Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 10 EKİM 1991 HAVA DURUMU TURKİYE'DE BUGÜN Uevlet Meteoroloji Işleri Genel Mûdürlüğü'nden alınan bılgıye göre yurdun doğu kesımleri parçalı çok bulutiu. Doğu Kara- deniz, Doğu Anadolu'nun doğu- su ile Trakya kesimı sağanak ya- ğışlı, diğer yerier açık geçecek. HAWSICAKLIĞI:Onemlibırde- g$Mik olmayacak. RÜZGÂB: Kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek Denizlerde. Doğu Akdeniz'de gûnbatısı ve lodos, diğer deniz- lerde yıldız ve karayelden 6 kuv- vetınde, saatte 10-21 deniz mılı hızJa esecek. Van Gö- lü'nde hava yağmurtu geçecek. Rüzgâr güney ve do- ğu yönlerden orta kuvvette esecek. Göl küçük dalgalı olup görûş uzaklığı 10 km dolayında bulunacak. Adana Adapazan Mıyaman Afyon AJrı Aniora Antakya Ar.talya Artvın /yiın Balıkesır Bıtecık BmgAI Bdis Bokı Burea Çanakkaie Çonım Denzf A 28° 17° Otyarttakır B 21° 13° Edıme A 27» 16° Era-ıcan A 19° 6°Emjrum V 18° 6°Eskısehif A 20° 8°Ga2antep A 28° ••1° Gıresun 26° 12° Maiısa 24° 12° K Maraş 19° 9°Mersın 16° 2°MuJla 20° 8°Muş 26°3°Nİ*fe A 27° 15° GûmüşhaneY Y 24° 15° Haktdn A 27° 14° Isoarta A 25° 10° fcstenbul B 22° 10° bmır Y 23°10°K»s A Y Y 24» 10° Kasümonu B B 18° 9°K*sen A B 23° 11° Kıridarelı Y B 23° 14° Konya A Y 23° 16° Kûtahya A A 23° 12° Malatya B 29°17°0rtu 22° 9°ftae 23°12°Samsun 21° 7°S«rt 22°14°Smop 25°13°Sıvas 16° 4°Wort)aO 17° 9°Trato)n 19° 9°Tüncrt 22°14°Uşak 20° 8°Van 20» 7°Yozgat 24° 15° Zonguldak A 26° 12° A 26° 14° A 26° 18° A 23° 12° Y 22° 9° A 18° 10° B 23° 17° Y 23° 18° B 21° 16° A 26° 15° B 20° 16° A 18° 7" Y 22° 14° Y 23° 18° B 23=13° A 21° 8° Y 22° 8° A 18° 6° B 19° 14° j j £ ssiı A-aç* B-buMlu G-gûneşlı K-ört S-ask Y>a0mı»1u BULMACA 1 2 3 4 1 2 3 4 5I I 6 7 8SOLDAN SAĞA: 1/ "— her türlü esbâb-ı cefâsın top- lasın gelsin / Döner- sem kahbeyim millet yolunda bir azimetten" (Namık Kemal)... Istatistikte bir grup veri içinde en sık görüJen değer. 2/ Eskrimde bir kar- şılaşma türü... Ede- biyatta etkiyi arttır- mak için bir şeyin tersini söyleyerek alay etme. 3/ Kaşın- dırıcı bir deri hasta- lığı... Söz, laf. 4/ Düşünce, duygu ve imgelerin güzel ve etkili bir bicimde anlatılması sanatı. 5/ Eskiden Filis- tin topraklarına verilen ad. 6/ Asya- da bir başkent. 7/ Eskiden Avrupa- da kentler arasında yolcu taşımakta kullanılan at arabası. 8/ Acı, üzün- tü... Boru sesi. 9/ Küçük körfez... Tarla, bağ, bahçe gibi yerlerden top- lanan üründen arta kalanlar. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ "Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı? /—ler yan- dı âhımdan muradım şem'i yanmaz rru?" (Fuzuli)... Ticaretmal- lannı saklamak için nhtımda yapılan büyük depo. 2/ SaJgın has- taiık. 3/ Kara batmamak için ayağa takılan bir çeşit örgülü ayak- lık... Pasifık yerlilerinin çiçekten yaptıkları kolyeye verilen ad. 4/ Dağkırlangıcı. 5/ Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın teda- visinde kullanılan alkaloit... Tepkili uçak. 6/ Esnek ve yumu- şak bir deri elde etmeye yönelik işleme banyosu. 7/ Kısa ökçeli ve bağsız ayakkabı. 8/ Yararh... Sanat öğreticisi. 9/ "Dedim dil- ber niçin saranp soldun / Dedi çektiklerim — yarasıdır" (Âşık ömer)... Bir organırnız... Uğraş. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Paris'teki Siyasîmülâkat 10 EKtM 1931 Lord Reading'in Fransız Nazırlarile mükâlemeleri bittikten sonra M. Laval gazetelere şu tebliği göndermiştir: "Bu sabah yapılan içtima cihan vaziyeti ve bu vaziyetin düzeltilmesi için en münasip tedbirler hakkında tam ve açık bir fikir teatisine hasredilmiştir. M. Laval ile M. Briand Berlin seyahatleri hakkında Lord Reading'e izahat vermişlerdir. Ayni zamanda M. Laval'in Amerika'ya yapacağı seyahat te mevzuu bahsedilmiş, bu şeraitin bugunkü şerait dahilinde haiz olduğu ehemmiyet tamamile takdir edilmiştir. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Birleşmiş milletler 10 EKİM 1961 * Deg Hammarskjoeld'Un ölümü ile meydana çıkan buhranı halletmek için bir formül bulmaya çalışan küçük devletlerin Birleşmiş Milletler temsilcileri şimdi büyük devletler arasındaki temaslann neticesini beklemektedirler. Komünist devletlerin temsilcilerinin Birleşik Amerika ile Sovyetler Birliği arasında pek yakında Genel °«8 Hammarakjoel Sekreterliğe kimin getirileceği konusunda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirtmiş olmalanndan . başka yeni bir gelişme yoktur. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet Laıklık yüruyüşu 10 EKİM 1990 SHP Parti Meclisi üyesi, eski senatör, Doç. Bahriye Üçok'un cenazesi, SHP Genel Merkezi ve TBMM'de düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Üçok'un cenaze törenine TBMM Başkanı, SHP yöneticileri, il ve ilçe örgütleri, DYP, HEP, CDGP genel başkanları, milletvekilleri, sendika, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalan temsilcileri ile 30 bin dolayında vatandaş katıldı. DÛNYA'DA BUGÜN Amstcnönı Amman Atna Bagdal Barcetona Basd Belgrad BerSn Bom Brûtad Budapeste Cenevre Cezay» CkMe Dubaı Frankfüri Gıme Hetemta Kalire Kopentao Kûm Letoşa A 18° A 30° B 26° A 29° Y 22° B 18° Y 20° A 20° A 18° A 19° Y 22" B 19° B 30° A 36° A 36° A 16° B 26° B 14° A 30° B 15° A 19° A 28° Lenınsrad Londra Madrid Mitano MontreaJ Mostova MOrah Ne* Vort Osk) Pans Ptag ftyad Roma Sofya Sam fel/Vv lınus Varşora Wnedîk Vryana VVasftıngiofl Zünh B 16° 6 16° B 22° B 21° B 16° A 17° B W A 18° Y 20° A 37° B 23° Y 21° A 29° A 20° B 22° B 22° B 23° TARTISMA Bilgisayarda Görünenler ve Okonanlar Bir filmin (drama ise) ilginç olabilmesi, seyirciye izletilmesi isteniyorsa içinde dramatik yapının iyi kurulması, çatışmalann olması lazımdır. "Kemal'in Askerieri" filminin 15 milya- ra (daha sonraki yardımcı bütçelerin ne ola- cağıru bilmiyoruz) çıkacağını, ayrıca ordu yardımmm bu bütçenin dışmda kaldığıru, harcamalann bilgisayarla genel müdür oda- smdan takip edildiğini TRT Müdürii Sayın Erdem açıklayınca aydınlatıcı bilgi vererek yaniınıcı olmayı arzu ettim. 1. Bir filmin (drama ise) ilginç olabilme- si, seyirciye izletilmesi isteniyorsa içinde dra- matik yapımn iyi kurulması, çatışmalann olması lazımdır. Bu acaba "Kurtulaş"ta var mı'dır? 2. İyi roman yazan, iyi fılm senaryosu ya- zamaz. Çünkü zamanlamayı bilmez. "Baba" fılminde yazar Mario Pnzzo ile yö- netmen Francis Ford Coppola'nın senaryo üzerindeki çatışması sinema meraklılan ta- rafından iyi bilinir. Roman senaryolarımn, senaryo yazarlan tarafmdan kaleme alındığı fîlmlerin jeneriklerinde görülebilir. 3. Türkiye'de rüştünü ispatlarruş birkaç senaryo yazan vardır. Metin Erksan, Ayşe Şasa, Yavnz Turgul, Lraur Bugay'ı rahat- lıkla sayabiliriz. Acaba bu dörtlüden biri- sine bu senaryolar okutulmuş, fıkirleri alın- mış mıdır? 4. Türkiye'de Türfc halkı bugün 3 ila 15 kanalda, her sene yüzlerce fîlm seyretmek- tedir. Video ve sinemada seyrettikleri bunun haricindedir. Hiçbirisi entel olmasa dahi, hepsi sinema entelidir. Şuur altlannda mu- kayese imkânlan oluşmuştur. 5. Bol para, bol aksesuar filmin geçit res- mi hüviyetini bozamaz. Film diye resm-i ge- çit izletemezsiniz. "Küçük Aga", Bugünün Sanıylısı"nın başansı, "Cahide", "Ateşten GUnler"in başansızlığı bunların küçük ör- nekleridir. 6. TRT'nin Tılm yapma mevzuatı ile bu işler olmaz. Bir kamyon almayıp bu ödene- cek paranın 2 misli kira olarak verilmez. Teknik ekip ve oyuncu kadrosu açısmdan, bir ayhk salon filmi ile bir senelik tarihi film mevzuat açısından aynı kefeye konamaz. Bu günkü gibi ücret politikası farksızlığı baş- ka yollar açar, bu durumun seyyalliği sebe- biyle, yapımcı, muhasebeci ve satın alma- cının sorumluluklan ve pozisycnlan bilgi- sayarda gözükmez, ancak bilgisayarda ya- zılanlar "oknnur". MEHMET SAMSA Film Yönetmeni / isUnbul -Se^im Aldotmacasını Boykot Etl Demokrafik Halk Devrimi Mücadelesine Katıl! - İsmail &eşikçi'nin Eleştirisi - Yılmaz Güney'i Kimler Anabilir? - İfçilerden Direniş Haberleri Eâirim Emekcilerinin Sendikal Proaramı 3 7. SA Yl BA YILERDE • '•• T . C ERDEK KADASTRO MAHKEMESİ Esas No Karar No Hâkim Kâtip Davacılar Davalılar Dava Dava tarihi Karar tarihi 1977/8 1991/55 Emin DOĞANAY 21779 Ahmet Uysal 421 İsmail Nejat Şakarcan: Necatibey Cad. Gür Han, Kat: 3, No: 30 Istanbul/Karaköy 2- HAYDAR MEHİN: Aynı adreste oturur.. 1- Hazine, Av. Ekmel Çırpanlı Erdek'te Hazine avukatı, 2- Erdek Tatlısu Koyü Muhtarlığı, Tapu tescili 23.8.1977 27.5.1991 Davacılar tarafmdan davalılar aleyhine Erdek ilçesi Tatlısu köyü 1453 parsel sayılı tasınrnazın adlarına tescilini talep ederek dava açmış olmak- la yapılan duruşma sonunda verilen karar ge- regince: Erdek ilçesi Tatlısu köyü 1453 parsel sayılı ta- şınmazın davacılar adlanna 1/2 payları oranın- da tescilıne v- davacılann açtıkları davanın ka- bulune, 7.700 TL. karar harcmın davacılardan tahsiline, Davacılann yaptıklan yargılama gjderinin kendi üzennde bırakılmasına, Resen yapılan aşağıda dökumü yazılı 178.333 TL. yargılama giderinin de Hazine'den tahsiline, Dair verilen hükiim karar tebliği yerine gecmek üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince yayın tarihinden itibaren 15 ' gün içinde temyizi kabil olacağı, aksi takdirde ke- sinleşeceği ilan olunur. 23.9.1991 Basm: 49632 KONGRE İLANI TÜRKİYE K1Z1LAY DERNEĞİ BEŞİKTAŞ ŞUBESİ'- NİN yıllık olağan genel kurul toplantısı 30 Ekim 1991 Çar- şamba günü saat 14.30'da şubemiz binasında aşağıda yazılı gundeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün-çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci top- lantı 31 Ekim 1991 Perşembe günü aynı gündemle aynı yer ve aynı saatte nisabsız olarak yapılacaktır. Tüzüğümüzde belirtilen haklara sahip şubemizde kayıtlı üyelerin teşrifleri rica olunur. NOT: Adres Ihlamur Dere Cad. No: 76, Beşiktaş/İst. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BEŞİKTAŞ ŞUBE KURULU HAZIRGİYİMVE KONFEKSİYON İHRACATÇILARINA ÖNEMLİ DUYURU AT ülkelerine yönelik kısıtlamaya tabi kategorilerde 1991 yılı4. SerbestKota Dağıtımı için başvurular 18 Ekim 1991 günü 09.00-18.00 saatlerinde kabul edilecektir. Serbest dağıtıma yalnızca ımalatçı- sanayici firmalarbaşvurabilecektir. Bu firmalardan istenilen belgelerle ilgili detaylı bilgiler birliklerden temin edilebilir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Ege İhracatçı Birlikleri Akdeniz İhracatçı Birlikleri Uludağ İhracatçı Birlikleri TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ELEMANLAR ARIYOR Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş Araştırma Merkezi'ne; 1. Yapım tşletme Bakım Daire Başkanı (Y.Mımar ya da Inşaat Y.Mühendisi) 2. Yapım tşleri Müdürii (Inşaat Y.Mühendisi) 3. Kontrol Mühendisi (Elektrik Müh./Elektrik Y.Müh.) alınacaktır. — Erkeklerde askerliğini yapraış olma, — Deneyiminin buyük bölümünü idari, laboratuvar, sosyal ve ben- zeri yapıların yapımında bunlara ait belgelerin hazırlanmasında (ihale, hakediş ve ekleri vb.) kazanmış olma şartlarını taşıyan ilgililerin 15.10.1991 tarihine kadar Gebze TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer- kezi, Personel Daire Başkanı Cüneyt IŞITMAN'a başvurmalan rica olunur. İLAN URLA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 980/94 Karar No: 991/105 Davacı A.Murat Akçalı tarafmdan 2.6.980 tarihli dilekçe ile Urla Kuşçular köyü 416 parselin tespıtine itiraz edilmiş olup yapılan yargı- lama sonunda, davanın kabulüne. Kuşçular köyu Devederesi mevki- inde zeytin ağaçh tarla vasfındaki 416 parselin tespitinin iptali ile Mus- tafa oğlu Ahmet Murat Akçalı adına tesciline, 15.000 lira ilam harcı- nın davalılardan müştereken tahsili ile Hazıne'ye ırat kaydına, davacı tarafmdan yapılan 496.609 lira mahkeme masrafının da davalılardan müştereken tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen davalılar Hatice ve Ah- met çocukları Hüseyin Hüsnü, Mustafa Nadir, Murat, Mehmet Er- doğan ve Aysel ve Hatice"ye mahkeme kararı yerine kaim olmak üze- re ve itirazları var ise iş bu ilanın teşri tarihinden itibaren 15 gun zar- fında mahkememize muracaatlan ilanen tebBğ olunur. 13.9.1991 Basın: 37627 ANKARA NOTLARI MUST4FA EKMEKÇİ Seçim Sisteminin Oyunları (6) DYP 175, SHP 140 mı?Ali Sirmen sayrıydı, telefonla onu aradım, "geçmiş olsun" demek için. Koyde gözüne kum kaçmış, bir süre görerneye- cekmiş. — Seçimler ne oluyor? diye sordu. — DYP 175, SHP 140! — SHP 14O'ı bulur mu?, diye sordu. Ben senin gibi iyim- ser değilim. — Bana sorarsan, 140 az bile, yanıtını verdim. Gerçekten SHP daha çok olmalıydı, olabilirdi. Çünkü, bu ortamda, oyunun gerçek sahibi SHP idi. ANAP ortada yok! ANAP bitti! Kimi çevreler, ANAP diye dikkatleri çekmeye ça- lışıyorlar, ANAP yooook, bitti o... ANAP'ın 100'ün altında kalacağı rahatça kestirilebilir. Hiç korkmayın, söyleyebilirsinız. Benim değil, birçok kişinin iz- lenimi, silahın ters teptiğidir. Son 'Ankara Notları"nda değin- miştim, çeşitli uzmanlar da öyle düşünüyorlardı. ANAP'ın milletvekili sayısı yönünden bu denli düşük kalışının nedeni açık. Hacı TÖ, ANAP yaranna caltşacağını umduğu yöresel oy engelleri, yani bölge barajları koyduktan sonra, bu tuza- ğa ANAP'ın düşeceğini düşünememiş miydi ne? Bir çok yö- rede, özellikle DYP'nin ANAP tabanından büyük ölçüde beslendiği yörelerde, ki bunların 106 seçim çevresinden 65-70'ini kapsadığı söylenebilir, ANAP, kendi engellerinin (ba- rajlarının) kurbanı oluyor! Bunun sonucu olarak da, zaten or- talıktan anlaşılacağı gibi, ANAP'ın değil iktidar adayı olmak, orta boy bir varlık sürdürme şansı bile çok az... Basınımızda kimi yazarlar, etkili, yetkili kalemler 1991 se- çimlerinin DYP ile ANAP arasında geçeceğini yazar durur- lar. Oyun ikisi arasında geçiyormuş gibi gösterirler; buna çalışırlar. Ayrı ayrı il ve seçim çevrelerinden gelen bilgileri tart- ma gereği duymadan Türkiye'nin geneline bakıp, kendi öz- lemlerini de birleştirerek, "DYP birinci partl, çok az farkla ANAP arkasından geliyor" deyiverirler. Onlara göre, sanki SHP diye bir parti yoktur. Oysa, azıcık eziyete katlanıp, ki- min hangi seçim çevresinde engeli (barajı) aşacağını, ya da aşamayacağını kimin hangi yörelerde gelişip, kimin durala- dığını gözleyerek kafa yorsalardı, kazın ayağının hiç de, dü- şündükleri gibi olmadığını görebiiirlerdi; gerçek yarışın DYP ile ANAP arasında değil, DYP ile SHP arasında koşulduğu- nusezebilirlerdi. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bakınca, SHP'nin, DYP'den dahaşanslı olabileceği söylenebilir. Süleyman Bey, açık hava toplantılarına erken geçmenin getirdiği yineleme- lere düşmeye başlamış gibi. Buna karşılık Hinthorozu, tarih- sel sayılabilecek büyük toplantılarını sona koydu. Mega-10'daki "Demokrasi Kanalı"nı etkili biçimde kullana- bilirse, o yolla yurttaşın bir bölümüne, iletişimi ulaştırabilme şansina, tüm partilerden daha çok kavuşmuş olacaktır. Böyie bir olanakla, SHP atağa geçerse, "birinci parti" olma olana- ğı bile bulunabilir. Çünkü Süleyman Bey'in, kentli bir görü- nüş kazanabilmek için vitrin, göz boyama çabalarına karşın, Bursa ile Antalya dışmda ülkenın hiçbir büyük kentinde var- lığı gözlenmiyor, cıddi olarak gözlenmiyor. "Geliyor ha, gidi- yor ha...' da var. Gerçekte yok. Oysa SHP'nin yani Hinthorozu'nun, kentlerde büyük bir gizli gücü var. Hintho- rozu, İzmir gibi kimi iller dışmda o gücünü bir gösteriye he- nüz çevirebilmiş değil. TRT'nin bir şey gösterdiği yok. Mega-10 daha kimi yerlerden görülemiyor, ya da bulunamı- yor Ama, onun önümüzdeki günlerde bu şansa kavuşaca- ğını, bunun hazırlığı içinde olduğunu duyuyorum... Kendimi DYP ile SHP'ye kaptırıp, DSP ile "Refah"ı unut- madım. İkisi toplamda, 50 milletvekilini zar zor bulacaklar gibi. Çünkü, engeller (barajlar) denen oyun dolayısıyla, pek çok seçim çevresinde takılacaklar. Refah Partisi, daha ger- çekçi biçimde bunun ayrımında olduğundan, ülkenin üçte iki- sinde en küçük bir çaba göstermiyor. Ama, kendini güçlü gordüğü yerlere dikkatini yoğunlaştırıyor Oralarda vurucu güç olarak, DSP'ye göre, daha çok milletvekili çıkarma şansı her zaman var. Bu durumda ne demeli? DSP, yirmiye yakın, ama 20'den az; "Refah" 30'a yakın 30'dan az. DSP, dünyada grup kuramaz gibi geliyor. O, "RP'nin aksjne, tüm ülkede var. SHP'nin oyunu bölmek için var sanki! Üç oradan, beş bura- dan bölecek; görevi o! Sanki tarihsel görevi o... — Öyle bölmeliyiz ki, sosyal demokratlar bir başlarına ik- tidara gelemesinler! DSP, gelen bilgilere göre, 8-10 seçim çevresinde engelleri aşıp varlık gösterebilecek durumda. Ülkenin geri kalan yö- relerindeki kızgın varlığı ise, sadece SHP'nin aleyhine. SHP'ye en az 60 milletvekiline mal olacağı söylenebilir. Çok şanssız, hafif bir deyimle ileride "aymazlıkla" nitelenebile- cek bir görev! ANAP'ın 100'e yaklaşabileceğinı söylediğim milletvekili sayısı bile, belki de, DSP'nin, yani Bülent Ecevit'in yardımıyla olacak! Verdiğim sayılar ekimin ilk haftasıyla ilgi- li. Daha önümüzde on gün var. Günlerdir çeşitli kaynaklara dayanarak yazıp duruyorum. Geçmiş seçımlerdeki durumun değerlendirilmesi, bize gü- nümüzun ne olabileceğine ışık tutabiliyor Basının her kesi- minden bölgelere, nabız yoklamasına giden arkadaşlarımız, şöyle ya da böyle bir sonuca götürüyor bizi. Değişik görüş- lerde de olsa, kimi aşağı yukarı ortalama uzlaşma gözlem- leri de cıkıyor ortaya. Seçim çevrelerinin 70-80'inde uzlaşma var gibi. Böylece seçim çevrelerinin dörtte üçünde, aşağı yu- karı, gazeteci gözlemleri birbirini okşuyor. Bu çok önemli. Ay- rıca, çeşitli partilere gelen bilgiler de -ovünme payı çok da olsa- yabana atılmamalı derim, ben atmıyorum! . • • • Behice Boran'ın ölümünün dördüncü yılı. Demokrasi sava- şımının her adımında Behice Boran vardı. Onu saygıyla anıyo- rum. CEYHAN 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 1987/586 Davacılar Kasım Çelik Vs. vekili tarafmdan açılan gaiplik davası sonunda: Adana üi, Ceyhan ilçesi, Kurtpınarı köyü kutük sıra: 68 de nüfusa kayıtlı Yusuf ve Hahse oğlu, 1961 Klu Ibrahim Çelik'in : m köyde oturduğu sırada dava tarihinden 5 yıldan fazla önce kayıp olauğun- dan M.Y^nın 31 ve müteakip maddeleri gereğince GAİPLIGİNİN SÜ- BUTUNA karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 24.9.1991 Galeri • Atelye F İ G Ü R 5 RESİM SERGİSİ 11 EKİM - 11 KASIM NEŞ'E ERDOK • ÖZER KABAŞ -• KEMAL İSKENDER • HÜSNÜ KOLDAŞ • NEDRET SEKBAN sanat galerisi I. Levcnt Stlûn Sokjk. No: 14. 170 03 62 A y d ı n A r k u n ResimSeıgisi 9 X3dml991.!lJO-i8.00 (Pazargunlaidışında) «» %nC3 . • Modem Sanat Galerisi->'-^^ Valikonagı Caddesi No. 117/2 Nışantası Isanbui Tel 130 39 80 Bu ydda üstiinlüğiimiizü KANITLADIK... İÇ MİMARİ GRAFİK RESİM Güzel Sanatlar KURSLARI HıfU iqi Hafta »nu Kurfları TC.Mılli&.B.IlfcOZa SANAT GALERİSİ FUAT MENSİ 22 Eylul-19 Ekim ı 12 00-17 00 orai ooğız- Tel: 524 35 92 ARKEONSANAT GALERİSİ BURHAN DOĞANÇAY Ozgün Boskı Rtsım S«rgisı 26Eylul-n Ekim'91 !*•<• Cod. Solhon. Sk Ko 1? ' :99i IIÛO :S.X Isokjafcaddesı 141 Btyoglu-Isanbııl Tfel 1521698 Resim Sergisi QHATBURAK 3 G A R A X T I SANAT G A L E R İ S İ HEYKEL SERGİSİ 12 E l I M 19 9 1 9 I I S I M 19 9 1 BEiy\DAM (OPERA) SANAT GA L E R t S I TUNCEL DOĞRU'nun ÇİÇEKLERİ Resım Sergısı 30 Eylul-19 Ehm 91 S»Jlık Sak. Op*n H » 43ie {The Marmara Otelı Yani) Tatukn 14* 92 02 TEH SANAT GALERİSJ TOfkfye'den 17,17 yatıana ûteden 39.toplam5« orljinsı janalsal tastıla. lıU7M« îçinizdekî Kabiliyeti Keşfedin! Yamaha'nın notayla keyboard ve gitar (pop-klasik) kurslan başladı. Kayıtlar dcvam cdiyor mamsssaaassm • 4 av süre ılc haftada 2 gün 1 saat • 6 ay süre Üc haftada 1 gün 1,5 saat • 8 av süre ile haftada 1 gün 1 saat • 5-7 ya$ grubıuu rcnk kodlanyla egiüm • 1-2 kışilik ozel ders ımkanı YAMAHA Mırta: M»dc ı Humvcl Cad Bovda; KuNfl 2ttS KM 2 Tel 1312r52(5Hjtı Dnkt IM95 3S Hıvaı I* Haiiı (Mıgrm mtu! -«. 26 kjt 2 Tel 358 03 54 146 97 38 • 132 64 26 güzel sanatlara haarbkGeçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda M.S.Ü. sınavlanna istasyon sanat evi'nde uzun dönem haarlanan adaylar birincilik ve dereceleri paylaştılar. İç Mimarhk: 1. Ercin Karsan 2. Murat Karsak 3. Özlem Sönmez Sahne Göriintü: 1. Oya Karabağ 2. Esin Saraç 3. Hakan Koçyiğit End. Tas.: 1. Emre Akdeniz 2. Ercin Karsan Ream: 1. Emel Akın. SİZ DE BAŞARILI OLMAK İSTİYORSANIZ; LÜTFEN ZAMAN KAYBETMEDEN BAŞVURUN. (HAFTA İÇİ - HAFTA SONU) istasyon sanat evi RESİM SERAMİK FOTOĞRAF TAKI MÜCEVHER /"/:'£I İKIYE Maçka Cad. 41/7Maçka Pahs 14(156 50-130 66 I - İRESKÖY Eiemefendi Cad 36 SANATKÖŞKÜ3854131-32-33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog