaletledir" dedi. "Biz hayırlı adamlanz, şerre yol yermedik. Ne diyor Kuran; 'iyinin yanın- da ol, yanuştan kaç' " diyerek konuşmasını sürdüren DYP li- deri şöyle devam etti: "Vatandaş bu dediklerimizin bilincinde olarak S yıldır sabre- diyor. Şimdi meydanlarda bir koku var. Doğru Yol iktidannm kokusu bu. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. İşte biz geli- yoruz. Nerde kalrmssa oradan başlayacağız. Cenabı Allah bize iktidan nasip edecek." Demirel, Şanlıurfa'ya ulusla- rarası havaJimanı ve Harran üni- versitesi kuracakları sözünü de verirken, îbrahim Peygamber 1 in makamırun da Kâbe'den ön- ce ziyaret edilebilen bir ziyaret- gah olacağını söyledi. 80'den Once 80'denSonra Ecevit...ANKARA — Mesut Bey soruyor: "Tek başıma ikt'dar ola- bilir miyim?" Yanıtı kendi veriyor: "Bunu bilemiyorum." Taze başbakanımız umutsuz. Bu seçimde Meclis'te ço- ğunluğu yakalamanın olanaksız olduğunu daha acık, daha yalın ıfadelerle söyleyecek değil ya. Kendı soruyor, kendi ya- nıtlıyor; tek başına iktidar olamayacağını bu yoldan kabul ve itiraf edıyor. "Ancak" diye başlayan cümlesinde, "Herhalde Dirinci parti oluruz" diyor. Ye Mesut Bey ye, umut fakirin ekmeği! Oyle ama genelde birbirine ters düşen sonuçlar vererek akılları karıştıran o çevrenin bu çevrenin, o gazeteyle bu gazetenin kamuoyu araştırmalannda tek bir sonuç "sabit". ANAP üçün- cü parti! Bir meslektaşımız, Mesut Bey'in kendine özgü yöntem- lerle gerçeği gösteren irdelemelerini kâğıda dökmeye baş- ladığı sıralarda. önceki gün öğleden sonra, Başbakanlık- taki kimi odalardan kimi gazetecilere, elbette ANAP Genel Merkezi'ne -bilgı akıtan- telefonlar açılıyordu. Örneğin, he- nüz Mustafa Taşar, özrü kabahatınden büyük açıklamalara başlamadığı saatlerdi, Doğulu bir bakan, "PKK'nın SHP adı- na köy köy dolaşarak baskı yaptığını, hatta kendi ilinde se- çilmesini engellemek için baskıyı artırdığmı" soylüyordu. Bakana göre oy dağılımı giderek değişiyor. DYP oylan - önceki günden başlayarak- süratle düşecek. Hangi neden- lerle, söylemiyor. RP, Türkeş'le Doğu'dan Batı'ya oy yitiriyor, yüzde 10 barajını geçemeyebilir. Doğu'daki RP yanlısı kimi aşiretler, şimdi başka partileri desteklemeye başlamış. DSP, SHP'yi sollayabilir. SHP, belki Güneydoğu'da HEP'le birleserek oy kazanmış, ama ülke genelınde ofumsuz gelişmelerden etkilenecekmiş. O parti düşüyor, bu parti erıyor, peki ama kim kazanıyor? .Bakan duraksamaksızın yanıtlıyor: ANAP, seçimi aldı alacak düzeye girmek üzere. Son günlerde Mesut Bey daha gerçekçi, bakanları fazla- dan "hayalperest" görünüyor. İnönü ise TaşarMa başlayan, Ecevit'le üst düzeye tırmanan suçlamaları karşılamakia ye- tersiz kalıyor. HEP'le birleşmenin gerekçesini anlatan açık- lamaları doyurucu bulmayanların sayısı azımsanmayacak öl- çüde. Oysa Ecevit'in çelişkilerini anlatacak örnek mi yok? 1980'den önce Güneş Moteli'nde kurduğu hükümette Ba- yındırlık Bakanlığı'na getirdiği Şerafettin Elçı, "Ben Kürdüm ve Kürtçe konuşurum" diye demeç vemiişti. 1980'den ön- ce Kürtçe ve Kürt sorunu rahatlıkla konuşulan ve tartışılan konulardan değildi, "tabuydu". Başbakan Ecevit, bu demeç karşısında sessiz ve hare- ketsiz kaldı. Bugün çıkmış meydanlara Kürtçölük konusun- daönünegelenehesapsoruyor. Ülkeninbütünlüğündenso- rumlu sankı tek kişi Epevit, siyasal karşıtlarını bölücülükle suçluyor. 80'den önceki demecı veren bakanın doğrultusu bugün de değişmedi. Kabine çatırdamasın diye o günler sesi çık- mayan Ecevit, bugün -Kürt konusunu bahane ederek- aşırı milliyetçiliğın sınırlarını zorluyor. Bu seçim yeridir, elbette zamanıdır diyerek ılımlı dincilik gösterileri yapıyor. Önce camide namaz kıldığını ilan etti. Sonra bir adım daha atarak önceki gece liderlerı tanıtan TV'deki yayında yumuşak bir sesle eşiyle "dua ettiklerini" duyurdu. Değişen zaman, insaniarı değiştirıyor. Ecevit soldan yol a çıkıp, çağ yerine sağı yakahyor. Seçim yasaklan bugün başhyor Beş lîder ekrandaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Seçim yasakları bugün başhyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri propaganda gezi- lerinde resmi araç kullanamaya- caklar. Siyasi partilerin yurt ge- zilerinden görüntü ve demeçle- ri TRT'den yayımlanamayacak. YSK, seçim yasakları için Starl'in yaymlan ile ilgili olarak PTT'yi uyardı. Starl de Yüksek Seçim Kurulu'nun karariarına uyacağını açıkladı. Mega-10 yetkilileri ise YSK'nın kendile- rini bağlamayacağım bildirdiler. Bu arada TRT, seçime katı- lan siyasi parti liderlerini yann saat 21 .OO'de televizyonda açık- oturuma çağırdı. Starl'in 13 ekim akşamı düzenleyeceği açıkotunımda da Başbakan Me- sut Yılmaz, DSP lideri Biilent Ecevit ile RP lideri Necmettin Erbakan gazetecilerin çeşitli so- rulannı yamtlayacak. SHP Ge- nel Başkanı Erdal İnönü ile DYP lideri Süleyman Demirel, Starl'in açıkoturumuna katıl- mayacaklar. Magio Box üst yönetiminin, seçim yasaklannın başlayacak olması nedeniyle yaptığı son toplantıda, haber bültenlerinde YSK'nm belirlediği seçim ya- saklanna uyulması kararlaştınl- dı. Cumhuriyet'in sorularmı ya- nıtlayan Magic Box yetkiÜleri, haberlerde partilerin, miting, te- mel atma törenlerine yer veril- meyeceğini açıkladılar. Yetkili- ler, buna karşın siyasi partilerin reklamlarmın yayınlanmaya de- vam edeceğini belirttiler. Yetki- liler, seçim yasaklanna hangi kriterlere göre uyulacağının he- nüz netleşmediğini bildirdiler. Mega 10 Basm Sözcüsü Me- lek Taylan, YSK'nın şimdiye değin aldığı kararlarda, yurtdı- şından yayın yapan televizyon kuruluşlannm, seçim yasakları- na uyacağı yönünde bir karar almadığım gerekçe göstererek, normal yayınlanna devam ede- ceklerini bildirdi. Taylan, Me- ga 10'un PTT Iinlderini de kul- lanmadığını ammsatarak, seçim yasaklanna uyulmayacağını yi- neledi. TRT'de dunım TRT Haber Dairesi Başkan- lığı, bugünden itibaren seçim yasaklannın başlayacağını du- yurdu. Haber Dairesi Başkanlı- ğı yetkilileri, seçim yasaklannın Cumhurbaşkanı, Başbakan, ba- kanlar ve siyasi partilerin yurt gezilerinden görüntü ve demeç- leri, temel atma törenleri ile si- yasi parti mitinglerinden görün- tülerin ekrana getirilmeyeceğini açıkladılar. Yetkililer, siyasi parti temsilcilerinin radyo ve TV'den yapacakları propagan- da konuşmalanmn da, 13 ekim- den itibaren başlayacağına dik- kat çektiler YSK'nın belirledi- ği ad, zaman sırası ve ilgili yasa uyannca radyo-TV'den ANAP 50, SHP 40, DYP 30, RP, DSP ve SP'nin 20'şer dakika propa- ganda hakkı bulunuyor. YŞK'da gerçekleştirilen ad çe- kimine göre 13 ekim günü rad- yo ve TV'de propaganda sırası ANAP, DYP, SP, SHP, RP ve DSP biçiminde olacak. Propa- ganda süresi, 19 Ekim Cumar- tesi günü saat 18.00'e, seçim ya- sakları da 20 Ekim Pazar günü sonuna kadar sürecek. TRT butün siyasi liderlerin katüacağı bir "açıkoturum" dü- zenledi. Bu program yann ak- şam haber bülteninden sonra ekrana gelecek. TRT, bu açıkotumm için ANAP Genel Başkanı ve Başba- kan Mesut Yılmaz, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Ge- nel Başkanı Süleyman Demirel, DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit, RP Genel Başkanı Necmet- DYP'den sonra SHP de Starl yayınlarının durdurdurulması için YSK'ya başvurdu. TRT yetkilileri, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların gezileri ile siyasi parti liderlerinin miting ve demeçlerinin yayımlanmayacağını belirttiler. Partilerin radyo-TV konuşmalan 13 ekimde başhyor. tin Erbakan ve SP Genel Başka- m Doğu Perinçek'e dun daveti- ye gönderdi. Partilerin çağnya katılıp katılmayacakları bugün belli olacak. YSK'nın karan DYP'den sonra SHP de seçim yasaklannın başlamasına bir gün kala YSK'ya başvurarak bir kez daha Starl'in yanlı yayınla- rının önlenmesini istedi. SHP Denizli Milletvekili Adnan Kes- kin'in avukatı Tezcan Çakır'ın, YSK Başkanlığı'na verdiği dilek- çede, "seçim propaganda ve ya- saklannın başlaması nedeniyle, seçim ve propaganda yasaklan- nı ihlal eden yayın, reklam ve ilanlann önlenmesi" istendi. SHP'ü Keskin ile DYP'li Top- çu'nun Starl'in yayınlanna iliş- kin başvurulannı karara bağla- yan YSK, Starl'in yayınlanm iz- leyiciye ulaştıran PTT Genel Müdürluğü'nü son kez uyardı. Başvurulan karara bağladıktan sonra bir duyuru yayımlayan YSK, seçim takviminin başlan- gıç tarihi olan 26 Ağustos 1991'den itibaren 298 sayılı ya- sanın öngördüğu yasaklann başladığım anımsattı. Buna gö- re, tüm kamu kurum ve kuruluş- lan ile bu kuruluşlann uyeleri- nin, tarafsızlıklannı korumak zorunda olduklanna dikkat çe- kilen YSK duyurusunda, "Bun- lann siyasi partilere veya aday- lara her türlü yardımda bulun- malan, araç ve gereçleri ile di- ğer olanaklannı bunlann emri- ne vermeleri veya herhangi bir siyasi faaliyette kullanmalan ya da kullandırmalan yasaktır" de- nildi. Bunlann, tüm ilgüiler ve gö- revliler tarafından bilinmesi ge- rektiği halde ve YSK kararlanyla tekrar tekrar anımsatılmış olma- sına karşın, bazı çevrelerde bun- lara uyulmadığ] izlenimini veren belirtiler olduğuna dikkat çeki- len YSK duyurusunda, şöyle de- nildj: "PTT idaresinin de siyasi rek- lam ve propaganda amaçlı yaym yapan Starl adlı yayın kurulo- şuna imkântannı kullandırdıgı- na dair duyum ve izlenimler edi- nilmiş olup, bunlar giderek yo- ğunlaşmaktadır. Kuşkusuzdur ki, suç teşkil eden ejlemlerin kovuştarulma- sı, adli y^rgı mercilerine aittir. Ancak, anayasanuı 79. madde- anin, 'seçimJerin başlamasından bitimine kadar seçimlerin düzen icinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma' görevini verdiği YSK da, bu görevini yerine getirmek için, bu tür ihlaJler konusunda, seçimleri etküediği kapsam ve ölçüde gerekh' göreceği tedbirleri ahnak durumundadır. Herkes ve her kuruluş, makamı, görevi, statüsü ve tabiyeti ne olursa ol- sun bu tedbiriere uymak zorun- dadır. Bfitün bu nedenlerle, tüm ka- mu kunıluşlanmn ve özellikle PTT idaresine, Starl adlı özel yaym kuruluşunun siyasi reklam ve siyasi propaganda yayınlann- da ve bu tür yayınlann gerçek- leşmesi esnasında araç, gereç, personel ve olanaklannı, her ne suretle olursa olsun, kullanmak- tan ve kullandırmaktan kaçın- ması gerektiginin son bir kez ha- tuiaüunası uygun göriilmüştür." Öte yandan Başbakan \e ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve RP Genel Baş- kanı Necmettin Erbakan, pazar akşamı Starl ekranında gazete- cilerin sorulannı yamtlayacak. Starl televizyonunun siyasi. parti liderlerine yaptığı, 'ekran- da 45'er dakika, 5 gazetecinin sorularını yanıtlama' cağrısına olumlu yanıt veren üç siyasi par- ti lideri, 13 ekim akşam haber bültenlerinin ardından, peşpeşe canh yayınla ekrana gelecekler. YENt BÎR TÜRKİYE -ıi, CV3 11 GUN KALDI KARAYOLLARI BEYAZ OLACAK DYP, Türkiye'nin ulaşımda da çağı yakalayabilmesi için, dev otoyol projeleriyle geliyor... 1 - Kapıkule-Gelibolu-Çanakkale-Balıkesir- İzmir-Aydın-Muğla-Datça otoyolu 2- İzmit-Yalova-Bursa-Kütahya-Afyon-Antalya otoyolu 3- Bursa-Eskişehir-Ankara otoyolu 4- Edirne-Gürbulak otoyolu 5- Edirne-İskenderun otoyolu 6- Samsun-İskenderun otoyolu 7- İskenderun-Esendere otoyolu 8- Ankara-Malatya-Elazığ-Tatvan-Van-Özalp otoyolu 9- Mardin-Bajirge (İran hududu) otoyolu 10- GAP bölgesinde 1500 Km yüksek standartlı karayolu 11- Hopa-Erzunım-GAP otoyolu 12- İzmit Körfezine asma köprü 13- îstanbul Boğazıçi tüp geçidi Gelin, bu projeleri gerçekleştirmek için, hepimiz DYP'de bütünleşelim! Kararlı kararsız herkes DYP'ye! DOGRU YOL P A R T i S i TEK BASINA İKTİDAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog