Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

10 EKİM 1991 EVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN CUMHURİYET/17 6 Ö R Ü Ş Fıs fıs... Fısıldanan sözler çok kez yûksek sesle söylenenlerden daha uzağa gıder. ' Çin Atasizü DEMOKRASİ KANALI İÇİN ANADOLU GENÇLERİ SEFERBER Gece karanlık dağ yollarındaDEMOKRASİ Kanalı'nı kuran Mega-10 ekıbi bugun- lerde goruntuyu butun Turkı- ye'ye yaygınlaştırmak için bu- yuk bır çaba içinde çalışırken en buyuk yardımı Anadolu'- daki gençlerden alıyor. Akşam yayın saatı gelınce çeşıtlı Anadolu kasaba ve ilçe- lerinden telefonlar yağmaya başlıyor: — Anteni kurduk, goruntu- yu aldık, yayını başlattık, ama çok zor oldu abia şu sinyali sa- bahtan verseniz >a. Çanağı en uygun vere kurmak için dağın tepesine çıktık. Kamyon bile gitmiyor. Karaniıkta dagda çanağı gezdiriyoruz. Elimizde telsiz asağı soruyoruz. En uy- gun yeri bulduk mu dikiyoruz. Çamurlarla boğuştuk, gonın- tu tamam.. Bır başka telefon daha: — Ben Beytuşşebap'tan an- yorum. Lyduya ayariandık, gorüntu tamam, bntun kasa- ba aldı, sizi seyrediyoruz. Yıne telefon: — Ben A>dın'ın ... ilçesin- den elektronikçi Rıza. Çana- ğı 90 derece çevirîp... kanalı- na ayarladım. tş tamam. He- pimiz ızlıyoruz.. Sankı sefer gorev emri venl- mış gibı tum Anadolu gençle- rı seferber oltnuş, Demokrasi Kanalı'nı yakalıyor ve "vaka- ladık" dıye haber verıyor. Mega-10 kanalının Basın ve Halkla Uışkıler Muduru Melek Ta>lan telefon eden bır gencın sozunu kesip soru>or: — Sağ olun, iyi yapıyorsu- nuz, ama neden bu kadar dağ, çamur uğraşıyorsunuz? Yanıt şoyle: — Abla ihti>aç abla ihti- yaç... Mega-10'un Gumuşsuyu'n- dakı merkezıne uğradık geçen akşam. Taksım cıvarında sey- redilebıhyor. Ankara ve Izmir goruntuyu almış. Istanbul he- nuz alamıyordu. Gumuşsu- yu'ndakı alıcının başında otu- ran ve bu kanalın teknık yo- netıminı yuruten Yılmaz Dağ- deviren. yorgun bır gunun so- nunda ayaklannı TV ekranma doğru uzatmış yayını seyredı- yor. Haluk Şahin aynı salonun daha uzak bır koşesınde yayı- THE SUN'UN ASPARAGASI Muğlalı Ayşe YABANCI bır dergiden kesilen yarı çıplak guzel bir kız resminın altına hemen bir isim ve haber uyduruluverdi mi işte bir asparagas. Bizım basında sık sık rastlanır bu tur haberlere. tngilızler de böyle bir asparagas yapmışlar, ama kendi kızlannın resminın altına Muğlalı Ayşe yazarak. The Sun gazetesinde yer alan bu fotoğrafın altında "72 yasında her saat bası seks" başlığıyla verılen asparagas haber şöyle- "72 yaşındaki kocasnun aşın cinsel isteklerine karşı çıkan 17 yaşmda bir genç ktan boşanma isteği ilgili mahkeme tarafından kabul edüdi. tki çocuk annesi Ayşe Hamsi, kocası Mefamet'in her saat başı seks yapmak istediğini soyleyerek 'Tek duşunduğu seks yapmak, ıçki içmek ve tavla oynamak. Ama özellikle seks. Dayanacak halim kalmadı' .dedi. Mehmet'in, arkadaşlanna, kasabamn en ateşli âşığı olduğunu ve balık yumurtası yiyerek kendini zinde tuttuğunu soylediği, bu arada Muğla'da yapılan dunışmada hâkime 'Sapasağlamım ve onu seviyorum' dediği ogrenildi." <+• AUO Allo' • ovrıhmgm «komlo hos t*«ı matelh,, lmg«a« at o choteau m Franc* •Jf The ftllos ttnuaht Hw 21 " T*or-oU Kem b y « onttUt ol c gırl oml <»Jt«4 he, •or dates &ıt dt< toW " r « not vmy 9oad nt Frendı orassmç \ MEVEKYH0URAT72«•<•• bn-Aiv of unrrasonabt* s*ı UulHcr of t*o A v u Hınu u l d ıhuught afaout w«s MchnM-l r«as!ed l ı Uımrd ral nK Hsh — İ '"- nı ızhyor. Bır ara Dağdeviren, ayaklannı uzattığı sehpadan ındırecek oluyor, yayının ka- Iitesı bozuluyor Haluk Şahın seslenıyor: — Yılmaz aman şuraya bir ayak at, ayak dayamadan >a- yın seyredilmiyor. Şakalası>orlar, ama îstan- bullular henuz yayını ızleyemı- yorlar diye herkes bır sıkıntı- h Hızla yeni teknıkleı gelıştır- me peşindeler. Adalar'dan Ka- dıköy yakasına yapılacak bır yayın etkin sonuç verecek, ama Starl ekranını hemen yer- leştiren ANAP'Iı Beledıye Başkanı Recep Koç, Demok- rasi Kanalı ıçm zorluk çıkarı- yormuş. Mega-10 yayınını engelle- mek uzere görunur ve görun- mez tum eller faaliyette. Ana- dolu gençleri nasıl yayını ızlet- tirmek için ter dökuyorsa PTT'den baslayrp Almanya'- \ a kadar uzanan eller de yayı- nı engelleme savaşında. Devletı arkasına alan ANAP ıktıdarı hem TRT ek- ranlarında hem de Ahmet'ın TV'sınde tek taraflı yayın ya- parak halkı uyutmak ve yeni- den ıktidara konmak istiyor. 10 yıldır çekılen şunca sıkıntı- yı ve' eziyeti bu yayınlarda unutturacaklannı hesaphyor- Iar. Yaşar Kemal fena kızdı YAŞAR Kemal'in sınırları- mızı aşan şohreti ve okurun sevgısı polıtıkacılann Yaşar Kemal ismıni kullanmalan için özel gayret ve numaralar çevir- melerine neden oluyor. Bir süre önce 'ANAP'a transfer edıyoruz' diye oyun oynamaya kalktılar Yaşar Ke- mal'e, hakkında bu tür haber- ler çıkarttılar, bu kez de Tahir Kutsı kendinden söz ettirebü- mek için Yaşar Kemal'i kullan- maya kalktı. Yaşar Kemal üe ıddıaya tu- tuştuğunu ve Resmı Gazete'de, ANAP adayı olarak adıru yaz- dırdığıru anlattı. Bız deyazdık. Dun Yaşar Kemal telefonda fena halde öfkelıydı "Tahir Kutsi Makal benim komşum falan değil.. Kendi- siyle hiçbir arkadaşlığım, iliş- kim de yok. Anlattıgı gibi be- raber yuruyus de yapmadım, arkadaşhk da etmedim. Geçen gon postahanede rasladım. "Butun gazetelerde çıkaca- ğım" diye bir şeyler soyledi, ne demek istediğini de pek anla- madım. Nereden çıkanyor bu lanan.." Yaşar Kemal bıze de kızdı neden yazıyoruz bunlan dıye. Neden olacak? Yaşar ağabe- yi kızdırmak ıçın. Kızınca pek guzel sövup sayıyor da . DEVLET MEMURU ALINACAKTIR 1. AKHİSAR Hava Meydan Komutanlığı'nda 657 sayılı Devlet Me- murları Kanunu'na tabı olarak çalıştırılmak uzere sınavla aşağıda nı- teliklen belırtılen branşta devlet memuru alınacaktır. Bren; vt Sınıfı L nvsnı Mjklan Derecesi Ogretim Duruma Teknık Sıhhı Tesısat 1 12 Meslek Lısesı Hızmet Ustası Mezunu (Sıhhı 2 ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR. Tesısat Bolumü) a 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun Ai. maddesındekı sart- lara haız olmak b Muvazzaf Askerlik hızmetını yapmış olmak. c. Herhangı bır devlet kuruluşunda çalışmış veya halen çalışıyor ol- mamak d 18 yaşından kuçuk ve 30 yaşından büyuk olmaraak. e. Kamu haklanndan mahrum olmamak 3 MÜRACAATTA İSTENILEN BELGELER a Iş talep formu (AKHİSAR Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınıp doldunılacak ) b Dıploma (Aslı veya noterden onaylı sureu.) c 2 adet noterden onaylı nufus suretı. d. 2 adet veakalık fotoğraf (son uç ay ıçensınde çekılmış.) e. 3 adet daımi ev adresı yazümı; zarf (500 TL.lık posta pulu ya- pıştınlmış.) 4 MÜRACAAT ŞEKLI: Adaylar 15 Ekırn 1991 Salı gunu mesai bıtımıne (saat 17.00) kadar Hava Meydan Komutanlığı'na şahsen müracaat edeceklerdır Basın. 3^225 Mıllı Eğıtım Bakanlığı'ndan aldığım oğretmen kımlığımı kaybettım Hukumsuzdur " MUJCAN BA YRAKTAR Marmara Unıversıtesi oğrencı kımlik kartımı kaybettım, geçersızdir. BtLAL KANDEMIR BOND UNIVERSITESİ AVUSTRALYA'DA ÜNİVERSİTE INGILİZCE + FOUNDATION + UNIVERS1TE 21. YUZYIL ÜNİVERSITESİ BAyARINIZ BAŞARIMIZDIR ISTANBUL BAĞDATCAD NO 532«BOSTANCl T<M (1)3624096 (1)3623959 ANKARA BIUURSOK NO" 23/1 KAVAKLIO€BE Tel (4)1267602 (4)1287603 —ÇERKEŞ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DUYURULUR— 1991/14 Davacılar Satılmış Köfun ve Resmıye Çamdıbi vekıllerv tarafından davalılar Afıfe Maymunoğlu, Mehmet Maymunoğlu ve Emıne May- munoğlu aleyhme açılan tapu ıptab ve tescü davasının mahkememız- de yapılan açık yargılaması sırasında. Davalılar Afife Maymunoğlu, Mehmet Maymunoğlu ve Emine May- munoğlu'nun adreslen meçhul olduğundan ılanen teblıgat yapılma sına karar verılmıştır Karar gereğince dunışmanın muallak bulunduğu 05 11 1991 gunu saat 09^0"de duruşmaya bızzat gelmenız veya bır vekılle kendınızı tem- sil ettırmenız, gclmedığınız takdırde H.U.M.K 213 ve 337. maddele- r?gereğince yokluğunuzda huküm verıleceği teblıgat yenne kaım ol- mak üzere ılan olunur 26 09 1991 Asken kımlik kartımı kaybettım Hukumsuzdur. ILKNUR DARYAL Satılık 1990 Model Serçe . Tel: 512 05 05 (486) * HAYVANLAR İSMAIL GLLGEÇ İsmaıl Gulgec yıllık ıznın bır bölümünü kullandığından çizgilerıne bır süre ara verecektir. KİM KİME DUM DUMA BEHiç AK HIZLI GAZETECİ NECDET Ş <!ZA VftW SAKTTlölfJI ĞORURSEM ISTıKBALItJLE ÇİZGİLtK KÂM1L MASARACJ GARFIELD JIM DAVIS BIP KANAUA T^<IUP LASSIE &LMUES21 , FEST1UAU- YOO0OO.L JtUJ>» TARİHTE BUGÜN m MTAZ ARIKAS lOEkim İSTANBUL'DANİZLENEN GÜNES TUTÜLMASI.. 'DE . SOZ Ç ( ) OSMAULt P£uerfJ/M ıLK BuYUK ASTRONO- MU, AL/ tUJŞÇU'DU/S. FATrtf SuLTAlJ M£ft- £CHLMt$r/. OA/İ/A/ OLUMUNPEAİ SOUİSA, YUZ YIU KADAS ASTTSOfiJCMl ÇAUŞMALAKI £Ht£- /utaç, AUCAK M. MuRAr ZAAMUINPA DAM GEL.6N 7#KıYuDDıfJ't-E K-ISA LAMMA GOGUIMÜŞTU. 13. YUZYILDA PlfllLTtLEM BU 8IUM, Y4I/AÇ YAl/AŞ OKÜLLARA PEfiS tgA A BAŞLA DUYURU MÜLKİYEÜLER BİRLİĞİ VAKFI BAŞKANLIĞI'NDAN 1991 yılı Rüştü Koray ödülleri "demokrasi" kavramının açıklık kazanmasına ve "demokrasi" ilkelerinin savunulmasına, düşünce, yapıt ve savaşımlarıyla katkıda bulunanlara verilecektir.. Yarışmaya katılmak ya da aday göstermek isteyenlerin 20 Kasım 1991 gününe dek Mütkiyeliler Birliği Vakfı Konur Sok. No: 1 Kızılay/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir. Duyurulur. T.C CİHANBEYLÎ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1991/61 Dosya No Davacı Vekıh Davalı Dava 1991/61 TÜLAY UYAR Av NURİ UNALAN. CIHANBEYLİ MEHMET UYAR Osman oğlu, Cıhanbeylı-Gölyazı Kasabası Erenler mahallesı nufusuna kayıtlı. 1964 doğumlu BOŞANMA Davacı Tulay Uyar tarafından davalı Mehmet Uyar aleyhıne mah- kememıze şıddetlı geçırasızlık nedenıyle boşanma davası açılmış ve davalı Mehmet Uyar'a dava dilekçesı ve duruşma günu bıldınrir meş- ruatlı davetıye göndenlmış adresınde bulunamadığından bahısle ıa- de edılmış olup Cıhanbeylı Cumhurıyet Bassavcılığınca yapılan ad- res tahkıkınden de adresı tesbıt edılemedığmden dava dılekçesının ıla- nen teblığıne karar venlmıjtır Karar gereğince duruşma 19 11 1991 günu saat 9 OO'a ertelenmiştır. Belırtılen gunde duruşmaya gelmenız veya bır vekılle kendısıni temsil ettırmemenız halınde duruşmada hazır bulunmamanız halinde HUMlCnunun 509 ve 510 maddelen gereğince ayrıca gıyap karan teb- Uğı olunmadan yargılanmanın gıyabınızda devam edeceğı ve karar ve- nleceğı dava dilekçesı yerıne kaım olrnak uzere ılanen teblığ olunur. Basın 37550 ONURLU SAĞLIKLI VARLIKLI BİR TÜRKİYE İÇİN M i T i N G İSTANBUL'LULAR • • • • HMİ SALTUK "HADİ GÜLÜMSE" DİYOR MİTİNG ALANI ERDAL İNONU G ELiY O R 12 EKiM CUMARTESI SAAT: 14°° SULTANAHMET MEYDANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog